Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport NewConnect - podsumowanie rozwoju

2,196 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania sie z najnowszym Raportem, w którym nasi eksperci analizują sytuację na rynku NewConnect

 • Be the first to comment

Raport NewConnect - podsumowanie rozwoju

 1. 1. 1 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuRaport: NewConnectPodsumowanie rozwojuCzerwiec 2013PATRONAT:
 2. 2. 2 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwoju01 Wstęp do raportu 302 Podsumowanie rozwoju 4Indeksy rynkowe 4Aktywność emitentów 5Aktywność inwestorów 6Kapitalizacja emitentów 7Migracja emitentów na rynek główny GPW 8NewConnect Lead 9NewConnect HLR i SHLR 10NC Life Science 12Analiza sektorowa emitentów 13Lokalizacja emitentów 14Spółki zagraniczne na NewConnect 1503 Okiem emitenta 16Podsumowanie debiutów 16Wielkość przeprowadzanych ofert 17Charakterystyka ofert 18Podział sektorowy debiutantów 19Akcje emitentów na NewConnect 20Kolejne emisje 21Proces upubliczniania spółki 23Proces przekształcenia formy prawnej 24Optymalizacja podatkowa 2504 Komunikacja z rynkiem 26Podstawowe zasady 26Debiut jako środek do celu 2805 Okiem inwestora 30Świadomość ryzyka jest najważniejszą sprawą 30Aktywność inwestorów 32Analiza stóp zwrotu w dniu debiutu 33Analiza stóp zwrotu w 2012 roku 34Analiza liczby transakcji 35Analiza wartości obrotów 3606 Autoryzowani Doradcy 37Ranking Autoryzowanych Doradców 38Zawartość
 3. 3. 3 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWstęp do raportuMamy przyjemność przedstawić Państwu drugąedycją raportu Grant Thornton poświęconego rynko-wi NewConnect.2012 rok wraz z pierwszymi miesiącami bieżącegoroku przyniósł oczekiwane zmiany w RegulaminieAlternatywnego Systemu Obrotu. Aktualizacja prze-pisów zaostrzyła zasady funkcjonowania na rynkuzarówno dla emitentów jak i autoryzowanych dorad-ców. Ponadto, doczekaliśmy się wejścia w życie no-welizacji ustawy o ofercie publicznej, która znaczącozmieniła metodologię przeprowadzania ofert prywat-nych oraz oferty publicznej.Nowe przepisy, pomimo tego, że utrudniły spół-kom—kandydatom debiut na rynku alternatywnym,w długim terminie powinny przyczynić się do jegorozwoju przynosząc korzyści dla wszystkich jego inte-resariuszy.Nasz nowy raport nadal przedstawia obraz rynkuo rosnącej pozycji, cieszącego się zaufaniem interesa-riuszy, który na dobre wpisał się w mapę miejsc spo-tkań przedsiębiorców i inwestorów. Jednakże, w po-równaniu do ubiegłej edycji raportu, dostrzegamysygnały spowolnienia dynamiki rozwoju rynku, orazwskazujemy na mankamenty jego funkcjonowania,również z punktu widzenia inwestorów indywidual-nych.Mając na uwadze sugestie i uwagi czytelnikówpierwszej edycji raportu, naszą drugą publikacjęwzbogaciliśmy o działy poświęcone zagadnieniomprawnym oraz komunikacji z rynkiem, których znajo-mość jest niezbędna przed podjęciem decyzji o debiu-cie na rynku alternatywnym.Mam jednak nadzieję, że przygotowany raportbędzie inspiracją do przeprowadzenia dedykowanychanaliz, które będą wykorzystane w celu właściwegookreślenia szans i ryzyk związanych z debiutem lubinwestowaniem na rynku NewConnect. Zachęcam dolektury.______________________Damian AtroszczakMenedżer ZespołuTransakcji KapitałowychGrant Thornton
 4. 4. 4 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuPodsumowanierozwojuIndeksy rynkoweZainteresowanie inwestorów rynkiem alternatyw-nym ilustrują zmiany NCIndex—głównego indeksuNewConnect—na tle najważniejszych indeksów GPW.Moment rozpoczęcia działalności NewConnectzbiegł się w czasie z początkiem najostrzejszego od IIwojny światowej kryzysu gospodarczego, który podwa-żył zaufanie inwestorów do instytucji finansowych orazspowodował olbrzymie spadki na rynkach kapitało-wych. W rezultacie, kryzys gospodarczy miał decydują-cy wpływ na zmiany kursów spółek notowanych nanowo powołanym rynku alternatywnym.W pierwszych tygodniach swojego funkcjonowania,NCIndex tracił w stosunku do tradycyjnych rynkówGPW ponad 30%, jednak odbicie przed końcem ’07pozwoliło mu zamknąć rok ze stopą zwrotu +44,2%.Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce i naświecie uruchomiło falę spadków w całym 2008 roku.Trend ten został zahamowany wraz z początkiem roku2009. Od marca ’09 obserwowaliśmy powolną odbu-dowę wszystkich indeksów GPW, która trwała-z różną dynamiką - do końca sierpnia 2010 roku.Niemal w całym okresie funkcjonowania NCIndexdotknęły głębsze spadki w porównaniu do tradycyj-nych indeksów GPW. W okresie od 30.08.2007 do28.12.2012, wartość NCIndex spadła o ponad 65%,podczas gdy WIG stracił około 20%.Należy jednak zauważyć, iż poprzez wprowadzeniew czerwcu ’12 segmentów HLR oraz SHLR , usuniętoponad 120 spółek z indeksu NCIndex. W związku zpowyższym indeks ten przedstawia dane nieporówny-walne do okresów poprzedzających. Faktem jest jed-nak, iż z racji na profil ryzyka spółek z NewConnect,indeks dotykają większe spadki w okresie słabszej ko-niunktury niż indeksy Rynku Głównego.NewConnect grupuje perspektywiczne, ale wysoceryzykowne spółki, dlatego wartość NCIndex charakte-ryzuje się dużą zmiennością, wynikającą z ograniczone-go zaufania inwestorów. NewConnect był pierwszymrynkiem GPW od którego inwestorzy rozpoczęliucieczkę po pojawieniu się symptomów kryzysui prawdopodobnie będzie ostatnim rynkiem, na którypowrócą po uzyskaniu przekonania o trwałej poprawiesytuacji gospodarczej.Wykres 1. Indeksy GPW w okresie 30.08.2007 – 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton______________________Agata BrzyskaKonsultant w ZespoleTransakcji KapitałowychGrant ThorntonStopyzwrotu-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%-90%-70%-50%-30%-10%10%30%50%2007-08-30 2008-06-20 2009-04-07 2010-01-22 2010-11-05 2011-08-24 2012-06-12mWIG40 sWIG80 NCIndex WIG WIG20TR
 5. 5. 5 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwoju„Pomimo ucieczki inwestorów z rynków kapitałowych, New-Connect zdołał przyciągnąć nowych emitentów, stając się najdy-namiczniej rozwijającą się platformą obrotu w Europie.”Wykres 2. Liczba oraz kapitalizacja emitentów na NewConnect w okresie 30.08.2007 – 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonAktywność emitentówSukces rynku NewConnect byłby niemożliwy bezdopływu kolejnych emitentów, którzy w całej, ponadpięcioletniej historii jego funkcjonowania podtrzymy-wali zainteresowanie rynkiem wśród inwestorów.W okresie od 30.08.2007 do 31.12.2012 na rynkualternatywnym zadebiutowało 458 spółek. Na koniecanalizowanego okresu na NewConnect notowanychbyło jednak 429 spółek. Różnica wynika z wycofaniaprzez Zarząd GPW dwudziestu dziewięciu emitentówz obrotu giełdowego. Dziewiętnaście spółek zmieniłosystem notowań przechodząc na rynek główny GPW(w tym jedna poprzez połączenie ze spółką notowanąna rynku regulowanym). Trzy spółki zostały wycofanez obrotu z powodu upadłości. Przyczyną wycofaniakolejnych sześciu spółek było niespełnienie wymogówstawianych przez GPW. Jedna ze spółek została wyku-piona przez inwestora finansowego.Stały dopływ nowych emitentów umożliwił wzrostkapitalizacji NewConnect niemal w całym okresiefunkcjonowania rynku. W najtrudniejszym momenciedla giełd papierów wartościowych, tj. od stycznia 2008do marca 2009, kapitalizacja NewConnect oscylowałapomiędzy 1,1 mld zł a 1,2 mld zł, co było zasługądopływu nowych spółek oraz rejestracji kolejnychuczestników rynku. Na 2012 roku koniec badanegookresu kapitalizacja wszystkich spółek wyniosła11,1 mld zł.-2 0004 0006 0008 00010 0002080140200260320380440500Liczba emitentów Kapitalizacja (mln zł)StopyzwrotuKapitalizacja(wmlnzł)
 6. 6. 6 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuAktywność inwestorówAnalizując rozwój rynku NewConnect warto zwró-cić uwagę na liczbę zawieranych transakcji oraz nawartość generowanych obrotów.W ciągu pierwszych kilku miesięcy od uruchomie-nia rynku alternatywnego, tj. do lutego 2008 r., możnabyło zaobserwować gwałtowny wzrost liczby zawiera-nych transakcji oraz wartości obrotów. Wzrost aktyw-ności inwestorów został jednak zahamowany wrazz pogłębiającą się recesją na rynkach kapitałowych.W okresie od marca ‘08 r. do lipca ‘09 r. zauważalnabyła stagnacja w handlu akcjami.Poprawa atmosfery wśród inwestorów nastąpiładopiero w połowie 2009 roku. Do marca ‘10, mie-sięcznie obroty na akcjach wzrosły ponad pięciokrot-nie, z 70 do ponad 380 mln zł. Podobna tendencjadotyczyła liczby miesięcznie zawieranych transakcji,których ilość w tym okresie wzrosła ponad cztero-krotnie, z 20 tys. do niemal 90 tys.Zahamowanie aktywności inwestorów nastąpiłow kwietniu 2010 roku. Obroty na akcjach spadły wciągu tego miesiąca o ponad 50%, tj. z 380 mln zł do160 mln zł, a po kolejnych dwóch miesiącach osiągnę-ły poziom 111 mln zł.Początek wakacji ‘10, podobnie jak w 2009 roku,przyniósł ożywienie na rynku. Trend ten trwał przeztrzy kolejne miesiące, osiągając w październiku obrotyprzekraczające 471 mln zł.Przełom 2010/2011 roku to drastyczny spadekwartości obrotów i liczby transakcji. Wynikał on prze-de wszystkim ze zmiany sposobu ustalania i publiko-wania ich wartości. Od pierwszej sesji 2011 roku war-tość obrotów odzwierciedla wartości transakcji(wcześniej obroty oznaczały sumę wartości kupnai wartości sprzedaży akcji).Kwiecień i maj ‘11 przyniosły wzrost aktywnościinwestorów. Tendencja ta nie zdołała utrzymać sięzbyt długo. Trudna sytuacja gospodarcza państw stre-fy euro odbiła się również na rodzimym rynku alter-natywnym. Utrata zaufania inwestorów do rynkówfinansowych spowodowała stopniowy spadek obro-tów w drugiej połowie 2011 roku.W okresie od lutego do marca ‘12 widoczny byłwzrost aktywności inwestorów na NewConnect. Wmaju ‘12 nastąpił gwałtowny spadek. Tendencja tautrzymywała się do końca trzeciego kwartału ‘12. Wlistopadzie aktywność inwestorów chwilowo wzrosłajednakże w grudniu ponownie gwałtownie spadła -wartość obrotów wyniosła 69,3 mln zł przy 51,0 tys.zawartych transakcjach.Warto zwrócić uwagę na fakt, iż na wartość obro-tów akcjami na NewConnect wpływa migracją spółekna rynek regulowany. Wśród spółek zmieniającychrynek notowań, dominują te cieszące się największąpopularnością wśród inwestorów.Łącznie, w ciągu ponad pięcioletniej historii funk-cjonowania rynku alternatywnego, zawarto ponad 3,3mln transakcji, generując około 8,7 mld zł obrotów.Wykres 3. Liczba transakcji oraz wartość obrotów w ujęciu miesięcznym w okresie 30.08.2007 – 31.12.2012„Wartość obrotów sesyjnych oraz liczba zawieranychtransakcji najlepiej obrazują skalę zainteresowaniainwestycjami w spółki notowane w alternatywnymsystemie obrotu.”Źródło: Opracowanie Grant Thornton
 7. 7. 7 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuKapitalizacja emitentówNa koniec ostatniej sesji 2012 roku, łączna wartośćwszystkich 429 notowanych na rynku NewConnectpodmiotów wyniosła 11,1 mld zł. Oznacza to, że prze-ciętna spółka z rynku alternatywnego wyceniana byłana 25,9 mln zł.W rzeczywistości emitenci obecni na NewConnectcharakteryzują się znaczącą dysproporcją wartości ryn-kowej. Na rynku dominują małe i bardzo małe pod-mioty. Około 58,7% wszystkich spółek posiada kapita-lizację poniżej 10 mln zł. Wartość 22,9% spółek mieścisię w przedziale od 10 mln zł do 25 mln zł. Na rynkualternatywnym nie brakuje jednak dużych przedsię-biorstw. Wartość nieco ponad 4% ogółu spółek prze-kracza 100 mln zł.Na koniec grudnia 2012 roku najdroższą spółkąnotowaną na NewConnect była PCZ S.A., z sektoraochrony zdrowia (kapitalizacja na poziomie 1.809,6 mlnzł). Drugą najdroższą spółką był Termo-rex S.A., spół-ka z sektora technologii, której kapitalizacja wyniosła904 mln zł. Na trzeciej pozycji uplasowała się spółkaElkop Energy S.A., działająca w branży eco-energii. Jejkapitalizacja wyniosła 510,25 mln zł.Najmniejszą pod względem wartości rynkowej spół-ką była Emporium S.A. z sektora wypoczynkowego,wyceniana na 200 tys. zł. Kolejną spółką pod względemniskiej kapitalizacji była Inwazja PC S.A., z sektora han-dlowego, której wycena rynkowa wynosiła 320 tys. zł.Na trzecim miejscu znajduje się firma Partex S.A. zkapitalizacją na poziomie 340 tys. zł również z sektorahandlowego.Warto zaznaczyć, że firma Emporium SA należy dosektora HLR, natomiast Inwazja PC S.A. oraz PartexS.A. do segmentu SHLR.Tabela 1. Ranking spółek o największej kapitalizacji na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 4. Rozkład emitentów według kapitalizacji na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton020406080100120140160180200Lp. Nazwa spółkiKapitalizacja(mln zł)1. PCZ 1809,62. Termo-Rex 904,03. Elkop Energy 510,34. DTP 314,35. Elemental Holding 257,96. Platinium Properties Group 247,67. Medicalgorithmics 225,98. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek 190,59. Mostostal Wrocław 171,410. Orphee 157,2Liczbaemitentów
