Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOLID & Design Patterns

487 views

Published on

Design patterns là một đề tài "khó nuốt" với đa số lập trình viên ở buổi đầu tìm hiểu. Lý do là vì design patterns được xây dựng trên những khái niệm trừu tượng cũng như phải tuân thủ các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.

Đến với TechTalk #32: SOLID & Design Patterns, các bạn sẽ được giới thiệu những nguyên tắc cần phải tuân thủ này và cách thức áp dụng những design patterns quen thuộc vào giải quyết các bài toán một các ngắn gọn, xúc tích và hiệu quả thông qua các ví dụ thực tế.

Speaker: Khôi Nguyễn - Senior Software Engineer @ KMS Technology

Published in: Technology
 • Login to see the comments

SOLID & Design Patterns

 1. 1. SOLID & Design patterns Khoi Nguyen
 2. 2. Agenda ● Intro ● SOLID ● Design patterns ○ Decorator ○ Strategy ○ Visitor ● Q & A
 3. 3. Intro - Design patterns không khó hiểu nếu chúng ta nắm vững SOLID. - Design patterns trở nên quen thuộc, gần gũi. - Design patterns trở thành công cụ giao tiếp.
 4. 4. OOP
 5. 5. OOP > Abstraction
 6. 6. OOP > Encapsulation
 7. 7. OOP > Inheritance
 8. 8. OOP > Inheritance
 9. 9. OOP > Polymorphism
 10. 10. SOLID
 11. 11. SOLID > Bad Design
 12. 12. SOLID > Good Design Efficiency Testability Extensibility Maintainability Reusability
 13. 13. SOLID > Single Responsibility Support Maintainability Reusability Testability Eliminate Rigidity Fragility Immobility
 14. 14. SOLID > Single Responsibility
 15. 15. SOLID > Open-Closed Support Extensibility Reusability Maintainability Eliminate Immobility Viscosity Rigidity
 16. 16. SOLID > Open-Closed
 17. 17. SOLID > Liskov substitution Support Reusability Extensibility Maintainability Eliminate Fragility Immobility Opacity
 18. 18. SOLID > Liskov substitution
 19. 19. SOLID > Interface Segregation Support Maintainability Reusability Testability Eliminate Rigidity Opacity Immobility
 20. 20. SOLID > Interface Segregation
 21. 21. SOLID > Dependency Inversion Support Extensibility Maintainability Testability Eliminate Immobility Viscosity Rigidity
 22. 22. SOLID > Dependency Inversion
 23. 23. SOLID > Dependency Inversion
 24. 24. SOLID > Dependency Inversion
 25. 25. SOLID > Dependency Inversion
 26. 26. SOLID > Dependency Inversion
 27. 27. Coupling | Cohesion Gắn “chết” Gắn kết (Coupling) (Cohesion)
 28. 28. Coupling | Cohesion
 29. 29. Coupling | Cohesion
 30. 30. Advices ● A class should have only one reason to change. ● Favor Composition over inheritance ● Program to interfaces, not implementations. ● DRY Principle: Don't Repeat Yourself
 31. 31. Design Pattern Design patterns are typical solutions to common problems in software design
 32. 32. Design Pattern https://gist.github.com/lolzballs/2152bc0f31ee0286b722
 33. 33. Design Pattern > Diagram
 34. 34. Decorator Pattern
 35. 35. Decorator Pattern Attach additional responsibility dynamically during runtime. Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
 36. 36. Decorator Pattern
 37. 37. Decorator Pattern > Example
 38. 38. Decorator Pattern > Example
 39. 39. Decorator Pattern > Example
 40. 40. Decorator Pattern > Example
 41. 41. Decorator Pattern > Example
 42. 42. Decorator Pattern > Real Example
 43. 43. Bánh + nước Decorator Pattern > Real Example Cước Wifi Dịch vụ Dịch_vụ_tùy_chọn
 44. 44. Bả matit Decorator Pattern Tường Sơn Trang_trí_cơ_bản ITrang_trí
 45. 45. Strategy Pattern
 46. 46. Strategy Pattern Define a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Con gà cục tác: “lá chanh” Con lợn ủn ỉn “Mua hành cho tôi” Con chó khóc đứng khóc ngồi: “Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”.
 47. 47. Strategy Pattern > Diagram Món chính (gà, heo, chó) Lá chanh Củ hành Củ riềng
 48. 48. Strategy Pattern A B C GFED KJIH L
 49. 49. Strategy Pattern > Example
 50. 50. Strategy Pattern > Example
 51. 51. Strategy Pattern > Example
 52. 52. Strategy Pattern > Real Example
 53. 53. Strategy Pattern > Real Example Đơn Hàng Tín dụng Momo Bitcoin
 54. 54. I_Chiến_thuật_vệ_sinh Strategy Pattern > Diagram Dịch_vụ_vệ_sinh Thủ_công Robot ...
 55. 55. Visitor Pattern
 56. 56. Visitor Pattern A way of separating an algorithm from an object structure on which it operates.Visitor lets you add new operations to existent object structures without modifying the structures. Dẫn lang nhập thất
 57. 57. Visitor Pattern Phòng khách Nhà bếp Sói
 58. 58. Visitor Pattern > Example
 59. 59. Visitor Pattern > Example
 60. 60. Visitor Pattern > Example
 61. 61. Visitor Pattern > Example
 62. 62. Visitor Pattern > Real Example
 63. 63. Visitor Pattern > Real Example Mô tả SP Bình luận Đánh giá SP
 64. 64. Đội trang trí Noel Visitor Pattern Phòng khách Nhà bếp IPhòng IKhách
 65. 65. Recap ● SOLID ● Design patterns ○ Decorator ○ Strategy ○ Visitor ● Design patterns & ca dao tục ngữ ● Caution ○ Use the right tool for the job Example on Github https://github.com/khoiquyenvn/designpattern
 66. 66. Q & A
 67. 67. Thanks! Contact us: KMS Technology 2 Tản Viên, P.2, Q.Tân Bình khoimnguyen@kms-technology.com www.kms-technology.com

×