Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reinwestycja kapitalu z sukcesji (wealth management)

1,076 views

Published on

Co zrobić z uzyskanymi pieniędzmi? Jakie mam alternatywy? Jakie korzyścią, a jakie ryzyka związane są z poszczególnymi rozwiązaniami? Jaki mam apetyt na ryzyko? Które rozwiązanie jest adekwatne do mojej sytuacji?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reinwestycja kapitalu z sukcesji (wealth management)

 1. 1. Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu?Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r.
 2. 2. Inwestycje - apetyt na zyski vs. percepcja ryzykaZbigniew NajmanRegionalny Dyrektor SprzedażyBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 3. 3. „Połączenie” dwóch formuł prawnych: FIZ + FIO• formuła SFIO umożliwia stosowanie limitów inwestycyjnych dostępnych dla funduszy zamkniętych... – w szczególności: możliwość lokowania do 20% aktywów w pojedynczą spółkę • możliwość zbudowania skoncentrowanego portfela• ... przy zachowaniu płynności inwestycji typowej dla funduszy otwartych – możliwość zamiany między subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych, – możliwość dokonywania wpłat i wypłat każdego dnia
 4. 4. Arka Prestiż SFIO w skrócie• Produkt BZ WBK TFI dedykowany dla segmentu wealth management – minimalna wpłata: 1 mln PLN – aktualnie obniżona (promocja) do 250 tys. PLN• Styl zarządzania: kontynuacja tradycji Portfeli Fundamentalnych oferowanych przez BZ WBK Asset Management – dobry track record w zakresie wyników długoterminowych
 5. 5. 5 subfunduszy, wiele możliwości Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Arka Prestiż Obligacji Skarbowych Arka Prestiż Akcji Rosyjskich Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Arka Prestiż Akcji Polskich pełne spektrum strategii dłużna st. wzrostu zrównoważona akcyjna 0% 20% 40% 60% 80% 100% udział subfunduszy akcyjnych
 6. 6. Założenia polityki inwestycyjnej• 66% do 100% aktywów lokowane jest Struktura portfela w akcje i instrumenty o podobnym 100% charakterze.• Co najmniej 66% aktywów subfunduszu 80% inwestowane jest w Polsce.• Możliwość koncentracji na wybranych 60% spółkach (inwestowania relatywnie dużej części – do 20% – aktywów w poszczególne 40% spółki) zwiększa potencjał zysków subfunduszu w porównaniu do funduszy 20% inwestycyjnych otwartych.• Benchmark: WIG 0% inne 18,40% akcje 81,60% wg stanu na 30.06.2011
 7. 7. Czego oczekiwać? Zysk Zmienność / ryzyko wysoki potencjał zysków, dodatkowo zmienność podwyższona w stosunku do pozostałych funduszy akcji, ze zwiększony przez możliwość koncentracji względu na możliwość koncentracji portfela (do 20% aktywów w jedną portfela spółkę) Dlaczego warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?• Inwestycja na rynku akcji • Wysokie ryzyko, szczególnie w krótkim• Potencjał zysku wyższy niż typowych funduszy okresie akcji – możliwość gwałtownych spadków – w krótkim terminie możliwe są • Wysoka koncentracja = niska dywersyfikacja spektakularne wzrosty (np. kilkadziesiąt portfela subfunduszu procent w ciągu roku), jednak w długim – cecha ta może być odbierana zarówno jako terminie należałoby oczekiwać średnio ok. wada (wzrost ryzyka), jak i zaleta (wzrost dziewięciu do kilkunastu procent zysku potencjału zysku) rocznie • Koncentracja na pojedynczym rynku• Inwestycja na rynku znanym Klientowi – ryzyko możliwe do wyeliminowania – należy jednak zauważyć, że postrzegane poprzez nabycie jednostek uczestnictwa mniejsze ryzyko inwestycji na lokalnym różnych subfunduszy rynku może być przejawem tzw. home bias
 8. 8. Założenia polityki inwestycyjnej• 66% do 100% aktywów lokowane w akcje Struktura portfela i instrumenty o podobnym charakterze.• Co najmniej 66% aktywów inwestowane 100% w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 80%• Możliwość koncentracji na wybranych spółkach (inwestowania relatywnie dużej 60% części – do 20% – aktywów w poszczególne spółki) zwiększa potencjał zysków 40% subfunduszu w porównaniu do funduszy 20% inwestycyjnych otwartych.• Benchmark: 40% ISE 100 + 35% ATX + 0% + 12,5% PX + 12,5% BUX (od 28.05.2011) inne 6,90% cert. 1,31% (do 28.05.2011: MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria) Inwestyc. kwity 12,64% depozytowe akcje 79,15% wg stanu na 30.06.2011
