Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Śląsk: 
Optymizm gospodarczy 
kluczowego regionu 
Grant Thornton International Business Report 2014 
Patronat honorowy:
Spis treści 
Kluczowe wnioski 3 
Wstęp 4 
Sytuacja makroekonomiczna Śląska 5 
Znaczenie śląskiej gospodarki 6 
Potencjał d...
Kluczowe wnioski 
Województwo śląskie to dynamicznie rozwijający się obszar, którego PKB w 2012 roku uplasowało się na dru...
Wstęp 
W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy 
Śląsk będzie się dynamicznie rozwijał. 
Działające tam przedsiębiorstwa zwi...
Sytuacja 
makroekonomiczna 
Śląska
Znaczenie śląskiej gospodarki 
Największy udział w tworzeniu polskiego PKB ma 
województwo mazowieckie (22,7%), województw...
Znaczenie śląskiej gospodarki 
We wszystkich województwach w okresie od roku 2008 do 2012 odnotowano 
wzrost PKB, który na...
Potencjał demograficzny Śląska 
Województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby 
ludności, zaraz za...
Potencjał demograficzny Śląska 
Dynamika bezrobocia rejestrowanego w % w latach 2009-2014 
*stan w końcu czerwca 2014 
Źró...
Kondycja śląskich przedsiębiorstw 
Pod względem wielkości przychodów generowanych przez lokalnych przedsiębio-rców 
Śląsk ...
Przemysł Handel, naprawa 
pojazdów samochodowych 
Budownictwo Pozostałe 
Kondycja śląskich przedsiębiorstw 
Najbardziej pr...
Zdaniem śląskich 
przedsiębiorców
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
W przyszłość z optymizmem 
Mimo obecnych już wówczas zawirowań geopolitycznych, 
po drug...
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rentowności. W 2013 roku optymizm 
Polaków w tym obszarze był umiarkowany, zaobserwo...
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
Perspektywy rozwoju biznesu 
Plany inwestycyjne w Polsce kształtują się nieco niżej niż ...
Przedsiębiorcy 
planują istotny 
wzrost 
zatrudnienia 
Perspektywy rozwoju biznesu 
Przewidywania śląskich przedsiębiorców...
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
Ograniczenia rozwoju biznesu 
Z omawianych wcześniej danych wynika, że optymizm gospodar...
Ograniczenia rozwoju biznesu 
Inne istotne bariery wskazywane przez badanych śląskich liderów biznesu to 
niedobory finans...
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
W drodze do euro 
Po kilkuletnim kryzysie w strefie euro, Polska mniej 
entuzjastycznie ...
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
Polscy przedsiębiorcy są pozytywnie nastawieni do rozszerzania unii walutowej 
(53%). Je...
Polskie firmy 
wskazują silne poparcie 
dla dalszej integracji 
ekonomicznej 
Unii Europejskiej 
Przyjęcie euro - tak, tyl...
Wysoki odsetek polskich firm wykazuje poparcie dalszej integracji ekonomicznej krajów 
członkowskich Unii Europejskiej (67...
Inspirujący liderzy ważnym 
czynnikiem sukcesu 
przedsiębiorstw 
Śląskie firmy przewidują wzrost. Wzrost dynamiczny, 
ale ...
Zdaniem śląskich przedsiębiorców 
Odsetek firm wskazujących określone cechy dobrego lidera 
Źródło: Badanie Śląskich Przed...
Podsumowanie 
Województwo śląskie w 2012 roku zajęło 
drugie miejsce wśród polskich województw pod względem udziału w PKB ...
Podsumowanie c.d. 
Przewaga liderów biznesu spodziewających się wzrostu przychodów nad tymi, którzy oczekują spadku w ciąg...
Metodologia 
Grant Thornton International Business Raport (IBR) jest największym na świecie badaniem przeprowadzanym co kw...
© 2014 Grant Thornton International Ltd. 
‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Śląsk: optymizm gospodarczy kluczowego regionu

1,144 views

Published on

Śląscy przedsiębiorcy w najbliższym czasie przewidują wzrost przychodów oraz rentowności swoich firm, co przełoży się także na wzrost zatrudnienia w regionie – wynika z raportu przygotowanego przez Grant Thornton. Ich obawy dotyczą głównie niepewnej sytuacji gospodarczej, która może mieć wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. Liderzy biznesu ze Śląska chcą też w zdecydowanej większości dalszego poszerzania strefy Euro.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Śląsk: optymizm gospodarczy kluczowego regionu

 1. 1. Śląsk: Optymizm gospodarczy kluczowego regionu Grant Thornton International Business Report 2014 Patronat honorowy:
 2. 2. Spis treści Kluczowe wnioski 3 Wstęp 4 Sytuacja makroekonomiczna Śląska 5 Znaczenie śląskiej gospodarki 6 Potencjał demograficzny Śląska 8 Kondycja śląskich przedsiębiorstw 10 Zdaniem śląskich przedsiębiorców 12 W przyszłość z optymizmem 13 Perspektywy rozwoju biznesu 15 Ograniczenia rozwoju biznesu 17 W drodze do euro 19 Przyjęcie euro - tak, tylko kiedy? 21 Inspirujący liderzy ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorców 23 Podsumowanie 25 Metodologia 27 2
 3. 3. Kluczowe wnioski Województwo śląskie to dynamicznie rozwijający się obszar, którego PKB w 2012 roku uplasowało się na drugim miejscu pod względem największego udziału w PKB kraju (12,7%). Śląsk charakteryzuje się relatywnie niską stopą bezrobocia rejestrowanego kształtującą się na poziomie 10,2%. Śląsk plasuje się na drugiej pozycji w klasyfikacji wielkości przychodów wszystkich polskich województw. Najbardziej przychodowe branże na Śląsku to przemysł, handel oraz naprawa pojazdów samochodowych. Przewaga śląskich przedsiębiorców oczekujących wzrostu przychodów w kolejnych 12 miesiącach nad tymi, którzy przewidują ich spadek wynosi 76 pp. Główne ograniczenia biznesu wskazywane przez śląskich respondentów to niepewność gospodarcza, biurokracja i niedobór zleceń. 55% śląskich przedsiębiorców opowiada się za przystąpieniem Polski do strefy euro. Według autorytetów biznesu ze Śląska najważniejsze cechy lidera to umiejętność inspirowania oraz wysokie zdolności komunikacyjne. 3
 4. 4. Wstęp W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Śląsk będzie się dynamicznie rozwijał. Działające tam przedsiębiorstwa zwiększą swoje przychody i rentowność, co spowoduje również istotny wzrost zatrudnienia w regionie. Warunkiem powyższego będzie sprawne radzenie sobie z wciąż obecną niepewnością gospodarczą, jak również skuteczne pozyski-wanie kapitału i pracowników na konkuren-cyjnym rynku pracy. Nie bez znaczenia po-zostanie też kwestia przywództwa. Zdolność przedsiębiorstw do osiągania sukcesów wzrośnie, dzięki inspirującym liderom, którzy będą potrafili skutecznie się komunikować ze swoimi zespołami i otoczeniem. Na tle Polski i Europy Śląsk jest wyjątkowym orędownikiem dalszej integracji ekonomicznej Unii Europejskiej. Przedstawiamy Państwu raport prezentujący prognozę ekonomiczną dla Śląska przygoto-waną w oparciu o wyniki badań oczekiwań i opinii przedsiębiorców Grant Thornton International Business Report oraz analizę danych statystycznych publikownaych przez GUS. Zachęcam do zapoznania się z raportem. Anatol Skitek Dyrektor zespołu ds. efektywności biznesu Grant Thornton w Polsce 4
 5. 5. Sytuacja makroekonomiczna Śląska
 6. 6. Znaczenie śląskiej gospodarki Największy udział w tworzeniu polskiego PKB ma województwo mazowieckie (22,7%), województwo śląskie (12,7%) plasuje się na drugiej pozycji. Jedynie te dwa z szesnastu polskich województw przekraczają dziesięcioprocentowy próg udziału w PKB całego kraju. mazowieckie śląskie wielkopolskie dolnośląskie małopolskie łódzkie pomorskie kujawsko-pomorskie lubelskie zachodniopomorskie podkarpackie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie podlaskie lubuskie opolskie Udział PKB poszczególnych województw w PKB Polski w 2012 roku Źródło: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne), GUS 6
