Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đánh giá Mức độ Sẵn sàng Thực hiện
Mua sắm Công Bền Vững tại Việt Nam
Kết quả: Các cơ hội và các rào cảnĐỗ Hồng Anh
Gr...
GIỚI THIỆU

•  Mục đích của Nghiên cứu
  – Tìm hiểu tổng quát quy trình mua sắm công tại các cấp, đối
   với cả 3 đố...
GIỚI THIỆU

• Mục đích của Nghiên cứu
 – Đánh giá ngành gỗ ở Việt Nam liệu có phù hợp làm điểm
  xuất phát để triển kha...
GIỚI THIỆU

• Phƣơng pháp nghiên cứu
         Nghiên cứu tại
           bàn

         Phỏng vấ...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách
  – Luật Ngân sách s...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Mua sắm tài sản hàng hóa
 – Luật Đấu thầu số 61/2005...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Mua sắm tài sản hàng hóa
 – Quy trình mua sắm tài sả...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Mua sắm tài sản hàng hóa
 – Tháng 11 năm 2007 Thủ tƣ...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Mua sắm tài sản hàng hóa
 – Quyết định số 179/2007/Q...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Mua sắm tài sản hàng hóa
 – Quyết định số 179/2007/Q...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng


      Luật Đấu thầu...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng
 – Luật Xây dựng số 16/20...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng
 – Nghị định số 111/2006/...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng
 – Nghị định 58/2008/ND-C...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng
 – Trong thực tế, việc th...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM


• Lựa chọn nhà thầu xây dựng :
 Yêu cầu về Báo cáo Đánh...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM

• Lựa chọn nhà thầu xây dựng :
 Yêu cầu về Báo cáo Đánh...
MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ
 THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM

• Lựa chọn nhà thầu xây dựng :
 Yêu cầu về Báo cáo Đánh...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Kế hoạch Xây dựng Luật mua sắm Xanh
 – Viện Chiến lƣợc và...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Quy định về Tiết kiệm Năng lƣợng
 – Nghị định số 102/200...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Lập Kế hoạch Chi tiêu Ngân sách
 – SPP có thể đƣợc đƣa v...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Phƣơng thức Mua sắm tập trung
 – SPP cũng có cơ hội đƣợc ...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Luật Phòng chống Tham nhũng số 55/2005/QH11
 – Chƣơng II...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Triển khai Chƣơng trình Nghị sự 21 tại Việt Nam
  – Thủ ...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Luật Bảo vệ Môi trƣờng
 – Luật Bảo vệ Môi trƣờng và các ...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Sử dụng Ngân sách Nhà nƣớc để Bảo vệ Môi trƣờng
 và Xử lý...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ


• Phân bổ Ngân sách Bảo vệ Môi trƣờng
 – Năm 2009 là năm đầ...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
    TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC

• Nội dung về SPP có thể đƣợc đƣa vào các khóa tập
 huấn ...
CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM:
SỰ CHUẨN BỊ CỦA THỊ TRƢỜNG trong ngành gỗ

• Việt Nam có 169 doanh nghiệp chế biến sản xu...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ

• Thiếu sự kết nối giữa các luật hiện hành
  – Hiện chƣa có ...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ

• Thiếu hƣớng dẫn mang tính pháp lý về phƣơng
 pháp ĐTM
 – ...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ

• Thiếu các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm thân
 thiện môi ...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
    VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

• Chƣa có sự phối hợp giữa các Bộ ngành liên quan
 – Hiện n...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
   VỀ NĂNG LỰC VÀ NGUỒN LỰC

• Năng lực và Nguồn lực
 – Không có nguồn lực nhân sự để t...
RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM:
      THỊ TRƢỜNG

• Các nhà sản xuất tại Việt Nam chƣa đƣợc chuẩn bị
 để sản xuất v...
QUAN ĐIỂM CÁC NHÀ TÀI TRỢ


• Các nhà tài trợ quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng
 chính sách, nâng cao năng lực và thể chế...
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Đánh giá Mức độ Sẵn sàng Thực hiện Mua sắm Công Bền Vững tại Việt Nam - Cơ hội và các rào cản

1,392 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

Đánh giá Mức độ Sẵn sàng Thực hiện Mua sắm Công Bền Vững tại Việt Nam - Cơ hội và các rào cản

