ห น้ า | 1                                          นางสาวรมณีย์ ไมตรีแพน    ...
ห น้ า | 2ศิลปิ นมักได้เปรี ยบในข้อนี้ เราต้องรู ้จกฟังอารมณ์เพลงให้ออกว่าเมโลดี้อย่างไหนให้อารมณ์เป็ นสุ ข สดใส     ...
ห น้ า | 3อย่างหนึ่งเช่นกัน (ถ้าคุณไม่คานึงถึงตลาด) คุณอาจใช้ Concept เดิม ๆแต่อาจแต่งออกมาใน "มุมมอง" ที่ต่างออกไป เพราะเ...
ห น้ า | 4    ผมเคยเขียนเรื่ องเพลงของคุณจิก ประภาส ลงบล็อกมาหลายครั้งแล้ว เช้านี้เลยอยากเขียนถึงเพลงคุณดี้นิติพงษ์ นัก...
ห น้ า | 5    หนังสื อเล่มนี้ทาขึ้นมาในวาระที่ด้ ี นิ ติพงษ์ ห่อนาค ทางานด้านการแต่งเพลงเข้าสู่ ปีที่ 25 (เมื่อปี 2550)...
ห น้ า | 6    เพลงฮิตที่คดเลือกมาไว้ในหนังสื อเล่มนี้ ก็เช่น ยินยอม รักเธอเสมอ เธอปั นใจ ปราสาททราย น้ าค้าง      ...
ห น้ า | 7                                                ่    อัสนี โช...
ห น้ า | 8    สี ฟ้า นักแต่งเพลงเศร้า รักรันทด พูดถึงนิติพงษ์ ห่ อนาคไว้อย่างนี้ครับ ..    “ในแง่ของนักแต่งเพลง ดี...
ห น้ า | 9    และก็นึกถึงเพลงฮิตล่าสุ ดในปี ที่แล้วที่คุณดี้ แต่งให้นองน้ าชาร้อง จนฮิตติดหูคนฟังทัวบ้าน ทัวเมือง   ...
ห น้ า | 10    สุ รสี ห์ อิทธิ กุล กับบทเพลง “ปราสาททราย”    บิลลี่ โอแกน ในเพลง “หยดน้ าในทะเล” “อยากตะโกน” “ลาออก”...
ห น้ า | 11
ห น้ า | 12                      บรรณานุกรม    วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี .//"อาชีพนักแต่งเพลง,"/นักแ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นักแต่งเพลง

5,808 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นักแต่งเพลง

 1. 1. ห น้ า | 1 นางสาวรมณีย์ ไมตรีแพน เลขที่ 10 ชั้ น ม.5/1 นักแต่ งเพลง หมายถึง ผูที่ทาการประพันธ์ทานอง และ/หรื อ ผูที่ทาการประพันธ์คาร้อง ้ ้โดย เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆ 2 ส่ วน คือ ทานอง และ คาร้อง (เนื้ อเพลง) การแต่งเพลง ในสมัยแรกๆ ผูประพันธ์ทานอง และ ผูประพันธ์คาร้อง มักจะเป็ นคนๆเดียวกัน ต่อมา ้ ้การแต่งเพลงพัฒนาไปตามแบบอย่างสากล คือ การสร้างเพลงมักจะถูกประพันธ์ทานองขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงค่อยประพันธ์คาร้อง8ข้อของหนทางอยากเป็ นนักแต่งเพลง ข้ อที่ 1 อย่างที่บอกแล้วว่าคุณต้องมีความถนัดในการถ่ายทอดจินตนาการให้ออกมาเป็ นคาเป็ นภาษาดังนั้นคุณต้องมีพ้ืนฐานภาษาไทยที่ดี คือ "ใช้ภาษาให้ถูกต้อง" ถ้าเจ้าบทเจ้ากลอนยิงดีใหญ่ ใช้ภาษาให้ ่ถูกต้องอย่างไร ก็เช่นใช้คาให้ตรงความหมาย ใช้บุพบทให้ถูกที่ ไม่ใช้คาฟุ่ มเฟื อยเกินไป ฯลฯ ซึ่ งอันนี้ ตอง ้ไปเปิ ดวิชาการใช้ภาษา ไทยดูแล้วล่ะ (แต่ถาจะแต่งเพลงภาษาอื่น ก็คงต้องไปดูตาราภาษานั้นนะ) คุณอาจ ้ฝึ กฝนด้วยการหัดแต่งกลอนแปดให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวดู เพราะเพลงที่ไพเราะต้อง "มีความคล้องจอง" ของคาเป็ นสาคัญ ถ้าคุณเล่นดนตรี เป็ นด้วย เช่น เล่นกีตาร์ หรื อคียบอร์ ดได้ คุณก็อาจลองใส่ คอร์ ด ใส่ ทานองให้เข้า ์กับเนื้อเพลงของคุณ ข้ อที่ 2 เกี่ยวเนื่องกับข้อแรก คือเมื่อคุณใช้ภาษาให้ถูกต้องแล้ว เวลาคุณรับDemoทานองเพลงมา คุณต้องหาคาที่มีเสี ยงวรรณยุกต์เข้ากับทานอง (melodies) ด้วย เพื่อว่าเวลาร้องออกมาจะได้ไม่เพี้ยน เช่น เสี ยง ัวรรณยุกต์ต่าอย่างเสี ยงเอก ไม่อาจจะใช้กบโน้ตเสี ยงสู งได้ คุณลองออกเสี ยงดูสิ หรื อวรรณยุกต์เสี ยงสู ง เช่นเสี ยงตรี หรื อจัตวา ก็ไม่เข้ากับตัวโน้ตเสี ยงต่าเช่นกัน แต่มีอนุโลมหรื อใช้ได้ในบางกรณี ที่เราอาจใช้เสี ยงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสี ยงโน้ตเป๊ ะ ๆก็ได้ โดยอาศัยการร้องเอื้อน นอกจากเรื่ องเสี ยงวรรณยุกต์แล้ว ก็ตอง ้พิจารณาคาเสี ยงสั้นยาวให้ลงกับโน้ตด้วย เช่น คาสุ ดท้ายของท่อนมักเป็ นเสี ยงลากยาว เราไม่สามารถใช้คาที่มีสระเสี ยงสั้น เช่น จะ, สิ , ดึก ฯลฯ ได้ แล้วโน้ตบางตัวอาจเสี ยงสั้นเกินกว่าเราจะใช้คาที่มีสระเสี ยงยาวได้(โดยเฉพาะเพลงเร็ ว) เพราะฉะนั้นการรู ้จกคาเยอะและรู ้จกเลือกมาใช้ให้เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญทีเดียว ั ั ข้ อที่ 3 ก็ยงเกี่ยวกับการใช้ภาษาอยูดี แต่คราวนี้มีอารมณ์มาเกี่ยวด้วย คนที่มีพรสวรรค์หรื อมีอารมณ์ ั ่
 2. 2. ห น้ า | 2ศิลปิ นมักได้เปรี ยบในข้อนี้ เราต้องรู ้จกฟังอารมณ์เพลงให้ออกว่าเมโลดี้อย่างไหนให้อารมณ์เป็ นสุ ข สดใส ัสนุกสนาน ร่ าเริ ง อันนี้คือ "อารมณ์เป็ นบวก" และอันไหนที่ให้ "อารมณ์เป็ นลบ" พอฟังแล้วรู ้สึกเศร้า หดหู่เพลงจังหวะช้าเร็ วต่างกันก็ตองหาคามาใช้ให้ต่างกัน ในการทางานจริ งเมื่อเราเข้าไปรับ Demo ทานองเพลง ้มา เขามักจะ brief เรื่ องให้เรามาเลย (ส่ วนใหญ่) เช่น