Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

Similar to Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsa (20)

Advertisement

Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsa

 1. 1. NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverk www.nsphig.se
 2. 2. Medlemsorganisationer <ul><li>Riksförbundet Attention </li></ul><ul><li>Riksförbundet för hjälp åt narkotika – och läkemedelsberoende – RFHL </li></ul><ul><li>Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH </li></ul><ul><li>Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - SPES </li></ul><ul><li>Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt </li></ul><ul><li>Ungdom för social hälsa-RUS </li></ul><ul><li>Schizofreniförbundet </li></ul><ul><li>Svenska Ångestsyndromsällskapet </li></ul><ul><li>Sveriges Fontänhus </li></ul><ul><li>Svenska OCD-förbundet Ananke </li></ul><ul><li>Associerade medlemmar </li></ul><ul><li>Föreningen Balans </li></ul><ul><li>Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN </li></ul><ul><li>Kriminellas revansch i samhället – KRIS </li></ul>
 3. 3. BAKGRUND <ul><li>Ett antal allvarliga händelser </li></ul><ul><li>Miltonsatsningen 2004 – 2006, utredning, projektmedel och Brukarinflytande </li></ul><ul><li>December 2006 Ambition och ansvar </li></ul><ul><li>” Så vill vi ha det!” </li></ul><ul><li>Nollvison för suicid - MHFA </li></ul><ul><li>Attitydkampanj – (H)järnkoll </li></ul><ul><li>Nationellt inlytande – riktlinjearbetet, systemnivå </li></ul>
 4. 4. Milton forts <ul><li>” Vara dialogpartner till Socialstyrelsen i myndighetens särskilda uppdrag att följa och stödja utvecklingen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser på området.” </li></ul>
 5. 5. Bakgrund forts <ul><li>Mars 2007 medel till NSPH </li></ul><ul><li>Från NU!-projekt till enhet 2009 </li></ul><ul><li>Kompetensmedlen 2009 – ett steg till! </li></ul><ul><li>Attitydkampanj </li></ul><ul><li>Nollvision </li></ul>
 6. 6. NSPH projekt 1A <ul><li>Medverka till bildande av lokala/regionala nätverk som får metod- och utbildningsstöd, bland annat i form av </li></ul><ul><li>handledarutbildning samt vid behov besök av inspiratörer, som kan stötta vid lokal och regional organisering . </li></ul>
 7. 7. Projekt 1B <ul><li>” Din egen makt” - hitta de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. </li></ul><ul><li>” Med starkare röst” – utbildning i brukarinflytande </li></ul><ul><li>Nationellt avtal med ABF och SV om cirkelledarutbildningar och stöd till lokal cirkelverksamhet. </li></ul>
 8. 8. Projekt 1C <ul><li>Bevakar nationella, regionala och lokala utbildningar </li></ul><ul><li>Tillser behovet av patient-, brukar- och närståendeperspektiv i olika utbildningar tex Metis (arbetsgruppen består av akademiker, kliniker, ST läkare och brukarrepresentanter). </li></ul><ul><li>Västkompetens </li></ul>
 9. 9. Attityduppdraget <ul><li>” Regeringen anser att det är viktigt att med nationellt övergripande och brett Attityduppdrag för att genom ökade kunskaper och förändrade attityder motverka fördomar, diskriminering och stigmatisering och därmed främja respekten för människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”. </li></ul>
 10. 10. Attityduppdrag - beslut <ul><li>” Regeringen beslutar att ge Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i uppdrag att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) utforma och driva ett riksomfattande program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”. </li></ul>
 11. 11. Attityduppdraget VG <ul><li>Västra Götaland 1 av 3 kampanjlän </li></ul><ul><li>NSPHiG 16 organisationer i samverkan </li></ul><ul><li>Kampanjstart Jan. 2010 </li></ul><ul><li>30-tal attitydambassadörer utbildade </li></ul><ul><li>Själverfarna föreläsare, utbildare </li></ul>
 12. 12. Mediekampanjen <ul><li>Målet för mediekampanjen är både att nå ut till en bred allmänhet och skapa ett offentligt samtal om attityder och beteende i frågor som rör psykisk ohälsa, men också förmå media att skriva nyanserat – inga krigsrubriker som skapar fördomar. </li></ul>
 13. 13. Exempel på fördomar <ul><li>25 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom. </li></ul><ul><li>20 procent skulle inte bjuda in någon till sitt hem om han eller hon visste att personen led av en psykisk sjukdom. </li></ul><ul><li>61 procent anser att de flesta personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter . </li></ul>
 14. 14. Utbildning/påverkan <ul><li>Attitydambassadörerna är bärare av kampanjens budskap och kan genom att berätta om sig själva, sina erfarenheter och behov bidra till att ge en bild av hur det är att leva med en psykisk sjukdom och ett psykiskt funktionshinder. </li></ul>
 15. 15. Utbildning forts <ul><li>Forskning visar entydigt att en direkt och personlig kontakt med människor med psykisk funktionsnedsättning är ett av de mest kraftfulla sätten att förändra och förbättra attityder. </li></ul>
 16. 16. Ambassadör som utbildare <ul><li>Utgångspunkten är att den organisation/verksamhet som beställer attitydambassadörernas arbete också medverkar till finansiering av insatsen. Attityduppdraget står för utbildningen av attitydambassadörer, fortbildning och framtagande av utbildningsmoduler. </li></ul>
 17. 17. Lokal mobilisering <ul><li>Erfarenheter från andra kampanjer och resultat från forskningen visar att attityder förändras mest effektivt när man kombinerar uppmärksamheten från den nationella medieexponeringen med ett lokalt uthålligt påverkansarbete. </li></ul>
 18. 18. Lokal mobilisering forts <ul><li>Målet för attityduppdragets satsning på mobilisering är att genom lokala och regionala aktiviteter skapa mötesplatser mellan personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte har det. </li></ul>
 19. 19. Arbetsliv <ul><li>Utgångspunkten är att företag, myndigheter, kommuner och landsting har mycket att vinna på att vara en inkluderande arbetsgivare som aktivt stödjer psykisk hälsa på arbetet. </li></ul><ul><li>Att inkludera människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning är en mångfaldsfråga och grundläggande för en psykiskt hållbar arbetsplats. </li></ul>
 20. 20. Pågående aktiviteter <ul><li>Skolor </li></ul><ul><li>Folkhälsoplanerare </li></ul><ul><li>Medier </li></ul><ul><li>Konferenser/seminarier </li></ul><ul><li>Utbildningar </li></ul><ul><li>Studiecirklar </li></ul>
 21. 21. Kampanjen börjar få effekt <ul><li>1,3 miljoner (15% av befolkningen) har sett kampanjen </li></ul><ul><li>Skillnader i attityder mellan dem som uppmärksammat kampanjen och de som inte gjort det. De som sett kampanjen är positivare än övriga. </li></ul><ul><li>I kampanjlänen ser man att kampanjen har bidragit till den positiva attitydförändringen framför allt inom social distans: </li></ul><ul><ul><li>Var tredje person som upplevt det som skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i ens bostadsområde har minskat från 17 procent till 11 procent. En positiv förändring på 35 %. </li></ul></ul><ul><ul><li>Drygt var fjärde person som tidigare inte ville bo granne med en psykisk sjuk har ändrat uppfattning (från 18 procent till 13 procent), en positiv förändring på 28 %. </li></ul></ul>
 22. 22. ( H)järnkoll – för ett psykiskt friskare Sverige I Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa. Många människor möter också psykisk ohälsa bland släkt och vänner, bland arbetskamrater eller i samhället. Trots det frodas myter och fördomar om psykisk ohälsa. Fördomarna utestänger människor från vardagslivet och arbetslivet, och urholkar Sverige både mänskligt och ekonomiskt. Människor förminskas till att bli ett hot istället för en möjlighet, till att bli en utgift istället för en tillgång. För att avliva fördomarna krävs det kunskap och större öppenhet – kring köksbordet, på rasten i skolan, i fikarummet på jobbet, på det fackliga mötet och i chefsutbildningen. Ju fler som förstår att psykisk ohälsa inte behöver vara ett hinder i livet och i arbetslivet, desto friskare blir Sverige. Du kan göra skillnad – skaffa (H)järnkoll på psykisk hälsa och våga prata om det.  
 23. 25. NSPH i Göteborg <ul><li>Attention i Göteborg </li></ul><ul><li>RSMH Livet (associerade) </li></ul><ul><li>RSMH Näckrosen </li></ul><ul><li>FUSiG utbrända / stressutsatta </li></ul><ul><li>RFHL Göteborg </li></ul><ul><li>SPIV </li></ul><ul><li>Autism- och Aspergerfören. (associerade) </li></ul><ul><li>Excons </li></ul>
 24. 26. NSPHiG forts <ul><li>OCD-föreningen Ananke </li></ul><ul><li>Göteborgsfontänen </li></ul><ul><li>Ångestsyndromsällskapet </li></ul><ul><li>Aktivitetshusets vänner </li></ul><ul><li>Anorexi/Bulimi föreningen Göteborg </li></ul><ul><li>Gyllenkroken </li></ul><ul><li>SPES </li></ul><ul><li>IBIS </li></ul>
 25. 27. Kontakt/samarbete <ul><li>NSPHiG www.nsphig.se </li></ul><ul><li>Henrik D Ragnevi IT- samordnare </li></ul><ul><li>Sonny Wåhlstedt Projektsamordnare </li></ul><ul><li>Christina Ahl Adm. </li></ul><ul><li>Linda Wieschelbraun Amb.ansvrig </li></ul>

