Concept and idea

424 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Concept and idea

  1. 1. Дефиниция на „идея”1. нещо, което човек мисли, знае или си представя; мисъл, вътрешна представаили образ; понятие2. мнение или схващане, възглед3. план; схема; проект; намерение; цел4. смътна представа, усещане; нереално понятие; загатване5. значение или важност6. В МУЗИКАТА тема или мотив7. ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА според Платон, който и да е от непроменливите, вечни,разбираеми модели или първообрази, на които всички материални неща са самонесъвършено подражание и подобие, и от които произтича тяхното съществуване:в модерната философия, дефиницията се използва, за да обозначинепосредствения предмет на мисълта, абсолютната истина и прочие.8. съдържанието на познавателната способност (познанието); основното нещо, закоето мислите; "това не беше добра идея"; "тази мисъл никога не ми беше идваланаум”9. мисъл: вашето намерение; това, което възнамерявате да направите; "тойвъзнамеряваше да посети стария си учител"; "идеята на играта е да бъдатспечелени всичките части"10. лично схващане, възглед; "той си мисли, че не го харесваме"11. оценка, преценка: приблизително изчисление на количество, степен илистойност; "оценка на това, колко би струвало"; "груба представа колко дълго щетрае"12. тема: (музика) мелодичен сюжет на музикално произведение; "темата сесъобщава в първите тактове"; "акомпаниращият подхвана темата и я доразви"Идея от философска гледна точка(от гръцки еидос, осезаема, видима форма) Понятие, което се разпростира поцялото протежение от единия полюс, където обозначава субективно, вътрешноприсъствие в съзнанието, за което по някакъв начин се счита, че представя нещо,свързано със заобикалящия свят, до другия полюс, където представлява вечна,непроменлива, безкрайна във времето форма или концепция: концепцията запоредните номера или за справедливост например, за които се мисли като занезависими обекти на изследване или може би на знание. Тези два полюса не саотделни значения на термина, въпреки че пораждат много проблеми приинтерпретацията, а вместо това между себе си те дефинират цяло пространство отфилософски въпроси. От една страна, идеите са тези, с които мислим или посмисъла на Локе, това, с което съзнанието може да бъде ангажирано примисловния процес. Погледнато по този начин, идеите изглежда, че са изначалномимолетни, краткотрайни и нестабилни лични присъствия. От друга страна, идеите
  2. 2. предоставят начина, по който обективното знание може да бъде изразено. Те санай-важните съставни части на разбирането и каквото и да е разбираемотвърдение, което е вярно следва да бъде възможно да бъде разбрано. Теориятана Платон за формите е прослава на обективното и безгранично съществуване наидеите като концепции, а в неговите ръце идеите са третирани до степен, до коятоте съставляват единствения реален свят, съставен от отделни и съвършенимодели, на които емпиричният свят е единствено несъвършено подобие. Тазидоктрина, която може да се проследи в Тимей, проправя пътя на неоплатоновотосхващане за идеите като мисли на Господа бог.
  3. 3. Концепцията постепенно е загубила този духовен аспект, до момента, в койтоидеите на Декарт не се схващат като всичко това, което лежи в съзнанието и умана което и да е способно да мисли същество.НАКРАТКО: Картина или мисъл, формирани в съзнанието. Или схващане, мнение.Един възглед относно естеството на идеите е, че съществуват някои идеи(наречени присъщи, естествени идеи), които са толкова общи и абстрактни, че не евъзможно да са възникнали като представяне на който и да е обект на нашетовъзприятие, а вместо това винаги са били, в известен смисъл в съзнанието, предида можем да ги научим. Тези идеи се различават от случайните, външни идеи,които са образи или концепции, които са придружени от преценката, че сапричинени от някакъв обект извън съзнанието.Друго виждане гласи, че ние единствено откриваме идеите по същия начин, покойто откриваме реалния свят, чрез личните преживявания и опит. Този възглед,че човешките същества придобиват всички или почти всички свои поведенческихарактерни черти от възпитанието (житейските преживявания и опит) е известенкато табула раза ("празна дъска"). Повечето от объркването за това по какъвначин възникват идеите идва най-малкото отчасти от употребата на термина„идея”, който покрива както възприятието за представянето, така и обекта наконцептуална мисъл. Това може да бъде илюстрирано в рамките на доктрините завътрешните, естествени идеи като "конкретни идеи срещу абстрактни идеи", кактои "обикновени идеи срещу сложни идеи".http://www.answers.com/topic/ideaИдеяТова, което съществува в съзнанието и ума като продукт на целенасочена душевнаи мисловна дейност: концепция, идея, образ, представа, възприятие, мисъл. Нещо,в което се вярва или което е прието за вярно от даден човек: разбиране,убеждение, чувство, мнение, понятие, възглед, схващане, позиция, усещане,гледище.Интуитивно познание: чувство, усещане, предчувствие, впечатление, интуиция,подозрение. Начин на правене на нещата, вършене или постигане на нещо: проект,описание, план на игра, макет, схема, скица, програма, стратегия..Същината на специфично действие или ситуация: смисъл, значение, същност, цел,важност, значителност.От рекламна гледна точкаРекламна идея (advertising idea), основна мисъл, която се внушава на адресата въввръзка с поставените рекламни цели и определя съдържанието на рекламнотопослание. Рекламната идея трябва да синтезира връзката между качествата нарекламираната стока (услуга,фирма) и потребностите на аудиторията. Притворческото изграждане на рекламната идея трябва трябва да се вземе подвнимание някое отличително свойство на рекламирания обект,конкретни качестваили предимства на стоката.Рекламната може да бъде резултат от проучването напотребителското поведение към някое актуално събитие или факт, да е звързана сопределена потребност или свойства на рекламирания продукт. Раждането иразвитие на рекламните идеи са най-творческият процес в рекламата.От основнатарекламна идея се изготвят рекламни апели, които осигуряват въздействието нарекламата. Синтезиран израз на рекламни идеие рекламен лозунг или рекламно
