Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalnirnay 2008

39,965 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Login to see the comments

Kalnirnay 2008

  1. 1. H Ÿæè ׋×ãU滇ææçÏÂÌØð Ù×ÑH © 2008 STYLE & DESIGN OF THE FIGURES AND PAGE LAYOUT PROTECTED UNDER THE COPYRIGHT ACT. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV ßæçáü·¤ Â¿æ» âßüÏ×èüØ IaoXrH${aVm kalnirnay.com ¢ ¢ ×æ»üàæèáü / Âæñá ÁæÙðßæÚUè 2008 àæ·ð¤ 1929 ÙßßáæüçÖÙ¢ÎÙ 1 a quot; quot; ×æ»üàæèáü ·ë¤. 13 Âæñá àæé. 5 Âæñá àæé. 13 Âæñá ·ë¤. 5 çàæßÚUæ˜æè ÂýÎæðá ................ 1 6 1 3 20 27 âÎSØ ................ 2 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma *Audit Bureau of Circulations gmo 07.17 18.13 ßëçp·¤ 19.24 07.18 18.18 ·é¢¤Ö 19.15 07.19 18.22 ç×ÍéÙ 07.18 18.27 ·¤‹Øæ ................ 6 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 14 Âæñá àæé. 6 Âæñá àæé. 14 Âæñá ·ë¤. 6 ................ 7 URL : www.kalnirnay.com Öæð»è ÜæÜæ ÜÁÂÌÚUæØ ÁØ¢Ìè 7 14 2 1 28 E-Mail: kalnirnay@kalnirnay.com ÏÙé×æüâ â×æŒÌè ................ 8 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ ü âêØæðÎØ âêØæüSÌ ¿¢¼ÚUæàæè ÂØZÌ ............................ ý ÎéÂæÚUè 3.57 ............................ ÚUæ˜ææñ 9.12 ............................ ............................ .............. 11 gmo_dma .............. 12 _§ 07.17 18.14 ÏÙé 07.19 18.18 ×èÙ 07.19 18.23 ç×ÍéÙ 29.36 07.18 18.27 ·¤‹Øæ 27.02 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 9 ×æ»üàæèáü ¥×æßæSØæ Âæñá àæé. 7 Âæñá Âæñç‡æü×æ àææ·¢¤ÖÚUè Âæñç‡æü×æ Âæñá ·ë¤. 7 .............. 13 çºSÌæŽÎ 2008 ÂýæÚ¢UÖ ÎàæüßðÝUæ ¥×æßæSØæ ×·¤ÚU⢷ý¤æ¢Ìè àææ·¢¤ÖÚUè Îðßè ÙßÚUæ˜æ â×æŒÌè Sßæ×è çßßð·¤æ٢ΠÁØ¢Ìè (çÌçÍÂêÁæ) 8 1 5 22 2 9 .............. 14 Âé‡Ø·¤æÜ 7.19 ÂæâêÙ 18.19 ÂØZÌ ·¤æÝêUÕæ§ü Øæ˜ææ-×æ¢ÉUÚU»æß, ßæ§ü ×æÜðüEÚU Øæ˜ææ-×æÚUÝU çÁÁæ×æÌæ ÁØ¢Ìè-çâ¢Î¹ðÇUÚUæÁæ 1 .............. 15 ............................ ............................ ............................ ×æƒæSÙæÙæÚ¢UÖ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ .............. 17 ............................ âæØ¢·¤æÝUè 5.07 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 7.05 ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.16 18.10 ·¤‹Øæ 18.51 07.18 18.15 ÏÙé 29.20 07.19 18.19 ×èÙ 23.26 07.19 18.24 ·¤·ü¤ 07.18 18.28 ÌéÜæ .............. 19 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 10 Âæñá àæé. 1 Âæñá àæé. 8 Âæñá ·ë¤. 1 Âæñá ·ë¤. 8 Ÿæè »æð´ÎßÜð·¤ÚU ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè ¿¢¼ýÎàæüÙ ·¤çÚUçÎÙ ÕéÏæcÅU×è Îé»æücÅU×è ÙðÌæÁè âéÖæá ÁØ¢Ìè ·¤æÜæcÅU×è ×ãUæˆ×æ »æ¢Ïè Âé‡ØçÌÍè .............. 