Storage insights, aandacht voor het Bruynzeel OfficeConcept

858 views

Published on

Tijdschrift gewijd aan kantooropslagconcept Compactus Office.
Haal maximaal rendement uit beschikbaar vloeroppervlak!

Bron: Goo Media

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Storage insights, aandacht voor het Bruynzeel OfficeConcept

 1. 1. Flexibele werkmethodes zijn de toekomst Flexible working practices are the futureBruynzeel: ruimte en geld besparen in een aantrekkelijke omgeving Bruynzeel: space and money in an attractive environment Hoe scoort uw bedrijf op de Nieuwe Werken meetlat? How does your company measure on the New Working scale?
 2. 2. Inhoudsopgave Contents 2 3 Ruimte en geld besparen in een Space and money in an aantrekkelijke omgeving attractive environment 7 7 Issues & Insights Issues & Insights 8 9 ‘Flexibele werkmethodes ‘Flexible working practices zijn de toekomst’ are the future’ 10 11 Richt je bij het nieuwe werken ook op ‘In New Working, also de cultuurverandering in een bedrijf’ focus on cultural changes within a company’ 15 15Hoe scoort uw bedrijf op de How does your company measure Nieuwe Werken meetlat? on the New Working scale? 20 20 Adverteerdersindex List of advertisers Inleiding door Ernst Delfos, uitgever Foreword by Ernst Delfos, publisher Negen-tot-vijf-banen zijn er steeds minder. Ook in de ‘gewone’ Nine to five jobs are increasingly becoming rarer. Even in kantoorfuncties. Het Nieuwe Werken maakt een nieuwe ‘normal’ office jobs. ‘New Working’ is creating a new balans tussen werk en privé mogelijk. Met een hogere balance between work and private life. The result is higher productiviteit en een grotere medewerkertevredenheid als productivity and greater employee satisfaction. This calls resultaat. Dit vraagt om nieuwe kantoorconcepten. De storage for new office concepts. The storage concepts of Bruynzeel, concepten van Bruynzeel, het bedrijf dat in dit nummer the company that is at centre stage in this issue, tie in centraal staat, sluiten daar perfect bij aan. perfectly with this. Deze en aanverwante ontwikkelingen zijn aanleiding voor In view of these and related developments, the editorial het redactieteam van Storage Insights om de branche uit- team of Storage Insights decided to present an extensive gebreid te belichten. Het resultaat heeft u in handen. Een feature on this industry. The result is in your hands. This is an informatieve uitgave, die inzicht geeft in een innovatieve informative issue that helps you understand an innovative markt, die aan de vooravond staat van grote veranderingen. market on the brink of a major transformation. 1 storage
 3. 3. Space and money in an attractive environment Bruynzeel filing systems as a flexible design elementBruynzeel opbergsystemen als flexibel inrichtingselement Office Innovation and New Working also signify a change in office systems. We have made these lighter and storage. Bruynzeel’s mobile, space-saving solutions perfectly suit the have adapted their design for use in Ruimte en geld besparen offices. They are slimmer, sleeker and more changed needs. Central storage that you may shape in the desired manner, luxurious. For example, with an electric that is accessible to everyone. “Our systems add something to the space drive that passes through the floor, allowing in which they are installed, and they save space: they can be used, for in een aantrekkelijke the system to be installed at a height of example, for concentration workstations or as a consultation space. Or 1.20 metres. We have the right system for just for a feeling of space”, says Patrick Altena, Commercial Manager of every type of business with an office.” omgeving Bruynzeel Storage Systems. Large business service companies, multi­ Patrick Altena nationals and governments in particular, are now using Bruynzeel systems. “They often lead in office equipment. There are kasten: verrijdbare systemen van staal. highly educated employees who perform “K “OKantoorinnovatie en het nieuwe antoren zonder vaste werk- Deze hebben we in design en met een ffices without fixed work­ a variety of various tasks. As an organi­werken, betekenen ook een omslag plekken hebben centrale opslag lichtere uitvoering aangepast aan gebruik places require central storage sation, you want to bind these people to nodig van dossiers, persoon- in kantoren. Ze zijn ranker, slanker en luxer. of files, personal belongings, you, for example by offering them anin kantooropslag. De verrijdbare, lijke eigendommen, enzovoort. Systemen Bijvoorbeeld met elektrische aandrijving and so on. Systems where everyone can attractive work environment. Moreover,ruimtebesparende oplossingen van waar iedereen bij lopende dossiers kan, die door de vloer loopt, zodat de systemen access current files, without having to the savings in floor space is a significantBruynzeel sluiten perfect aan bij de zonder een ander uit zijn concentratie te op een hoogte van 1.20 meter kunnen disturb another person’s concentration or consideration for these companies.”veranderde behoefte. Centrale opslag hoeven halen of te storen in een gesprek. worden gemaakt. We hebben voor elk interrupt him/her in a conversation.die je naar wens vorm geeft en die En die passen bij de