Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADR-NV-17feb2011

654 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ADR-NV-17feb2011

 1. 1. Planificare Regională şi Dezvoltare Durabilă. Contribuţia Fondurilor Structurale la Dezvoltarea Durabilă Regională SOLU Ţ II PENTRU DEZVOLTAREA DURABIL Ă A AUTORIT ĂŢ ILOR PUBLICE LOCALE Edi ţ ia 1 – TRANSILVANIA, 17 Februarie 2011 , Cluj Napoca Gergely TÖRÖK Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
 2. 2. I. Rolul ADR Nord-Vest în planificarea regională <ul><li>Elaborarea strategiei, planului şi programelor de dezvoltare regională; </li></ul><ul><li>Implementarea programelor de dezvoltare regională </li></ul><ul><li>Evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare, precum şi impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de îmbunătăţire; </li></ul><ul><li>Organizează şi dezvoltă parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional cunoaşterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene; </li></ul><ul><li>Identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local, precum şi proiecte de cooperare intra-regională; </li></ul><ul><li>Promovează regiunea şi atragerea de investiţii străine; dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local </li></ul><ul><li>OI POR </li></ul> Investiţiile nu se pot realiza haotic ci doar pe baza strategiilor de dezvoltare
 3. 3. Planificare/programare 2007-2013 – dezvoltare policentrică <ul><li>UTP-uri </li></ul><ul><li>asociaţii </li></ul><ul><li>mai multe UAT+uri </li></ul><ul><li>poli dezvoltare </li></ul><ul><li>sectoare prioritare </li></ul>
 4. 4. Factori cheie pentru succes în procesul de programare <ul><li>direcţii metodologice clare </li></ul><ul><li>programare în timp </li></ul><ul><li>abordare partenerială </li></ul><ul><li>următorii paşi: identificarea şi dezvoltarea de proiecte </li></ul><ul><li>monitorizare şi evaluare </li></ul>
 5. 5. II. Obiectivele procesului de programare 2014-2020 <ul><li>Obiectiv general </li></ul><ul><li>Elaborarea şi corelarea documentelor strategice şi a portofoliului de proiecte mature pentru creştere capacităţii de absorbţie a fondurilor la nivel teritorial şi valorificării potenţialului specific al zonei </li></ul><ul><li>Obiective specifice </li></ul><ul><li>Concentrarea activităţilor de planificare pe acţiuni menite să asigure avantaje competitive regiunii </li></ul><ul><li>Antrenarea în proces a nivelului supra-local şi crearea şi consolidarea unor “nuclee locale de experţi” care să susţină planificarea strategică în faza de implementare </li></ul><ul><li>Antrenarea într-o mai mare măsură a mediului privat , pentru corelarea iniţiativelor publice şi a celor private în vederea asigurării unui impact mai mare al investiţiei publice </li></ul><ul><li>Creşterea capacităţii actorilor la nivel local de a defini şi pregăti proiecte de dezvoltare durabilă (asistenţă tehnică) </li></ul><ul><li>Pregătirea unui portofoliu de proiecte prioritare mature </li></ul>
 6. 6. Fazele procesului de programare 2014-2020 <ul><li>Faza mobilizării şi implicării nivelului regional (trezirea interesului, mobilizarea reţelelor parteneriale regionale); </li></ul><ul><li>Faza mobilizării şi implicării nivelelor supra-locale (UTPurile); </li></ul><ul><li>Faza pregătirii proiectelor din portofoliul de proiecte  </li></ul><ul><li>Faza obţinerii consensului la nivel regional (revizuirea abordării regionale în funcţie de reacţiile din faza anterioară) </li></ul><ul><li>Faza obţinerii aprobărilor formale finale. </li></ul>
