Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych

625 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych

 1. 1. Październik 2011Raport: Jak oszacować i zabezpieczyćpotrzeby kapitałowe?
 2. 2. Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest Na tym tle odpowiedzi polskich problemem, który spędza sen z powiek respondentów wskazują na pojawienie się przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym większego niż rok temu niepokoju na całym świecie. Szczególnie teraz, trzy lata związanego z dostępnością finansowania, po kryzysie, kiedy kredytodawcy oraz gdyż wprawdzie tylko 38% respondentów inwestorzy są dużo bardziej niż kiedyś przewiduje że dostępność finansowania się ostrożni w ocenie sytuacji finansowej zmieni, ale w tym tylko 15% przewiduje klientów oraz szans ich pomysłów na polepszenie, a 23% spodziewa się jej rozwój. pogorszenia. Rok temu odpowiedzi były odwrotne, 21% firm oczekiwało poprawy Problem ma charakter globalny, gdyż sytuacji, a 15% zmiany na gorsze. przykręcenie kurka z pieniędzmi zawsze skutkuje zahamowaniem wzrostu Wyniki pokazują zatem lekki wzrost gospodarczego. pesymizmu (a może raczej realizmu), aczkolwiek nadal odpowiedzi polskich Raport Grant Thornton na temat przedsiębiorców wskazują, że nasze finansowania pokazuje tę kwestię instytucje finansowe prowadzą kompleksowo, a więc zarówno w przewidywalną politykę, a fundamenty perspektywie dostępności finansowania, krajowej gospodarki są wystarczająco doboru jego najlepszych źródeł, jak i mocne aby zapewnić jej stabilny wzrost w sposobów skutecznego przekonania najbliższym okresie. instytucji finansowych do swojego projektu. Prowadzone przez Grant Thornton badania pokazują, że globalny świat finansów ustabilizował się. Prawie połowa (46%) respondentów uważa, że w ciągu najbliższego roku dostępność do źródeł Maciej Richter finansowania pozostanie bez zmian, a tylko Partner Zarządzający Doradztwo Gospodarcze 20% obawia się jej pogorszenia. Grant Thornton Polska Dla porównania, rok temu tylko 32% respondentów przewidywała utrzymanie status quo, więcej było natomiast optymistów przewidujących zwiększenie dostępu (35%) jak i pesymistów obawiających się pogorszenia (27%). W Unii Europejskiej wyniki wskazują na większe obawy przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskania kapitału: 21% firm oczekuje zwiększenia, a 28% pogorszenia dostępności.1 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 3. 3. Zabezpieczanie finansowania wymagaodpowiedzi na właściwe pytania:Dlaczego, kiedy i jak zarządzać potrzebamikapitałowymiProfesjonalna ocena sytuacji umożliwiawybór właściwej strategii finansowania:Zabezpieczenie finansowania w nowejgospodarceFinansowanie jest procesem, a nietransakcją:Efektywnie oceniaj i zabezpieczaj swojepotrzeby kapitałowe Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 2
 4. 4. Dla szybko rosnących, dynamicznych, prywatnych Międzynarodowy Raport Biznesowy (International Business przedsiębiorstw, o średniej skali działalności, Report, IBR) Grant Thornton 2011 największe wyzwanie zawsze stanowiło pozyskanie finansowania w najbardziej skuteczny, a jednocześnie najtańszy sposób. Określenie dokładnych potrzeb, jak Zarządzający, według których koszty finansowania są barierą w rozwoju przedsiębiorstwa* również sposobu i czasu realizacji strategii pozyskania 24% kapitału, często okazuje się być bardzo złożonym procesem, do którego większość firm podchodzi w nieodpowiedni sposób. Kwestię pozyskania finansowania komplikuje dodatkowo fakt, iż trwający kryzys finansowy, fala zmian regulacyjnych i niepewność na rynkach finansowych spowodowały, że pożyczkodawcy i inwestorzy są bardziej nieufni i ostrożni w dzieleniu się swoim kapitałem. Faktem jest, że efektywne pozyskiwanie oraz wykorzystywanie finansowania są niezbędne do Zarządzający, według których niedobór kapitału funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. obrotowego jest barierą w rozwoju przedsiębiorstwa* Wraz z powrotem światowej gospodarki na ścieżkę 24% wzrostu, firmy, które starają się wdrożyć nowe strategie rozwoju lub próbują zaspokoić własne potrzeby operacyjne, stoją przed wyzwaniem sfinansowania szerokiego zakresu wydatków i inwestycji, w skład których wchodzą: kapitał obrotowy (zapasy, należności), środki trwałe (budynki, maszyny), IT oraz badania i rozwój, finansowanie operacji podczas wzrostu i ekspansji (okres pomiędzy zatrudnieniem sprzedawców a Zarządzający, według których niedobór finansowania wzrostem sprzedaży), długoterminowego jest barierą w rozwoju przejęcia, przedsiębiorstwa* 22% finansowanie potrzeb płynnościowych udziałowców. Określenie potrzeb jest tylko początkiem finansowego równania. Jeśli Twoja firma zamierza realizować dalszą ekspansję, a jednocześnie chce utrzymać dotychczasową działalność