sfeer en uitstraling type bedrijf met een kantoor het juiste And which fit within the atmosphere and Beautiful and affordable customised workvoor iedereen toegankelijk is. “Onze van een bedrijf, zodat medewerkers zich systeem.” Met name grote bedrijven in ambience of a company, so that employees Patrick Altena continues: “Look at the prettig voelen op hun werkplek. Wij leve- zakelijke dienstverlening, multinationals feel comfortable in their workplace. We price in relation to the number of squaresystemen voegen iets toe aan de ren die opslag”, zegt Altena. “In uitvoering en overheden maken nu gebruik van de deliver storage”, says Altena. “We suit the metres you will save with our systems,ruimte waarin ze staan én ze besparen en uiterlijk passen wij onze systemen aan systemen van Bruynzeel. “Die lopen vaak appearance and design of our systems to and you will see a payback period that isruimte, die kan worden benut voor de wensen van de klant aan. Het uit- voorop in kantoorinrichting. Er werken the needs of the customer. The basic often less than a year. But even apart frombijvoorbeeld concentratiewerkplekken gangspunt is hun behoefte: waar hebben hoger opgeleide medewerkers met uit- criterion is their need: what do they need that we have astonishing prices. The priceof een overlegruimte. Of gewoon ze de systemen voor nodig? eenlopende taken. Die mensen wil je als the systems for? of a basic version is comparable to that of organisatie aan je binden, bijvoorbeeld door Guido Snijders traditional cabinets. The only differencevoor een ruimtelijk gevoel”, zegt Rank en slank hen een aantrekkelijke werkomgeving te Slim and slender is, we customise everything. We assessPatrick Altena, commercieel manager Guido Snijders, accountmanager voor de bieden. Bovendien is voor deze bedrijven Guido Snijders, Account Manager for the what is required in terms of storage spacevan Bruynzeel Storage Systems. kantorenmarkt, vult aan: “De basis voor de besparing in vierkante meters een office market, adds: “The basis for these for personal items and files, and then look deze systemen zijn onze grote archief- belangrijke overweging.” systems is our filing cabinets: mobile steel for the space where the cabinets will be storage 2 3 storage
 4. 4. Mooi en betaalbaar maatwerk Patrick Altena vervolgt: “Kijk je naar de Museums, schools and shops prijs in relatie tot het aantal vierkante meters dat je met onze systemen bespaart, A separate area in which Bruynzeel is a big name, dan zie je een terugverdientijd van vaak is the world of museums. Altena: “Invaluable minder dan een jaar. Maar zelfs los daar- van zijn we verrassend in prijs. Bij een works of art should be stored in a really safe eenvoudige uitvoering is de prijs verge- manner. We provide this security. You will find lijkbaar met die van traditionele kasten. our systems in all the great museums in our Alleen maken wij alles op maat. We kijken country. From solid, vibration-free painting racks, wat er nodig is aan opslagruimte voor to drawers for prints, rollers for textiles and persoonlijke spullen en dossiers en we fully equipped depots. For The Netherlands we kijken naar de ruimte waar de kasten komen. are the market leaders in installing depots. The Kleur en eventuele afbeelding worden de stationaire kanten kun je zelfs een installed. The colour and image if any, Netherlands also leads in European art storage. afgestemd op de huisstijl en het interieur. bureaublad met monitor plaatsen als are matched to the house style and the De systemen worden daarmee een inrich- stawerkplek. De systemen kunnen ook interiors. The systems therefore become Foreign curators, from the Hermitage for example, tingselement.” Bruynzeel levert systemen bijdragen aan de akoestiek in de ruimte. a design element.” Bruynzeel provides come to the Rijksmuseum (National Museum) met stalen, glazen of kunststof panelen. Wanden met perforatie waarachter akoes- systems with steel, glass or plastic panels. to see how things are done.” You will even Een uitstraling van sloophout of verroest tisch dempend materiaal zit, zijn ideaal A scrap wood or rusted steel look is also encounter Bruynzeel systems at universities, staal behoort eveneens tot de mogelijk- voor ruimtes waar veel wordt gelopen en possible. By bonding the panels with libraries and even in the PC Hooftstraat: products heden. Door de panelen te beplakken met gebeld.” foils, one can adapt systems to the house from Louis Vuitton and Ralph Lauren are stored folies kun je de systemen aanpassen aan style or to a specific theme. “The cabinets in systems made by ... you guessed it! de huisstijl of een specifiek thema. “De Duurzaam in Rabobank for example, have a graphic Rabobank bijvoorbeeld heeft een afbeel- Binnen het productieproces heeft Bruynzeel of the women’s hockey team that they ding van het vrouwenhockeyteam dat zij veel aandacht voor duurzaamheid. “Een are sponsoring.” Some customers opt for sponsoren op de kasten”. Sommige klanten hoge grondstofprijs dwingt je kritisch te LED lighting all round, which changes kiezen voor led-verlichting rondom die in kijken naar slimme bedrijfsprocessen. Wat colour. The cabinets in the new Ahrend kleur verspringt. De kasten in de nieuwe we doen voor het