เพลงช้าอารมณ์เศร้าเพลงนี้ขอเป็ นเรื่ องอกหักถูกแฟนทิ้ง เราก็ตองแต่งตามนี้ แต่จะถูกแฟนทิ้งอย่างไร เราก็ตองเป็ นคนเล่าเรื่ องเอง (แต่บางแห่งจะ brief ละเอียด ้ ้มาก เช่นแฟนทิงเพราะเจอคนใหม่ เป็ นต้น) แต่ถาเขาไม่ brief มาเราก็ค่อนข้างอิสระในการคิดเรื่ องขึ้นมาเอง ้ ้อาจไม่ใช่อกหักก็ได้ แต่เป็ นอารมณ์ผิดหวัง อารมณ์คิดถึง แล้วแต่ "จินตนาการ" ของเรา หรื อ เพลงอารมณ์บวกอาจไม่ใช่เรื่ องรักหวานแหววเสมอไป อาจเป็ นเรื่ องกาลังใจก็ได้ เป็ นต้น ข้ อที่ 4 นอกจากใช้ภาษาให้เข้ากับอารมณ์เพลงแล้ว ถ้ารู ้ตวศิลปิ นนักร้อง คือ ถ้าค่ายเพลงเขาจากัดมา ัว่าให้แต่งให้นกร้องคนไหน เราก็ตองใช้ภาษาให้เข้ากับนักร้องด้วย "ปั จจัย" ที่บ่งบอก เช่น เพศ, อายุ, บุคลิก ั ้และ คอนเซ็ปต์ของอัลบั้ม เป็ นต้น ข้ อที่ 5 เมื่อเรารู ้อารมณ์เพลง รู ้ตวนักร้องแล้ว เราก็มาคิดเนื้ อเรื่ องต่อ อาจคิดชื่ อเพลงขึ้นมาก่อนก็ได้ ัเพื่อเป็ นแนวทาง (แต่ไม่เสมอไป) "ส่ วนใหญ่ Concept หรื อ ใจความสาคัญของเรื่ องมักถูกนามาใช้เป็ นชื่อเพลงด้วย" ข้อนี้ก็ใช้หลักภาษาไทยพอสมควร คือ ต้องมีการวางโครงของเรื่ องว่าแต่ละท่อนจะพูดถึงอะไร มี ่การลาดับความให้เป็ นขั้นเป็ นตอน "ท่อนฮุค (Hook)" เป็ นท่อนที่อารมณ์จะพุงขึ้นสู งสุ ด การลาดับเรื่ องไม่ใช่หมายความว่าจาก 1 เป็ น 2 แล้วเป็ น 3 เสมอไป เพราะเราจายเจอเพลงที่ท่อนแรกเป็ นท่อน Hook เลยก็ได้ แต่ที่สาคัญก็คือ เพลงต้องมี "ความเป็ นเอกภาพ" ทุกท่อนต้องมีใจความที่สรุ ปได้ถึงเรื่ องเดียวกัน อย่า ั ่นอกประเด็น ไม่ควรร่ างเรื่ องให้มนยุงยากซับซ้อนนัก เพราะไม่ใช่นิยาย คนฟังจะงง โดยเฉพาะถ้ากล่าวถึงคนมากกว่าสองคนในเพลง ต้องใช้ "สรรพนาม" ให้ดี เช่น เขากันฉัน และ เธอ อย่าใช้สลับไปสลับมา ส่ วนใหญ่ท่อนสุ ดท้ายของเพลงมักเป็ น "บทสรุ ป" ถ้าสรุ ปได้น่าสนใจก็จะเป็ นจุดขายอย่างหนึ่ง คล้าย ๆกับหนังหรื อนิยายที่จบแบบหักมุม แต่เพลงไม่จาเป็ นต้องจบหักมุมก็ได้ แต่จบให้คมคายและซาบซึ้ ง คุณอาจไปหาหนังสื อเพลงดัง ๆมาอ่าน ศึกษาดูเพลงแต่ละเพลงว่าเขาใช้ Concept อะไร ลาดับเรื่ องอย่างไร Hook เป็ นอย่างไร แล้วจบอย่างไร ข้ อที่ 6 เมื่อคุณคิด Concept หรื อชื่ อเพลงได้แล้ว คุณก็ทาอย่างข้อที่ 5 คือสื่ อสารออกมาให้เป็ น "บทเพลงที่คนอื่นเข้าใจ" ยกเว้นถ้าคุณอยากทาอัลบั้มเซอ ๆส่ วนตัว นันก็อีกเรื่ องหนึ่ง เพราะบทเพลงก็คือศิลปะ ่