 7. 7. Comitetul Regional de Planificare o rganism partenerial constituit prin asocierea voluntară a membrilor cu caracter deschis, de permanenţă Rol: consultativ, face obsevaţii pe documentele elaborate Componenţă: reprezentanţi, la nivel decizional, ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, ai prefecturilor, consiliilor judeţene, serviciilor deconcentrate ale instituţiilor publice centrale, ai institutelor de cercetare şi învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. Comitetul de Coordonare Executiv Rol coordonarea activităţile grupurilor de lucru sectoriale Componenţă vicepreşedinţii CJ cu atribuţii în planificare, arhitecţii şefi din CJ şi coordonatorii grupurilor de lucru sectoriale Comitetul de Coordonare Ştiinţific Rol coordonarea activităţilor studenţilor în cadrul procesului de programare validarea metodologiei de elaborare a documentelor programatice şi revizuirea documentelor pe parcursul elaborării lor Componenţă reprezentanţi ai mediului academic, care îndrumă studenţii în lucrările lor de cercetare de la diferite niveluri (licenţă, masterat, doctorat) CCE+CCS propun metodologii şi instrumente de lucru în cadrul procesului de planificare efectuează evaluări şi oferă inputuri pe parcursul procesului de programare Grupuri de lucru sectoriale structuri multidisciplinare Rol executiv, elaborează documentele de programare de la nivel regional Componenţă experţi sectoriali, care acoperă o gamă largă de aspecte şi oferă expertiză pe sectorul analizat
 8. 8. Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii <ul><li>Priorităţi </li></ul><ul><li>creştere inteligentă : dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; </li></ul><ul><li>creştere durabilă : promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; </li></ul><ul><li>creştere favorabilă incluziunii : promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. </li></ul>
 9. 9. Direcţii strategice de dezvoltare Obiectivele Strategiei UE 2020 / corelat cu Rom â nia <ul><li>Cinci obiective măsurabile transpuse în obiective naţionale: </li></ul><ul><li>ocuparea forţei de muncă ( 75% din populaţ e ar trebui să aibă un loc de muncă ; (70% pentru România) </li></ul><ul><li>cercetarea şi inovarea ( 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare - 2% pentru România ) </li></ul><ul><li>schimbările climatice şi energia ( reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% faţă de nivelurile din 1990; creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile în consumul de energie şi o creştere cu 20% a eficienţei energetice (20/24/19 în România ) </li></ul><ul><li>educaţia ( rata abandonului şcolar ar trebui redusă sub nivelul de 10% (11,3% pentru România) şi cel puțin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare (26,7% pentru România ), </li></ul><ul><li>combaterea sărăciei ( numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane (580.000 de persoane în România ) </li></ul>
 10. 10. Direcţii strategice de dezvoltare 2014-2020 Strategia Europa 2020 - iniţiative <ul><li>„ O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru cercetare și inovare - posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă; </li></ul><ul><li>„ Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a </li></ul><ul><li>facilita intrarea tinerilor pe piața muncii; </li></ul><ul><li>„ O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză; </li></ul><ul><li>„ O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică; </li></ul><ul><li>„ O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile; </li></ul><ul><li>„ O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora pe tot parcursul vieții; </li></ul><ul><li>„ Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil </li></ul>
 11. 11. Plan4all este un proiect european prin care se doreşte armonizarea datelor spaţiale utilizate în planificarea teritorială conform Directivei INSPIRE III. Dezvoltarea de instrumente noi: Geportalul Regional Plan4all Platformă regională care va oferi suport în identificarea factorilor care conduc la creşterea disparităţilor regionale <ul><li>Obiectiv ADR: publicarea datelor spaţiale de la nivel local, judeţean (PATJ, PUG, etc) pentru: </li></ul><ul><li>planificarea investiţiilor </li></ul><ul><li>facilitarea procesului de planificare </li></ul>
