Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optymalizacja działalności działu księgowości w firmach

586 views

Published on

Obecna sytuacja biznesowa skłania do poszukiwania oszczędności w działach finansowo-księgowych. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług księgowych firm zewnętrznych.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optymalizacja działalności działu księgowości w firmach

  1. 1. Obecna sytuacja biznesowa wymusza poszukiwanieoszczędności i zwiększanie marży w każdej organizacji. przygotowane zestawienie aktualnych profesjonalnych dostawców usług rachunkowychFirmy rozwijają tzw. strategię pozyskania funkcjonujących na rynku. Powinno ono obejmowaćzasobów,analizując pełen zakres posiadanych wiele miarodajnych elementów, takich jak zakresoraz dostępnych w otoczeniu zasobów, których zadań, materialna odpowiedzialność za wykonywanezdobycie jest niezbędne do redukcji kosztów. zadania, kwalifikacje personelu, posiadane przezNajczęściej zadaniem tym zajmuj się Chief dostawcę uprawnienia i certyfikaty, stosowanaFinancial Officer (CFO), gdyż decyzje dotyczące metodologia z uwzględnieniem wymagań nadzoruwzrostu produktywności organizacji działów nad procesami (np. międzynarodowych standardówFK mieszczą się w zakresie ich odpowiedzialności. kontroli – ISAE 3402), innowacyjność i technologiaCFO, szukając wzrostu korzyści z funkcji FK, dostawy, warunki Service Level Agreement, w tymdostrzegają duże szanse w rozwoju technologicznym, elastyczność i szybkość działania, renoma na rynku automatyzacji i nowoczesnej organizacji zadań (swoista polisa gwarantująca jakość) oraz cena,oraz częściej stawiają pytanie, jaki jest rynek która jest wypadkową wszystkich elementówdostawców outsourcingu rachunkowości. (także tych niewymienionych) ważnych dla każdego Tradycyjnie decyzje dotyczące optymalizacji klienta. Obecnie, np. w USA, rozwija się też rynekdziałów FK zatrudniających co najmniej profesjonalnych doradców benchmarkingowych.kilkudzięsięciu księgowych wymagają Metoda oceny rozwiązań restrukturyzacyjnychprzeprowadzenia procesu oceny inwestycji (w tym stosowana przez benchmarking wymagaprzypadku w reorganizację działu księgowego doprowadzenia organizacji działu FK dofirmy). Wskaźnikami służącymi do oceny porównywalności z opcjonalnymi rozwiązaniamiproduktywności inwestycji są Internal Rate outsourcingowymi, należy więc zgromadzićof Return (IRR), Returns on Invested Capital kompletne dane dotyczące działu FK. Większość(ROIC) lub Net Present Value (NPV). Eksperci z nich została ujęta w planach budżetowych.szacują koszty działów FK w przyszłej organizacji Równolegle z „oficjalnymi” kosztami działalnościi porównują je z istniejącymi kosztami w planach działu FK występują tzw. „koszty ukryte”, którebudżetowych oraz z oczekiwaniami kierownictwa znajdują się w budżetach innych działów.dotyczącymi progu zwrotu z inwestycji. By zrozumieć istotę tych kosztów i uniknąć Strategie pozyskania zasobów kierują CFO rozczarowań wywołanych ich niedoszacowaniem,ku alternatywnym źródłom zasobów zewnętrznych. należy je przede wszystkim zlokalizować.Strategicznym substytutem działu FK jest Przykładowymi kosztami ulokowanymi w innychoutsourcing rachunkowości. Proces podejmowania działach mogą być koszty windykacji należnościdecyzji opiera się wówczas na porównywaniu lub koszty działu IT (aplikacja FK, komputery,kosztów działu FK z cenami ofert dostawców serwery, koszty pracowników). Stosowaną w branży/outsourcerów rachunkowości. Metoda stosowana outsourcingowej miarą kosztów pracy jest FTEw tym przypadku to benchmarking, czyli specjalne (full-time equivalent). 9