 3. 3. ห น้ า | 3อย่างหนึ่งเช่นกัน (ถ้าคุณไม่คานึงถึงตลาด) คุณอาจใช้ Concept เดิม ๆแต่อาจแต่งออกมาใน "มุมมอง" ที่ต่างออกไป เพราะเพลงที่ดีและน่าสนใจก็ตองมี "ความคิดสร้างสรรค์" คล้าย ๆกับการเขียนคาโฆษณาเหมือนกัน ้ ่ ัความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่สอนกันไม่ได้ มันอยูที่ตวคุณเองแล้วล่ะ ข้ อที่ 7 ฝึ กเขียนบ่อย ๆ โดยไปเข้า workshop กับตามค่ายเพลงที่เขาเปิ ด หรื อถ้าคุณกล้าสักหน่อยก็ลองแต่งเพลงตัวอย่างไปเสนอตามค่ายเพลง แล้วค่อย ๆ ฝากเนื้อฝากตัวขอหัดเขียนเพลงกับนักแต่งเพลงฝี มือดีที่คุณชื่นชอบ ประสบการณ์จะช่วยทาให้ฝีมือของคุณเข้าที่เข้าทางและพัฒนาขึ้นเอง ข้ อที่ 8 ถ้าคุณได้เป็ นนักแต่งเพลงสมัครเล่นหรื ออาชีพแล้วก็ตาม คุณก็ควรศึกษากฎหมายลิขสิ ทธิ์บ้าง เพราะมันคือผลประโยชน์ของตัวคุณเอง ศึกษาสัญญาที่ทางค่ายเพลงเขียนขึ้นมาด้วยว่ายุติธรรมดีหรื อไม่ เช่น ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 "งานที่ผสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ ึนในฐานะ ู้พนักงาน หรื อลูกจ้าง ถ้ามิได้ทาเป็ นหนังสื อ ในการทาหน้าที่วทยากรฝึ กอบรม ผมใช้สื่อการสอนและเทคนิคต่าง ๆ มากมาย เช่น กรณี ศึกษาจาก ิเรื่ องจริ ง ข่าวสารจากหน้าหนังสื อพิมพ์ รายการวิทยุ รายการทีวี เกม แบบฝึ กหัด เรื่ องเล่าจากประสบการณ์รอบตัว ดูหนัง ฟังเพลง ชมคอนเสิ ร์ต และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อวานนี้ผมเพิ่งยกตัวอย่างการนาภาพยนตร์ เรื่ อง “รถไฟฟ้ ามาหานะเธอ” มาใช้ในอาชีพวิทยากรนับเป็ นโชคดีของผมที่ชอบเรี ยนรู ้จากทุกแหล่ง ทุกอย่างเป็ นครู ของผมได้ท้ งนั้นเลย ั วันนี้ผมอยากพูดถึงการนาเพลงมาใช้ในการฝึ กอบรมของผม ปกติผมฟังเพลงได้ทุกทั้งรักหวาน รักขม อมเปรี้ ยวอมหวาน ชื่นบานสมหวัง อกหักรักคุด สุ ขใจ ปลื้มใจ ให้พลัง ให้ความหวัง ทั้งแนวเพลงเพื่อชีวต เพลงร็ อค เพลงป๊ อบ เพลงแจ๊ซ รวมทั้งเพลงลูกทุ่ง ิ ผมมีเคล็ด (ไม่) ลับในการเลือกเพลงมาใช้ โดยผมจะดูที่เนื้ อหาของเพลงก่อนเป็ นอันดับแรก ว่าจะ ั ่เข้า หรื อไปกันได้กบหัวข้อที่ผมจะสอนหรื อไม่ ไม่ใช่วา อยากจะเล่า อยากจะพูด หรื ออยากจะเปิ ดเพลงอะไรก็เปิ ด ่ ผมชอบเพลงที่มีความหมายดี ๆ ผมมีนกแต่งเพลงในดวงใจอยูหลายคน และสองคนในนั้น ก็มี คุณจิก ัประภาส ชลศรานนท์ และคุณดี้ นิติพงษ์ ห่ อนาค รวมอยูดวย ่ ้