 12. 12. IV. Impactul Programului Operaţional Regional asupra dezvoltării durabile în Regiunea Nord-Vest <ul><li>Contribuţie la dezvoltarea durabilă  urmărită în toate acţiunile prevăzute în POR </li></ul><ul><li>crearea unei infrastructuri mai bune de transport </li></ul><ul><li>drumuri de ocolire (reducând nivelul poluării din interiorul oraşelor) </li></ul><ul><li>introducerea mijloacelor de transport urban nepoluant </li></ul><ul><li>sprijinirea retehnologizării liniilor de producţie a micro-intreprinderilor </li></ul><ul><li>stimularea utilizării pe o scară din ce în ce mai largă a tehnologiilor nepoluante ce vor duce pe termen lung la reducerea emisiilor de noxe </li></ul><ul><li>reducerea riscului apariţiei de focare de infecţie din interiorul oraşelor prin sprijinirea dezvoltăr ii unor spaţii curate şi estetice, reabilitarea zonelor abandonate </li></ul><ul><li>măsuri de reducere a efectelor investiţiilor realizate prin POR asupra mediului, în conformitate cu recomandările din Evaluarea Strategică de Mediu </li></ul><ul><li>operaţiunile care se adresează reabilitării clădirilor vor lua în considerare eficienţa energetică (criterii de selecţie) </li></ul>
 13. 13. Stadiul implementării POR   69.09 52.39 16.70 274.61 153 222.15 340 933.48 1,091 488.28 TOTAL 189% 2.39 1.83 0.56 12.68 3 33.68 11 86.39 24 27.93 5.2 - Cazare şi agrement turistic 150% 7.03 5.59 1.44 20.22 6 15.68 7 57.53 21 27.89 5.1 - Patrimoniu cultural   9.42 7.42 2.00 32.90 9 49.36 18 143.92 45 55.82 AXA 5 - Turism 251% 2.93 0 2.93 5.77 81 28.07 232 88.70 733 24.19 4.3 - Microîntreprinderi 0% 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 28.48 4.2 - Situri industriale 116% 0.00 0 0 17.44 5 40.95 13 94.49 32 33.18 4.1 - Infrastructura de afaceri   2.93 0.00 2.93 23.21 86 69.02 245 183.19 765 85.85 AXA 4 - Mediul de afaceri 250% 4.86 4.19 0.67 22.37 24 23.91 26 108.49 98 33.76 3.4 - Infrastructura educaţională 81% 2.93 2.93 0 9.56 1 0.00 0 9.56 1 11.79 3.3 - Echipamente situaţii de urgenţă 170% 1.26 0.95 0.31 7.38 14 9.44 18 29.45 55 11.79 3.2 - Infrastructura servicii sociale 198% 5.57 4.86 0.71 24.69 8 1.83 5 42.64 22 20.57 3.1 - Infrastructura de sănătate   14.62 12.93 1.69 64.00 47 35.18 49 190.14 176 77.91 AXA 3 - Infrastructura socială 211% 42.12 32.04 10.08 119.47 8 29.96 4 248.72 23 103.87 2.1 - Infrastructura rutieră   42.12 32.04 10.08 119.47 8 29.96 4 248.72 23 103.87 AXA 2 - Infrastructura rutieră 116% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26.35 14 83.59 15/49** 49.45 Centre urbane 101% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12.28 10 45.43 3/28** 32.96 Poli de dezvoltare 47% 0.00 0.00 0.00 35.03 3 0.00 0 38.49 5 82.41 Poli de crestere   0.00 0.00 0.00 35.03 3 38.63 24 167.51 82 164.83 AXA 1 - Dezvoltare urbană Val solic (mil. euro) Nr Val.e solic (mil. euro) Nr Val.e solic (mil. euro) Nr Grad de incarcare Total plati (mil. Euro) Prefinantare (mil. Euro) Suma ramb (mil. Euro) Proiecte contractate Proiecte respinse/retrase Proiecte depuse Valoare alocată Axa Prioritară / Domeniul major de intervenţie
 14. 14. Vă mulţumesc pentru atenţie ! Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj-Napoca, 2 Sextil Puscariu 400111 Tel: 0040-264-431550 Fax: 0040-264-439222 www.nord-vest.ro [email_address]
 15. 15. - DMI 1a Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 8 proiecte pe sub-domeniul Centre Urbane sunt în precontractare 35,19 3 34,17 21 160,74 79 TOTAL 0,00 0 26,01 13 84,20 15/49 Centre urbane 0,00 0 8,16 8 40,98 3/26 Poli de dezvoltare 35,19 3 0,00 0 35,56 4 Poli de crestere Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Proiecte contractate Proiecte respinse/retrase Proiecte depuse Domeniul major de intervenţie