 8. 8. 8 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuMigracja emitentów na rynek główny GPWRynek NewConnect traktowany jest często jakotzw. „przedsionek” rynku głównego GPW. Oznacza to,że celem wielu emitentów jest przeniesienie notowańi debiut na tzw. „dużej giełdzie”.W dotychczasowej historii NewConnect 18 spółekwykorzystało swój potencjał, zamieniając rynek alterna-tywny na rynek regulowany. Ponadto, jedna ze spółekpoprzez połączenie ze spółką z rynku głównego, rów-nież stała się jego uczestnikiem.Pierwszą spółką, która przeszła proces przeniesienianotowań była MW Trade S.A., spółka z sektora usługfinansowych. Miało to miejsce w grudniu 2008 roku,czyli nieco ponad rok po wprowadzeniu jej do alterna-tywnego systemu obrotu. Zaraz po niej, na początkustycznia ‘09, rynek notowań zmieniła Centrum KlimaS.A., spółka z branży budowlanej.Najwięcej emitentów przeniosło notowania na ry-nek regulowany w 2010 roku (8 spółek), a w 2011 rokubyło to 6 spółek.W 2012 roku na zmianę rynku notowań zdecydowa-ły się jedynie spółka Mo-BRUK S.A. (sektor recyklin-gu) oraz Voxel S.A. (sektor ochrony zdrowia).Przeciętnie, emitenci którzy zmienili system noto-wań spędzili na rynku alternatywnym nieco powyżej 2lat. W tym czasie mieli szansę - poprzez rzetelne wypeł-nianie obowiązków informacyjnych oraz poprawę wy-ników finansowych - budować swój wizerunek jakoatrakcyjnej formy lokowania kapitału oraz umacniaćswoją wiarygodność i stabilność finansową.Najwięcej emitentów przechodzących na „dużągiełdę” pochodzi z województwa mazowieckiego (5)oraz dolnośląskiego (4). Spółki, których akcje zmieniłyrynek notowań działały głównie w sektorze inwestycyj-nym (5 emitentów) oraz usług finansowych (3 emiten-tów).Z zaprezentowanych danych wynika, że 13 spółek(72%) przeszło na rynek główny bez przeprowadzaniadodatkowej oferty akcji. Tylko 5 spółek przeprowadzi-ło ofertę wraz z debiutem na rynku regulowanymGPW.Tabela 2. Spółki które zmieniły rynek notowańŻródło: Opracowanie Grant ThorntonLp. Nazwa emitentaData debiutu naNewConnectData debiutuna GPWOkresnotowańna NC(w latach)Wartość ofertyna GPW(mln zł)Sektor1. MW Trade 2007-09-28 2008-12-19 1,2 bez oferty usługi finansowe2. Centrum Klima 2008-05-27 2009-01-06 0,6 bez oferty budownictwo3. Fast Finance 2008-05-06 2010-03-30 1,9 bez oferty usługi finansowe4. Pragma Inkaso 2008-04-14 2010-05-07 2,1 bez oferty usługi finansowe5.LST Capital(dawniej Lusatia)2008-08-13 2010-05-26 1,8 12,7 inwestycje6. Tesgas 2009-07-08 2010-07-21 1,0 62,4 budownictwo7. Krynicki Recykling 2008-02-14 2010-10-26 2,7 14,7 recykling8. Trans Polonia 2008-09-12 2010-11-25 2,2 4,2 usługi inne9. PTI 2009-05-18 2010-12-01 1,5 bez oferty inwestycje10. Eko-Export 2009-07-16 2010-12-28 1,5 bez oferty usługi inne11. PPH Wadex 2008-06-03 2011-01-12 2,6 3,6 technologie12. Euroimplant 2008-03-18 2011-03-29 3,0 bez oferty ochrona zdrowia13. Quercus TFI 2008-09-11 2011-03-30 2,6 bez oferty inwestycje14. ADV (dawniej ADV.pl) 2007-10-09 2011-04-13 3,5 bez oferty media15. IQ Partners 2007-12-04 2011-10-11 3,9 bez oferty inwestycje16. WDM 2007-08-30 2011-07-19 3,9 bez oferty inwestycje17. Mo-BRUK 2010-06-29 2012-04-25 1,8 bez oferty recykling18. Voxel 2011-10-11 2012-10-23 1,0 bez oferty ochrona zdrowia
 9. 9. 9 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuNewConnect Lead16 marca 2010 r. Giełda Papierów Wartościowychutworzyła specjalny segment dla spółek notowanychna NewConnect, tj. NewConnect Lead.Głównym celem utworzenia tego segmentu byłowyróżnienie największych i najbardziej płynnych spó-łek, które spełniają kryteria związane z przyszłymdopuszczeniem na główny parkiet GPW.Do segmentu NC Lead mogą przynależeć jedyniespółki, które spełniają zarówno parametry ilościowe(np. kapitalizacja, płynność obrotu, czas bycia spółkąpubliczną) jak i jakościowe, odnoszące się do stosowa-nia dobrych praktyk oraz rzetelnego wykonywaniaobowiązków informacyjnych. Istotne jest to, aby każ-da spółka zakwalifikowana do tego prestiżowego seg-mentu spełniała wszystkie z narzucanych przez Giełdękryteriów.Aktualizacja składu segmentu NC Lead następujeraz na kwartał, po zakończeniu ostatniej sesji giełdo-wej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. ZarządGiełdy dokonuje weryfikacji wspomnianych wcześniejdanych z ostatniego półrocza działalności spółek.Dotychczas, spółkami które zostały dopuszczonena parkiet główny GPW, po wcześniejszej obecnościna NewConnect Lead były: Pragma Inkaso S.A., LSTCapital S.A., Krynicki Recykling S.A., Polskie Towa-rzystwo Inwestycyjne S.A., Euroimplant S.A., QuercusTFI S.A., IQ Partners S.A. oraz WDM S.A.Na 31 grudnia 2012 roku segment NewCon-nect Lead obejmował 13 spółek.Tabela 3. Spółki wchodzące w skład segmentu NewConnectLead na 31.12.2012„Segment NewConnect Lead skupia liderów rynku,dlatego powinien być traktowany jako ostatnia prostaprzed wejściem na rynek główny GPW”Lp. Nazwa spółki Ticker SektorKapitalizacja(w mln zł) na31.12.2012 r.1. LUG LUG Budownictwo 26,02. Mabion MAB Ochrona Zdrowia 103,53. PGS Software PSW Informatyka 71,34. Invista INV Inwestycje 47,45. Internity INT Budownictwo 33,26. EGB Investments EGB Usługi finansowe 24,57. Grodno GRN Handel 37,48. Esotiq & Henderson EAH Handel 47,29. SMS Kredyt Holding SMS Usługi finansowe 18,810. Synektik SNT Ochrona Zdrowia 89,511. Progres Investment PRG Usługi finansowe 59,112. Biogened BGD Ochrona Zdrowia 22,313. ZWG ZWG Technologie 133,9Źródło: Opracowanie Grant Thornton
 10. 10. 10 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuNewConnect HLR i SHLRNa mocy uchwały Zarządu Giełdy z 28 maja 2012roku na rynku alternatywnym wprowadzone zostałydwa dodatkowe segmenty, tj. NewConnect High Liqu-idity Risk (HLR) oraz NewConnect Super High Liqui-dity Risk (SHLR) - stworzone dla spółeko najwyższym profilu ryzyka inwestycyjnego.Do segmentu NC High Liquidity Risk zaliczonezostały spółki, których wartość akcji w wolnym obro-cie w ostatnich trzech miesiącach nie przekraczała1 mln zł. Na 31.12.2012 r. segment ten skupiał 143spółek.Indeks Super High Liquidity Risk grupuje spółki,których kapitalizacja w wolnym obrocie jest mniejszaod 1 mln zł, a dodatkowo spełniony jest jedenz dwóch warunków: przeciętny kurs akcji nie przekra-cza 10 gr lub średnia zmienność kursu jest większa niż10%. Do tego segmentu zaliczone zostały także firmyw stanie upadłości. Zakwalifikowanie do NC SHLRoznacza również przeniesienie spółki do jednolitegosystemu notowań. Na koniec 2012 roku segmentSHLR skupiał 25 emitentów.Spółki zaliczone do segmentów HLR lub SHLRotrzymały szczególne oznaczenie w serwisach infor-macyjnych NewConnect, a zarazem zostały usunięte zindeksów giełdowych.Spośród spółek należących do segmentu HLRnajwiększą część stanowią spółki z sektora„Handel” (19%). Kolejnymi sektorami, które charak-teryzują się wysokim udziałem w segmencie HLR są„Usługi inne”(17%) oraz „Informatyka” (10%). Spół-ki z sektorów „Media”, „Usługi finansowe” oraz„Budownictwo” stanowią odpowiednio 9%, 8%, 7%wszystkich spółek należących do segmentu HLR.Najwięcej spółek należących do segmentu HLRpochodzi z województwa mazowieckiego (64). Dru-gim w kolejności jest województwo dolnośląskie zktórego 25 spółek należy do segmentu HLR. Trzeciemiejsce zajmuje województwo śląskie z liczbą spółekmieszczących się w segmencie HLR wynoszącą 13.Źródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 5. Rozkład sektorowy emitentów z segmentu HLR na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 6. Rozkład spółek z segmentu HLR według średniej wartościakcji w wolnym obrocie na 31.12.2012„NewConnect HLR i SHLR grupuje spółki, którychpapiery wartościowe wykazują duże wahania kursowe,niską cenę i niewielką wartość całkowitego obrotu”6411do 5od 5do 10od 10do 25ponad2525131076442221Źródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 7. Rozkład spółek z segmentu HLR w podziale na województwana 31.12.201219%17%10%9%8%7%6%6%5%4%3%2%1%1%1%HandelUsługi inneInformatykaUsługi finansoweMediaInwestycjeBudownictwoTechnologieWypoczynekNieruchomościTelekomunikacjaE-handelEco-energiaOchrona zdrowiaRecyklingLiczbaspółek051015202530354045do 200 tys. zł 200 - 400 tys. zł 400 - 600 tys. zł 600 - 800 tys. zł powyżej 800 tys. zł
 11. 11. 11 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWykres 8. Rozkład sektorowy emitentów z segmentu SHLR na 31.12.2012Wykres 9. Rozkład spółek z segmentu SHLR według średniej wartościakcji w wolnym obrocie na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWśród emitentów znajdujących się w segmencieSHLR, najliczniejszą grupę stanowią spółki zajmującesię branżą medialną (24%). Drugą z kolei branżą jest„Informatyka” (16%). Następnymi sektorami w kolej-ności są „Budownictwo”, „Handel” oraz „Usługi finan-sowe”, które stanowią po 12% wszystkich spółek nale-żących do SHLR. Do segmentu SHLR nie nalezą spółkiz branż eco-energii, wypoczynku, telekomunikacji, recy-klingu oraz ochrony zdrowia.Biorąc pod uwagę rozkład emitentów z segmentuSHLR w podziale na województwa, tak jak w przypadkusegmentu HLR najwięcej spółek pochodzi z wojewódz-twa mazowieckiego (11). Drugie i trzecie miejsce zaj-muje odpowiednio województwo dolnośląskie orazśląskie.24%16%12%12%12%8%4%4%4% 4%0%MediaInformatykaBudownictwoHandelUsługi finansoweUsługi inneE-handelInwestycjeNieruchomościTechnologiePozostałe012345678do 200 tys. zł 200 - 400 tys. zł 400 - 600 tys. zł 600 - 800 tys. zł powyżej 800 tys. zł„NewConnect HLR i SHLR grupuje spółki,których papiery wartościowe wykazują dużewahania kursowe, niską cenę i niewielką war-tość całkowitego obrotu”Liczbaspółek
 12. 12. 12 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuNC Life ScienceW trzecią rocznicę funkcjonowania rynku New-Connect, Zarząd GPW uruchomił indeks skupiającyspółki innowacyjne, z branży szeroko rozumianejochrony zdrowia: NC Life Science. Jest to indeksdochodowy, a więc uwzględniający ceny akcji orazdochody z dywidend.Aby znaleźć się w tym indeksie, należy spełnićokreślone wymagania stawiane przez Zarząd GPW.Badany jest przede wszystkim przedmiot działalnościemitenta, struktura aktywów oraz wyników finanso-wych. Oprócz tego istotne są informacje o posiada-nych patentach, które spółka wykorzystuje w prowa-dzonej działalności gospodarczej.Obecnie indeks NC Life Science grupuje 11 emi-tentów.NC Life Science był jednym z nielicznych indek-sów, który oparł się mocnej przecenie walorów narynku kapitałowym rozpoczętej w sierpniu 2011 r.Jednakże pod koniec pierwszego kwartału 2012 r.rozpoczął się powolny spadek indeksu. Od początku2012 r. indeks NC Life Science spadł o 17%.Źródło: Opracowanie Grant ThorntonTabela 4. Spółki wchodzące w skład indeksu NC Life Sciencena 31.12.2012Wykres 10. Wartość NC Life ScienceŹródło: Opracowanie Grant ThorntonLp. Nazwa spółki Ticker Sektor1.Biomed-LublinWytwórnia Surowic iSzczepionekBML Ochrona zdrowia2. Pharmena PHR Ochrona zdrowia3. Mabion MAB Ochrona zdrowia4. Read-Gene RDG Technologie5. Biomaxima BMX Ochrona zdrowia6. Blirt BLR Ochrona zdrowia7. Genomed GEN Ochrona zdrowia8. Biogened BGD Ochrona zdrowia9. Selvita SLV Ochrona zdrowia10. Stemcells SCS Ochrona zdrowia11. Braster BRA Ochrona zdrowia30456075901051202010-09-20 2011-02-11 2011-07-07 2011-11-29 2012-04-23 2012-09-17NC Life Science NCIndexWartośćIndeksuwpkt.
