Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dodatek nadzwyczajny - Zmiany VAT 2014

15,204 views

Published on

Prawodawca uchwalając pod koniec ubiegłego roku nowelizację Ustawy VAT roku zafundował podatnikom prawdziwą rewolucję. Jednak prawdziwie odczujemy jej skutki dopiero po 1 stycznia 2014 roku.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dodatek nadzwyczajny - Zmiany VAT 2014

 1. 1. 1 Dodatek nadzwyczajny - zmiany VAT 2014
 2. 2. 2 Prawodawca uchwalając pod koniec ubiegłego roku nowelizację Ustawy VAT roku zafundował podatnikom prawdziwą rewolucję. Niektóre zmiany już obowiązują, inne wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. Także w trakcie 2013 roku wprowadzono kolejne nowelizacje. Zmiany są na tyle doniosłe, że oznaczają potrzebę dostosowania systemów informatycznych, odejście od faktury, jako podstawowego dokumentu, z którym wiązał się moment powstania obowiązku podatkowego, przeszkolenia pracowników działów księgowych, przedstawicieli handlowych, serwisantów oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w sprzedaż przedsiębiorstwa. handlujących prętami i odpadami oraz odpowiedzialność organizacji pożytku publicznego za prawidłowe wykorzystanie otrzymanych towarów. Zmiany w przepisach oznaczają również to, że wiele interpretacji indywidualnych znajdujących się w posiadaniu podatników przestają pełnić swoją ochronną funkcję, uchyla się bowiem przepisy na podstawie których je wydano. Przypomnijmy, że w kwietniu 2013 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy w zakresie nieodpłatnych przekazań. Od 1 października 2013 r. weszły w życie m. in. zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy określonych towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy, w tym odpowiedzialność Interpretacje wydane w oparciu o uchylone przepisy przestają pełnić funkcję ochronną !
 3. 3. 3 Prawdziwa rewolucja zaczyna się jednak 1 stycznia 2014 r. Podstawowe zmiany dotyczą w głównej mierze zmian zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Nowe regulacje obejmują zarówno zasadę ogólną decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego jak i szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Niektóre usługi, dla których obowiązek podatkowy ustalany był dotychczas na zasadach szczególnych, zostały objęte zasadą ogólną (np. usługi transportowe). Co dalej z interpretacjami? 2 Nieodpłatne przekazania towarów - kto może walczyć o zwrot podatku? 3 Solidarna odpowiedzialność - czy zawsze odpowiadamy za podatek sprzedawcy? 4 Obowiązek podatkowy - jak było? jak będzie? 5 Podstawa opodatkowania - co się zmienia? 6 Faktura in minus - czy nadal musimy mieć potwierdzenie odbioru? 7 Odliczanie podatku naliczonego - jak ustalić właściwy moment? 8 Faktury - co nowego po 1 stycznia 2014 r.? 9 Od stycznia 2014 r. podatnicy tracą możliwość przesuwania terminu rozliczenia podatku - znika bowiem zasada, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstawał z chwilą terminowego wystawienia faktury. Oznacza to, że podatek od dostawy wykonanej pod koniec miesiąca będzie musiał być zapłacony już w następnym miesiącu. 1 Inne zmiany Znika możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc wystawiając fakturę do 7. dnia kolejnego miesiąca w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na koniec danego miesiąca.
 4. 4. 4 Na tym nie koniec zmian. Znowelizowane są bowiem przepisy regulujące zasady określania podstawy opodatkowania (nowa definicja podstawy opodatkowania, likwidacja definicji obrotu, konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji do podstawy opodatkowania świadczenia głównego). Do ustawy z rozporządzenia wykonawczego trafiają nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych. Nie sposób pominąć tego, jak ważną zmianą będą nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT. Nowe zasady będą wymagały śledzenia momentu powstania obowiązku podatkowego u nabywcy Wprowadza się także nowe reguły w odliczaniu podatku naliczonego, które będą wymagały m.in. śledzenia momentu powstania obowiązku podatkowego u dostawcy. Zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego dotkną także tych podatników, którzy mają dużą ilość wewnątrzwspólnotowych nabyć. Brak faktury od kontrahenta unijnego w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy oznacza konieczność korekty podatku naliczonego. Z przepisów wykonawczych do treści ustawy przenosi się także zasady dotyczące fakturowania, w tym nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. W tym akurat wypadku zmiany są korzystne dla podatników i wydłużają obowiązkowe terminy. Obszary, których dotyczą zmiany to w zasadzie wszystkie najczulsze miejsca Ustawy VAT. Doniosłość zmian potwierdza się w vacatio legis, wyjątkowo długim jak na polskiego ustawodawcę, który zwykle działa na ostatnią chwilę. W niniejszym dodatku omówmy po krótce najważniejsze zmiany, których dotykają zmiany Ustawy VAT.
