Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les xarxes locals

365 views

Published on

  • Hi estic d'acord amb la teva conclusió
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Entren entren! Bueno bonito y gratis!!!
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Les xarxes locals

  1. 1. Grau Roig 4t ESO Grup G3
  2. 2. Les xarxes informàtiques (I)Una xarxa informàtica està constituïda per un conjuntd’ordinadors i altres dispositius, cnnectats per mitjans físicso sense fil, amb l’objectiu de compartir uns recursosdeterminats. Aquests poden ser de maquinari (hardware), ode programari (software).
  3. 3. Les xarxes informàtiques (II) Xarxes d’àrea local o LAN: Engloben àrees reduïdes Xarxes d’àrea estesa o WAN: Engloben àrees geogràfiques més grans. La connexió dels diferents dispositius es pot fer a través de mitjans físics o sense fil, i les seves característiquesMitjà Nom Tipus de transmissió Velocitat de Distància màxima transmissióFísic Parells Senyals elèctrics Fins a 1 Gb/s Aprox. 100 m trenats Fibra òptica Feix de llum Fins a 10 Gb/s per feix Aprox. 80 kmSense Wi-Fi Ones electromagnètiques Fins a 300 Mb/s Aprox. 100 mfil Bluetooth Ones electromagnètiques Fins a 24 Mb/s Aprox. 10 m
  4. 4. Les xarxes d’àrea local (I)Estructura d’una LAN:Les tipologies més utilitzades actualment en l’estructurad’una LAN són les anomenades en estrella i en abre.La tarjeta de xarxa:També anomenada NIC, és la interfície que permetconnectar el nostre equip a la xarxa. Normalment, s’instal·laa les ranures d’expansió del nostre equip o a través del portUSB. Cada tarjeta de xarxa té un identificador hexadecimalúnic, anomenada MAC.
  5. 5. Les xarxes d’àrea local (II)Els dispositius electrònics d’interconnexió són dispositiusque centralitzen tot el cablejat d’una xarxa en estrella o enabre. De cada equip surt un cable que es connecta a und’aquests dispositius. Tenim dos tipus de dispositius, elconcentrador, commutador i l’encaminador.• Concentrador (hub, en anglès): quan rep un paquet dedades per un port, el retransmet a la resta d’equips.• Commutador (switch, en anglès): emmagatzema l’adreçaMAC de tots els equips que estan connectats a cadascun delsseus ports i l’envia a la MAC que escollim.• Encaminador (router, en anglès): és un dispositiu destinat ainterconnectar diferents xarxes entre si.
  6. 6. Les xarxes d’àrea local (III)El cablejat estructurat és el suport físic o mitjà per on viatjala informació dels equips fins als concentradors ocommutadors. Aquesta informació es pot transmetre a travésde senyals elèctrics (cables de parell trenat) o per feixos dellum (fibra òptica).
  7. 7. El cable de parells trenats Està format per quatre parells de fils, i cada parell va trenat per evitar interferències radioelèctriques. La quantitat de vegades que gira sobre si mateix en fer el trenat s’anomena categoria i determina les prestacions del cable:Categoria Velocitat màxima de Distància màxima transmissiócat5e De 100 Mb/s a 1 Gb/s Aprox. 100 mcat6 1 Gb/s Aprox. 100 mcat6e 10 Gb/s Aprox. 100 mcat7 10 Gb/s Aprox. 100 m
  8. 8. La fibra òpticaEstà formada per filaments transparents (de cristall natural ode plàstic) que poden ser tan fins com un cabell humà icapaços de transportar els paquets d’informació com afeixos de llum produïts per un làser.Els connectors més utilitzats per xarxes locals són l’SC(straight connection) i l’ST (straight TIP). Composició del cable de fibra òptica Nucli És el filament transparent per on circula la informació. Revestiment Permet retenir la llum dins el nucli. Coberta Protegeix el filament i dóna consistència al cable.
  9. 9. Relació dels equips en una xarxa Hi ha dos models bàsics a l’hora de gestionar aquests recursos compartits. El primer model permet que tots els equips de la xarxa puguin compartir recursos sense cap d’ells no tingui el control de la xarxa ni dels recursos, i s’anomena xarxa igualitària. El segon model consisteix en un ordinador (o un grup reduït d’ordinadors) especialitzat anomenat servidor, que s’encarrega del control de la xarxa i dels recursos, anomenat xarxa client-servidor.
  10. 10. Intruccions de consolaLa consola ens permet saber d’una manera ràpida laconfiguració del nostre ordinador per treballar en xarxa i ensfacilitarà unes quantes eines per comprovar-ne elfuncionament.Ipconfig: Ens mostra la configuració actual de la xarxaTCP/IP del nostre equip i la configuració DHCP i DNS.Ping: Comprova l’estat de la connexió d’un equip remot através d’una sol·licitud d’eco o missatge de contesta.Consisteix a enviar-li un missatge demanant que simplementens contesti. D’aquesta manera, podem saber si l’equip estàoperatiu i el temps que es tarda des del moment que es fa lapetició fins que es rep la resposta.Tracert: Indica la ruta que segueixen els paquets que surtendel nostre equip fins a arribar a l’equip de destinació.
  11. 11. Recursos compartitsEn una xarxa tenim la necessitat d’identificar els usuaris quela utilitzen per poder permetre’ls o negar-los l’accés alsdiferents recursos compartits.Comptes d’usuari: És tota la informació que defineix unusuari, i inclou el nom, la contrasenya i els permisos peraccedir a recursos.El grup d’administradors s’encarreguen de l’administracióde l’equip i dels recursos, tenen el màxim de privilegis.El grup de convidats, que pràcticament no en tenen cap, deprivilegis.

×