 1. 1. Đánh giá Mức độ Sẵn sàng Thực hiện Mua sắm Công Bền Vững tại Việt Nam Kết quả: Các cơ hội và các rào cản Đỗ Hồng Anh GreenField consulting Ltd. www.gfd.com.vn 25 tháng 6 năm 2009
 2. 2. GIỚI THIỆU • Mục đích của Nghiên cứu – Tìm hiểu tổng quát quy trình mua sắm công tại các cấp, đối với cả 3 đối tƣợng mua sắm: tài sản hàng hóa, dịch vụ, dự án đầu tƣ xây dựng; nắm đƣợc các tiêu chí ra quyết định cuối cùng về việc mua sắm; – Tìm hiểu các khung pháp lý hiện hành đối với phát triển bền vững và đối với mua sắm và xác định xem mua sắm công bền vững đƣợc pháp luật hóa trong khuôn khổ nào; – Xác định các cơ hội và rào cản đối với SPP tại Việt Nam;
 3. 3. GIỚI THIỆU • Mục đích của Nghiên cứu – Đánh giá ngành gỗ ở Việt Nam liệu có phù hợp làm điểm xuất phát để triển khai và áp dụng SPP không; – Đƣa ra các gợi ý về luật pháp, về quy định, hoặc quy trình triển khai để hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện SPP; – Xác định các cơ quan Chính phủ và phi Chính phủ có thể đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy mua sắm bền vững tại Việt Nam.
 4. 4. GIỚI THIỆU • Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tại bàn Phỏng vấn: Góp ý của: - Cán bộ Chính phủ - Bộ NN&PTNT - Các nhà tài trợ quốc tế - Viện NC PTBV - Doanh nghiệp tư nhân Hỗ trợ của: - Sứ quán Hà Lan Phân tích Hội thảo
 5. 5. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách – Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 (Chƣơng II) – Các cơ quan nhà nƣớc các cấp sẽ đề xuất kế hoạch chi tiêu năm tiếp theo và trình lên cơ quan cấp trên – Các Bộ, ngƣời đứng đầu cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trình kế hoạch chi tiêu trong phạm vi mình quản lý lên Bộ Tài chính – Bộ TC trình kế hoạch lên Chính phủ – Chính phủ trình kế hoạch lên Quốc hội phiên họp cuối năm để xem xét phê duyệt
 6. 6. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Mua sắm tài sản hàng hóa – Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 – Có 7 hình thức có thể áp dụng trong mua sắm tài sản hàng hóa tùy thuộc vào tính chất của mua sắm – Có 10 bƣớc trong quy trình đấu thầu (áp dụng với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế)
 7. 7. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Mua sắm tài sản hàng hóa – Quy trình mua sắm tài sản hàng hóa bằng ngân sách công đƣợc quy định trong Thông tƣ 63/2007/TT-BTC và sau đó đƣợc sửa đổi bổ sung bởi Thông tƣ 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (BTC) – Hai thông tƣ này quy định rõ thẩm quyền và chức năng mua sắm cho từng cấp cơ quan hành chính của nhà nƣớc – Thủ trƣởng cơ quan ở trung ƣơng có văn bản phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. UBND tỉnh có quyền quyết định việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. – Các cơ quan đƣợc phân cấp sẽ chịu trách nhiệm về các kế hoạch mua sắm đấu thầu trong phạm vi ngân sách đƣợc phê duyệt
 8. 8. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Mua sắm tài sản hàng hóa – Tháng 11 năm 2007 Thủ tƣớng ban hành: Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản hàng hóa từ ngân sách nhà nƣớc theo phƣơng thức tập trung. Văn bản này quy định phƣơng thức mua sắm hàng hóa ngƣợc lại với hƣớng dẫn của hai Thông tƣ đề cập ở trên
 9. 9. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Mua sắm tài sản hàng hóa – Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế mua sắm theo phƣơng thức tập trung – Quyết định này nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nƣớc, bảo đảm tài sản, hàng hoá đƣợc trang bị đồng bộ, hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch trong mua sắm: • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao dự toán mua sắm cho đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung
 10. 10. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Mua sắm tài sản hàng hóa – Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế mua sắm theo phƣơng thức tập trung – Từ khi Quyết định này đƣợc ban hành, việc triển khai tại các Bộ và các tỉnh thành phố hầu nhƣ không đáng kể. Nguyên nhân gồm: • Các cơ quan chưa triển khai quyết định là vì họ đang quen thực hiện phân cấp mua sắm từ nhiều năm nay • Việc phân cấp mua sắm rất thuận tiện cho việc quản lý ngân sách, và giúp cho việc mua sắm đáp ứng sát với nhu cầu sử dụng; Nếu thực hiện mua sắm tập trung thì sẽ rất bất tiện vì người được giao thực hiện mua sắm không phải là người sử dụng sẽ khiến cho việc mua sắm không đúng với yêu cầu
