Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa H2040 compromisos xerais.

539 views

Published on

PRINCIPAIS PROPOSTAS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa H2040 compromisos xerais.

 1. 1. Candidatura 2018 á Reitoría Principais propostas
 2. 2. Queremos Programar a Universidade do futuro. Melloralas condicións de traballo. Que as regras sexan claras e estables. Que a docencia sexa o piar básico da actividade universitaria, e non un castigo. Facilitalas tarefas burocráticas. Apostamos polos recursos humanos e non polo ladrillo.
 3. 3. Non castigar a docencia Tope 280h/ano de docencia e chegando ás 240h/ano ao longo da lexislatura. Manter as 160h/año ao PDI investigador. Intentar limitar o número de materias distintas por profesor ou que sexa un parámetro a ter en conta nas desgravacións. Incrementar o recoñecemento de actividades (cargos, dirección de proxectos, etc.) PDI
 4. 4. Recuperación do poder adquisitivo Docentia Paga extra integra, cos complementos que faltan (Quinquenios e Cargos Académicos) Experiencia FALLIDA. Reestruturación profunda. Cambio de filosofía: considerarase por defecto a competencia e o cumprimento por parte do docente PDI
 5. 5. Promoción profesorado Acreditados Captación de PDI xove Sistema claro e transparente de promoción do profesorado con regras que se manteñan ao longo da lexislatura e máis aló. Uso da antigüidade na acreditación. Eliminación da bolsa de acreditados a CU en 3 anos e de TU á máxima velocidade posible valorando a antigüidade na acreditación. Captación profesorado/investigadores Programas captación/retención. Rexuvenecemento do cadro de persoal. Definición do cadro teórico do PDI. PDI
 6. 6. Plans de promoción e estabilización Sinatura de proxectos e docencia Plan de Promoción a figuras consolidables de Profesores/as Asociados/as acreditados cunha experiencia docente e investigadora recoñecida na Universidade de Vigo Plan de Promoción a figuras consolidables de Persoal Investigador Destacado/ Distinguido acreditado cunha experiencia investigadora de especial relevancia PDI Modificación dos regulamentos e medidas efectivas para permitir que todo o persoal e bolseiros doutores poidan impartir docencia e ser Investigador Principal en proxectos de convocatorias competitivas e en colaboracións en base ao artigo 83 da LOU
 7. 7. Consideración todas actividades docentes Normativas Considerar todas as actividades docentes (dirección de TFGs, TFMs, atención materias en extinción, practicas en empresa…) como actividades docentes ordinarias que formarán parte do POD que anualmente se lles encargue aos departamentos. Renovación xeral de regulamentos utilizando os novos Estatutos. Modificar a normativa dos TFGs e TFMs co fin de paliar os problemas que están xerando tanto a nivel loxístico, como de tribunais, contemplando a posibilidade de defensa diante do/a titor/a. PDI
 8. 8. Feuga I+D+i Universidade de Verán Posibilidade de contratación con FEUGA utilizando o mesmo convenio que a Universidade de Santiago. Creación dunha oficina de xestión integral de proxectos e contratos de I+D+i. Promover a creación dunha Universidade de Verán da Eurorrexión nas instalacións da futura Cidade do Mar (ETEA). INVESTIGACIÓN/ TRANSFERENCIA