 13. 13. 13 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWykres 11. Struktura emitentów według sektorów na 31.12.2012Analiza sektorowa emitentówNa koniec grudnia 2012 roku Spółki notowanena NewConnect reprezentowały niemal wszystkiesektory gospodarki.Najliczniejszą grupę stanowiły spółki handlowe(70 podmiotów). Oznacza to, że co szósta spółkanotowana na rynku alternatywnym zajmuje się wła-śnie tą branżą. Drugi najbardziej popularny sektor to„Usługi inne”, do którego zaliczonych zostało 56emitentów, co stanowi 13% wszystkich notowanychspółek. Niemal co dziesiąta spółka prowadzi działal-ność w sektorze „Informatyka” (38 emitentów).Bardzo liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa nale-żące do sektora „Usługi finansowe” (37 emitentów).Biorąc pod uwagę kapitalizację spółek z danegosektora, na pierwszym miejscu znalazła się„Ochrona zdrowia”. Na 31 grudnia 2012 roku łącz-na wartość spółek reprezentujących tę branżę wynio-sła 2,7 mld zł. Na drugim miejscu plasowały sięspółki z sektora „Technologii”, wyceniane na 1,9mld zł. Trzecie miejsce przypadło spółkom handlo-wym, których łączna wartość wynosiła 1,1 mld zł.Najwyższą średnią wartość kapitalizacji na dzień31.12.2012 mają spółki z sektora ochrony zdrowia(122, mln zł). Wysoką wartość średniej kapitalizacjiosiągnęły również spółki z sektora technologii (55,5mln zł), eco - energii (48.8 mln zł) oraz recyklingu(28 mln zł).Wykres 12. Struktura sektorów NewConnect według kapitalizacjiemitentów na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 13. Średnia kapitalizacja emitentów według sektorów na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton16%13%9%9%8%8%8%6%5%5%3%2%3%3%2%Handel (70 emitentów)Usługi inne (56 emitentów)Informatyka (38 emitentów)Usługi finansowe (37 emitentów)Media (35 emitentów)Technologie (34 emitentów)Budownictwo (33 emitentów)Inwestycje (24 emitentów)Ochrona zdrowia (22 emitentów)Nieruchomości (21 emitentów)Wypoczynek (14 emitentów)E-handel (11 emitentów)Telekomunikacja (11 emitentów)Eco-energia (14 emitentów)Recykling (9 emitentów)24%17%10%7%7%7%6%4%4%4%3%3%2%2%0%Ochrona zdrowia (2695,65 mln zł)Technologie (1887,12 mln zł)Handel (1086,08 mln zł)Usługi finansowe (756,22 mln zł)Nieruchomości (747,67 mln zł)Usługi inne (728,6 mln zł)Eco-energia (683,16 mln zł)Media (499,68 mln zł)Informatyka (433,21 mln zł)Budownictwo (423,98 mln zł)Inwestycje (370,73 mln zł)Recykling (341,81 mln zł)Telekomunikacja (204,51 mln zł)Wypoczynek (184,34 mln zł)E-handel (56,42 mln zł)Średniakapitalizacja(mlnzł)0,020,040,060,080,0100,0120,0140,0
 14. 14. 14 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuLokalizacja emitentów NewConnectNa NewConnect notowane są spółki wywodzące sięze wszystkich regionów Polski. Wśród nich dominują tez województwa mazowieckiego, głównie mające siedzi-bę w Warszawie. Mazowsze reprezentowane jest przez166 emitentów, którzy stanowią 39% ogółu spółekz rynku alternatywnego.Przewagę Mazowsza widać zarówno w rozkładzieliczebności, jak i kapitalizacji emitentów. Na koniec2012 roku spółki z tego regionu warte były 3,9 mld zł,co stanowiło 36% całego rynku.Drugim w kolejności ośrodkiem tworzącym rynekalternatywny jest województwo dolnośląskie, z któregopochodzi 66 notowanych emitentów o łącznej wartościok 2,9 mld zł. Województwo dolnośląskie odpowiadazatem za 27% kapitalizacji całego rynku.Trzecie miejsce przypada województwu śląskiemu,z 55 emitentami. Na pozostałe województwa przypadałącznie 135 emitentów, czyli 21,7% rynku.Przyglądając się kapitalizacji emitentów wg woje-wództw, widać przede wszystkim wyraźną dominacjęwspomnianego wcześniej Mazowsza. Spółki z tegoregionu niemal 1,5-krotnie przewyższają wartością dru-gie w kolejności województwo dolnośląskie. Wartoponadto podkreślić, że kapitalizacja emitentówz trzynastu pozostałych województw odpowiada za21,7% całego rynku.Mediana kapitalizacji emitentów z województwamazowieckiego wyniosła 1,0 mln zł. Natomiast emiten-tów z województwa dolnośląskiego i śląskiego odpo-wiednio 1,1 mln zł i 1,3 mln zł.Wykres 15. Kapitalizacja emitentów według województw na 31.12.2012(w mln zł)Wykres 14. Rozkład emitentów według województw na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 16. Mediana kapitalizacji emitentów według województw na31.12.2012 (w mln zł)
 15. 15. 15 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuSpółki zagraniczne na NewConnectGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie jestnajwiększą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zarówno rynek główny GPW jak i New-Connect cieszą się coraz większym zainteresowanieminwestorów zagranicznych, co ma odzwierciedleniew rosnącej liczbie spółek spoza Polski. Na koniec 2012roku, na NewConnect notowanych było 8 spółek z 5krajów europejskich, których wartość rynkowa wynio-sła 168,15 mln zł.Pierwsza spółka zagraniczna na NewConnect rozpo-częła notowania 16 października 2008 roku. Była toPhoton Energy A.S., czeska spółka z sektora eco-energii. Debiut można było zaliczyć do bardzo uda-nych. W ofercie prywatnej spółce udało się pozyskaćponad 2 mln zł, a kurs w dniu debiutu zamknął się naniemal 500% plusie. Na koniec I półrocza 2012 r., naNewConnect notowane były łącznie 4 spółki z Repu-bliki Czeskiej.W sierpniu 2010 roku na NewConnect zadebiutowa-ła pierwsza i jak dotąd jedyna spółka z Bułgarii: działa-jąca w sektorze inwestycyjnym Intercapital PropertyDevelopment ADSIC.W 2011 roku miały miejsce 4 debiuty spółek zagra-nicznych. Po raz pierwszy na NewConnect wprowa-dzona została spółka z Ukrainy, Agroliga Group PLC,zaliczona do sektora „Usługi inne”.W 2011 roku na parkiecie małej giełdy zadebiutowa-ły spółki z Wielkiej Brytanii: AerFinance PLC oraz jejspółka portfelowa Avtech Aviation & EngineeringPLC. Po raz pierwszy także przeprowadzona zostałaoferta publiczna spółki zagranicznej (AerFinance),z której emitent pozyskał ponad 6,8 mln zł.W 2012 roku zadebiutowała pierwsza spółka zeSzwajcarii - Orphee, zaliczona do sektora „Ochronazdrowia”.Kontrowersyjny okazał się debiut wspomnianej jużAvtech Aviation & Engineering, która po niespełna półroku funkcjonowania na NewConnect ogłosiła upa-dłość. Przykład ten pokazuje, że rynki zagraniczne tonie tylko szansa dla rozwoju rynku alternatywnego, alerównież wyzwanie dla organizatora rynku. Przy tegotypu projektach najbardziej istotne jest rzetelne wyko-nywanie obowiązków przez Autoryzowanych Dorad-ców oraz współpraca z partnerami zagranicznymi, zna-jącymi wewnętrzną specyfikę danego rynku.Wykres 17. Spółki zagraniczne notowane na NewConnect na31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton„Na NewConnect zadebiutowało już 8 spółekzagranicznych, które przyciągają uwagę między-narodowych obserwatorów polskiego rynku kapi-tałowego.”Wykres 18. Spółki zagraniczne notowane na Newconnectwedług kapitalizacji na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton50,0%12,5%12,5%12,5%12,5%Czechy (4 spółki)Wielka Brytania (1 spółka)Bułgaria (1 spółka)Ukraina (1 spółka)Szwajcaria (1 spółka)57,3%25,3%15,0%1,5% 0,8%Czechy (96,41 mln zł)Szwajcaria (42,58 mln zł)Ukraina (25,22 mln zł)Wielka Brytania (2,56 mln zł)Bułgaria (1,38 mln zł)
 16. 16. 16 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuPodsumowanie debiutówW ciągu ponad pięciu latach funkcjonowania „małejgiełdy”, na debiut na NewConnect zdecydowało się 458spółek, które dzięki tej decyzji zdobyły zainteresowanieinwestorów, mediów oraz - w zdecydowanej większościprzypadków - pozyskały finansowanie dalszego rozwoju.Wszystkie oferty emitentów zakończyły się pozyskaniemłącznie 1,54 mld zł, z czego 1,37 mld zł przypadło naśrodki z emisji nowych akcji, a ponad 0,17 mld zł nasprzedaż akcji dotychczasowych właścicieli.Od samego początku „mały rynek” cieszył się rosną-cym zainteresowaniem inwestorów. Dowodem tego jestfakt, że pod względem ilości notowanych spółek, New-Connect jest drugim - po londyńskim AIM - rynkiemalternatywnym w Europie.Na koniec 2007 roku, czyli po około 4 miesiącachfunkcjonowania, na NewConnect notowanych było 27podmiotów, które łącznie pozyskały 150,6 mln zł.W 2008 roku na parkiet „małej giełdy” przybyło 61 no-wych spółek, a łączna wartość ofert wyniosła 180,4 mlnzł. Wyraźny spadek w całym badanym okresie, zarównoliczby nowych emitentów jak i wartości ofert, nastąpił w2009 roku, co było wynikiem pogłębiającego się kryzysuna rynkach kapitałowych. Tylko 26 spółek zdecydowałosię na debiut w tym szczególnie trudnym czasie, pozy-skując łącznie ponad 52,4 mln zł.Znaczne ożywienie można było zaobserwowaćw 2010 roku, kiedy to miało miejsce 86 debiutów,a kapitał jaki pozyskano sięgnął 211,9 mln zł, czyli po-nad czterokrotnie więcej niż w roku poprzedzającym.Najbardziej aktywny okres debiutów od początkudziałalności rynku przypadł w 2011 roku, podczas któ-rego na NewConnect pojawiło się 172 nowych emiten-tów, a wartość ofert wyniosła blisko 720 mln zł.W 2012 roku rynek NewConnect został dotkniętyspowolnieniem, które przełożyło się na spadek dynamikiwzrostu liczby emitentów i ich kapitalizacji. Do alterna-tywnego systemu obrotu wprowadzonych zostało87 spółek, które pozyskały 223 mln zł.Należy podkreślić, że w całym okresie funkcjonowa-nia, NewConnect cieszył się popularnością. Pomimookresowych trudności, na rynku alternatywnym nie od-notowano żadnego kwartału, podczas którego nie poja-wiliby się nowi emitenci. Ten sukces NewConnect oka-zał się fenomenem na skalę międzynarodową i spowo-dował awans polskiego rynku alternatywnego do świato-wej czołówki.Wykres 19. Rozkład debiutów oraz wartość pozyskanych środków przez emitentów w okresie 30.08.2007 — 31.12.2012Okiem emitenta______________________Agnieszka TucholskaSenior Konsultant w ZespoleTransakcji KapitałowychGrant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant Thornton03060901201501802100102030405060IIIkwartał*IVkwartałIkwartałIIkwartałIIIkwartałIVkwartałIkwartałIIkwartałIIIkwartałIVkwartałIkwartałIIkwartałIIIkwartałIVkwartałIkwartałIIkwartałIIIkwartałIVkwartałIkwartałIIkwartałIIIkwartałIVkwartał2007 2008 2009 2010 2011 2012Wartośćpozyskanychśrodków(wmlnzł)Pozyskane środki Liczba debiutówLiczbadebiutównaNewConnect* Dane za III kw 2007 obejmują okres od 30.08 do 30.09