 7. 7. Znaczenie śląskiej gospodarki We wszystkich województwach w okresie od roku 2008 do 2012 odnotowano wzrost PKB, który na poziomie kraju wyniósł 35,6%. Największy wzrost PKB nastąpił w województwach: dolnośląskim (42,3%), mazowieckim (41,5%) oraz wielkopolskim (37,9%). Pod względem dynamiki województwo śląskie - mimo utrzymującego się na poziomie około 13% udziału w PKB kraju - w porównaniu z pozostałymi regionami osiągnęło wynik poniżej średniej (32,4%) i plasuje się na 9 pozycji. Łączna zmiana PKB w % w latach 2008-2012 Źródło: Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2010 & Mały Rocznik Statystyczny 2014 & Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne), GUS dolnośląskie mazowieckie wielkopolskie pomorskie małopolskie POLSKA podkarpackie lubelskie łódzkie ŚLĄSKIE warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie podlaskie świętokrzyskie kujawsko-pomorskie lubuskie 42% 41% 38% 36% 36% 36% 35% 34% 33% 32% 32% 30% 29% 28% 28% 27% 7
 8. 8. Potencjał demograficzny Śląska Województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby ludności, zaraz za województwem mazowieckim. Na tym stosunkowo niewielkim terytorium (3,9% powierzchni Polski) żyje nieco ponad 4 mln mieszkańców, czyli 12% ogólnej liczby ludności naszego kraju. Śląsk ma najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia, wynoszący 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Województwo śląskie charakteryzuje się stosunkowo dobrą sytuacją na rynku pracy w porównaniu do pozostałych województw. Stopa bezrobocia rejestrowanego kształtująca się na poziomie 10,2% w czerwcu 2014 roku, zapewnia mu drugie miejsce ex aequo z województwem mazowieckim. Jedynym województwem wyróżniającym się niższą stopą bezrobocia okazało się wielkopolskie. Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Podkarpackie Podlaskie Lubuskie Lubelskie Łódzkie Opolskie POLSKA Pomorskie Dolnośląskie Małopolskie Mazowieckie ŚLĄSKIE Wielkopolskie Stopa bezrobocia rejestrowanego w % w 2014 roku* *stan w końcu czerwca 2014 Źródło: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów, GUS 2014 8
 9. 9. Potencjał demograficzny Śląska Dynamika bezrobocia rejestrowanego w % w latach 2009-2014 *stan w końcu czerwca 2014 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009-2012 & Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2013 & Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 2014, GUS W latach 2009-2012 bezrobocie w województwie śląskim cechowało się wyraźnie wyższą dynamiką wzrostu niż wynosiła średnia krajowa. Dopiero w 2013 roku dynamika wzrostu bezrobocia niemal zrównała się ze średnim krajowym tempem po to, by w czerwcu 2014 roku wyhamować, osiągając najniższą wartość. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Śląsk Średnia krajowa 9
 10. 10. Kondycja śląskich przedsiębiorstw Pod względem wielkości przychodów generowanych przez lokalnych przedsiębio-rców Śląsk jest drugim województwem w Polsce. Wyprzedza go jedynie woje-wództwo mazowieckie. Na trzeciej pozycji znalazła się Wielkopolska, natomiast na ostatniej województwo opolskie. Niepokojąca jest jednak dynamika. W szczególności rok 2012, w którym poziom przychodów spadł w stosunku do poprzedniego okresu o ponad 26%. Wraz z województwem świętokrzyskim, Śląsk był jedynym regionem, w którym odnotowano ujemną dynamikę przychodów. Spadek przychodów odbił się również na rentowności śląskich przedsiębiorstw. Średnia rentowność netto na poziomie 3,04% uplasowała je dopiero na 14 miejscu. Najwyższy wynik odnotowano w województwie dolnośląskim, a najniższy w podlaskim. Dynamika przychodów (mln. PLN) generowanych przez przedsiębiorstwa Źródło: Grant Thornton na podstawie: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, GUS 2010, 2011, 2012 Dynamika rentowności uzyskiwanej przez przedsiębiorstwa 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 10