 11. 11. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng Luật Đấu thầu Luật Xây dựng Dự án xây dựng sử dụng ngân sách Luật Bảo vệ Môi trƣờng Luật Doanh nghiệp
 12. 12. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng – Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005 – Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 năm 2005 – Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 năm 2005
 13. 13. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng – Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 hƣớng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng – Nghị định này sau đó đƣợc thay thế bởi Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 – Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nƣớc sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế gồm 12 bƣớc (Nghị định 58/2008/NĐ-CP, Chƣơng 2, Chƣơng 3 và Chƣơng 5)
 14. 14. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng – Nghị định 58/2008/ND-CP còn quy định cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ về đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ về đấu thầu – Bộ KH&ĐT đã giao Cục Quản lý Đấu thầu chịu trách nhiệm xây dựng các khóa đào tạo về đấu thầu, quy định về các cơ sở đào tạo, cấp chứng chỉ, và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; Bộ, ngành hoặc địa phƣơng liên quan để theo dõi, tổng hợp.
 15. 15. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng – Trong thực tế, việc thực hiện các bƣớc quy trình đấu thầu trong thực tế còn nhiều bất cập (Tháng 5 năm 2009, Chính phủ trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉnh sửa 4 luật trên liên quan đến triển khai dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn tiếp tục làm việc để chỉnh sửa và bổ sung các luật này).
 16. 16. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng : Yêu cầu về Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trƣờng (ĐTM) – Luật Xây dựng (Điều 37) cũng quy định nội dung các dự án xây dựng phải bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) – Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định cụ thể các hoạt động và nội dung của ĐTM. Luật này đƣợc hƣớng dẫn thi hành bởi Nghị định 80/2006/NĐ-CP sau đó đƣợc sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 21/2008/NĐ-CP tháng 2 năm 2008
 17. 17. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng : Yêu cầu về Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trƣờng (ĐTM) – Luật Bảo vệ Môi trƣờng và hai Nghị định này quy định rõ: • Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường • Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng, quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh phải lập ĐMC. • Các dự án đầu tư xây dựng phải lập ĐTM được trình bày trong Nghị định 21/2008/NĐ-CP
 18. 18. MUA SẮM CÔNG ĐƢỢC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NHƢ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM • Lựa chọn nhà thầu xây dựng : Yêu cầu về Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trƣờng (ĐTM) TRONG THỰC TẾ: – Không có các hƣớng dẫn pháp lý cụ thể về các phƣơng pháp xây dựng ĐTM trong một số lĩnh vực đầu tƣ xây dựng. Ví dụ, không có tài liệu pháp lý quy định phƣơng pháp lập báo cáo ĐTM cho các dự án khai thác tài nguyên, hoặc xây dựng nhà máy thủy điện, v.v. có thể ảnh hƣởng tới toàn bộ lƣu vực sông hoặc khu vực đồng bằng. – Mặc dù việc lập và trình thẩm định ĐTM là bƣớc bắt buộc trong việc trình duyệt các dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng ngân sách, nhƣng việc theo dõi triển khai các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc phê duyệt trong ĐTM vẫn còn rất hạn chế.
 19. 19. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Kế hoạch Xây dựng Luật mua sắm Xanh – Viện Chiến lƣợc và Chính sách Tài nguyên Môi trƣờng (Bộ TN&MT) đang nghiên cứu để xây dựng Luật Mua sắm Xanh – Theo kế hoạch, Luật này sẽ đƣợc chính thức ban hành vào năm 2015 và nghị định hƣớng dẫn sẽ đƣợc ban hành năm 2017
