Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet i els drets fonamentals

2,707 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Internet i els drets fonamentals

 1. 1. team time Projecte virtual “Internet i els drets fonamentals” Membres del grup Marta González Hernando Deirdre Bou Soutar Alícia Fuentes Company Assignatura Ús i Aplicació de les TIC - Aula 3 2008-09 – 1er Semestre Professor consultor Martí Cerezo Gràcia Grau en Dret Universitat Oberta de Catalunya
 2. 2. <ul><li>D eterminat si existeix desigualtat en l’accés a la informació? </li></ul>C onèixer quins són els drets fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola, O btenir informació sobre els principals drets que es veuen afectats pel fenomen d’Internet C onèixer els mecanismes de control i les autoritats que vetllen en la protecció d’aquests drets A nalitzar si en el nou context tecnològic , el Dret requereix esser actualitzat. Q uè és la societat de la informació
 3. 3. Conèixer quins són els drets fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola, <ul><li>La Constitució fou aprovada per les Corts en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat celebrades el 31 d’octubre de 1978. Ratificada pel poble espanyol en referèndum de 6 de desembre de 1978 . Sancionada per S. M. el Rei davant les Corts el 27 de desembre de 1978. </li></ul><ul><li>És la norma institucional bàsica que estableix els principis fonamentals que han de regir l'ordre social, econòmic i polític de la societat. </li></ul><ul><li>Regula els drets i deures dels ciutadans, així com l'estructura dels principals òrgans de l'Estat , les seves responsabilitats , les seves competències , i les relacions entre ells. </li></ul>Si voleu accedir a la constitució cliqueu aquí: http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/laconstitucion.html
 4. 4. Conèixer quins són els drets fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola, <ul><li>A la constitució es presenten </li></ul><ul><li>dues parts clarament diferenciades: </li></ul>Part Contingut Títol Dogmàtica Reconeixement dels principis que inspiraran el nou ordre polític. Títol preliminar i el Títol I. Orgànica Regular i establir l’organització política i jurídica de l’Estat Espanyol, organitzant les seves institucions i repartint competències. Resta de títols.
 5. 5. Conèixer quins són els drets fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola. <ul><li>CLASSIFICACIÓ DELS DRETS </li></ul>Dret igualtat Dret s llibertat personal <ul><ul><li>Dret de participació </li></ul></ul><ul><ul><li>Drets institucionals </li></ul></ul>Dret a la privacitat. reunió manifestació associació llibertat expressió petició ensenyament residència circulació llibertat, seguretat Vida llibertat ideològica religiosa… secret de comunicacions cili inviolabilitat domicili tutela judicial <ul><ul><li>Drets econòmics i socials </li></ul></ul>educació sindicació vaga propietat privada treballar Negociació col·lectiva llibertat d’empresa honor, intimitat legalitat penal
 6. 6. Però quins són els drets que més es vulneren a Internet? <ul><li>Dret a la protecció de dades personals </li></ul><ul><li>Drets de la privacitat: honor, intimitat i pròpia imatge, inviolabilitat del domicili i secret de les comunicacions. </li></ul><ul><li>Dret a la igualtat d’oportunitats i d’accés a Internet. </li></ul>La violació dels drets és un fet habitual a la xarxa. Alguns dels drets més vulnerats considerem que són els que relacionem tot seguit: Si voleu veure un vídeo sobre el dret a la intimitat cliqueu aqui: http://es.youtube.com/watch?v=Syy-_BIEt-w
 7. 7. I quins són els principals delictes que es cometen a la xarxa? <ul><ul><li>Delictes contra la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Delictes informàtics (falsificació informàtica i frau) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delictes relacionats amb el contingut (pornografia infantil) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delictes relacionats amb infraccions de la propietat intel·lectual </li></ul></ul>Segons la classificació del Consell d’Europa, en el Codi Penal s’hi poden trobar les següents conductes delictives: Si voleu consultar la pàgina web de la Unió Europea http://europa.eu
