Successfully reported this slideshow.

พระราชดำริหม่อนไหม ๓๖

168 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

พระราชดำริหม่อนไหม ๓๖

 1. 1. น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 2. 2. กรมหม่อนไหม เป็ นส่ วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริ มการวิจย และพัฒนาใน ั ัเรื่ องของหม่อนไหม น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 3. 3. กรมหม่อมไหม เดิมเรี ยกว่า "กรมช่างไหม" ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดย ่ ัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหว ซึ่ งในอดีตให้ความสาคัญเรื่ องไหมเป็ นอย่างมาก แต่ในระยะต่อมาได้มีการยุบกรมดังกล่าวเข้ารวมเป็ นกอง ในสังกัดกรมกสิ กรรมจนกระทังเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้า ่สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ จึงได้มีการยกฐานะสถาบันวิจยหม่อนไหม กรมวิชาการ ัเกษตร จัดตั้งเป็ น "กรมหม่อนไหม" ขึ้น โดยมีวตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่ งเสริ มการ ัวิจยและพัฒนาในเรื่ องของหม่อนไหมและเส้นใยต่างๆ ั น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 4. 4. กรมหม่อนไหม แบ่งการบริ หารออกเป็ น ๔ สานักในส่ วนกลาง ๕ สานักงานเขต และ๒๑ ศูนย์หม่อนไหมฯ ทัวประเทศ ได้แก่ ่- สานักบริ หารกลาง- สานักวิจยและพัฒนาหม่อนไหม ั- สานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม- สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม- สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถเขต ๑ ถึง ๕ ได้แก่ น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 5. 5. - สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๑ จังหวัดแพร่ มีศนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ ูเกียรติฯ เครื อข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน และแพร่- สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี มีศนย์หม่อนไหมเฉลิม ูพระเกียรติฯ เครื อข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ เลย สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี- สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๓ จังหวัดขอนแก่น มีศนย์หม่อนไหม ูเฉลิมพระเกียรติฯ เครื อข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด- สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ จังหวัดนครราชสี มา มีศนย์หม่อนไหม ูเฉลิมพระเกียรติฯ เครื อข่าย ๖ จังหวัด ได้แก่ นครราชสี มา บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ สระบุรีสุ รินทร์ และอุบลราชธานี- สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ จังหวัดชุมพร มีศนย์หม่อนไหมเฉลิม ูพระเกียรติฯ เครื อข่าย ๓ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร และนราธิวาส น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 6. 6. ตรานกยูงพระราชทาน เป็ นเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผาไหมไทย ซึ่ งสถาบันวิจย ้ ัหม่อนไหม (ชื่อเดิมของกรมหม่อนไหม ขณะนั้นสังกัดกรมวิชาการเกษตร) ร่ วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิ ชย์ และมูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชีนีนาถ ได้ร่วมกันสัมมนาจนได้มาซึ่ งข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่ องหมายรับรองดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็ นเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย ๔ ชนิด ประกอบด้วยนกยูงสี ทอง นกยูงสี เงิน นกยูงสี น้ าเงิน และนกยูงสี เขียว น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 7. 7. Royal Thai Silk นกยูงสี ทอง เป็ นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็ นการอนุรักษ์ภมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย ูอย่างแท้จริ ง ดังนี้-ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็ นทั้งเส้นพุงและเส้นยืน ่-เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ-ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุงกระสวยด้วยมือ ่-ย้อมด้วยสี ธรรมชาติ หรื อสี เคมีที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม-ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น** ข้อบังคับกรมหม่อนไหม Royal Thai Silk นกยูงสี ทอง น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 8. 8. Classic Thai Silk นกยูงสี เงิน เป็ นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภมิปัญญา ูพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่ องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ดังนี้-ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรื อพันธุ์ไทยปรับปรุ งเป็ น ่เส้นพุงหรื อเส้นยืน-เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ หรื อสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ ขบเคลื่อนไม่เกิน 5 แรงม้า ั-ทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุงกระสวยด้วยมือหรื อกี่กระตุกก็ได้ ่-ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น** ข้อบังคับกรมหม่อนไหม Classic Thai Silkนกยูงสี เงิน น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 9. 9. Thai Silk นกยูงสี นาเงิน ้ เป็ นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังนี้-ใช้เส้นไหมแท้เป็ นเส้นพุงและเส้นยืน ่-ย้อมด้วยสี ธรรมชาติหรื อสี เคมีที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม-ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้-ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น** ข้อบังคับกรมหม่อนไหม Thai Silk นกยูงสี น้ าเงิน น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 10. 10. Thai Silk Blend นกยูงสี เขียว เป็ นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสี สันระหว่างเส้นใย ัไหมแท้กบเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ หรื อเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรื อตามความต้องการของผูบริ โภค ้ดังนี้-ใช้เส้นไหมแท้เป็ นส่ วนประกอบหลักมีเส้นใยอื่นเป็ นส่ วนประกอบรอง-ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชดเจน ั-ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้-ย้อมด้วยสี ธรรมชาติ หรื อสี เคมีที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม-ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น** ข้อบังคับกรมหม่อนไหม Thai Silk Blend นกยูงสี เขียว น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 11. 11. เปาประสงค์ ้๑. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง๒. เกษตรกรผูปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถผลิตสิ นค้าหม่อนไหมได้ ้เพิมขึ้นทั้งปริ มาณ คุณภาพ และมูลค่า ่๓. ปริ มาณและมูลค่าการจาหน่ายสิ นค้าหม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติอื่นเพิมขึ้น ่๔. หน่วยงานมีผลการศึกษาวิจยที่สามารถตอบสนองความต้องการและ ัแก้ปัญหาของประเทศ๕. หน่วยงานมีระบบการทางานและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖
 12. 12. วิสัยทัศน์"องค์กรนาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่ สากล"คาขวัญกรมหม่ อนไหม“สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินย ใจส่ งเสริ ม ริ เริ่ มพัฒนา” ั ข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8% A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0 %B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1 `วิกิพีเดีย http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid= 1&sub=1 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ น.ส. อิชยาย์ ฟักแฟง ชั้นม.๔/๘ เลขที่ ๓๖

×