Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Due diligence
„Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na
dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym
dana firma się zajmuje, j...
Szanowni Państwo,
W biznesie zwycięża ten, kto lepiej przewiduje
przyszłość. Natężenie konkurencji jest na tyle
intensywne...
Zakres naszych usług obejmuje:
Finansowe
due
diligence
Podatkowe
due
diligence
Biznesowe
due
diligence
Prawne
due
diligenc...
W ramach świadczonych usług wykonujemy:
Finansowe due diligence
 Analizę dokumentów korporacyjnych w celu uzyskania infor...
Biznesowe due diligence
 Analizę branży (identyfikacja czynników wpływających na wyniki branży, ocena trendów)
 Analizę ...
Dane kontaktowe:
W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy i uzyskaniem szczegółowej oferty, prosimy o kontakt:
Dar...
Due diligence
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Due diligence

1,081 views

Published on

Rodzaje świadczonych usług w zakresie due diligence.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Due diligence

  1. 1. Due diligence
  2. 2. „Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę ”. Bill Gates
  3. 3. Szanowni Państwo, W biznesie zwycięża ten, kto lepiej przewiduje przyszłość. Natężenie konkurencji jest na tyle intensywne, że reagowanie na obecny stan otoczenia nie wystarcza. Dzisiaj firmy muszą przygotowywać się do tego, co nastąpi jutro. W trakcie poszukiwania nowych obszarów wzrostu, perspektyw rozwoju oraz źródeł przychodów wiele firm podejmuje decyzje dotyczące akwizycji innych Podmiotów. Często jednak firmy nie zdają sobie sprawy jak wiele mogą stracić lub zyskać podejmując takie decyzje. Dlatego też, w szczególności w czasach niepewności gospodarczej, istotnego znaczenia nabiera potrzeba dokładnego poznania przejmowanych Podmiotów. Narzędziem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej wiedzy o potencjalnym celu akwizycji jest due diligence. Drogą do odniesienia sukcesu w procesie akwizycji jest współpraca ze specjalistami w tym zakresie. Nasi doradcy- dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji różnorodnych projektów due diligence potrafią nie tylko zidentyfikować i dostarczyć wiarygodne informacje na temat celu potencjalnej akwizycji ale także zidentyfikować i skwantyfikować ryzyka i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji. Wyniki due diligence natomiast mogą być podstawą weryfikacji rzetelności wyceny podmiotu akwizycji oraz doskonałym narzędziem negocjacji poprzez wpływ na jego cenę. Z poważaniem, Dariusz Gałązka Partner Departament Doradztwa Podatkowego
  4. 4. Zakres naszych usług obejmuje: Finansowe due diligence Podatkowe due diligence Biznesowe due diligence Prawne due diligence Vendor assistance
  5. 5. W ramach świadczonych usług wykonujemy: Finansowe due diligence  Analizę dokumentów korporacyjnych w celu uzyskania informacji o istotnych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki oraz na rozliczenia podatkowe  Analizę odbiorców i dostawców Spółki oraz istotnych umów pod kątem ryzyk finansowych i podatkowych  Analizę zatrudnienia  Analizę finansową Spółki obejmującą analizę wskaźnikową oraz analizę przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto  Weryfikację istotnych pozycji sprawozdania finansowego w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  Oszacowania korekt mających wpływ na aktywa netto Spółki oraz wynik finansowy (EBIT/EBITDA) Podatkowe due diligence  Podatek dochodowy od osób prawnych  Weryfikację zgodności deklarowanych przychodów oraz kosztów z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej  Identyfikację i ocenę różnic pomiędzy wielkościami przychodów i kosztów ustalonymi dla celów księgowych I podatkowych wraz z oceną zasadności odpowiednich włączeń i wyłączeń  Analizę rodzajów przychodów (w oparciu o przegląd struktury przychodów) w celu ustalenia momentu rozpoznania przychodów dla celów podatkowych  Analizę rodzajów kosztów (w oparciu o przegląd struktury kosztów) wraz z przeprowadzeniem na jej podstawie badania szczegółowego dokumentów źródłowych dotyczących istotnych pozycji kosztów (identyfikacja transakcji)  Identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogą kreować ryzyko w zakresie cen transferowych  Podatek od towarów i usług  Weryfikację kompletności opodatkowania podatkiem od towarów I usług poprzez uzgodnienie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów I usług z wartością przychodów wskazanych dla celów księgowych oraz wartością innych operacji ujętych w ewidencji księgowej stanowiących czynności opodatkowane.  Ocenę prawidłowości ujęcia w ewidencji dla celów podatku od towarów i usług dokumentów źródłowych dotyczących zakupu i sprzedaży (badanie metodą wyrywkową)  Podatek dochodowy od osób fizycznych  Weryfikację prawidłowości kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia oraz o dzieło)  Podatek od nieruchomości  Weryfikację prawidłowości opodatkowania
  6. 6. Biznesowe due diligence  Analizę branży (identyfikacja czynników wpływających na wyniki branży, ocena trendów)  Analizę pozycji rynkowej Spółki i jej konkurencji (ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, analiza otoczenia konkurencyjnego Spółki)  Analizę organizacji Spółki i jej zatrudnienia (analiza szczebli decyzyjnych oraz odpowiedzialności kluczowych pracowników Spółki i efektywności systemu rachunkowości zarządczej)  Analizę prognoz finansowych (analiza przyjętych założeń do projekcji finansowych)  Analizę SWOT Prawne due diligence  Analizę dokumentów korporacyjnych w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ocena ich ważności i skuteczności)  Analizę praw własności składników majątkowych Spółki (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, praw na dobrach niematerialnych)  Analizę wierzytelności i długów, stanu roszczeń i podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych  Analizę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy  Ocenę sytuacji w kontekście postanowień o ochronie konkurencji i konsumentów  Ocenę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa ochrony środowiska – analiza otrzymanych decyzji administracyjnych, protokołów pokontrolnych, opinii Vendor assistance Wsparcie Sprzedającego w procesie due diligence obejmuje, m.in.:  Stworzenie regulaminu data room  Uporządkowanie i administrowanie danymi, w tym sporządzenie wykazu dokumentów, które zostaną udostępnione w trakcie due diligence  Opracowanie formy udostępnianych dokumentów  Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez audytorów  Przegląd sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych Spółki w celu identyfikacji kluczowych obszarów oraz ryzyk finansowych i podatkowych Due diligence w zakresie finansowo-podatkowym oraz prawnym przeprowadzamy zarówno na zlecenie Inwestora jak i Sprzedającego.
  7. 7. Dane kontaktowe: W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy i uzyskaniem szczegółowej oferty, prosimy o kontakt: Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident T +48 61 625 13 17 M +48 605 828 912 E dariusz.galazka@pl.gt.com Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań T +48 (61) 62 51 100 F +48 (61) 62 51 101 NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000369

×