 17. 17. 17 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWielkość przeprowadzonych ofertRynek NewConnect zdominowany jestprzez małe lub bardzo małe oferty. Ponad83% debiutów było poprzedzonych ofertaminieprzekraczającymi 5 mln zł lub zostałoprzeprowadzonych bez oferty. Oferty o war-tości 5-10 mln stanowiły 9% wszystkichtransakcji. Około 7% debiutów było połączo-ne z ofertami na kwotę przekraczającą 10 mlnzł.Co trzeci debiut na NewConnect to ofertynieprzekraczające 1 mln zł, a 28%, to ofertyw granicach 1—2,5 mln zł. Zgodniez założeniem, rynek alternatywny jest miej-scem dla spółek małych, w początkowej fazierozwoju, dla których nawet niewielkie kwotydokapitalizowania są istotne.Dotychczasowym rekordzistą pod wzglę-dem wielkości emisji jest Dom MaklerskiTMS BROKERS S.A., który w ofercie pu-blicznej pozyskał 85,1 mln zł. Największaoferta prywatna natomiast dotyczyła spółkiDTP S.A., z sektora usług finansowych, którapozyskała 67,6 mln zł.Łącznie przed debiutem emitenci pozyska-li od inwestorów niemal 1,538 mld zł, cooznacza, że przeciętny debiut wiązał się zofertą na kwotę nieco ponad 3,4 mln zł.Tabela 5. Ranking największych debiutów od początkudziałalności NewConnect do 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 20. Struktura debiutów według wartości ofertyŹródło: Opracowanie Grant ThorntonLp. Nazwa spółkiWartość oferty(mln zł)Rodzaj oferty1. Dom Maklerski TMS BROKERS 85,1 oferta publiczna2. DTP 67,6 oferta prywatna3. Orphée 58,7 oferta prywatna4. BIOMED-LUBLIN 35,6 oferta prywatna5. Budus 28,9 oferta prywatna6. Mo-Bruk 25,9 oferta prywatna7. Scanmed Multimedis 25,7 oferta prywatna8. GC Investment 23,2 oferta prywatna9. MABION 22,8 oferta prywatna10. LUG 20,7 oferta prywatnaWykres 21. Rozkład wartości emisji36%28%16%9%5%4%2%Do 1 mln zł (161 debiutów)1 - 2,5 mln zł (128 debiutów)2,5 - 5 mln zł (73 debiutów)5 - 10 mln zł (41 debiutów)10 - 20 mln zł (25 debiutów)Bez środków (19 debiutów)powyżej 20 mln zł (10 debiutów)0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,8 2,74,17,885,1-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0010% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%III kwartyl3,1 mlnI kwartyl0,71 mlnŚrednia3,4 mlnMediana1,3 mlnRozkład emisji (w decylach)Wartośćemisji(wmlnzł)
 18. 18. 18 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuCharakterystyka ofertPozyskanie kapitału może odbywać się na jedenz dwóch sposobów: ofertę prywatną lub ofertę pu-bliczną.Na rynku NewConnect dominują przede wszyst-kim debiuty poprzedzone ofertami prywatnymi(93,2% debiutów ogółem). W większości przypad-ków wynika to z niewielkiej aktywności doświadczo-nych domów maklerskich oraz niskiej wartości prze-ciętnej oferty, co powodowało konieczność plaso-wania jej przy ograniczonym budżecie. Ponadto,procedura oferty prywatnej jest dużo mniej skompli-kowana oraz znacznie mniej kosztowna niż proce-dura oferty publicznej.Na NewConnect nie zabrakło jednak ofert prze-prowadzanych w trybie publicznym. Towarzyszyłyone 3,7% przeprowadzonych debiutów. Warto zau-ważyć, że 14 debiutów odbyło się bez plasowaniajakiejkolwiek oferty.Nie każdy debiut i nie każda oferta wiązała sięz dokapitalizowaniem spółki. Około 11% środkówpozyskanych w ramach wszystkich ofert (łącznie172 mln zł) wiązało się ze sprzedażą akcji przezdotychczasowych właścicieli.Ze sprzedaży nowo wyemitowanych akcji debiu-tującym na rynku alternatywnym spółkom udało siępozyskać na rozwój łącznie prawie 1,4 mld zł.Wykres 23. Struktura przeprowadzonych ofert na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 22. Struktura debiutów według rodzaju przeprowadzonej ofertyna 31.12.201293%4%3%Oferty prywatne (426 debiuty)Oferty publiczne (17 debiutów)Wprowadzenia bez oferty (15 debiutów)87%13%Srzedaż akcji nowych emisji(1366 mln zł)Sprzedaż akcji istniejących(202 mln zł)
 19. 19. 19 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuPodział sektorowy debiutantówZe względu na fakt, że część notowanych spółekzmienia rynek notowań lub zostaje wycofana z obrotuz powodu ogłoszenia upadłości, struktura debiutówróżni się nieco od struktury emitentów notowanychna NewConnect.Najczęściej debiutującymi spółkami na NewCon-nect były dotychczas spółki z sektorów: handlowego(72 debiutantów), usług innych (59 debiutantów) orazinformatycznego (39 debiutantów). Licznie reprezen-towanymi sektorami były także media, usługi finanso-we, budownictwo oraz technologie.Struktura debiutantów wg wartości przeprowadzo-nych ofert różniła się od struktury ilościowej.Na dzień 31.12.2012 z rynku NewConnect najwięcejpozyskali emitenci z sektorów: ochrony zdrowia(252,5 mln zł), inwestycji (183,0 mln zł) oraz usługfinansowych (184,9 mln zł).Dotychczas największe oferty pod względem war-tości przeprowadzane były wśród spółek z sektoraochrony zdrowia (średnio 9,71 mln zł). Spółki z sek-tora recyklingu pozyskiwały średnio 6,66 mln zł, nato-miast z sektora inwestycyjnego 6,11 mln zł.Debiutanci na NewConnect to Spółki zróżnicowa-ne pod okresy prowadzenia działalności. Klasycznestart-up’y, założone krócej niż rok przed debiutem to10,3% wszystkich debiutantów. Na NewConnect no-towane są również spółki nie osiągające przychodówktóre jednak działają dłużej niż rok. Ma to związekgłównie z przeprowadzaniem długich procesów ba-dawczych czy też problemami ze zdefiniowaniempodstawowego biznesu.Istnieje duża grupa podmiotów które mają za sobądłuższą historię działalności operacyjnej. Wśród nich29,7% spółek to podmioty funkcjonujące na rynkudłużej niż 10 lat, zanim zdecydowały się na debiut naNewConnect.Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 24. Struktura debiutów według sektorów na 31.12.201216%13%9%8%8%8%8%7%6%4%3%2%3%3%2%Handel (72 debiuty)Usługi inne (59 debiuty)Usługi finansowe (40 debiutów)Informatyka (39 debiutów)Media (37 debiutów)Budownictwo (35 debiuty)Technologie (35 debiuty)Inwestycje (31 debiutów)Ochrona zdrowia (26 debiuty)Nieruchomości (21 debiutów)Wypoczynek (14 debiutów)E-handel (12 debiutów)Telekomunikacja (12 debiutów)Eco-energia (14 debiutów)Recykling (11 debiutów)Wykres 26. Struktura debiutów według okresu funkcjonowania emitentówprzed debiutemWykres 25. Struktura debiutów według wartości przeprowadzonych ofertw podziale na sektory na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant Thornton17%12%12%11%8%8%7%5%4%4%3%3%2%2%2%Ochrona zdrowia (218,5 mln zł)Usługi finansowe (156,69 mln zł)Handel (149,32 mln zł)Budownictwo (145,62 mln zł)Nieruchomości (98,05 mln zł)Technologie (97,34 mln zł)Usługi inne (91,99 mln zł)Inwestycje (56,78 mln zł)Informatyka (54,98 mln zł)Media (50,82 mln zł)Recykling (43,32 mln zł)Eco-energia (40,63 mln zł)Wypoczynek (26,63 mln zł)Telekomunikacja (24,3 mln zł)E-handel (20,47 mln zł)10,3%38,6%21,4%29,7%0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%krócej niż 1 rok między 1 a 5 lat między 5 a 10 lat powyżej 10 lat
 20. 20. 20 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuAkcje emitentów na NewConnectPłynność obrotu akcjami na rynku NewConnect makluczowe znaczenie zarówno dla emitentów jak i inwe-storów. Dzięki płynnemu rynkowi, wyceny spółek wsposób najbliższy odzwierciedlają ich wartość godziwą.Przeciętnie inwestorzy mniejszościowi (wg zastoso-wanej metodologii to inwestorzy posiadający mniej niż5% akcji emitenta wprowadzonych do obrotu) posiada-ją 23,2% akcji spółek notowanych. Największa ilośćemitentów (44,9%) posiada 10-25% płynnych akcji.Wśród 29,2% emitentów wskaźnik ten kształtuje się wgranicach 25-50%.Powyższe dane sugerują, iż Spółki z NewConnect wwiększości przekraczają próg 15% akcji płynnych, któryjest jednym z wymogów notowania na rynku głównym.Dane statystyczne nie znajdują jednak potwierdze-nia w obserwowanych wartościach transakcji sesyjnych,które to nadal stanowią jeden z najpoważniejszych pro-blemów rynku NewConnect.Analizując ilość akcji płynnych ze względu na sektoremitenta, wyraźnie widać, że największą część kapitałuw formie akcji płynnych posiadają spółki z sektora in-westycji (29%). Kolejne miejsce zajmują spółki działają-ce w branży technologicznej (28%). Na trzecim miejscuex aequo plasują się spółki z sektora telekomunikacji(27%).Wykres 27. Struktura emitentów według procentowej ilości akcjiw posiadaniu inwestorów mniejszościowych na 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 29. Struktura akcji emitentów w posiadaniu inwestorów mniejszo-ściowych w podziale na lata debiutuŹródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 28. Procent akcji emitentów w posiadaniu inwestorów mniejszościo-wych na NewConnect w podziale na sektory na 31.12.20120,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%0-10% 10-25% 25-50% 50-75% >75%0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%2007 2008 2009 2010 2011 20120-10% 10-25% 25-50% 50-75% >75%Procentemitentów
 21. 21. 21 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuKolejne emisjeSpółki notowane na rynku alternatywnym mogą po-zyskać kapitał z emisji kolejnych serii swoich akcji. Nadzień 31.12.2012 r., 33,3% notowanych emitentów sko-rzystało z tej szansy, a 35,0% z nich (11,6% emitentówogółem) przeprowadziło więcej niż jedną dodatkowąemisję.Analizując wtórne oferty akcji pod kątem spółekdebiutujących w poszczególnych latach można zauwa-żyć, że spośród emitentów, których akcje zostały wpro-wadzone do obrotu w 2009 roku aż 73,1% dokonałokolejnych emisji. Równie wysoko wskaźnik ten kształtu-je się dla spółek debiutujących w 2008 roku (62,3%)oraz w 2007 roku (58,3%). Średnio, kolejne emisje na-stępowały w okresie 16 miesięcy po debiucie. Potwier-dza to, że emitenci korzystają z ułatwionego dostępudo kapitału.Najwięcej dodatkowych emisji na rozwój przeprowa-dzili emitenci z sektora handlowego (20% wtórnychofert). Na kolejnej pozycji ex aequo plasują się emitenciz sektora informatycznego, usług innych, mediów orazinwestycji (9% wtórnych ofert).Struktura terytorialna wtórnych emisji, kształtuje siępodobnie do struktury terytorialnej notowanych emi-tentów. Największa część emisji wtórnych przeprowa-dzana była przez spółki z województwa mazowieckiego(46,1%), dolnośląskiego (19,5%) oraz śląskiego (12,1%).Spółki z województw: zachodniopomorskiego, podkar-packiego dotychczas nie przeprowadziły wtórnych emi-sji akcji.Wykres 32. Emitenci decydujący się na kolejne emisje w podziale nawojewództwa.Wykres 30. Odsetek emitentów NewConnect decydujących się na kolejneemisje w podziale na lata debiutówŹródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant ThorntonWykres 31. Struktura emitentów NewConnect decydujących się nakolejne emisje w podziale na sektory0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%2007 2008 2009 2010 2011 201220%9%9%9%8%8%8%8%4%4%4%3%2%2%2%handelinformatykausługi innemediainwestycjeusługi finansowebudownictwotechnologiee-handelochrona zdrowiaeco-energianieruchomościwypoczynekrecyklingtelekomunikacja010203040506070Liczbaemitentów
 22. 22. 22 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwoju„By skutecznie zadebiutować na NewConnect należy dobrze zaplanować proces pozyskania kapitału i wybraćnajlepszych partnerów.”
