SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
GRADE IV
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: IV
Teacher: Learning Area: EPP-HE
Teaching Dates and Time: FEB. 1-3, 2023 / 7:50-8:40 (WEEK 5) Quarter: 3rd Quarter
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa batanyang konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sap ag-unlad ng sarili at tahanan.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
Nakatutulong sa pagtanggap ng
bisita sa bahay tulad ng:
• pagpapaupo, pagdudulot ng
makakain, tubig, atbp.
• pagsasagawa nang wastong pag-
iingat sa pagtanggap ng bisita
• pagpapakilala sa ibang kasapi ng
pamilya
EPP4HE- 0e-7
Natutukoy ang angkop na
kagamitan sa paglilinis ng bahay
EPP4HE-0f-8
Natutukoy ang angkop na kagamitan
sa paglilinis ng bahay
EPP4HE-0f-8
1. Naisasagawa ang wastong paglilinis
ng bahay
2. Nagagamit ang wastong kagamitan
sa paglilinis ng bahay
EPP4HE-0f-9
1. Naisasagawa ang wastong paglilinis
ng bahay
2. Nagagamit ang wastong kagamitan
sa paglilinis ng bahay
EPP4HE-0f-9
II. NILALAMAN Pagtanggap ng Bisita sa Bahay Mga Kagamitan sa Paglilinis ng
Bahay
Mga Kagamitan sa Paglilinis ng
Bahay
Wastong Paglilinis ng Bahay Wastong Paglilinis ng Bahay
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Modyul sa EPP, Aralin 12 Modyul sa EPP, Aralin 13 Modyul sa EPP, Aralin 13 Modyul sa EPP, Aralin 14 Modyul sa EPP, Aralin 14
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 95-97 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 100-102
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-
Mag-aaral
L.M. pp. 269-273 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 280-284
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan tsart, mga larawan ng kagamitan sa
paglilinis ng bahay, pentel
pen,cartolina
tsart, mga larawan ng kagamitan sa
paglilinis ng bahay, pentel
pen,cartolina
mga larawan, manila paper, 4 na iba’t
ibang kulay ng cartolina, pentel pen
mga larawan, manila paper, 4 na iba’t
ibang kulay ng cartolina, pentel pen
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Paano ang gagawin mo upang
maging kalugod-lugod ang iyong
pagtulong sa bawat kasapi ng
mag-anak?
Paano ka nakatutulong sa
pagtanggap ng bisita sa inyong ta
hanan?
Paano ka nakatutulong sa
pagtanggap ng bisita sa inyong ta
hanan?
Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa
wastong kagamitan sa paglilinis?
Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa
wastong kagamitan sa paglilinis?
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Lahat ng tahanan payak man o
nakaririwasa ang pamumuhay ay
tumatanggap ng bisita. Ang mga
bisita ay maaaring mga kamag-
anak, kaibigan, at maaari ang iba
ay hindi mga kakilala. Anuman ang
Kalugod-lugod ang malinis na
tahanan. Maaliwalas ang
pakiramdam at nakadaragdag ng
kagandahan ng pamamahay.
Magiging magaan at kasiya-siya ang
paglilinis ng tahanan kapag
Kalugod-lugod ang malinis na
tahanan. Maaliwalas ang
pakiramdam at nakadaragdag ng
kagandahan ng pamamahay.
Magiging magaan at kasiya-siya ang
paglilinis ng tahanan kapag
Sinasalamin ng malinis na tahanan ang
isang masaya at nagkakasundo na
kasapi ng pamilya. Mula sa mga
magulang hanggang sa nakababatang
kapatid ay dapat na tulong-tulong sa
pagganap ng tungkulin sa pagpapanatili
Sinasalamin ng malinis na tahanan ang
isang masaya at nagkakasundo na
kasapi ng pamilya. Mula sa mga
magulang hanggang sa nakababatang
kapatid ay dapat na tulong-tulong sa
pagganap ng tungkulin sa pagpapanatili
estado sa buhay ng mga bisita ay
dapat na kalugod-lugod na
tinatanggap sa ating tahanan. Ang
kaugalian at kulturang Pilipino na
ito, ay hindi nawawala hanggang
