Successfully reported this slideshow.

Outsourcing – krótkotrwały romans czy długoletni kontrakt?

317 views

Published on

W outsourcingu istotne są relacje pomiędzy partnerami oraz wzajemne zaufanie, dlatego dla obu stron najkorzystniejszy jest outsourcing o charakterze długoterminowym.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Outsourcing – krótkotrwały romans czy długoletni kontrakt?

  1. 1. Nazwa outsourcing pochodzi z językaangielskiego (outside-resource-using) Wzajemne zaufanie i szczerość Firmy, które decydują się na wydzieleniei oznacza korzystanie z zewnętrznych w relacjach biznesowych są bardzo obszarów poza struktury firmy, czyliźródeł. Outsourcing polega więc na ważne. Każda ze stron zdaje sobie outsourcing, liczą na szybkie korzyści,przekazywaniu zadań, funkcji czy sprawę, że ukrywanie błędów, zarówno zwłaszcza w obecnej sytuacji. Okazujeprocesów do realizacji przez zewnętrzną dostawcy, jak i odbiorcy nie sprzyja się jednak, że wiele z tych projektówfirmę wyspecjalizowaną w danej budowaniu dobrych stosunków zawodzi. Pojawia się więc pytanie,dziedzinie. Podejście takie pozwala w biznesie, nie pomaga też w osiągnięciu jak uniknąć najczęstszych pułapekfirmie skupić się na celach strategicznych odpowiedniej pozycji rynkowej. Istotne czyhających na firmy korzystająceoraz misji przedsiębiorstwa. Outsourcing jest, aby partnerzy byli względem siebie z outsourcingu?ma charakter długoterminowy (średni szczerzy i z wyrozumiałością traktowali Wiele osób pozwala się uwieśćkontrakt outsourcingowy trwa ok. 10 lat), drobne potknięcia, które mogą zdarzyć wszelkiego rodzaju „okazjom”.dlatego wywiera bardzo duży wpływ na się każdemu. Drugim bardzo ważnym Niektóre firmy oferują coś znaczniefunkcjonowanie całej organizacji. aspektem budowania relacji jest zaufanie. taniej od innych dostawców lub Dość często zdarza się, iż strony w ramach kontraktu proponują część wywiązują się z zapisów umów usługi gratis. Złudny komfort takiego outsourcingowych (spisanych zazwyczaj myślenia powoduje, że odbiorca uważa, bardzo szczegółowo), jednak nie są że udało mu się znaleźć okazję i zapłaci zadowolone ze współpracy. Podczas o wiele mniej za coś, na co zasługuje. realizacji kontraktów, w których brakuje Czuje wtedy, że jest mądrzejszy wzajemnego zaufania lub jest ono bardzo i sprytniejszy niż jego znajomi ograniczone, skrupulatnie przestrzega i współpracownicy. Bardzo często się treści zapisów kontraktowych, tracąc w takich sytuacjach trudno szczegółowo mnóstwo energii na kontrolowanie porównać oferowane produkty, a dość wykonania powierzonych zadań. często zdarza się, iż brak takiej analizyromans1 Trzecim aspektem, który wpływa na budowę relacji jest delegowanie powoduje przepłacanie. Naturalnym procesem jest osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, dokonywanie oceny w oparciu o „koszt”,Powyższa perspektywa wymaga odpowiedzialnej za nadzór nad w przeciwieństwie do dokonywaniaodpowiedniego przygotowania kontraktem outsourcingowym. ocen w oparciu o „otrzymaną wartość”,i świadomości, iż łączące partnerów Powinna ona należeć do zwolenników ponieważ koszt można o wiele łatwiejrelacje budować należy w inny sposób. wprowadzanego rozwiązania zmierzyć niż wartość. ZamierzającW przeciwieństwie do umowy zlecenia, outsourcingowego, w przeciwnym nabyć jakąś rzecz lub usługę za określonąoutsourcing tworzy zupełnie nowy razie kontrakt może zakończyć