w niezachwianej kondycji, z pewnością możesz podjąć właściwe kroki, które zapewnią efektywne przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału: oceń, gdzie potrzeby * Międzynarodowy Raport Biznesowy Grant Thornton kapitałowe są największe, określ poziom kapitału (International Business Report, IBR), to ogólnoświatowe potrzebnego do osiągnięcia poszczególnych celów badania przeprowadzane od 19 lat. Badania zestawiają oraz wielkość kapitału, którą należy pozyskać z opinie i poglądy ponad 11,000 osób zarządzających przedsiębiorstwami z 39 krajów świata. Pełen tekst raportu zewnątrz, oceń swoją zdolność do zarządzania dostępny jest na: długiem i rozważ, które źródła finansowania http://grantthornton.pl/pl/InternationalBusinessReport2011.php najbardziej Ci odpowiadają. Proces ten powinien zamknąć się w kompleksowym biznesplanie, który uwzględni krótko-, średnio- i długookresowy wpływ różnych strategii finansowania na działalność Twojej firmy.3 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 5. 5. Wykorzystanie sytuacji firmy oraz jejdziałalności do określenia potrzebbiznesowychKażdy biznes potrzebuje określonej poprawy wydajności operacyjnej i przedsiębiorstwa może równieżilości kapitału, aby kontynuować ograniczenia kosztów, stworzyć dodatkowe wyzwaniadziałalność i finansować wzrost. przedsiębiorstwa, które zanotowały np. w przypadku, jeśli konieczneGotówka jest siłą napędową Twojej znaczny spadek wyników jest pozyskanie kapitału nafirmy, jednak wraz z nieustanną finansowych, potrzebują sfinansowanie wyjścia jednego zdekoniunkturą w sektorze sfinansować straty operacyjne, właścicieli.bankowym w wielu regionach na działalności sezonowe mogąświecie, finansowanie okazuje się Oczywiście globalna sytuacja charakteryzować się dużąbyć nie tylko drogie, ale również firmy – to gdzie jest usytuowana, zmiennością potrzeb kapitałowychmoże stać się przedmiotem bardziej jaki ma zasięg – ma duży wpływ, miesiąc do miesiąca lub kwartał downikliwej analizy due dilligence. nie tylko na dostępność kapitału, kwartału,Wprawdzie obecnie możliwości ale także na rodzaj potrzeb. Na przedsiębiorstwa znajdujące się w rynkach rozwijających siękredytowania są bardziej dostępne, głównych cyklach wzrostu mogąale w dalszym ciągu firmy muszą podstawową potrzebą jest często potrzebować znaczącej ilości kapitał na rozwój wewnętrznywykazać się dużym kapitału obrotowego, aby wypełnićuporządkowaniem prowadzonej przedsiębiorstwa – nowe luki pomiędzy odzyskaniem zakłady, wzrost zatrudnienia,działalności i właściwą oceną należności i spłatą zobowiązań.własnych potrzeb kapitałowych. Ta R&D, promowanie nowychz kolei zależy w dużej mierze od produktów; oraz kapitał na Potrzeba kapitału może również wzrost zewnętrzny -bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa wynikać z oczekiwań samych finansowanie przejęć,i przedsięwzięć, które planuje. udziałowców a nie całej firmy – np. w produktów, sieci dystrybucji i Istnieje wiele sytuacji, które mogą celu wypłacenia dywidendy. Jako że patentów. To stworzyłomieć wpływ na potrzeby finansujący zazwyczaj wolą alokować znaczące możliwości dlafinansowania: kapitał w działalność operacyjną, dług funduszy private equity na wykorzystywany do zapewnienia Środkowym Wschodzie, w firma może potrzebować płynności w związku z wypłatą Chinach i Afryce, gdzie specjalistycznego sprzętu do dywidendy jest zwykle drogi i często błyskawiczna ekspansja wymaga trudny do uzyskania. Przekształcenie dużego zastrzyku kapitału.Według ankiety IBR przeprowadzonej przez GrantThornton w 3Q 2011 roku 31% respondentów oczekujewiększej dostępności kapitału w ciągu najbliższych 12miesięcy, 46% przewiduje brak zmiany, a 23% zakładamniejszą dostępność. Warto podkreślić, że w 2010 roku, aż32% respondentów przewidywało mniejszą dostępnośćfinansowania. Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 4
 6. 6. Określenie potrzeb kapitałowych – kluczowa rola biznes planu Finansowanie opiera się właściwie na trzech aspektach. Ile mogę wnieść sam? Ile mogę wnieść z firmy? Ile powinienem zebrać na zewnątrz? Na ogół kwestie te we wszystkich aspektach są przez przedsiębiorców niedoszacowane. Niemniej jednak dokładne prognozy zawierające szczegółową analizę możliwych scenariuszy mogą zapewnić korelację między najważniejszymi miarami finansowymi. Kiedy już wiesz, jakie są Twoje Jakie są Twoje bieżące "Solidny biznesplan jest potrzeby kapitałowe? potrzeby kapitałowe, musisz podstawą. Zanim zapewnisz Biznesplan jest kluczowym określić źródła kapitału, które w sobie kapitał, którego elementem do oceny efektywny sposób sprostają tym potrzebujesz, musisz zapotrzebowania. Kiedy już potrzebom. Niezależnie od tego czy rozważasz finansowanie wyznaczysz cele strategiczne zrozumieć rynek na który Twojej firmy np. roczny wchodzisz, produkty