 11. 11. Przemysł Handel, naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Pozostałe Kondycja śląskich przedsiębiorstw Najbardziej przychodowymi branżami na Śląsku są przemysł, handel i naprawa pojazdów samochodowych. Łącznie stanowią one ponad 85% przychodów ze wszystkich branż. Jednocześnie wartość przychodów generowanych przez śląskie przedsiębiorstwa przemysłowe stanowi niemal 17% przycho-dów tej branży w całym kraju. Nie jest zaskoczeniem, że najwyższa wartość przychodów przemysłu nie przekłada się na jego najwyższą rentowność. Przemysł jest na 7 pozycji pod tym względem, wykazując jednak rentowność wyższą od średniej dla całego wojewódz-twa. Najbardziej rentowne branże na Śląsku to między innymi rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, działal-ność usługowa, komunikacja i informacja oraz sektor obsługi rynku nieruchomości. Spośród tych branż na szczególną uwagę zasługuje komuni-kacja i informacja, której przychody wzrosły w roku 2012 aż o 16,5% (średnio rocznie wzrost 7,58%). Jest to najdyna-miczniej rozwijający się sektor na Śląsku. Nie wpływa to jednak znacząco na wzrost całkowitych przychodów, ponieważ jego udział we wszystkich przychodach Śląska nie przekracza 1%. Źródło: Rocznik Statystyczny województwa Śląskiego, GUS 2012; Grant Thornton na podstawie: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, GUS 2010, 2011, 2012 Przychody poszczególnych branż na Śląsku w latach 2010-2012 Najbardziej rentowne branże na Śląsku w roku 2012 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Pozostała działalność usługowa Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości 11
 12. 12. Zdaniem śląskich przedsiębiorców
 13. 13. Zdaniem śląskich przedsiębiorców W przyszłość z optymizmem Mimo obecnych już wówczas zawirowań geopolitycznych, po drugim kwartale 2014 optymizm gospodarczy zarówno w Polsce, jak i w UE wzrósł. Badani przez Grant Thornton liderzy biznesu przewidywali zarówno wzrost przychodów, jak i rentowności swoich przedsiębiorstw. Wśród krajów Unii Europejskiej wzrost optymizmu w zakresie przychodów był zauważalny, ale nie dynamiczny. O 5 pp wzrosła przewaga tych, którzy przewidują wzrost nad tymi, którzy oczekują spadku. W Polsce natomiast możemy mówić o bardzo istotnym wzroście optymizmu. W 2013 roku prze-waga optymistów nad pesymistami wynosiła 24pp, jednak po dwóch kwartałach 2014 wzrosła aż do 41pp. W ten sposób Polska zrównała się ze średnią europejską. Śląscy przedsiębiorcy patrzą w przyszłość z największym, na tle całej Polski i Europy, optymizmem. Przewaga liderów biznesu przewidujących wzrost przychodów nad tymi, którzy oczekują ich spadku w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynosi aż 76pp. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 2014 Odsetek netto* przedsiębiorców spodziewających się wzrostu przychodów (kolejne 12 miesięcy) *Odsetek netto oznacza nadwyżkę firm, które przewidują wzrost danej wartości w najbliższych 12 miesiącach, nad firmami, które przewidują ich spadek. Im wyższa wartość wskaźnika tym większy optymizm pośród badanych podmiotów. Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Śląsk Polska Unia Europejska 13
 14. 14. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rentowności. W 2013 roku optymizm Polaków w tym obszarze był umiarkowany, zaobserwowaliśmy jedynie 18pp przewagi optymistów nad pesymistami. Na półmetku 2014 roku wynik ten kształtował się na poziomie 28%, co oznacza zbliżenie się do średniej unijnej wynoszącej 33%. Oczekiwania względem rentowności są nieco mniej optymistyczne (43pp przewagi optymistów) niż wobec przychodów, lecz podobnie jak w przypadku przychodów, wskaźnik ten znacznie przekracza wyniki dla Polski czy całej Unii Europejskiej. Przewidywania dotyczące wzrostu eksportu są natomiast umiarkowanie optymistyczne. Tylko co czwarty badany oczekuje poprawy w tym zakresie. Jeśli zatem śląscy przedsiębiorcy nie zamierzają stawiać na eksport, to przewidywania dotyczące wzrostu przychodów będą w większości związane z rynkiem wewnętrznym. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Odsetek netto przedsiębiorców oczekujących wzrostu rentowności (kolejne 12 miesięcy) Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Wzrost generowany będzie przez rynek wewnętrzny Polska Unia Europejska Śląsk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 2014 14