 5. 5. 5 1. Co dalej z interpretacjami? Zmiana przepisów prawa podatkowego sama przez się czyni nieaktualną wydaną w odniesieniu do nich interpretację indywidualną. Taka interpretacja nie może bowiem chronić podatnika w sytuacji uregulowanej już zmienionymi przepisami. Interpretacje przepisów prawa podatkowego nie są bowiem źródłem prawa. Po zmianie Ustawy VAT od 2014 roku uzyskaj nową interpretację. Wystąpienie z wnioskiem o ponowną interpretację jest więc wskazane nie tylko w przypadku, gdy treść zmienionego przepisu wyznacza np. inny termin powstania obowiązku podatkowego, inny zakres tego obowiązku, ale również w przypadku, gdy zmiana dotyczy numeracji przepisu, czy też włączenia treści wynikających z rozporządzenia do samej ustawy (np. zasady fakturowania, określone dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym, od 1 stycznia 2014 r. będą zamieszczone w Ustawie VAT). Ponieważ wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiany w Ustawie VAT zostały już ogłoszone, wobec tego nie ma przeszkód, aby składać zapytania odnośnie tych przepisów, aby zarówno upewnić się, czy zmiana ma charakter „kosmetyczny”, czy też ma istotny wpływ na zakres dotychczasowych obowiązków i diametralnie zmienia sytuację podatkową. Tak więc, chcąc dochować należytej staranności, każdy podatnik, którego interpretacja indywidualna straci moc z końcem 2013 roku, w związku ze zmianą Ustawy VAT od 2014 roku, powinien wystąpić o nową interpretację. Chociaż może to się wydawać nielogiczne, zasadnym jest, aby nawet w przypadku zmiany numeru przepisu, w wyniku zmiany Ustawy VAT od 2014 roku, bez zmiany jego treści, wystąpić o nową interpretację. Warto to zrobić teraz, aby uniknąć problemów od 1 stycznia 2014 roku. Czasu pozostało mało, biorąc pod uwagę termin, w jakim Minister Finansów powinien wydać interpretację indywidualną.
 6. 6. 6 2. Nieodpłatne przekazania towarów - kto może walczyć o zwrot podatku? Ustawa VAT w brzmieniu obowiązującym między kwietniem 2011 r. a marcem 2013 r. nakazywała opodatkowywać podatkiem VAT wszelkie nieodpłatne przekazania nabytych towarów. Obowiązkowi temu nie podlegało jedynie nieodpłatne przekazanie próbek oraz prezentów małej wartości. A co z towarami, które zostały przez producenta wytworzone, a następnie wydane nieodpłatnie? Czy i one podlegały opodatkowaniu? Okazuje się, że nie. Art. 7 ust. 2 Ustawy VAT - w brzmieniu obowiązującym między 1 kwietniem 2011 a 31 marca 2013 r. zrównywał z odpłatną dostawą także nieodpłatne przekazania towarów, przy nabyciu których podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT. Obowiązek ten nie dotyczył prezentów małej wartości i próbek. Przepis odnosił się tylko do towarów nabytych. Jego skutek był taki, że każdy podatnik, który nabył towar, odliczył z tego tytułu podatek naliczony, a następnie tego nabytego towaru nie sprzedał, ale wydał np. na cele reklamowe, musiał naliczyć od tego wydania podatek VAT. Obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r. nowelizacja Ustawy VAT wprowadziła w tym zakresie zmiany. Dopiero od tego dnia, oprócz opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów nabytych podatkowi podlegają także towary wytworzone czy zaimportowane, które producent/importer nieodpłatnie wydaje. Zdaniem fiskusa ta zmiana przepisów ma jedynie charakter doprecyzowujący. W podatkach liczy się jednak literalna wykładnia prawa. Skoro bowiem w poprzedniej wersji ustawy nakazywano opodatkowywać jedynie nieodpłatne wydanie nabytych towarów, a teraz dodatkowo obowiązek ten dotyczy także towarów wytworzonych lub zaimportowanych to trudno mówić o doprecyzowaniu przepisu. Czym innym jest nabycie, a czym innym wytworzenie. Ustawodawca, wbrew stanowisku fiskusa, wprowadził więc nowe zasady. Powyższe stanowisko potwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 12 września 2013 r. (sygn. I SA/Ol 370/13) Zdaniem tego sądu obowiązek naliczania VAT nie dotyczył w ciągu ostatnich dwóch lat towarów wytworzonych.