milieu is ook goed voor showroom have a sea container look. This Sustainable showroom van Ahrend hebben een zee- de kostprijs. We werken met ongeolied offers interesting possibilities for interior Bruynzeel pays a great deal of attention containerlook. Voor interieurarchitecten staal dat niet ontvet hoeft te worden voor designers. An architect in a call centre had to sustainability during manufacturing. biedt dit interessante mogelijkheden. Een het poedercoaten. Hiermee worden tonnen specific data and messages projected on “High raw material prices force you to architect liet in een callcenter bepaalde chemicaliën en afvalwater bespaard. Elk the cabinets.” look critically at smart business processes. gegevens en boodschappen op de kast systeem wordt op maat gemaakt en ook What we do for the environment is also projecteren.” de dikte van het gebruikte staal is aange- Multi-functional good for the cost price. We work with past aan het gebruik. Hiermee voorkomen The systems can be extended as desired, oiled steel that does not require degreasing Multifunctioneel we onnodig gebruik van grondstoffen for example, with charging stations for before powder coating. This saves tons of De systemen zijn naar wens uit te breiden Staal op zich heeft bovendien een lange laptops and mobile phones inside the chemicals and wastewater. Each system met bijvoorbeeld oplaadstations voor levenduur en kan probleemloos worden building. Or with lockers and wardrobes. is custom­made and the thickness of the laptops en mobiele telefoons voor binnen hergebruikt. Traditionele kasten zijn 45 cm The systems can have separate sections steel used is also adapted to the intended het gebouw. Of met lockers en gardero- diep, voor heel veel toepassingen is dit te for office supplies. “This makes the system use. With this, we avoid unnecessary use bekasten. In de systemen kun je aparte veel. Om geen lucht op te slaan, richten we multi­functional,” says Guido Snijders. “On of raw materials. Steel itself has a long secties voor kantoorbenodigdheden de systemen op maat in voor ordners, dozen the stationary sides you can even have service life and can be reused easily. maken. “Daarmee wordt het systeem en hangmappen. Dat verdient zich als eerste a desktop with places for monitors, like Traditional cabinets are 45 cm deep, multifunctioneel” zegt Guido Snijders. “Aan terug voor onze klant. In geld en ruimte.” standing workstations. The systems can which is too much for many applications. also contribute to the acoustics in the To avoid air entrapment, we customise room. There can be walls with perforations the systems for document files, boxes and with sound­damping material behind them, suspension files. This is the first thing that which are ideal for areas where there is a pays back our clients. In terms of moneyMusea, scholen en winkels lot of walking and calling.” as well as space.”Een aparte tak van sport waarin Bruynzeel groot is, is de museale wereld. Altena: “Kunst vanonschatbare waarde wil je echt veilig opslaan. Wij leveren die zekerheid. In alle grote museavan ons land vind je onze systemen. Van solide schilderijrekken die niet trillen bij het rijdentot laden voor prenten, rollen voor textiel en compleet ingerichte depots. Voor Nederland zijnwe marktleider in het inrichten van depots. Nederland loopt overigens binnen Europa vooropin kunstopslag. Buitenlandse conservators van bijvoorbeeld de Hermitage komen hier in hetRijksmuseum kijken hoe het moet.” Ook op universiteiten, in bibliotheken en zelfs in de PCHooftstraat kom je de systemen van Bruynzeel tegen: de producten van Louis Vuitton en RalphLauren zijn opgeslagen in systemen van... juist. storage 4
 5. 5. • • Issues & Insights I O n een traditioneel kantoor staat gemid- n an average, sixty percent of the • Jaaromzet: ca. € 65 mln. deld zestig procent van de werkplekken workplaces in a traditional office • Aantal fte: 225 leeg, doordat mensen onderweg zijn are empty because people are • Vestigingen: Nederland, of bijvoorbeeld thuiswerken. En dat bij travelling or working from home, for België, Duitsland, Frankrijk een gemiddelde m2 prijs van € 200. example. And this is happening although the average price per m2 is € 200. en Zwitserland De grotere mobiliteit van medewerkers • Fabriek opp.: 17.000 m2 en het terugdringen van het aantal The increased mobility of employees and • Totale opp.: 28.700 m2 vierkante meters zijn belangrijke redenen the reduction in the number of square • Keurmerken: ISO 9001 voor organisaties om over te stappen op meters are important reasons for orga­ (kwaliteit) en ISO 14001 kantoorinnovatie of het nieuwe werken. nisations to switch to office innovation (milieu) Een afdeling van honderd mensen heeft or New Working. A division of a hundred al lang niet meer per se honderd bureaus people no longer necessarily needs one • Golden Award voor nodig – uitzonderingen daargelaten, afhan- hundred offices – barring exceptions, milieuprestaties (ISO 14001) kelijk van de aard van de werkzaamheden. depending on the nature of the work. It is • IEC certificaten voor Belangrijk is te kijken naar wat een orga- important to look at what an organisation elektronische Compactus lijn nisatie echt nodig heeft aan verschillende