 15. 15. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Perspektywy rozwoju biznesu Plany inwestycyjne w Polsce kształtują się nieco niżej niż średnia w Europie Wschodniej, jednocześnie znacznie przewyższając średnią unijną. Co ciekawe, na tym tle inaczej wypada Śląsk. Plany inwestycyjne biznesowych liderów tego regionu są dużo bardziej powściągliwe. W przypadku inwesty-cji w nowe budynki jako jedyna z badanych grup planują oni zmniejszenie nakładów. Oczekiwania netto dotyczące wzrostu wydatków na inwestycje (kolejne 12 miesięcy). Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Europa Wschodnia Unia Europejska POLSKA ŚLĄSK Plany inwestycyjne Śląska znacznie poniżej średniej dla Polski nowe budynki instalacje i maszyny 15
 16. 16. Przedsiębiorcy planują istotny wzrost zatrudnienia Perspektywy rozwoju biznesu Przewidywania śląskich przedsiębiorców co do rynku pracy są optymistyczne. Przewaga liderów biznesu, którzy deklarują zwiększenie zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach nad tymi, którzy planują jego redukcję wynosi 36pp. Jest to wynik wyraźnie powyżej średniej regionalnej i europejskiej i zdecydowanie lepszy od wyniku Polski jako całości. Średnio w całym naszym kraju przewaga firm planujących zatrudniać nad tymi, które będą zwalniać w dwunastomiesię-cznym horyzoncie czasu to 6%. Plany te oczywiście silnie korelują z przewidywanym wzrostem przychodów. Odnotowana w czerwcu 2014 ujemna dynamika wzrostu bezrobocia na Śląsku powinna w ciągu najbliższych 12 miesięcy się utrzymać. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Odsetek netto firm planujących zatrudnianie pracowników (kolejne 12 miesięcy) Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 2013 Polska Europa Wschodnia Unia Europejska Q2 2014 Polska Europa Wschodnia Unia Europejska Śląsk 16
 17. 17. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Ograniczenia rozwoju biznesu Z omawianych wcześniej danych wynika, że optymizm gospodarczy na Śląsku jest duży. Na drodze do przekucia tego optymizmu w konkretne wartości gospodarcze śląscy liderzy biznesu widzą jednak konkretne bariery. Przede wszystkim wskazują na niepewność gospodarczą. 60% badanych ma obawy, że sytuacja gospodarcza może ulec zmianie niespodziewanie i w niekorzystnym kierunku. Ponieważ nasze badania prowadzone były w drugim kwartale 2014 roku, wynik ten bez wątpienia obrazuje niepokój związany z wciąż eskalującym konfliktem na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Kolejne dwie bariery to nadmiar biurokracji i przepisów oraz niedobór finansowania. Biurokracja i niepewność gospodarcza to również dwie najczęściej wskazywane bariery w Europie i Polsce. Wyjątek stanowi Europa Wschodnia, gdzie jako drugą największą barierę rozwoju wskazuje się rosnące koszty energii. Ten problem jest na Śląsku znacznie mniej zauważalny - rosnące koszty energii jako barierę rozwoju wskazało 12% badanych. Ranking barier rozwoju biznesu (% firm wskazujących daną barierę jako przeszkodę w rozwoju) Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Niepewność gospodarcza Przepisy i biurokracja Niedobór finansów Brak wykwalifikowanych pracowników Brak zleceń Rosnące koszty energii Infrastruktura transportowa Infrastruktura ICT ŚLĄSK Europa Wschodnia Unia Europejska POLSKA 60 41 41 33 31 12 - - 37 32 22 24 28 30 8 12 48 41 35 38 36 46 20 18 39 47 33 20 38 20 9 7 17
 18. 18. Ograniczenia rozwoju biznesu Inne istotne bariery wskazywane przez badanych śląskich liderów biznesu to niedobory finansowania oraz brak wykwalifikowanych pracowników. W obu przypadkach problemy te są bardziej podkreślane niż w Unii Europejskiej czy Polsce jako całości. Obawa związana z finansowaniem przy planowanym znacznym wzroście przychodów wydaje się być naturalna, wynikająca z wzrastającego zapotrzebowania na kapitał podczas szybkiego rozwoju. Niepokój może budzić obawa dotycząca niedoboru kadr, szczególnie, że dotyczy ona regionu o największym zaludnieniu w Polsce i rozbudowanej bazie edukacyjnej. Należy zatem zwrócić uwagę na kwalifikacje dostępnych na rynku pracy osób. Wszystko wskazuje bowiem na to, że są nieadekwatne lub niewystarczające do potrzeb pracodawców. Na uwagę zasługuje fakt, że żadna z badanych przez nas na Śląsku osób nie wskazała barier infrastrukturalnych jako tych, które mogą spowolnić rozwój firm. Wynik ten stawia Śląsk wśród światowych liderów badania pod względem infrastruktury. Spośród 34 cyklicznie badanych przez Grant Thornton krajów, najniższy dotychczasowy wynik to 4%. Dotyczył on infrastruktury transportowej w Niemczech (2Q 2014, 2013, 2011) oraz infrastruktury ICT w Armenii (2Q 2014, 2011) i Szwecji (2012). Zdaniem śląskich przedsiębiorców Infrastruktura Śląska sprzyja rozwojowi regionu Narastająca niepewność, biurokracja i brak finansowania mogą spowolnić rozwój na Śląsku 18
