Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audyt wewnętrzny w polskich spółkach

8,098 views

Published on

Wyniki czwartej edycji badania funkcji audytu wewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach.
Badanie zostały przeprowadzone w okresie luty - kwiecień 2014. Ankiety skierowane były do osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego w polskich spółkach. Pytania dotyczyły organizacji oraz praktycznych aspektów działania audytu wewnętrznego w ich strukturach.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audyt wewnętrzny w polskich spółkach

 1. 1. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone Poznań, Lipiec 2014 Audyt wewnętrzny w polskich spółkach Wyniki badania – edycja 2014
 2. 2. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 2 Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce czwartą edycję badania funkcji audytu wewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadziliśmy w okresie luty - kwiecień 2014. Jak co roku, ankiety skierowaliśmy do osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego w polskich spółkach. Zapytaliśmy o organizację i praktyczne aspekty działania audytu wewnętrznego w ich strukturach. Kluczowe wnioski płynące z tegorocznego badania są następujące: • Liczba komórek audytu wewnętrznego nadal dynamicznie rośnie. Niemal co trzecia badana przez nas komórka AW została utworzona w bieżącym lub ubiegłym roku. • Na przestrzeni kolejnych lat naszych badań widać, że struktura wykonywanych zadań audytowych jest dość stabilna. Największe zmiany w tegorocznym badaniu dotyczą stosowania audytu śledczego, którego znaczenie ponad dwukrotnie wzrosło w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. • Dotychczas mało istotne obszary, takie jak audyt CSR, etyczny i ISO, zyskują na znaczeniu i stają się ważną częścią zadań wykonywanych w ramach AW. • W porównaniu do poprzedniego badania pogorszyło się zachowanie warunku formalnej podległości komórek AW. Jest to kontynuacja niepokojącego trendu - co w praktyce przekłada się na coraz mniejsze wsparcie Zarządów dla funkcji AW. • Wyniki uzyskane w zakresie podległości funkcjonalnej w obecnej edycji są porównywalne z zeszłorocznymi, tj. ok połowa ankietowanych komórek funkcjonalnie podlega Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu spełniając tym samym warunek podległości funkcjonalnej. Odsetek ten niezmiennie jest niższy od standardów krajów zachodnich. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Słowo wstępu
 3. 3. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 3 Liczba komórek audytu wewnętrznego nadal dynamicznie rośnie. Niemal co trzecia badana przez nas komórka AW została utworzona w bieżącym lub ubiegłym roku. Ponad 47% badanych przedsiębiorstw posiada Komitet Audytu co jest niewiele niższym odsetkiem w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Najważniejszymi przesłankami związanymi z wdrożeniem funkcji audytu wewnętrznego są powody wewnętrzne: dostarczanie systematycznej oceny procesów związanych z kontrolą wewnętrzną i zarządzaniem ryzykiem a także podniesienie efektywności. Według badanych zapewnia on również wsparcie naczelnego kierownictwa w codziennej działalności oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Na przesłanki zewnętrzne wskazało niewiele ponad 40% badanych podmiotów. Stanowiły je głównie uregulowania prawne, wymogi grupy czy Dobre Praktyki Spółek Giełdowych. Rok utworzenia komórki audytu wewnętrznego Jak spółki postrzegają audyt wewnętrzny? Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 14% 43%14% 29% przed 2000 2001 - 2010 2011-2012 2013-2014
 4. 4. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 4 Struktura zadań wykonywanych przez audytorów pozostaje stabilna, ale jest kilka obszarów w których nastąpiły zauważalne zmiany. Najbardziej zauważalna dotyczy audytu śledczego, którego udział wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Obserwacje te są zgodne z tendencją występującą na świecie, gdzie w ostatnich latach audyty śledcze weszły do „stałego menu” komórek AW. Generalną tendencją jest, że obszary stanowiące dotychczas jedynie margines działalności zyskują obecnie na znaczeniu. Aż 13% zadań dotyczyło audytów etycznych nieodnotowanych w statystykach dotyczących lat wcześniejszych. Wzrósł także udział audytów CSR. Wyjaśnieniem tego zjawiska jest rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rynek CSR systematycznie się rozwija i tendencja ta będzie się nadal utrzymywać. Po raz kolejny, najważniejszym obszarem działania AW okazał się audyt operacyjny, który pierwszy raz był realizowany przez wszystkie badane komórki AW. Wzrósł również udział doradztwa i audytu IT, które od 2011 roku są istotną częścią zadań realizowanych przez audytorów wewnętrznych. Spadający wcześniej rokrocznie udział audytów finansowych po raz pierwszy od lat utrzymał się na stabilnym poziomie. Jedynym typem zadań, które straciło na znaczeniu, już drugi raz z rzędu, jest audyt prawny. Jakie zadania pełni audyt wewnętrzny w spółkach? Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Zadania zrealizowane w ostatnim roku obrotowym 48% 33% 33% 40% 46% 47% 92% 96% 100% 24% 21% 13% 56% 42% 47% 36% 25% 53% 0% 0% 13% 16% 8% 20% 8% 0% 7% 0% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 inne audyt CSR audyt ISO audyt etyczny audyt śledczy doradztwo audyt prawny audyt operacyjny audyt IT audyt finansowy
 5. 5. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 5 24% 50% 29% 60% 54% 50% 92% 92% 100% 16% 17% 7% 36% 50% 21% 16% 8% 29% 4% 4% 14% 16% 0% 7% 0% 4% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 audyt CSR audyt ISO audyt etyczny audyt śledczy doradztwo audyt prawny audyt operacyjny audyt IT audyt finansowy Zadania uważane za najistotniejsze dla jednostki w ciągu najbliższych 5 lat Co w perspektywie 5 lat? Podobnie jak w poprzednich latach za najistotniejszy uważa się audyt operacyjny - wszystkie badane podmioty chcą go realizować w najbliższej przyszłości. Mniejsze, niż można oczekiwać, znaczenie dla audytorów wewnętrznych będzie miał audyt finansowy. Konieczność wzmożonej weryfikacji finansowej uważana jest za najistotniejszą w przyszłości tylko dla 29% badanych jednostek. Stanowi to znaczny spadek w stosunku do poprzedniego badania. Uwagę zwraca zdecydowany wzrost wskazań na audyt śledczy. W ubiegłych edycjach badania był on stosunkowo rzadko wskazywany przez badane podmioty jako istotny w przyszłości, po czym jego faktyczna realizacja okazywała się znacznie wyższa. Wówczas wskazywaliśmy, że może to wynikać z natury tego typu zadań - audyty śledcze realizowane są najczęściej ad-hoc zatem nie podlegają regularnemu planowaniu. Czy zatem obecne przewidywania są zapowiedzią swoistej eksplozji audytów w tym obszarze, czy może Spółki nauczyły się po prostu „z góry” alokować pewną część czasu i zasobów na audyty śledcze? Czas pokaże. Rosnące zainteresowanie obszarem CSR w Polsce przekłada się na planowaną istotność audytu CSR, ISO oraz etycznego w ciągu najbliższych 5 lat. Respondenci badania coraz częściej zauważają ich wartość i pozytywny wpływ na wyniki działalności. Audyt prawny zmniejsza swoje znaczenie i jest wskazywany jako istotny w najbliższych 5 latach przez zaledwie 7%. Pokrywa się to z tendencją spadkową jego realizacji w latach 2011-2013. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014
 6. 6. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 6 Czy przewidywania pokryły się z realizacją? Porównanie deklaracji audytorów z poprzedniego badania odnośnie zadań, jakie będą realizować, z faktycznym wykonaniem, pokazuje, że przewidywania audytorów w dużej mierze się sprawdziły. Podobnie jak w poprzednich latach, największa dysproporcja między oczekiwaniami a faktyczną realizacją zadań dotyczyła audytu śledczego. Rosnące problemy związane z nadużyciami i korupcją, a także specyfika tego typu audytów - realizowanych często ad hoc sprawiły, że mimo przewidywań na poziomie 8% faktyczna realizacja była kilkukrotnie wyższa. Wbrew oczekiwaniom, istotny odsetek zadań stanowiły audyty ISO. Można zatem postawić tezę, że audyty i audity (jak zwykło się nazywać audyty systemów zarządzania jakością) integrują się bardziej niż w poprzednich latach. Co ciekawe, mniejszy niż przed rokiem odsetek respondentów stanowiły spółki branży produkcyjnej, w której systemy zarządzania oparte o normy ISO są najbardziej rozpowszechnione. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Oczekiwana istotność zadań a faktyczna realizacja 17% 8% 50% 50% 54% 92% 7% 7% 13% 20% 13% 53% 33% 47% 47% 100% inne audyt CSR audyt etyczny audyt ISO audyt prawny audyt śledczy audyt finansowy doradztwo audyt IT audyt operacyjny Plany 2012 Wykonanie 2013