 23. 23. 23 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuProces upublicznienia spółkiAby zadebiutować na rynku NewConnect muszązostać spełnione następujące wymogi: spółka musi posiadać status spółki akcyjnej, zbywalność emitowanych instrumentów finan-sowych nie może być ograniczona, w stosunku do emitenta nie może toczyć siępostępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, spółka musi korzystać z pomocy Autoryzowa-nego Doradcy oraz Animatora Rynku/MarketMakera, spółka musi sporządzić publiczny dokumentinformacyjny, co najmniej 15% akcji wprowadzanych do ob-rotu musi się znajdować w posiadaniu co naj-mniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posia-da nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów nawalnym zgromadzeniu i nie jest podmiotempowiązanym z emitentem. kapitał własny spółki wynosi co najmniej 500tys. zł Spółka przedstawi w dokumencie informacyj-nym przedstawić sprawozdanie finansowe lubskonsolidowane sprawozdanie finansowe zaostatni rok obrotowyGotowość spółki do wprowadzenia akcji do Alter-natywnego Systemu Obrotu ocenia niezależny pod-miot pełniący rolę Autoryzowanego Doradcy.Głównymi zadaniami Autoryzowanych Doradcówwobec przyszłych emitentów jest opracowanie odpo-wiednich dokumentów ofertowych, organiza-cja prezentacji spółki przed inwestorami, wsparciepodczas negocjacji, których zwieńczeniem jest podpi-sanie umów inwestycyjnych i dokapitalizowanie spółki.Autoryzowany Doradca na wstępie pomaga spółceokreślić wielkość potrzeb kapitałowych, a także badawstępne zainteresowanie inwestorów projektem. Dzia-łania te potwierdzają zasadność przeprowadzania całe-go procesu i zwiększają prawdopodobieństwo zakoń-czenia go z sukcesem. W dalszym etapie, Autoryzowa-ny Doradca odpowiada za opracowanie DokumentuInformacyjnego zgodnego z regulaminem Alternatyw-nego Systemu Obrotu i dopełnienie procedur formal-nych związanych z dopuszczeniem akcji do obrotugiełdowego. Ostatnim etapem jest debiut spółki naNewConnect i otrzymanie przez nią statusu spółkipublicznej.Poza Autoryzowanym Doradcą, w procesie upu-bliczniania spółki biorą udział także inne podmioty, wtym: kancelaria prawna, agencja public relations orazdom maklerski.Rysunek 1. Typowy proces wprowadzenia spółki do obrotu na NewConnect w ramach subskrypcji prywatnejŹródło: Opracowanie Grant ThorntonRoad show,PrezentacjaSpółkiinwestoromDokumentInformacyjnyDopełnienieprocedurformalnych wKDPW, KNFi GPWPrzygotowaniemateriałówofertowychDebiutRealizacja zadań w ramachobowiązków Agenta Emisji,dopełnienie procedurformalnych w KDPWPromocja Spółki; budowaniewizerunku wśródinwestorówPromocja Spółki;przygotowanie do debiutuna NewConnectDebiutProces przekształceniaw spółkę akcyjnąWsparcie wnegocjacjach umowyinwestycyjnej iumowy objęciaPrzygotowanie częściprawnej DokumentuInformacyjnegoNegocjacje,UmowaInwestycyjna,podpisanie umówobjęcia akcjiNabycie pakietuakcji niezbędnegodo pełnienia funkcjiAnimatora RynkuWsparciew okresietrzech latod debiutuKontynuacjadziałań PRDziałanie jako AnimatorRynku przez co najmniej2 lata od debiutuAutoryzowanyDoradcaKancelariaPrawnaAgencjaPR / IRDomMaklerski
 24. 24. 24 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuProces przekształcenia formy prawnejWarunkiem koniecznym wprowadzenia spółki naNewConnect jest przyjęcie przez nią formy spółkiakcyjnej. W przypadku podmiotów prowadzącychdziałalność gospodarczą w formie innej spółki handlo-wej, najdogodniejszą drogą do jej zmiany jest prze-kształcenie w trybie uregulowanym w Kodeksie spółekhandlowych.Główną zaletą przekształcenia jest związana z tymprocesem kontynuacja podmiotowa, której istotą jestzachowanie podmiotowości przez spółkę podlegającąprzekształceniu (spółka akcyjna, która powstanie wwyniku przekształcenia jest tą samą spółką, która pod-legała przekształceniu – zmianie ulega jedynie jej for-ma prawna). Konsekwencją tego faktu jest zachowaniewszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej,bez konieczności dokonywania ich przeniesienia naspółkę akcyjną, a co za tym idzie, proces przekształce-nia nie ma zasadniczo znaczącego wpływu na bieżącądziałalność operacyjną spółki.Przeprowadzenie procesu przekształcenia, co do zasa-dy wymaga sporządzenia sprawozdania finansowegoprzekształcanej spółki oraz planu przekształcenia.Dokument ten podlega badaniu przez biegłego rewi-denta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy na wniosekspółki. Ostateczną decyzję o przekształceniu podejmu-ją, w drodze uchwały wspólnicy spółki przekształca-nej, a zwieńczeniem procesu jest wpis przekształceniado Krajowego Rejestru Sądowego, w którym to mo-mencie przekształcenie staje się skuteczne.Procedura przekształcenia zajmuje około 4 miesięcy.Spółki rozważające debiut na NewConnect powinnywcześniej podjąć odpowiednie kroki celem dostosowa-nia formy prawnej do wymogów rynku.Przekształcenie wiąże się z koniecznością poniesieniakosztów o charakterze administracyjnym (opłaty nota-rialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), ewen-tualnych kosztów wsparcia prawnego, a także kosztówbadania planu przekształcenia przez biegłego rewiden-ta. Łączna suma kosztów związanych z przeprowadze-niem procesu przekształcenia kształtuje się w prze-dziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.Przekształcenie jest procesem neutralnym podatkowo.Wyjątek stanowi opodatkowanie podatkiem od czyn-ności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy odwartości kapitału zakładowego spółki akcyjnej(podatek to tutaj co do zasady 0,5% różnicy pomiędzywysokością kapitału zakładowego, a wartością wkła-dów do spółki przekształcanej). Nie dotyczy to jednakprzekształcenia spółki z o.o. w S.A., kiedy to opodat-kowanie nie występuje.Rysunek 2. Typowy proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjnąŹródło: Opracowanie Grant ThorntonProcedura przekształcenia zajmuje około 4 miesięcy.Spółki rozważające debiut na NewConnect powinnywcześniej podjąć odpowiednie kroki celem dostosowa-nia formy prawnej do wymogów rynku______________________Rafał ŚmigórskiPartner w DepartamencieDoradztwa PodatkowegoGrant Thornton
 25. 25. 25 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuOptymalizacja podatkowaWprowadzenie spółki na rynek NewConnect wistotny sposób zwiększa płynność jej akcji, co z koleistwarza dodatkowe możliwości ich zbycia przez akcjo-nariuszy. Dochód realizowany na sprzedaży akcji jestco do zasady opodatkowany podatkiem dochodowym.W praktyce są dostępne rozwiązania, które pozwalająna obniżenie lub nawet wyeliminowanie obciążeń po-datkowych związanych ze sprzedażą akcji.Optymalizacja podatkowa zbycia akcji uzasadnia wcze-śniejsze zaplanowanie i wdrożenie odpowiednichstruktur. Dlatego przygotowując debiut spółki na ryn-ku New Connect, akcjonariusze powinni również roz-ważyć odpowiednie ulokowanie posiadanych akcji, abyw przyszłości móc skorzystać z optymalizacji podatko-wej. Istotną kwestią są zamierzenia dotyczące sposobuwykorzystania środków, które w przyszłości zostanąuzyskane ze sprzedaży akcji – czy będą one reinwesto-wane czy przeznaczone na konsumpcję. Zakres do-stępnych rozwiązań jest bowiem ściśle uzależniony odsposobu, w jaki otrzymane środki będą wydatkowane.Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami pozwalającymizminimalizować obciążenia podatkowe związane zdochodami powstałymi w wyniku obrotu akcjami jestwcześniejsze przetransferowanie akcji do podmiotówfunkcjonujących w reżimach podatkowych przewidują-cych zwolnienie z opodatkowania dochodów z zyskówkapitałowych. Takich lokalizacji jest stosunkowo wielei nie są nimi wyłącznie egzotyczne raje podatkowe,lecz wiele państw europejskich (Luksemburg, Holan-dia, Cypr).Należy mieć na uwadze, iż brak opodatkowania do-chodu uzyskanego ze sprzedaży akcji przez zagranicz-ną spółkę wiąże się jednocześnie z tym, iż uzyskane zesprzedaży akcji środki stają się własnością tejże spółkia nie akcjonariusza. Optymalizacja podatkowa możeograniczać się do reinwestowania nieopodatkowanychzysków z poziomu zagranicznej spółki i ewentualnegoopodatkowania transferów do majątku osobistego (nacele konsumpcyjne) lub może obejmować równieżoptymalizację transferu zysków do akcjonariusza. Na-leży jednak przyznać, iż ostatni ze wskazanych etapówoptymalizacji wymaga bardziej zaawansowanych roz-wiązań.Alternatywnym wobec struktur zagranicznych rozwią-zaniem jest przeszacowanie wartości podatkowej akcjido wartości rynkowej w ramach tzw. transakcji wymia-ny udziałów polegającej na wniesieniu akcji jako wkła-du niepieniężnego (aportu) do innej spółki kapitałowej(S.A. albo sp. z o.o.) w zamian za akcje / udziały tejspółki.Przedmiotem transakcji wymiany udziałów mogą byćjednak wyłącznie pakiety większościowe. Wskazanerozwiązanie pozwala na podwyższenie kosztu podat-kowego akcji, jednak podobnie jak w przypadku struk-tur zagranicznych powoduje, że środki ze sprzedażyakcji trafiają do spółki a nie do akcjonariusza, co wy-maga podejmowania dodatkowych działań pozwalają-cych na bezpodatkowy transfer środków do majątkuosobistego. W praktyce transfer taki nie zawsze jestdokonywany w związku z tym, iż uzyskane środki sąangażowane w kolejne przedsięwzięcia biznesowe rea-lizowane poprzez spółki kapitałowe.„By zoptymalizować podatkowo dochody z obrotu akcjami możnawcześniej przetransferować akcje do podmiotów funkcjonujących wreżimach podatkowych przewidujących zwolnienie z opodatkowa-nia dochodów z zysków kapitałowych.”
 26. 26. 26 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuPodstawowe zasadyDebiut na rynku NewConnect jest procesem, w któ-rym należy uwzględnić ogromną liczbę zmiennych.Dlatego też, szczególnie ważna jest ścisła integracjacałego przedsięwzięcia z podejmowanymi działaniamiw ramach Investor oraz Public Relations.CelePodstawowym celem komunikacyjnym podczas wpro-wadzania Spółki na NewConnect jest zbudowanie iochrona reputacji i marki. Debiut w oczywisty sposóbprzyciąga dużą uwagę interesariuszy, dlatego istotnejest zapewnienie pozytywnego odbioru w mediach. Topomoże zachować dotychczasowych klientów, uspo-koić pracowników oraz udziałowców.OdbiorcyAdresatami komunikacji są wszyscy interesariusze –pracownicy, klienci, partnerzy, dostawcy, analitycy,agencje ratingowe, dostawcy kapitału, związki, urzędy,liderzy opinii, organizacje handlowe i media. Współ-cześnie termin media należy pojmować bardzo szeroko,wliczając w niego zarówno media tradycyjne, jak i teelektroniczne. Ważne, aby różne platformy oraz - wkonsekwencji - różne grupy odbiorców traktowanebyły z równą uwagą, a przekaz był ze sobą spójny.Wiarygodna historiaAby odnieść sukces podczas debiutu na rynku giełdo-wym, należy nie tylko przygotowywać się na bezbłędnewyjaśnienie wszystkich wątpliwości, ale także w odpo-wiedni sposób przedstawić firmę oraz możliwości sto-jące przed nią dzięki NewConnect. Dobra komunika-cja zawiera w sobie przekazanie wiarygodnej, jak rów-nież na swój sposób unikalnej historii, opowiedzianejw sposób przykuwający uwagę obu wyżej wymienio-nych grup.Komunikat musi być jasny: jesteśmy całkowicie zdecy-dowani na wejście na NewConnect oraz w pełni przy-gotowani na wyższy poziom transparentności. Częstopojawia się pytanie o to, jaki jest cel wejścia na rynekoraz na co zostaną przeznaczone zebrane w ten spo-sób środki. Inwestorzy najchętniej finansują planyrozwojowe związane z wzrostem przychodów i ren-towności.Komunikacjaz rynkiem______________________Agnieszka Jankovic—ŻelaznaMenadżer w DepartamencieRelacji BiznesowychGrant ThorntonRysunek 3. Kluczowe zasady budowania strategii komunikacji
 27. 27. 27 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuRelacjePosiadanie rozwiniętej bazy kontaktów w mediachoraz w całym środowisku jest źródłem ogromnegowsparcia podczas oferty publicznej oraz debiutu.Spółka musi wcześnie zacząć budować relacje,szczególnie w mediach związanych z sektorem(trafiających np. do zainteresowanych inwestorów),wśród analityków oraz swoich partnerów. Zapewniato długofalowe korzyści. Nie należy zaniedbywaćrelacji z niezależnymi analitykami, a przede wszyst-kim z własnymi pracownikami, którzy są najlepszy-mi ambasadorami firmy. Warto zatroszczyć się o to,aby ci ostatni czuli się pełnoprawnymi członkamiprocesu.Plan działaniaStrategia komunikacyjna musi być zaplanowana nadługo przed datą wejścia na NewConnect, tj. około6 miesięcy prze debiutem. Konieczna jest jej ścisłaintegracja z harmonogramem oferty.Zespół odpowiedzialny z komunikację powinienmieć odpowiedni czas na wykreowanie świadomo-ści biznesu i przyporządkowanie swoich działańwłaściwym fazom procesu. Plan komunikacji trzebatak samo precyzyjnie określić w czasie jak plan całejoperacji pozyskania kapitału i notowania akcji na New-Connect. Można go podzielić na 2 etapy:Rysunek 5. Etapy budowania przekazu komunikacyjnegoRysunek 4. Przekaz inwestycyjny SpółkiPrzed debiutem Po debiucie przygotowanie i wysyłka kompletu materiałów domediów przygotowanie prezentacji zarządu i szkolenie jegoczłonków w zakresie wystąpień publicznych konferencja prasowa przed debiutem indywidualne spotkania z dziennikarzami przygotowanie sekcji relacje inwestorskie na stronieinternetowej oprawa medialna w dniu debiutu administrowanie sekcji relacje inwestorskie stała współpraca z zarządem i Autoryzowanym Doradcą organizacja publicznego spotkania z mediami i inwesto-rami dbanie o obecność Spółki w mediach elektronicznych monitoring mediów„Plan komunikacji trzeba tak samo precyzyjnie określić w czasiejak plan całej operacji pozyskania kapitału i notowania akcji naNewConnect.”