  4. 4. заглавие. Всяка рекламна кампания, акция или отделно начинание се подчиняватна основната идея на рекламатаД. Доганов – “Речник на рекламните термини”Дефиниция на „концепция”con·cept (knspt)същ.име1. Обща идея, която произтича или за която може да се заключи от специфичниотделни случаи, обстоятелства или явления.2. Нещо, което е създадено, оформено в съзнанието; мисъл или идея. Вижсинонимите на идея.3. Схема; план: "започна да търси фирма, която да се заеме със създаването наконцепция за нов ресторант"[от късен латински концептус, от латински, минало причастие на глагола„concipere”, замислям, представям си, схващам;Има две преобладаващи теории в съвременната философия, които правят опит даобяснят естеството на концепциите (абстрактен термин: концепция, общапредстава). Репрезентативната теория на съзнанието представя идеите катоумствени представяния, докато семантичната теория за концепциите (произтичащаот разграничаването на Фреге между концепция и обект) гласи, че те са абстрактниобекти.Идеите се възприемат като концепции, въпреки че абстрактните концепциине винаги и задължително се появяват в съзнанието като образи, както е при някоиидеи.Много философи считат концепциите като фундаментална онтологичнакатегория на съществуването.Концепцията е познавателна единица на значението— абстрактна идея илидушевен, умствен символ, който понякога се дефинира като "единицазнание,"изградено въз основа на други единици, които действат катохарактеристики на концепцията. Принципно концепцията се свързва съссъответното представяне в езика или чрез обозначаването със символи , такивакато дума.Значението на понятието "концепция" се изследва в съвременната познавателнанаука, метафизиката и философията на съзнанието. Терминът "концепция" можеда бъде проследен назад във времето до 1554–60 г., но това, което в днешновреме влиза в термина "класическа теория на концепциите" е теорията наАристотел относно дефиницията на термините.Произход и придобиване на концепциитеwww.answers.comОбща идея, получена или извлечена от специфични отделни случаи,обстоятелства, случки или явления.Нещо, което се е формирало в съзнанието; мисъл или схващане.Концепция от маркетингова гледна точкаИдея (която може да е продукт, ползите от него или алтернативната му употреба)или представянето й, както може да бъде показано в рекламен материал иликампания. По същество,
  5. 5. въпреки това, концепцията е неизпълнена мисъл и следва да бъде тестванаизмежду потенциалните и настоящи потребители на даден продукт. Много идеизвучат чудесно, но просто не работят на практика в реалността. Пътят отконцепцията до получаване на крайния резултат е дълъг, но по принцип всичкиуспешни реклами са били създадени около проста концепция.Концепция от философска гледна точкаКонцепцията е това, което се разбира от термин, по-специално предикат. Да„притежаваш” идея означава да си способен да разгърнеш термин, изразявайки гопри изказване на преценки: способността се свързва с такива неща каторазпознаване кога се прилага термина и да бъдеш в състояние да разберешпоследствията от прилагането му. Терминът „идея” се е използвал в миналото посъщия начин, но се избягва поради асоциациите му със субективна умственаобразност, която може да не е релевантна за притежаването на концепция.Речник по психоанализаКонцепциите могат да бъдат повече или по-малко ясни, а основна част от целитена философията е да ги изясни. Това може да се окаже изключително трудно:каква е нашата концепция за време — или за съзнание?Може би повечето от концепциите са съставни части на теории или обяснения.Най-малкото те изглеждат (въпреки че това не винаги е правилно) сякаш даватотносително директен поглед и усещане за естеството на нещата. Напримерконцепцията на астронома Йоханес Кеплер за планетите, които се движат велипсовидни орбити, е била от основополагащо значение за великия синтез наНютон, описан в неговите Принципи, които дълго продължиха да бъдат на практикаединствени като описание на вселената до момента на откриването наспециалната и след това на общата теория на относителността на Айнщайн.Очевидно промените в теорията променят концепциите и идеите, а новитеконцепции или промените в старите концепции могат на свой ред да променяттеориите.В психологията, концепциите на ума могат да бъдат изобретени или открити, доголяма степен както във физиката, тъй като не можем да видим всичко ясно всобственото си съзнание чрез самонаблюдение и самоанализ. Така че се нуждаемот експерименти в психологията; те понякога ни насочват към концепции, които дозначителна степен са били отхвърлени от здравия разум, или за това каквиизглеждаме. Ако можем да надникнем „директно” в нашето собствено съзнаниечрез интроспекция (самонаблюдение и самоанализ), може би няма да имаме нуждаот обяснителни концепции, за да разберем най-малкото нашата собственапсихология.Идея и концепция - размишленияНяма нищо по-лошо от блестящ образ на неясна концепция. — Ансел Адамс (1902г. – 1984 г.), Американски пейзажен фотограф, консервационист.Копие, образ или картина на видим обект, което е формирано в съзнанието; същотака, подобен образ на какъвто и да е обект, независимо дали е осезаем илидуховен.