 16. 16. - DMI 2.1 8 contracte semnate 283,9 km de drumuri modernizate 19,1 km str ă zi modernizate 120,02 mil. Euro – finan ţ are nerambursabil ă solicitat ă 1 proiect î n precontractare Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 120,02 8 30,09 4 249,83 23 2.1 Valoare sol (mil. euro) Nr Valoare sol (mil. euro) Nr Valoare sol (mil. euro) Nr. Proiecte contractate Proiecte respinse Proiecte depuse DMI Tagu Bistrita Rachitele Varsolt Padis Sudrigiu Ciucea Romanasi Ic Ponor Oradea Barsana Baia Sprie Negresti Oas Benesat t Turt 55.73 km 28.4 km 76.77 km 20.5 km 28.5 km 19 strazi 36.31 km 37.63 km
 17. 17. - Sănătate - Serv. Soc - Sit. Urg - Educaţie Axa 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale <ul><li>Proiecte in precontractare: </li></ul><ul><li>- 2 pe DMI 3.1 </li></ul><ul><li>- 8 pe DMI 3.2 </li></ul><ul><li>- 7 pe DMI 3.4 </li></ul>9,61 1 0,00 0 9,61 1 3.3 54,54 42 35,18 48 190,99 176 TOT. 21,88 23 23,76 25 108,79 98 3.4 6,17 11 9,58 18 29,59 55 3.2 16,88 7 1,84 5 42,83 22 3.1 Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. contractate respinse/retrase depuse DMI
 18. 18. Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Proiecte î n precontractare: - 1 pe DMI 4.1 - 17 pe DMI 4.3 - DMI 4.1 - DMI 4.3 16,16 85 78,34 225 177,28 761 TOT . 5,80 81 25,14 211 89,04 33 4.3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4.2 10,36 4 53,20 14 88,24 28 4.1 Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. C ontractate R espinse/retrase D epuse DMI
 19. 19. Proiecte in precontractare: - 1 pe DMI 5.1 - 1 pe DMI 5.2 - DMI 5.1 - DMI 5.2 Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 33,05 9 49,55 18 144,57 45 TOT. 12,74 3 24,96 11 86,78 24 5.2 20,31 6 53,20 7 57,79 21 5.1 Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Valoare solicitată (mil. euro) Nr. Proiecte contractate Proiecte respinse/retrase Proiecte depuse DMI
 20. 20. Proiecte finalizate <ul><li>Reabilitare şi modernizare corp policlinică ambulatoriu la spitalul clinic municipal Dr. Gavril Curteanu (beneficiar Mun. Oradea) –în concordanţă cu PDR şi strategia regionala în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate 2007-2013 ( Asigurarea accesului comun şi egal la servicii de sănătate publică) </li></ul><ul><li>Valoare totala: 4.481.773 lei, Fin. nerambursabilă: 3.570.844 lei Rezultate </li></ul><ul><li>1 unitate modernizata si echipata, 82 echipamente noi, 8 locuri de munca Impact </li></ul><ul><li>Sc ă derea duratei medii de spitalizare de la 7,16 zile la 6,13 zile /pacient </li></ul><ul><li>Eficientizarea actului medical, o diagnosticare mai bun ă ş i mai precis ă </li></ul><ul><li>Cre ş terea gradului de accesibilitate inclusiv persoane cu dizabilit ăţ i </li></ul><ul><li>Cre ş terea num ă rului de pacienti cu 35 % din municipiu ş i jude ţ </li></ul>
 21. 21. Modernizare şcoală generală nr. 2 cu clasele I-VIII Bistriţa Bîrgăului Valoare totala: 4.102.763 lei , Fin . nerambursabil ă : 2.976.865,15 lei Rezultate 191 de elevi vor beneficia de unitatea de invatamant reabilitata si dotata cu echipamente IT si didactice moderne 12 cadre didactice vor lucra in conditii superioare de munca Impact Cresterea gradului de calitate a procesului educational Scaderea gradului de abandon scolar
 22. 22. - 44 de proiecte finalizate pe DMI 4.3 - DMI 4.3 DMI 4.3. - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor <ul><li>Distribuţia finanţărilor: </li></ul><ul><li>30 servicii </li></ul><ul><li>9 producţie </li></ul><ul><li>5 constructii </li></ul><ul><li>Teritorial: </li></ul><ul><li>11 Maramures </li></ul><ul><li>9 Cluj </li></ul><ul><li>9 Bihor </li></ul><ul><li>8 Satu Mare </li></ul><ul><li>6 Salaj </li></ul><ul><li>1 Bistrita Nasaud </li></ul><ul><li>Rezultate </li></ul><ul><li>204 locuri de munca nou create </li></ul><ul><li>Cost investiţional pe loc de munca – 14.700 E/loc de munca </li></ul><ul><li>Impact </li></ul><ul><li>creşterea calităţii afacerilor in regiune </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea dezvoltării economiei regionale prin achiziţia de echipamente şi utilaje de ultima generaţie </li></ul>

×