 9. 9. Axilización da xestión dos trámites administrativos Oficina de Promoción PDI Trámites administrativos Creación de rexistro electrónico na universidade e rexistro presencial nos catro campus. Facilidades para facer as xestións sen moverse de campus. Xestión de todolos complementos necesarios: quinquenios, sexenios, complementos ACSUG, acreditacións… Posta en marcha da Administración electrónica. Eliminación de trámites innecesarios. XESTIÓN
 10. 10. Unidade de Calidade PDA Unidade de Calidade específica nos centros (un técnico/a de calidade dedicado ao centro). Racionalización dos procedementos. Aumentar o límite do 15% de repetidores no cómputo da PDA. Empregar un valor de referencia da titulación, de acordo coas condicións de cada unha XESTIÓN
 11. 11. Docentia Análise do estado económico Replantexamento total do programa de calidade Docentia. Intentaremos negociar coa ACSUG un sistema semellante ao implantado pola Universidad de Sevilla Realizar unha auditoria dos últimos 12 anos, despois de 20 anos de Alternativa Universitaria para dispor dunha análise exacta do estado económico da Universidade
 12. 12. EXEMPLO DE POSIBLE AVALIACIÓN CALIFICACIÓNS POSIBLES -  “Desfavorable”: P <50 puntos (o por causa de exclusión) -  “Favorable”: 50≤ P <70 -  “Moi Favorable”: 70≤ P <85 -  “Mención de Excelencia”: P ≥ 85 Cada indicador terá un peso e modo de cálculo Dimensións Puntos Subdimensións Puntos Variables Puntos 1. Planificación da docencia 20 1.1. Organización e coordinación docente 10 1.1.1. Encargo docente 6 1.1.2. Coordinación con docentes 4 1.2. Planificación da ensinanza e da aprendizaxe 10 1.2.1. Deseño do Proxecto Docente 5 1.2.2. Adecuación do Proxecto Docente 5 2. Desenvolvemento da docencia 30 2.1. Desenvolvemento da ensinanza 20 2.1.1. Cumprimento da planificación 2,5 2.1.2. Metodoloxía docente 4 2.1.3. Competencias docentes desenvolvidas 6 2.1.4. SaJsfacción personal co desenvolvemento da ensinanza 7,5 2.2. Avaliación das aprendizaxes 10 2.2.1. Sistemas de avaliaación 10 3. Resultados 30 3.1. Resultados en relación óalumnado 25 3.1.1. Rendemento académico no encargo docente 6 3.1.2. Eficacia 2 3.1.3. SaJsfacción 8 3.1.4. Valoración do profesor dos resultados 9 3.2. Resultados en relación a outros axentes internos e externos á Universidade 5 3.2.1. SaJsfacción de axentes internos e externos 5 4. Innovación e mellora 20 4.1. Innovación e mellora da acJvidade docente 10 4.1.1. Desenvolvemento de material docente 4 4.1.2. ParJcipación en proxectos de innovación docente 3 4.1.3. Innovación en metodoloxía docente 3 4.2. Innovación e mellora para a cualificación do profesor 10 4.2.1. AcJvidades formaJvas para a mellora da cualificación docente do profesor 10 100 100 100
 13. 13. Plan de Mellora Definir un Plan de Mellora dos Equipamentos e Infraestruturas docentes, de investigación e de servizos cunha dotación axeitada para poder dar un salto de calidade con respecto ás dotacións actuais Establecer un orden de prioridades á hora de acometer as situacións máis urxentes de mantemento en cada centro, en coordinación cos responsables dos mesmos INFRAESTRUCTURAS
 14. 14. Porcentaxe de inversión en persoal nas Universidades Galegas
 15. 15. Exemplo de ónde aforrar no Capítulo I (Persoal)