 20. 20. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Quy định về Tiết kiệm Năng lƣợng – Nghị định số 102/2003/NĐ-CP năm 2003 về việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lƣợng – Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg năm 2006 phê duyệt Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lƣợng Tiết kiệm và Hiệu quả; Thông tƣ số 142/2004/TT-BTC-BCT tháng 11 năm 2007 hƣớng dẫn việc sử dụng và quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. Chính phủ chuẩn bị ngân sách để thực hiện tiết kiệm năng lƣợng – Đã có các cơ quan nhà nƣớc đang triển khai thực hiện mua sắm sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng
 21. 21. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Lập Kế hoạch Chi tiêu Ngân sách – SPP có thể đƣợc đƣa vào từ bƣớc lập kế hoạch chi tiêu ngân sách của các cấp cơ quan nhà nƣớc – Khi các cán bộ lập kế hoạch cho chi tiêu năm sau, họ đã có thể đƣa các tiêu chi về chi tiêu bền vững vào kế hoạch và trình lên cấp thẩm quyền cao hơn – Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách có bao gồm tiêu chí mua sắm bền vững có thể trở thành việc làm thƣờng niên tại các cấp của cơ quan nhà nƣớc nếu có sự hỗ trợ, hƣớng dẫn và quản lý từ Bộ Tài chính và Bộ TNMT (thực hiện Luật Bảo vệ Môi trƣờng về tiêu dùng bền vững tại Điều 33 và Điều 34).
 22. 22. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Phƣơng thức Mua sắm tập trung – SPP cũng có cơ hội đƣợc thực hiện khi Quyết định của Thủ tƣớng về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa tài sản từ ngân sách nhà nƣớc theo phƣơng thức tập trung (số 179/2007/QĐ-TTg) đƣợc tích cực triển khai. – Khi triển khai phƣơng thức mua sắm tập trung, chỉ có một cơ quan thẩm quyền chịu trách nhiệm mua sắm cho một Bộ, hoặc một tỉnh. Việc giới thiệu và thực hiện SPP với một cơ quan mua sắm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều (giảm công tác tập huấn tại nhiều cấp) – Mua sắm tập trung giúp tạo ra đơn đặt hàng đủ lớn để có đƣợc lợi thế về giá cả
 23. 23. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Luật Phòng chống Tham nhũng số 55/2005/QH11 – Chƣơng II của Luật này, có hai phần: 1/ Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức; 2/ Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn • SPP sẽ hƣởng ứng việc thực thi Luật Phòng chống Tham nhũng: – Việc giới thiệu SPP sẽ bao gồm các nội dung về thông báo rộng rãi đối với công chúng và các doanh nghiệp về chính sách, chủ trƣơng, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, quy trình mua sắm, điều kiện đƣợc giao hợp đồng, giúp tăng cƣờng các kênh thông tin nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan bộ phận có chức năng mua sắm – Việc giới thiệu SPP cũng bao gồm xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí ƣu tiên.
 24. 24. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Triển khai Chƣơng trình Nghị sự 21 tại Việt Nam – Thủ tƣớng ra Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về việc Ban hành định hƣớng phát triển bền vững ở Việt Nam (08/2004): • Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hướng sạch hơn và thân thiện với môi trường • Thực hiện quá trình "công nghiệp hóa sạch thông qua: cải tiến hệ thống pháp luật, đổi mới kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tăng cường nhận thức
 25. 25. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Luật Bảo vệ Môi trƣờng – Luật Bảo vệ Môi trƣờng và các Nghị định hƣớng dẫn là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện. Cần có sự phối hợp và cam kết giữa các cơ quan hữu quan: Bộ KH&ĐT, Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT, Bộ XD, Bộ TC, và Bộ Công An (quản lý Cục Cảnh sát Môi trƣờng) – Phải thực thi đƣợc hệ thống luật thông qua sự đồng thuận và hợp tác giữa các bộ