20 2 9 16 2 3 30 Âæñá ×æâæÚ¢UÖ àææ·¢¤ÖÚUè Îðßè ÙßÚUæ˜ææðˆâßæÚ¢UÖ »éÝU߇æè ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè .............. 21 ×ãUæÎðß »æðçߢΠÚUæÙÇðU Âé‡ØçÌÍè ãéUÌæˆ×æ çÎÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 23 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 07.16 18.11 ÌéÜæ 07.18 18.15 ×·¤ÚU 07.19 18.20 ×ðá 07.19 18.24 ·¤·ü¤ 07.18 18.28 ÌéÜæ .............. 25 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 10 Âæñá àæé. 2 Âæñá àæé. 9 Âæñá ·ë¤. 2 Âæñá ·ë¤. 9 .............. 26 ÂæEüÙæÍ ÁØ¢Ìè (ÁñÙ) ×éçSÜ× ×æðãUÚU× ×æâæÚ¢UÖ ÂæÚUàæè àæðãUÚðUßæÚU ×æâæÚ¢UÖ ÚU檤ÝU ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè-·é¤ÇUæÝU 3 10 17 24 3 1 ×çãUÜæ ×éç€ÌçÎÙ çãUÁÚUè âÙ 1429 ÂýæÚ¢UÖ .............. 27 âæçߘæèÕæ§ü Èé¤Üð ÁØ¢Ìè .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Jwédma ew .............. 31 07.16 18.11 ÌéÜæ 07.18 18.16 ×·¤ÚU 07.19 18.20 ×ðá 25.59 07.19 18.25 ·¤·ü¤ 09.31 07.17 18.29 ÌéÜæ 15.27 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 11 Âæñá àæé. 3 Âæñá àæé. 10/11 Âæñá ·ë¤. 3 çÇUâð´ÕÚU 2007 âȤÜæ °·¤æÎàæè Âé˜æÎæ S×æÌü °·¤æÎàæè ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.08 ÚU 30 2 9 16 23 4 11 18 25 âæð 31 3 10 17 24 ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 4 11 18 25 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 7 14 21 28 ewH«$dma e 07.17 18.12 ÌéÜæ 07.34 07.18 18.17 ×·¤ÚU 13.14 07.19 18.21 ßëáÖ 07.18 18.25 çâ¢ãU àæ 1 8 15 22 29 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 12 Âæñá àæé. 4 Âæñá àæé. 12 Âæñá ·ë¤. 4 Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 àæçÙÂýÎæðá çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü Öæ»ßÌ °·¤æÎàæè »‡æÚUæ…Ø çÎÙ ÚU 3 10 17 24 ×æðãUÚU× (ÌæçÁØæ) 1 2 19 26 »éM¤ »æðçߢÎçâ¢ãU ÁØ¢Ìè Sßæ×è çßßð·¤æ٢ΠÁØ¢Ìè 5 âæð 4 11 18 25 ÚUæcÅþUèØ Øéßæ çÎÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 7 14 21 28 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 1 8 15 22 29 e{Zdma quot; 07.17 18.13 ßëçp·¤ 07.18 18.17 ·é¢¤Ö 07.19 18.22 ßëáÖ 27.37 07.18 18.26 çâ¢ãU 16.35 quot; àæ 2 9 16 23 MUM
  2. 2. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, ® nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m IaoXrH${aVm kalnirnay.com Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV Âæñá / ×æƒæ Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 àæ·ð¤ 1929 2 a quot; quot; Âæñá ·ë¤. 12 ×æƒæ àæé. 4 Âæܹè Øæ˜ææ-×æðÚU»æ¢ß ×æƒæ àæé. 11 ×æƒæ ·ë¤. 