really requires in terms of different kinds als een van de eerste soorten werkplekken, van concentratie- of workplaces, from concentration to producenten in Europa tot overleg- of loungeplek. Minder m2 consultation workplaces or lounge areas. door goede kantoorinnovatie en kleinere Less m2 through good office innovation systemen verlagen ook de kosten voor and smaller systems also reduces the cost verlichting, schoonmaak en beveiliging. of lighting, cleaning and security. Maar wil je kantoorinnovatie echt laten But if you really want office innovation slagen, dan moet je er als organisatie to succeed, you as an organisation must vooral klaar voor zijn. Vertrouwen hebben above all be ready for it. You must have in het feit dat mensen deze manier van confidence in the fact that people can • Annual turnover: werken aankunnen en dat de organisatie handle this method of working and that approx. € 65 million als geheel er beter van wordt. Voor the organisation as a whole will benefit • Number of FTE: 225 management en medewerkers betekent from the same. For management and staff, • Establishments: kantoorinnovatie en gewenningsproces van office innovation means an adjustment enkele jaren. process extending over several years. The Netherlands, Belgium, Germany, France and Bruynzeel Filing and Storage Bruynzeel Filing and Storage Switzerland Europees marktleider in archiveringssyste- Bruynzeel, European market leader in • Plant surface area: 17,000 m2 men Bruynzeel is ontwikkelaar, producent, archiving systems, is a developer, producer, • Total surface area: 28,700 m2 adviseur, verkoper en installateur van consultant, vendor and installer of mobile • Approvals: ISO 9001 (Quality) verrijdbare opslagsystemen. Sinds 2007 storage systems. Since 2007, the firm has is het bedrijf onderdeel van Altor Equity been part of the Altor Equity Partners and ISO 14001 (Environment) Partners Constructor Group. Op dit moment Constructor Group. Installing archives is • Gold Award for is het inrichten van archieven de belang- currently Bruynzeel’s main activity. The environmental performance rijkste markt voor Bruynzeel. Daarnaast is company is also active in the storage (ISO 14001). het bedrijf actief op de opslagmarkt van market for offices, museums, schools, • IEC certificates for electronic kantoren, musea, scholen, zorginstanties en health institutions and libraries. From its Compactus line, as one of the bibliotheken. Vanuit de fabriek in Neder- factory in The Netherlands, it manufac­ land wordt voor opdrachten over de hele tures against orders from all around the first manufacturers in Europe wereld geproduceerd. world. 7 storage• •
 6. 6. Kantoren zoals we die kennen, verdwijnen volgens Regus ‘Flexibele werkmethodes zijn de toekomst’ Offices as we know them “Over twintig jaar hebben we geen op het vliegveld. “Dit concept gaan we nu will disappear – according to Regus kantoren meer zoals we die in de breder neerzetten. Daar waar veel traffic huidige, klassieke vorm kennen”, zegt Eduard Schaepman stellig. Schaepman, is – zoals stations, havens, luchthavens en benzinestations – is behoefte aan een rustige en flexibele werkplek. Samen met ‘Flexible working practices are the future’ algemeen directeur van Regus NS zijn we bezig met de ontwikkeling van Nederland, baseert zich op recent businesslounges op perrons. In plaats van onderzoek van Regus en Unwired één vast kantoor, kan een medewerker op waaruit blijkt dat zes op de tien 45 plekken door heel Nederland werken. Fijn voor de medewerker, want die is meer grote ondernemingen een daling flexibel. En fijn voor het bedrijf, want van de kantoorbehoefte voorzien als we praten over miljoenenbesparingen op “In about twenty years, the classical as a team. And you need the support of gevolg van Het Nieuwe Werken. huisvesting.” Internet connections, telephone connec­ form of offices as we know them tions, search engine options, data storage, today, will no longer exist”, says Mobiliteitsbudget and so on.” U Eduard Schaepman with conviction. it het onderzoek van Regus – markt- Regus en Unwired ontwikkelden een maat- leider op het gebied van innova- staf om flexibiliteit op het werk in geld uit Schaepman, CEO of Regus Nederland, 45 workplaces across the country tieve werkoplossingen – blijkt dat te drukken. Ondernemingen kunnen deze is relying on recent research con- Regus uses the concept of an airport slechts 7% van de ondervraagden een maatstaf gebruiken wanneer zij omscha- ducted by Regus en Unwired, which business lounge as a basis for optimal toename van de kantoorbehoefte ver- kelen van de historische benadering van shows that New Working is leading flexibility. “We can now define this concept wacht. “Iedereen wil anytime, anyplace ‘één persoon per bureau’ naar meer flexibel more broadly. Wherever there is a lot of to a reduction in the need for office kunnen werken. Op zondag en op vakantie werken. “Straks krijgen werknemers zelf traffic – such as railway stations, ports, space in six out of ten large companies. werken we soms ook. Tegelijkertijd krijgt de kans om hun werkplek ‘aan te kopen’. airports and gas stations – there is a need sporten en het gezinsleven soms ook een In Engeland bestaat dit al. Daar krijgen