  6. 6. Следователно: Какъвто и да е обект, който е доловен, замислен или породен вмислите чрез съзнанието; схващане, концепция или мисъл; реалният обект, койтоси представяме или за който мислим.План или цел на действието; намерение; умисъл.Рационална концепция; пълната концепция за обект, когато за същия се мисли внеговата цялост – всички негови основни елементи или съставни части;необходимите метафизични или съставни атрибути и връзки, когато се мислиабстрактно."От друга страна, концепцията дължи своето значение и обосновка изключителнона целостта на впечатленията на сетивата, с които я свързваме." – АлбертАйнщайнРекламатаРекламата се описва като начин на комуникация, създаден с опит да бъдатубедени хората да започнат да употребяват или да увеличат употребата напродукт или услуга.Трудно е да се намери задоволителна дефиниция за реклама.Интересен начин да се представи рекламата е да се нарече бизнес въображение,въображение, което вижда в даден продукт възможности, които могат да бъдатреализирани единствено чрез апел към обществеността по нов начин, за да сесъздаде желание там, където такова не е съществувало преди. Това е многоширока дума, всеобща дума, която прокарва различни идеи на различните хора.Рекламата в духа на речника притежава история, стара колкото историята начовечеството. В момента, в който са се появили достатъчно хора по света, се епоявила и необходимостта да се направи някакъв вид формално обръщение илисъобщение до тях. Ранната история на такива съобщения – започвайки отпрокламации до началото на илюстровани и буквени надписи и обръщения, от тезипримитивни плакати до откритието на печатарството, и от появата наотпечатването до началото на реалната реклама – представлява интересединствено за археолозите. Тя няма никаква стойност за бизнес предприемачът.Тя няма да бъде от полза за да разберем модерната реклама, както античнитефиникийски монети не са от полза, за да се разберат принципите на модернотобанкиране.Идеята и концепцията в рекламата са водещ инструмент в развитието си. Идеята врекламата е иновацията в комуникацията с потребителите, а концепцията евизуализираната идея приложена в различни аспекти от живота. Двата термина сатолкова силно свързани, че не бихме си помислили реклама без един от тезиелементи. Всичко ще ни се струва хаотично и безпочвено , ако не се използвасилата на рекламната идея и приложението и в реалната среда с помощта нарекламната концепция.НапримерВ тази реклама идеята и е да се покаже, че града все още има дива страна препогледа на Ауди като се покаже едно диво животно във формата на град.Рекламната концепция е подчинена на рекламната идея и в този случай тя еприложена като се покаже различни големи градове в света като: Токио, Кейп Тауни Ню Йорк в съответното диво животно като: носорог,жираф и дива котка
  7. 7. “Every city still has a wild sideAudi allroad V8 quattro”Рекламата съществува, защото винаги е била и винаги ще бъде генератор на новиидеи. И с всяка следваща година от началото на човешкото предприемачество, тяе оставила ценното си богатство от нови идеи, по-добри методи, по-голяма и бързаефективност, както и обещанието за още по-голям растеж.“Every city still has a wild sideAudi allroad V8 quattro”Рекламата съществува, защото винаги е била и винаги ще бъде генератор на нови идеи. И свсяка следваща година от началото на човешкото предприемачество, тя е оставила ценнотоси богатство от нови идеи, по-добри методи, по-голяма и бърза ефективност, както иобещанието за още по-голям растеж.

×