 26. 26. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Sử dụng Ngân sách Nhà nƣớc để Bảo vệ Môi trƣờng và Xử lý Chất thải: – Quyết định của Thủ tướng số 64/2003/QĐ-TTg năm 2003 đặt kế hoạch xử lý triệt để hơn 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong và đã được điều chỉnh lại bằng Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg bằng việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm, và giảm thiểu suy thoái môi trường từ một số đối tượng công ích – Đây là một ví dụ thiết thực về việc tính chi phí vòng đời sản phẩm, trong đó không chỉ gồm chi phí giá mua mà còn chi phí xử lý hậu quả sau khi sử dụng – Qua việc này thấy sự cần thiết triển khai SPP trong việc ra quyết định về mua sắm. Việc đưa các tiêu chí môi trường vào ngay từ giai đoạn xây dựng đề bài và thông số kỹ thuật đối với sản phẩm sẽ giúp tiết kiệm ngân sách xử lý hậu quả sau này
 27. 27. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Phân bổ Ngân sách Bảo vệ Môi trƣờng – Năm 2009 là năm đầu tiên Bộ Tài chính công bố một khoản chi ngân sách năm về bảo vệ môi trƣờng. Ngân sách đƣợc duyệt cho năm 2009 là 5.264 tỷ đồng bao gồm 850 tỷ cho các chƣơng trình quốc gia và 4.414 tỷ cho các chƣơng trình cấp tỉnh – Có thể thu xếp ngân sách triển khai SPP
 28. 28. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC • Nội dung về SPP có thể đƣợc đƣa vào các khóa tập huấn về tổ chức đấu thầu do Cục Quản lý Đấu thấu quản lý • Cục Quản lý Đấu thầu có thể thông qua các nội dung khóa học đấu thầu để nâng cao nhận thức và năng lực triển khai SPP
 29. 29. CƠ HỘI THỰC HIỆN SPP Ở VIỆT NAM: SỰ CHUẨN BỊ CỦA THỊ TRƢỜNG trong ngành gỗ • Việt Nam có 169 doanh nghiệp chế biến sản xuất sản phẩm đồ gỗ đƣợc cấp chứng chỉ về chuỗi hành trình sản phẩm Chain of Custody (CoC); Việt Nam giữ số chứng chỉ CoC ngành gỗ cao thứ ba Châu Á • Các doanh nghiệp có chứng chỉ CoC này đều có định hƣớng xuất khẩu. Họ không thiết lập các kênh phân phối cho thị trƣờng trong nƣớc bởi thị trƣờng trong nƣớc không có nhu cầu sử dụng sản phẩm có chứng chỉ • Nếu áp dụng phƣơng thức mua sắm tập trung, cơ quan mua sắm có thể tạo ra đơn đặt hàng đủ lớn đối với sản phẩm gỗ có chứng chỉ, để các doanh nghiệp cung cấp có thể chào với giá thấp hơn và giảm chi phí phân phối
 30. 30. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Thiếu sự kết nối giữa các luật hiện hành – Hiện chƣa có các hƣớng dẫn hoặc các kết nối để đƣa ĐTM và các quy định bảo vệ môi trƣờng khác vào quá trình mua sắm – Cần có sự phối hợp về quy định pháp lý giữa các Bộ
 31. 31. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Thiếu hƣớng dẫn mang tính pháp lý về phƣơng pháp ĐTM – Hiện chƣa có một hƣớng dẫn pháp lý về phƣơng pháp xây dựng ĐTM trong các dự án đầu tƣ xây dựng có ảnh hƣởng rộng lớn đến vùng đệm xung quanh dự án
 32. 32. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: VỀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ • Thiếu các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm thân thiện môi trƣờng – Hiện chƣa có hƣớng dẫn hoặc bộ tiêu chuẩn về thân thiện môi trƣờng cho các sản phẩm – Hiện cũng chƣa có các quy định hoặc hƣớng dẫn về việc dán tem thân thiện môi trƣờng lên sản phẩm. Nếu làm đƣợc việc này sẽ tạo thuận lợi để thực hiện SPP
 33. 33. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN • Chƣa có sự phối hợp giữa các Bộ ngành liên quan – Hiện nay thực hiện quy trình mua sắm do Bộ KH&ĐT quản lý và giao cho Cục Quản lý Đấu thầu – Hiện chƣa có phối hợp quản lý giữa Bộ KH&ĐT và Bộ TNMT trong việc đƣa các tiêu chí thân thiện môi trƣờng vào quy trình mua sắm. – Luật về Mua sắm Xanh đang đƣợc xây dựng theo kế hoạch sẽ cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ nói trên.
 34. 34. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: VỀ NĂNG LỰC VÀ NGUỒN LỰC • Năng lực và Nguồn lực – Không có nguồn lực nhân sự để triển khai và cũng chƣa đƣợc tập huấn về SPP – Thực hiện mua sắm bền vững sẽ đắt đỏ hơn mua sắm hàng hóa thông thƣờng
 35. 35. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SPP Ở VIỆT NAM: THỊ TRƢỜNG • Các nhà sản xuất tại Việt Nam chƣa đƣợc chuẩn bị để sản xuất và cung cấp các sản phẩm bền vững thân thiện môi trƣờng • Có rất ít các sản phẩm thân thiện môi trƣờng (sản xuất trong nƣớc) đƣợc bán trên thị trƣờng
 36. 36. QUAN ĐIỂM CÁC NHÀ TÀI TRỢ • Các nhà tài trợ quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng chính sách, nâng cao năng lực và thể chế • Chính phủ phải chủ động trong việc giới thiệu và triển khai SPP
 37. 37. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

×