for a calm and flexible workplace. We are plek op reguliere werktijden. Omdat we medewerkers een mobiliteitsbudget. collaborating with NS to develop business R zo goed ondersteund worden door de Mensen kunnen zelfstandig kiezen voor egus’s research – a market leader in lounges on platforms. Instead of one per­ techniek en digitale storage-oplossingen, een leaseauto of treinabonnement, bel- innovative work solutions – shows manent office, an employee can work at is dit mogelijk. In het verleden gold: hoe computer, flexibele werkplek of kantoor that only 7% of the respondents 45 locations throughout The Netherlands. hoger in de organisatie, hoe groter het aan huis en andere voorzieningen die je expected an increase in the need for office Good for the employee, since this is kantoor. Dit is inmiddels geheel achter- nodig hebt om te werken. Hierdoor zijn space. “Everyone wants to be able to more flexible. And good for the company, haald.” grote besparingen te realiseren, terwijl work anytime, anyplace. We sometimes because we’re talking about millions in tegelijkertijd de medewerker meer verant- also work on Sundays and holidays. It will savings on space.” Goedkoper en duurzamer woordelijkheid mag nemen.” sometimes also provide sports and family In Europa komt 20% van de CO2-uitstoot life a place during regular working hours. Mobility Budget door kantoren, zegt Schaepman. “Naast This is possible due to the excellent support Regus en Unwired developed a measure een kostenaspect gaat het ook om duur- provided by technology and digital storage to express flexibility at the workplace in zaamheid. Flexibele werkplekken dragen solutions. In the past: the higher you terms of money. Companies can use this positief bij aan beide aspecten. Zolang were in the organisation, the larger was measure to switch from the historical medewerkers maar niet langs elkaar heen your office. This is now totally outdated.” ‘one person one desk’ concept to a more werken. Mensen moeten elkaar kunnen flexible working approach. “Later, employees ontmoeten. Je hebt anderen nodig om Economy and greater sustainability even have the opportunity to ‘purchase ideeën te krijgen, energie op te doen. Of In Europe, offices generate 20% of CO2 their workplace’. This already exists in the om een teamprestatie te leveren. En je moet emissions, says Schaepman. “In addition UK. Employees there receive a mobility ondersteund worden met internetverbin- to a cost issue, there is also the issue of budget. People can independently choose dingen, telefoonverbindingen, zoekmachine sustainability. Flexible workplaces con­ to own a leased car or train season ticket, opties, dataopslag, enzovoort.” tribute positively to both aspects. As long call­computers, flexible workplace or home as employees are not working at cross­ office, and other facilities that you need 45 werkplekken door het land purposes. People must be able to meet in order to work. This can lead to great Voor optimale flexibiliteit gaat Regus uit each other. You need others to get ideas savings, while the employee may take on van het concept van de businesslounge Eduard Schaepman and to boost your own energy. Or to work more responsibility.” storage 8 9 storage
 7. 7. Erasmus@work:‘Richt je bij het nieuwe werken ook op de cultuurverandering in een bedrijf’ Voorwaarden scheppen om te komen tot ‘het nieuwe werken’ gaat verder dan het regelen van dataopslag en flexibele werkplekken. Vooral de cultuurverandering in een bedrijf mag niet worden onderschat en verdient aandacht, aldus Marcel van Oosterhout. Hij is projectmanager van Erasmus@Work, een interdisciplinair onder- Erasmus@work: zoeksprogramma dat focust op high performance werk. ‘In New Working, also focus on Marcel van Oosterhout cultural changes within a company’ H et Erasmus@Work, onderzoeks- De tweede dimensie is de workspace: de programma van de Rotterdam virtuele dimensie van werk en samen- School of Management, Erasmus werken. It-infrastructuur en tools zijn steeds Creating conditions to achieve ‘New Working’ Office as meeting place University is in 2007 gestart vanuit een belangrijker, aangezien we onafhankelijk goes beyond controlling data storage, and flexible “New Working, as we see it, is a combi­ vraag van Microsoft. “Dit bedrijf is een van van tijd en plaats gaan samenwerken. nation of three aspects. Firstly, the physical workplaces. In particular, cultural change in a de eerste organisaties in Nederland dat Anytime, anyplace toegang tot data en aspect, where do people work physically, company should not be underestimated, and het nieuwe werken oppakte. Ze vroegen applicaties is een harde eis om het nieuwe and how does the workplace look? For ons om als klankbord, als spiegel in dat werken te laten slagen. Net als het deserves attention, says Marcel van Oosterhout. example, more remote working, working proces te fungeren. Wij ontwikkelden opzetten van een goed systeem van ken- He is project manager of Erasmus@Work, an from home or mobile working. You can vervolgens een meetinstrument om de nismanagement”, zegt Van Oosterhout. interdisciplinary research program that focuses see that the office is increasingly effecten van het nieuwe werken te meten “Medewerkers moeten