sa kasalukuyang panahon.
Bilang kasapi ng mag-anak, paano
ka nakatutulong sa pagtanggap ng
bisita?
gumagamit ng angkop na
kagamitan. Bilang bata, mahalaga
ang magkaroon ng kaalaman
tungkol sa mga kagamitan sa
paglilinis.
gumagamit ng angkop na kagamitan.
Bilang bata, mahalaga ang
magkaroon ng kaalaman tungkol sa
mga kagamitan sa paglilinis.
nang masinop, maayos, at malinis na
tahanan.
nang masinop, maayos, at malinis na
tahanan.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Pangkatin sa apat ang klase.
Bigyan sila ng tatlong minuto
upang pag-usapan ang kanilang
karanasan sa pagtanggap ng
bisita. Bigyan din ang bawat
pangkat ng karagdagang tatlong
minuto upang isadula ang kanilang
karanasan sa pagtanggap ng
bisita. Bigyan ng munting
papremyo ang may
pinakamagandang presentasyon.
Gawain A:
Tukuyin kung ano ang mga nasa
larawan
Gawain A:
Tukuyin kung ano ang mga nasa
larawan
Gawain A:
1. Maghanda ng metacards na may apat
na kulay lamang. Kinakailangang
parepareho ang bilang ng bawat kulay
ng metacards. Bigyan lahat ang mag-
aaral ng metacards. Ipasulat sa mga
mag-aaral ang isang gawaing paglilinis
ng kanilang tahanan. Ipapaskil ito na
magkakasama ang pareparehong kulay
sa isang lugar sa pisara o dingding.
Sabihin na ang pareparehong kulay ay
magkakasama sa isang pangkat at pipili
sila ng isang lider na siyang magiging
tagapag-ulat ng kanilang gawa.
Gawain A:
1. Maghanda ng metacards na may apat
na kulay lamang. Kinakailangang
parepareho ang bilang ng bawat kulay
ng metacards. Bigyan lahat ang mag-
aaral ng metacards. Ipasulat sa mga
mag-aaral ang isang gawaing paglilinis
ng kanilang tahanan. Ipapaskil ito na
magkakasama ang pareparehong kulay
sa isang lugar sa pisara o dingding.
Sabihin na ang pareparehong kulay ay
magkakasama sa isang pangkat at pipili
sila ng isang lider na siyang magiging
tagapag-ulat ng kanilang gawa.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#1
Gamit pa rin ang apat na pangkat
sa unang gawain, bigyan ng
tiglilimang cartolina strips ang
bawat pangkat. Sa loob ng tatlong
minuto, itala ang iba’t ibang
karanasan sa pagtanggap ng
bisita. Ipaskil ang mga sagot sa
pisara o sa dingding. Iulat ng lider
ng pangkat ang sagot.
Gawain B:
a. Bigyan ang mga piling bata ng
cartolina strips na may larawan ng
kagamitan ng paglilinis.
b. Bigyan din sila ng pentel pen at
ipasulat dito ang gamit ng
kagamitan na nasa larawan na
nakuha niya. c. Hayaan tumawag
ang mag-aaral na may cartolina strip
ng isang kaklase, upang iulat at
ipaliwanag ang kaniyang naisulat na
gamit ng kagamitan na nasa
larawan.
Gawain B:
a. Bigyan ang mga piling bata ng
cartolina strips na may larawan ng
kagamitan ng paglilinis.
b. Bigyan din sila ng pentel pen at
ipasulat dito ang gamit ng kagamitan
na nasa larawan na nakuha niya. c.
Hayaan tumawag ang mag-aaral na
may cartolina strip ng isang kaklase,
upang iulat at ipaliwanag ang
kaniyang naisulat na gamit ng
kagamitan na nasa larawan.
Tingnan ang mga nakasulat sa
metacards. Sa bawat magkakaparehong
naisulat itira lamang ang isa hanggang
sa magkakaiba na ang nakasulat sa
isang pangkat. Ipapaskil muli at iulat sa
klase.
Ipaskil ang nakahandang pamamaraan
ng paglilinis sa tahanan na nakasulat sa
cartolina. Tingnan kung alin sa mga
pangkat ang may pinakamaraming
tamang sagot at bigyan sila ng munting
premyo.
Tingnan ang mga nakasulat sa
metacards. Sa bawat magkakaparehong
naisulat itira lamang ang isa hanggang
sa magkakaiba na ang nakasulat sa
isang pangkat. Ipapaskil muli at iulat sa
klase.
Ipaskil ang nakahandang pamamaraan
ng paglilinis sa tahanan na nakasulat sa
cartolina. Tingnan kung alin sa mga
pangkat ang may pinakamaraming
tamang sagot at bigyan sila ng munting