Editor's Notes

 • RB Workshopledaren: Forskning visar att det är när personer går ut och berättar i kombination med mediekampanj som visat sig framgångsrikt för att uppnå positiv attitydförändring. Tack vare er är kampanjen synlig. Utfallet blivit bra som också påverkat attityder i positiv riktning. Berätta kort om resultatet från senaste befolkningsundersökningen Kampanjen börjar få effekt.
 • RB 14.00-14.15 Budskapen vanligt, viktigt prata om, du kan göra skillnad Den här linjen har vi valt för att tydliggöra vad vi i kampanjen jobbar mot. Ambassadörernas berättelse är satt sedan grundutbildningen. Den ska inte ändras men vävs in på ett nytt sätt i det nya angreppssättet. Berättelsen ska ses som argument när ni går ut och pratar. Vidareutvecklar er berättelse. Syfte: att förstå kampanjens angreppssätt Handlar om att påverka. Framgångsrik attitydförändring nöta in budskapen om och om igen. Prata enkelt är viktigt för att öppna upp för en diskussion Budskapen: ett sätt att få in budskapen på ett annat sätt kan vara att prata så här: ex när jag vår dålig så kontaktade ingen mig, det hade gjort skillnad om det frågat hur jag mår --&gt; väver in i berättelsen

×