  2. 2. Zakres zadań Kategorie kosztowe Razem Rejestr Rejestr Środki Księga Płace Raportowanie zobowiązań należności twałe główna i kadry i zarządzanie Inne kapitałem FTE razem 9,8 0,5 1,0 0,3 3,0 2,0 1,0 2,0 Koszty pracy $385,00 $19,64 $39,29 $11,79 $117,86 $78,57 $39,29 $78,57 Sprzęt IT $150,00 $7,65 $15,31 $4,59 $45,92 $30,61 $15,31 $30,61 Aplikacja księgowa $150,00 $7,65 $15,31 $4,59 $45,92 $30,61 $15,31 $30,61 Telekomunikacja $35,00 $1,79 $3,57 $1,07 $10,71 $7,14 $3,57 $7,14 Szkolenia, książki $22,00 $1,12 $2,24 $0,67 $6,73 $4,49 $2,24 $4,49 Ubezpieczenia koszty reklamacji, szkód $8,00 $0,41 $0,82 $0,24 $2,45 $1,63 $0,82 $1,63 Razem zmienne koszty bezpośrednie $750,00 $38,27 $76,53 $22,96 $229,59 $153,06 $76,53 $153,06 Bezpośrednie koszty usług _ _ _ zewnętrznych (doradcy, prawnicy, IT) $65,00 $30,00 $20,00 $5,00 $5,00 Pośrednie koszty stałe _ _ $110,00 $30,00 $20,00 $20,00 $15,00 $20,00 (zarząd, administracja) Zasoby podstawowe $925,00 $98,27 $96,53 $42,96 $264,59 $178,06 $81,53 $153,06 Podstawowe koszty jednostkowe $94,39 $196,53 $96,53 $143,20 $88,20 $89,03 $81,53 $76,5310
  3. 3. Należy uwzględnić również koszty zatrzymane, kontraktowych oferowanych przez konkurentów.które nie są bezpośrednio związane z działem Rozwiązania „inhouse” nie podlegająFK, np. koszty administracji, zarządzania czy wymienionym mechanizmom rynkowymdoradztwa zewnętrznego. Tworzenie skutecznego z racji rzadko spotykanego nadzoru CFOrozwiązania biznesowego w celu optymalizacji nad efektywnością działu FK (np. ilość FTE/działu FK przy użyciu zasobów wewnętrznych dokument) i stosowania benchmarkingu.(insourcing) lub zewnętrznych (outsourcing) Elastyczność w dopasowaniu się do bieżącychjest skomplikowane i czasochłonne. Można się potrzeb firmy (ilość FTE) jest istotnie mniejszaposłużyć przykładowym arkuszem kalkulacyjnym w przypadku działu FK, rzadko bowiem zwalaniagromadzącym dane o kosztach (tabela 1). się pracowników, gdy okresowo firma redukuje ilość dokumentów (co oznacza mniej pracy). Powodem mniejszej elastyczności są również konsekwencje zwolnień pracowniczych wynikająceOstatnim etapem analizy rozwiązań z kodeksu pracy (odprawy pracownicze itp.),usprawniających dział FK jest przyjrzenie się atmosfera niepokoju przed potencjalnymicenom za usługi i porównanie ich z wewnętrznym, zwolnieniami, a także niższa jakość pracyoczekiwanym progiem zwrotu z inwestycji. Obok i brak zaufania do pracodawcy.brenchmarkingu i przeglądania prasy zawodowej,na portalach outsourcerów (np.szukając hasła F&Aoutsourcing) można znaleźć oferty interesujących, Konkurencja rynkowa pomiędzyrenomowanych dostawców outsourcingu dostawcami outsourcingowymirachunkowości. Badania opublikowane w 2011roku na stronach WWW przez firmę Alsbridge jest motorem napędzającymwskazują, że na rynku amerykańskim ceny usługFAO w sposób nieprzerwany obniżają się. Dane spadek cen za usługi rachunkowe,z kolejnych lat ukazują spadek na poziomie 6 ‒ 8%w okresie 2008 ‒ 2011. Ta interesująca obserwacja pomimo rosnących kosztówmoże skłonić CFO do wysłania zapytania wynagrodzeń pracowników.ofertowego na usługi księgowe.Konkurencja rynkowa pomiędzy dostawcamioutsourcingowymi jest motorem napędzającymspadek cen za usługi rachunkowe, pomimorosnących kosztów wynagrodzeń pracowników.Źródła utrzymania lub spadku cen na omawianeusługi to: obniżka marż dostawców obsługującychbardzo duże kontrakty outsourcingowe (BusinessProcess Outsourcing), ciągły rozwój technologicznydostawców, automatyzacja procesów oraz rosnącawiedza kupujących na temat warunków 11

×