3 Öæ»ßÌ °·¤æÎàæè çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü ßÚUÎ ¿ÌéÍèü ÁØæ °·¤æÎàæè ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.29 ................ 1 â¢Ì ÙÚUãUÚUè âæðÙæÚU Âé‡ØçÌÍè 3 10 17 24 Ÿæ軇æðàæ ÁØ¢Ìè ßæâéÎðß ÕÝUß¢Ì È¤ÇU·ð¤ Âé‡ØçÌÍè çÌܷ颤Π¿ÌéÍèü Áæ»çÌ·¤ ×é¼ý‡æ çÎÙ ................ 2 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma ÏÙé ×èÙ ç×ÍéÙ ·¤‹Øæ gmo 07.16 18.31 07.14 18.34 07.10 18.37 07.06 18.40 ................ 6 Âæñá ·ë¤. 12 ×æƒæ àæé. 5 ×æƒæ àæé. 12 ×æƒæ ·ë¤. 4 ................ 7 âæð×ÂýÎæðá Ÿæè àææ¢ÌæÎé»æü ÚUÍæðˆâß Öèc×mæÎàæè 4 11 18 25 Ÿæè ¢¿×è âæð×ÂýÎæðá ................ 8 ßâ¢Ì ¢¿×è ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 11 ............................ ............................ ............................ ............................ gmo_dma ÏÙé .............. 12 _§ 07.16 18.31 07.13 18.35 ×èÙ 28.49 07.10 18.38 ç×ÍéÙ 13.53 07.05 18.41 ·¤‹Øæ 11.40 Âæñá ·ë¤. 13 ×æƒæ àæé. 6 ×æƒæ àæé. 13 Ÿæè çßE·¤×æü ÁØ¢Ìè ×æƒæ ·ë¤. 5 .............. 13 çàæßÚUæ˜æè »æðÂæÝU·ë¤c‡æ »æð¹Üð Âé‡ØçÌÍè SßæÌ¢˜ØßèÚU âæßÚU·¤ÚU Âé‡ØçÌÍè .............. 14 5 1 2 19 26 ×ðL¤ ˜æØæðÎàæè (ÁñÙ) ÀU˜æÂÌè çàæßæÁè ×ãUæÚUæÁ ÁØ¢Ìè (ÌæÚU¹ðÂý×æ‡æð) .............. 15 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 17 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.16 18.32 ÏÙé 13.22 07.13 18.35 ×ðá 07.09 18.38 ·¤·ü¤ 07.05 18.41 ÌéÜæ .............. 19 Âæñá ·ë¤. 14 ×æƒæ àæé. 7 ×æƒæ àæé. 14 ×æƒæ ·ë¤. 6 Îàæü ¥×æßæSØæ ÚUÍâŒÌ×è .............. 20 6 1 3 20 27 ×ãUæðÎØ Âßü 9.26 Ù¢ÌÚU .............. 21 ×æñÙè ¥×æßæSØæ (ÁñÙ) ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ .............. 23 â·¤æÝUè 9.26 ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.39 ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 07.15 18.32 ×·¤ÚU 07.12 18.36 ×ðá 07.09 18.39 ·¤·ü¤ 18.45 07.04 18.41 ÌéÜæ 23.41 .............. 25 Âæñá ¥×æßæSØæ ×æƒæ àæé. 8 ×æƒæ Âæñç‡æü×æ ×æƒæ ·ë¤. 7 .............. 26 Îé»æücÅU×è ÚUÍØæ˜ææ ×¢»ðàæè-»æðßæ Ÿæè »ÁæÙÙ ×ãUæÚUæÁ Âý·¤ÅU çÎÙ 7 ×æƒæSÙæÙ â×æŒÌè »ýSÌæSÌ ¿¢¼ý»ýãU‡æ ÚUæcÅþUèØ çߙææÙ çÎÙ 14 2 1 28 Öèc×æcÅU×è .............. 27 »éM¤ ÚUçßÎæâ ÁØ¢Ìè ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.14 ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.00 ............................ ............................ Jwédma ew 07.15 18.33 ×·¤ÚU 20.30 07.12 18.36 ×ðá 07.38 07.08 18.39 çâ¢ãU 07.03 18.42 ßëçp·¤ Âæñá ·ë¤. 10 ×æƒæ àæé. 1 ×æƒæ àæé. 9 ×æƒæ ·ë¤. 1 ×æƒæ ·ë¤. 