Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa H2040 compromisos PAS

710 views

Published on

COMPROMISOS PAS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa H2040 compromisos PAS

 1. 1. Diálogo. COMPROMISO de dialogar coas partes implicadas nas medidas a adoptar polo equipo de goberno: Alumnado, PAS, Decanos, Directores de Departamento e Directores de Proxectos de Investigación. Asesoramento. ASESORAMENTO nas tomas de decisión do equipo de goberno, cos responsables das unidades administrativas: Xefes de Servizo, Administradores e Coordinadores. Negociación colectiva RECOÑECEMENTO EXPRESO da importancia vital do papel que desempeñan os órganos de representación na universidade.
 2. 2. 2018
 3. 3. Horarios -  Recuperación do Artigo 24º. -  Reducións horarias. Para os meses de xullo e agosto e períodos non lectivos de Nadal e Semana Santa, nos que a xornada será de 25 horas semanais de traballo efectivo, establécense as seguintes reducións horarias para cada modalidade: Xornada a) de realización en quendas de mañá (das 9.00 ás 14.00 horas) ou de tarde (de 14.00 a 19.00 horas), agás pacto en contrario. -  Supresión da bolsa horaria.
 4. 4. §  Recuperación do Artigo 26º. §  Os traballadores terán dereito nos períodos non lectivos de Semana Santa e Nadal a tres días de vacacións por cada período. O réxime de gozo de estes días negociarase tendo en conta as necesidades e dispoñibilidades dos servizos.
 5. 5. Prestación económica por incapacidade laboral transitoria. §  Modificación da instrucción xerencial sobre a prestación económica por incapacidade laboral transitoria, acadando que ningún traballador, PDI e PAS, non lle sexa aplicada ningunha minorización en ningún concepto retributivo. Calqueira baixa que leve a dúbidas ao servizo de retribucións terá que ser remitida, estudada e decidida pola comisión de seguimento do acordo entre os órganos de representación e o equipo de goberno.
 6. 6. -  No eido do PAS-Laboral están en marcha, publicada no DOG, a promoción interna dos Técnicos Especialistas de Servizos Xerais. No eido do PAS- Funcionario, está publicado no DOG a oferta de emprego público, que recolle a promoción interna do grupo C2 ao grupo C1 e do grupo C1 ao grupo A2, así como a convocatoria dunha praza de Letrado de acceso libre. -  Promoción do grupo C2 ao C1. -  Aceptación da filosofía de esta promoción, así como asumir a proposta aprobada por unanimidade polo órgano de representación do PAS- Funcionario nos apartados de temario, bases de participación e probas, así como a súa publicación inmediata no DOG.
 7. 7. Promoción do grupo C1 ó A2 e Letrado. -  Negociación dos temarios, probas, bases de participación e a fase de méritos. -  Negociación e publicación do Dereito Positivo da promoción interna. Comisións de Servizo Regulación da concesión de comisións de servizos mediante un acordo: transparente e público. Recollendo un aspecto básico: conciliación familiar a través do acercamento do funcionario o seu domicilio dun posto vacante, ben por baixa do titular do posto ou por nova creación.
 8. 8. Promoción persoal laboral Compromiso dun plan de promoción interna antes do 31 de decembro de 2018 que implica a creación do 100 % das prazas de RPT das seguintes categorías profesionais: -  Técnico medio de tecnoloxías da información e as comunicacións (grupo II) e que outorgará posibilidades reais de ascenso e promoción profesional aos actuais técnicos especialistas de tecnoloxías da información e as comunicacións (grupo III) nas condicións que fixen as bases dos oportunos procesos de selección. -  Creación no grupo II, dunha nova categoría de técnico medio na área de laboratorios, con funcións de apoio as actividades docentes e investigadoras e a realizar un plan de promoción interna do 100% das plazas de RPT, nas mesmas condicións que as recollidas no anterior punto.
 9. 9. PROMOCIÓN INTERNA PERSOAL FUNCIONARIO -  Negociación e convocatoria da oferta de empego público para a promoción do grupo A2 ao A1 de administración e do grupo A2 (axudantes) ao grupo A1 (facultativos) da área de biblioteca derivados do acordo de plan de promoción entre a xerencia e a xunta de persoal do ano 2006. -  Negociación e convocatoria no 2019 das bases que rexirán as devanditas promocións, así como o dereito positivo.