 7. 7. 7 Powoływanie się przez fiskusa na zapisy unijnej dyrektywy VAT także na nic się zdaje. Owszem, dyrektywa nakazuje wprowadzenie szerokiego zakresu opodatkowania nieodpłatnie przekazanych towarów, ale jej przepisy są skierowane do państwa członkowskiego, a nie bezpośrednio do obywateli. Jeśli państwo wprowadza zasady „łagodniejsze” dla podatników niż dyrektywa nakazuje, to organy tego państwa nie mogą się powoływać na przepisy unijne. Ta zasada stosowana jest w prawie podatkowym od lat, a w odniesieniu do tego przepisu już po raz drugi. Nasz ustawodawca nie ma szczęścia (żeby nie powiedzieć, że nie ma rozumu) z przepisami w zakresie nieodpłatnych przekazań. Na szczęście mogą na tym zyskać podatnicy. Producenci, którzy „opodatkowywali nieodpłatnie wydane towary własnej produkcji, czynili to na wyrost. Obecnie mogą wystąpić z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT i mają spore szanse na wygraną. Podobnie rzecz ma się w przypadku towarów importowanych. Nieodpłatne wydanie zaimportowanych towarów, które następnie nieodpłatnie wydano, także nie podlegało opodatkowaniu VAT w okresie od 1 kwietnia 2011 a 31 marca 2013 r.
 8. 8. 8 3. Solidarna odpowiedzialność - czy zawsze odpowiadamy za podatek sprzedawcy? Wakacyjna nowelizacja VAT (z 26 lipca 2013 r.) wprowadziła tzw. solidarną odpowiedzialność nabywców niektórych podatników za zobowiązania podatkowe ich sprzedawców. Na czym to polega? Mówiąc w skrócie, jeśli dostawca nie odprowadzi podatku VAT należnego od dokonanej na rzecz danego podatnika dostawy wówczas tenże podatnik musi zapłacić VAT za nierzetelnego kontrahenta. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie towarów wskazanych w załączniku nr 13 do Ustawy VAT. Przy ich ustalaniu posłużono się kodami PKWiU. Są to: Poz. 1 Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 2 3 I. Wyroby stalowe 1 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 5 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 6 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 7 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 8 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 9 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali II. Paliwa 10 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 11 Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym III. Pozostałe towary 12 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku"
 9. 9. 9 Solidarną odpowiedzialność nabywca ponosi jeśli spełnione są 3 warunki: 1 przedmiotem dostawy są ww. towary 2 ich wartość, nabywanych od jednego dostawcy przekracza w danym miesiącu kwotę 50.000 zł 3 na moment dostawy towarów, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała lub część kwoty podatku przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. W przepisie art. 105a ust. 2 Ustawy VAT wskazuje się nawet kiedy to podatnik powinien owe uzasadnione podstawy co do przypuszczeń na temat rzetelności podatkowej kontrahenta posiadać. Zgodnie z tym przepisem podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część, nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Są jednak sytuacje kiedy solidarnej odpowiedzialności nie ponosimy. Dzieje się tak wówczas, gdy zaistniej choćby jedna z niżej wskazanych okoliczności: 1 nabycie jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, 2 dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przemysłowych lub dystrybucyjnych, 3 powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, 4 na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki: a dostawca był wymieniony w specjalnym wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów b wpłacił kaucje gwarancyjną o określonej wysokości. Powyższe przepisy rodzą szereg wątpliwości (co to znaczy np. standardowy zbiornik? Czy i kiedy nierzetelne rozliczanie podatku przez nabywcę wiązało się wyłącznie z korzyścią majątkową, a nie wynikało np. z utraty płynności finansowej?). Wydaje się, że większość z nich może być w trakcie kontroli interpretowana na niekorzyść podatników.
