Successfully reported this slideshow.

DJEP Cluj - 24feb2011

1,194 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

DJEP Cluj - 24feb2011

 1. 1. ClujNapoca -2011<br />CLUJUL DE ALTĂDATĂ<br />
 2. 2. Consiliul Judeţean Cluj<br />DJEP CLUJ<br />Cluj- Napoca, Aviator Bădescu nr.7-9<br />Tel/Fax 0264-450406<br />Webwww.djepcluj.ro<br />E-mail djepcluj@mail.rdscj.ro<br />
 3. 3. În judeţul Cluj coordonarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de eliberare a actelor de identitate este realizată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Cluj.<br />Direcţia <br />de Evidenţă a Persoanelor <br />CLUJ NAPOCA<br />Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului <br />CÂMPIA TURZII<br />Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului <br />TURDA<br />Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului <br />TURDA<br />CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ<br />DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CLUJ<br />Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului<br /> DEJ<br />Serviciul Public Comunitar Local al Oraşului <br />HUEDIN<br />Serviciul Public Comunitar Local al Oraşului <br />HUEDIN<br />Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului<br /> GHERLA<br />
 4. 4. Prezentare generală<br />Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj,a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 212/23.12.2004 sub denumirea de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Cluj şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene. <br />Ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 75/23.03.2005, se aprobă ca denumirea Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Cluj să fie Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu, nr. 7-9. Prin aceeaşi hotărâre a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare.<br />Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj coordonează din punct de vedere metodologic un număr de şase servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor după cum urmează: <br />5 municipii: Cluj-Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii, Gherla <br />1 oraş: Huedin, <br />precum şi activitatea de stare civilă din cadrul celor 75 de primării comunale din judeţul Cluj.<br />Municipiul Cluj – Napoca cu o populaţie de 325.573 locuitori şi 19 primării arondate cu 167.579 locuitori<br />Municipiul Dej cu o populaţie de 40.051 locuitorişi 11 primării arondate cu 28.006 locuitori<br />Municipiul Turda cu o populaţie de 60.213 locuitorişi10 primării arondate cu 25.672 locuitori<br />Municipiul Câmpia Turzii cu o populaţie de 29.542 locuitorişi 7 primării arondate cu 27.792 locuitori<br />Municipiul Gherla cu o populaţie de 23.520 locuitorişi14 primării arondate cu 33.502 locuitori<br />Oraşul Huedin cu o populaţie de 9.529 locuitori şi 14 primării arondate cu 36.463 locuitori<br />
 5. 5. Atribuţii djepcluj<br />Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj are următoarele atribuţii: <br />actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; <br />furnizeazã, în cadrul Sistemului naţional de evidenţă a populaţiei datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor; <br />coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; <br />coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă; <br />monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal; <br />gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; <br />ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite; <br />îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale. <br />
 6. 6. Activităţi principale<br />primirea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate formulate de cetăţenii de pe raza judeţului aflaţi în situaţii deosebite;<br />monitorizarea modului în care S.P.C.L.E.P. derulează activităţile care le sunt date potrivit competenţelor pe linia soluționării lucrărilor în sistem de GHIŞEU UNIC;<br />verificarea şi avizarea cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate;<br />soluţionarea dosarelor de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă;<br />avizarea cererilor privind rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea;<br />comunicarea de date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţiile financiare, agenţii economici precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în temeiul legii;<br />efectuarea verificărilor operative solicitate de M.A.I. cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni;<br />colaborarea cu serviciile de poliţie judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută; <br />soluţionarea cererilor cetăţenilor prin care sunt solicitate informaţii de interes public, precum şi petiţiile sau reclamaţiile înregistrate la nivel judeţean;<br />