i usługi, dłużne, czy poprzez podniesienie wzrost organiczny na kapitału i emisję akcji, dokładny które oferujesz, założenia poziomie 10% rocznie, biznesplan i kompleksowy model otwarcie nowych rynków w finansowe, które przyjmiesz finansowy pomogą określić nie oraz modele finansowania, Azji i Australii, czy też tylko obecne potrzeby zidentyfikujesz konkretne które obowiązują na tym kapitałowe, ale również ocenić przedsiębiorstwo do rynku. Tylko wtedy będziesz możliwość obsługi długu w przejęcia, możesz przełożyć mógł opracować przyszłości oraz Twoje potrzeby pomyślną realizację tych kapitałowe w kolejnych latach. odpowiednią strategię celów na przyszłe przychody, przepływy finansowania.” pieniężne i prognozy bilansowe. Brendan Foster Partner Departament Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Irlandia5 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 7. 7. Na przykład, w celu oszacowania przyszłychdochodów przedsiębiorstwo może wykorzystaćbieżące plany produkcji do prognozy przyszłejsprzedaży, pomnożyć je przez koszt uzyskaniaprzychodu i odjąć powiązane wydatki (takie jakkoszty ogólne i administracyjne). W celuzaprognozowania przepływów pieniężnych możnawykorzystać przepływ przychodów ze sprzedaży,aby w następnej kolejności obliczyć wskaźnik, którypokaże spływ należności od klientów (przyzałożeniu, że zaksięgowanie sprzedaży nie generujew tym samym momencie przyrostu gotówki). Posporządzeniu prognozy dochodu oraz przepływówpieniężnych jesteśmy w stanie przygotować "Ocena ilości potrzebnego kapitału możeprojekcję bilansu. Z reguły przedsiębiorstwa być ruchomym celem. Przedsiębiorstwaagregują te prognozy w sprawozdaniu finansowympro forma, które jest wykorzystywane do prognozy powinny określić swoje przepływyprzyszłych zysków i zidentyfikowania potrzeb pieniężne, nie tylko w przyszłym miesiącu,kapitałowych. Po przypisaniu wartości liczbowych ale w ciągu najbliższych 12, 18 i 24 miesięcy.do zindentyfikowanych obszarów potrzeb Koniecznym jest cofnięcie się nieco do tyłukapitałowych, będziesz w stanie ocenić, czy i zrozumienie nie tylko wymagańpotrzeby te są odpowiednio zaspokojone w dotyczących przychodów, ale równieżprognozach. Często okazuje się, że nie są - wtedy tempa wykorzystywania gotówki ipojawia się potrzeba pozyskania dodatkowego właściwych potrzeb związanych zfinansowania. finansowaniem kapitału obrotowego.Niemniej jednak twój biznesplan, model biznesowy Zdobycie tej wiedzy wymaga bardzieji sprawozdanie finansowe pro forma są kluczowe, krytycznego podejścia do prognozowaniaaby dokładnie określić prognozy przychodów i przepływów pieniężnych, które daje wglądskorelować je z potrzebami biznesowymi i w codzienne potrzeby operacyjnewymogami kapitałowymi. Kiedy w kolejnym kroku przedsiębiorstwa."zwrócisz się do banku lub do inwestorów w celupozyskania dodatkowego finansowania, będziesz Jack DiFrancoprzygotowany do odpowiedzi na trudne pytania, Partner, Doradztwo Transakcyjne Grant Thornton USAktóre z pewnością zostaną Ci zadane. Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 6
 8. 8. Jaka jest Twoja zdolność do zaciągania składników kapitału obrotowego, w firmie dla pożyczkodawcy zobowiązań? czyli zapasów i należności. Trzeci (opcje albo warranty). sposób zakłada efektywne Jeśli z powodzeniem osiągasz zarządzanie długiem poprzez • junior - najniższa w hierarchii zakładane cele strategiczne i prognozy przepływów pieniężnych. forma długu, jest spłacana generujesz odpowiednie zyski, dopiero po całkowitej spłacie potrzeby finansowe Twojego Podejmując decyzję odnośnie długu uprzywilejowanego. przedsiębiorstwa mogą zostać wyboru podejścia należy zrozumieć zaspokojone. Jeśli jednak będziesz różnice pomiędzy czterema Jeśli ocenisz, że warunki długu musiał skorzystać z zewnętrznych rodzajami długu: uprzywilejowanego są poza Twoim źródeł kapitału - najtańsza forma zasięgiem, możesz rozważyć finansowania, czyli dług, będzie • dług zabezpieczony - dług pozostałe trzy formy długu, a także najprawdopodobniej Twoim zabezpieczony konkretnymi finansowanie poprzez emisję akcji pierwszym wyborem, niezależnie od aktywami (np. poprzez lub inne formy alternatywnego tego czy chcesz zaciągnąć dług u ustanowienie hipoteki), które finansowania. Innym rozwiązaniem zwykłego pożyczkodawcy, czy u wierzyciel może przejąć w jest ponowna weryfikacja planów udziałowców. W tej sytuacji Twoja przypadku niewypłacalności. inwestycyjnych w celu zmniejszenie zdolność kredytowa, czyli Twoja zapotrzebowania kapitałowego. zdolność do zaciągnięcia i obsługi • dług uprzywilejowany - nie musi Twoje decyzje będą ponownie w długu, powinna być przedmiotem być zabezpieczony, ale i tak ma dużej mierze zależne od biznesplanu dokładnej analizy, najlepiej w kilku wyższy priorytet niż większość i tego jak efektywnie byłeś w stanie