Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fokus arbetsplatser Uppsala län

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Av
Nätverket Framtidsskapet
finansierat av ESF-rådet i Uppsala län
Mångfald för
tillväxt
lönsamhet
framgång
– fokus arbets...
Av
Nätverket Framtidsskapet
finansierat av ESF-rådet i Uppsala län
Mångfald för
tillväxt
lönsamhet
framgång
– fokus arbets...
3
Om Framtidsskapet
Framtidsskapet är ett nätverk av privata och offentliga orga-
nisationer i Uppsala län. Nätverket bild...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Fokus arbetsplatser Uppsala län (20)

Advertisement

Fokus arbetsplatser Uppsala län

 1. 1. Av Nätverket Framtidsskapet finansierat av ESF-rådet i Uppsala län Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län Mångfald för tillväxt • lönsamhet • framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län Framtidsskapet är ett nätverk av privata och offentliga organisationer i Uppsala län. Vårt gemensamma arbete är inriktat på att medvetandegöra upp- ländska organisationer och företag vad de kan vinna på att satsa på mångfald. Vi är övertygade om att mångfalden i länet är en tillgång och en möjlighet, och att den är nödvändig för tillväxten i vårt län. Är det mångfald på arbetsplatserna i Uppland? Vad har i så fall arbetsgivarna för erfarenhet av denna mångfald – eller bristen på mångfald? Det är frågor som vi har ställt oss i nätverket Framtidsskapet. För att söka svar på detta initierade vi en studie som finansierats av ESF-rådet i Uppsala län. Studien presenteras i den här skriften. I studien har 100 uppländska arbetsgivare telefonintervjuats och 15 har djupintervjuats. De sistnämnda är uppländska arbetsgivare som har en blandad arbetskraft och i intervjuerna får vi veta mer om deras erfarenheter av mångfald. De är goda exempel, men för den sakens skull inte fullfjädrade experter när det gäller mångfald i arbetskraften utan snarare vanliga arbetsgivare som delar med sig av tankar och praktiska erfarenheter. Parallellt med framtagandet av denna skrift har Framtidsskapet producerat en kortfilm om mångfald i Uppsala län. Filmen heter ”Snacka om mångfald”. Kontakt Framtidsskapet: Gro Hansen, Uppsala kommun. Telefon 018-727 59 23 gro.hansen@uppsala.se
 2. 2. Av Nätverket Framtidsskapet finansierat av ESF-rådet i Uppsala län Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län
 3. 3. 3 Om Framtidsskapet Framtidsskapet är ett nätverk av privata och offentliga orga- nisationer i Uppsala län. Nätverket bildades 2001. Vårt gemensamma arbete är inriktat på att medvetandegöra upp- ländska organisationer och företag vad de kan vinna på att satsa på mångfald. Vi är övertygade om att mångfalden i länet är en tillgång och en möjlighet, och att den är nödvändig för tillväxten i vårt län. I skrivande stund har nätverket följande medlemmar: Apotekets Kundcentrum, Arbetsförmedlingen i Uppsala, Folkuniversitetet i Uppsala, FöreningsSparbanken i Uppsala, KrafftStory, Kunskapsbolaget Integra, Ideal, ImplementDiversity, Jämställdhetscoach–Företagarna i Uppland, Landstinget i Uppsala län, Länsarbetsnämnden i Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, Regionförbundet Uppsala län, SISS Competence, Svenska ESF-rådet i Uppsala län, Svensk Handel i Uppland, Uppsala Föreningsråd och Uppsala kommun. Framtidsskapet har sedan starten arbetat utåtriktat genom att bjuda in till öppna seminarier. Vi har också årligen delat ut en utmärkelse som fungerar som ett vandringspris ”Stafettpinnen”, till en organisation eller person för strate- giskt och målinriktat mångfaldsarbete i länet. Priset har fått uppmärksamhet i lokal press och i lokala nyhetsinslag. Vi har varit med och spridit vårt budskap i länsgemensamma arran- gemang, såsom på Företagarforum och Företagarbåten. Internt i nätverket har vi kompetensutveckling för medlem- marna om olika aspekter av mångfald i arbetslivet. Studie om mångfald i Uppsala län Är det mångfald på arbetsplatserna i Upplsala län? Vad har i så fall arbetsgivarna för erfarenhet av denna mångfald – eller bristen på mångfald? Det är frågor som vi har ställt oss i nät- verket Framtidsskapet. För att söka svar på detta initierade vi en studie, som finansierats av ESF-rådet i Uppsala län. I stu- dien har 100 uppländska arbetsgivare telefonintervjuats och 15 har djupintervjuats. De sistnämnda är uppländska arbets- givare som har en blandad arbetskraft och i intervjuerna får vi veta mer om deras erfarenheter av mångfald. De är goda exempel, men för den sakens skull inte fullfjädrade experter när det gäller mångfald i arbetskraften utan snarare vanliga arbetsgivare som delar med sig av tankar och praktiska erfa- renheter. Sex av de 15 – nämligen Föreningssparbanken, Apotekets kundcentrum, Arbetsförmedlingen, Kontex, Nyby Vision och Städab - har under åren fått Framtidsskapets utmärkelse Stafettpinnen. Telefonintervjuerna och djupintervjuerna har genomförts av Eyal Sharon Krafft och Gabriella Nilsson Fägerlind. Eyal Sharon Krafft är skribent och Gabriella Nilsson Fägerlind arbetar som mångfaldskonsult. Vi har valt att behålla förfat- tarnas egen prägel, ordval och rytm i artiklarna, så du som läsare kommer att märka att de olika bidragen i skriften skil- jer sig åt när det gäller uttryck och infallsvinklar. Skriften är upplagd så att den inleds med en samman- fattning av resultatet av de 100 telefonintervjuerna, därefter kommer intervjuer- na med de 15 uppländska arbetsgivarna som är goda exempel och sist presente- ras resultatet av de 100 tele- fonintervjuerna. Parallellt med framtagandet av denna skrift har Framtidsskapet producerat en kortfilm om mångfald i Uppsala län. Filmen heter ”Snacka om mångfald”. Nätverket FramtidsskapetInnehåll Nätverket Framtidsskapet 3 100 telefonintervjuer om mångfald på arbetsplatser i Uppsala län 4 Falck Security – vill behandla alla lika 5 Nysvenskar ska möblera om Ikea 6 Städbolag blev en framgångssaga 8 Pharmacia Diagnostics – olikhet för utveckling 10 Länsförsäkringar – Nytänkandet har gett nöjdare kunder 12 God stämning på Smidesprodukter 15 Mångfald på kanslienheten på Läkemedelsverket 16 Uppsala kommun – Generationsskiftet ger nya möjligheter 18 Kunskapsbolaget Integra – etnisk mångfald ligger i verksamhetens art 20 Kontex -"Jag känner mig respekterad" 22 Scandic Uppsala Nord – En korvgumma har blivit avdelningschef 24 Nyby Visions engagemang skapar jobb 26 Föreningssparbanken vill vinna attraktiva kundgruppers förtroende 28 Apotekets kundcentrum – kundperspektivet skapade en mångfald bland medarbetarna 32 100 telefonintervjuer om mångfald på arbetsplatser i Uppsala län 34 Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län av Nätverket Framtidsskapet © Nätverket Framtidsskapet och skribenterna Eyal Sharon Krafft och Gabriella Nilsson Fägerlind Foton: Magdolna Leyrer Grafisk form: AB Typoform Tryck: Multitryck, Eskilstuna 2005
 4. 4. Har arbetsgivarna i Uppsala län en medveten strategi för att skapa en blandad arbetskraften? De allra flesta svarade först nej på den frågan, men efter en stunds samtal visade det sig att många har en medveten strategi för att få en blandad arbetskraft när det gäller kön - för att på så sätt skapa en bätt- re arbetsmiljö. Några har en medveten strategi för att öka den etniska blandningen – bland annat för att man vill spegla kundsammansättningen, kunna serva kunder och medborga- re på fler språk, få högre trovärdighet bland medborgarna, samt bidra till en god samhällsutveckling. Arbetsgivare som har brist på mångfald förklarade det bland annat med att man verkar inom mans- respektive kvinnodominerade yrken, att man har anställningsstopp och att det inte finns kompe- tenta sökande med utländsk bakgrund (en sanning med modifikation, inte minst i länets större städer). Det var inte så många av de telefonintervjuade som har pla- ner och policies för mångfald och jämställdhet. Några berät- tar att dessa genomsyrar verksamheten och har ett reellt genomslag. Andra konstaterar att centrala planer och policies varken efterfrågas eller efterlevs ute i verksamheten. Arbetsgivarnas erfarenheter av en blandad arbetskraft när det gäller kön och ålder var enbart positiva. Medan arbetsgi- vare med etnisk mångfald bland sin anställda berättade om både positiva och negativa erfarenheter. Genomgående sa man dock att de positiva erfarenheterna övervägde de nega- tiva. Har de 100 telefonintervjuade arbetsgivarna en blandad arbetskraft? Svaret på den frågan är både ja och nej. • Svaret är nej när det gäller kön och etnisk bakgrund. En majoritet av de intervjuade organisationerna (knappt 70 procent) är mansdominerade eller kvinnodominerade arbetsplatser, medan 30 procent har en jämn könsfördel- ning. En majoritet (ca 60 procent) av arbetsgivarna har ingen eller max omkring 5 procent anställda med utländsk bakgrund. Dock har en fjärdedel av arbetsgivarna 20 pro- cent eller fler anställda med utländsk bakgrund. • Svaret är ja när det gäller ålder. En majoritet (knappt 60 procent) av arbetsgivarna har god spridning i åldrar mel- lan 20 och 60 år, ungefär en fjärdedel har främst äldre arbetskraft och knappt 20 procent främst eller bara yngre arbetskraft. 54 Hur ser det ut bland organisationernas chefer, präglas den gruppen av mångfald? I de flesta organisationer är svaret nej. Av dem som specificerat kön bland sina chefer, anger drygt hälften att de bara eller främst har manliga chefer, en fjärde- del att de bara eller främst har kvinnliga chefer och en fjär- dedel att de har en jämn könsfördelning bland cheferna. Endast en fjärdedel av de arbetsgivare som uppgivit etnisk bakgrund bland sina chefer har chefer med utländsk bak- grund, dessa är allt från arbetsledare till VD. Hur har de telefonintervjuade arbetsgivarna agerat det senaste året när de nyanställt? Utgör de nyanställda en blan- dad skara? I många organisationer är svaret nej på den frå- gan. Drygt 70 procent av arbetsgivarna som nyanställt har bara eller främst anställt män eller kvinnor. En klar majoritet av dem som specificerat ålder på sina nyanställda har anställt yngre (< 40 år) medarbetare. Nästan hälften av de arbetsgiva- re som specificerat de nyanställdas etniska bakgrund har bara anställt medarbetare med helt svensk bakgrund. Men nästan en fjärdedel av arbetsgivarna anger att 30 procent eller fler bland de nyanställda har utländsk bakgrund. Trots att det senast årets nyanställningar hos många arbets- givare inte ökat mångfalden bland personalen tror de flesta av våra respondenter att det kommer att bli en ökad mångfald på arbetsplatserna i Uppland i framtiden. Men de påpekar att vägen dit kanske inte är spikrak. Det är tydligt att i de organisationer som har en blandad arbetskraft när det gäller kön, etnicitet och ålder är detta en självklarhet. Det är inte något påtvingat utan arbetsgivarna ser direkta vinster i verksamheten. Ser vi till etnisk mångfald bland de anställda verkar småföretagare med en pragmatisk inställning, liksom enskilda enheter inom stora organisatio- ner, vara de som ligger i fronten när det gäller att skapa en verksamhet där det är naturligt att inkludera olikheter. När det gäller orsaker till att blanda arbetskraften med avse- ende på kön poängterar arbetsgivarna främst fördelar i arbetsklimat och trivsel, dvs ”mjuka” orsaker. När det gäller etnisk mångfald bland medarbetarna hänvisas till ”hårda” fakta, såsom den etniska blandningen i tillgänglig och kom- petent arbetskraft eller etnisk sammansättning bland kunder och brukar. 100 telefonintervjuer om mångfald på arbetsplatser i Uppsala län1 – Vi har en blandad arbetsstyrka för att ute i de sammanhang där vi verkar, är det bra att kunna sätta in rätt person vid rätt plats. Det ser ju lite märkligt ut om två män (civilklädda) bedriver spaning och bevakning i en underklädesbutik för kvinnor eller i en sminkaffär. Därför har jag prioriterat att få in kvinnor i butikskontrollantgrupperna. Där strävar vi efter en jämn fördelning, berättar Micael Larsson som är driftchef för Falck Security i Uppsala. Micael Larsson har sju gruppledare under sig, vilka i sin tur leder grupper som har mellan 5 och 10 medarbetare. Förutom dessa finns också behovsanställda som jobbar ibland och deltidsanställda som har pass när den heltidsan- ställda personalen är ledig. Totalt bland de anställda finns knappt 20 procent med utländsk bakgrund och kvinnor. De anställda är mellan 20 och 48 år. – Vi behöver en blandning i arbetskraften för att arbeta opti- malt. Min största uppgift är att forma grupper som fungerar på bästa sätt. Jag handplockar folk till de olika grupperna. Har medarbetarna olika ursprung, egenskaper och erfaren- heter, har de olika saker de kan bidra med till gruppen så att den blir optimal och kan fungera bra. En skillnad som Micael Larsson märkt när de fått en större blandning bland de anställda – fler tjejer – är att klimatet i arbetsgrupperna har blivit mjukare. – Jag och mina gruppchefer använder oss av ”SAL” – situa- tionsanpassat ledarskap. Vi anpassar vårt ledarskap efter den grupp som ska ledas. Medarbetarna är unika individer som alla tillhör gruppen och ska anamma de normer som gruppen kommit fram till. För oss är det viktigt att alla behandlas lika, både de anställda och dem vi möter i ute i tjänst. – Vi söker personal via annonser, i till exempel Uppsala Nya Tidning, i viss utsträckning har vi tagit hjälp av Poolia och vi rekryterar med hjälp av kontakter. Vi har aldrig i våra annon- ser sagt att vi speciellt riktar oss till exempel tjejer. Det tyck- er jag sänder fel signaler, då behandlar man ju inte folk lika. Falck Security – vill behandla alla lika Faktaruta Falck Security Verksamhet: Falck Security är Uppsalas största vaktbolag. Bolaget anställer tillsynsvakter, parkeringsvakter, butikskon- trollanter, ordningsvakter och värdetransportörer. Omsättning/budget: 20 miljoner. Medarbetarna i siffror: Bolaget har 120 anställda. De är mel- lan 20 och 48 år. Knappt 20 procent är kvinnor och/eller har utländsk bakgrund. - För oss är det viktigt att alla behand- las lika, både de anställda och dem vi möter i ute i tjänst, berättar Micael Larsson driftschef för Falck Security i Uppsala. Vi behöver en blandning i arbetskraften: har medarbetarna olika ursprung, egenskaper och erfarenhe- ter, så har de olika saker de kan bidra med till gruppen så att den blir optimal och kan fungera bra. Text: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer Micael Larsson 1 I det här avsnittet sammanfattas resultatet av de 100 telefonintervjuerna med arbetsgivare i Uppsala län som genomförts. Vill du läsa rapporten i sin helhet hittar du den sist i denna skrift.