gemotiveerd worden on high performance work. becoming a meeting place, and only to in de tijd. Inmiddels hebben we voor om die kennis te delen. Storage is een van a limited extent is it a place where you diverse organisaties onderzoek verricht, die elementen in zo’n infrastructuur: het perform individual tasks. The office contin­ zoals Rabobank, TNT en Essent”, vertelt op verschillende plekken toegang hebben ues to fulfil an important function, but T Van Oosterhout. tot data. Bedrijven moeten zelf op zoek he Erasmus@Work research program with a different interpretation. The second naar de optimale balans tussen fysiek of the Rotterdam School of Manage­ dimension is the workspace: the virtual Kantoor als ontmoetingsplek samenkomen en virtueel samenwerken.” ment, Erasmus University started dimension of work, and working together. “Het nieuwe werken zoals wij dat zien, is from a request by Microsoft in 2007. “This IT infrastructure and tools are increasingly een combinatie van drie aspecten. Allereerst Cultuur en sociaal company is one of the first organisations important, since we work together inde­ het fysieke aspect; waar werken mensen Volgens Van Oosterhout is het derde in The Netherlands that adopted New pendently of time and place. Anytime, fysiek en hoe ziet die werkplek eruit? element van het nieuwe werken vaak Working. They asked us to act as a sounding anyplace access to data and applications Bijvoorbeeld meer op afstand werken, onderbelicht: de culturele en sociale kant board, to function as a mirror in the is a vital requirement for the success of thuiswerken of mobiel werken. Je ziet dat van het nieuwe werken. “Daar ligt de process. We then developed a measuring New Working. Like setting up a good het kantoor steeds meer een ontmoetings- grootste uitdaging. Want hoe gaan mana- instrument to assess the effects of New system of knowledge management,” says plek wordt en nog maar in beperkte mate gers medewerkers aansturen? En hoe creëer Working over time. We have in the mean­ Van Oosterhout. “Employees must be moti­ een plek waar je individueel taken verricht. je vertrouwen bij werken op afstand? Dit while carried out research for various vated to share knowledge. Storage is one Het kantoor blijft een belangrijke functie zijn cruciale elementen. De harde aspecten organisations such as Rabobank, TNT and of the elements in such an infrastructure: houden, maar krijgt een andere invulling. van het nieuwe werken, zoals dataopslag, Essent”, says Van Oosterhout. having access to data from different storage 10 11 storage
 8. 8. WEMO: One Stop Shopping moet je op orde hebben; dat zijn de rand- locations. Companies must themselves voorwaarden om het nieuwe werken te find the optimal balance between physical kunnen implementeren. Maar het nieuwe meeting and virtual collaboration.” W EMO ontwikkelt en installeert De machines van WEMO worden wereldwijd werken leidt pas tot succes als er voldoende klantspecifieke machines voor het toegepast in tal van branches, zoals Witgoed, aandacht is voor het menselijke aspect.” Culture and social ponsen, buigen en verbinden van Verlichting, Stalen meubelen, Verwarming, According to Van Oosterhout, the third zowel platine- als coilmateriaal, inclusief Bouw, Winkel- en Magazijninrichting, Elektra, Meetinstrument element of New Working is often over­ voorgelakt materiaal, roestvaststaal en alu- Automotive etc. Erasmus@Work ontwikkelende een meet- looked: the cultural and social side of New minium. Verder ontwikkelen en bouwen wij instrument in de vorm van een uitge- Working. “That is the biggest challenge. gereedschappen. Ook voor Bruynzeel Storage Systems ontwik- breide vragenlijst om de perceptie van Because how do managers control kelden wij enkele volautomatische productie- medewerkers en managers te meten. “We employees? And how do you create trust Onze klanten zoeken meestal geen standaard- straten, een perfect voorbeeld van One Stop onderzoeken effecten op people, planet when working remotely? These are crucial oplossingen. Als creatieve sparring partner Shopping. elements. You must have the practical denken wij met onze klant mee om een aspects of New Working, such as data machineconcept te ontwikkelen met een Coil-ponstafel, detailfoto van WEMO volauto- storage, in order; these are the precon­ optimale balans tussen productiviteit en matische productiestraat voor legborden: ditions for implementing New Working. flexibiliteit. Wij bieden One Stop Shopping: ponsen, lakken, drogen, buigen, stapelen, But New Working only succeeds if adequate een totaaloplossing door de volledige inte- verpakken en palletiseren attention is paid to the human aspect.” gratie van machines. Daarmee dragen wij WEMO Nederland BV de complete verantwoordelijkheid voor de Larenweg 38 Measuring instrument realisatie van het project, van tekening tot 5234 KA ’s-Hertogenbosch Erasmus@Work developed a measuring oplevering. Door de modulaire bouwwijze instrument in the form of an extensive zijn onze productielijnen snel operationeel. T 073 – 640 76 40 questionnaire for measuring the perception Na inbedrijfstelling kunt u via onze service- F 073 – 643 01 16 of employees and managers. “We are organisatie rekenen op een snelle service en E info@wemo.nl