8 ÁæÙðßæÚUè 2008 ¿¢¼ýÎàæüÙ »éL¤ÂýçÌÂÎæ ·¤æÜæcÅU×è ÚU 6 13 20 27 8 1 5 22 2 9 ×æƒæ ×æâæÚ¢UÖ »æ‡æ»æÂêÚU Øæ˜ææ âæð 7 14 21 28 1 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 1 8 15 22 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 2 9 16 23 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ »é 3 10 17 24 31 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 4 11 18 25 ewH«$dma ßëçp·¤ ·é¢¤Ö ßëáÖ ßëçp·¤ e 07.17 18.29 07.15 18.33 07.11 18.37 07.07 18.40 çâ¢ãU 25.51 07.03 18.42 àæ 5 12 19 26 Âæñá ·ë¤. 11 ×æƒæ àæé. 2/3 ×æƒæ àæé. 10 ×æƒæ ·ë¤. 2 ×æ¿ü 2008 áÅU÷ïçÌÜæ S×æÌü °·¤æÎàæè ×éçSÜ× âȤÚU ×æâæÚ¢UÖ ÂæÚUàæè ×ðãðUÚU ×æâæÚ¢UÖ ÚU 30 2 9 16 23 2 9 16 2 3 çÙßëçžæÙæÍ ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè âæð 31 3 10 17 24 -˜Ø¢Õ·ð¤EÚU ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 4 11 18 25 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 7 14 21 28 e{Zdma quot; 07.17 18.30 ßëçp·¤ 27.31 07.14 18.34 ·é¢¤Ö 25.22 07.11 18.37 ßëáÖ 10.26 07.07 18.40 ·¤‹Øæ quot; àæ 1 8 15 22 29 MUM
  3. 3. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, ® nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m IaoXrH${aVm kalnirnay.com Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV ×æƒæ / ȤæË»éÙ ×æ¿ü 2008 àæ·ð¤ 1929 3 a 3 quot; quot; ȤæË»éÙ ·ë¤. 8 ×æƒæ ·ë¤. 10 ȤæË»éÙ àæé. 2 ȤæË»éÙ àæé. 10 ȤæË»éÙ ·ë¤. 2 ßáèüÌÂæÚ¢UÖ (ÁñÙ) ÚUæ×·ë¤c‡æ ÁØ¢Ìè Áæ»çÌ·¤ ¥Â¢» çÎÙ Ìé·¤æÚUæ× ÕèÁ ................ 1 0 2 9 16 2 3 ×éçSÜ× ÚçUÕÜæßÜ ×æâæÚ¢UÖ Áæ»çÌ·¤ ãUßæ×æÙ çÎÙ ................ 2 §SÅUÚU ÇðU ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma ÏÙé ÏÙé ×èÙ gmo 3 06.38 18.50 07.01 18.43 06.56 18.45 06.50 18.47 ç×ÍéÙ 19.53 06.44 18.48 ·¤‹Øæ 19.43 ................ 6 ȤæË»éÙ ·ë¤. 9 ×æƒæ ·ë¤. 11 ȤæË»éÙ àæé. 3 ȤæË»éÙ àæé. 11 ȤæË»éÙ ·ë¤. 3 ................ 7 çßÁØæ °·¤æÎàæè âæçߘæèÕæ§ü Èé¤Üð S×ëçÌçÎÙ ¥æ×Ü·¤è °·¤æÎàæè ÀU˜æÂÌè çàæßæÁè ×ãUæÚUæÁ ÁØ¢Ìè 1 3 10 17 24 ÂæÚUàæè ¥æßæÙ ×æâæÚ¢UÖ (çÌÍèÂý×æ‡æð) ................ 8 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 11 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ gmo_dma ·¤·ü¤ ÌéÜæ .............. 12 _§ 06.37 18.50 ÏÙé 07.29 07.00 18.43 ÏÙé 22.32 06.55 18.45 ×èÙ 11.47 06.49 18.47 06.43 18.49 ×æƒæ ·ë¤. 12 ȤæË»éÙ àæé. 4 ȤæË»éÙ àæé. 12 ȤæË»éÙ ·ë¤. 4 .............. 13 çÌçÍßæâÚU â·¤æÝUè 7.45 ÂØZÌ çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü (¥¢»æÚU·¤ Øæð») ¥¢»æÚU·¤ ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.55 .............. 14 4 11 18 25 .............. 15 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 17 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.00 18.43 ×·¤ÚU 06.54 18.45 ×ðá 06.48 18.47 ·¤·ü¤ 25.51 06.43 18.49 ÌéÜæ .............. 