 10. 10. 10 4. Obowiązek podatkowy - jak było? jak będzie? Nowe momenty powstania obowiązku podatkowego to jedna z najbardziej istotnych zmian, jakie zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Nie ma już, jako zasady, możliwości przesuwania momentu powstania obowiązku podatkowego o 7 dni, jak dotychczas. Z drugiej strony, zupełnie zmienia się zakres usług powodujących powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury. W odniesieniu do części usług otrzymana zaliczka nie generuje natomiast obowiązku podatkowego. Niektóre usługi, w tym co istotne usługi budowalne czy budowlano - montażowe, mają różne momenty powstania obowiązku w zależności od tego, kto jest nabywcą usługi. Załączona poniżej tabelka przedstawia szczegółowe porównanie obecnych i nowych zasad, w odniesieniu do konkretnych usług. czynność Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Termin wystawienia faktury po 1 stycznia 2014 r. Jak jest zasady ogólna Jak będzie z chwilą wydania towaru lub z chwilą dokonania dostawy nie później niż 15 miesiąca, wykonania usługi; towarów lub wykonania usługi; następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawę lub wykonano Jeżeli dostawa towaru lub nie ma możliwości wykonanie usługi powinny być „przesuwania” momentu potwierdzone fakturą, powstania obowiązku obowiązek podatkowy powstaje podatkowego na kolejne 7 dni z chwilą wystawienia faktury, poprzez wystawienie faktury nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. usługę
 11. 11. 11 zaliczka z chwilą otrzymania w tej części/w z chwilą otrzymania w tej części/w nie później niż 15. dnia miesiąca odniesieniu do otrzymanej kwoty odniesieniu do otrzymanej kwoty następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od UWAGA!!! nabywcy Zaliczka nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy wszelkiej postacie energii oraz usług: - telekomunikacyjnych, - dostawy mediów i usług komunalnych, - najmu, dzierżawy, leasingu, - stałej obsługi prawnej i biurowej, (w wyjątkiem importu tych usług) zaliczka w eksporcie z chwilą otrzymania tej części, pod zasady ogólne (uwaga! Stawka 0% warunkiem, że wywóz towarów pod warunkiem wywozu w ciągu 2 nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc miesięcy od dnia otrzymania od dnia otrzymania części zasady ogólne zaliczki) należności. usługi przyjmowane częściowo faktura może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed terminem wykonania usługi, dla której to części określono jeśli zawiera informacje jakiego okresu zapłatę import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny zasady ogólne; przypadku wykonania części usługi, import towarów objęcie towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w przetwarzaniu pod kontrolą celną zasady ogólne, z tym że usługę uznaje się za wykonaną, w import towarów zasady ogólne rozliczeniowego dotyczy z chwilą powstania długu celnego z chwilą powstania długu celnego nie dotyczy z chwilą objęcia towarów tą z chwilą objęcia towarów tą nie dotyczy procedurą. procedurą. z chwilą wymagalności opłat z chwilą wymagalności opłat wyrównawczych lub o podobnym wyrównawczych lub o podobnym charakterze (jeśli nie powstaje dług charakterze (jeśli nie powstaje dług celny) celny) nie dotyczy
 12. 12. 12 dostawa towarów, których przedmiotem są lokale i budynki z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólne zasady ogólne części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, dostawy energii z chwilą upływu terminu płatności, z chwilą wystawienia faktury (a gdy nie później niż z upływem terminu elektrycznej, cieplnej jeżeli został on określony w jej nie wystawiono lub wystawiono z płatności; lub chłodniczej oraz umowie właściwej dla rozliczeń opóźnieniem obowiązek podatkowy faktura może być wystawiona wcześniej niż powstaje z upływem terminu na jej 30 dni przed terminem wykonania usługi, wystawienie) jeśli zawiera informacje jakiego okresu gazu przewodowego rozliczeniowego dotyczy usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne z chwilą upływu terminu płatności, z chwilą wystawienia faktury (a gdy nie później niż z upływem terminu jeżeli został on określony w jej nie wystawiono lub wystawiono z płatności; umowie właściwej dla rozliczeń opóźnieniem obowiązek podatkowy faktura może być wystawiona wcześniej niż powstaje z upływem terminu na jej 30 dni przed terminem wykonania usługi, wystawienie), jeśli zawiera informacje jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (usługi komunalne typu: woda, ścieki, śmieci, odpady, usuwanie śniegu, usługi sanitarne) usługi transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami spedycyjne i przeładunkowe z chwilą upływu terminu płatności, z chwilą wystawienia faktury (a gdy jeżeli został on określony w jej nie wystawiono lub wystawiono z umowie właściwej dla rozliczeń nie później niż z upływem terminu płatności opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu na jej wystawienie), otrzymanie całości lub części zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług: usługi w portach morskich i handlowych otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług
 13. 13. 13 usługi budowlane lub budowlano-montażowe otrzymanie całości lub części Na rzecz podatników: nie później niż 30 dnia od dnia wykonania zapłaty, nie później jednak niż 30 wystawienie faktury (jeśli nie usług dnia, licząc od dnia wykonania wystawiono faktury lub wystawiono usług ja z opóźnienie - obowiązek podatkowy powstaje 30 dni od dnia wykonania usługi) Na rzecz niepodatników: zasady ogólne dostawa a) książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek, b) gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) wystawienie faktury lub otrzymanie Na rzecz podatników nie później niż 60 dnia od dnia wydania całości lub części zapłaty; nie wystawienie faktury (jeśli nie towarów; gdy umowa przewiduje później jednak niż 60. dnia, licząc wystawiono faktury lub wystawiono rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę od dnia wydania tych towarów; ja z opóźnieniem - obowiązek wystawia się nie później niż 120 dnia od podatkowy powstaje 60 dni od dnia pierwszego dnia wydania towarów jeżeli umowa przewiduje dostawy towarów lub 120 dnia od rozliczenie zwrotów wydawnictw, dnia dostawy towarów jeśli umowa obowiązek podatkowy powstaje z przewiduje rozliczenie zwrotów chwilą wystawienia faktury wydawnictw ) dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po Na rzecz niepodatników: upływie 120 dni, licząc od zasady ogólne pierwszego dnia wydania tych wydawnictw czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) otrzymanie całości lub części Na rzecz podatników: nie później niż 90 dnia od dnia wydania zapłaty; nie później jednak niż 90 wystawienie faktury (jeśli nie towarów dnia, licząc od dnia wykonania wystawiono faktury lub wystawiono czynności ja z opóźnienie - obowiązek podatkowy powstaje 90 dni od dnia wykonania usługi) Na rzecz niepodatników: zasady ogólne najem, dzierżawa, leasing lub usługi o podobnym charakterze z chwilą otrzymania całości lub wystawienie faktury (jeśli nie nie później niż z chwilą upływu terminu części zapłaty, nie później jednak wystawiono faktury lub wystawiono płatności; niż z upływem terminu płatności ja z opóźnieniem - obowiązek faktura może być wystawiona wcześniej niż określonego w umowie lub podatkowy powstaje z chwilą 30 dni przed terminem wykonania usługi, fakturze upływu terminu płatności) jeśli zawiera informacje jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy
 14. 14. 14 usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia, z chwilą otrzymania całości lub wystawienie faktury (jeśli nie nie później niż z chwilą upływu terminu części zapłaty, nie później jednak wystawiono faktury lub wystawiono płatności; niż z upływem terminu płatności ja z opóźnieniem - obowiązek faktura może być wystawiona wcześniej niż określonego w umowie lub podatkowy powstaje z chwilą 30 dni przed terminem wykonania usługi, fakturze upływu terminu płatności) jeśli zawiera informacje jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy usługi stałej obsługi prawnej i biurowej z chwilą trzymania całości lub wystawienie faktury (jeśli nie nie później niż z chwilą upływu terminu części zapłaty, nie później jednak wystawiono faktury lub wystawiono płatności; niż z upływem terminu płatności ja z opóźnienie - obowiązek faktura może być wystawiona wcześniej niż określonego w umowie lub podatkowy powstaje z chwilą 30 dni przed terminem wykonania usługi, fakturze upływu terminu płatności) jeśli zawiera informacje jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólna zasady ogólna zasady ogólne (UWAGA!!! zasady ogólne części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym otrzymanie zapłaty Konieczność ustalenia dokładnego momentu dostarczenia przesyłki do obiorcy.) usługi komunikacji miejskiej otrzymania całości lub części zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne z chwilą otrzymania przez otrzymanie całości lub części zasady ogólne komitenta zapłaty za wydany zapłaty zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury świadczenie na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 28l pkt 1 - sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw wydanie towarów przez komitenta na rzecz komisanta otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta
 15. 15. 15 oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady ogólne z chwilą wykonania zasady ogólne nie dotyczy z chwilą uznania rachunku z chwilą otrzymania całości lub nie dotyczy bankowego podatnika części zasady ogólne z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu dostawa towarów za pośrednictwem automatów z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca import usług otrzymanie dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie dostawa towarów w trybie egzekucji zasady ogólne części zapłaty zasady ogólne z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólne części zapłaty świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 dostawa opakowań zwrotnych, za które pobrano kaucję zasady ogólne z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólne części zapłaty zasady ogólne z chwilą otrzymania całości lub zasady ogólne części zapłaty zasady ogólne zasady ogólne nie później niż: 1) 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 2) 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.