aspektach. Pierwszym z nich jest innych form długu, a więc musi dopasować swoje prognozy do analiza zdolności kredytowej oparta zostać spłacony w pierwszej potrzeb. Zanim rozważysz na analizie aktywów (tzw. asset- kolejności. finansowanie za pomocą based), gdzie aktywa są kapitału własnego (czyli zabezpieczeniem pożyczki (ciekawa • mezzanine - jest niżej w hierarchii wieczystego roszczenia do propozycja dla banków, ponieważ niż dług uprzywilejowany, z tego udziału w zyskach firmy), kredyt jest z reguły zaciągany na względu jest też postrzegany jako pamiętaj, że kapitał własny jest mniejszą wartość niż wartość rodzaj długu najdroższą dostępną formą aktywów stanowiących podporządkowanego. Zazwyczaj finansowania. zabezpieczenie). Kolejną wymaga od pożyczkobiorców możliwością jest wykorzystanie rekompensaty w postaci udziału W przypadku poszukiwania finansowania dłużnego przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że poszczególne rodzaje długu nie są współmierne i należy je rozpatrywać w świetle konkretnego przypadku. Aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki finansowania potrzebujesz strategii do negocjowania atrakcyjnej stopy oprocentowania oraz rozsądnych warunków spłaty kwoty nominalnej. Bądź świadomy rodzajów i liczby zabezpieczeń, które oferujesz wierzycielom, zwłaszcza, jeśli zagraża to twojej zdolności do prowadzenia bieżącej działalności. Upewnij się, że w pełni rozumiesz kowenanty finansowe związane z pożyczką. Często zwykłe spłacenie długu zgodnie z umową nie wystarcza. Jeśli nie dotrzymasz innych klauzul może się okazać, że złamałeś postanowienia umowy.7 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 9. 9. Indie od zawsze skłaniały się ku finansowaniu długiem. Nie tylko ze względu naograniczoną podaż kapitału własnego, ale również ze względu na niechęćprzedsiębiorców do utraty pełnej kontroli i wzrostu wymogów związanych z samymzarządzaniem biznesem, co może mieć miejsce, gdy dochodzi do kapitałowegozaangażowania nowego inwestora lub, gdy spółka debiutuje na giełdzie.Jak oszacować skutki zmian, których potrzeby zaciągnąć kredyt również źródłem długoterminowegonie możemy przewidzieć? w przyszłości. To podejście kapitału. Chociaż współudziałW pewnych przypadkach proces wymaga bardziej niesie ze sobą różne ryzyka,finansowania ogranicza się do zdyscyplinowanego odpowiedni partner z właściwymistworzenia biznesplanu, prognozowania przepływów umiejętnościami może nie tylkosporządzenia dokładnych prognoz pieniężnych i dogłębnego pomóc w podjęciu kluczoweji znalezienia odpowiedniego rozumienia codziennych potrzeb decyzji, ale również we wsparciuźródła kapitału. Jednak takie operacyjnych firmy. przedsiębiorstwa w przypadkupodejście nie jest powszechne, a zbyt dużego obciążenia długiem.jednocześnie niczego nie A co z sytuacjami i miarami, które Czego potrzebujesz, z czym sobiegwarantuje. Ponieważ nie możemy po prostu nie mogą być dokładnie poradzisz i jak to wszystko możeudać się do banku za każdym przewidziane na podstawie wpłynąć na zmianę Twojej ścieżki?razem, kiedy potrzebujemy bieżących danych: Co jeśli firma Te kluczowe pytania pomogągotówki, ostrożniejsze planowanie nie rośnie tak szybko jak rozwinąć Twój biznesplan ijest najlepszym rozwiązaniem. przewidywałeś? Co jeśli rośnie określić poziom kapitału, który szybciej? Co jeśli nieruchomość jest odpowiedni dla twoichIstnieje kilka sposobów kosztuje więcej niż przewidywałeś? potrzeb.planowania przyszłości. Po Co jeśli rozpoczęcie generowaniapierwsze należy uwzględnić ramy zysków przeciąga się o 3 miesiące?czasowe w biznesplanie. Co jeśli rośnie koszt finansowaniaPierwotne oszacowanie potrzeb dłużnego?prawdopodobnie wybiega wprzyszłość od sześciu miesięcy do Liczne wydarzenia, od małych doroku. Ale jak sfinansować katastroficznych, mogąwymagania kapitałowe, lub wpłynąć na dokładnośćobsłużyć istniejące długi, w twoich prognoz ikolejnych okresach? Na jakie efektywność twojejryzyko refinansowania się głównej strategii.naraziłeś? Czy dysponujesz jakimś Planowanie scenariuszyplanem? i analiza wrażliwości, gdzie przewidywanePrzedsiębiorcy muszą rozważać rezultaty modelu mogąplany finansowe w średnim i ulec zmianie z powodudługim okresie- od dwóch do zmiany poszczególnychpięciu lat- i starać się dysponować czynników, pomagająnarzędziami, które pozwolą im stworzyć plan na różnorodneosiągnąć przyszłe cele. Jeśli, na sytuacje i są najlepszą metodą naprzykład, za wcześnie wyczerpiesz uwzględnienie tego typu zmian.swoją zdolność kredytową, Czasami odpowiedni dobórnarażasz firmę na współwłaściciela może byćniewypłacalność. Dlatego zostaw świetnym buforem przeciwkomargines bezpieczeństwa, abyś nieprzewidywanej przyszłości orazmógł w razie zaistnienia takiej Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 8