premyo.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#2
Pag-usapan ng buong klase ang
pangkaraniwang ginagawa kung
paano tinatanggap sa bahay ang
sumusunod na mga bisita:
• kamag-anak
• kaibigan/kasamahan sa trabaho
• kaklase
• hindi kakilala
Sa bawat pangkat, pag-usapan ang
gamit ng bawat isa. Ipasulat ang
mga sagot sa nakahandang tsart:
Iba pang kagamitan
sa paglilinis
Gamit
1. dishwashing
liquid/dishwashing
Sa bawat pangkat, pag-usapan ang
gamit ng bawat isa. Ipasulat ang mga
sagot sa nakahandang tsart:
Iba pang kagamitan sa
paglilinis
Gamit
1. dishwashing
liquid/dishwashing
Gawain B:
Paraan ng paglilinis ng tahanan:
• Pagwawalis
• Pag-aalis ng alikabok sa mga
kagamitan
• Paglalampaso ng sahig
• Pagbubunot
Pagkatapos basahin ng klase ang mga
Gawain B:
Paraan ng paglilinis ng tahanan:
• Pagwawalis
• Pag-aalis ng alikabok sa mga
kagamitan
• Paglalampaso ng sahig
• Pagbubunot
Pagkatapos basahin ng klase ang mga
paste
2. pulbos na sabon
3. suka
4. floorwax
5. lumang dyaryo
6. timba
paste
2. pulbos na sabon
3. suka
4. floorwax
5. lumang dyaryo
6. timba
pamamaraan ng paglilinis sa tahanan,
pasagutan sa bawat pangkat ang
nakalaan sa kanila na mga
pamamaraan ng gawain:
Pangkat I – Pagwawalis
Pangkat II - Pag-aalis sa mga alikabok
Pangkat III – Paglalampaso ng sahig
Pangkat IV – Pagbubunot
pamamaraan ng paglilinis sa tahanan,
pasagutan sa bawat pangkat ang
nakalaan sa kanila na mga
pamamaraan ng gawain:
Pangkat I – Pagwawalis
Pangkat II - Pag-aalis sa mga alikabok
Pangkat III – Paglalampaso ng sahig
Pangkat IV – Pagbubunot
F. Paglinang sa Kabihasnan
(Tungo sa Formative Assessment)
Pagsunod-sunorin ang sumusunod
na gawain sa pagtanggap ng
bisita:
1. Malugod na ipakilala sa pamilya,
kung ito ay kaibigan ng isa sa mga
kasapi ng mag-anak.
2. magalang na makipag-usap o
makipagkuwentuhan sa bisita.
3. Alukin o Hainan ng tubig o
anumang maiinom at makakain
ang bisita.
4. Magiliw na paupuin ang bisita.
5. Maingat na magbukas ng usapin
na magdudulot ng kalungkutan sa
bisita.
6. Maingat na itanong sa bisita ang
sadya ng kaniyang pagbisita. 7.
Magiliw na ihatid sa labas ng
pintuan o gate kapag siya ay
nagpaalam na uuwi na. 8.
Pasalamatan ang bisita sa
kaniyang pagdalaw kung ang
sadya ay dalawin ang isa sa mga
miyembro ng mag-anak o ang
pamilya. 9. Maaaring magmano sa
bisita ang mga bata kung ito ay
may edad o matanda na. Ang mga
nakatatanda naman sa mag-anak
ay maaaring makipagbeso-beso
sa bisita.
10.Maging maingat sa pagtanggap
ng bisita kung hindi ito kakilala.
Makabubuti na interbyuhin at hindi
muna patutuluyin sa loob ng
bakuran o tahanan ang hindi
kakilala na bisita.
Ipapaskil sa pisara o sa dingding
ang natapos na gawa ng pangkat.
Pag-usapan sa klase.
Ipapaskil sa pisara o sa dingding ang
natapos na gawa ng pangkat. Pag-
usapan sa klase.
Pasagutan sa bawat pangkat ang
sumusunod: Gamit ang nakahandang
tsart, ipasulat sa metacards ang sagot
sa sumusunod na tanong: Anong mga
gawaing paglilinis ang ginagawa araw-
araw? Lingguhan? Paminsan-minsan?
Ipaskil ang mga sagot ng bawat pangkat
sa ilalim ng sumusunod na paksa.
Paglilinis
na
Ginagawa
Araw-
araw
Paglilinis
na
Ginagawa
Paminsan-
minsan
Paglilinis
na
Ginagawa
ng
Lingguhan
Pasagutan sa bawat pangkat ang
sumusunod: Gamit ang nakahandang
tsart, ipasulat sa metacards ang sagot
sa sumusunod na tanong: Anong mga
gawaing paglilinis ang ginagawa araw-
araw? Lingguhan? Paminsan-minsan?
Ipaskil ang mga sagot ng bawat pangkat
sa ilalim ng sumusunod na paksa.
Paglilinis
na
Ginagawa
Araw-
araw
Paglilinis
na
Ginagawa
Paminsan-
minsan
Paglilinis
na
Ginagawa
ng
Lingguhan