 16. 16. 16 5. Podstawa opodatkowania - co się zmienia? Od 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania nie będzie obrót, rozumiany jako kwota należna z tytułu zapłaty minus kwota podatku, ale będzie nią wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Tak zdefiniowana podstawa będzie nadal obejmować dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów/usług. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy nowa definicja będzie lepiej odwzorowywać art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE w zakresie określania podstawy opodatkowania. Dodatkowo, na podstawie art. 29a ust. 6 Ustawy VAT, podstawa opodatkowania obejmuje: a b podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Takie sformułowanie przepisu budzi wątpliwości w odniesieniu do refakturowanych usług, a zwłaszcza refakturowanych kosztów mediów w przypadku najmu. Wydaje się jednak, że w tym zakresie kluczowa będzie odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postanowieniem z 22 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1389/12 NSA postanowił bowiem skierować pytanie prejudycjalne (wstępne) dotyczące tego, jak rozliczać w VAT koszty mediów związane z najmem. Aby mieć pewność, że podstawa opodatkowania rozumiana jako wszystko to, co stanowi zapłatę (a więc de facto cała należność) nie obejmuje podatku VAT, tylko jest to kwota netto, należy nie tylko uważnie czytać art. 29a. ust. 6, ale także potrafić odróżnić pierwsze słowo „podatek” użyte w punkcie a od drugiego słowa „podatek”. Tylko posługując się logiczną (celowościową) wykładnią dojedziemy do wniosku, że pierwsze słowo to np. akcyza czy podatek od wartości dodanej uiszczony za granicą, zaś to drugie to kwota podatku od towarów i usług. Poza wartościami jakie obniżają - także obecnie podstawę opodatkowania - dodano nową zasadę. Zgodnie z nią do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. Dopiero brak zwrotu tego opakowania będzie rodził skutki podatkowe. Na dzień dzisiejszy zasada ta także ma zastosowanie (wynika z przepisów rozporządzenia z sprawie faktur), ale nie jest tak dobitnie wyrażona, przez co wielu podatników pomija jej istnienie, nie traktując niezwróconych opakowań jako dostarczonego nabywcy towaru.
 17. 17. 17 6. Faktura in minus - czy nadal musimy mieć potwierdzenie odbioru? Do czasu wyroku TSUE z dnia 26 stycznia 2012 r. (C-588/10) można było zakładać, iż obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako jeden z warunków obniżenia podstawy opodatkowania jest sprzeczny z 122 Dyrektywą VAT. TSUE uznał jednak, iż wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towaru lub usług mieści się w warunkach wskazanych przez art. 90 ust. 1 112 Dyrektywy. Jednocześnie jednak zastrzeżono, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Istotną zmianą, wprowadzoną wskutek tego wyroku, jest możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania bez potwierdzenia obioru faktury korygującej. Podatnik, który nie ma przedmiotowego dokumentu będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania, jeśli z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Konieczne będzie zatem wykazanie/udowodnienie wiedzy nabywcy, co do warunków transakcji - to także może być powodem sporów z organami podatkowymi. W naszej ocenie jednak, zapłata przez nabywcę ceny jaka wynika z faktury korygującej lub dokonanie mu zwrotu części ceny (np. po udzieleniu rabatu) spełnia warunki do uznania, iż nabywca, który nie potwierdził nam odbioru faktury korygującej, zna warunki transakcji. Tym samym, od 1 stycznia 2014 r. możliwe będzie uwzględnienie faktury in minus bez posiadania potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta, jeśli Spółka będzie w stanie udokumentować, iż: 1 podejmowane były próby doręczenia 2 nabywca posiada wiedzę o warunkach realizacji transakcji (z posiadanej dokumentacji)
 18. 18. 18 Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego możliwe będzie najwcześniej za okres, w którym spełnione są łącznie ww. warunki. Bez zmian pozostaje natomiast brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku: 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (media);
 19. 19. 19 7. Odliczanie podatku naliczonego - jak ustalić właściwy moment? Przepis art. 86 Ustawy VAT zmienia swoją treść w znaczący sposób. Niemniej jednak zmiany w zakresie tego co stanowi kwotę podatku naliczonego (z jakich dokumentów i w związku z jakimi czynnościami) pozostają bez zmian. Natomiast istotne zmiany zostają wprowadzone do co terminów/momentów odliczenia podatku naliczonego. Obecnie bowiem zasadą ogólną jest, że prawo do odliczenia powstaje w okresie, kiedy podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. bowiem z chwilą zapłaty (dla ułatwienia należy dodać, że faktury dokumentujące te czynności będą zawierały określenie „metoda kasowa”). Zakładając, że u dostawcy powstał już obowiązek podatkowy podatnik musi następnie zweryfikować, czy otrzymał już stosowny dokument. Zgodnie z nowo dodanym art. 86 ust. 10b pkt. 1 Ustawy VAT 2014 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (nabycie towarów lub usług, zapłata zaliczki) oraz pkt 2 lit. A (import towarów) - powstaje nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zgodnie z art. 86 ust. 10 Ustawy VAT 2014 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Należy zatem, określając prawo do odliczenia, uwzględnić przepisy określające moment powstania obowiązku podatkowego. Dopóki bowiem dla danej czynności nie powstanie obowiązek podatkowy, dopóty nie powstanie pierwsza przesłanka do odliczenia. Powyższe jest o tyle istotne, że od 1 stycznia 2014 r., zasadą będzie możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi. Niemniej jednak w przypadku usług wykonywanych przez małych podatników oraz usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (art. 19a ust. 5 pkt 1 Ustawy VAT 2014 ) wykonanie usługi nie będzie miało znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstanie Oznacza to, że prawo do odliczenia powstanie w okresie, w którym miało miejsce spełnienie się jednego z późniejszych zdarzeń - u dostawcy powstał obowiązek podatkowy - korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę lub dokument celny.