 28. 28. 28 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuDebiut jako środek do celuW prowadzeniu działań komunikacyjnych trzeba pa-miętać o tym, że wejście na rynek NewConnect jesttylko środkiem do osiągnięcia innych celów spółki iwraz z przeprowadzeniem tego procesu nie skończysię większość zadań w ramach IR oraz PR. Co więcej,przedsiębiorstwo będzie od tego czasu obserwowaneprzez akcjonariuszy, którzy będą wymagać pełnej jaw-ności działań. Efektywna komunikacja powinna odpo-wiadać na informacyjne potrzeby ich, oraz innych inte-resariuszy. Należy pamiętać, że skład grupy interesariu-szy będzie się bardzo dynamicznie zmieniać, ze wzglę-du na zmiany własnościowe związane z handlem akcja-mi.Komunikacja z rynkiem musi przyczyniać się do tego,że wartość spółki znajduje swoje odzwierciedlenie wcenie i płynności akcji. Stworzenie siatki przychylnychmediów oraz ekspertów zapewnia stałe zainteresowa-nie inwestorów. Prowadzenie przejrzystej komunikacjipodczas i po wejściu na NewConnect pomaga przed-siębiorstwu radzić sobie z ewentualnymi kryzysamioraz chronić jego reputację i markę.O czym należy pamiętaćDziałania komunikacyjne powinny być zgodne z obo-wiązującymi regulacjami prawnymi.W przypadku przeprowadzania oferty prywatnej przeddebiutem na NewConnect, trzeba pamiętać o zapisachUstawy o ofercie publicznej. Nie należy kierować propozycji inwestycyjnej do więcej niż 99 osób lub nieoz-naczonego adresata. Ma to szczególne znaczenie wprzypadku komunikacji medialnej, z definicji kierowa-nej do szerokiego grona odbiorców. Istotne jest za-dbać o to, aby w przekazywanych informacjach niezawierać danych wrażliwych na temat przeprowadza-nej oferty.Warto skoncentrować się na działaniach marketingo-wych związanych z samą spółką, a nie z przeprowa-dzaną ofertą prywatną. Wszystkie osoby zainteresowa-ne udziałem w ofercie prywatnej należy kierować bez-pośrednio do Spółki lub Autoryzowanego Doradcy,który dba by przebieg oferty spełniał wymogi stawianeprzez prawo.Inaczej sprawa wygląda w przypadku przeprowadzaniaoferty publicznej, która z definicji jest kierowana doszerokiego grona adresatów i działania związane zszerokim marketingiem oferty są jej nieodłącznymelementem. Oferty publiczne są jednak mniej popular-ne na rynku NewConnect ze względu na bardziejskomplikowany proces i wyższe koszty z nim związa-ne.W trakcie notowania na rynku NewConnect, spółkamusi pamiętać, że podstawowym źródłem komunikacjiz inwestorami są raporty bieżące, przekazywane zgod-nie z Regulacjami Alternatywnego Rynku. Komunika-cja innymi kanałami jest wtórna i może służyć przeka-zywaniu informacji niewymaganych prawem lub roz-szerzania informacji uprzednio przekazanych w rapor-cie bieżącym lub okresowym.Rysunek 6. Otoczenie regulacyjne komunikacji z inwestoramiKomunikacjaSpółki zinteresariuszami
 29. 29. 29 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwoju„Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej decydują się na objęcie akcji spółek wprowadzanych na NewConnect.Zainteresowani są najbardziej perspektywicznymi branżami, gwarantującymi wysoką stopę zwrotu z inwestycji.”
 30. 30. 30 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuŚwiadomość ryzyka jest najważniejszą sprawąRynek NewConnect w zamyśle twórców miałzostać inkubatorem nowych technologii. To miałobyć zorganizowane, powszechnie znane, ogólnodo-stępne miejsce pozyskiwania kapitału przez małespółki, które cechują się ponadprzeciętną innowacyj-nością. „Szukamy w Polsce drugiego Skype’a” – takiehasło słyszeliśmy niejednokrotnie w przeddzień uru-chomienia pierwszego polskiego ASO.Po prawie 6 latach, które upłynęły od startu rynkuNewConnect, rzeczywistość jest nieco odmienna odzałożeń. Bankructwa spółek, zabieranie autoryzowa-nym doradcom uprawnień, zawiedzeni, a czasamiwręcz oszukani inwestorzy to na tym rynku dosyćczęste sytuacje. Oczywiście, aby zachować sprawiedli-wość i wyważyć przekaz, są też na NewConnect do-bre, porządne spółki, które traktują fair inwestorów ijest ich sporo. Niestety najczęściej jest głośno tylko otych, które właśnie zbankrutowały. Wszystkiemuwinne jest wszechobecne wyższe niż się wydawałoryzyko.Niestety rynek NewConnect ma trochę pecha. Nigdyw swojej historii nie zaznał prawdziwej, porządnejhossy. Mam tu na myśli taką hossę z jaką mieliśmy doczynienia w latach 2005-2007. Został uruchomionypraktycznie na szczycie ostatniej dużej hossy i odtamtej pory boryka się głównie z problemami. Są toprzede wszystkim problemy z płynnością, jak rów-nież problemy z wiarygodnością i solidnością spółekdebiutujących na rynku NewConnect. Jakże innebyłoby postrzeganie tego rynku, gdyby choć jednaspółka z NewConnect odniosła sukces na miarę gi-gantów z Krzemowej Doliny.___________________Michał MasłowskiWiceprezesStowarzyszenie Inwestorów IndywidualnychOkiem inwestora
 31. 31. 31 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuZ punktu widzenia inwestorów indywidualnych, któ-rzy dominują na rynku NewConnect, podstawowymproblemem, który ujawnił się w ciągu ostatnich latjest nadmierne ryzyko. Oczywiście rynek ten był„reklamowany” jako ryzykowny, ale wydaje się, że nieo takie ryzyko tutaj chodziło. Zupełnie czym innymjest ryzyko tego, że zaproponowany przez emitentówpomysł na biznes po prostu nie wypali. To się oczy-wiście może zdarzyć i się często zdarza. Założenia iwarunki rynkowe mogły spowodować, że świetny napapierze pomysł, w praktyce nie zadziała. Jednakżena rynku NewConnect mieliśmy w ostatnich latachzbyt dużo nie do końca czystych zachowań zarównoze strony emitentów jak i autoryzowanych doradców.Były debiuty spółek, które już na wstępie były ban-krutami, dokonywano zmiany prognoz chwilę podebiucie lub też przyjmowano pieniądze od inwesto-rów, a do debiutu w ogóle nie dochodziło. Takieprzypadki to zupełnie co innego niż zwiększone ryzy-ko tego, że biznes się nie powiedzie.Jak temu zaradzićJakąkolwiek radą na wymienione choroby jest popierwsze działalność organizatora rynku czyli GiełdyPapierów Wartościowych polegającą na„doregulowaniu” rynku. Obserwujemy pewne działa-nia Giełdy, które zmierzają w dobrym kierunku. War-to tu wymienić zwiększoną sprawozdawczość spółek,zwiększone wymogi odnośnie rozproszenia akcji, czyteż zwiększenie kar za uchybienia w polityce informa-cyjnej.Innym komplementarnym rozwiązaniem jest lepszaedukacja inwestorów. Świadomość istniejącego niety-powego ryzyka jest najlepszym lekarstwem na wszyst-kie późniejsze problemy inwestorów. Jest to drogadłuższa i trudniejsza, a efekt niepewny. Dopiero jed-nak pełna świadomość występujących ryzyk, pełnawiedza i edukacja inwestorów, spowoduje to , że in-westorzy przestaną tracić pieniądze. A to już prostadroga do ogólnego polepszenia wizerunku jak i ko-niunktury na rynku NewConnect.
 32. 32. 32 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwoju„Na NewConnect dominują inwestorzy indywidualni,którzy odpowiadają za 78% obrotów. Coraz większeznaczenie mają także inwestorzy instytucjonalni (19%obrotów) oraz inwestorzy zagraniczni (3% obrotów)”.Aktywność inwestorówJednym z celów powołania alternatywnego rynkuNewConnect było udostępnienie inwestorom platfor-my inwestycyjnej grupującej spółki o dużym poten-cjale wzrostu, przy jednocześnie podwyższonym ry-zyku inwestycyjnym.Z perspektywy inwestora duże znaczenie na po-wodzenie inwestycji ma płynność rynku mierzonaliczbą przeprowadzonych transakcji i wartością obro-tów. Wskaźniki te obrazują skalę zainteresowaniaspółkami notowanymi w alternatywnym systemieobrotu. Pomimo dużych fluktuacji tych wielkości,w pięcioletnim horyzoncie czasowym odnotowuje sięich systematyczny wzrost, co świadczy o coraz więk-szym zainteresowaniu inwestorów tym rynkiem.Szczegółowa analiza omawianych wartości, istot-nych z punktu widzenia potencjalnego inwestora,znajduje się w dalszej części raportu.Aktualne działania Giełdy Papierów Wartościo-wych w Warszawie mają na celu przede wszystkimzwiększenie bezpieczeństwa inwestorów. Segmenta-cja rynku, zwiększenie zakresu obowiązkówinformacyjnych oraz wzmożona kontrola dotyczą-ca ich egzekwowania, a zarazem możliwość nakłada-nia kar finansowych przez GPW na tych emitentów,którzy ich prawidłowo nie wypełniają, w dłuższejperspektywie przyniesie korzyści wszystkim podmio-tom związanym z NewConnect.Kolejnym krokiem w stronę ochrony interesu in-westorów jest nałożenie przez Giełdę obowiązkupublikowania przez emitentów raportu dotyczącegostosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego,a także informowania inwestorów w raportach bieżą-cych o przypadku ich naruszania.Podnoszenie obowiązujących na rynku alternatyw-nym standardów wpływa na jego przejrzystość i sta-bilność, co jest warunkiem dopływu większej ilościkapitału oraz zwiększenia zainteresowania ze stronyinwestorów instytucjonalnych. To z kolei, w dłuższejperspektywie, przyczyni się do poprawy płynności naNewConnect i urealni wyceny notowanych na nimwalorów.______________________Paweł DuszekKonsultant w ZespoleTransakcji KapitałowychGrant Thornton
 33. 33. 33 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWykres 34. Stopy zwrotu z inwestycji w ofertach w dniu debiutu na NewConnect w okresie 30.08.2007 – 31.12.2012Analiza stóp zwrotu w dniu debiutuPrzyglądając się bliżej zachowaniu cen akcji w dniudebiutu na NewConnect wyraźnie rysuje się znaczącaprzewaga dodatnich stóp zwrotu (około 67%). Cenyakcji 6% emitentów zrównały się na zamknięciuz cenami emisyjnymi. Natomiast około 27% spośróddebiutujących spółek odnotowało ujemną stopę zwro-tu.Historycznie najlepszy debiut pod względem osią-gniętej stopy zwrotu miał miejsce na samym początkufunkcjonowania NewConnect. Akcjonariusze VirtualVision S.A., spółki z sektora medialnego, uzyskali1.875% zwrot z inwestycji. Kolejną spółką pod wzglę-dem wysokości stopy zwrotu w dniu debiutu(900 %) była Serenity S.A., z sektora ochrony zdro-wia. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji uplasowałasię Veno S.A. (630,0%), spółka z sektora inwestycyj-nego.Największa strata w dniu debiutu od początku ist-nienia NewConnect wynosi -91,6% i dotyczy Urlo-py.pl S.A. (dawniej Holiday Planet S.A.) - spółkiz sektora wypoczynkowego. Następnym w kolejnościemitentem w tej klasyfikacji jest spółka z sektora eco-energii, Atlantis Energy S.A., której akcje zanotowaływ dniu debiutu spadek o –90,6%. Trzecie miejscezajmuje Legal Stream S.A., której walory na koniecpierwszego dnia notowań wyceniane były o 68,0%poniżej ceny emisyjnej.Wykres 33. Rozkład stóp zwrotu z akcji w dniu debiutuŹródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant Thornton67%27%6%Dodatnie stopy zwrotuUjemne stopy zwrotuStopy zwrotu na poziomie 0%-100%-50%0%50%100%150%
 34. 34. 34 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuWykres 35. Rozkład emitentów ze względu na stopy zwrotu za okres 01.01.2012 - 31.12.2012Źródło: Opracowanie Grant ThorntonAnaliza stóp zwrotu w roku 2012W 2012 roku stopa zwrotu dla akcji 69% emiten-tów wynosiła od –99% do 0%. Tylko 31% emitentówpozwoliło inwestorom osiągnąć pozytywną stopęzwrotu, w tym 20% wszystkich akcji uzyskało stopęzwrotu na poziomie od 1% do 50%. Akcje tylko 5,9%spółek dały zwrot od 51% do 100%. Bardzo wysokiestopy zwrotu , powyżej 100% dały akcje 5,1% emiten-tów.W 2012 roku najwyższa stopę zwrotu od początkuroku dały akcje spółki Termo-Rex (7900%) przy śred-niej wartości obrotu 72,76 tys. zł z branży technolo-gicznej, z sektora eco-energii: Elkop Energy (1918%)o średniej wartości obrotu 4,35 tys. zł oraz BiomassEnergy Project (1000%) przy średniej wartości obrotu14,76 tys zł. Wszystkie te spółki debiutowały na rynkuNewConnect w 2012 roku.W 2012 roku najwięcej można było stracić na ak-cjach Katowickiego Przedsiębiorstwa BudowlanoPrzemysłowego Budus, bo aż 99,39% przy średniejwartości obrotu 5,61 tys. zł. Drugie miejsce jeśli cho-dzi o negatywne stopy zwroty odnotowały akcje spół-ki Emporium z branży wypoczynkowej– 97,66% przyśredniej wartości obrotu 2,54 tys. zł. Na akcjach Apol-lo Capital z sektora usług finansowych można byłostracić 96,50% przy średniej wartości obrotu 2,02 tys.zł.020406080100120140160180200od -99% do -50% od -51% do -0% od 1% do 50% od 51% do 100% od 101% do 150% do 151% do 200% powyżej 200%Liczbaemitentów
 35. 35. 35 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuAnaliza liczby transakcji Wykres 36. Rozkład emitentów wg średniej dziennej liczbytransakcji za 2012 r.Wykres 37. Rozkład emitentów według średniej liczby transakcji na sesji w podziale na sektory za 2012 r.Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant Thornton050100150200250300350poniżej 10transakcji10 - 25 transakcji 25-50 transakcji 50-100 trasakcji powyżej 100transakcji0246810121416LiczbaemitentówŚrednialiczbatransakcjinasesjęAnaliza średniej dziennej liczby transakcji nawalorach notowanych na NewConnect ukazuje naj-większą dysfunkcję tego rynku - niską płynność.W przypadku 77,4% spośród notowanych spó-łek, przeciętnie w trakcie sesji zawieranych jest po-niżej 10 transakcji na ich walorach. Na akcjach15,6% emitentów zawieranych jest średnio 10-25transakcji na sesję. Jedynie w przypadku 4,4% noto-wanych podmiotów aktywność inwestorów prze-wyższała 50 transakcji na sesję, a powyżej 100 trans-akcji na sesję dla 0,7% z nich.Powyższe statystyki wskazują, że relatywnie wy-sokim zainteresowaniem wśród inwestorów ciesząsię akcje niewielkiej grupy emitentów, podczas gdyakcje większości z nich charakteryzują się ograni-czoną płynnością.Analiza sektorowa emitentów pozwala stwier-dzić, że najbardziej płynne są walory spółek z sekto-rów: recyklingu, eco-energii oraz mediów (średnio15 transakcji na sesję). Pozytywnie pod tym wzglę-dem wyróżniają się także spółki z sektora technolo-gicznego (średnio 12 transakcji na sesję).
