Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak zmieścić 500 osób na 10m2 przy minimalnym budżecie, w różnych strefach czasowych i bez użycia magicznej różdżki?

146 views

Published on

Nasz świat jest coraz bardziej zdigitalizowany, także jeśli chodzi o edukację. Webinar (zwany także Webcastem) to prezentacja audio-video na żywo, przez Internet. Uczestnicy słuchają i widzą wykładowcę, mogą też zadawać mu pytania.

Firma może bardzo małym nakładem kosztów zorganizować Webinar, by zaprezentować swoje produkty lub usługi, sposoby ich użycia, porady, nowości rynkowe, lub też oferować wsparcie i pomoc techniczną.

Prezentacja została wygłoszona na 17. Czwartku Social Media w Olsztynie.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak zmieścić 500 osób na 10m2 przy minimalnym budżecie, w różnych strefach czasowych i bez użycia magicznej różdżki?

 1. 1. Jak zmieścić 500 osób na 10m2 przy minimalnym budżecie, w różnych strefach czasowych i bez użycia magicznej różdżki? Grzegorz Miecznikowski
 2. 2. Digitalizacja Metody i techniki kształcenia ulegają znaczącym przemianom, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Czy wiesz, że w ramach Google for Education, już ponad 11 mln dzieci z 11 krajów przy pomocy swoich smartfonów i cardboardów zwiedzało wirtualnie odległe miejsca.
 3. 3. E-learning K u r s y o n l i n e A p l i k a c j e A R i V R Q & A / A M A L i v e s t r e a m i n g B l o g i , p o r t a l e , e - b o o k i
 4. 4. Roger Courville, nazywany guru webinarów, w książce „The Virtual Presenter” pisze, że kiedy tworzył się rynek usług realizowanych za pomocą internetu, powstało pojęcie „webcasting”. Była to alternatywa do angielskiego słowa „broadcasting”, czyli transmisji radiowej czy też telewizyjnej. Dziś można spotkać zaproszenia i na webcasty, i na webinary. A pod jedną i drugą nazwą należy oczekiwać tego samego. (rzeczownik) webcast / webinar
 5. 5. Cechy webinaru: m a p r z e k a z a ć t r e ś c i o g r a n i c z o n a i n t e r a k c j a o d b y w a s i ę n a ż y w o d u ż e g r u p y
 6. 6. TREŚĆ PROMOCJA Wzmacnia SEO i widoczność Tworzą wizerunek eksperta Pomagają sprzedawać i generować leady RELACJE Czy warto?
 7. 7. Wykorzystanie: B u d o w a n i e m a r k i E d u k a c j a k l i e n t a L e a d g e n e r a t i o n S p r z e d a ż C o n t e n t S E O
 8. 8. ELIVOPROWLY CASE STUDY
 9. 9. FASTTONY.ES CASE STUDY
 10. 10. LEWIS HOWESBRAND24 CASE STUDY
 11. 11. Webinartonarzędziemarketingowedlafirm,które prowadząlubplanująstałądwustronną komunikacjęzklientamiorazktórewdrażają strategięcontentmarketingu.
 12. 12. WEBINAR W 7 KROKACH
 13. 13. Z a n i m z a b i e r z e s z s i ę d o p r a c y , j a s n o o k r e ś l c e l , j a k i z a m i e r z a s z o s i ą g n ą ć . K R O K 1 W y b ó r w ł a ś c i w e g o t e m a t u m o ż e z d e c y d o w a ć o s u k c e s i e l u b p o r a ż c e w e b i n a r u j e s z c z e p r z e d j e g o r o z p o c z ę c i e m . K R O K 2 P r z y g o t u j s t r o n ę z a p i s u , k t ó r a d o b r z e k o n w e r t u j e . K R O K 3
 14. 14. Z b a d a j i o p a n u j n a r z ę d z i a . K R O K 4 Z r ó b ś w i e t n ą p r e z e n t a c j ę ! K R O K 5 N i e p r z e j m u j s i ę t r e m ą . K R O K 7 K R O K 5K R O K 6 Z a p l a n u j z w y p r z e d z e n i e m .
 15. 15. Narzędzia, które polecam:
 16. 16. Dziękuję za uwagę! Nie bądź jak Voldermort, poznajmy się! fb.me/grzegorz.miecznikowski @G_Miecznikowski linkedin.com/in/gmiecznikowski

×