 19. 19. Zdaniem śląskich przedsiębiorców W drodze do euro Po kilkuletnim kryzysie w strefie euro, Polska mniej entuzjastycznie podchodzi do przystąpienia do unii walutowej. Sytuacja Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji zaniepokoiła część zwolenników przyjęcia wspólnej waluty i obecnie niecała połowa badanych deklaruje chęć wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej (49%). Przyczyną sceptycyzmu może być konieczność przystąpienia do Mechanizmu Kursów Walutowych (ERM II) i ustabilizowania waluty przez okres 2 lat w celu przyjęcia euro, która znajduje wielu przeciwników. Prezes NBP Marek Belka sugeruje, że przystąpienie do ERM II może osłabić konkurencyjność cenową polskiego eksportu i w konsekwencji osłabić sytuację gospodarczą całego kraju. W Danii, działającej już w systemie ERM II, względnie stała od 3 lat część obywateli (60%) wykazuje pozytywne nastawienie do przystąpienia do strefy Euro. Szwecja, która nie działa w systemie ERM II nieznacznie zwiększyła pozytywne nastawienie do wprowadzenia Euro w swoim kraju (32%). Mimo poparcia Ministra Finansów społeczeństwo jest nadal silnie podzielone. Wielka Brytania natomiast od lat sceptycznie podchodzi do przyjęcia waluty europejskiej, potwierdzają to tegoroczne badania, gdzie zaledwie 16% obywateli wykazuje chęć zamiany funta brytyjskiego na euro. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan przyjęcia euro? (% tak) Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 POLSKA Dania Szwecja Wielka Brytania ŚLĄSK 2012 2013 2014 64 12 62 28 56 59 20 11 49 60 32 16 55 19
 20. 20. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy są pozytywnie nastawieni do rozszerzania unii walutowej (53%). Jest to wynik wyższy o 14 pp. w porównaniu z krajami strefy euro. Śląskie firmy silniej popierają dalszy rozwój strefy euro niż przedsiębiorcy z innych regionów Polski (69%). Można się spodziewać, że niedawne wydarzenia europejskiej sceny politycznej i przejęcie roli szefa Rady Europy przez Donalda Tuska jeszcze wzmocnią entuzjazm Polaków do wspólnej waluty. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby strefa euro przetrwała? Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Tak (aby się dalej rozwijała) Tak (aby kraje opuszczały strefę euro) Tak (aby pozostała bez zmian) Nie Polska Strefa euro Śląsk 2012 2013 2014 20
 21. 21. Polskie firmy wskazują silne poparcie dla dalszej integracji ekonomicznej Unii Europejskiej Przyjęcie euro - tak, tylko kiedy? Przyjęcie euro do roku 2017 wydaje się być mało prawdopodobne i potwierdzają to zarówno przewidywania zaobserwowane na Śląsku, (17% badanych przedsiębiorców wskazuje ten termin jako realny), jak i średnio dla całego kraju (14%). Śląscy przedsiębiorcy jednak rzadziej niż inni polscy liderzy wskazywali na brak realnego terminu przystąpie-nia Polski do unii walutowej (10pp), co potwierdza ich większe pozyty-wne nastawienie do ogólnoeuropejskiej waluty. Prawie 75% respondentów z Wielkiej Brytanii uważa, że ich kraj nigdy nie przyjmie euro, jednak ten odsetek nieznacznie spada. Sytuacja podobnie kształtuje się w Szwecji, gdzie w bieżącym roku 43% przewiduje brak terminu przystąpienia do unii walutowej, co stanowi spadek o 7pp w stosunku do zeszłorocznego badania. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Jak uważasz, kiedy Twój kraj przyjmie wspólną walutę? (%) Polska Dania Litwa Szewcja Wielka Brytania Śląsk 2012 2013 2014 Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 36 52 53 18 40 8 2 1 20 26 38 77 45 49 16 17 41 6 63 4 2 7 39 12 50 76 67 48 11 42 20 54 14 7 78 3 4 17 12 35 3 43 75 2 Po 2017 2017 lub wcześniej Nigdy 21