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Ano ang maidudulot ng pagtulong Ano ang maidudulot ng kaalaman sa Ano ang maidudulot ng kaalaman sa Ano-ano ang maidudulot ng tulong- Ano-ano ang maidudulot ng tulong-
araw-
araw na buhay
mo sa maayos na pagtanggap ng
bisita sa inyong tahanan?
mga kagamitan sa paglilinis? mga kagamitan sa paglilinis? tulong na paggawa ng maganak upang
maging malinis ang tahanan?
tulong na paggawa ng maganak upang
maging malinis ang tahanan?
H. Paglalahat ng Aralin Paano ka nakatutulong sa
pagtanggap ng bisita sa inyong ta
hanan?
Ano ang kahalagahan ng kaalaman
sa wastong kagamitan sa paglilinis?
Ano ang kahalagahan ng kaalaman
sa wastong kagamitan sa paglilinis?
Ano ang maidudulot sa pagsunod sa
wastong paraan ng paglilinis sa
tahanan?
Ano ang maidudulot sa pagsunod sa
wastong paraan ng paglilinis sa
tahanan?
I. Pagtataya ng Aralin Punan ng salita o mga salita ang
patlang:
1. Ang bisita ay nararapat na
___kung hindi kakilala ng buong
mag-anak.
2. Marapat na ________ang bisita
ng maiinom o makakain.
3. Maging ________sa
pagtanggap ng bisita kung hindi ito
kakilala.
4. Makipag-usap nang may
____________sa bisita.
5. Iwasan pag-usapan ang mga
__________na makapagdudulot
ng kalungkutan sa bisita.
Isulat sa patlang kung anong
kagamitan ang tinutukoy ng bawat
pangungusap.
__________1. Ginagamit sa pag-
aalis ng alikabok at pagpupunas ng
kasangkapan.
__________2. Ginagamit sa
pagpapakintab ng sahig.
__________3. Ginagamit sa
pagwawalis ng magaspang na sahig
at sa bakuran.
__________4. Ginagamit na
pamunas sa sahig.
__________5. Ginagamit upang
pulutin ang mga dumi o basura
Isulat sa patlang kung anong
kagamitan ang tinutukoy ng bawat
pangungusap.
__________1. Ginagamit sa pag-
aalis ng alikabok at pagpupunas ng
kasangkapan.
__________2. Ginagamit sa
pagpapakintab ng sahig.
__________3. Ginagamit sa
pagwawalis ng magaspang na sahig
at sa bakuran.
__________4. Ginagamit na
pamunas sa sahig.
__________5. Ginagamit upang
pulutin ang mga dumi o basura
Piliin ang wastong karugtong ng
pangungusap sa loob ng kahon. Isulat
ang titik nito sa patlang:
1. Ang mga kasangkapan ay madaling
maalikabukan. Kailangang punasan ang
mga ito ng _____ araw-araw.
2. Ang sahig ay ______upang kumintab.
3. Ang pagwawalis ng sahig ay
ginagawa nang ______ upang hindi
lumipad ang alikabok.
4. Sa pag-aalikabok, simulan sa mataas
na bahagi ng mga kasangkapan
_______. 5. Ang pagwawalis sa sahig
ay sinisimulan sa mga _________
patungo sa gitna.
a. tuyong basahan
b. dahan-dahan
c. timba
d. sulok
e. pababa
f. binubunot
Piliin ang wastong karugtong ng
pangungusap sa loob ng kahon. Isulat
ang titik nito sa patlang:
1. Ang mga kasangkapan ay madaling
maalikabukan. Kailangang punasan ang
mga ito ng _____ araw-araw.
2. Ang sahig ay ______upang kumintab.
3. Ang pagwawalis ng sahig ay
ginagawa nang ______ upang hindi
lumipad ang alikabok.
4. Sa pag-aalikabok, simulan sa mataas
na bahagi ng mga kasangkapan
_______. 5. Ang pagwawalis sa sahig
ay sinisimulan sa mga _________
patungo sa gitna.
a. tuyong basahan
b. dahan-dahan
c. timba
d. sulok
e. pababa
f. binubunot
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Bumuo ng limang pangungusap
tungkol sa karanasan sa
pagtanggap ng bisita. Maaaring
ipakuwento sa magulang kung
ikaw ay wala pang karanasan sa
pagtanggap ng bisita. Maaari rin
itong isulat sa kuwaderno o ibang
papel.
Magtala ng limang (5) kagamitang
madalas ginagamit sa paglilinis ng
bahay.
Magtala ng limang (5) kagamitang
madalas ginagamit sa paglilinis ng
bahay.
Magtala ng limang gawain ng paglilinis
sa inyong tahanan, at ibahagi ito sa mga
kaklase sa susunod na araw.
Magtala ng limang gawain ng paglilinis
sa inyong tahanan, at ibahagi ito sa mga
kaklase sa susunod na araw.