investigating the effects on people, the aanlevering van onderdelen. I www.wemo.nl planet and on profits. By ‘People’, we mean en profit. Met people bedoelen we de employee satisfaction and the balance tevredenheid van medewerkers en de between work/private life. ‘Profit’ focuses werk/privé balans. Profit richt zich op on innovative work behaviour and theWemo goo.indd 1 13-07-2011 10:10 innovatief werkgedrag en effecten op effects on productivity. ‘Planet’ refers productiviteit. En planet gaat vooral over largely to sustainable travelling and work duurzaam reis- en werkgedrag. Bij Microsoft behaviour. At Microsoft, we carried out voerden we de metingen drie keer uit: the measurements thrice: in 2007, when in 2007, toen ze nog op de ‘traditionele’ it still employed the ‘traditional’ way of manier werkten; in 2008, drie maanden working; in 2008, three months after na de implementatie; en in 2010 om te implementation, and in 2010, to investi­ zien wat bepaalde effecten op langere gate certain long­term effects.” termijn zijn.” A ‘Journey’ Reis One recommendation of Van Oosterhout Een aanbeveling van Van Oosterhout voor for organisations that wish to introduce organisaties die het nieuwe werken willen New Working: the principle is not ‘one Beurskens all-round cargo b.v. invoeren: het principe is niet ‘one size fits size fits all’. “There is no universal ‘recipe’. Postbus 3070 • 5930 AB Tegelen all’. “Er is geen algemeen ‘recept’. Kijk naar Look at the type of work: what would the Telefoon 077 - 373 43 80 het type werk, wat is dan de meest opti- optimal approach be? There are partial male aanpak? Zelfs binnen een organisatie approaches even within an organisation, bestaan er deelaanpakken, omdat je meestal because you mostly have to deal with Beurskens All Round Cargo B.V. is al meer dan 6 jaar de huisvervoerder te maken hebt met zowel kenniswerkers knowledge workers as well as production van Bruynzeel voor de Benelux. De produkten van Bruynzeel worden als productiewerkers. Een tweede aan- workers. A second recommendation is: op lokatie gelost door gebruik te maken van een laadklep of meeneem beveling is: blijf niet steken bij de harde do not insist on the hard conditions for heftruck. voorwaarden voor het slagen van het the success of New Working – also think nieuwe werken, denk ook aan cultuur- of the cultural aspect. And thirdly, see it Verder zijn wij al meer den 28 jaar gespecialiseerd in: kant. En als derde: zie het als een reis. as a journey. An organisation must also, • Snelvracht door heel Europa Een organisatie moet ook zelf ervaren en on its own, experience and discover what • Groupage Duitsland-Zwitserland en Italië ontdekken wat past bij hen.” suits it.” • Opslag en Beneluxdistributie alsmede nachtdistibutie van Mercedes parts Meer weten? Want to know more? • Geconditioneerd transport www.newworldsofwork.nl www.newworldsofwork.nl Beurskens goo.indd 1 02-08-11 12:33 13 storage
 9. 9. Roos Wouters: “Mensen Bouw belangrijker dan locatie” Automotive Industrie Hoe scoort uw RAUKANTEX LASER EDGE bedrijf op de Nieuwe VOLLEDIG POLYMEER. ALLES ALS UIT ÉÉN STUK. Geen lijm, geen voeg, geen probleem Werken meetlat? Met RAUKANTEX laser edge heeft REHAU een geheel nieuwe generatie van kantenbandmaterialen ontwikkeld. Deze hebben aan de achterzijde een functionele laag, welke tijdens het verwerkingsproces door middel van lasertechnologie wordt samengesmolten. Zo ontstaat er zonder lijm een De mens centraal, kennisdelen en meer grip op de eigen langdurige en volledig naadloze verbinding tussen de randafwerking en agenda, daar gaat het volgens Roos Wouters van Stichting de plaat. het Nieuwe Werken Werkt echt om bij het nieuwe werken. “Ik vind het belangrijk de mens centraal te zetten, niet de De voordelen op een rij: kosten. Als je alleen aan kantoorinnovatie doet, dan krijg je Roos Wouters: “People take - Duurzame, volledig polymere oplossing zonder zichtbare voeg en zonder lijm vooral gevechten ’s morgens vroeg om het favoriete plekje. priority over locations” - Smetloze uitstraling alsof het uit één stuk is Maar geef je mensen meer invloed op hoe ze hun tijd invullen, How does your - Verhoogde hitte- en vochtigheidsbestendigheid meer grip op de eigen agenda, dan verhoog je daadwerkelijk - Minder machineonderhoud en kortere opstarttijden - Hogere proceszekerheid de productiviteit en verminder je fouten.” www.rehau.nl company measureRehau goo.indd 1 28-07-11 12:01 on the New Working scale? According to Roos Wouters of the Stichting het Nieuwe Werken Werkt (‘New Working Works’ Foundation), New Working is actually about being people-centric, sharing Roos Wouters knowledge, and having greater control over your own work schedule. “I think it’s important to put people first, rather than the costs. If you focus only on office innovation, you mostly get early-morning battles for the favourite E en paar jaar geleden raakte ik zelf in de problemen met de balans tussen spot. But giving people more control over how they spend werk en privé. Ik zat op mijn werk their time, more control over their own work schedule, soms urenlang niets te doen, simpel omdat will actually increase productivity and reduce mistakes.” ik moest wachten op anderen. In die tijd had ik