 16. 16. DOTACION ORZAMENTARIA CARGOS DE CONFIANZA DO REITOR XERENTE 85.620,22€ VICEXERENTE XESTION EC. E ASUNTOS S. 61.711,52€ SECRETARIO DO CONSELLO SOCIAL 45.549,73€ ASESORA DO REITOR 61.437,60€ DIRECTOR DE GABINETE 65.247,14€ ASESOR PLANIFICACION URB. E X. INFRA. 60.829,00€ XORNALISTA 35,838,60 TOTAL 416.233,81€ Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo
 17. 17. Cantidades de préstamos pendentes de amortizar pola Universidade de Vigo
 18. 18. Fonte: Orzamento 2018 da Universidade de Vigo (páxina 123). Aprobado no Consello de Goberno de 19 de decembro de 2017 Orzamento exercicio 2018 ANEXO III- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO ACTUACIÓN IMPORTE PRÉSTAMO 1ª COTA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Parques /INNPLANTA Ver táboa Ver táboa 505.000 € 357.000 € 221.000 € 178.000 € 47.000 € 47.000 € 48.000 € 48.000 € 14.000 € Infraestruturas científicas 2005 8.864.703,00 € 2007 Infraestruturas científicas 2006 4.310.840,21 € 2010 420.665 € 420.665 € Infraestruturas FEDER 2008 924.511,05 € 2010 46.226 € 46.226 € CINBIO convenio 2007 1.324.830,13 € 2009 Campus Excelencia Xunta 2009 2.168.150,00 € 2012 180.680 € 180.680 € 180.680 € 180.680 € 180.680 € 180.680 € Campus do Mar 2010 (1) 5.528.020,02 € 2014 450.550 € 457.000 € 463.400 € 470.000 € 476.600 € 483.305 € 490.150 € 497.100 € Innocampus 2010 (2) 1.496.315,23 € 2014 50.499 € 51.090 € 51.687 € 52.292 € 52.904 € 53.523 € 54.149 € 54.783 € TOTAL: 1.653.620 € 1.512.661 € 916.767 € 880.972 € 757.184 € 764.508 € 592.299 € 599.883 € 14.000 € Campus do Mar
 19. 19. § A Universidade de Vigo ENDEBEDOUSE en 9.192.485,25€ en tres conceptos relacionados co CAMPUS MAR § Aínda que unha parte se amortizou anticipadamente por non execución § A Universidade ten dotado para o CAMPUS MAR nos orzamentos 2018 por diversos conceptos 867.824€ § A Universidade debe pagar ata o ano 2025 5.293.112 Euros ¿Cal é o retorno aos ORZAMENTOS XERAIS da Universidade de Vigo?
 20. 20. BOLSA ACREDITADOS CATEDRÁTICOS (análise de coste)
 21. 21. A partir do orzamento do ano 2018: Coste dun Catedrático: Coste dun Titular U.: 53.781€ DIFERENZA: 8.540€ 62.321€
 22. 22. Estimamos que hai 61 acreditados sen praza tras as xa convocadas: 1º Ano (20 prazas): - custe total consolidado: 170.800€ 2º Ano (40 prazas): - custe total consolidado 341.600€ 3º Ano (61 prazas): - custe total consolidado 520.940 €
 23. 23. PAGO DAS PAGAS EXTRA (análise de coste)
 24. 24. SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN CORRECTA PAS Funcionario 464.876,54 464.876,54 PAS Laboral 363.021,03 363.021,03 PDI 1.062.308,84 2.130.378,82 TOTAL PAGADO 1.890.206,41 TOTAL COM. ESPCF. 2.958.276,39 Dotación Estimada 2.566.122,86 2.566.122,86 REMANENTE 679.916,45 NECESIDADE DOTACIÓN -392.153,53 Estimamos que a diferenza entre o que debería dotar a Universidade para este fin e o que recibe do Estado de xeito finalista é de 392.153€
 25. 25. PASO a 280 Horas (análise de coste)
 26. 26. CUSTO ESTIMADO DE PASAR ÁS 113 PERSOAS PARA AS QUE ESTIMAMOS DEBE CONTARSE PERSOAL ADICIONAL • Usando Asociados ou Interinos a tempo parcial –Equivalente a 26 asociados a 6 horas 350.000€ • Usando Axudantes Doutores 550.000€ • Contratados Doutores o TU 820.000€ TRABALLAMOS CON ESTIMACIÓNS XA QUE OS PODs DA UNIVERSIDADE NON SON PÚBLICOS
 27. 27. AUNIVERSIDADEDASPERSOAS 23-ABRIL-2018

×