 7. 7. Activităţi principale<br />furnizarea în condiţiile legii a datelor de identificare ale persoanelor fizice către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic; <br />îndrumare şi control, pe baza graficului aprobat de secretarul Consiliului Judeţean a activităţii de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, modului de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă, conform Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legii sus-menţionate;<br />efectuarea verificărilor periodice privind gestiunea certificatelor de stare civilă la oficiile de stare civilă de pe raza judeţului; organizarea instruirii anuale a ofiţerilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale având ca principal obiectiv perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora; <br />primirea şi analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie, şi propunerea acestora spre aprobare sau respingere preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj; <br />primirea şi distribuirea în teritoriu a listelor de coduri numerice precalculate (CNP); <br />înscrierea pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunilor prevăzute de Legea nr. 119/1996 privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor.<br />
 8. 8. Obiective îndeplinite<br />Derularea proiectului pilot de modernizare a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei (SNIEP), prin realizarea unei reţele de tip VPN şi construirea infrastructurii de comunicaţii între DJEP, SPCLEP-uri şi RCVD a M.A.I. precum şi implementarea noii variante a softului de aplicaţie <br />Având în vedere dezvoltarea reţelelor de comunicaţii, atât din punct de vedere al securităţii datelor transmise cât şi ca arie de acoperire la nivel naţional şi de asemenea existenţa mai multor companii de comunicaţii ce oferă soluţii moderne în domeniul transmiterii datelor, conducerea DJEP în colaborare cu BJABDEP Cluj au luat hotărârea de a realiza o reţea VPN care să faciliteze legătura între serviciile publice de evidenţă a persoanelor existente în judeţul Cluj, cu posibilităţi de extindere şi la alte servicii locale care s-ar putea înfiinţa pe viitor.<br />În acest sens, a fost pregătit de către conducerea DJEP încă din anul 2006 un plan de măsuri cuprinzând termeni, oportunităţii, activităţii prealabile, acorduri de principiu, soluţii tehnice care au urmărit realizarea la parametrii maximi a reţelei VPN, iar în luna februarie 2007 s-a organizat la sediul direcţiei o licitaţie pentru atribuirea contractului de realizare a reţelei VPN, iar contractul a fost atribuit companiei ROMTELECOM SA.<br />Reţeaua VPN oferă posibilitatea de comunicare rapidă şi eficientă între serviciile locale de evidenţă a persoanelor din judeţ, asigurându-se în acelaşi timp şi securitatea datelor transmise <br />
 9. 9. Avantaje:<br /> Premise pentru micşorarea timpului de emitere a documentelor de identitate;<br />Posibilitatea înfiinţării facile de noii SPCLEP – uri;<br />Posibilitatea mutării sediilor acestora;<br />Rearondarea localităţilor pe servicii publice;<br />Posibilitatea ca Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor să emită documente pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza judeţului;<br />Administrarea regională, la nivelul fiecărui judeţ, a bazelor de date de evidenţă a persoanelor se va putea realiza de personalul specializat din cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor;<br />Eliminarea bazelor de date de la nivelul local , respectiv degrevarea de operaţiuni tehnice de specialitate;<br />Premise pentru reducerea timpului de actualizare în timp real a bazei de date centrale (Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor) şi pentru eliminarea timpilor de nesincronizare a informaţiilor de pe cele două nivele (judeţean şi central);<br />Servicii de calitate şi operativitate faţă de cetăţeni.<br />