 20. 20. 20 Dopiero w okresie, w którym spełnione będą obie te przesłanki (z tym, że jedna może być spełniona wcześniej), możliwe będzie najwcześniej, skorzystanie z prawa do odliczenia. Natomiast jeśli faktura będzie dotyczyła np. zakupu dokonanego u małego podatnika, wówczas prawo do odliczenia przysługiwać będzie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty. Jest to nowa zasada, która wymusza na podatniku, aby przed tym, zanim uwzględni fakturę w rejestrze zakupów i skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT zweryfikował, czy u jego kontrahenta powstał z tytułu danej czynności obowiązek podatkowy. Nadal obowiązywać będzie zasada, zawarta w art. 86 ust. 11 Ustawy VAT 2014 , zgodnie z którą jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Powyższy przepis nie zawiera odwołania do wskazanego wyżej art. 86 ust. 10b. W związku z powyższym powstają wątpliwości, czy art. 86 ust. 11 ma jednak zastosowanie do sytuacji określonych w art. 86 ust. 10b, lub czy odliczenie podatku naliczonego jest możliwe wyłącznie w okresie otrzymania faktury, bez możliwości odliczenia w okresie późniejszym. W naszej ocenie, mając na uwadze także uzasadnienie do Ustawy zmieniającej, prawidłowe jest dokonanie odliczenia także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po otrzymaniu faktury. Podobne problemy dotyczą zasad korygowania. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 Ustawy VAT 2014, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Tu także brak odwołania do art. 86b ust. 10b Ustawy VAT. Szczególne zasady odliczania podatku naliczonego dotyczyć będą także wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz sytuacji, w których podatnikiem jest nabywca. W przypadku WNT zasadą jest, że prawo do odliczenia powstaje w momencie kiedy powstał obowiązek podatkowy. Jeśli w terminie trzech miesięcy (liczonych od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy) podatnik nie otrzyma od kontrahenta unijnego faktury, wówczas ma obowiązek skorygować podatek naliczony (na bieżąco). Po otrzymaniu faktury - na bieżąco - uwzględnia ponownie podatek naliczony. W przypadku usług oraz dostaw, dla których obowiązany do rozliczenia podatku jest nabywca, prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia, pod warunkiem jednoczesnego uwzględnienia w rozliczeniu podatku należnego (art. 86 ust. 10b pkt 3 Ustawy VAT 2014).
 21. 21. 21 8. Faktury - co nowego po 1 stycznia 2014 r.? W przypadku zasad wystawiania i przechowywania faktur pierwszą zmianą, o której należy wspomnieć jest przede wszystkim miejsce regulacji. Od nowego roku wszystkie zasady zostają przeniesione do Ustawy VAT. Dotyczą zarówno faktur papierowych jak i elektronicznych. Istotne będzie to, że zmieniają się terminy do wystawienia faktury. Od 1 stycznia 2014 r. faktury mogą być wystawione do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności. Co do zasady możliwe będzie wystawienie faktury do 30 dnia przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi (także w odniesieniu do zaliczek). Nie będzie zatem konieczności wystawiania faktur pro forma. W obliczu obowiązującego nadal art. 108 Ustawy VAT (wskazującego, iż podatnik ma obowiązek zapłacić podatek od każdej wystawionej przez siebie faktury) rodzi się pytanie - a co z fakturą wystawioną przed dostawą, do której ostatecznie nie dojdzie? W naszej ocenie takie faktury nie będą mogły być uznane, za wystawione zgodnie z przepisami zawartymi w art. 106i Ustawy VAT. Tak więc, aby uniknąć zapłaty podatku z takich faktur, przez ich wystawcę rekomendujemy, aby podatnicy dokonali skutecznego ich anulowania. W celu uchwycenia tych faktur rekomendujemy również, aby podatnicy prowadzili dla nich odrębne rejestry, i przenosili dane z tych rejestrów do rejestrów sprzedaży w momencie, gdy faktura ta ostatecznie okaże się dokumentem wystawionym zgodnie z przepisami prawa. Pozwoli to uniknąć kłopotów i sporów z organami podatkowymi i przemawiać będzie, w naszej ocenie, za brakiem konieczności zapłaty podatku, w sytuacji gdy nie dojdzie do transakcji. Pewną ciekawostką jest możliwość niewystawania faktur przez podmioty świadczące usługi zwolnione (z tym, że na żądanie nabywcy zgłoszone w odpowiednim terminie faktura powinna zostać wystawiona). Zmianą do „zwykłych” podatników VAT, rozliczających podatek na zasadach ogólnych jest to, że w przypadku niektórych czynności muszą wskazywać na fakturze określenie „metoda kasowa”. Ustawy VAT są świadczone przez wielu podatników (w tym w ramach tzw. refakturowania).