 10. 10. Zastanów się, jakie źródła finansowania najlepiej pasują do Twoich potrzeb Kiedy jesteś pewien, że rozumiesz • rozważ sposoby finansowania w potrzeby kapitałowe swojego kolejności od najtańszego do przedsiębiorstwa, pora wybrać najdroższego i od najmniej do źródła finansowania najbardziej rozwadniającego najodpowiedniejsze w Twojej (zmniejszającego wartość). Zacznij sytuacji. Istnieje generalny od kredytu uprzywilejowanego, podział na finansowanie długiem później rozpatrz nieuprzywilejowany i kapitałem własnym. Oprócz i rozwiązania mezzanine, a na końcu tego dostępne są alternatywne różne formy kapitału własnego – formy finansowania dostosowane odpowiednio uprzywilejowane akcje do szczególnych uwarunkowań. i akcje zwykłe. Należy pamiętać, że Podczas gdy finansowanie mimo, że kapitał własny nie wymaga wyłącznie długiem (kiedy spłacania odsetek, powoduje przepływy pieniężne są wysokie), największe rozwodnienie zysków, a „Firmy nie powinny traktować lub wyłącznie kapitałem (z zatem jest najdroższy odpowiednim wspólnikiem) • przyjrzyj się historii zysków - dostępu do kapitału jako może być często odpowiednim może ona dyktować preferencję lub pewnik. Rozwijaj relacje z rozwiązaniem, większość firm konieczność wyboru pewnych tymi, którzy umożliwiają woli połączyć obydwie formy rodzajów finansowania. Na Twoją działalność. Dbaj o to, finansowania jednocześnie. Dług przykład, tradycyjne formy długu by byli dobrze poinformowani. jest często pierwszym słusznym mogą nie być dostępne, jeżeli nie Połóż nacisk na stałą wyborem, jednak zbyt wysoka posiadasz środków na komunikację i bądź dźwignia może postawić zabezpieczenie i/lub historii bezpośredni, na ile to przedsiębiorstwo w trudnej działalności, która mogłaby je możliwe, ponieważ kiedy sytuacji, z niemożliwymi do uwiarygodnić. nastają trudne czasy, te relacje obsłużenia płatnościami Podczas gdy dług jest zazwyczaj nabierają na znaczeniu. odsetkowymi i nadmierną ilością pierwszym wyborem, warto podjąć kapitału do spłacenia. W Ponadto, zawsze monitoruj się bardziej szczegółowego przypadku finansowania dopasowania źródła finansowania. przepływy pieniężne, kapitałem własnym, niektóre Wydatki operacyjne są zazwyczaj ponieważ jest to spółki obawiają się rozwodnienia finansowane za pomocą linii najważniejsze. Nie możesz kapitału przez sprzedaż kredytowej; wydatki inwestycyjne mylić gotówki, którą posiadasz udziałów. Jednak w niektórych natomiast są finansowane dzisiaj z przyszłym sytuacjach może to być długoterminowym długiem lub przepływem pieniężnym”. doskonałe rozwiązanie – leasingiem; Wzrost lub ekspansja zwłaszcza dla wrażliwych na mogą być finansowane kapitałem Kevin Fraser poziom zysku start-up’ów. własnym; Podział zysków Partner Każda spółka wymaga unikalnego (zazwyczaj) zależy od tego, co Departament Doradztwa Gospodarczego rozwiązania finansowego, ale jest zostało. Podsumowując; należy Grant Thornton Kanada kilka kluczowych czynników i dopasować potrzeby kapitałowe z sytuacji, które trzeba wziąć pod najbardziej odpowiednimi formami uwagę: finansowania, jednocześnie starając się zminimalizować ich koszt.9 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 11. 11. Wybór między tymi dwiema opcjami niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje: W pierwszym przypadku firma zdaje się na bankowego sprzedawcę, którego główną motywacją będzie sprzedać produkt, jaki zgodnie z bieżącą polityką banku przyniesie mu największą korzyść w postaci premii sprzedażowej. Z kolei w drugim przypadku firma wychodzi z punktu widzenia własnych potrzeb i oczekuje od banku dostarczenia konkretnego zestawu produktów „Najbardziej oczywistym i naturalnym związanych z finansowaniem działalności. miejscem, w którym firma poszukuje finansowania jest bank. Kwestią W naturalny sposób to drugie rozwiązanie stawia otwartą pozostaje forma w jakiej to firmę w dużo lepszej pozycji negocjacyjnej w finansowanie ma być pozyskane. rozmowach z bankiem – klient, który wie czego Zanim zwrócisz się do banku o kredyt, chce zazwyczaj otrzymuje pakiet lepiej sprawdź czy w bilansie Twojej firmy są dostosowany do potrzeb niż klient, który zdaje się zamrożone pokłady płynności na prowadzenie przez doradcę bankowego. finansowej, które uwolnione będą W zależności od obszaru, w którym przedsiębiorca mogły stanowić dużo tańsze źródło poszukuje finansowania, do wyboru mogą być pozyskania kapitału niż kredyt różne produkty bankowe. Firma, poszukując bankowy” finansowania bankowego, powinna rozważyć kilka poniższych kwestii. Przemysław Hewelt Menedżer Na pewno w sytuacji braku gotówki kredyt Zespół Management Consulting obrotowy jest jednym z pierwszych rozwiązań, Grant Thornton Polska które przychodzą przedsiębiorcom na myśl. Zanim jednak firma zwróci się do banku o kredyt warto jest sprawdzić czy w bilansie firmy są zamrożoneFinansowanie