Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

336 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим тест

  1. 1. нүүр Цахим тест Монгол хэл 3-р ангиХувилбар-1 Хувилбар- 2Хувилбар дээр дар.Хувилбарын хүснэгтийг бөглөөд Ctrl + s Хийж хадгалаарай Page 1
  2. 2. нүүр2 Page 2
  3. 3. Хувилбар - 1Сургууль 87Анги 3еОвог нэр АриунзаяаОгноо 07.11.05Зөв гэсэн хариултаа сонгоод хүснэгтэнд тавь.Асуулт 1 2 3 4Хариулт б а а а1. Дараах үгийн аль нь нэр үгийн Х- тэй үг вэ.а. харах б. Нялх в. Өрөх2. Зөв бичсэн үгийг сонгоорой.а. явахыг б. явахыг б. явхыг3. Зөв бичсэн холбоо үгийг сонгоорой.а. төрөх газар б. савах авах4. Дараах үгнээс дан нэр үгийн Х-тэй үгийг сонгоорой.а. шарх , савх , өрхб. шарах , савх , өрөх Үнэлгээг харахыг хүсвэл Энд дар Page 3
  4. 4. хувилбар - 2СургуульАнгиОвог нэрОгнооЗөв гэсэн хариултаа сонгоод хүснэгтэнд тавь.Асуулт 1 2 3 4Хариулт1. Дараах үгнээс үйл үгийг олоорой.а. харах б. Нялх в. Өрх2. Зөв хариултыг сонгоорой.а. үйл үгийн х өмнөө эгшигтэйб. нэр үгийн Х өмнөө эгшигтэй3. Зөв бичсэн холбоо үгийг сонгоорой.а. төрөх газар б. савах авах4. Өгүүлбэрт байгаа Х-тэй үгийн аль нь зөв бэ?а. Барилгачин шавар нялах ажил хийв.б. Барилгачин шавар нялх ажил хийв. Page 4
  5. 5. ҮнэлгээСургууль 87 СургуульАнги 3е АнгиОвог нэр Ариунзаяа Овог нэрОгноо 07.11.05 ОгнооХувилбар – 1 Асуулт Оноо Үнэлэмж Асуулт 1 1 зө в 1 2 1 зө в 2 3 1 зө в 3 4 1 зө в 4 Авах оноо 4 Авах оноо Авсан оноо 4 Авсан оноо Хувь 100 Хувь Дүн A Дүн Page 5
  6. 6. Үнэлгээ 0 0 0 0 Оноо Үнэлэмж 0 буруу 0 буруу 0 буруу 0 бурууАвах оноо 4Авсан оноо Хувь Дүн Page 6

×