More Related Content

Similar to DLL_EPP-4-HE_Q1_W5.docx

Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptx
Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptxQ3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptx
Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptxMINERVAMENDOZA17
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDixieRamos2
 
Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxronapacibe1
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxNursimaMAlam1
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxErwinPantujan2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxBabylynNate
 
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioEmilyn Ragasa
 
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdfTG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdfJosePRizal2
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxMyleneDiaz5
 
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAGrade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAClarenceMichelleSord1
 
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxMamGlow
 

Similar to DLL_EPP-4-HE_Q1_W5.docx (20)

Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptx
Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptxQ3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptx
Q3-WEEK5-Pagiging Masinop.pptx
 
FILIPINO 5.pptx
FILIPINO 5.pptxFILIPINO 5.pptx
FILIPINO 5.pptx
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
ARTS-G3-Q3-M3W5-6.pdf
ARTS-G3-Q3-M3W5-6.pdfARTS-G3-Q3-M3W5-6.pdf
ARTS-G3-Q3-M3W5-6.pdf
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptx
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
 
Q4 WEEK6DAY4.pptx
Q4 WEEK6DAY4.pptxQ4 WEEK6DAY4.pptx
Q4 WEEK6DAY4.pptx
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
 
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdfTG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAGrade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
 
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdfEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
 

Recently uploaded

KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxCarljeemilJomuad
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...renliejanep
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 

Recently uploaded (20)

KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 

DLL_EPP-4-HE_Q1_W5.docx

 • 1. GRADE IV DAILY LESSON LOG School: Grade Level: IV Teacher: Learning Area: EPP-HE Teaching Dates and Time: FEB. 1-3, 2023 / 7:50-8:40 (WEEK 5) Quarter: 3rd Quarter MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa batanyang konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sap ag-unlad ng sarili at tahanan. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa bahay tulad ng: • pagpapaupo, pagdudulot ng makakain, tubig, atbp. • pagsasagawa nang wastong pag- iingat sa pagtanggap ng bisita • pagpapakilala sa ibang kasapi ng pamilya EPP4HE- 0e-7 Natutukoy ang angkop na kagamitan sa paglilinis ng bahay EPP4HE-0f-8 Natutukoy ang angkop na kagamitan sa paglilinis ng bahay EPP4HE-0f-8 1. Naisasagawa ang wastong paglilinis ng bahay 2. Nagagamit ang wastong kagamitan sa paglilinis ng bahay EPP4HE-0f-9 1. Naisasagawa ang wastong paglilinis ng bahay 2. Nagagamit ang wastong kagamitan sa paglilinis ng bahay EPP4HE-0f-9 II. NILALAMAN Pagtanggap ng Bisita sa Bahay Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay Wastong Paglilinis ng Bahay Wastong Paglilinis ng Bahay III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Modyul sa EPP, Aralin 12 Modyul sa EPP, Aralin 13 Modyul sa EPP, Aralin 13 Modyul sa EPP, Aralin 14 Modyul sa EPP, Aralin 14 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 95-97 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 97-100 T.G. pp. 100-102 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral L.M. pp. 269-273 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 274-279 L.M. pp. 280-284 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan tsart, mga larawan ng kagamitan sa paglilinis ng bahay, pentel pen,cartolina tsart, mga larawan ng kagamitan sa paglilinis ng bahay, pentel pen,cartolina mga larawan, manila paper, 4 na iba’t ibang kulay ng cartolina, pentel pen mga larawan, manila paper, 4 na iba’t ibang kulay ng cartolina, pentel pen IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Paano ang gagawin mo upang maging kalugod-lugod ang iyong pagtulong sa bawat kasapi ng mag-anak? Paano ka nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa inyong ta hanan? Paano ka nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa inyong ta hanan? Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa wastong kagamitan sa paglilinis? Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa wastong kagamitan sa paglilinis? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Lahat ng tahanan payak man o nakaririwasa ang pamumuhay ay tumatanggap ng bisita. Ang mga bisita ay maaaring mga kamag- anak, kaibigan, at maaari ang iba ay hindi mga kakilala. Anuman ang Kalugod-lugod ang malinis na tahanan. Maaliwalas ang pakiramdam at nakadaragdag ng kagandahan ng pamamahay. Magiging magaan at kasiya-siya ang paglilinis ng tahanan kapag Kalugod-lugod ang malinis na tahanan. Maaliwalas ang pakiramdam at nakadaragdag ng kagandahan ng pamamahay. Magiging magaan at kasiya-siya ang paglilinis ng tahanan kapag Sinasalamin ng malinis na tahanan ang isang masaya at nagkakasundo na kasapi ng pamilya. Mula sa mga magulang hanggang sa nakababatang kapatid ay dapat na tulong-tulong sa pagganap ng tungkulin sa pagpapanatili Sinasalamin ng malinis na tahanan ang isang masaya at nagkakasundo na kasapi ng pamilya. Mula sa mga magulang hanggang sa nakababatang kapatid ay dapat na tulong-tulong sa pagganap ng tungkulin sa pagpapanatili
 • 2. estado sa buhay ng mga bisita ay dapat na kalugod-lugod na tinatanggap sa ating tahanan. Ang kaugalian at kulturang Pilipino na ito, ay hindi nawawala hanggang sa kasalukuyang panahon. Bilang kasapi ng mag-anak, paano ka nakatutulong sa pagtanggap ng bisita? gumagamit ng angkop na kagamitan. Bilang bata, mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis. gumagamit ng angkop na kagamitan. Bilang bata, mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis. nang masinop, maayos, at malinis na tahanan. nang masinop, maayos, at malinis na tahanan. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pangkatin sa apat ang klase. Bigyan sila ng tatlong minuto upang pag-usapan ang kanilang karanasan sa pagtanggap ng bisita. Bigyan din ang bawat pangkat ng karagdagang tatlong minuto upang isadula ang kanilang karanasan sa pagtanggap ng bisita. Bigyan ng munting papremyo ang may pinakamagandang presentasyon. Gawain A: Tukuyin kung ano ang mga nasa larawan Gawain A: Tukuyin kung ano ang mga nasa larawan Gawain A: 1. Maghanda ng metacards na may apat na kulay lamang. Kinakailangang parepareho ang bilang ng bawat kulay ng metacards. Bigyan lahat ang mag- aaral ng metacards. Ipasulat sa mga mag-aaral ang isang gawaing paglilinis ng kanilang tahanan. Ipapaskil ito na magkakasama ang pareparehong kulay sa isang lugar sa pisara o dingding. Sabihin na ang pareparehong kulay ay magkakasama sa isang pangkat at pipili sila ng isang lider na siyang magiging tagapag-ulat ng kanilang gawa. Gawain A: 1. Maghanda ng metacards na may apat na kulay lamang. Kinakailangang parepareho ang bilang ng bawat kulay ng metacards. Bigyan lahat ang mag- aaral ng metacards. Ipasulat sa mga mag-aaral ang isang gawaing paglilinis ng kanilang tahanan. Ipapaskil ito na magkakasama ang pareparehong kulay sa isang lugar sa pisara o dingding. Sabihin na ang pareparehong kulay ay magkakasama sa isang pangkat at pipili sila ng isang lider na siyang magiging tagapag-ulat ng kanilang gawa. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Gamit pa rin ang apat na pangkat sa unang gawain, bigyan ng tiglilimang cartolina strips ang bawat pangkat. Sa loob ng tatlong minuto, itala ang iba’t ibang karanasan sa pagtanggap ng bisita. Ipaskil ang mga sagot sa pisara o sa dingding. Iulat ng lider ng pangkat ang sagot. Gawain B: a. Bigyan ang mga piling bata ng cartolina strips na may larawan ng kagamitan ng paglilinis. b. Bigyan din sila ng pentel pen at ipasulat dito ang gamit ng kagamitan na nasa larawan na nakuha niya. c. Hayaan tumawag ang mag-aaral na may cartolina strip ng isang kaklase, upang iulat at ipaliwanag ang kaniyang naisulat na gamit ng kagamitan na nasa larawan. Gawain B: a. Bigyan ang mga piling bata ng cartolina strips na may larawan ng kagamitan ng paglilinis. b. Bigyan din sila ng pentel pen at ipasulat dito ang gamit ng kagamitan na nasa larawan na nakuha niya. c. Hayaan tumawag ang mag-aaral na may cartolina strip ng isang kaklase, upang iulat at ipaliwanag ang kaniyang naisulat na gamit ng kagamitan na nasa larawan. Tingnan ang mga nakasulat sa metacards. Sa bawat magkakaparehong naisulat itira lamang ang isa hanggang sa magkakaiba na ang nakasulat sa isang pangkat. Ipapaskil muli at iulat sa klase. Ipaskil ang nakahandang pamamaraan ng paglilinis sa tahanan na nakasulat sa cartolina. Tingnan kung alin sa mga pangkat ang may pinakamaraming tamang sagot at bigyan sila ng munting premyo. Tingnan ang mga nakasulat sa metacards. Sa bawat magkakaparehong naisulat itira lamang ang isa hanggang sa magkakaiba na ang nakasulat sa isang pangkat. Ipapaskil muli at iulat sa klase. Ipaskil ang nakahandang pamamaraan ng paglilinis sa tahanan na nakasulat sa cartolina. Tingnan kung alin sa mga pangkat ang may pinakamaraming tamang sagot at bigyan sila ng munting premyo. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pag-usapan ng buong klase ang pangkaraniwang ginagawa kung paano tinatanggap sa bahay ang sumusunod na mga bisita: • kamag-anak • kaibigan/kasamahan sa trabaho • kaklase • hindi kakilala Sa bawat pangkat, pag-usapan ang gamit ng bawat isa. Ipasulat ang mga sagot sa nakahandang tsart: Iba pang kagamitan sa paglilinis Gamit 1. dishwashing liquid/dishwashing Sa bawat pangkat, pag-usapan ang gamit ng bawat isa. Ipasulat ang mga sagot sa nakahandang tsart: Iba pang kagamitan sa paglilinis Gamit 1. dishwashing liquid/dishwashing Gawain B: Paraan ng paglilinis ng tahanan: • Pagwawalis • Pag-aalis ng alikabok sa mga kagamitan • Paglalampaso ng sahig • Pagbubunot Pagkatapos basahin ng klase ang mga Gawain B: Paraan ng paglilinis ng tahanan: • Pagwawalis • Pag-aalis ng alikabok sa mga kagamitan • Paglalampaso ng sahig • Pagbubunot Pagkatapos basahin ng klase ang mga
 • 3. paste 2. pulbos na sabon 3. suka 4. floorwax 5. lumang dyaryo 6. timba paste 2. pulbos na sabon 3. suka 4. floorwax 5. lumang dyaryo 6. timba pamamaraan ng paglilinis sa tahanan, pasagutan sa bawat pangkat ang nakalaan sa kanila na mga pamamaraan ng gawain: Pangkat I – Pagwawalis Pangkat II - Pag-aalis sa mga alikabok Pangkat III – Paglalampaso ng sahig Pangkat IV – Pagbubunot pamamaraan ng paglilinis sa tahanan, pasagutan sa bawat pangkat ang nakalaan sa kanila na mga pamamaraan ng gawain: Pangkat I – Pagwawalis Pangkat II - Pag-aalis sa mga alikabok Pangkat III – Paglalampaso ng sahig Pangkat IV – Pagbubunot F. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Pagsunod-sunorin ang sumusunod na gawain sa pagtanggap ng bisita: 1. Malugod na ipakilala sa pamilya, kung ito ay kaibigan ng isa sa mga kasapi ng mag-anak. 2. magalang na makipag-usap o makipagkuwentuhan sa bisita. 3. Alukin o Hainan ng tubig o anumang maiinom at makakain ang bisita. 4. Magiliw na paupuin ang bisita. 5. Maingat na magbukas ng usapin na magdudulot ng kalungkutan sa bisita. 6. Maingat na itanong sa bisita ang sadya ng kaniyang pagbisita. 7. Magiliw na ihatid sa labas ng pintuan o gate kapag siya ay nagpaalam na uuwi na. 8. Pasalamatan ang bisita sa kaniyang pagdalaw kung ang sadya ay dalawin ang isa sa mga miyembro ng mag-anak o ang pamilya. 9. Maaaring magmano sa bisita ang mga bata kung ito ay may edad o matanda na. Ang mga nakatatanda naman sa mag-anak ay maaaring makipagbeso-beso sa bisita. 