 5. 5. 6 Ikea i Uppsala har bekymmer. De vill anställa fler nysvenskar men alldeles för få söker. — Vi vill ha fler sökande med utländsk bakgrund – ju fler desto bättre, säger varuhuschef Jeanette Skjelmose. Nysvenskar ska möblera om Ikea Ikea Uppsala Verksamheten: Ikea Uppsala säljer möbler, husgeråd m.m. Verksamheten startades 1986. Omsättning/budget: ”En hel del”, säger Jeanette Skjelmose och skrattar. Ikea håller hårt i sin policy att inte uppge omsättning. Medarbetarna i siffror: 265 anställda, 65 procent är kvinnor, 35 procent män och 15 procent är nysvenskar. Av 25 chefer är 16 kvinnor. Fyra är andra generationen nysvenskar. Åld- rarna varierar över hela spannet mellan 18 till 64. Hon berättar om hur rekryteringen går till. — Först går vår personalassistent genom ansökningarna. Av alla ansökningar – ibland upp till 300 – väljs fem ut. Om dessa fem har likvärdig kompetens och attityd tar vi in den som bakgrundmässigt passar in hos oss. När man höjer på ögonbrynen och undrar vilken bakgrund hon syftar på, förklarar Jeanette Skjelmose: — Vår kundgrupp är hela samhället. Därför vill vi spegla sam- hället i vår personal. Detsamma gäller i vår chefsgrupp. Samhället omkring oss ligger på 20,7 procent nysvenskar och vi på 14,7. Vi jämför också per etnisk grupp. Personer med iransk bakgrund utgör 1,6 procent i samhället och 2,4 i vår personal, men personer med tysk bakgrund uppgår till 0,9 procent i samhället och bara 0,4 i personalen. Varför är det så viktigt att era medarbetare ska spegla samhället? — Då kan vi möta kunden bättre vilket säkert ger oss mer pengar i form av merförsäljning. Att vi tar ett ansvar i det stora perspektivet kan ge oss goodwill, fast den kan vara svår att kvantifiera, säger Jeanette Skjelmose och ger konkreta exempel på vilken extra nytta nysvenskar kan tillföra varuhu- set: — Det kan vara bra att få in ny kompetens om inredning. Vad missar vi när vi inreder rumslösningarna i varuhuset? — I vårt barnrum kan det vara ett problem att trösta ett barn om vi inte kan språket. Att peka fungerar sådär men det vore mycket bättre om vi snabbt kunde hämta personal som kan barnets hemspråk. Tack vare den marockanske kocken får kunden tag på en spjälsäng Peter Söderberg har jobbat på Ikea i 17 år. Han minns väl den dagen han stod på barnens Ikea och sålde barnartiklar. In kommer en väldigt vacker, mörkhyad kvinna. Kvinnan är höggravid och sveper runt med sin blick över den stora loka- len, om och om igen. Hon verkar inte hitta det hon letar efter. Peter går fram till henne och frågar henne om hon behöver hjälp. Men kvinnan talar ett främmande språk som inte påminner Peter om något annat. Kommunikationen fungerar inte. Peter försöker att fråga ut henne om vilket språk hon kan. Engelska? Franska? Han får inget napp. Att peka leder heller inget vart. När detta har pågått en stund är kvinnan ledsen och Peter förtvivlad. Skulle kunden behöva gå hem med oförrättat ärende? Då kommer Peter på att de har en kock från Marocko, Yassin. Genast ringer han restaurangen och Yassin kommer på momangen. När Yassin talar med kvinnan lyser hennes bruna ögon. Hon förklarar att hon vill köpa en spjälsäng. När Peter kommer med sängen är det tre personer som är mycket nöjda. Därför har Ikea gjort en språklig kart- läggning bland sina 265 medarbetare. Snart kommer kunderna att kunna se vilka språk varje medarbetare kan. Det kommer att framgå av små flaggor som medarbetarna ska bära på sina arbetskläder. — Reaktionerna hos personalen är blandade. De flesta känner stolthet om det är språk de har med sig hem- ifrån. Några svenskar bland persona- len tycker dock att det blir lite jobbigt att tala engelska. Flaggfrågan är knepig för att vissa språk talas i flera länder. Till exempel talas arabiska i 27 länder. Shams Al-Janabi, som kom för elva år sedan från Irak, var tveksam till att bära flag- gan innan hon fick reda på att Ikea valde ut den saudiarabis- ka eller irakiska flaggan som symbol för arabiska. — Det skulle vara trevligt att bära en flagga från mitt hem- land, säger Shams Al-Janabi. Hon är 19 år och har jobbat på Ikea i knappt två år. Att hon bär skylten ”Ny på jobbet” beror på att hon vid sidan av sitt ordinarie jobb i kassan lär sig jobbet på avdelningen för byten och återköp. — Jag tvekade inte att söka till Ikea. När jag intervjuades var det avspänt, ingen reagerade på min bakgrund. Och jag har aldrig stött på något negativt här, säger Shams Al-Janabi. Hennes intryck får stöd av den senaste medarbetarundersök- ningen som visar att 79 procent av medarbetarna i varuhuset i Uppsala är positiva till mångfalden. Detta är klart högre än snittet för Ikea i Sverige, som ligger på 71 procent. Någon speciell introduktion för nysvenskar finns inte i varu- huset i Uppsala. — Det är samhället som får stå för det. Däremot har vi intro- duktion för alla medarbetare för att förmedla våra värdering- ar: enkelhet, platt organisation, kostnadsmedvetenhet, och människornas lika värde. Vi frågar särskilt om man delar vår värdering att nysvenskar ska få samma chans att göra karriär [som infödda svenskar]. Folk måste dela våra värderingar för att få jobba hos oss. Det tummar vi inte på. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer Jeanette Skjelmose Shams Al-Janabi Peter Söderberg 7 Hur stor är toleransen mot nysvenskar? Tillåts till exempel slöja? — Ja, absolut. Om man vill ha det och slöjan inte skymmer hela ansiktet. Min personliga åsikt är att om det är svårt för kvinnor att få anställning i andra delar av världen, ska vi hjäl- pa de som kommer hit att få bättre självförtroende. Då ska vi inte klä av dem slöjan för då kan steget bli för stort och de kanske tackar nej till jobbet. Då missar de chansen att få vän- ner, inkomst och självförtroende. Kvarstår problemet: hur ska Ikea få tag i fler nysvenskar? — Det har blivit lite bättre på sistone och jag hoppas att ryk- tet sprider sig ännu mera, säger Jeanette Skjelmose. ”Folk väljer ut min kassa” — För många nysvenskar inger jag en känsla av trygghet. Folk väljer ut min kassa, även om jag har en längre kö än andra kassor. — Jag får en hel del frågor på arabiska. Om öppettider, regler för öppet köp, sådana saker. Skönt att folk får ett svar innan de lämnar varuhuset. Det är tryggt att veta hur saker och ting förhåller sig. Det betyder nog mer än vad man tror, säger Shams Al-Janabi.
