Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyo

27,295 views

Published on

Published in: Education

Mga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyo

  1. 1. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan ayon sa Anyo
  2. 2. Trahedya • Ang tema ng trahedya ay mabigat o nakasasama ng loob at kadalasa’y nakakaiyak. Karaniwang nasasadlak sa kamalasan, kabiguan ang mga tauhan.
  3. 3. Komedya • ang mga elementong,makaparsa,gaya ng pagbobobo(clowning)pagbibigay ng mga biro,mga nakakatawang kilos o iba pang sangkap ng maraming komedya.Ang komedya ay nakakahigit sa parsa,higit na seryoso at kapanipaniwala.Ang mga tauhan ay nakikita sa lipunan ng mga indibidwal.Maaari silang pagtawanan o makitawa sa kanila ng may pansin sa kanilang kalagayan o suliranin.
  4. 4. Parsa • isang dulang pangunahing layunin ay mag- dulot ng katatawanan sa mga tagapanood.Ito'y gumagamit ng eksaheradong pantomina,pagbobobo(clowning) mga nakakatawa,nakakatawang komikong pagsasalita ng karaniwang isinasagawa sa mabilisan at di-akmang layunin at di pakaunawaan.
  5. 5. Melodrama • isang dulang may malungkot na sangkap ngunit nagtatapos nang kasiya-siya para sa mga pangunahing tauhan.Humihikayat ito ng pagkaawa para sa protagonista at pakamuhi sa antagonista.
  6. 6. Saynete • isang yugtong nakakatawa diwa na nauukol sa mga popular na tauhan.
  7. 7. Intonasyon at Tono Pangkat III
  8. 8. Intonasyon • Ang pag-iiba-iba ng taas o baba ng tono habang nagsasalita. Ginagamit ito upang higit na maipaunawa ang damdamin ng nagsasalita o ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Halimbawa, ginagamit ang tamang intonasyon upang ipahayag ng nagsasalita ang kanyang pagtataka at pagkamangha o kaya upang ipahayag ang kanyang pagtatanong. Sa pangkalahatan, maaring tukuyin ang sumusunod na intonasyon:
  9. 9. • Papataas – tumataas ang tono habang nagsasalita • Papababa – bumababa ang tono habang nagsasalita • Papababa at papataas – bumababa muna ang tono at, pagkatapos, tumataas • Papataas at papababa – tumataas muna ang tono at, pagkatapos, bumababa
  10. 10. Tono • Tumutukoy sa paggamit ng mataas o mababang tinig upang maiparating ang kahulugan ng mga salita.

×