 9. 9. Czego oczekiwać? Zysk Zmienność / ryzyko wysoki potencjał zysków, dodatkowo zmienność podwyższona w stosunku do pozostałych funduszy akcji, ze zwiększony przez możliwość koncentracji względu na możliwość koncentracji portfela (do 20% aktywów w jedną portfela spółkę). Dodatkowo – istotny element ryzyka walutowego Dlaczego warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?• Inwestycja na rynku akcji • Wysokie ryzyko, szczególnie w krótkim• Potencjał zysku wyższy niż typowych okresie funduszy akcji – możliwość gwałtownych spadków – w krótkim terminie możliwe są – ryzyko walutowe spektakularne wzrosty (np. kilkadziesiąt procent w ciągu roku), • Wysoka koncentracja = niska jednak w długim terminie dywersyfikacja portfela subfunduszu należałoby oczekiwać średnio ok. – cecha ta może być odbierana zarówno dziewięciu do kilkunastu procent jako wada (wzrost ryzyka), jak i zysku rocznie zaleta (wzrost potencjału zysku)• Inwestycja na perspektywicznych rynkach wschodzących
 10. 10. Założenia polityki inwestycyjnej• 66% do 100% aktywów subfunduszu Struktura portfela lokowane jest w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. 100%• Do 34% aktywów może być zainwestowana 80% w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. 60%• Co najmniej 50% aktywów subfunduszu inwestowane jest – bezpośrednio lub 40% pośrednio – w akcje i instrumenty finansowe 20% o podobnym charakterze, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym 0% obszarem prowadzenia działalności jest inne 16,91% terytorium Rosji. cert. 8,45% Inwestycyj.• benchmark: MICEX kwity 16,01% depozytowe akcje 58,63% wg stanu na 30.06.2011
 11. 11. Czego oczekiwać? Zysk Zmienność / ryzyko wysoki potencjał zysków, dodatkowo zmienność podwyższona w stosunku do pozostałych funduszy akcji, ze zwiększony przez możliwość koncentracji względu na możliwość koncentracji portfela (do 20% aktywów w jedną portfela spółkę). Dodatkowo – istotny element ryzyka walutowego Dlaczego warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?• Inwestycja na rynku akcji • Wysokie ryzyko, szczególnie w krótkim okresie• Potencjał zysku wyższy niż typowych funduszy – możliwość gwałtownych spadków akcji – ryzyko walutowe – w krótkim terminie możliwe są • Wysoka koncentracja = niska dywersyfikacja spektakularne wzrosty (np. kilkadziesiąt portfela subfunduszu procent w ciągu roku), jednak w długim – cecha ta może być odbierana zarówno jako terminie należałoby oczekiwać średnio ok. wada (wzrost ryzyka), jak i zaleta (wzrost dziewięciu do kilkunastu procent zysku potencjału zysku) rocznie• Inwestycja na perspektywicznym rynku • koncentracja geograficzna – jedna z największych gospodarek świata – inwestycja na pojedynczym rynku – bogactwo zasobów naturalnych – wbrew obiegowym opiniom: coraz bardziej przejrzyste regulacje, sprzyjające prowadzeniu biznesu
 12. 12. Założenia polityki inwestycyjnej• Min. 80% aktywów lokowane jest w dłużne Struktura portfela papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie 100% polskiej lub obcej ale zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.• Inwestycje w dłużne papiery wartościowe 80% oraz instrumenty rynku pieniężnego inne niż skarbowe mogą stanowić maksymalnie 20% 60% aktywów Subfunduszu.• benchmark: Merill Lynch Polish Government 40% (G0PL) Index 20% 0% inne 26,82% obligacje 73,18% wg stanu na 30.06.2011
 13. 13. Czego oczekiwać? Zysk Zmienność / ryzyko ambicją zarządzającego jest przynosić Zmienność notowań subfunduszu związana jest głównie ze zmianami zyski na poziomie oprocentowania rynkowych stóp procentowych najlepszych depozytów Dlaczego warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?• Inwestycja w jedną z • Ryzyko stopy procentowej bezpieczniejszych klas aktywów: – także na bardzo bezpiecznych dług skarbowy papierach można stracić, nawet• Potencjał zysku suma rentowności jeśli ryzyko niewypłacalności obligacji skarbowych i wyniku decyzji alokacyjnych pozostaje niezwykle niskie • szczególnie w krótkich okresach• Obniżenie łącznego poziomu ryzyka portfela inwestycyjnego • Stosunkowo słaba ochrona przed – „rozcieńczenie” inwestycji w inflacją akcje