kapitału obrotowego z banku – tak, ale w pokłady płynności finansowej, które uwolnionejakiej formie? mogą dostarczyć dużo tańszego źródłaFirmy borykają się z niedoborem gotówki. finansowania niż kredyt bankowy.Częstokroć to właśnie jej brak jest przyczyną Wielkość zapasów i stan należnościwolniejszego rozwoju biznesu, a nawetniemożności skorzystania z okazji, które pojawiają W szczególności warto przeanalizować wielkośćsię na rynku. Siłą rzeczy, najbardziej oczywistym i zapasów w stosunku do potrzeb firmy oraz stannaturalnym miejscem, w którym firma poszukuje należności od kontrahentów. W szczególności tafinansowania jest bank. Niemniej kwestią otwartą druga pozycja może zawierać spore rezerwypozostaje forma w jakiej to finansowanie ma być płynności. Warto jest się przyjrzeć terminompozyskane. płatności jakie firma daje odbiorcom swoich produktów i usług w kontekście terminów, wCzy firma powinna zdać się na bank w kwestii jakich jest zobowiązana płacić swoim dostawcom –określenia sposobu finansowania? Czy też może dobrze jest gdy termin zapłaty zobowiązań jest nielepiej jest samemu określić jakie formy krótszy niż termin uzyskania zapłaty od odbiorców.finansowania będą najwłaściwsze dla jej rozwoju? Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 10
 12. 12. Analiza należności obejmuje jeszcze jeden istotny formę leasingu zwrotnego. Podobnie jak w element – należności przeterminowane. To kwestia przykładzie podanym powyżej, cena finansowania o tyle istotna, że należności przeterminowane są uzyskanego w leasingu zwrotnym może być istotnie odpowiednikiem „złych kredytów” w banku. niższa niż w przypadku zwykłego kredytu Dlatego, aby firmy skutecznie zarządzały obrotowego. płynnością finansową, bardzo istotne jest wdrożenie jasnych zasad udzielania „kredytów Generalnie banki stosują zasadę, że kredyt kupieckich” oraz szybkiego odzyskiwania zabezpieczony oraz obwarowany warunkami przeterminowanych należności. Brak tego typu dodatkowymi jest tańszy niż kredyt zabezpieczony zasad może spowodować, że firma będzie musiała w mniejszym stopniu lub niezabezpieczony. Niższa się ponad miarę posiłkować kosztownym kredytem cena może się przekładać na większą uciążliwość bankowym. związaną z dodatkowymi wymaganiami dokumentacyjnymi ze strony banku. Faktoring i leasing zwrotny Kwestią nieco poboczną, natomiast równie bliską Zanim firma zwróci się do banku o kredyt codziennej działalności firm, jest finansowanie obrotowy warto jest rozważyć czy chociaż część pozabilansowe w postaci gwarancji (np. gwarancji portfela należności spełnia warunki kwalifikujące je należytego wykonania) lub też potwierdzenia na faktoring. Ta forma finansowania może być akredytywy importowej. Ustalenie z bankiem obciążona znacznie niższymi marżami niż kredyt, możliwości uzyskania tego typu form finansowania przez co może być korzystniejsza z punktu pozabilansowego jest bardzo istotne i powinno być widzenia rachunku zysków i strat. Uwolnienie przedyskutowane zanim pojawi się konieczność gotówki z aktywów firmy może również przyjąć uzyskania tego typu produktu. Zagadnienia związane z finansowaniem bieżącej działalności obejmują zarówno problematykę czysto finansową, jak również sferę relacji z bankami. Ten drugi aspekt jest warty szczególnego rozważenia po to, by w banku firma była w pełni świadomym swoich oczekiwań partnerem a nie petentem.11 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 13. 13. Właściwy moment na obligacjeKiedy Twoją firmę czekają zaplanowane inwestycje, a banki iwspólnicy nie kwapią się do finansowego zaangażowania,pomyśl o obligacjach.Za sprawą rynku Catalyst w Warszawie, proces pozyskaniakapitałów z emisji obligacji stał się nieskomplikowany irelatywnie tani. To zjawisko z jakim nie mieliśmy do czynienianigdy wcześniej.Instrumenty dłużne notowane na GPW Catalyst Stan na 30/09/2011 Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Razem „Paradoksalnie odwrót inwestorów z Liczba 59 20 11 90 giełdy i niepewność na rynku akcji emitentów Liczba zwiększyły zainteresowanie emisjami 137 23 25 185 serii Wartość emisji obligacji korporacyjnych. Nadal 32,41 0,35 2,22 34,98 (mld zł) jednak spółki zainteresowane tąŹródło: GPW, * z listami zastawnymi formą finansowania musząObecnie na Catalyst notowanych jest 137 serii obligacji 59 udowodnić biznesowy sens i zdolnośćspółek. Na rynku coraz śmielej pojawiają się także gminy i kredytową do tego typu transakcji.banki spółdzielcze. Głównym powodem rosnącej popularności Coraz ważniejszą rolę odgrywa rynektej formy finansowania są cechy charakterystyczne obligacji. obligacji Catalyst – założony zaledwie 3 lata temu, przyciągnął do tej poryZaletą finansowania z emisji obligacji nie jest ani koszt obsługi już ponad 100 emitentów.”kredytu (który zazwyczaj przewyższa oprocentowanie