 8. 8. Quins mecanismes existeixen per a controlar que no es vulnerin els drets i evitar els delictes informàtics? <ul><li>En el vigent Codi Penal no existeix un títol específic que faci referència als delictes informàtics. Fins ara, el document més consensuat </li></ul><ul><li>és el “conveni sobre ciberdelinqüència&quot; del Consell d’Europa. </li></ul>l’any 1996 es va crear el Grup de Delictes Telemàtics depenent de la Policia Judicial de la Guardia Civil Per a més informació cliqueu aquí: https://www.gdt.guardiacivil.es/ <ul><li>Pel que fa a l’ordenament jurídic existeixen: </li></ul><ul><li>Lleis a nivell Estatal, Reials decrets i altra normativa </li></ul><ul><li>Lleis a Catalunya, com ara la Llei 5/2002, de 19 d'abril, </li></ul><ul><li>de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. </li></ul><ul><li>Directives de la Comunitat Europea </li></ul>
 9. 9. Què és la societat de la informació? <ul><li>Es caracteritza, entre d’altres coses, per l’aparició d’una quantitat de mitjans tècnics de transmissió i d’informació que influeixen en el comportament col·lectiu i individual i en la formació d’hàbits culturals </li></ul>vivim en un món que s’ha tornat digital, la informació es genera, s’emmagatzema, es recupera, es processa, i es transmet. Nicholas Negroponte La revolució tecnològica ha produït una incursió en tots els àmbits de la vida humana, s’ha modificat la nostra forma de viure, de pensar, d’aprendre, de treballar i d’entreteniment. S’ha modificat la manera en què es relacionen entre sí, persones, empreses, administracions, etc.
 10. 10. Existeix desigualtat en l’accés a la informació? “ la societat de la informació pot millorar la qualitat de vida dels ciutadans” No obstant això, moltes persones no disposen d’igualtat d’oportunitats en l’accés i s’allunyen de les noves tecnologies. Esdevenen analfabets digitals Si els poders públics no treballen per a garantir un accés igualitari, fàcil, i ràpid a les noves tecnologies, serà difícil evitar un desenvolupament desigual i desequilibrat, i es produirà un augment en les discriminacions socials i territorials.
 11. 11. Condicions per aconseguir un accés universal a les TIC
 12. 12. El nou context tecnològic Un nou context
 13. 13. <ul><li>El dret requereix ser actualitzat , sobretot en la protecció dels drets com ara el dret a la intimitat personal, la inviolabilitat de les comunicacions i el dret de la propietat intel·lectual, entre d’altres. </li></ul><ul><li>És molt important treballar per aconseguir la igualtat d'oportunitats i l'accés a les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>Les lleis no haurien de significar un impediment del lliure funcionament de les xarxes d’informació i del comerç electrònic, sinó que s’hauria de cercar un equilibri entre els interessos comercials i els interessos de la ciutadania, en pro de la protecció dels essers humans pel que fa als drets fonamentals que tenen reconeguts. </li></ul><ul><li>El repte per tant, està en adequar la doctrina jurídica a aquesta nova societat de la informació i produir un dret dinàmic en concordança amb la nova realitat que ens correspon viure. </li></ul>Desafiaments en el nou context tecnològic
 14. 14. <ul><li>Pregunta 1 : Fins on creieu que arribarà el fenomen de la societat en xarxa? Tothom acabarà tenint un alter ego virtual i traslladarà els seus actes del dia a dia a Internet? </li></ul><ul><li>Pregunta 2 : Creieu que el dret s’ha ant adaptant al nou context tecnològic? </li></ul><ul><li>Pregunta 3 : Us sentiu segurs fent ús d’Internet i de les webs personals tipus facebook, tuenti, myspace, blogs, fotologs, etc...? Quins avantatges i quins inconvenients trobeu en aquests llocs de la xarxa? </li></ul>Qüestions per al debat
 15. 15. Bibliografia i webgrafia <ul><li>http://www.tribunalconstitucional.es / Pàgina web del Tribunal Constitucional </li></ul><ul><li>http://www.coe.int Pàgina web del Consell d’Europa </li></ul><ul><li>http://noticias.juridicas.com / La constitució espanyola. </li></ul><ul><li>http://europa.eu Pàgina web de la Unió Europea – Drets humans </li></ul><ul><li>http://www.mcu.es / Pàgina web del Ministeri de Cultura </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=Syy-_BIEt-w Vídeo . El dret a la Intimitat i Internet </li></ul><ul><li>http://www.internautas.org/html/5136.html . Associació d’Internautes. Drets fonamentals </li></ul><ul><li>Los derechos fundamentales la intimidad y la protección de datos personales. </li></ul><ul><li>Alejandra Castro Bonilla. REDI. Revista Electrònica Número 50. Drets Fonamentals a Internet. (Ed. vLEX) </li></ul><ul><li>Antoni Molina. La bretxa digital. Analfabetisme tecnològic i noves formes d’exclusió, (2008). </li></ul><ul><li>Carmen Jané. El cervell recuperat. Entrevista a Manuel Castells, el Periódico (2004) </li></ul><ul><li>Carta sobre els Drets a Internet. Publicada per l'Associació per al Progrés de les Comunicacions (2006). </li></ul>

×