 10. 10. Obiective îndeplinite<br />Participarea la unele proiecte finanţate din fonduri europene în calitate de parteneri, care au vizat punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă de pe raza judeţului.<br />Implementarea Proiectului Phare „Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj”, pe linia de buget RO 2005 - 2005/017-553.01.03.05.01 şi PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03, cu cofinanţare de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj, obţinându-se astfel sprijin financiar pentru implementarea de noi tehnologii de informaţii şi comunicaţii şi pentru creşterea calificării personalului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, în scopul oferirii unor servicii de calitate cetăţenilor din judeţul Cluj. Modernizarea comunicării instituţionale prin introducerea tehnologiei informaţiei a avut ca rezultat creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice, debirocratizarea şi creşterea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.<br /> Un obiectiv important pentru instituţia noastră a fost acela de a crea o arhivă electronică cu actele de stare civilă, care să permită accesul rapid la informaţii, atât pentru furnizare de date, cât şi pentru actualizarea datelor de stare civilă ale persoanei, prin înscrierea de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă.<br /> Pentru realizarea acestui obiectiv au fost achiziţionate echipamentele electronice necesare (calculatoare, imprimante, scaner) şi a fost achiziţionată o aplicaţie informatică ce face posibilă culegerea şi păstrarea datelor de stare civilă în format electronic într-o bază de date. Aplicaţia permite culegerea datelor, actualizarea lor prin culegerea menţiunilor care apar în decursul vieţii fiecărei persoane, precum şi generarea unor rapoarte cu informaţii din baza de date.<br />
 11. 11. ARHIVA ELECTRONICĂ<br />naşteri<br />căsătorii<br />decese<br />
 12. 12. PAGINA DE START<br />
 13. 13. INTRODUCERE NAŞTERI<br />
 14. 14. INTRODUCERE CĂSĂTORII<br />
 15. 15. INTRODUCERE DECESE<br />
 16. 16. ADĂUGARE MENŢIUNI<br />
 17. 17. LISTA DE RAPOARTE<br />
 18. 18. AVANTAJELE APLICAŢIEI<br /> Reducerea timpului de aşteptare în cazul solicitării unor informaţii de stare civilă, în baza legii, prin consultarea bazei de date cu actele de stare civilă;<br /> Aplicaţia furnizează date din registrele de stare civilă prin extrasele şi rapoartele generate.<br /> Există un modul care permite interogarea bazei de date după mai multe criterii, cum ar fi: numărul actului, numele şi prenumele titularului, tipul actului, localitatea în care s-a înregistrat etc.<br />
 19. 19. OBIECTIVE ÎNDEPLINITE<br />Implementarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001/2008 care presupune adoptarea unui standard internaţional SR EN ISO 9001/2008, demonstrându-se astfel competenţa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj de a furniza servicii operative şi de calitate respectiv obţinerea unor rezultate care să răspundă aşteptărilor exprimate de cetăţeni şi alţi beneficiari cât şi cerinţele legale aplicabile;<br />
 20. 20. Obţinerea diplomei de menţiune, în cadrul Pilonului 1: creşterea eficienţei serviciilor publice prin metode inovatoare, pentru proiectul<br />“Modernizareaactivităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj”<br />DirecţiaJudeţeană de Evidenţă a PersoanelorCluj, instituţie publică de interesjudeţean care functionează sub autoritateaConsiliuluiJudeteanCluj, a fostpremiatăîn cadruluneicoferinţe organizată la Bucureşti. <br />Premiereaîn cadrul conferinţei “Inovaţie şi calitatea în sectorul public ”ediţia a II-a desfăşurată la data de 20 octombrie 2009 la Bucureşti, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă, parteneri în cadrul proiectului PHARE “Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României”<br />
 21. 21. P I L O N U L I <br />“ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE PRINTR-UN MANAGEMENTORGANIZAŢIONAL ŞI AL CALITĂŢIIPERFORMANT”<br />
 22. 22. P I L O N U L III<br />“SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE ÎN CADRUL FUNCŢIEI PUBLICE”<br />
 23. 23. PROPUNERI DE PROIECTE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII<br /> În perioada următoare dorim să accesăm fonduri europene din proiecte cu finanţare nerambursabilă din instrumente structurale prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) - Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” - Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”:<br />Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare[1] şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi<br />Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.<br />