kredytówbankowych) ani koszt procesu emisji (przewyższający prowizję Damian Atroszczakw banku). Główną korzyścią dla przedsiębiorcy jest Menedżer Zespół Transakcji Kapitałowychelastyczność w dostosowaniu programu emisji do rzeczywistych Grant Thornton Polskapotrzeb kapitałowych i możliwości finansowych spółki orazpewność, że inwestor nie wypowie umowy w najmniejoczekiwanym momencie. A dzięki coraz częstszemuzaangażowaniu w emisje instytucji finansowych OFE i TFI,spółki mogą pozyskać długoterminowego cierpliwegoinwestora, który swoim zaangażowaniem w emisjęuwiarygodnia biznes. Nie bez znaczenia pozostaje także efektreputacji spółki w związku z notowaniem jej obligacji na rynkugiełdowym Catalyst prowadzonym przez GPW. Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 12
 14. 14. Enterprise Ireland to państwowa instytucja będąca alternatywnym źródłem finansowania dla irlandzkich przedsiębiorstw. Oferuje usługi, finansowanie, granty oraz przyciąga zagranicznych inwestorów – czynniki, które często skłaniają Irlandczyków do wspomagania się kapitałem własnym a nie kredytem (szczególnie mając na uwadze osobiste zobowiązania dołączane do umów kredytowych w tym kraju). Alternatywne źródła finansowania nieuprzywilejowany lub mezzanine być w wysokim stopniu zależna od Czasami tradycyjne sposoby – ma przeważnie dłuższy okres udziałowców bądź zarządu, lub finansowania nie są dostępne lub spłaty i większą elastyczność. gdy częścią warunków umowy jest dopasowane do sytuacji spółki i Pomimo wyższych kosztów, ta restrukturyzacja przedsiębiorstwa. musi ona poszukiwać alternatyw. elastyczność może być cenna, Rynkowe schyłki i wynikająca z jeżeli spółka rośnie szybko lub Private equity może być jednak nich ostrożność banków sprzyjają zmienia właściciela. dobrą decyzją dla właścicieli firm takiemu środowisku. Na potrzebujących dużego zastrzyku alternatywne źródła finansowania gotówki, chcących skorzystać z mogą się składać leasing, Private equity finansowej ekspertyzy i kontaktów finansowanie przez dostawców, Pozyskiwanie kapitału firmy o ustalonej reputacji, bądź finansowanie przez klientów długookresowego przez sprzedaż dla właścicieli, którzy są gotowi (prośba o zapłatę z góry), dotacje udziałów funduszowi private odejść od – lub sprzedać – rządowe oraz sprzedaż aktywów equity może stanowić rozwiązanie przedsiębiorstwo. W globalnych nie przynoszących zysków, np. dla niektórych spółek. Niemniej jurysdykcjach, gdzie wyceny są sprzedaż fabryki, wyposażenia, jednak istnieje duża różnica niższe, private equity jest oddziału, itp., aby uwolnić kapitał pomiędzy oddaniem udziałów doskonałym sposobem pozyskania i wykorzystać go w inny sposób. członkowi rodziny lub wybranemu finansowania, ponieważ tego typu inwestorowi z branży, a ich inwestorzy są w stanie Istnieją także instytucje finansowe, sprzedażą firmie inwestującej na zaangażować w określone projekty inne niż banki, które oferują dużą skalę, gdzie kontrola może duże ilości kapitału. finansowanie w formie kredytu. Są to instrumenty dłużne bez zabezpieczenia, ale bardziej kosztowne ze względu na zwiększone ryzyko. Tego typu finansowanie – głównie dług13 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 15. 15. Upublicznienie spółkiW następstwie kryzysu finansowego poziom aktywności IPO(pierwszych ofert publicznych) na giełdach znacząco sięzmniejszył, gdyż zwracanie się ku zdestabilizowanym rynkom wposzukiwaniu funduszy na strategie wzrostowe lub wyjściowepo prostu stało się nieatrakcyjnym rozwiązaniem. Wraz zpowrotem globalnej gospodarki na ścieżkę wzrostu w wielukrajach, ten trend powinien mieć się ku końcowi, a wodpowiednich okolicznościach oferta publiczna może byćdobrym sposobem na pozyskanie kapitału. Wraz ze wzrostemspółki rosną również dostępne możliwości i może się okazać,że finansowanie oparte na długu i kapitale własnym może niewystarczyć do pełnego wykorzystania pojawiających się „Istnieje pogląd, że trudniej jestsytuacji. Ponadto spółce będącej już w obrocie publicznym pozyskać kapitał własny niż dług,łatwiej pozyskać kapitał w przyszłości, ponieważ inwestorzy jednak te procesy są w zasadziemają więcej zaufania do sprawozdań finansowych spółek tożsame. W obu przypadkach trzebafunkcjonujących w restrykcyjnych regulacjach giełdowych. przedstawić sytuację firmy w najlepszym możliwym świetle. CelemZarządy spółek powinny jednak uważnie przemyśleć taką jest doprowadzenie do tego, żestrategię finansowania. IPO może zapewnić kapitał i może inwestorzy lub pożyczkodawcy będąbyć siłą napędową rozwoju, jednak zobowiązuje do na tyle zainteresowani przyszłościąradzenia sobie z wymogami giełdowymi, ładem spółki i jej projekcjami, że będąkorporacyjnym, kosztami relacji inwestorskich oraz utratą chcieli zapewnić jej kapitał, czy to wprywatności i mniejszą kontrolą pierwotnych właścicieli. formie odnawialnej linii kredytowej,Niemniej jednak, jeżeli ma się odpowiednie atrybuty – czy kapitału własnego.”dobrą historię zysków, pokrycie aktywów, potencjał dla Stephen McGeewzrostu i biznes plan wspierający koncepcję IPO – może Lider Zespołu Transakcji Kapitałowychto być doskonały wybór, który zaspokoi zapotrzebowanie Grant Thornton USna kapitał również w przyszłości. Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 14