 4. 4. ห น้ า | 4 ผมเคยเขียนเรื่ องเพลงของคุณจิก ประภาส ลงบล็อกมาหลายครั้งแล้ว เช้านี้เลยอยากเขียนถึงเพลงคุณดี้นิติพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดังของค่ายแกรมมี่บาง ้ ผมมีหนังสื อเล่มหนึ่งชื่ อว่า “ลงเอยเป็ นเพลง (Behind the Songs)” ของนิ ติพงษ์ ห่ อนาค รวบรวมเบื้องหลังเพลงยอดฮิตที่คดเลือกมา 40 เพลง จากผลงานเพลงที่เขาแต่งมากว่า 300 เพลง ั
 5. 5. ห น้ า | 5 หนังสื อเล่มนี้ทาขึ้นมาในวาระที่ด้ ี นิ ติพงษ์ ห่อนาค ทางานด้านการแต่งเพลงเข้าสู่ ปีที่ 25 (เมื่อปี 2550)จริ ง ๆ แกรมมี่ได้จดกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับผลงานจากปลายปากกาของเขา ไม่วาจะเป็ นการออก ั ่อัลบั้มรวมเพลงหลายรู ปแบบ หรื อการจัดคอนเสิ ร์ตใหญ่ 2 รอบ
 6. 6. ห น้ า | 6 เพลงฮิตที่คดเลือกมาไว้ในหนังสื อเล่มนี้ ก็เช่น ยินยอม รักเธอเสมอ เธอปั นใจ ปราสาททราย น้ าค้าง ัตอนเช้า สายน้ าไม่ไหลกลับ เรามีเรา แพ้ใจ ก้อนหิ นก้อนนั้น ได้อย่างเสี ยอย่าง แค่เสี ยใจไม่พอ ก้อนหิ นกับนาฬิกา จับมือกันไว้ ช่างไม่รู้เลย และอยากได้ยนว่ารักกัน เป็ นต้น ิ หนังสื อเล่มนี้ จะบอกเล่าถึงความหมาย และที่มาของแต่ละเพลงที่คดเลือกมา ว่ามีอะไรเป็ นแรง ับันดาลใจ ทาไมถึงแต่งเพลงนี้ เพลงบางเพลงมีจุดเริ่ มต้นจากคาแค่คาเดียว บางเพลงเกิดจากเรื่ องราวชีวต ิส่ วนตัวของศิลปิ นคนที่ร้องเพลงนั้น ๆ รวมทั้งเรื่ องส่ วนตัวของคนแต่งเอง
 7. 7. ห น้ า | 7 ่ อัสนี โชติกุล นักร้องเพลงร็ อคชื่อดัง เขียนคานิยมในหนังสื อเล่มนี้ ให้ด้ ี นิ ติพงษ์วา ... “ ผมอยูในวงการเพลงมานานพอสมควร ได้สัมผัสงานประพันธ์เพลงของครู เพลงหลายรุ่ น จนมาถึง ่ณ ตอนนี้การประพันธ์เพลงก้าวเข้าสู่ ยคของคนรุ่ นใหม่ มีท่วงทานองแปลก ๆใหม่ ๆ มีวธีการนาเสนอเนื้ อ ุ ิร้องแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ” ดี้เป็ นนักแต่งเพลงรุ่ นใหม่ท่ีขยายความการแต่งเพลงออกไปได้กว้างไกลกว่ากฎเกณฑ์ท่ีมีกรอบเดิมๆอยู่ ไม่วาจะเป็ นการแต่งเพลงแบบที่ไม่มีการสัมผัสแบบต่อเนื่ อง หรื อฉี กวิธีนาเสนอแบบเดิม ๆไปเลย ่ ่ การแต่งเพลงในสไตล์ของดี้เป็ นข้อสงสัยอยูหลายครั้งว่าการแต่งเพลงแบบนี้ผิดหลักหรื อไม่ แต่ความจริ งแล้วดี้มีพ้ืนฐานด้านการฟังเพลงมาอย่างยาวนาน และมีพ้ืนฐานด้านการแต่งเพลงแน่นมากจนสามารถจะพลิกแพลงได้หลายรู ปแบบ...”