 7. 7. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 7 60% 13% 27% 2013 W porównaniu do poprzedniego badania pogorszyło się zachowanie warunku formalnej podległości komórek AW. Jest to kontynuacja niepokojącego trendu - co w praktyce przekłada się na coraz mniejsze wsparcie Zarządów dla funkcji AW. Przypomnijmy, że zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego*, rozwiązaniem zapewniającym optymalny poziom niezależności organizacyjnej jest sytuacja, gdy audyt wewnętrzny podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (lub Komitetowi Audytu wchodzącemu w jej skład), a formalnie (administracyjnie) Prezesowi Zarządu (Dyrektorowi Generalnemu). Taki model działania audytu wewnętrznego, pozwala na dostarczenie odpowiedniego zapewnienia odnośnie sposobu funkcjonowania organizacji bezpośrednio Radzie Nadzorczej, a jednocześnie gwarantuje odpowie dnie umocowanie i wsparcie do tego ze strony Zarządu. Spadek udziału komórek AW podlegających Prezesowi Zarządu lub innemu przedstawicielowi tego organu przełożył się na wzrost podległości formalnej przedstawicielom Rady Nadzorczej/Komitetowi Audytu. Udział badanych podlegających administracyjnie Dyrektorowi Finansowemu lub innego działu pozostał względnie niezmienny. Wyniki uzyskane w zakresie podległości funkcjonalnej w obecnej edycji są porównywalne z zeszłorocznymi, tj. ok połowa ankietowanych komórek funkcjonalnie podlega Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu spełniając tym samym warunek podległości funkcjonalnej. Odsetek ten niezmiennie odbiega od stan * Standard 1110, poradnik 1110-1 Komu formalnie podlega audyt wewnętrzny? Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Podległość formalna audytu wewnętrznego 83% 13% 4% 2012 Prezes Zarządu lub inny przedstawiciel Zarządu Poziom Dyrektora (np. Finansowy lub innego Działu) Przedstawiciel Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu 88% 12%2011
 8. 8. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 8 Wyniki uzyskane w zakresie podległości funkcjonalnej w obecnej edycji są porównywalne z zeszłorocznymi, tj. ok połowa ankietowanych komórek funkcjonalnie podlega Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu spełniając tym samym warunek podległości funkcjonalnej. Odsetek ten niezmiennie jest niższy od standardów krajów zachodnich gdzie analogiczne badania prowadzone przez Grant Thornton wskazują na zachowanie warunku podległości funkcjonalnej przez ponad 80% badanych komórek. Zwraca też uwagę fakt, że część ankietowanych wskazała jednocześnie na podległość funkcjonalną Zarządowi i Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu. Taki dualizm może świadczyć o tym, że AW pozostaje narażony na próby narzucenia zakresu audytu, sposobu wykonywania prac oraz raportowania ich wyników tak samo jak gdyby podlegał wyłącznie Zarządowi. Komu funkcjonalnie podlega audyt wewnętrzny? Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Podległość funkcjonalna audytu wewnętrznego 53% 7% 47% 2013 46% 8% 46% 2012 Prezes Zarządu lub inny przedstawiciel Zarządu Poziom Dyrektora (np. Finansowy lub innego Działu) Przedstawiciel Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu CEA grupy kapitałowej 56% 8% 32% 4% 2011
 9. 9. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone 9 Badanie, którego wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, zostało przeprowadzone przez Grant Thornton, członka sieci Grant Thornton International. Grant Thornton International jest jedną z wiodących organizacji światowych zrzeszającą ponad 100 niezależnie zarządzanych firm audytorsko-doradczych świadczących usługi w zakresie audytu, podatków i udzielania specjalistycznych porad dla firm prywatnych oraz jednostek interesu publicznego. Grant Thornton International jest marką wysoko cenioną i rozpoznawalną przez organy regulujące rynek, instytucje finansowe, inwestorów, analityków, media specjalistyczne. Jako członek sieci Grant Thornton posiada dostęp do najlepszych praktyk w zakresie czterech grup produktowych: audyt, outsourcing księgowości, doradztwo podatkowe oraz doradztwo gospodarcze oraz możliwość korzystania ze specjalistycznej wiedzy doradców zagranicznych i zapewnia spójną i sprawną obsługę przez zagranicznych partnerów sieci Grant Thornton. Grant Thornton oferuje swoim klientom specjalistyczną wiedzę lokalną wspartą przez międzynarodową metodologię i ekspertyzy. Kto jest autorem badania? Audyt wewnętrzny w polskich spółkach – wyniki badania 2014 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności. Grant Thornton nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji. Kontakt z Grant Thornton w związku z tym dokumentem: Anatol Skitek, CIA Łukasz Kaczmarski Dyrektor zespołu ds. efektywności biznesu T +48 661-538-546 E anatol.skitek@pl.gt.com Senior Konsultant T +48 661-538-514 E lukasz.kaczmarski@pl.gt.com
 10. 10. © 2014 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Wszystkie prawa zastrzeżone Grant Thornton ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska tel. +48 (61) 625 11 00 fax +48 (61) 625 11 01 www.GrantThornton.pl Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd.

×