 16. 16. Weź pod uwagę lokalne uwarunkowania Odpowiedzi udzielone przez ankietowane zarządy spółek na pytanie: Jak ocenia Pani / Pan dostępność poszczególnych form finansowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Q3 – 2011 Dużo bardziej Bardziej Mniej Dużo mniej Nie wiem / Bez zmian średnia krocząca dostępne dostępne dostępne dostępne Nie dotyczy APAC 6% 19 % 43 % 25 % 3% 4% APAC ex.Japan 8% 23 % 37 % 25 % 3% 3% ASEAN 8% 30 % 46 % 11 % 3% 1% BRIC 9% 26 % 35 % 24 % 3% 3% EU 1% 20 % 49 % 24 % 4% 3% Strefa Euro 1% 18 % 47 % 26 % 5% 3% Polska 2% 13 % 59 % 20 % 3% 3% G7 2% 28 % 50 % 16 % 2% 3% Ameryka Łacińska 12 % 46 % 32 % 8% 2% 1% Nordic 3% 27 % 52 % 15 % 1% 3% Ameryka Północna 3% 39 % 49 % 8% 1% 1% PIGS * 1% 16 % 41 % 32 % 7% 2% Świat 4% 28 % 46 % 18 % 2% 3% * kraje: Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania Podczas gdy spółki mogą Raport Grant Thornton I na odwrót, przynajmniej 50% przeważnie posługiwać się International z 2011 roku podkreśla ankietowanych w Gruzji, Indiach, własnymi, sprawdzonymi metodami te realia. Podczas gdy 46% Meksyku, Chile, Tajlandii, RPA, oceny swoich potrzeb kapitałowych, respondentów globalnej ankiety nie Turcji, USA, Brazylii, Filipinach i oraz ustalić optymalne źródła widzi zmiany w dostępności Zjednoczonych Emiratach finansowania, ich zdolność do finansowania w najbliższym czasie, Arabskich uważa, że finansowanie zabezpieczenia odpowiedniej ilości wyraźnie widoczne są istotne prawdopodobnie stanie się bardziej kapitału ostatecznie zależy od różnice w sytuacji pomiędzy dostępne. realiów lokalnego rynku. poszczególnymi regionami. W Przykładowo, w krajach szczególnie rzeczywistości, ponad 41% dotkniętych kryzysem finansowym ankietowanych w Grecji, Holandii, zainteresowanie inwestorów i Szwajcarii, Chinach, Hiszpanii, pozyskanie finansowania pozostaje Botswanie, Wietnamie i Japonii ogromnym wyzwaniem. oczekuje, że finansowanie stanie się mniej dostępne w trakcie następnych 12 miesięcy.15 Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania
 17. 17. Abyś mógł wykorzystać corazlepsze możliwości finansowania,musisz mieć spójny planCoraz łatwiej jest pozyskać To pozytywne sygnały dla spółek Nieważne, jakiego rodzajufinansowanie i jest to zmiana o obecnie poszukujących finansowania poszukujesz,charakterze globalnym. Ten finansowania, jednak należy mieć wszystko zależy w jakim świetlepogląd znajduje odzwierciedlenie na uwadze, że ów trend wynika w przedstawisz swoją spółkę.w opinii biznesmenów na całym części z luźniejszej kontroli Upewnij się, co do jakościświecie. Według badania wydatków, która zazwyczaj Twojego biznesplanu i strategii;działalności gospodarczej towarzyszy ożywieniu gospodarki. wykonaj krótko-, średnio- iprzedsiębiorstw Grant Thornton Spółki nie mogą zakładać, że długoterminowe projekcje;International z 3Q 2011 roku, na banki rozdają pieniądze – w zastosuj w planowaniu różneświecie przeważa opinia, że rzeczywistości są one bardziej scenariusze i przeprowadź analizęograniczenia dla biznesu, takie jak czujne niż kiedykolwiek i chcą wrażliwości. Upewnij się, żekoszty finansowania, niedobór widzieć przejrzyste dowody na znajdujesz się w stabilnej sytuacjikapitału obrotowego i brak zdolność spółki do utrzymania się finansowej. Krótko mówiąc,długoterminowego finansowania na rynku i ostrożne planowanie. Twoja wizja biznesowa musisą mniejsze w porównaniu z Bardzo możliwe, że będzie rosła być nie do odparcia, zanimrokiem 2010 rokiem. konkurencja ze strony innych zaczniesz ją przedstawiać kredytobiorców. Z tych przyczyn bankom, innym firmy starające się o pożyczkodawcom lub finansowanie powinny potencjalnym inwestorom. uporządkować własne podwórko, zanim udadzą się do banku lub rozpoczną poszukiwanie inwestorów. Pozyskiwanie i zabezpieczanie finansowania 16
 18. 18. Dane kontaktoweKontakt z Grant Thornton w związku z tym dokumentem:Maciej RichterPartner ZarządzającyDoradztwo GospodarczeT +48 61 62 51 463E richter.maciej@gtfr.plDamian Atroszczak Przemysław HeweltMenedżer MenedżerZespół Transakcji Kapitałowych Zespół Management ConsultingT +48 22 20 54 844 T +48 61 62 51 470M +48 661 530 314 M +48 601 068 984E atroszczak.damian@gtfr.pl E hewelt.przemyslaw@gtfr.plwww.GrantThornton.plGrant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 PoznańNIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868

×