10.Maging maingat sa pagtanggap ng bisita kung hindi ito kakilala. Makabubuti na interbyuhin at hindi muna patutuluyin sa loob ng bakuran o tahanan ang hindi kakilala na bisita. Ipapaskil sa pisara o sa dingding ang natapos na gawa ng pangkat. Pag-usapan sa klase. Ipapaskil sa pisara o sa dingding ang natapos na gawa ng pangkat. Pag- usapan sa klase. Pasagutan sa bawat pangkat ang sumusunod: Gamit ang nakahandang tsart, ipasulat sa metacards ang sagot sa sumusunod na tanong: Anong mga gawaing paglilinis ang ginagawa araw- araw? Lingguhan? Paminsan-minsan? Ipaskil ang mga sagot ng bawat pangkat sa ilalim ng sumusunod na paksa. Paglilinis na Ginagawa Araw- araw Paglilinis na Ginagawa Paminsan- minsan Paglilinis na Ginagawa ng Lingguhan Pasagutan sa bawat pangkat ang sumusunod: Gamit ang nakahandang tsart, ipasulat sa metacards ang sagot sa sumusunod na tanong: Anong mga gawaing paglilinis ang ginagawa araw- araw? Lingguhan? Paminsan-minsan? Ipaskil ang mga sagot ng bawat pangkat sa ilalim ng sumusunod na paksa. Paglilinis na Ginagawa Araw- araw Paglilinis na Ginagawa Paminsan- minsan Paglilinis na Ginagawa ng Lingguhan G. Paglalapat ng aralin sa pang- Ano ang maidudulot ng pagtulong Ano ang maidudulot ng kaalaman sa Ano ang maidudulot ng kaalaman sa Ano-ano ang maidudulot ng tulong- Ano-ano ang maidudulot ng tulong-
 • 4. araw- araw na buhay mo sa maayos na pagtanggap ng bisita sa inyong tahanan? mga kagamitan sa paglilinis? mga kagamitan sa paglilinis? tulong na paggawa ng maganak upang maging malinis ang tahanan? tulong na paggawa ng maganak upang maging malinis ang tahanan? H. Paglalahat ng Aralin Paano ka nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa inyong ta hanan? Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa wastong kagamitan sa paglilinis? Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa wastong kagamitan sa paglilinis? Ano ang maidudulot sa pagsunod sa wastong paraan ng paglilinis sa tahanan? Ano ang maidudulot sa pagsunod sa wastong paraan ng paglilinis sa tahanan? I. Pagtataya ng Aralin Punan ng salita o mga salita ang patlang: 1. Ang bisita ay nararapat na ___kung hindi kakilala ng buong mag-anak. 2. Marapat na ________ang bisita ng maiinom o makakain. 3. Maging ________sa pagtanggap ng bisita kung hindi ito kakilala. 4. Makipag-usap nang may ____________sa bisita. 5. Iwasan pag-usapan ang mga __________na makapagdudulot ng kalungkutan sa bisita. Isulat sa patlang kung anong kagamitan ang tinutukoy ng bawat pangungusap. __________1. Ginagamit sa pag- aalis ng alikabok at pagpupunas ng kasangkapan. __________2. Ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. __________3. Ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig at sa bakuran. __________4. Ginagamit na pamunas sa sahig. __________5. Ginagamit upang pulutin ang mga dumi o basura Isulat sa patlang kung anong kagamitan ang tinutukoy ng bawat pangungusap. __________1. Ginagamit sa pag- aalis ng alikabok at pagpupunas ng kasangkapan. __________2. Ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. __________3. Ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig at sa bakuran. __________4. Ginagamit na pamunas sa sahig. __________5. Ginagamit upang pulutin ang mga dumi o basura Piliin ang wastong karugtong ng pangungusap sa loob ng kahon. Isulat ang titik nito sa patlang: 1. Ang mga kasangkapan ay madaling maalikabukan. Kailangang punasan ang mga ito ng _____ araw-araw. 2. Ang sahig ay ______upang kumintab. 3. Ang pagwawalis ng sahig ay ginagawa nang ______ upang hindi lumipad ang alikabok. 4. Sa pag-aalikabok, simulan sa mataas na bahagi ng mga kasangkapan _______. 5. Ang pagwawalis sa sahig ay sinisimulan sa mga _________ patungo sa gitna. a. tuyong basahan b. dahan-dahan c. timba d. sulok e. pababa f. binubunot Piliin ang wastong karugtong ng pangungusap sa loob ng kahon. Isulat ang titik nito sa patlang: 1. Ang mga kasangkapan ay madaling maalikabukan. Kailangang punasan ang mga ito ng _____ araw-araw. 2. Ang sahig ay ______upang kumintab. 3. Ang pagwawalis ng sahig ay ginagawa nang ______ upang hindi lumipad ang alikabok. 4. Sa pag-aalikabok, simulan sa mataas na bahagi ng mga kasangkapan _______. 5. Ang pagwawalis sa sahig ay sinisimulan sa mga _________ patungo sa gitna. a. tuyong basahan b. dahan-dahan c. timba d. sulok e. pababa f. binubunot J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation Bumuo ng limang pangungusap tungkol sa karanasan sa pagtanggap ng bisita. Maaaring ipakuwento sa magulang kung ikaw ay wala pang karanasan sa pagtanggap ng bisita. Maaari rin itong isulat sa kuwaderno o ibang papel. Magtala ng limang (5) kagamitang madalas ginagamit sa paglilinis ng bahay. Magtala ng limang (5) kagamitang madalas ginagamit sa paglilinis ng bahay. Magtala ng limang gawain ng paglilinis sa inyong tahanan, at ibahagi ito sa mga kaklase sa susunod na araw. Magtala ng limang gawain ng paglilinis sa inyong tahanan, at ibahagi ito sa mga kaklase sa susunod na araw.