 36. 36. 36 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuAnaliza wartości obrotówAnaliza średniej dziennej wartości obrotów spółekpotwierdza przekonanie o niewielkiej płynności akcjinotowanych w alternatywnym systemie obrotu.Zdecydowaną większość (58.5% emitentów) stano-wią spółki, których dzienna wartość obrotu nie prze-kracza 5 tys. zł. Dla 23,8%% wartość ta mieści się wgranicach 5-15 tys. zł, a dla 8,6 % w granicach 15-30tys. zł. Bardziej płynne spółki, których średni dziennyobrót przekracza 30 tys. zł stanowi 1,9% spośródwszystkich emitentów.Na koniec 2012 r., najbardziej płynną spółką naNewConnect była ZWG S.A., należąca do sektoratechnologicznego. Średnia dzienna wartość obrotówna jej akcjach przekroczyła 833 tys. zł. Następne wkolejności spółki to firmy z sektora media (MacroGames S.A. średnio 272 tys. zł obrotu) oraz ochronyzdrowia (Orphee SA.- średnio 226 tys. zł obrotu).Analiza wielkości obrotów w podziale na sektorydziałalności pokazuje, że najbardziej płynny jest sektortechnologiczny. Średnia dzienna wartość obrotówspółek należących do tego sektora przekracza 33,2 tys.zł. Relatywnie dużą płynnością cechuje się także recy-kling (średnio 28,2 tys. zł dziennie) oraz sektor ochro-ny zdrowia (średnio 18,9 tys. zł dziennie).Wykres 38. Rozkład emitentów wg średniej dziennej wartościobrotów za 2012 r.Wykres 39. Rozkład emitentów według średniej dziennej wartości obrotów na sesji w podziale na sektory za 2012 r.Źródło: Opracowanie Grant ThorntonŹródło: Opracowanie Grant Thornton050100150200250300poniżej 5 tys. zł 5-15 tys. zł 15-30 tys zł powyżej 30 tys zł0,005,0010,0015,0020,0025,0030,0035,00LiczbaemitentówŚredniadziennawartośćobrotów
 37. 37. 37 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuAutoryzowany Doradca (AD) to pod-miot, którego podstawowym zadaniem jestwsparcie spółki w procesie ubiegania sięo wprowadzenie do obrotu giełdowego narynku NewConnect.Autoryzowanym Doradcą może być wy-łącznie spółka która otrzymała autoryzacjęGiełdy Papierów Wartościowych w Warsza-wie i została wpisana na listę autoryzowa-nych doradców na rynku NewConnect. Wy-mogi autoryzacji GPW spełniają przedsię-biorstwa będące firmami inwestycyjnymi lubpodmiotami świadczącymi usługi związanez obrotem gospodarczym, w tym doradztwofinansowe, doradztwo prawne lub audytfinansowy.Na 31 grudnia 2012 roku lista autoryzowanychdoradców obejmowała 94 podmioty.Każdy Autoryzowany Doradca jest zobowiązanydo zatrudnienia co najmniej dwóch pracownikówposiadających specjalny Certyfikat nadawany przezGPW. Osoba posiadająca taki Certyfikat może byćzatrudniona tylko w jednej z firm pełniącej funkcjeAD. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osobyubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym dorealizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Do-radcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.Zmiany regulacji związanych z rynkiem alternatyw-nym coraz bardziej zaostrzają kryteria wpisania pod-miotów na listę autoryzowanych doradców. Prowadzito do większych trudności w uzyskaniu takiego statu-su oraz zwiększonego ryzyka jego utraty. Każdegoroku GPW weryfikuje działalność AutoryzowanychDoradców. Dokonując oceny pod uwagę brane sąróżne kryteria powiązane z właściwym wypełnianiemobowiązków wobec emitentów, inwestorów orazfunkcjonowania NewConnect. Kolejnym istotnymczynnikiem uwzględnianym przy okazji oceny AD sądziałania mające na celu propagowanie wiedzy natemat alternatywnego rynku NewConnect.Ostatnie zaostrzenie przepisów dotyczących funk-cjonowania rynku NewConnect należy odczytać jakodobry znak zarówno dla spółek ubiegających sięo debiut na alternatywnym rynku, jak i dla inwestorówzainteresowanych lokowaniem kapitału na NewCon-nect.Od 1 marca 2013 roku w związku ze zmianamiRegulaminu ASO, Autoryzowani Doradcy oraz emi-tenci muszą liczyć się z wyższymi karami za niespeł-nianie kryteriów ASO. Dodatkowo organizator rynkupodjął kroki prawne zmuszające spółki do większegorozproszenia akcjonariatu. Dzięki temu mieć nadzie-ję, że poprawi się płynność obrotu. Większe wymaga-nia regulacyjne sprawią, że na rynku będą się liczyćtylko najlepsi Autoryzowani Doradcy, co możewpłynąć pozytywnie na jakość notowanych spółek.„Każdy Autoryzowany Doradca zobowią-zany jest zatrudniać co najmniej dwie osobycertyfikowane przez GPW”AutoryzowaniDoradcy
 38. 38. 38 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuTabela 6. Ranking Autoryzowanych Doradców NewConnect na 31.12.2012Ranking Autoryzowanych DoradcówPrzedstawiony poniżej Ranking AutoryzowanychDoradców bierze pod uwagę trzy główne kryteria:ilość wprowadzonych spółek (waga 0,33), ogólną war-tość pozyskanego kapitału (waga 0,33) oraz średniąwartość przeprowadzanej oferty (waga 0,33).Po ponad 5 latach funkcjonowania rynku alterna-tywnego, niekwestionowanym liderem zarówno podwzględem ilości wprowadzonych spółek (44), jak i podwzględem łącznej wartości pozyskanego kapitału(ponad 185,1 mln zł) jest WDM Autoryzowany Do-radca Sp. z o.o. Średnia wartość oferty przeprowadzo-nej przez tego Doradcę wyniosła 4,2 mln zł, co dajemu 24 pozycję śród wszystkich AD*. Dodatkowo na-leży wspomnieć, że 3 spośród spółek wprowadzonychprzez tego Doradcę** przeniosły swoje notowania narynek główny GPW.Drugie miejsce w rankingu zajmuje Rubicon Part-ners Corporate Finance S.A. - Autoryzowany Doradca,który pozyskał kapitał w wysokości 120,7 mln zł dla13 spółek. Wartość oferty przeprowadzanej przez tegoAD to średnio 9,3 mln zł, dzięki czemu plasuje się onna ósmej pozycji pod tym względem.Trzecie miejsce na podium zajmuje Trigon DomMaklerski S.A., który pozyskał łączny kapitał w wyso-kości 109,8 mln zł z czego 58,7 mln zł zostało pozy-skane w 2012 roku. Średnia wartość oferty przeprowa-dzonej przez tego AD to 13,7 mln, zapewniając trzeciemiejsce w rankingu pod tym względem.Czwarte miejsce zajmuje Grant Thornton Frącko-wiak Sp. z o.o. Sp. k., dzięki wsparciu emisji o wartościponad 52,6 mln zł i wprowadzeniu do obrotu na New-Connect 5 spółek. Pod względem średniej wartościprzeprowadzonej oferty doradca ten zajmuje siódmąpozycję spośród wszystkich AD z wynikiem na pozio-mie 10,5 mln zł. Grant Thornton przeprowadził rów-nież proces przeniesienia notowań jednejz wprowadzonych spółek na rynek główny GPW.Źródło: Opracowanie Grant Thornton* W analizie autoryzowanych doradców pod względem średniej wartości oferty brane były pod uwagę firmy, które od momentupowstania NewConnect doradzały przy co najmniej jednym debiucie.** Do września 2010 r. WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. działała pod nazwą CEE Capital Sp. z o.o.Miejsce Nazwa spółkiLiczbazdobytychpunktówŚrednia wartośćprzeprowadzonejoferty (mln zł)Łączna wartośćpozyskanegokapitałuLiczbawprowadzonychspółek1. WDM S.A. 63,1 4,2 185,1 442. Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 43,3 9,3 120,7 133. Trigon Dom Maklerski S.A. 41,2 13,7 109,8 84.Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowie-dzialnością Spółka komandytowa21 10,5 52,6 55. Copernicus Securities 18,1 7,8 46,6 66. INVESTcon Group S.A. 17,7 1,2 51,8 437. Capital One Advisers Sp. z o.o. 17,6 2,4 50,5 218. NOBLE Securities S.A. 14,3 4,3 38,5 99. ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 13 13 25,9 210 Bank DnB NORD Polska S.A. 12,8 2,1 36,2 17
 39. 39. 39 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuTabela 7. Lista spółek notowanych na NewConnect w dniu 31.12.2012Lp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)Lp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)1 01CYBATON 01C 2008-04-15 35,9 51 BGE BGE SHLR 2011-06-07 17,42 11BIT 11B 2010-10-28 19,1 52 BGSENERGY BGS 2009-09-28 35,33 5THAVENUE 5AH 2012-02-01 24,4 53 BINARY BHX HLR 2011-11-15 6,64 8FORMULA 8FO HLR 2011-10-18 1,3 54 BIOERG BER 2011-03-22 5,35 ABAK ABK HLR 2010-10-14 3,9 55 BIOFACTOR BFC 2012-09-19 4,26 ABEONET ABO HLR 2011-09-14 0,9 56 BIOGENED BGD 2011-08-31 22,37 ABSINVEST AIN 2011-02-01 11,8 57 BIOMASS BEP 2012-12-07 16,58 ACARTUS ACA HLR 2011-04-20 1,5 58 BIOMAX BIM 2011-05-09 51,29 ACREO ACR HLR 2011-08-29 2,8 59 BIOMAXIMA BMX 2010-06-08 19,210 ADASTRA ADA HLR 2011-10-14 14,2 60 BIOMEDLUB BML 2011-07-29 190,511 ADMASSIVE AMG 2012-06-21 20,1 61 BLACKPOIN BPN 2010-05-14 16,412 ADMIRAL ADM 2011-07-01 37,7 62 BLIRT BLR 2011-03-16 8,013 ADUMA ADU 2012-02-24 16,7 63 BLOOBER BLO 2011-06-27 8,714 ADVERTIGO AVE 2011-12-21 4,2 64 BLUETAX BTG 2008-02-06 2,015 AEDES AED HLR 2012-06-18 3,4 65 BLUMERANG BLU 2007-12-14 7,516 AERFINANC AER HLR 2011-05-06 2,6 66 BMMEDICAL BMM HLR 2011-08-11 5,717 AGROLIGA AGL 2011-02-11 25,2 67 BOA BOA HLR 2010-09-13 0,618 AGROMA AGM HLR 2010-03-22 3,2 68 BPC BPC HLR 2010-03-31 2,019 AIRMARKET AIR HLR 2010-10-25 1,6 69 BPI BPI HLR 2008-10-08 1,720 AITON