się cenę, większość osób w ten sposóbrodzaj więzi pomiędzy firmami. niepowodzeniem. Osoba o odpowiednich łatwo i obiektywnie porównujeJest to układ partnerski, w którym kwalifikacjach potrafi prawidłowo ocenić alternatywne opcje zakupów.obie strony otrzymują korzyści, efekty wynikające z wprowadzanego Potrzeby informacyjne kupującegow przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktu oraz wskazać ewentualne uzależnione są od stopnia znajomościrelacji dostawca – odbiorca. niesprawności. nabywanego produktu. 5
  2. 2. 3 ? 39% 36% 41% 37% 30% 38% 44% 49% 15% 25% 16% 8% 8%6
  3. 3. W przypadku gdy zakup jest dokonywany co najmniej zbliżony4. Aby osiągnąć zaplanowanepo raz pierwszy lub od nowego dostawcy, ryzyko korzyści z wdrożenia usługi outsourcingowej,wydaje się największe, a w związku z tym wzrastają należy ją dobrze zaplanować w celu sprawnegopotrzeby informacyjne. Mimo to często zapomina zarządzania projektem. Bardzo ważne jest,się o zadaniu podstawowych pytań: aby zarówno szeregowi pracownicy, którzy Co i dlaczego tak naprawdę zostaje zakupione? będą bezpośrednio współpracować z dostawcą Jakie zmienne wpływają na decyzję zakupowe? outsourcingowym, jak i zarząd byli do tego W jaki sposób przyczyniają się one lub przedsięwzięcia przekonani. W przeciwnym przeszkadzają w osiągnięciu zakładanych celów? razie może okazać się, iż wdrożona usługaCzy te zmienne zależą jeszcze od innych czynników? jest niekompletna lub nie spełnia oczekiwańKtóre z proponowanych wartości są naprawdę wszystkich zainteresowanych stron. Należyistotne? Odpowiedzi na wcześniej postawione pamiętać, iż powinno wydzielać się obszary,pytania wpłyną na całkowity koszt posiadania/ które dobrze funkcjonują w przedsiębiorstwie.pozyskania i muszą zostać rozważone zarówno Outsourcing nie jest bowiem „lekarstwem”w kontekście indywidualnym, jak i zbiorowym2. na niedociągnięcia lub bałagan w poszczególnych Tak przeprowadzony proces pozwoli dokonać obszarach. Decydując się na wydzielenie procesów,oceny „wartości” usługi, która ma zostać nabyta. które trudno kontrolować, nie sposób ocenićNależy pamiętać, że każda usługa ma zarówno swój korzyści z wdrożenia outsourcingu. Poświęceniekoszt, jak i wartość, którą należy przeanalizować. odpowiedniej ilości czasu na wdrożenie usługi outsourcingowej pozwoli zaspokoić wszystkie oczekiwania zainteresowanych współpracownikówBadania przeprowadzone w 2007 roku na zlecenie i właścicieli. Outsourcer także powinien miećTata Consultancy Services wśród ponad 800 czas na poznanie specyfiki firmy oraz możliwośćmenedżerów z największych firm z 8 najbardziej zarządzania zmianą po jej wdrożeniu.uprzemysłowionych krajów świata wykazały, Warto pamiętać, iż trzeba się odpowiednioiż niepowodzeniem kończy się co najmniej 1/3 przygotować do wyboru partneraz realizowanych projektów outsourcingu IT. outsourcingowego, by podjąć decyzję z uwagą.Jego najczęstszą przyczyną jest przekroczenie Należy również być gotowym na wybaczenieterminów realizacji (62%), budżetów (49%) wielu potknięć, oprócz tego starać się postępowaćoraz kosztów utrzymania funkcji lub systemów, konsekwentnie i uczciwie. Perspektywaktóre oddaje się w obsługę firmom zewnętrznym. długoletniej współpracy pozwala w długimZdaniem dr. Kevina C. Desouzy, wskaźnik ten horyzoncie czasu dostrzec wartości, jakiew przypadku outsourcingu innych obszarów jest niewątpliwie wniesie ona do biznesu.2 7

×