 24. 24. OPERATIVITATE ŞI SECURITATE PRIN COMUNICAREA DATELOR CU AJUTORUL REŢELEI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN), <br />LA CEL MAI ÎNALT NIVEL <br />I. DESCRIERE<br />Odată cu intrareaRomânieiînUniuneaEuropeană, cartea de identitatevalabilăconstituie document de călătorieînstatele din comunitateaeuropeană.<br />S-a impus modernizarea şi eficientizarea activităţii de evidenţă a persoanelor în privinţa metodologiei de lucru şi a sistemului informatic integrat creat în anul 2000.<br />Dezvoltareareţelelor de comunicaţii - DirecţiaJudeţeană de Evidenţă a PersoanelorClujîncolaborare cu BiroulJudeţean de Administrare a Bazelor de Date Cluj, a luathotărârea de a realiza o reţea de tip VPN care săfacilitezelegăturaîntreserviciilepublice de evidenţă a persoanelorexistenteînjudeţulCluj, astfel :<br />- În 2006 s-a pregătit un plan de măsuricuprinzândtermeni, oportunităţii, activităţiiprealabile, acorduri de principiu, soluţiitehnice care au urmăritrealizarea la parametriimaximi a reţelei VPN,<br /><ul><li> Iar în lunafebruarie 2007 s-a organizat la sediuldirecţiei o licitaţiepentruatribuireacontractului de realizare a reţeleiVPN.</li></ul>Datorită acestui faptjudeţulCluj a fost ales pentrutestareaproiectului pilot de actualizare a RNEP şi a RJEP on-line prinintermediulaplicaţiei RJEP.EXE pe parcursul a trei luni.<br />
 25. 25. La testareaaplicaţiei au participaturmătoareleinstituţii: DirecţiaJudeţeană de Evidenţă a PersoanelorCluj, BiroulJudeţean de Administrare a Bazelor de Date Clujşitoateserviciilepublicecomunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ (Cluj-Napoca, Dej, CâmpiaTurzii, Gherla, Huedin, Turda).<br />Înconcluzie, reţeaua VPN oferăposibilitatea de comunicarerapidăşieficientăîntreserviciilepublice locale de evidenţă a persoanelor din judeţ, asigurându-se înacelaşitimpşisecuritateadatelortransmise.<br />
 26. 26. AVANTAJELE REŢELEI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)<br /><ul><li>Operativitateşi servicii de calitate faţă cetăţeni;
 27. 27. Premise pentru micşorarea timpului de emitere a documentelor de identitate;
 28. 28. Posibilitatea înfiinţării de noi servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, fără eforturi financiare şi de personal deosebite (existenţa conexiunii de date la server şi reducerea personalului de specialitate);
 29. 29. Posibilitatea mutării sediilor Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor din cadrul subunităţilor de poliţie;
 30. 30. Posibilitatea ca Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor să emită documente pentru cetăţenii cu domiciliul pe raza judeţului, în concordanţă cu prevederile art. 13 alin. (8) din OUG. nr. 97/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Lg. nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 31. 31. Eliminarea bazelor de date de la nivelul local, respectiv degrevarea acestora de operaţiuni tehnice de specialitate;
 32. 32. Premise pentru reducerea timpului de actualizare, în timp real, a bazei de date centrale(Registru Naţional de Evidenţă Persoanelor ) şi pentru eliminarea timpilor de nesincronizare a informaţiilor de pe cele doua nivele(judeţean şi central).</li></li></ul><li>II.PROBLEMA IDENTIFICATĂ<br />Plecând de la analiza situaţiei existente la nivelul judeţului Cluj pe linie de evidenţa persoanelor, problemele identificate sunt:<br />- lipsa datelor (număr real de persoane fără acte de identitate, nevoi specifice etc.);<br />- număr ridicat de persoane fără acte de identitate;<br />- existenţa în comunităţile de romi a unui număr mare de cetăţeni care nu au acte de identitate sau acte de stare civilă;<br />- numărul mare de copii, în special cetăţeni de etnie romă, neînregistraţi la starea civilă.<br />