AIT 2011-12-09 19,9 70 BRASTER BRA 2012-12-20 27,221 AKCEPTFIN AFC 2011-03-10 5,0 71 BRIJU BRI 2011-08-10 86,122 ALDA ALD HLR 2011-12-27 0,8 72 BROADGATE BDG 2011-01-24 3,323 ALEJA ALS 2012-06-06 1,1 73 BUDOSTAL5 BL5 SHLR 2010-06-24 2,424 ALKAL ALK 2010-12-30 12,5 74 BUDUS BDS 2011-06-24 0,725 ALUMAST ALU 2008-01-03 1,8 75 C2A C2A 2009-08-25 2,726 ANALIZY AOL 2010-10-05 15,8 76 CALESCO CLS HLR 2010-08-13 3,727 APIS ASA 2010-04-08 9,8 77 CASPAR CSR 2011-12-08 51,428 APLINTER API HLR 2011-12-16 3,2 78 CCS CCS 2012-12-28 19,129 APOLLO APC HLR 2012-04-26 1,4 79 CCTOOLS CCT 2011-07-04 2,130 APOLONIA APO HLR 2010-09-07 0,6 80 CERABUD CER HLR 2009-12-21 6,231 APS APS 2008-12-19 11,6 81 CFBPS CFB 2011-12-06 45,232 AQUABB AQU 2010-12-21 124,7 82 CLOUD CLD 2012-05-18 7,333 AQUAPOZ AQA 2010-08-16 8,4 83 CODEMEDIA COD 2011-02-16 47,234 ARI-PDA ARIA 2012-12-05 1,9 84 COLEOS CLO 2012-07-17 74,035 ARTBIZNES ABI 2012-10-02 10,3 85 COMPERIA CPL 2011-12-05 25,936 ARTEFE ART 2009-07-31 4,1 86 COMPRESS COM HLR 2008-05-28 1,737 ARTNEWMED ANM HLR 2008-11-05 2,4 87 COOLMARK CLM HLR 2011-07-06 0,838 ASSETUS ASS 2010-07-05 18,0 88 COPERNIC CRS 2010-07-13 107,439 ASTORIA ACL 2010-11-16 18,1 89 CSY CSY 2010-12-23 13,840 ASTRO ASR HLR 2010-04-07 24,6 90 CUBEITG CTG 2009-09-16 107,441 ATCCARGO ATA 2010-06-25 28,2 91 CWPE CWP HLR 2010-09-23 2,242 ATONHT ATO NC Lead 2008-02-29 10,0 92 DAAH DAH 2011-05-05 76,243 ATSENERGY ATE 2010-02-09 3,1 93 DANKS DNS 2011-05-17 6,044 AUTOSPA ASP 2012-04-12 35,2 94 DASE DFG HLR 2011-08-05 2,045 AZTEC AZC 2010-07-27 18,4 95 DEKTRA DKR 2011-06-14 13,846 B2BPARTNER B2B HLR 2008-06-24 3,3 96 DEMOLEN DEM 2011-08-22 10,847 BALTICON BLT 2011-01-27 40,4 97 DENTAMDC DAM 2009-12-17 24,548 BALTONA BAL 2011-06-30 61,9 98 DEPEND DEP 2010-12-27 3,549 BAUMAL BAU 2012-07-05 62,8 99 DFP DFP 2008-03-20 1,450 BBCONSULT BBA 2012-11-22 13,9 100 DIGATE DGT HLR 2010-08-03 4,2
 40. 40. 40 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuLp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)Lp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)101 DIGITAL DGL 2007-08-30 4,7 151 FITEN FTN 2011-12-19 32,6102 DIRECTES DES HLR 2011-01-12 0,5 152 FLUID FLD 2011-04-11 8,8103 DOBRANASZA DNA HLR 2011-08-08 3,4 153 FLYPL FLY 2012-07-27 109,3104 DOMENOMAN DOA HLR 2011-04-14 2,7 154 FMOZAROW FMO 2011-07-28 2,8105 DOMEXBUD DMX HLR 2008-10-09 8,1 155 FONECO FNE 2010-08-02 8,7106 DOMLEK DLK 2011-01-31 25,5 156 FOREVEREN FOR 2011-01-21 4,8107 DOMZDROW DMZ 2008-09-16 6,7 157 FORPOSTA FPO 2012-05-22 18,9108 DORADCY24 D24 2008-06-26 3,7 158 FUTURIS FUT 2010-04-12 7,3109 DRUKPAK DRU 2010-12-20 64,7 159 GALVO GAL 2010-07-29 4,4110 DTP DTP 2011-12-29 314,3 160 GCINVEST GCI 2011-03-31 96,7111 DXD DXD HLR 2011-09-16 0,9 161 GENERGY GNR 2007-10-30 17,5112 DYWILAN DYW HLR 2011-02-04 21,1 162 GENOMED GEN 2011-05-30 17,8113 EASTSIDE ESC 2010-06-22 8,0 163 GEOINVENT GEO SHLR 2010-08-04 1,9114 EASYCALL ECL HLR 2011-04-11 1,0 164 GKSKAT GKS HLR 2011-07-25 4,1115 EBC EBC 2012-09-04 3,2 165 GLOBALTR GTR 2011-09-06 1,2116 ECAUXILUM ECA 2007-09-27 13,2 166 GMK GMK HLR 2012-05-11 5,2117 ECOTECH ECO HLR 2011-11-22 8,4 167 GOLAB GOL HLR 2011-05-24 3,0118 EDISON EDN 2012-03-30 4,7 168 GOLDWYN GCL SHLR 2012-06-26 1,0119 EFICOM EFI HLR 2007-12-03 2,7 169 GONTYNIEC BRO 2012-07-04 25,7120 EGB EGB 2010-09-29 24,5 170 GOTFI GTF HLR 2011-04-29 13,5121 EKANCELAR EKA 2011-04-06 53,4 171 GPFCAUSA GPF 2009-12-18 1,7122 EKIOSK EKS 2009-12-09 2,2 172 GPPI GPP HLR 2008-01-18 1,7123 EKOBOX EBX 2011-09-09 25,3 173 GRAPHIC GRP 2011-11-18 4,8124 EKOKOGEN EKG 2012-05-25 5,6 174 GREENENER GRE HLR 2011-07-22 3,0125 EKOPOL EGH 2008-08-27 7,4 175 GREMPCO GRM 2011-03-24 14,0126 ELEMENTAL EMT 2012-07-12 257,9 176 GRJAGUAR GJA HLR 2011-09-28 1,0127 ELKOPNRG ENR 2012-07-27 510,3 177 GRODNO GRN 2011-04-13 37,4128 EMCAPITAL ECP 2011-08-26 47,5 178 GRUPAHRC HRC HLR 2011-12-12 7,1129 EMMERSON EMM 2010-09-10 3,9 179 GRUPAREC GRC 2011-01-11 15,1130 EMONT ELM HLR 2009-05-14 3,1 180 GWARANT GWR 2010-02-16 15,3131 EMPORIUM EMR HLR 2011-08-03 0,2 181 HEFAL HEF 2009-08-27 2,5132 EMUZYKA EMU 2007-12-21 6,2 182 HORTICO HOR 2011-01-20 23,6133 EONET EON 2012-04-25 22,8 183 HOTBLOK HOT 2009-05-19 2,8134 EPICTURES EAP HLR 2009-12-22 1,6 184 HURTIMEX HRT 2008-11-04 3,8135 EPIGON EPI 2008-02-13 18,5 185 HYDRAPRES HPS 2009-03-06 13,3136 ERS ERS 2011-05-23 2,1 186 I3D I3D 2011-06-09 14,1137 ESKIMOS ESK HLR 2010-08-19 8,5 187 IAI IAI HLR 2009-12-16 15,1138 ESOTIQ EAH NC Lead 2011-06-16 47,2 188 IBCPOLSKA IBC 2012-10-25 11,5139 ESPEROTIA EEI 2012-07-19 3,4 189 ICMVISION ICM 2011-03-23 2,4140 EUROSNACK ECK 2010-07-01 7,0 190 ICPD ICD 2010-08-11 1,4141 EUROTAX ETX 2010-01-28 19,5 191 ICPGROUP ICP 2012-09-27 14,9142 EXAMOBILE EXA 2012-12-17 1,8 192 IDH IDH 2008-04-08 17,6143 EXDEBT EXD 2010-06-02 2,4 193 IGORIA IGT HLR 2011-12-07 1,3144 EZO EZO 2011-01-10 16,9 194 IMMOFUND IMF HLR 2012-03-09 1,6145 FABRFORMY FFO 2011-03-29 9,3 195 IMS IMS 2012-01-04 22,9146 FACHOWCY FAV HLR 2012-02-15 1,4 196 INBOOK INB 2008-11-27 4,6147 FARM51 F51 2012-03-14 14,6 197 INCANA ICA HLR 2011-08-23 2,6148 FHDOM FHD 2012-11-29 55,5 198 INDEXMEDI INX 2012-05-28 4,5149 FINHOUSE FIN HLR 2010-11-18 1,1 199 INFOSYS IFS 2007-10-24 17,8150 FININT FIP HLR 2011-11-14 3,0 200 INNOGENE IGN 2011-02-08 12,2
 41. 41. 41 Raport: NewConnect—podsumowanie rozwojuLp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)Lp Nazwa spółki Ticker SegmentDatadebiutuKapitalizacjana 31.12.2012(w mln zł)201 INPOINT IPT 2011-05-18 6,2 251 MAXIPIZZA MXP HLR 2008-02-21 0,8202 INTELIWIS ITL HLR 2008-04-15 5,3 252 MBFACTORY MBF HLR 2012-02-02 0,7203 INTERNITY INT NC Lead 2008-12-16 33,2 253 MBPARTNER MBP 2011-05-19 7,6204 INTWORKS IWS HLR 2011-07-13 0,8 254 MDEVELOP MDE HLR 2011-01-14 1,2205 INVENTI IVT 2012-06-15 20,7 255 MEDIACAP MCP 2008-07-24 5,0206 INVESTREM ITX 2010-03-10 3,9 256 MEDIANPOL MDN HLR 2011-12-30 2,4207 INVICO IVC 2011-06-06 26,3 257 MEDICALG MDG 2011-11-09 225,9208 INVISTA INV 2008-01-24 47,4 258 MERA MER 2007-09-20 19,7209 INWAZJAPC IPC SHLR 2011-04-05 0,3 259 MERIT MEI 2012-08-22 0,6210 INWESTPL INW HLR 2010-11-24 2,4 260 MEW MSA 2010-03-18 10,5211 IPODS IOD HLR 2010-12-28 1,7 261 MGAMES MGS 2012-10-26 4,7212 IPOSA ISA HLR 2010-12-28 1,6 262 MGMSYS MGM 2012-12-04 3,5213 ISIAG ISG 2011-06-28 8,8 263 MILKPOL MLP HLR 2008-11-14 5,7214 IU IUS HLR 2012-04-03 7,5 264 MINERAL MND HLR 2008-07-01 3,1215 IZOBLOK IZB 2011-12-22 16,6 265 MINOX MNX 2011-05-10 16,9216 JANTAR JAN HLR 2012-01-31 1,4 266 MMCPL MMC HLR 2011-10-10 2,4217 JDB JDB SHLR 2011-02-17 1,9 267 MOBINI MOB HLR 2011-06-22 4,1218 JRINVEST JRI 2012-11-28 26,9 268 MODE MOE HLR 2012-03-16 5,9219 KBJ KBJ HLR 2011-12-15 6,6 269 MODECOM MOD 2012-02-28 16,5220 KCSP KCS HLR 2011-04-19 4,0 270 MOMO MOM 2010-09-09 9,4221 KKHERBAL KKH 2012-05-24 1,8 271 MONDAY MDV 2010-06-28 2,0222 KLON KLN 2011-07-13 6,5 272 MONTUHOLD MTH HLR 2011-08-19 0,8223 KME KME SHLR 2012-06-13 0,7 273 MORIZON MZN 2011-04-08 16,3224 KOMFORTKM KKM SHLR 2010-06-11 0,6 274 MOSTALWRO MWO 2012-07-18 171,4225 KOMPLEKS KMS 2011-02-10 6,0 275 MOTORICUS MTR HLR 2010-01-26 6,9226 KOPAHAUS KOP 2012-02-17 63,0 276 MPAY MPY HLR 2011-10-24 13,0227 KORBANK KOR 2011-02-15 6,6 277 MPLVERBUM VER HLR 2011-02-24 1,8228 KUPIEC KPC HLR 2011-08-12 6,8 278 MTC MTC HLR 2011-09-12 1,2229 LANGLOO LAN SHLR 2011-10-17 1,7 279 NANOTEL NAN HLR 2010-07-30 2,7230 LASERMED LSR 2012-08-29 6,9 280 NAVIMORIN NIN 2011-06-29 15,6231 LAURENPES LPS SHLR 2010-04-16 2,0 281 NEMEX NMX HLR 2011-01-28 0,8232 LESNERUNO LES HLR 2012-04-23 3,8 282 NFPL NFP 2011-09-23 29,4233 LETUS LET 2009-05-20 1,3 283 NICOGAMES NGS 2008-04-02 9,9234 LIBERTY LTG SHLR 2007-11-30 0,8 284 NOTORIA NTS HLR 2010-01-27 4,5235 LOKATYBUD LBD HLR 2008-12-12 6,6 285 NOVIAN NVN 2010-03-19 17,6236 LSTECHHOM LSH 2012-06-27 19,0 286 NWAI NWA 2011-03-25 15,3237 LUG LUG 2007-11-20 26,0 287 OEM OEM 2012-06-15 3,3238 LUXIMA LUX 2011-08-04 2,6 288 ONERAY ORI SHLR 2009-10-08 1,9239 LZMO LZM 2011-09-19 22,2 289 ONICO ONC 2011-02-02 15,2240 M10 M10 HLR 2012-02-06 1,3 290 OPENNET OPE 2011-09-05 5,3241 M4B M4B HLR 2011-04-18 1,8 291 OPTIZENLB OPT HLR 2012-03-13 3,8242 MABION MAB NC Lead 2010-08-10 103,5 292 ORGANIC ORG 2008-01-30 24,8243 MADKOM MAD 2012-08-09 6,6 293 ORIONINV ORN 2009-02-09 29,8244 MAGNIFICO MGF HLR 2010-09-06 1,8 294 ORPHEE ORP 2012-12-03 157,2245 MAKOLAB MLB 2007-12-21 9,6 295 ORZLOPONY ORL 2008-04-10 13,2246 MAKORA MRA 2011-04-07 5,8 296 PAKADEMIA PAK SHLR 2011-08-30 0,9247 MALKOWSKI MMA HLR 2010-11-15 7,6 297 PARTEX PAR SHLR 2010-10-06 0,3248 MARKA MRK 2011-09-08 17,2 298 PARTNER PRN 2012-02-16 6,6249 MARSOFT MAR HLR 2008-04-09 1,3 299 PCZ PCZ 2011-08-01 1809,6250 MAXIMUS MAX HLR 2010-05-18 2,3 300 PFH PFH 2011-04-07 43,2

×