 10. 10. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO -  Oferta de emprego público de todas as vacantes da Relación de Postos de Traballo do persoal laboral e funcionario de administración e servizos. -  Negociación da convocatoria de concurso-oposición para o ano 2019. -  Publicación do Dereito Positivo. -  Curso de preparación en liña, poñendo a dispor do persoal funcionario interino e contratado laboral, cuestionarios e temarios elaborados polo persoal docente que o vai impartir.
 11. 11. §  Para o ano 2019, mediante negociación cos comités de empresa, recuperación do plus de responsabilidade para o 100 % dos Técnicos Especialistas de Servizos Xerais que foi absorbida pola promoción interna ao grupo III. Dito plus será idéntico ao posto de traballo do persoal funcionario con responsabilidades similiares.
 12. 12. §  Unha boa xestión pública é vital para que este equipo de goberno cumpra efectivamente co mandato recibido pola comunidade universitaria e entreguemos os resultados que prometemos durante este proceso electoral, sin defraudar e lexitimando así as bases do sistema democrático da nosa universidade. §  Esta planificación a 4 anos, é unha ferramenta necesaria para a toma de decisións que permita percorrer o futuro para adecuarnos aos cambios e as demandas que nos impoña o entorno e logremos a maior eficiencia, eficacia e calidade nos servizos que prestamos a sociedade. Por isto, temos que formular e establecer dun xeito xenérico os obxetivos de carácter prioritario.
 13. 13. PERSOAL UNIV. CORUÑA UNIV. COMPOSTELA UNIV. DE VIGO Funcionario 721 664 380 Laboral 019 562 362 Total 740 1.226 742 Custe 23.504.927 35.015.384 22.113.445 Eventual 2 3 4 Custe 75.539 139.375 225.500
 14. 14. -  Podemos definir a Relación de Postos de Traballo, Estatuto Básico, como o instrumento técnico a través do cal a universidade realiza a ordenación do persoal dacordo coas necesidades do servizo e a definición dos requisitos para o desempeño de cada posto. -  Polo tanto a RPT é un instrumento idóneo para a consecución dos seguintes obxetivos: §  Axustar o número de postos ás necesidades de cada servizo, racionalizando a organización e mellorando a distribución e xestión da universidade. §  Determinar as características, requisitos e circunstancias específicas de cada posto de traballo. §  Fixar as retribucións complementarias de cuantía fixa e percepción periódica (productividade) para cada posto de traballo. §  Distribuir postos de traballo e funcións a realizar. §  Establecemento dunha estratéxia de provisión de postos.
 15. 15. Determinación detallada, estructurada e sistemática das características de cada posto de traballo. Para a realización desta operación, o equipo xerencial reunirase e requerirán aos responsables de cada servizo e área de xestión a seguinte información: -  Ubicación orgánica de cada posto. -  Importancia. -  Volume de traballo. -  Necesidade de refundición, supresión ou multiplicación. -  Condicións do seu desempeño. -  Grao de responsabilidade.
 16. 16. -  Os grupos que se indican son unha proposta que se quere negociar, estando abertos a creación de outros, a fusión dalgúns… e igualmente pretendemos negociar a composición dos grupos. -  Para asignar os grupos de traballo teremos en conta as seguintes premisas á hora de confeccionalos: §  Que cada un dos membros de cada área, teñan claro cal é o propósito fundamental do mesmo. §  Comunicación é outra base importante do traballo en equipo. Todo o referente o proxecto ten que quedar claramente comunicado para que os membros teñan a capacidade de transmitir a súas ideas, innovacións e incluso descontentos. §  Cohesión dos membros do grupo da mesma área de xestión, o que permite unha comunicación eficaz e contribúan equitativamente e en maior medida a conseguir obxetivos colectivos e non individuais, por iso, propoñemos os grupos por áreas de xestión para que sexa o mais compacto posible a hora de elaborar procedementos de xestión e asignación de efectivos.