 14. 14. Założenia polityki inwestycyjnej• Głównym wyznacznikiem przy doborze lokat będzie perspektywa uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu Struktura portfela (powyżej wyników funduszy obligacji skarbowych oraz depozytów bankowych). 100%• Zarządzający może dopuszczać zwiększony poziom ryzyka kredytowego oraz ryzyka ograniczonej 80% płynności. – Odpowiedni poziom dywersyfikacji ma zapewnić, że 60% ewentualna realizacja tych ryzyk będzie miała ograniczony wpływ na łączną wartość portfela 40% – Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne dopuszcza umiarkowany poziom ryzyka stóp 20% procentowych• Część portfela mogą stanowią inwestycje w obligacje 0% denominowane w innych walutach niż PLN – ryzyko walutowe jest zazwyczaj zabezpieczone gotówka 20,69%• Obligacje skarbowe, których udział może być obligacje komercyjne 48,82% relatywnie wysoki, służą zapewnieniu płynności listy 3,52%• benchmark: WIBID 3M + 100 punktów bazowych zastawne obligacje 26,97% skarbowe wg stanu na 30.06.2011
 15. 15. Czego oczekiwać? Zysk Zmienność / ryzyko ambicją zarządzającego jest przynosić w długim okresie zmienność wyższa niż w przypadku rynku obligacji zyski na poziomie oprocentowania skarbowych; warto zwrócić uwagę, że stabilny wzrost wartości jednostki najlepszych depozytów w krótkich okresach daje tylko pozór bezpieczeństwa: jest on efektem niewielkiej płynności rynku Dlaczego warto wybrać? Na co zwrócić uwagę?• Potencjał zysku wyższy niż dla obligacji skarbowych • Ryzyko kredytowe• Zwiększona „odporność” na ryzyko stopy procentowej – niewypłacalność emitenta może spowodować – w porównaniu z obligacjami skarbowymi odczuwalny spadek wartości inwestycji (mimo• Zwiększona „odporność” na inflację dywersyfikacji – w porównaniu z obligacjami skarbowymi • Ryzyko płynności• Uzupełnienie części obligacyjnej portfela – zabezpieczone wysokim udziałem obligacji inwestycyjnego skarbowych – dywersyfikacja • Ryzyko wyceny: pozornie niska zmienność – w krótkich okresach w.j.u. może rosnąć stabilniej niż w.j.u. subfunduszu obligacji skarbowych. To konsekwencja braku transakcji na obligacjach korporacyjnych, a nie znikoma zmienność ich wycen. W efekcie, „widoczne” zmiany w.j.u. mogą być rzadsze, ale silniejsze
 16. 16. Wyniki inwestycyjne Arka Prestiż SFIO Subfundusz 1M 3M 6M 12MAkcji Polskich -0,3% 13,3% 11,1% -11,0%Akcji Rosyjskich -5,4% 7,3% 16,6% n/dAkcji Środkowej iWschodniej Europy -0,1% 11,9% 2,0% -15,4 %Obligacji Korporacyjnych 1,0% 3,7% 4,2% n/dObligacji Skarbowych 0,5% 2,5% 4,3% 8,9%Źródło: dane TFI na dzień 31.03.2012, wszystkie wartości w PLNObjaśnieniekolory pól oznaczają pozycję w rankingu: 1 kwartyl 2 kwartyl 3 kwartyl 4 kwartyl
 17. 17. Przedstawiane dane są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznymi nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki są stopami zwrotujednostki uczestnictwa w podanych okresach; nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych orazopłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat dostępną nastronie www.prestiz.arka.pl.Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Funduszu Arka Prestiż SFIO cechuje się dużązmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszu i opisczynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stroniewww.prestiz.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu.Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacjizałożonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyćsię z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.Ponieważ Subfundusz może inwestować nawet do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papierywartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobectego podmiotu i udziały w tym podmiocie, istnieje ryzyko dużo mniejszej dywersyfikacji aniżeli wprzypadku portfeli funduszy inwestycyjnych otwartych, a więc tzw. ryzyko niesystematyczne(specyficzne). Im więcej jest różnych papierów wartościowych w portfelu, tym ryzyko niesystematycznejest mniejsze. Przy efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego możliwe jest prawie całkowitewyeliminowanie ryzyka niesystematycznego. Przy mniejszej dywersyfikacji ryzyko specyficzne związanez danym papierem wartościowym lub branżą jest duże i może istotnie wpływać na wartość AktywówSubfunduszu.
 18. 18. PANEL DYSKUSYJNYReinwestycja kapitału z sukcesjiModeracja: Robert Stanilewicz, Redaktor, TVN CNBCDamian AtroszczakMenedżer, Doradztwo w transakcjach kapitałowych, Grant ThorntonMichał DworzyńskiVice-President, Banque Privée Edmond De Rothschild EuropeMaciej KossowskiPrezes Zarządu, Wealth SolutionsZbigniew NajmanRegionalny Dyrektor Sprzedaży BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA BankZachodniJuliusz WindorbskiPrezes Zarządu, Desa Unicum
 19. 19. OrganizatorPartnerzy merytoryczniPatroni medialni

×