 6. 6. 8 9 — Invandrarna har betytt mycket för vår tillväxt. De är nöd- vändiga för att vi ska kunna växa. Man kan inte växa utan att ha personal. Att vi tar tillvara invandrare har inget att göra med att vi vill vara hyggliga. Det är en överlevnadsfråga för oss, slår Åke M Brolund fast och berättar hur det hela börja- de: — För fem år sedan knackade en man från Mellanöstern på dörren och undrade om vi var villiga att anställa honom. När han hade jobbat i två månader tipsade han om sin kusin. Så har ryktet spritt sig. I dag har Städab 183 anställda, varav 105 är utlandsfödda. En stor del av dem kommer från Mellanöstern. — Generellt är vår erfarenhet att invandrare är de mest dug- liga. Många är unga män som är starka och städar bra. De är mycket arbetsamma. Flera av dem vill tjäna pengar för att hjälpa släkten i hemlandet. Unga svenska män jobbar inte med städning längre, utan blir kanske byggarbetare. En av dessa unga utlandsfödda män är Omar Kojil, 23 år. Av sina sex år i Sverige har Omar jobbat tre på Städab. De första tre åren i Sverige vill han helst glömma. Det var tre år av slit- sam väntan på uppehållstillstånd, då han hade begränsade möjligheter att arbeta. Och så bytte han bostad 15 gånger. Sedan den 18 januari 1998, dagen han anställdes av Städab, är allt förändrat. — Nu mår jag bra. Jag har en egen lägenhet, egen bil. Och en svensk flickvän. Jag tjänar ganska bra, 22 000 kronor i måna- den. Även om jag aldrig blir svensk, tänker jag inte flytta till ett annat land. Efter ett år på Städab fick Åke M Brolund upp ögonen för Omars ledarförmåga och befordrade honom till arbets- och gruppledare. Därmed fick Städab sin sjätte utlandsfödda arbets- och gruppledare (av totalt 15). — Vi har många invandrare i personalen och det är en viktig signal att man kan avancera om man är duktig, säger Åke M Brolund. I Omars jobb ingår även ansvar för städskolan. För nyanställ- da invandrare står mer än blott städkunskaper på program- met. — Man lär sig att passa tider. När man säger klockan tre, ska det vara tre. Man ska sköta sitt jobb. Det betyder att man ska Städab Verksamhet: Städab Uppsala är ett av. de ledande företagen inom städtjänster i Uppland. Omsättning/budget: 43 miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: Av totalt 183 personer är 105 utlands- födda, 79 är Kvinnor och 104 är män. 17 kvinnor är över 50 år, varav tre har utländsk bakgrund. 34 kvinnor är i åldrarna 30 – 50 år, varav 13 har utländsk bakgrund. 28 kvinnor är under 30, varav åtta har utländsk bakgrund. 14 män är över 50 år, varav sex har utländsk bakgrund. 52 män är i åldrarna 30 – 50, varav 45 har utländsk bakgrund. 38 män är under 30 år, varav 29 har utländsk bakgrund. Av 15 arbets- och gruppledare (arbetande förmän) är åtta kvinnor och sju män. Sex personer har utländsk bakgrund. Av fyra personer i ledningsgruppen är en kvinna. Ingen har utländsk bakgrund. Styrelsen består av idel medelålders svenska män. Städbolag blev en framgångssaga Det var en gång en muslimsk kvinna med namnet Fatme som bar huvudduk. När hon för fem år sedan började städa på ett bank- kontor, fick vd:n för städbolaget Städab AB, Åke M Brolund, ett undrande samtal från banken. Han lugnade ner banken och Fatme fortsatte städa. Invandrarna i Städab blev många fler. Under tiden steg omsättningen från 19 till 43 miljoner kronor. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer S t a f e tt p i n n e n 2 0 0 4 vara noga och göra som man blir tillsagd, säger Omar Kojil. Att lära sig det sociala spelet är en annan viktig ingrediens i programmet. — När man talar med svenskar ska man vara försiktig. Man måste använda ett mjukare språk än man [med bakgrund i Mellanöstern] är van vid. Annars är det lätt hänt att folk miss- uppfattar tonen och tror att vi bråkar, säger han. Att jobba med invandrare ställer krav på tolerans, menar Åke M Brolund. — Ramadan är en realitet hos oss. Många av våra medarbeta- re varken äter eller dricker under dagen och orkar inte så mycket. I stället för att arbeta till fyra, jobbar de in lunchen och går hem redan tre. Man ska inte retas med dem i slutet på dagen, för då är de rätt möra, säger Åke med glimten i ögat. Men en sak kompromissar han inte om. På jobbet får ingen tala annat än svenska. — Jag har inget problem att säga ifrån när jag hör att några talar sitt språk. Jag brukar säga till dem att ”det är viktigt för era barn att ni talar svenska”. Dessutom, menar Åke, väcker det utländska språket misstänksamhet, såväl hos kunder och som svenskfödda medarbetare. Städab är ett dotterbolag till HSB i Uppsala. Därav fundering- en: Döljer sig några politiska baktankar i öppenheten mot invandrare? — Nej, bedyrar Åke M Brolund. Som städbolag spelar det ingen roll om man är vänster eller höger. Öppenhet mot invandrare borde vara svenskt allmängods. Även om Omar Kojil nu lär sig att fungera som stand in för driftschefen, har ännu inga utlandsfödda medarbetare nått toppen i Städab – ledningsgruppen. När händer det? — När Omar ska åka Vasaloppet, svarar Åke utan att blinka och både han och Omar utbrister i kluckande skratt. Hoppet finns alltså. Hur är det med Fatme? — Banken uppskattar henne jättemycket och ger henne julk- lappar varje år, säger Åke M Brolund och tillägger: — Man ska akta sig för fördomar, för då kan man gå miste om mycket bra personal. Man ska ge folk chans att visa man går för. Annars kan de bli hängande i ett bidragsystem tills de tappar sugen. Åke M Brolund Genom en tydlig och medveten vilja i kombination med ett högt engagemang, ökar möjligheterna för ett framgångs- rikt mångfaldsarbete. Denna goda ansats vill Framtidsskapet uppmuntra genom att överlämna stafettpinnen för det kontinuerliga mångfaldsarbetet.
 7. 7. 1110 – Trots att alla mina medarbetare har svensk bakgrund var nog min utländska bakgrund det minst udda med mig när jag började som gruppledare, säger Maryam Poorafshar. Mer udda var att jag rekryterades externt till en chefstjänst, att jag nyligen hade disputerat och endast hade akademisk arbetslivserfarenhet. Dessutom var jag yngre än de flesta av medarbetarna och hade inte någon erfarenhet av att leda personal. Maryam Poorafshar leder en grupp på 15 personer på forsk- nings- och utvecklingsavdelningen på Pharmacia Diagnostics i Uppsala. De flesta i gruppen jobbar med en produkt som ska lanseras nästa år, ett snabbtest för en aller- gi. Maryam berättar att gruppen är blandad: Det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män (omkring 60 procent kvinnor och 40 procent män), medarbetarna är mellan 29 och 58 år och de har olika utbildningsnivå och akademiska bakgrund. – Vi har kreativa och livliga diskussioner och det är ett öppet klimat i gruppen, säger Maryam. Jag tror att det är en anledning till att det gick så bra när jag började – jag togs emot väldigt väl, trots att jag var udda. Även i företaget i stort tycker jag att klimatet är öppet. Det går att ha livliga diskussioner utan att det blir personligt och man får tycka tvärtemot sin chef. Att oliktänkande uppskattas märktes i våras när företaget hade stora personalneddragningar. På hela företaget mins- kades personalen med 20-25 procent. Maryam Poorafshar berättar att hennes ledningsgrupp valde att göra neddrag- ningarna i sina grupper tillsammans – för att kunna ifrågas- ätta varandras val och hjälpa varandra med de svåra priori- teringarna. De värnade om dem som tänker annorlunda: Forskning och utveckling handlar om problemlösning där- för måste oliktänkande gynnas. Birgit Höjer, som är HR Manager på Pharmacia Diagnostics, berättar att företaget har en jämställdhets- och mångfaldspo- licy som bland annat slår fast att: ”Vi skapar ett jämställt kli- mat där alla ska bemötas och behandlas med respekt och vär- dighet. Vi ger också förutsättningar för individers utveckling oberoende av deras olikheter.” – Jag tror att kulturen är så tolerant och öppen som policyn slår fast att den ska vara. Det har alltid funnits en blandning av kvinnor och män bland både medarbetare och chefer. Det har varit bra för mångfalden. Jag tror att kvinnliga chefer generellt sett är mer öppna för mångfald och mindre presti- gelösa. Men det får inte bli matriarkat, blandningen av man- liga och kvinnliga chefer behövs för att företaget ska drivas framgångsrikt. – Något som kanske gör oss unika är att vi är inte rädda för att anställa kvinnor i fertil ålder, fortsätter Birgit Höjer. Vi har en mycket positiv och flexibel syn på föräldraskap. Det förkla- ras nog delvis av den förhållandevis höga andelen kvinnliga chefer. En kvinna, eller man, hindras inte i sin karriär av att vara hemma med barn. Att vi ”tappar” ett till två år under barnledigheten ser vi inte som ett problem. För tillfället är fyra chefer barnlediga och vi har haft chefer som har varit hemma på 75 procent. Det är ingen som höjer på ögonbry- nen åt det. Pharmacia Diagnostics Verksamhet: Pharmacia Diagnostics är världsledande inom allergidiagnostik. Metoden bygger på en unik teknologi med testning via blodprov från patienten. Omsättning/budget: 2 miljarder kronor. Medarbetarna i siffror: 1000 anställda globalt, varav ca 500 jobbar vid huvudkontoret i Uppsala. I november 2003, var hälften kvinnor och hälften män bland de anställda i Uppsala. Bland chefer och högre specialister samt bland gruppchefer var fördelningen 60 procent män och 40 pro- cent kvinnor. I företagets högsta ledningsgrupp var det dock 100 procent män. Omkring 8 procent av arbetskraften har annat modersmål än svenska. 2003 hade ca 11 procent av Diagnostics chefer utländsk bakgrund, inklusive de med annan nordisk bakgrund än svensk. Personalen med annat modersmål finns främst i produktionen men också bland dem som disputerat. Pharmacia Diagnostics – olikhet för utveckling Pharmacia Diagnostics strävar efter ett öppet och utvecklande klimat, könsfördelningen bland chefer och anställda är jämn, synen på föräldra- skap är positiv och oliktänkande gynnas inom forskning och utveckling. Birgit Höjer Maryam Poorafshar Text: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer
 8. 8. 1312 Mångfalden är ett sätt att visa att vi – trots att vi har funnits i snart 160 år – är ett företag som tänker framåt. Det tror jag vi kan tjäna pengar på, säger Annika Forsberg som är chef för Länsförsäkringar Uppsalas kundtjänst. Trots det senaste personaltillskottet är vägen lång tills perso- nalen på Länsförsäkringar Uppsala når upp till rikssnittet om 20 procent nysvenskar. I dag är blott sex procent av persona- len nysvenskar. — Det stora steget är i början. I framtiden blir det mycket lät- tare allt eftersom ryktet att vi tar in folk med olika bakgrund sprider sig, säger Annika Forsberg. Hur passerar man genom hennes nålsöga? — Till oss ringer det drygt 100 000 telefonsamtal om året så man måste verkligen tycka om möten med människor. Man måste ha ett hjärta, och tillföra något unikt till jobbet. Dessutom ska man passa in i gruppen. Det är som att sätta ihop landslaget i fotboll. Det är personligheten som är viktig, försäkringar kan man alltid lära sig, säger Annika Forsberg. Många nysvenskar stupar dock på språket. — De som inte har tillräckligt bra språk kommer inte in. De två nysvenskar som fick jobbet bryter men talar svenska så kunderna förstår. Per telefon är det extra viktigt att man kla- rar av att var tydlig, säger hon. Leyla Muradrasoli är en av dem som lyckats komma in. Hon är kurd och var nio år gammal när hon kom från Iran för 19 år sedan. Hon sökte till Länsförsäkringar efter ett tips från en kompis. — Intervjun med Annika gick hur bra som helst. Jag fick ingen känsla av att jag var konstig på något vis. Tvärtom såg Annika det som en fördel att jag kunde tala med kunder på persiska, säger Leyla Muradrasoli. Snart fick hon användning för sin fördel. — När jag hade vägarna förbi receptionen en dag stötte jag på en äldre man. Han var så rasande att han nästan hade tårar i ögonen. När jag förstod att han kunde persiska, tog jag honom med mig