 33. 33. SCOPUL ŞI ÎNCADRAREA BUNEI PRACTICI <br />Se urmăreşteînpermanenţămodernizareaşieficientizareaactivităţii de evidenţă a persoanelorînprivinţametodologiei de lucruşi a sistemuluiinformaticintegrat.<br />Înacestsens, DirecţiaJudeţeană de Evidenţă a PersoanelorClujîncolaborare cu BiroulJudeţean de Administrare a Bazelor de Date Cluj a luathotărârea de a realiza o reţea de tip Virtual Private Network (VPN) care săfacilitezelegăturaîntreserviciilepublice de evidenţă a persoanelorexistenteînJudeţulCluj, încă din anul 2006, cu posibilităţi de extindereşi la alteserviciipublicecomunitare locale.<br />Derulareaproiectului pilot de modernizare a SistemuluiNaţionalInformatic de Evidenţă a Populaţiei (SNIEP), prinrealizareauneireţele de tip VPN şiconstruireainfrastructurii de comunicaţiiîntreDirecţiaJudeţeană de Evidenţă a PersoanelorClujşiServiciilePubliceComunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţ, ne-a datposibilitatea ca începând cu data de 14 ianuarie 2010 săeliberămCărţi de Identitatepentrulocuitoriiîntreguluijudeţ, activitatece se derulează conform legii, pentrutestareaşiurmărireafuncţionăriiaplicaţiilorinformatice, pentrusoluţionareaunorcazurideosebite, precumşipentruactivităţicevinînsprijinulcetăţenilornetransportabilisauinternaţiîninstituţii de ocrotiresocială, ori care locuiesc la distanţemari de sediileServiciilorPubliceComunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor.<br />
 34. 34. PRINCIPALELE OBIECTIVE<br />Pentrupunerea în legalitate a cât mai multor persoane fără acte de identitate sau cu acte de identitate expirate, s-au stabilit următoarele obiective:<br /><ul><li>Creşterea gradului de informare publică privind modul de obţinere şi a actelor de identitate, precum şi actele necesare pentru eliberarea acestora. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor urmări: informarea grupului ţintă, dezvoltarea unei reţele de informare la nivel local, pe teme legate stare civilă şi evidenţă;
 35. 35. Asigurarea unei strânse colaborări cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Cluj şi cu Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Cluj, în vederea obţinerii actelor de identitate;
 36. 36. La începutul fiecărui an se întocmeşte „Graficul acţiunilor privind punerea în legalitate a persoanelor ce nu deţin acte de identitate, cărora urmează a le expira, sunt deteriorate, pierdute, etc.”, pentru anul în curs;</li></ul>Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, informează în permanenţă cetăţenii despre obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi sau la sediul instituţiei noastre şi de a solicita intrarea în legalitate, în sensul eliberării actului de identitate, în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi în cazul persoanelor care deţin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat.  <br />
 37. 37. RESURSE UTILIZATE / ALOCATE BUNEI PRACTICI<br />Prin Proiectul Phare: „Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor din judeţul Cluj“ a fost achiziţionată staţia mobilă care este utilizată pentru deplasarea în teren făcând posibilă desfăşurarea acţiunilor de punere în legalitate cu acte identitate a persoanelor.<br />Potrivit „Graficului acţiunilor privind punerea în legalitate a persoanelor ce nu deţin acte de identitate, cărora urmează a le expira, sunt deteriorate, pierdute, etc.” lucrătorii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se deplasează cu staţia mobilă, periodic, în vederea preluării documentelor pentru întocmirea actelor de identitate.<br />
 38. 38. Aceste acţiuni se desfăşoară în sprijinul persoanelor cărora starea sănătăţii sau posibilităţile materiale nu le permit să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pentru obţinerea documentelor de identitate, precum şi a tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au solicitat eliberarea cărţii de identitate.<br />În sprijinul acestor acţiuni sunt captate şi autorităţile publice locale (primăriile, posturile de poliţie comunală, etc.).<br />
 39. 39. IMPLEMENTAREA UNEI BUNE PRACTICI<br />La nivelulDirecţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj există un Grafic al acţiunilor pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru activităţi ce vin în sprijinul cetăţenilor netransportabili sau internaţi în instituţii de ocrotire socială, ori care locuiesc la distanţe mari de sediile Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. Graficul se întocmeşte în baza unui studiu prealabil făcut de autorităţile locale, având la bază situaţia centralizată a persoanelor fără acte de identitate sau cu acte de identitate expirate.<br />Pentru a avea rezultate optimeDirecţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj prin informări periodice în mass-media, prin comunicate de presă postate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj şi pe site-ul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, încearcă să intensifice activităţile privind punerea în legalitate a persoanelor ce nu deţin acte de identitate, cărora urmează a le expira, sunt deteriorate, pierdute, etc.<br />