 22. 22. Wysoki odsetek polskich firm wykazuje poparcie dalszej integracji ekonomicznej krajów członkowskich Unii Europejskiej (67%). Jest to wynik o 13pp. wyższy niż w zeszłorocznym badaniu i wyższy niż średnia w strefie euro (62%). Jeszcze większy entuzjazm w tej kwestii wykazuje Śląsk - aż 86% badanych chce rozwoju integracji ekonomicznej krajów UE. Śląscy przedsiębiorcy bardziej niż pozostali polscy liderzy doceniają korzyści płynące ze znacznej integracji ekonomicznej krajów członkowskich. Wynik wyższy niż średnia w krajach strefy euro wykazuje również Litwa (70%), która z roku na rok dostrzega więcej zalet płynących z integracji. Jedynie Niemcy wykazali się w roku 2014 wyższym sceptycyzmem niż inne kraje. Ich poparcie dla dalszej integracji ekonomicznej spadło do poziomu 55% z 76% odnotowanych rok wcześniej. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Śląscy przedsiębiorcy są liderami poparcia dla dalszej integracji ekonomicznej Unii Europejskiej Odsetek firm, które chcą dalszej ekonomicznej integracji Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Polska Niemcy Strefa euro Wielka Brytania Litwa Śląsk 2013 2014 54 76 66 20 40 - 67 55 62 31 70 86 22
 23. 23. Inspirujący liderzy ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw Śląskie firmy przewidują wzrost. Wzrost dynamiczny, ale wymagający też pokonania szeregu barier. Zarówno biurokratycznych, makroekonomicznych, jak również czysto organizacyjnych i rynkowych. Jacy powinni być liderzy, którzy skutecznie przekują potencjał przed-siębiorstwa i regionu w sukces? Według badanych przedsiębiorców najlepszym przy-wódcą jest człowiek inspirujący i kreatywny, który potrafi skutecznie komunikować swoje pomysły i zbierać informację zwrotną od zespołu, a jego wewnętrzna motywacja wynika z pasji, intuicji i pozytywnego nastawienia. Komunikacja jest jedną z dwóch najważniejszych cech lidera wskazywanych we wszystkich badanych przez nas grupach (Śląsk, Polska, Europa Wschodnia, Unia Europejska). Liderzy biznesu są zgodni, że zdolność do jasnego formułowania własnej wizji oraz wyjaśnia-nia strategii jest kluczowa dla sukcesu przedsiębiorstwa. Inne cechy wykazują już pewne zróżnicowanie w zależności od regionu. Zarówno w Polsce, jak i na samym Śląsku jako drugą kluczową cechę skutecznego lidera wskazuje się umiejętność inspirowania, która zdaniem przedsiębiorców z Unii oraz Europy Wschodniej znajduje się w hierarchi nieco niżej. Z kolei przedsiębiorcy działający na Śląsku, w porównaniu do pozostałych regionów, nieco niżej stawiają pewność siebie. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 Komunikacja i umiejętność inspirowania to najważniejsze cechy liderów 23
 24. 24. Zdaniem śląskich przedsiębiorców Odsetek firm wskazujących określone cechy dobrego lidera Źródło: Badanie Śląskich Przedsiębiorców Grant Thornton 2014 & Grant Thornton IBR 2014 LIDER Śląsk Polska Umiejętność inspirowania Komunikacja Kreatywność Uczciwość Pozytywne nastawienie Pasja Intuicja Pewność siebie Zdolność delegowania Poczucie humoru Skromność 76 74 67 64 60 57 52 50 45 31 19 94 96 86 78 94 78 76 92 86 38 34 Europa Wschodnia Unia Europejska Umiejętność inspirowania Komunikacja Kreatywność Uczciwość Pozytywne nastawienie Pasja Intuicja Pewność siebie Zdolność delegowania Poczucie humoru Skromność 84 93 78 78 86 67 80 91 83 52 49 78 87 57 87 86 76 54 84 75 48 43 24
 25. 25. Podsumowanie Województwo śląskie w 2012 roku zajęło drugie miejsce wśród polskich województw pod względem udziału w PKB kraju, osiągając wynik 12,7%. Cechą charakterystyczną Śląska jest ogromny potencjał demograficzny. Województwo to, zamieszkane przez 12% ogólnej liczby ludności kraju, plasuje się na drugiej pozycji pod względem liczby mieszkańców, zaraz za województwem mazowieckim. Stosunkowo niska stopa bezrobocia rejestrowanego kształtująca się na poziomie 10,2% w czerwcu 2014 roku, świadczy o dobrej sytuacji na śląskim rynku pracy oraz zapewnia mu drugie miejsce ex aequo z województwem mazowieckim w klasyfikacji najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Wyniki ekonomiczne śląskich przedsiębiorstw napawają optymizmem - pod względem wielkości przychodów Śląsk zajmuje drugie miejsce po województwie mazowieckim. Niepokoi jedynie dynamika przychodów - szczególnie w 2012 roku poziom przychodów spadł w stosunku do poprzedniego okresu aż o ponad 26%, co znalazło odzwierciedlenie w spadku rentowności przedsiębiorstw tego regionu. Do najbardziej przychodowych branż na Śląsku należą: przemysł, handel oraz naprawa pojazdów samochodowych, a ich łączne przychody stanowiły 85% ogółu. Natomiast najbardziej rentowne branże to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, pozostała działalność usługowa oraz informacja i komunikacja - najszybciej rozwijająca się branża na Śląsku. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Śląsk będzie się dynamicznie rozwijał. Działające tam przedsiębiorstwa zwiększą swoje przychody i rentowność. 25