 22. 22. 22 Są to m. in.: Dotyczy to: -wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, -przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, -dostawy dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, -świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, -świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 1 usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (pkt 37), 2 usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych (pkt 38), 3 usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych (pkt 39), oraz pośrednictwo w świadczeniu ww. usług. Skutkiem zmian w Ustawie VAT od 1 stycznia 2014 r. faktura dokumentująca np. otrzymane odsetki od pożyczki czy usługę ubezpieczeniową musi zawierać określenie „metoda kasowa”. W zdecydowanej większości utrzymane zostają zasady, które obowiązują już od 1 stycznia 2013 r. Nadal konieczne jest wskazywanie podstawy prawnej przy fakturowaniu usług zwolnionych, wskazywanie numerów wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych czy używanie określeń takich jak „odwrotne obciążenie” lub „procedura marży” dla określonych podmiotów. Faktury mogą również nadal wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni. Zgody udzielone na otrzymywanie faktur elektronicznych zachowują ważność. W obrocie prawnym funkcjonować nadal mogą tzw. faktury uproszczone, z których podatek VAT odliczany jest na zasadach takich samych jak w przypadku faktur pełnych
 23. 23. 23 9. Inne zmiany Poza podstawowymi zmianami w zakresie obowiązku podatkowego, czy podstawy opodatkowania do Ustawy VAT wprowadzono szereg innych, drobnych ale ważnych zmian. Od 1 października 2013 r. rozszerzono katalog towarów zawartych w załączniku nr 11, obrót którymi powinien być rozliczany w ramach revers chargé. Jedna z nich dotyczy np. stosowania zaliczki 0% w eksporcie. Uwarunkowane jest to wywiezieniem towaru w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaliczki. Termin ten może jednak zostać wydłużony, jeśli wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji danego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Takie uwarunkowania prawa do obniżonej stawki, w których pozornie to strony transakcji decydują o specyfice, dostawa może rodzić wiele wątpliwości po stronie organów podatkowych. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. znika z Ustawy VAT definicja „towaru używanego”. Początkowo rodziło to wątpliwości - jak opodatkowane będzie zbycie używanych samochodów osobowych. Obecnie szczegółowe zwolnienie dla dostaw samochodów osobowych zawiera projekt rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów. Planowane zwolnienie z podatku VAT dotyczy dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów, przy nabyciu których podatnik miał ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego, bez uzależniania zwolnienia od okresu używania pojazdu. Podatnicy, którzy tracą prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z towarów nabytych przed utratą prawa do zwolnienia nie musza sporządzać spisu z natury. Korzystają z prawa do odliczenia na zasadach ogólnych, nie jest już natomiast wymagana zgoda naczelnika urzędu skarbowego. Korzystną dla podatników zmianą jest to, iż w końcu, na gruncie Ustawy VAT, pomagając innym nie muszą z tego tytułu płacić podatku VAT. Zwalnia się bowiem z podatku nieodpłatne przekazanie produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Zwolnienie ma zastosowanie wobec wszystkich podatników, a nie tylko producentów wydawanych towarów. Jest jednak jeden warunek zwolnienia - posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Co ważne, sprzeniewierzenie przez organizację pożytku publicznego darowanych jej towarów oznacza, iż to ona, a nie darczyńca, musi z tego tytułu odprowadzić podatek VAT.
 24. 24. 24 Kontakt Osoba kontaktowa: Dariusz Gałązka Małgorzata Samborska Mirosława Zugaj Partner Biegły rewident Senior Menedżer Doradca podatkowy Menedżer Doradca podatkowy T +48 61 625 1317 M +48 605 828 912 E dariusz.galazka@pl.gt.com T +48 22 205 4930 M +48 661 538 580 E malgorzata.samborska@pl.gt.com T +48 22 208 4931 M +48 661 538 579 E miroslawa.zugaj@pl.gt.com Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań T +48 (61) 62 51 100 F +48 (61) 62 51 101 NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000369868 Biuro w Warszawie Budynek Nordea House ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa T +48 (22) 20 54 800 F +48 (22) 20 54 801 www.GrantThornton.pl Biuro w Katowicach ul. Francuska 34 40-028 Katowice T +48 (32) 72 13 700 F +48 (32) 72 13 701

×