19 ×æƒæ ·ë¤. 13 ȤæË»éÙ àæé. 5 ȤæË»éÙ àæé. 13 ȤæË»éÙ ·ë¤. 4 .............. 20 ÂýÎæðá ÂýÎæðá 5 1 2 19 26 .............. 21 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 23 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 06.59 18.44 ×·¤ÚU 29.42 06.53 18.46 ×ðá 13.23 06.48 18.47 çâ¢ãU 06.42 18.49 ÌéÜæ 07.31 .............. 25 ×æƒæ ·ë¤. 14 ȤæË»éÙ àæé. 6/7 ȤæË»éÙ àæé. 14 ȤæË»éÙ ·ë¤. 5 .............. 26 ×ãUæçàæßÚUæ˜æè çßáéßçÎÙ Ú¢U»Â¢¿×è 6 1 3 20 27 çÙçàæÍ·¤æÜ ÚUæ˜ææñ 12.26 ÂæâêÙ §üÎ-°-ç×ÜæÎ .............. 27 ............................ 1.15 ÂØZÌ ............................ ............................ ............................ .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 12.25 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 11.25 ............................ ............................ .............. 30 Jwédma ew .............. 31 06.58 18.44 ·é¢¤Ö 06.53 18.46 ßëáÖ 06.47 18.48 çâ¢ãU 06.41 18.49 ßëçp·¤ ×æƒæ ¥×æßæSØæ ȤæË»éÙ àæé. 8 ȤæË»éÙ Âæñç‡æü×æ ÂêçÚU× (…Øê) ȤæË»éÙ ·ë¤. 6 Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 Îàæü ¥×æßæSØæ ãUæðÝUè ãéUÌæàæÙè Âæñç‡æü×æ Ÿæè °·¤ÙæÍ ácÆUè 7 Îé»æücÅU×è ÚU 3 10 17 24 14 2 1 28 ¿ñÌ‹Ø ÁØ¢Ìè Á×àæðÎè ÙßÚUæðÁ âæð 4 11 18 25 ............................ ............................ »éÇU Èý¤æØÇðU ............................ ............................ ×¢ 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 6 13 20 27 ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ »é 7 14 21 28 ÚUæ˜ææñ 10.45 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 12.10 ............................ ............................ àæé 1 8 15 22 29 ewH«$dma ·é¢¤Ö e 06.57 18.44 06.52 18.46 ßëáÖ 15.49 06.46 18.48 çâ¢ãU 09.46 06.40 18.50 ßëçp·¤ 20.06 àæ 2 9 16 23 ×æƒæ ·ë¤. 9 ȤæË»éÙ àæé. 1 ȤæË»éÙ àæé. 9 ȤæË»éÙ ·ë¤. 1 ȤæË»éÙ ·ë¤. 7 °çÂýÜ 2008 Ÿæè ÚUæ×Îæâ Ùß×è ¿¢¼ýÎàæüÙ Áæ»çÌ·¤ »ýæãU·¤ çÎÙ ÏêçÜߢÎÙ ·¤çÚUçÎÙ ·¤æÜæcÅU×è ÚU 6 13 20 27 8 1 5 22 2 9 Áæ»çÌ·¤ ×çãUÜæ çÎÙ ßâ¢ÌæðˆâßæÚ¢UÖ ¥æ×ý·é¤âé× ÂýæàæÙ âæð 7 14 21 28 1 ȤæË»éÙ ×æâæÚ¢UÖ ¥Ø¢»SÙæÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 1 8 15 22 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 2 9 16 23 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ »é 3 10 17 24 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 4 11 18 25 e{Zdma quot; 07.02 18.42 ßëçp·¤ 12.05 06.57 18.45 ·é¢¤Ö 09.44 06.51 18.46 ç×ÍéÙ 06.45 18.48 ·¤‹Øæ 06.39 18.50 ÏÙé quot; àæ 5 12 19 26 MUM

×