 8. 8. ห น้ า | 8 สี ฟ้า นักแต่งเพลงเศร้า รักรันทด พูดถึงนิติพงษ์ ห่ อนาคไว้อย่างนี้ครับ .. “ในแง่ของนักแต่งเพลง ดี้ถือว่าเป็ นนักแต่งเพลงที่ไม่ธรรมดา เราจะรู ้สึกเลยว่าเขียนเพลงดี ๆ แบบนี้ออกมาได้อย่างไร เพราะดี้มีภาระหน้าที่การงานมากมาย ปกติแล้วคนแต่งเพลงไม่ควรมีภาระหน้าที่เยอะต้องสบาย ๆ อารมณ์ดีมาก ๆ แต่ด้ ีแยกได้ ดี้เป็ นนักแต่งเพลงที่ครบเครื่ อง สามารถเขียนได้ทุกแนว สี ฟ้ายังแต่งแต่เพลงเศร้า แต่ด้ ีแต่งเพลงเร็ วก็สนุก เพลงช้าก็รสช้า ที่สาคัญก็คือเรื่ องของการใช้ภาษา นับเป็ นนักแต่งเพลงที่เปิ ดศักราชการใช้ภาษาใหม่ ๆในวงการเพลง ทาให้นกแต่งเพลงอย่างเรา ๆ ต้องเริ่ มมองหาภาษาใหม่ ๆ มาใส่ เพลงตัวเอง ั เมื่อตัดสิ นใจยึดอาชีพแต่งเพลงแล้ว สิ่ งหนึ่งที่ด้ ีแสดงให้เห็นตลอดเวลาก็คือไม่มีวนไหนแต่งเพลง ัไม่ได้ ไม่มีวนไหนต้องรอแรงบันดาลใจ หรื อจินตนาการ ดี้จะสร้างสิ่ งเหล่านี้ข้ ึนมาเองทั้งสิ้ น...” ั พออ่านคานิยมของอัสนี และสี ฟ้าจบ ผมก็นึกถึงสองเรื่ องคือ ผมสามารถนาเรื่ องของคุณดี้ นิติพงษ์ไปใช้เป็ นตัวอย่างของคนที่คิดนอกกรอบ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
 9. 9. ห น้ า | 9 และก็นึกถึงเพลงฮิตล่าสุ ดในปี ที่แล้วที่คุณดี้ แต่งให้นองน้ าชาร้อง จนฮิตติดหูคนฟังทัวบ้าน ทัวเมือง ้ ่ ่นันคือเพลง “รักแท้..ยังไง” โดยเฉพาะท่อนฮุค ..รักแท้ รักคืออะไร ตับไตไส้พุง ...ใครล่ะจะไปนึกว่าในเพลง ่ ่รักสนุก ๆ จะมีอวัยวะภายใน ตับ ไต ไส้ พุง อยูครบเลย นับเป็ นตัวอย่างการคิดสร้างสรรค์ และทาสิ่ งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม และประสบความสาเร็ จ เพลงที่ด้ ี นิติพงษ์ แต่งออกมา ระบายออกมาจากใจ ทาให้นกร้องหลายคนได้แจ้งเกิดมาแล้วมามาก ัเช่น พี่เบิร์ด ธงไชย ในเพลง “หมันคอยูแลและรักษาดวงใจ” “ไม่แข่งยิงแพ้” และ .... ่ ่ แหวน ธิติมา ในเพลง “เรามีเรา” “อาจจะเป็ นคนนี้ ” และ .... แอม เสาวลักษณ์ กับเพลง “ครึ่ งหนึ่งของชีวต” “แค่เสี ยใจไม่พอ” และ ... ิ อัสนี -วสันต์ ในเพลง “ยินยอม” “ลงเอย” “เธอปันใจ” “ได้อย่างเสี ยอย่าง” และ... โรส ศิรินทิพย์ เพลง “ก้อนหิ นก้อนนั้น” Y Not 7 กับเพลงโปรดของผม “ทิ้งรักลงแม่น้ า” ใหม่ เจริ ญปุระ ในเพลง “แพ้ใจ” “ควักหัวใจ” และ ...
 10. 10. ห น้ า | 10 สุ รสี ห์ อิทธิ กุล กับบทเพลง “ปราสาททราย” บิลลี่ โอแกน ในเพลง “หยดน้ าในทะเล” “อยากตะโกน” “ลาออก” และ ... ้ ั ลองไปหาหนังสื อเล่มนี้มาอ่านดูนะครับ หลาย ๆ เพลงของคุณดี้ พวกเราคุนหู กนดี แต่จะดีข้ ึนไหมถ้าเราเข้าใจว่า จริ ง ๆ แล้วคนแต่งเพลง เขากาลังจะบอกอะไรในเพลงนั้น หนังสื อเล่มนี้ พูดถึง ... “เบื้องหลัง 40 เพลงฮิตจากปลายปากกานิติพงษ์ ห่อนาค คนที่สามารถเขียนเพลงมาแล้วกว่า 300 เพลงที่โดนใจคนฟังมาตลอด25 ปี เพลงรักหลากรสหลายแนวของดี้-นิติพงษ์ มีท้ งหวานซึ้ ง สะใจ สะปาก กระแทกอารมณ์ แทรกแง่คิด ัและเปิ ดมุมมองใหม่ๆต่อความรักและชีวต ิ แต่เบื้องหลังกลับสนุกสนาน ซุ กซน ตามสไตล์คนอารมณ์ดี ช่างคิด (และช่างประชด ประชัน) หลายเพลงยังสงสัยไม่หายว่าคิดมาได้ยงไง ?” ั ชื่อเอนทรี่ น้ ี ผมขอตั้งให้หวือหวาหน่อย จริ ง ๆ ผมต้องการจะตั้งชื่ อว่า ..เมื่อนักแต่งเพลงชื่อดัง ดี้..นิติพงษ์ ห่อนาค..เปิ ดปาก (กา) ..ระบายความในใจไป (ในบทเพลง) ให้นกร้องค่ายแกรมมี่ (ร้องแล้ว ดัง) แต่วา ั ่ชื่อมันยาวไปหน่อย ก็เลยตัดให้เหลือชื่ อสั้น ๆ ทาให้น่าสนใจ เร้าใจให้พวกเราเข้ามาอ่านกันครับ....
 11. 11. ห น้ า | 11
 12. 12. ห น้ า | 12 บรรณานุกรม วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี .//"อาชีพนักแต่งเพลง,"/นักแต่งเพลง.//19 กรกฏาคม2554.// <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87 > //19กรกฏาคม 2554. ร้อยตะวัน.//"นักแต่งเพลง,"/การศึกษา.//10 กุมภาพันธ์ 2553.//<http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=1417.0 > //19 กรกฎาคม 2554.

×