 40. 40. ELEMENTE INOVATOARE<br />Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, a fost iniţiatoarea creării unei infrastructuri de comunicaţii date, între toate serviciile publice de evidenţa persoanelor din judeţ şi Reţeaua de Comunicaţii Voce Date din MAI, noul model de funcţionare SNIEP fiind implementat şi testat în premieră pe ţară timp de 3 luni (conform aprobării date de conducerea MAI), iar în urma evaluării acestui proiect pilot, s-a aprobat de către conducerea MAI trecerea în producţie a noului model de funcţionare SNIEP, respectiv pe două nivele (judeţean şi central), în cadrul judeţului Clu<br />În anul 2008, prin proiectul Phare “Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj”, a fost achiziţionată, o staţie mobilă destinată deplasărilor în teritoriu pentru preluări de imagini şi acte pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au posibilităţi materiale sau starea sănătăţii nu le permite să se deplaseze la sediile serviciilor de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea unui act de identitate.<br />
 41. 41. LECŢII ÎNVĂŢATE<br />Deplasările cu staţia mobilă în zone unde se găsesc cetăţeni fără acte de identitate care se regăsesc în cazurile prevăzute de art. 83, alin. 1 din HG nr. 1375 pentru aprobarea unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, trebuie făcute conform unui plan de acţiuni bine întocmit şi pe baza unui grafic de deplasări.<br />Înaintea fiecărei acţiuni se ia legătura cu şeful de post şi cu primarii din comunele unde se vor face deplasările pentru a stabili locul unde se va desfăşura acţiunea de preluare de documente şi imagini pentru eliberarea actelor de identitate. Cu aproximativ o săptămână înainte, autorităţile locale aduc la cunoştinţă cetăţenilor, desfăşurarea acţiunilor de preluare de documente în vederea eliberării de acte de identitate. <br />Urmând aceşti paşi, lucrătorii din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, pot prelua un număr mare de acte, încercând să satisfacă cerinţele tuturor cetăţenilor.<br />
 42. 42. REZULTATE <br />Modernizarea comunicării instituţionale prin introducerea tehnologiei informaţiei a avut ca rezultat creşterea eficienţei activităţii derulate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, debirocratizarea şi creşterea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.<br />De la data eliberării primei cărţi de identitate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, respectiv din 14.01.2010 şi până în prezent, au fost preluate, verificate şi pregătite un număr de 2727cereri în vederea întocmirii cărţii de identitateşi un număr de 233 cereri în vederea întocmirii vizei de reşedinţă. Astfel, au fost eliberate 1193cărţi de identitate rezultate din acţiunile desfăşurate prin deplasarea cu staţia mobilă, iar 1534cărţi de identitate au fost eliberate prin depunerea cererii în vederea întocmirii cărţii de identitate, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj.<br />Nu înultimulrândlucrătoriistructurilor de evidenţă a persoanelor din judeţ, au posibilitateaevităriiprimiriişiîntocmiriiunoracte de identitateprinsubstituire de persoană, existândposibilitateaconfruntăriiRegistruluiJudeţean de Evidenţă a Persoanelor (istoricului), a fotografieiexistente cu persoana care solicită un act de identitate<br />
 43. 43.
 44. 44. Evoluţiaunoractivităţispecificederulate de D.J.E.P. Cluj la nivelulServiciuluiEvidenţăpersoane<br /><ul><li>Documenteeliberate la niveluljudeţuluiCluj</li></li></ul><li>
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. <ul><li>Activităţi de deplasare cu staţiamobilă a D.J.E.P. Clujînteritoriu</li></li></ul><li>
 48. 48.
 49. 49. Evoluţia unor activităţi specifice derulate de D.J.E.P. Cluj la nivelul Serviciului Stare civilă<br /><ul><li>Principalele activităţi derulate pe linie de stare civilă</li></li></ul><li>
 50. 50.
 51. 51. Evoluţia unor activităţi specifice derulate de D.J.E.P. Cluj şi S.P.C.L.E.P. din judeţul Cluj în relaţia cu cetăţeanul<br /><ul><li>Mediatizarea activităţilor în mass-media locală </li></li></ul><li>
 52. 52.
 53. 53. <ul><li>Numărul de cetăţeni primiţi în audienţă la nivelul D.J.E.P. Cluj</li></li></ul><li><ul><li>Lucrările soluţionate la nivelul D.J.E.P. Cluj</li>

×