 26. 26. Podsumowanie c.d. Przewaga liderów biznesu spodziewających się wzrostu przychodów nad tymi, którzy oczekują spadku w ciągu najbliższego roku, wynosi 76pp w województwie śląskim, wobec 41pp w Polsce w drugim kwartale 2014 roku. W przypadku rentowności nadwyżka optymistów nad pesymistami wyniosła 43pp, przekraczając analogiczne wskaźniki dla Polski i Unii Europejskiej. Powyższe zależności spowodują istotny wzrost zatrudnienia w regionie. Nadwyżka liderów biznesowych planujących zwiększenie zatrudnienia nad planującymi jego redukcję wynosi 36pp. Wygląda zatem na to, że obserwowany obecnie spadek bezrobocia w regionie będzie kontynuowany. Najtrudniejsze wyzwania, którym zarządzający będą musieli poświęcić najwięcej czasu i uwagi, to skuteczne radzenie sobie z wciąż obecną niepewnością gospodarczą, jak również skute- czne pozyskiwanie kapitału i pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Co ciekawe, żaden z badanych przez nas liderów nie wskazał barier infrastrukturalnych jako ograniczenia spowalniającego rozwój. Ta informacja, w połączeniu z faktem, że plany inwestycyjne śląskich przedsiębiorców kształtują się na umiarkowanym poziomie, pokazuje wysoki poziom infrastrukturalny Śląska. Pracując nad swoimi kompetencjami, liderzy powinni skupić się przede wszystkim na inspirowaniu oraz sprawnej komunikacji. To właśnie te dwie umiejętności są, zdaniem śląskich przedsiębiorców, kluczowe dla odnie- sienia sukcesu. Na tle Polski i Europy Śląsk jest wyjątkowym orędownikiem dalszej integracji ekonomicznej Unii Europejskiej. W kwestii przyjęcia euro w Polsce, 86% Śląskich przedsiębiorców jest pozytywnie nastawionych do przystąpienia do unii walutowej, co stanowi wynik o 6pp wyższy w stosunku do polskich przedsiębio- rców. Ponadto, aż 88% śląskich liderów biznesu opowiada się za dalszym rozwojem integracji krajów UE - wobec 67% przedsta- wicieli polskich firm. 26
 27. 27. Metodologia Grant Thornton International Business Raport (IBR) jest największym na świecie badaniem przeprowadzanym co kwartał wśród 3 300 menedżerów wyższego szczebla ze średnich przedsiębiorstw prywatnych i publicznych z całego świata. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 1992 roku w 9 krajach Europy. Obecnie rocznie bierze w nim udział 12 500 liderów biznesu z 45 gospodarek, prezentując opinie i oczekiwania liderów w zakresie zagadnień makro i mikroekonomi- cznym, mających wpływ na przedsiębiorstwa na całym świecie. Dane dotyczące Polski jako całości oraz innych krajów, jak również dane regionalne zaprezentowane w niniejszym raporcie pochodzą z wywiadów z dyrektorami generalnymi, dyrektorami zarządzającymi, prezesami oraz pozostałym kierownictwem wysokiego szczebla ze wszystkich sektorów przemysłów przedsiębiorstwach o zatrudnieniu 50-499 osób. Dane dotyczące Śląska pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 41 dyrektorów generalnych, dyrektorów zarządzających, prezesów oraz pozostałego kierownictwa wysokiego szczebla ze wszystkich sektorów przemysłu w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 10 osób. Na potrzeby raportu region Europy Wschodniej obejmuje następujące kraje: Armenia, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja oraz Turcja. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: Anatol Skitek Dyrektor zespołu ds. efektywności biznesu Grant Thornton w Polsce T:+48 61 625 1461 E: anatol.skitek@pl.gt.com W: www.grantthornton.pl Dominic King Grant Thornton International Ltd Global research manager T: +44 (0)207 391 9537 E: dominic.king@gti.gt.com www.internationalbusinessreport.com www.grantthornton.pl 27
 28. 28. © 2014 Grant Thornton International Ltd. ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a seperate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. www.gti.org

×