till vår personalmatsal där vi tog en kopp fika tillsammans. Det visade sig att vi felaktigt belastade hans bil- försäkring med en faktureringsavgift. Våra handläggare för- klarade för mannen flera gången att vi skulle återbetala avgif- ten. Men mannen förstod inte det utan blev allt mer frustre- rad och ville slutligen byta försäkringsbolag, säger Leyla Muradrasoli. — Efter att jag förklarade saken för honom på hans eget modersmål förstod han direkt – och var så nöjd att han behöll bilförsäkringen och flyttade sin hemförsäkring till hos. Nu vill han även flytta sin dotters livförsäkring till hos, säger hon och förmår knappt att dölja sin stolthet. Vad gör hon så att också äldre nysvenskar förstår? — Många, framförallt äldre, har svårt att erkänna att de inte förstår. För dem är det likställt med att säga att de är dumma. De har höga förväntningar på sig själva. Om jag märker att de inte förstår, talar jag om för dem att försäkringar är en svår sak att förstå även för svenskar. Dessutom är jag är mer mångordig än van- ligt och förklarar på ett enkelt sätt, samti- digt som jag visar dem full respekt, säger Leyla Muradrasoli. Som alla medarbetare hos Länsförsäkringar gick Leyla Muradrasoli genom en företags- introduktion. — En speciell introduktion för nysvenskar har vi inte, säger Annika Forsberg. Vi tar hand om alla våra medarbetare på ett bra sätt. Om man inte kan de sociala koderna kan man förmodligen inte tillräckligt bra svenska för att jobba hos oss, det hänger nog ihop, säger hon och tilläger att hon kan tänka sig en speciell utbildning ifall det behövs. Det finns några medarbetare som inte äter fläskkött. De erbjuds vegetariskt alternativ – eller en annan rätt, om de säger till köks- personalen på morgonen. Slöja är däremot ingen fråga Länsförsäkringar har behövt ta ställning till eftersom ingen har framfört önskemål om det. — Skulle någon vilja komma med slöja tror jag att det skulle gå. Burka säger jag definitivt nej till. Jag kan inte se hur vi skulle kunna kommunicera med varandra utan att se varand- ra i ögonen, säger Annika Forsberg. — Min filosofi är att inte snacka så mycket utan att jobba där man står. Mångfalden är ett sätt att visa att vi – trots att vi har funnits i snart 160 år – är ett företag som tänker framåt. Det tror jag vi kan tjäna pengar på, säger Annika Forsberg. Miniintervju med Christopher Sundin, nyrekryterad kundtjänstmedarbetare — När jag såg en rullstolsburen kille komma in kopplade jag inte att det var honom jag skulle intervjua. Det tog mig 30-40 sekunder tills jag förstod att jag hade fördomar, säger kund- tjänstchefen Annika Forsberg. — Jag kände att Annika tog det på rätt sätt, jag upplevde inga fördomar under intervjun, säger Christopher Sundin. Jag blev mottagen på ett bra sätt, ingen tittade snett på mig, tillägger han. Fast en sak var han orolig för. — De erbjöd mig ett fast jobb om jag klarade hälsoundersök- ningen. Jag visste inte om de skulle sålla mig. Jag hade inget Länsförsäkringar – Nytänkandet har gett nöjdare kunder I ett företag som Länsförsäkringar Uppsala, som kännetecknas av låg personalomsättning, går vägen in många fall genom kundtjänsten. Av 346 arbetssökande som passerade genom Annika Forsbergs nålsöga i fjol klarade få hela vägen in i företaget. Av de sex som anställdes var två utlandsfödda. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer Annika Forsberg Leyla Muradrasoli
 9. 9. 1514 missförstånd. Språk är en barriär men det är ingen brist på viljan att anställa folk oavsett deras bakgrund, säger Elisabeth Ankarcrona. Hon framhåller att en förberedande svenskun- dervisning för utlandsfödda inte behövs för att det finns till- räckligt många utlandsfödda som kan tillräckligt bra svenska. Därmed är behovet som branschen har tillgodosett, menar hon. — Mångfald är inget problem för oss. Flera av våra medlem- mar (försäkringsbolagen) söker aktivt medarbetare med utländsk bakgrund. De gör det för att det är en bra affär och för att leva upp till kundernas behov. Branschen har ett behov av att kunna tala med sina kunder och förklara komplicerade saker på kundernas olika språk. Har ni upplevt att någon anställd hos era medlemmar har blivit diskriminerad? — Under mina 18 år i FAO har jag fått ett enda samtal från en person som ifrågasatte hur en tillsättning gick till. Han hävdade att det var på grund av hans etniska bakgrund som han inte fick jobbet, men vi delade inte hans uppfattning, säger Elisabeth Ankarcrona. att dölja men undrade om jag var den ende som skulle göra undersökningen. Jag hade verkligen ingen lust att säga upp mig från ett fast jobb för att få nobben i en hälsoundersök- ning. — Så jag ringde personalavdelningen och de berättade att sen tre år tillbaka genomgår alla som erbjuds ett fast jobb en hälsoundersökning. Undersökningen gick bra och han började på kundtjänsten i februari i år. När Annika Forsberg berättar att de ordnade en dörröppnare innan han började på jobbet, höjer Christopher Sundin på ögonbryn: — Det tänkte jag inte på, att det inte fanns förut. — Jag vill inte att de ska bygga speciellt för mig, det ska inte se ut som på ett sjukhus – det hatar jag. Miniintervju med Elisabeth Ankarcrona, vice vd vid Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation FAO Vad har FAO gjort för att främja mångfalden? — Jag kan inte säga att vi har gjort något, säger hon först. Senare ringer hon tillbaka och framhåller att FAO redan 1996 tagit avstånd från rasismen och främlingsfientlighet på arbetsplatsen. Och mycket riktigt framgår detta av ett mani- fest som hon faxar en stund senare. År 2001 deltog FAO i ett seminarium om Etnisk diskriminering. Bortsett från dessa symbolhandlingar utbildar FAO årligen sina chefer i arbets- rätt, där ett avsnitt om diskrimineringslagstiftningen ingår. 2003 deltog 178 chefer i denna utbildning. — När det gäller försäkringsbranschen ställs det ett visst krav på kunskaper i svenska. Försäkringar är komplicerade produkter och det är därför viktigt att det inte uppstår några Länsförsäkringar Uppsala Verksamhet: Länsförsäkringar Uppsala säljer bank- och för- säkringsprodukter till privatpersoner, företag och lantbruk. Verksamheten startade 1845. Omsättning/budget: Premieinkomst 2003: 409 miljoner kro- nor. Medarbetarna i siffror: Av 170 anställda är 60 procent kvin- nor och 40 procent män. Andelen nysvenskar uppgår till 6 procent. Största delen av personalen är över 40 år. Av 16 chefer är sju kvinnor och nio män. En chef har någon form av utländsk bakgrund. – Vi har alltid haft väldigt bra stämning på verkstan. Och vi har alltid haft en väldig blandning av människor bland pro- duktionspersonalen. Det finns inga motsättningar mellan olika grupper på jobbet. Vårt klimat har från början varit accepterande mot olikheter, säger Hans Johansson. Han är produktionschef på Smidesprodukter. Smidesprodukter har totalt 70 anställda. Nio jobbar på kon- toret och 61 i produktionen. På kontoret finns fyra kvinnor och fem män, alla har svensk bakgrund. I produktionen är drygt en fjärdedel av personalen är kvinnor och nästan 40 procent har utländsk bakgrund. – Men jag vet inte riktigt var de kommer ifrån! Vi har medar- betare från Syrien, Iran, Irak, Libanon och Finland. Men jag frågar inte om ursprung och bryr mig inte om medarbetarnas religion osv., säger Hans Johansson. Produktionen är uppdelad på montering och tillverkning. I tillverkningen finns arbetslag för några av produkterna men de flesta arbetar ensamma och kör sin egen maskin. Man kör långa serier. Ungefär hälften av maskinerna är CNC-maski- ner, och medarbetarna gör själva verktygsbyten och kompen- sation när maskinerna ställs. Hans Johansson berättar att Smidesprodukter utbildar själva sina medarbetare inom CNC-programmering m.m. – För de medarbetare som invandrat till Sverige gäller att samtliga pratar tillräckligt bra svenska för att klara sig i pro- duktionen, ibland får jag dock säkerställa att budskapet gått fram. Men det är ju inget problem. – Jag tycker inte vi är så märkvärdiga. Vi har en bra stämning. Olika nationaliteter fungerar bra tillsammans och alla medar- betare har lika värde. Jag tror att det handlar om den där ”proppen” – om man väl vågar börja anställda invandrare så ser man att de är bra arbetskraft, avslutar Hans Johansson. God stämning på Smidesprodukter Text: Gabriella Nilsson Fägerlind – Vi har en bra stämning och olika nationali- teter fungerar bra tillsammans. Jag tror att det handlar om den där ”proppen” – om man väl vågar börja anställda invandrare så ser man att de är bra arbetskraft, säger Smidesprodukters produktionschef Hans Johansson. Smidesprodukter Verksamhet: Smidesprodukter ligger i Enköping och är ett legotillverkande företag som utvecklar och tillverkar kompo- nenter till bilindustrin. Omsättning/budget: – Medarbetarna i siffror: Av de 70 anställda är ca 25 procent av de anställda är kvinnor och 75 procent är män. Nästa 40 procent har utländsk bakgrund. Christopher Sundin
 10. 10. 1716 – Jag är farmacevt och jobbade tidigare med bioteknologiska utredningar här på Läkemedelsverket, berättar Karin Gröndahl. När det tidigare Samordningskansliet omorganise- rades för två år sedan och delades i två enheter sökte jag tjänsten som enhetschef för den nybildade Kanslienheten. Jag ville göra något nytt och ledarskap har alltid intresserat mig. – När jag tog över enheten ansåg jag att det var två saker som måste prioriteras: att höja gruppens status, både i sina egna och omvärldens ögon, samt göra gruppen mer heterogen. Jag tog över en grupp bestående av 12 kvinnor och en man. Kanslienheten hanterar inkommande ärenden, det vill säga registrerar ansökningar och kompletteringar samt lägger upp ärenden som sedan behandlas och utreds ”i huset”. Karin berättar att arbetet på enheten är utmanande och mer krä- vande än man kanske tror. Ansökningarna är av blandad kva- litet och arbetet är lite av ett detektivarbete. Det är oerhört centralt att kanslienheten gör rätt för att det ska bli rätt i den fortsatta hanteringen. Karin har haft en viktig uppgift att sprida medvetenheten om enhetens viktiga roll till de andra i huset och även internt i gruppen. Hon berättar att den för- ändrade synen på gruppens arbetsuppgifter och en strävan att bli ännu bättre på det de gör, har påverkat både arbetsre- sultatet och klimatet i gruppen positivt. – Min första rekrytering var en tjej, relativt nyutexaminerad inom geografi. Hon var annorlunda för enheten eftersom hon var högskoleutbildad. Jag såg en väldig potential i henne och gruppen tog emot henne väl. När jag hade chans att göra ytterligare två rekryteringar försökte jag hitta två kompetenta män, för att öka blandningen i gruppen. Jag hade tur och hit- tade en 30-årig administrativt erfaren kille med dataintresse samt en 40-årig man, som är högskoleutbildad engelsklärare från Iran. Eftersom all dokumentation här är på engelska är hans utbildningsbakgrund en väldig fördel för gruppen. Vi har sedan tidigare också en fransyska anställd med värdefulla språkkunskaper, hon är disputerad kemist och har bott tio år i England. Efter ytterligare några rekryteringar är numera 18 personer anställda på kanslienheten, varav fem är män. En av killarna är från Samhall och arbetstränar på enheten. Medarbetarna är mellan 21 och 59 år och tre personer har utomnordisk bakgrund. Sju är högskoleutbildade inom olika områden och två av de mest erfarna medarbetarna har kompletterat sin arbetslivserfarenhet med att läsa en 20 poängs registratorut- bildning på universitetet. – Jag är övertygad om att mångfalden är en framgångsfaktor för vår grupp. Interna grupperingar förkommer inte, vilket minskar risken för utanförskap i gruppen, och gruppen som helhet jobbar bättre tillsammans nu, konstaterar Karin Gröndahl. – Jag har medvetet rekryterat in män och försökt förändra åldersstrukturen. Grupper behöver både ungdomens ”orädd- het och fart” och de mer erfarnas stabilitet och långsiktiga tänkande. Däremot är blandningen