bijvoorbeeld beter mijn boodschap- pen kunnen doen, maar ik werd geacht te A laten zien dat ik op het werk was. Ik zag few years ago I myself had problems ook dat steeds meer vrouwen, allochtonen with balancing work and private en jongeren gingen freelancen, omdat life. I was at work doing nothing ze anders niet aan bod kwamen op de for hours sometimes, just waiting for arbeidsmarkt. Ineens zag ik heel duidelijk others. That time could have been better hoe internet het werken ging veranderen. spent doing my shopping for example, I: www.eurolacke.nl E: info@eurolacke.nl T: 0344 - 620 662 Van de auto zagen we aanvankelijk ook but I was supposed to show that I was niet wat voor gevolgen dat zou hebben working. I also noticed that more and voor waar we gingen wonen en werken more women, ethnic minorities and youngEurolacke goo.indd 1 27-07-11 09:57 15 storage
 10. 10. en waar we ons eten vandaag zouden gaan halen. Internet heeft een minstens Voldoet aan de Archiefwet en zo grote impact op ons leven. Ik wilde past perfect in uw verrijdbare stelling bedrijven laten zien dat het achterhaald is om mensen alleen maar op kantoor te ZUURVRIJE ARCHIEFDOZEN laten werken. Ik wilde berekenen: wat kost het Nieuwe Werken en wat levert het op.” Deze 2 zuurvrije ICN archiefdozen zijn vervaardigd uit 600 grams golfkarton. De archiefdozen zijn zuurvrij waarvan er een voldoet aan de ICN kwaliteits- Wat past bij mij? eis voor bewaring op lange termijn. Archiefdoos nr. 3 voor bewaring op lange Samen met een aantal partners werkte termijn (30 jaar). Archiefdoos nr. 4 voor bewaring op middellange termijn Roos aan de Nieuwe Werken meter. “Ik (10 jaar). Verder voldoen beide dozen aan de PAT test volgens ISO norm heb de lijst in drie delen gesplitst: de 14523 en hebben ze een pH waarde van 7 à 8. Het binnenformaat van de mens centraal, tijd- en plaatsonafhankelijk archiefdozen is (in elkaar gezet) 260 x 380 x 114 mm. De dozen worden plano werken en kennisdelen. Wat is mogelijk geleverd en zijn eenvoudig, zonder enige hulpmiddelen in elkaar te zetten. aan de harde kant en hoe ziet de cultuur eruit? De werknemers van een organisatie geven daar hun oordeel over. Gebeurt ook echt wat op papier wordt geboden?” Het is de bedoeling dat (toekomstige) werk- nemers via de meetlat kunnen bekijken of voor bewaring van 10 jaar een bedrijf bij hen past. “Heel belangrijk people began freelancing, otherwise they daarbij is dat er niet één vorm voor ieder- could not be part of the labour market. een bestaat, net zo min als er een ideale Suddenly I saw very clearly how the werkgever of werknemer is. Het gaat erom: Internet was changing the way people voor bewaring wat past bij jou? Wil ik in alle vrijheid worked. Initially, we did not realise what van 30 jaar kunnen werken of heb ik toch een bepaalde effect the car would have on where we www.jalema.nl structuur nodig?” would start living and working and where Aanvankelijk bleken weinig bedrijven we would get today’s food. Internet has geïnteresseerd. “Dat kwam pas bij een at least had an equally significant impact dreigend faillissement of als ze merkten on our lives. I wanted to show businessesJalema goo.indd 1 13-07-11 12:16 dat concurrenten het wel doen. We zijn that it is obsolete to insist on people only heel bewust bedrijven gaan benaderen, working in offices. I wanted to calculate: niet voor de hand liggende organisaties what does New Working cost, and what Partner in Aandrijftechniek en MKB-gerelateerde organisaties. Bij GGZ does it deliver.” Stichting Het Nieuwe Werken Werkt The New Working Works Foundation Roos Wouters richtte in 2010 de Stichting Het Nieuwe Roos Wouters founded The New Working Works Werken Werkt op om het Nieuwe Werken binnen Foundation in 2010 for the purpose of stimulating organisaties te stimuleren. In de praktijk betekent New Working in organisations. In practice this means dit werk zo slim en optimaal mogelijk inrichten, smart and optimal organisation of working, so as to voor een optimale balans tussen werk en privé, meer optimally balance work and private life, afford more autonomie van de werknemer en duurzame inzet- autonomy to the employee and the sustainable baarheid van alle werknemers binnen organisaties. deployment of all employees within organisations. Een grotere autonomie verhoogt volgens onderzoek Research on Work Ability shows that greater auto- naar werkvermogen (Work Abillity Index 2010) zowel nomy not only increases the capacity for work (Work de productiviteit en de loyaliteit als de privé/werk- Ability Index 2010) but also productivity and loyalty, balans van werknemers. De stichting werkt nauw and the private life/work balance of employees. The samen met Het Telewerkforum en Mobiliteit.nu. Samen Foundation works closely with the Telework Forum met Gispen, Strict en Juta Assessment Technologie and Mobiliteit.nu. An innovative instrument was is een innovatief meetinstrument ontwikkeld: de developed along with Gispen, Strict and Juta Assess- Postbus 462 82 0 AL Lelystad Pascallaan 26 8218 NJ Lelystad info@mak.nl www.mak.nl Telefoon: +31 (0)320 266 966 Fax: +31 (0)320 266 999 2 820 L 8200 82 Nieuwe Werken Meter. ment Technology: the New Working Meter.Mak goo.indd 1 27-06-2011 10:31 17 storage

×