 17. 17. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Equipo xerencial. -  Xefe/a Servizo Posgrao. -  Xefe/a Servizo Grao. -  Xefe/a Servizo Bolsas. -  R e s p o n s a b l e T I C á r e a académica.     -  Persoal da área posgrao centros. -  Persoal área de grao centros. -  Persoal área servizo á comunidade campus.
 18. 18. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Equipo xerencial. -  Xefe/a de Servizo Contabilidade. -  Xefe/a Servizo Xestión Económica. -  Xefe/a Servizo Control Interno. -  Xefe/a de Servizo Investigación. -  Administradores. -  Responsable TIC área económica.   -  Persoal área económica centros. -  Persoal área económica reitoría. -  Persoal apoio a centros e departamentos. -  Persoal área económica investigación. -  Persoal de área de investigación Campus de Ourense.
 19. 19. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Equipo xerencial. -  Xefe/a de Servizo PAS. -  Xefe/a Servizo Xestión PDI. -  Xefe/a de Servizo Investigación. -  Administradores.     -  Persoal área económica centros. -  P e r s o a l a p o i o a c e n t r o s e departamentos. -  Equipo directivo dos Centros e Departamentos.
 20. 20. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Vicerreitor/a Investigación. -  Equipo xerencial. -  Xefe/a de Servizo Contabilidade. -  Xefe/a Servizo Xestión Económica. -  Xefe/a Servizo Control Interno. -  Xefe/a de Servizo Investigación. -  Xefe/a de Servizo de PDI e Retribucións. -  Administradores. -  Responsable OTRI. -  Responsable Área Técnica de I+D+i. -  Responsable TIC área investigación.     -  Directores/as grupos de investiación. -  Persoal área económica centros. -  Persoal área económica investigación. -  Persoal de área de investigación Campus de Ourense.
 21. 21. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Vicerreitor/a Alumnado. -  Valedor universitario. -  Equipo xerencial. -  Xefe/a de Servizo Grao, Posgrao e Bolsas. -  Xefe/a Servizo Extensión Universitaria. -  Xefe/a de Servizo Biblioteca. -  X e f e / a d e Á r e a d e S e r v i z o s á Comunidade. -  Responsable ORI. -  Responsable Actividades Culturais.   -  1 Representante de cada delegación de alumnos de cada centro. -  1 Representante do Alumnado no Consello de Goberno.
 22. 22. EQUIPO DE GOBERNO PERSOAL   -  Vicerreitor/a Campus. -  Administrador de Centros. -  Xefe/a de Área de Servizos á Comunidade. -  Responsable ORI no Campus. -  Responsable Actividades Culturais no Campus. -  Responsables de apoio á docencia e investigación (PAS). -  Xefes de Área Grao e Posgrao. -  Dirección de Biblioteca.   -  1 Representante de cada delegación de alumnos de cada centro do Campus.  
 23. 23. A XESTIÓN NA UVIGO. Cando un PDI solicita un proxecto ou accede a un cargo de xestión poderíamos falar que a carga de traballo que ten que soportar é a seguinte: 40% Tarefas administrativas. 60% Investigación e Docencia.
 24. 24. PARA REDUCIR A PORCENTAXE DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS A SOLUCIÓN É: -  Procesos áxiles e de mellora continua. -  A profundización e mellora da formación específica do PAS. -  A coordinación entre as diferentes áreas vinculadas a xestión directamente relacionada. -  O asesoramento aos grupos de investigación, decanatos e departamentos. -  A formación do PAS específica nestas áreas. -  Programas e bases de datos áxiles que permitan unha resposta inmediata. -  Definición clara das tarefas a realizar por cada área vinculada á xestión.
 25. 25. -  Implantación dun Plan de Formación do PAS. -  Plan de promoción interna 2019 – 2022. -  Implantación do teletraballo. -  Impulso das Comisións derivadas do Regulamento de PAS. -  Creación dunha Comisión de resolución de conflictos previos ao Contencioso-administrativo. -  Implantación da carreira horizontal do PAS. -  Negociación cos órganos de representación a Funcionarización do Persoal Laboral de Administración e Servizos.
 26. 26. www.auniversidadedaspersoas.com 23-ABRIL-2018 Pachi Reigosa é #outroXeito VAS PARTICIPAR?
 27. 27. PachiReigosaé#outroXeito
 28. 28. PachiReigosaé#outroXeito

×