när det gäller etnisk bak- grund, bara en slump. Jag har fått in ansökningar från kom- petenta sökande och gått på det. Jag tror det finns en stor outnyttjad potential i invandrare som inte lyckas få jobb inom sitt gebit. De kan rekryteras till andra typer av tjänster där man tar tillvara deras kompetens på annat sätt. – Eftersom drygt halva gruppen är nyanställd sedan 1,5 år har vi påbörjat ett grupputvecklingsprojekt, fortsätter Karin Gröndahl. Syftet är att stärka gruppen och lagkänslan samt ta tillvara varandras olikheter. Vi har mycket arbetsrotation som kräver flexibilitet och att man kan kommunicera bra med varandra. Medarbetarna behöver både kunna ge och ta emot positiv och negativ feedback, och känna tillit till varandra. Det kanske också är så att med mer mångfald i gruppen behö- ver man extra insatser för att stärka gruppkänslan. Men det är det värt! Läkemedelsverket Verksamhet: Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet som ska se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet och att dessa används på ett ända- målsenligt och kostnadseffektivt sätt. Myndighetens uppgifter är bland annat att godkänna humana och veterinära läkeme- del och naturläkemedel, kontrollera kliniska prövningar samt kontrollera medicintekniska produkter. Läkemedelsverket lig- ger i Uppsala. Omsättning/budget: 308 miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: Knappt 400 personer anställda, till största delen farmaceuter och läkare. Medarbetarna på Kanslienheten: Enheten har 18 personer anställda, varav fem är män. Medarbetarnas är mellan 21 och 59 år. Tre personer har utomnordisk bakgrund. Mångfald på kanslienheten på Läkemedelsverket Karin Gröndahl är chef på kanslienheten på Läkemedelsverket. Sedan hon tog över har hon arbetat medvetet med att höja gruppen status och att göra gruppen mer heterogen. Hon är övertygad om att mångfalden är en förklaringsfaktor till arbetsgruppens framgång. Karin GröndahlText: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer
 11. 11. 1918 – Jag älskar att möta det som är annorlunda. Att få ett annat perspektiv är det som ger kraft. Jag ser stor nytta med männi- skor med olika bakgrund. Det kan inte vara annat än berikan- de. Det är dock inte säkert att vi kan handskas med det. Det kräver mognad, nyfikenhet och ödmjukhet. —Det kan låta chockerande men det finns flera sanningar, framhåller Kenneth Holmstedt. Det som är rätt kan ha olika perspektiv. Vi svenskar har en tendens att beteckna olika per- spektiv som konflikt. Så är det inte. – Eftersom Sverige inte är svenskt – hela samhället är inter- nationellt – är det självklart att den kommunala verksam- heten måste spegla vårt samhälle. Risken är att vi annars ”blir fattiga” som organisation och inte kan bemöta samhället omkring. Med bättre mångfald blir vi också bättre på att möta förändringar. Uppsala kommun är inte den bästa av alla världar ännu. Även om andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat är de överrepresenterande inom vård och omsorg och underrepre- senterande inom kommunens administrativa sektor. Vidare är andelen invandrare med tidsbegränsad anställning relativt sett hög i förhållande till de fastanställda. Kenneth Holmstedt är medveten om att för få har fast anställning. – Det är inte bra, det måste vi komma åt. När vi lever i en mångkulturell omvärld är detta nästan ett tjänstefel. Vi ska aktivt arbeta för ökad öppenhet och ändrade värde- ringar. Det är en mycket angelägen fråga och vårt förhåll- ningssätt ska vara proaktivt. Vi ska arbeta för ökad jämställd- het och att invandrare ska kunna komma in, även som chefer.. Hur lätt är det för invandrare att få ett chefsjobb i kommunen? – Det går åt rätt håll. Vi får fler invandrare i chefspositioner genom att bejaka att vi behöver fler. Och genom medvetenhet om det vid tillsättningstillfället. Men Kenneth Holmstedt hål- ler med om att det finns få chefer med invandrarbakgrund. Kartläggning av chefer med utländsk bakgrund – något som saknas i dag – vore det första steget att ta. I höst kommer vi att starta ett arbete med att identifiera ledarkandidater. Varför har ni så få chefer med utländsk bakgrund? – Det är där de där tysta hindren sitter. Där är det kaka söker maka. Den svenska mentaliteten är att söka harmoni, man söker inte olikheter. Det är kanske det vi ska göra någonting åt. Kenneth Holmstedt pekar på att det kan vara svårt att ge ett högt chefsjobb till någon som saknar kommunal erfarenhet. Arbetet är så tufft att en oerfaren kan bli ”halshuggen”. En utväg vore att låta invandrare tidigt få pröva på ledarskap. Han tilläger: – Vi har misskött den här frågan i flera år. Vi måste se våra ”påläggskalvar” som framtidens ledare. Det är viktigt att det finns människor med olika bakgrund på alla nivåer i kommu- nen. Vilka kommunala verksamheter bör bli bättre på ta tillvara invandrares kompetens? – Det är klart att medarbetarna på daghem måste ha förstå- else när de möter barn från olika kultur. Att äldrevården är lyhörd om till exempel någon föredrar vård i hemmet. Skolan kan också bli bättre. Rektorns inställning är väldigt viktig men man ska börja redan vid lärarutbildningen. Vad gör ni konkret för att öka mångfalden? – Vi satsar mycket på utbildning. Vi har valt att ha mångfal- den som en naturlig del av alla kommunala utbildningar. Och det utvärderar vi efter varje utbildning. Kenneth Holmstedt vill även marknadsföra kommunen hår- dare. Invandrare vet i dag inte vilka karriärmöjligheter kom- munen erbjuder, tror han. – Jag ser generationsskiftet som ett enormt rekryteringstill- fälle. Människor som vill ta över borde ropa ut: ”Här finns jag!” Chefer bör peka ut lämpliga personer. Vi ser redan i dag hur skatteintäkterna sviktar. Om vi inte tar tillvara denna chans kommer vår välfärd att raseras. Klarar vi inte utmaning- en, vet jag inte vad som händer med Sverige. Eyal Sharon Krafft Miniintervju med ett av de tilltänkta chefsämnena: Mario Pagliaro Från Italien hade Mario Pagliaro med sig juristexamen och 75 procent av en civilekonomutbildning. Under sina nio år i Sverige har han drivit en egen konsultfirma, studerat, haft olika anställningar och hunnit söka 500 jobb innan han 2001 fick jobbet på kommunledningens ekonomienhet. Vad fick Uppsala kommun att falla för dig? – Jag vet inte. Jag tror att jag blev bedömd efter mina meriter. Så kändes det. De relaterade inte till min etniska bakgrund utan till min yrkesbakgrund. Jag tror att min bakgrund hjäl- per mig på jobbet. Definitivt. Uppsala kommun – Generationsskiftet ger nya möjligheter Uppsala kommun har hunnit en bit på väg i sitt arbete för ökad mångfald, anser stads- direktör Kenneth Holmstedt. Men han medger att kommunen har varit dålig på att rekrytera chefer med invandrarbakgrund. Det stundande generationsskiftet ser han som en unik chans att öka mångfalden. – Om vi inte ta tillvara denna chans kommer vår välfärd att raseras. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer Fakta Uppsala kommun Verksamhet: Uppsala kommuns verksamhet innefattar: skola och förskola, vård och hälsa, omsorg och stöd, kultur och bibliotek, fritid och bad, bostad och byggande, trafik och gator, kris och beredskap samt näringslivsutveckling. En stor del av kommunens verksamhet bedrivs genom hel- och delägda aktiebolag och stiftelser. Omsättning/Budget: 8,6 miljarder kronor. Medarbetarna i siffror: Antal anställda inom kommunen är 12 925. Nästan 80 procent av alla medarbetare är kvinnor. Andelen anställda som är utlandsfödda har ökat under åren, från 10 procent år 1995 till 13 procent år 2003. Inom vård och omsorg uppgår den till 17 procent, medan inom den administrativa sektorn är 8 procent. Andelen utlandsfödda bland kommuninvånarna totalt är cirka 14 procent. Statistik avseende chefsnivåer saknas. På kommunledningens högsta chefsnivå är det tre män och sex kvinnor. Ingen har utländsk bakgrund. Hur? – Jag kan bidra med andra synvinklar. Är det möjligt för invandrare att göra karriär i kommunled- ningen? – Ja, folk med utländsk bakgrund kan få jobb här och avance- ra. Varför har ingen nått toppen? – Bra fråga. Man skulle behöva titta på rekryteringsprocessen. Jag tror att den är annorlunda för vissa befattningar. Då externa rekryteringsfirmor är inblandade. Nyligen gick Mario Pagliaro på en extern chefsutbildning och är tilltänkt som ett chefsämne på högsta nivå, uppger stads- direktör Kenneth Holmstedt. Kenneth Holmstedt Mario Pagliaro
 12. 12. 2120 Jag träffar Aram Afsahi som är VD för Kunskapsbolaget Integra. Han har förbett intervjun genom att sammanställa statistik över sina medarbetare. På pappret han räcker mig kan jag läsa att Kunskapsbolaget Integra har 35 anställda. Av dessa är 66 procent kvinnor och 34 procent är män. Medarbetarna är mellan 30 och 71 år. Det är fler äldre än yngre medarbetare: medelålder är drygt 49 år. 24 procent av medarbetarna är födda utomlands, i Jugoslavien, Iran, Norge, Chile, Kenya, Finland och USA. Aram berättar att flera medar- betare med svenskt ursprung har bott utomlands under läng- re eller kortare perioder. Han berättar också att Kunskapsbolaget Integras medarbetare är utspridda i landet, förutom i Uppsala även i Enköping, Norrtälje, Sollentuna, Boden, Umeå, Sundsvall, Gävle, Borlänge och Västerås. – Att vi har en etnisk blandning bland personalen är natur- ligt, både utifrån verksamhetens art och utifrån vilka vi i ledartrion är, säger Aram Afsahi. Jag är född i Iran, kom hit som 6 månaders baby och har växt upp i ett iranskt hem. Carlos har gått igenom alla de faser som våra deltagare på programmen gör. Han har varit förföljd i sitt hemland, flytt till Sverige, startat sin karriär som städare här osv. Slutligen är det Lennart som är svensk medelålders man. Ledningens sammansättning skapar trovärdighet, både mot våra medar- betare och våra deltagare. Kunskapsbolaget Integra har som affärsidé att hjälpa invand- rade till självförsörjning. I företagets arbetsmarknadsprogram ser man till hela individen – hälsa, språk, utbildning, yrkes- kompetens, psykosocial och ekonomisk situation – och mat- char varje individ mot typ av jobb och arbetsgivare. Matchningen sker utifrån perspektivet att individen ska komma till sin rätt utifrån sina speciella förutsättningar. Det här kräver att man lär känna hela individen och det ställer speciella krav på medarbetarna. – Den ideala medarbetaren måste vara både lyhörd och empatisk, fortsätter Aram. Och både medarbetare med svensk och utländsk bakgrund måste ha dubbla kompetenser: Förutom sin yrkeskompetens måste medarbetare med svensk bakgrund vara genuint intresserad av andra kulturer, förstå kulturella skillnader och likheter samt ha perspektiv på sin egen kultur. Medarbetare med utländsk bakgrund måste, förutom sin yrkeskunskap, kunna det svenska samhället och hur det fungerar i Sverige samt svenska språket, så klart. Ahmed Faris är en av Kunskapsbolaget Integras medarbetare som har just dessa dubbla kompetenser. Han har jobbat ett år på Integra och är lärare i engelska, datakunskap och stödlä- rare i svenska. Han är ansvarig för de datakurser som ges samt delar ansvaret för engelskutbildningen med en lärare och ansvaret för att ordna praktik till asylsökande med en annan lärare. – Jag forskade och undervisade 17 år på Ultuna och därifrån har jag omfattande erfarenhet av att lotsa in utländska fors- kare i Sverige, vilket jag har stor nytta av i det här jobbet. Jag gillar mitt jobb. Det är utmanande: man måste vara skarp och hitta individuella lösningar för att hjälpa deltagarna, utöver undervisningen. Det är mycket positivt att jobba på Kunskapsbolaget Integra. Samarbetet med de andra lärarna, chefen och administrationen fungerar bra. Jag fick ett jät- tebra bemötande när jag var ny. Ahmed berättar om en av de stora skillnaderna att jobba på Ultuna och på Kunskapsbolaget Integra. På Kunskapsbolaget Integra fick han fast anställning efter 1 år. Under sina 17 år på Ultuna fick han aldrig fast anställning utan gick på 3-åriga projektanställningar hela tiden. Ahmed är född i Kenya och kom till Sverige 1972, anlitad av SIDA för att undervisa i sitt modersmål swahili. 1978 tog han en fil.kand. i mikrobiologi och fick jobb på Ultuna direkt efter att ha slutfört sitt examensarbete där. Ahmed jobbade på Ultuna fram till 1995. Under tiden hann han disputera i bakteriologi, publicera 55 artiklar och få en docentur, men ingen fast anställning. Nu tillbaka till Aram Afsahi: – Kommunikation och öppenhet är centralt, både i coaching och utbildning av invandra- de och i dialog med arbetsgivarna. Kulturellt avstånd, som ju är något reellt i vår vardag, är till exempel något som vi tar upp både med deltagarna och med arbetsgi- varna. 80 procent av våra deltagare får jobb i privat sektor och våra lärare ska i utbildningen kunna förmedla arbetslivet krav och förväntningar. – Vi arbetar i gränsöverskridande team och strävar efter att överbryggar revir mellan yrken. Vi har medarbetare som är specialutbildade, till exempel på dyslexi. När vi rekryterar är det inte bara formell lärarkompetens som räknas. En ”tradi- tionell” lärare som inte accepterar samarbete, vårt prestigelö- sa förhållningssätt och vår kultur passar inte in hos oss. – Jag upplever att vi har ett öppet klimat i företaget. Inte minst Lennart skapar det, genom sin raka kommunikation och vana att säga saker som de är. Det ger en känsla bland de anställda att det är ok att säga sin mening. Vi har bra stäm- ning på alla kontor utom ett. Där är det några provanställda som inte passar in i vår kultur. De delar inte vårt synsätt som innebär att vara prestigelös för att skapa gott samarbete mel- lan yrkeskategorier. Men tyvärr lider vi av ”det lilla företagets problem”. Man gör allt själv (Aram exemplifierar det med att han senare på dagen ska flytta bord och ställa i ordning ett klassrum) och därför hinner vi inte med den personalvård vi skulle vilja göra. – Att vi har en etnisk blandning bland personalen är naturligt, både utifrån verk- samhetens art och utifrån vilka vi i ledartrion är, säger Aram Afsahi VD för Kunskapsbolaget Integra. Både medarbetare med svensk och utländsk bakgrund måste ha dubbla kompetenser, sin yrkeskunskap och kulturkunskap. Dessutom måste man ställa upp på företagets kultur där prestigelöshet råder och revirtänkande mellan olika yrken inte accepteras. Kunskapsbolaget Integra Verksamhet: Kunskapsbolaget Integra, med säte i Uppsala, har som affärsidé att hjälpa invandrade till självförsörjning. Verksamheten står på tre ben: Program och utbildning för asylsökande – till exempel åter- vändarprogram. Utbildning för kommunplacerade invandrare – ofta SFI (svenska för invandrare) Arbetsmarknadsprogram för invandrare – utbildningspaket som ska leda till jobb, vänder sig till invandrare som varit i landet 2 till 25 år. Omsättning/budget: 25 miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: Antal anställda är 35. 66 procent är kvinnor och 34 procent är män. Medarbetarna är mellan 30 och 71 år. Medelåldern är drygt 49 år. 24 procent av med- arbetarna är födda utomlands. Kunskapsbolaget Integra – etnisk mångfald ligger i verksamhetens art Aram Afsahi Ahmed Faris Text: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer
 13. 13. 2322 Tekniskt gymnasium, bergsingenjörsutbildning – motsvaran- de civilingenjörsexamen – men bara ströjobb och frustreran- de arbetslöshet. Så ser Mohammad Alsadis första nio år i Sverige ut i ett nötskal. Vändningen kom 1999 då han inter- vjuades av Mikael Andersson som förklarade att jobbet kräver stor noggrannhet. Kontex konstruerar och monterar kom- plexa el-anordningar. Fel kan orsaka kostnader i form av tid, pengar och påfrestade kundrelationer. Fasta anställningen föregicks av en tolvveckors utbildning och 28 veckors praktik på plats, vilket bekostades av arbets- förmedlingen. – Visst har jag en civilingenjörsutbildning och kan söka ett annat jobb, men jag trivs jättebra här. Jag känner mig respek- terad. Det är viktigt att man trivs på jobbet, pengar är inte allt här i livet, säger Mohammad Alsadi. När han får frågan om svårigheter på jobbet tittar han oför- stående på mig. – Jag är muslim men det är inget problem. Under ramadan jobbar jag in frukosten och lunchen och får gå hem en timme tidigare, klockan tre. På fester, när de andra äter griskött, beställer de något speciellt för mig. Att det saknas ett bönerum i företaget har han grunnat på. Han skulle vilja ha ett och har tittat i alla hörn utan att hitta ett lämpligt utrymme. Därför har han inte tagit upp frågan. – Jag ber hemma i stället, säger Mohammad Alsadi. Svenskan tycker han inte heller varit något stort problem. – Vi har speciella ord på jobbet. De lär man sig när man job- bar. Kontex är ett litet företag med begränsade karriärvägar. Man börjar som montör. Om man vill och visar sig duktig kan man jobba med testning av produkterna eller åka med servicebilen och lösa problem hos kunderna. Högst på piedestalen står konstruktion av nya produkter. Mohammad Alsadi har stått vid sin montörbänk i fyra år. Är du nöjd med din utveckling? – Jag åker med servicebilen ibland, när vi är två som rycker ut. Jag kan inte åka själv eftersom jag inte har körkort. Testa vill jag inte. På montage har jag fått ansvar för två tre perso- ner som jobbar nära min bänk. Om de behöver hjälp kommer de till mig och frågar, säger han och ser nöjd ut. Han är dock ingen chef formellt. Det är ingen på Kontex – förutom vd:n och ägaren Mikael Andersson. Visst är 6 av 27 anställda utlandsfödda men det är inte följden av någon med- veten strategi. – Det har bara blivit så, vi sökte kompetens. För oss är mång- fald något naturligt. Det viktigaste är vad man gör. Jag vill inte dela in människor i två fack. Vi är ett lag och vi blir inte bättre än den sämsta spelaren. Om han heter Putte eller Mohammad spelar ingen roll. Eller om han kommer från Bangladesh eller Sverige, säger Mikael Andersson. Att han säger ”han” förklarar han med att i företagets 20-åriga histo- ria har endast en kvinna sökt jobb som montör. Hon begärde 25 000 kronor i lön medan snittet snarast är 16 000-18 000 kronor. – Att anställa en kvinna kan bli nästa steg. Det sägs att kvin- nor och invandrare inte är benägna att byta jobb som svens- ka män. Jag vet inte, kanske är det så. På frågan om han har haft några fördomar mot invandrare svarar han: – Både och. Jag har ändrat min uppfattning nu när man har fått träffa utlandsfödda öga mot öga. Vi har haft anställda som inte ens ville sitta bredvid en invandrare. Numera är det inget problem. De står och jobbar bredvid och umgås, åtmin- stone på jobbet. Det är jag glad för. När marknaden försvagades och orderingången sjönk kraftigt i år var Mikael Andersson tvungen att säga upp tre anställda. I en uppgörelse med facket frångick han regeln om sist anställd först ut. Två invandrare som kom sist fick stanna kvar och två unga svenska män fick i stället lämna företaget. – De som fick gå var jag inte nöjd med. De invandrare som har kommit hit har varit väldigt duktiga. Jag har märkt att de har haft en enorm vilja att jobba upp sig, säger Mikael Andersson. Vad är det som ligger bakom denna flit? Mohammad Alsadi svarar: – Jag försöker att ge 100 procent. Vi invandrare tar kanske mer ansvar. Om vi gör något dumt blir vi annars utpekade. Kontex–"Jag känner mig respekterad"Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer När Mohammad Alsadi ville jobba som bergsingenjör i gruvan i Arvidsjaur fick han nobben. Efter fyra år som montör på Kontex vill han för allt i världen inte byta jobb. – Jag vill inte dela in människor i två fack. Vi är ett lag och vi blir inte bätt- re än den sämsta spelaren. Om han heter Putte eller Mohammad spelar ingen roll, säger vd Mikael Andersson. Kontex AB Verksamhet: Kontex ritar, konstruerar, programmerar, monte- rar, dokumenterar och ger service på samtliga på markna- den förekommande elstyrningar. Verksamhetens startades 1980. Omsättning/budget: 28 miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: 27 anställda, varav sex är utlandsfödda och tre är kvinnor som har administrativa arbetsuppgifter. Medelåldern är låg, Mohammad Alsadi är 40 år och därmed nästan äldst. Mikael Andersson Mohammad Alsadis S t a f e tt p i n n e n 2 0 03 Stafettpinnen tilldelas företaget Kontex för ett inkluderande och tydligt ledar- skap. Kontex är ett lysande exempel på hur gott ledarskap kan göra mångfald och olikheter till en framgångsfaktor för ett företag.
 14. 14. 2524 Eugenia Pundzis liv är en enkel matematik: 25 år i Polen och 25 i Sverige. Hennes första intryck av Sverige var en kulen vinterdag i Gävle och snödrivor utan ände. Hennes man, en polack som redan bott några år i Sverige, hade en korvkiosk. – Jag hjälpte till i kiosken från andra dagen. Gjorde ett avbrott på åtta veckor under svenskundervisningen och gick sen tillbaka till kiosken, säger Eugenia. 1982 flyttade hon och hennes man till Uppsala och startade en grillkiosk, Tunagrillen. Där arbetade hon så länge äkten- skapet varade – i femton år. När äktenskapet sprack stod hon plötsligt utan vare sig man eller kiosk, men med en 13-årig pojke. – Genom ett tips från en väninna fick jag reda på att det fanns ett ledigt jobb på Scandic. Det var ett sommarjobb som timanställd städerska. – Husfrun tyckte att jag var duktig och jag fick stanna kvar även efter sommaren, säger Eugenia och skrattar. Efter ett halvt år avancerade hon ett pinnhål och gick på en assistentutbildning för att kunna hoppa in när husfrun var borta. Efter fyra år på Scandic blev hon tillförordnad husfru under ett halvt års prövotid. Därefter fick hon axla husfruns fulla ansvar som betyder hålla ett öga på att hela anläggning- en är fin och inbjudande, köpa in tvätt- och rengöringsmedel, och ansvara för en personalstyrka på tio medarbetare. – Eugenias avdelning är annorlunda att leda eftersom den har en högre personalomsättning än andra avdelningar samt medarbetare från en rad olika länder och kulturer. Eugenia har hög förståelse för de problem en nysvensk ställs inför där- för att hon har mött dem själv. Hon är en stor tillgång för oss, summerar hotellchef Malin Bengtsson. Hur tas nysvenskar omhand? – Alla behandlas på samma sätt. Alla – även städpersonalen – tar del av vår internutbildning som sker interaktivt framför datorn. Eugenia sitter med och kan förklara om något är oklart, säger Malin Bengtsson och framhåller att språket är en utmaning. – Vi känner att det är jätteviktigt att våra medarbetare förstår våra gäster. Trots att många medarbetare har gått kursen Svenska för invandrare i två-tre år kan de inte tala bra svens- ka. Vi vill erbjuda dem en lämplig utbildning, säger Malin Bengtsson och berättar att hon just nu håller på att ta in offerter på svenskundervisning från lokala utbildningsföre- tag. – För att medarbetarna själva ska ta ett ansvar för utbildning- en vill jag att delar av utbildningen ska förläggas till fritiden. På Scandic är alla medarbetare ansvariga för sin egen kompe- tensutveckling men vi vill gärna bidra med förutsättningarna för detta, säger hon. Vilka problem har ni med nysvenska medarbetare? – Visst kan det bli lite kulturkrockar. Både på personliga plan och även när det kommer till ”våra vanliga seder och bruk”. Oftast är det nysvenskarna som måste ta till sig våra våffelda- gar, julklappar och våra semlor men hur ofta uppmärksammar vi våra nysvenskars traditioner? Är det rätt? – Under ramadan slipper naturligtvis berörda medarbetare betala för maten eftersom de inte äter. Däremot får de inte jobba in lunchen och gå hem tidigare trots att de vill det. Att jobba hårt fysiskt i åtta timmar utan avbrott för vila bidrar inte till en positiv arbetsmiljö, säger Malin. Detta beslut har tagits tillsammans med arbetsplatsens skyddsombud. Frågan om att få bära slöja har inte varit på tapeten ännu. Och skulle den komma upp är det inget problem eftersom Scandic har tagit fram en slöja som passar in i hotellkedjans klädkoncept, berättar Malin. Malin Bengtsson tydliggör att det ligger affärsmässiga skäl bakom hennes vilja att få fler nysvenskar till hotellet. Hon radar upp några skäl: – Får vi in nysvenskar och ger dem en positiv bild av Sverige och Scandic kan de bli trogna medarbetare hos oss. Att ha en arbetsstyrka som speglar samhället när det gäller kön, ålder och utländsk respektive svensk bakgrund ger en bred kompe- tens och sund arbetsmiljö. – En blandning av arbetskraft är även jättepraktisk för ett företag som har öppet dygnet rum 365 dagar om året. Då alla inte firar sina helgdagar samtidigt blir det blir enklare att pussla ihop arbetsschemat. – I och med att vi dagligen lagar mat till våra medarbetare är vi ytterst medvetna om att inte alla våra gäster äter samma mat på grund av skilda kulturella och religiösa bakgrunder När vi till exempel har fläskkött på menyn ser vi till att erbjuda en annan rätt. Till vissa organisa- tioner eller konferenser kan vi direkt anpassa menyn efter deras önskemål utan att behöva fråga eller erbjuda fel produkt. Detta känns professio- nellt och respektfullt, säger Malin Bengtsson. Eugenia Pundzis skjuter in: – Förra året hade vi konferensgäster från Polen. Jag visade dem runt på hotellet och berättade vad de kunde göra i Uppsala. De var glada att träffa någon som kunde tala polska och uppskattade det. Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer – Här ska jag stanna kvar och göra ett bra jobb, säger Eugenia Pundzis. På sex år har hon avancerat från att vara timanställd stä- derska till husfru med personalansvar för tio anställda, de flesta av dem nysvenskar. – Eugenia har hög förståelse för de problem en nysvensk ställs inför därför att hon själv har mött dem. Hon är en stor tillgång för oss, säger Malin Bengtsson, hotellchef på Scandic Uppsala Nord. Scandic Uppsala Nord Verksamhet: Scandic Uppsala Nord bedriver hotell- och kon- ferensverksamhet. Hotellet har 184 rum och verksamheten startade 1969. Omsättning: 40 miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: Av 50 tillvidare anställda är 80 pro- cent kvinnor och 20 procent män. Andelen nysvenskar upp- går till cirka 15 procent. Hotellet har tio chefer inklusive ledningsgruppen, varav två är nysvenska och tre är män. Scandic Uppsala Nord – En korvgumma har blivit avdelningschef Malin Bengtsson Eugenia Pundzis
 15. 15. 2726 – Jag känner mig så stolt! Den här verksamheten är något vi verkligen brinner för! säger en upprymd Maryam Rahimian, ekonom och datalärare vid Nyby Vision, minuterna efter utdelningsceremonin, då Nyby Vision hedrades med stafett- pinnen, en färgsprakande bukett och en marsipantårta i blått. När jag tre dagar senare är på väg för att träffa henne igen, får jag syn på Bertil Valliens vackra ansiktsformade skulptur. Stafettpinnen står på ett avskilt bord med vit duk i kafeterian och utstrålar stolthet. I datarummet där Maryam Rahimian undervisar, sitter fem män framför dataskärmarna, djupt försjunkna i sina uppgif- ter. Hon lär dem att skicka mejl, surfa på nätet och använda ordbehandlingsprogram. Vid ett av borden sitter Hassan Heidar, 32 år. Han kom till Sverige för två år sedan, är gift och har en fyraåring dotter. – I Iran jobbade jag tolv år som rörmokare och svetsare. Jag vill hitta jobb. Jag vill inte ha bidrag, jag vill jobba och beta- la skatt som alla andra, säger Hassan Heidar. Hans röst bär inga spår av bitterhet, hans ögon lyser av iver. Digert program Utöver elektronikdemontering och syverkstad har Nyby Vision ett brett utbud av kurser och aktiviteter, vilket framgår av deras gula informationsblad. Deltagarna kan välja allt från gymnastik och simning till lappteknik och matlagning. Projektverksamheten som prisbelönats med Framtidsskapets stafettpinne är inriktad på att underlätta för deltagarna att förbereda sig för arbetslivet i Sverige. Arbetslivsorientering upptar en stor del av undervisningen. Eleverna lär sig om fackets roll, kulturkoder och arbetslivet i Sverige. Ett nära intryck av verkligheten får de genom studiebesök på arbets- platser och egen praktik. Därutöver undervisas deltagarna i samhällsorientering. De lär sig om skolan, manligt-kvinnligt, barnkonventionen, sjuk- vårdssystemet, miljötänkandet och mycket mer. Trafikreglerna ges en speciell plats i undervisningen. – Det är många som är nyfikna på det. Männen som har haft vanan att köra i hemlandet, och kvinnorna som gärna vill lära sig något de inte varit med om förut, säger Maryam Rahimian och framhåller att kunskaperna om skolan hjälper föräldrar att trivas i sin föräldraroll i Sverige. Religiösa rummet I ett rum höger om matsalen står flera religiösa symboler på bordet: Bibeln, Koranen, en bild på Buddha, en bild på Maria med Jesusbarnet, en muslimsk bönematta. – Här får man utöva sin religion. Barnen som kommer hit och ser hur deras föräldrar, som kan ha olika religioner, ber sida vid sida – blir aldrig extremister, säger Birgitta Johansson Pedagogik stöd mot konflikter – Man måste hela tiden tänka på om det finns kulturella aspekter där kan man uppfatta saker olika. Man måste ta sig tid för samtal och eftertanke. För att undvika konflikter använder vi en speciell pedagogik som bejakar den kulturel- la mångfalden och syftar till ömsesidig förståelse genom dialog och engagemang bland deltagarna. – Konflikter kan uppkomma när vi flyttar om i våra lokaler. Då är det viktigt att alla som är berörda får tillfälle att komma med sina synpunkter och delta i processen. Det tar tid att involvera alla. Eftersom många kulturer är hierarkiska måste nysvenskar lära sig de demokratiska spelreglerna och att ta ett större ansvar för helheten – att inte chefen bestämmer allt, säger Birgitta Johansson. Gott resultat EU-projektet ”On line” för arbetsförberedande undervisning pågick under ett år och avslutades i juni 2003. Av utvärde- ringen som Uppsala kommun har tagit fram, framgår att de flesta av eleverna varit nöjda med programmets innehåll. Undervisningen i samhällsorientering fick flest nöjda elever. Enligt verksamhetsledaren vid Nyby Vision, Birgitta Johansson, har tre av eleverna fått kortare eller längre del- tidsjobb, tre startat eget företag, två påbörjat yrkesinriktade studier och två har fått en längre praktik. Sammanlagt har således tio av de totalt 55 projektdeltagarna kommit närmare arbetsmarknaden. – Det är ingen skyddad verkstad här. Vi vill att alla våra elever ska gå vidare, säger Birgitta Johansson. Nyby Vision Verksamhet: Nyby Visions mission är att rusta nysvenskar för att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten startades 1991 som ett grannskapsprojekt inom den ideella förening- en Gamla Uppsala missionsförsamling. 1997 utvidgades pro- gram och verkstäder. Sedan den 1 januari 2004 är Nyby Vision är en ideell förening. Omsättning/budget: Fyra miljoner kronor. Medarbetarna i siffror: Av tio anställda är sju kvinnor och tre män. Sex anställda är utlandsfödda. Alla anställda är över fyrtio år. Två chefer, båda är kvinnor. I verksamhetsrådet är hela personalstyrkan med och i det tekniska rådet är det sju män och en kvinna, tre är utlandsfödda. Antal elever: 91 vuxna (55 kvinnor, 36 män) och 21 barn var inskrivna i augusti 2003. Nyby Visions engagemang skapar jobb Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer Nyby Visions mission är att rusta nysvens- kar för att komma in på arbetsmarkna- den. Resultat: tio av 55 elever har kommit närmare arbetsmarknaden. I november 2003 belönades Nyby Vision med Framtidsskapets stafettpinne ”för effektiv och mänsklig integration”. S t a f e tt p i n n e n 2 0 03 Maryam Rahimian Med stor lyhördhet och respekt för människor har Nyby Vision arbetat för integration sedan 1991. Nyby Vision får stafettpinnen för sitt oförtröttliga arbete och för den grundläggande tron på människan och möjligheterna till en värdig integration.
 16. 16. 2928 Föreningssparbanken vill vinna attraktiva kundgruppers förtroendeFöreningsSparbanken Uppsala vill tjäna mer pengar genom att vinna konkurrensen om kundernas förtroende. Personer med utländsk bakgrund utgör en attraktiv mål- grupp som banken riktar sig till. Men språk- förbistring är alltjämt ett gissel i de dagliga kundkontakterna. Varför satsar en bank på kunder med utländsk härkomst? När Leif Bäckström, chef för kontoret I Gränby centrum och tillika ledamot i den lokala bankens ledningsgrupp får frågan, svävar han inte på målet: – Vi vill tjäna pengar. Vi vill ha nöjda kunder. Vi vill vara allas bank. Genom att skapa förtroende får vi mer affärer. Vi måste förtjäna förtroende. Bollen ligger hos oss. – Det är tacksamt att jobba med kunder med utländsk här- komst. Får vi ett förtroende får det ringar på vattnet eftersom de är mer nätverksskapande än svenskar, tillägger Lena Sundin, banktjänsteman vid Kungsgatankontoret, när jag träffar henne och Leif Bäckström i en avskalad möteslokal i Gränbykontoret. Att smälla upp ett multikulturellt bankkontor som banken gjorde i Rosengård i Malmö kom inte på frågan. I Uppsala bor inte alla invandrare på samma ställe. Och antalet bankanställ- da som skulle kunna tala med kunder på utomeuropeiska språk kan räknas på ena handens fingrar. – Det största hindret för oss är språket, konstaterar Lena Sundin. Bankspråket uppfattas av många som komplicerat och ställer till problem. – Jag vet inte exakt hur många kunder som lämnar oss på grund av det, vi träffar mer än 1 500 kunder varje dag. Men varje dag inträffar ett möte som inte går bra. Ofta är språkför- bistringen orsaken, säger Leif Bäckström. Klagomålen får han oftast höra i andra hand, genom sina anställda. – I många länder har man så mycket respekt för en bankdi- rektör att man inte törs klaga. Det är svenskar som brukar klaga. Jag är bara glad om en kund ringer och klagar, för då får jag en möjlighet att rätta till problemet. Hur hanterar ni klagomålen? – Vi söker fakta i målet och hör både kunden och vår medar- betare. Det är inte alltid kunden som har rätt, även om det är vår grundinställning. I många stycken kan det vara så att kun- den förväntar sig en högre service än vi förmår leverera. Eller så kan det vara ett missförstånd på grund av språkförbistring. – Språket är vår akilleshäll. Allting ligger i det. Får vi medar- betare med utländsk härkomst får vi en annan attityd på köpet, säger Leif Bäckström. Fast vad hjälper det att Leif Bäckström bedyrar att rekrytering av personer med lämpliga språkkunskaper ”kommer högt på dagordningen” om det för närvarande råder anställningstopp i banken. – Vi ska komma ifrån den gamla attityden ”här behandlar vi alla lika”. I stället strävar vi efter att behandla kunden utifrån hennes förutsättning och med respekt. Vi är inte i mål ännu men vi är på väg, säger Leif Bäckström. Han och Lena Sundin medger att det är svårt, snudd på omöj- ligt, att mäta anställdas attitydförändring. En måttstock på framgång kan vara ”om vi föreslår saker som kunden förvän- tar sig av oss och fungerar som informationscentral”, säger Lena Sundin. För att åstadkomma en attitydförändring bjuder banken in kunder till sina personalmöten. Leif Bäckström och Lena Sundin berättar att mötena har hjälpt dem att ”lyftas från ankdammen” och väckt respekt för kunderna. – I något av mötena var Lisa med, en kvinna från Afghanistan. Lisa berättade om vardagslivet i Kabul och om flykten till Sverige när talibanerna kom till makten. Det var en starkt mänsklig berättelse som berörde, säger Leif Bäckström. – Det gav oss ett nytt sätt att tänka. Varje kund kan bära på en ”Lisa-berättelse”. Varje kund skulle kunna tillföra vårt liv något nytt, säger Lena Sundin. En stötesten i arbetet för öppnare attityder är mallar som banken använder bland annat som underlag för kreditgiv- ning. Boendekalkyl är ett sådant exempel. – En sak som inte passar vår boendekalkyl är till exempel frå- Text: Eyal Sharon Krafft Foto: Magdolna Leyrer gan om hur många som bor i hemmet. Vi måste acceptera att i vissa hem bor kanske fyra vuxna som tjänar pengar och bidrar till hushållet. Inte två som vi är vana vid, säger Leif Bäckström och menar att i vissa fall kan ett avsteg från ban- kens mallar utgöra skillnaden mellan ett ja eller nej till ett lån. – Vi ser attitydförändringen som en konkurrensfördel. Lyckas vi bra med det arbetet, kan vi stå som vinnare i konkurrensen, säger Leif Bäckström. S t a f e tt p i n n e n 2 0 0 2 Lena Sundin Leif Bäckström FöreningsSparbanken Uppsala har visat, genom ett medvetet och systema- tiskt mångfaldsarbete, att mångfald kan innebära förbättrade relationer i form av ökat förtroende mellan bank och kund och därmed också ökad lönsamhet! Genom att involvera alla – ledning, medarbetare och kund – utgör FöreningsSparbankens mångfaldsarbete ett föredöme för andra företag och organisationer i länet
 17. 17. 3130 Två frågor till Leif Karlsson, informa- tionschef vid Finansförbundet. Vad har Finansförbundet gjort för att främja mångfalden? – Mångfald är en viktig fråga för oss. Vi har en mångfaldspo- licy och en jämställdhetspolicy i alla våra fackliga klubbar. De går ut på att man aktivt ska befrämja mångfalden på arbets- platsen. Jag tror inte vi har kunnat göra mer, men man vet aldrig, säger Finansförbundets informationschef Leif Karlsson. – Vi ser ett samhälleligt värde i att ingen ska förvägras en möjlighet. Mångfalden tillför impulser till omgivningen. Mötet mellan människor av olika bakgrund på bankkontoret har ett kommersiellt värde. Jag läste att man generellt under- skattar värdet av utlandsfödda. Så är det nog också inom den finansiella sektorn. Genom att ha fler anställda med olika bakgrund främjar vi ett naturligt samtal med våra kunder. Har ni upplevt att någon av era medlemmar har blivit diskriminerad? – Nej, vi har frågat runt bland våra förtroendevalda men inte någon gång stött på diskriminering på grund av ens bak- grund. Får vi en anmälan är det vår skyldighet att hantera det, säger Leif Karlsson. FöreningsSparbanken Uppsala Verksamhet: Bankverksamhet som startades 1830. Föreningssparbanken har tio kontor i Uppsala, varav två med kontantservice. Banken har 1500 - 3000 kundkontak- ter om dagen i kontoren Gränby och Kungsgatan tillsam- mans, detta omfattar även kassaärenden. Omsättning/budget: Affärsvolym 2003: 26 miljarder kronor. Medarbetare i siffror: Av 113 anställda är 31 män och 82 kvin- nor, under 10 procent har utländsk härkomst. Personer med utomeuropeisk födelseort kan man räkna på ena handens fingrar. Medelåldern är 50 plus. I ledningsgruppen är fem kvinnor och fyra män. Fyra personer har utländsk, dock inte utomeuropeisk, härkomst. – Precis som när vi tog emot Stafettpinnen 2002 vill jag säga att vi inte vill slå oss för bröstet när det gäller mångfalden i vår organisation, säger Håkan Lindgren som är chef för arbetsförmedlingarna i Uppsala. – När vi fick priset hade vi precis haft möjlighet att rekrytera 20 nya medarbetare till länet. Vi hade då tänkt på att beakta både kvalifikationer och etnisk bakgrund. Av de nyanställda hade sju utländsk bakgrund. Fem av dom fick jobb här i Uppsala. Men vi fick inte priset bara för vår medvetenhet när det gäller mångfald internt i organisationen utan också för att det i vår uppgift ingår att uppmana andra arbetsgivare på att se kompetens och inte sortera bort sökande baserat på etnisk bakgrund. – Ser vi till länet är fördelningen 64 procent och 36 procent män. Det är inte så stor andel med utländsk bakgrund, främst på grund av att vi inte gjort många externa rekryteringar de senaste åren. Har vi haft vakanser har dessa främst fyllts med anställda från andra kontor i länet eller med Af-anställda från andra län. Vi har under en längre period försökt att rekrytera yngre, personer under 40 år, och jag tycker vi har lyckats relativt väl. Men som många andra myndigheter har vi en stor andel 40-talister bland de anställda, fortsätter Håkan Lindgren. – Vi har jämställdhetsplan, mångfaldsplan, policys och planer mot trakasserier och mobbing. Men framförallt gäller inom organisationen nolltolerans mot särbehandling. Som tjänste- man ska man acceptera vår värdegrund och ingen ska bemö- tas annorlunda på grund av kön, etnicitet osv. – Det var uppmuntrande att vara innehavare av Stafettpinnen! Vi är inte bättre än någon annan på mångfald, men vi arbetar medvetet och mångfald är naturligt och själv- klart, både internt i organisationen och när vi möter arbets- sökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingarna i Uppsala arbetar medvetet med mångfald Arbetsförmedlingarna i Uppsala har noll- tolerans mot sär- behandling, men säger sig inte vara bättre än någon annan arbetsgivare när det gäller mångfald. Tjänstemännen ska acceptera myndig- hetens värdegrund och ingen, varken arbets- sökande eller arbets- givare, ska bemötas annorlunda på grund av kön, etnicitet osv. Arbetsförmedlingarna i Uppsala Verksamhet: Arbetsförmedlingarna i Uppsala kommun omfat- tar arbetsförmedlingen i Gottsunda och arbetsförmedlingar- na i Arbetsmarknadens hus (vilka delas in i: själv och direkt, kompetens, resurs, utbildning och uppdrag samt yrkesval och karriärplanering). Dessutom finns tre specialförmedling- ar i kommunen: rehabilitering, länsrehabilitering och hörsel döv syn. Arbetsförmedlingarnas verksamhet innebär kund- kontakter med både arbetssökande och arbetsgivare. Omsättning/budget: ca 120 miljoner. Medarbetarna i siffror: 240 anställda, varav 45 procent är män och 55 procent är kvinnor. Ca 5 procent har utländsk bakgrund. Mer än 50 procent av medarbetarna är äldre än 50 år.Håkan Lindgren S t a f e tt p i n n e n 2 0 0 2 Genom en tydlig och medveten vilja i kombination med ett högt engage- mang, ökar möjligheterna för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Denna goda ansats vill Framtidsskapet uppmuntra genom att överlämna stafettpinnen för det kontinuerliga mångfaldsarbetet. Text: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer
 18. 18. 3332 Apotekets Kundcentrum startades som ett projekt för att öka tillgängligheten för kunderna, genom telefonrådgivning och läkemedelsupplysning via telefon. Birgitta Pettersson, som var operativ chef för verksamheten i Uppsala från starten 2001 till december 2003, poängterar att mångfald är inte ett mål utan ett medel för att nå affärsutveckling och uppsatta affärs- mål. – Kundperspektivet är en viktig drivkraft för att rekrytera en mångfaldig arbetsstyrka, säger Birgitta Pettersson. Det är vik- tigt att kunden kan identifiera sig med dem som ger service. Det ger trygghet för kunden och förbättrar servicen, vilket i sin tur ger mer nöjda kunder. Organisationen ska förstå marknaden och se ut som marknaden. Vår marknad är män och kvinnor, unga och äldre, de pratar med och utan bryt- ning och så vidare. – Vi gick från 0 till 100 anställda på ett år. Omkring 20 pro- cent hade utländsk bakgrund och lika stor del var män, vilket är en hög andel i det kvinnodominerade Apoteket. Hälften av personalen som rekryterades var farmacevter (apotekare eller receptarier). Vi anställde också apotekstekniker, sjuksköters- kor, och gymnasieutbildade. De sistnämnda internutbildas till s.k. egenvårdare och ger rådgivning om Apotekets receptfria varor. Medarbetarna är organiserade i arbetsgrupper om ca 20 per- soner, med teamledare. Teamledarna håller i planeringssam- tal och lönesamtal med sina medarbetare och planerar verk- samheten, i samråd med chefen. I arbetsgrupperna finns också andra gemensamma funktioner, såsom utbildning och att sköta veckoinformationen, dessa roterar mellan de olika gruppmedlemmarna. – Jag strävade efter ett demokratiskt ledarskap, där medarbe- tarnas bjöds in till dialog. Jag försökte skapa ett klimat där medarbetarnas idéer togs till vara samtidigt som vi levde i en starkt expanderande miljö med ny teknik, nya datasystem m.m. Jag frågar Birgitta hur medarbetarna ställde sig till hennes strategi att rekrytera en mångfaldig personal. Var de odelat positiva? – Jag tror att de har ”hakat på” i efterhand. Medarbetar- enkäterna visar att medarbetarna är nöjda med kamratskapen och att det är en ”bra blandning” på de anställda.– Att få Stafettpinnen har betytt jättemycket för mig som ledare. Det har inspirerat mig att fortsätta på inslagen väg och bekräftat att det som har varit självklart för mig (att blanda arbetsgrup- per) även kan vara en del av ett strategiskt tänkande. Jag tror att Stafettpinnen även varit betydelsefull för medarbetarna. Att de var stolta över att vi fick utmärkelsen. Jag tycker också att den satte press på oss i hela arbetsgruppen att höja oss ytterligare några nivåer när det gäller hur vi beter oss mot varandra, vilket klimat som ska råda och hur vi uttrycker oss på arbetsplatsen. Suzanne Dovstedt tog över efter Birgitta Petterson i december 2003 som tillförordnad och är sedan den 1 november 2004 chef för Kundcentrum. Hon berättar att mycket har hänt det senaste året. Man har vuxit i personalstyrka och antalet tjäns- ter har utökats. Förutom rådgivning på receptbelagda och receptfria läkemedel samt information om lokala apoteks öppettider, pris- och lagernivåer m.m., ger Kundcentrum dopingupplysning och administrerar Apoteket+, dvs. apotekets kundklubb. Det pågår en ständig utveckling för att öka apotekets tillgänglig- het för sina kunder, bl.a. genom e-handel och recepthante- ring. – Vi fortsätter att jobba aktivt för att ha en blandad perso- nalstyrka, säger Suzanne Dovstedt. Andelen män är uppe i ca 30 procent nu. Mångfald ger en bra arbetsplats, det ger vid- gade vyer, högre i tak, bra arbetsmiljö, mer dynamik och rase- rar fördomar. Mångfald är positivt och har positiva effekter. Apotekets kundcentrum – kundperspektiv och mångfald bland medarbetareText: Gabriella Nilsson Fägerlind Foto: Magdolna Leyrer Kundperspektivet var viktigt när Apotekets Kundcentrum i Uppsala redan från började bemannade med en blandad arbetskraft. – Vår marknad är män och kvinnor, unga och äldre, de pratar med och utan brytning och så vidare. Det är viktigt att kunden kan identifiera sig med dem som ger service och organisationen måste förstå marknaden, säger Birgitta Petterson som ledde verksam- heten 2001-2003. Apotekets Kundcentrum i Uppsala Verksamhet: Apotekets kundcentrum startades 2001 som ett projekt för att öka tillgängligheten för kunderna, genom telefonrådgivning och läkemedelsupplysning via telefon. I oktober 2001 togs det första samtal emot och från och med april 2002 har man öppet dygnet runt året runt. Omsättning/budget: – Antal anställda: 150. Arbetskraftens sammansättning: 70 procent är kvinnor och 30 procent är män. Omkring 20 procent har utländsk bakgrund. Suzanne Dovstedt Birgitta Pettersson För oss som har öppet dygnet runt, året om, innebär ju till exempel en ökad etnisk mångfald, med medarbetarna med olika religioner, att det blir minskad konkurrens om att vara ledig kring jul och påsk. Jag har på det stora hela taget posi- tiva erfarenheter av att leda en heterogen arbetsstyrka.Med en bred språkkunskap bland de anställda man serva kunder- na på andra språk än svenska, vilket är en fördel. Men det förekommer också att kunder som är ovana vid brytning ber att få prata med någon medarbetare med svenska som modersmål. Suzanne Dovstedt säger att det händer att med- arbetare med rätt yrkeskompetens men med brister i svenska språket anställs. De kan erbjudas svenskutbildning men språ- ket utvecklas också snabbt genom den träning de per auto- matik får på jobbet. Kundcentrat har problem med rasistiska kunder. Det är inget stort problem men det är ett ”konstant” problem. Det finns klara rutiner att medarbetarna ska avbry- ta samtal som spårar ur, men trots detta, berättar Suzanne att hon har anställda som har blivit så påhoppade att de brustit i gråt. S t a f e tt p i n n e n 2 0 0 2 Genom att utgå från kundernas behov och samtidigt agera för att personalens kompetens och utvecklingspotential tas tillvara, är Apoteket Kundcentrum i Uppsala ett föredöme för andra organisationer och företag i länet.

×