Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Govio gazet 2011- 2012

1,621 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Govio gazet 2011- 2012

 1. 1. DE - GAZET Programma 45 Jaar Govio Info Jeugdhuis Govio 45 jaar govioKaLMTHoUT- in België bestaat jeugdhuiswerk volgend jaar vijftig jaar.Kalmthout was er al zeer vroeg bij. Dit werkjaar viert jeugdhuis govio vzwnamelijk haar 45-jarige bestaan! Een prestatie om trots op te zijn. We willendit uiteraard met iedereen vieren! in de eerste plaats willen we alle huidige leden en iedereen die ooit lid isgeweest van ons jeugdhuis uitnodigen om met ons een heel jaar lang te feesten.Vanzelfsprekend zijn ook alle anderen meer dan welkom. We hebben maar al tegraag dat nieuwe mensen ons jeugdhuis ontdekken of meer bezoeken! Het programma is ontstaan in samenspraak met vele Kalmthoutse jongeren.Iedereen heeft de kans gekregen om zijn of haar ideeën aan ons te vertellen. Zowas er een brainstormavond en konden jongeren hun ideeën via een Govio-post-kaart aan ons bezorgen. Op een planningsdag in Park Spoor Noord zijn alle ideeën besproken en hebbenwe de tofste geselecteerd en geconcretiseerd. Na de planningsdag zijn er werk-groepen ontstaan rond de verschillende ideeën, deze werkgroepen zullen allesverder uitwerken en organiseren. Het programma is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende jon-geren, hierdoor zijn we tot een tof en gevarieerd programma gekomen met voorelk wat wils! Alle jongeren zijn nog welkom om zich aan te sluiten bij één van dewerkgroepen of gewoon een keer te komen helpen op één van de activiteiten. Hetprogramma wordt eind juli 2012 afgesloten met de 30ste Bogerfeesten. Jeugdhuis Govio bestaat 45 jaar en men zal het geweten hebben! JD Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 2. 2. Historievoorwoord van de voorzitterJeugdhuis Govio wordt 45 jaar en dat moet gevierd worden! HoE BEgonnEn...In de gouden jaren ’60 ontstond er een jeugdclub uit de scoutsvereniging van Kalmthout. Dit groeide uit tot een zelfstandig jeugdhuis Jeugdhuis Govio is ontstaan dankzij de leiding van Dit systeem werd echter in vraag gesteld omdat er veledat tot vandaag toegankelijk is voor alle jeugd in de regio. Vandaar dat we de scouts dankbaar moeten zijn voor het initiatief dat zij de Scouts en de Gidsen van den Heuvel. Ze hebben manieren waren om de inspecteurs op het verkeerde beentoen hebben genomen. dit in 1966 opgestart omdat ze buiten hun activiteiten te zetten. Men wou dus decentraliseren op zo’n manier op zondag wat extra ontspanning zochten onder elkaar. dat de gemeente geld kreeg van de gemeenschap waarnaZelf ben ik op mijn 16e levensjaar terechtgekomen bij deze toffe en enthousiaste bende. Vanaf toen heeft Govio mijn leven enigszins De naam Govio is een samentrekking van de na- de gemeente dat geld naar believen kon verdelen tussenveranderd. In de positieve zin uiteraard! Naast het organiseren van talloze fuiven ben ik er nog DJ geweest met als orgelpunt de men van de twee jeugdbewegingen. Namelijk de gidsen de verschillende jeugdverenigingen. Doordat de Goviosuccesvolle introductie van de hit ‘Don’t call me white’ op de dansvloer. Maar ook het uitwisselingsprogramma met Zweden en het van Sint-Godelieve en de scouts van Dominiek Savio. nogal vrij veel subsidies kreeg én nodig had omdat ze eenontstaan van ‘De ontsnapping’ (een competitie tussen verschillende jeugdverenigingen in Kalmthout) zijn belangrijke hoogtepunten In de beginjaren resideerde het jeugdhuis nog in de oude betaalde beroepskracht tewerkstelde, was het zeer be-die ik in ons jeugdhuis heb mogen meemaken. gidslokalen in de Standaertlei. Later verhuisde het naar de langrijk om op dit debat te wegen. Enkele jongeren binnen cinemazaal in de Statiestraat. Dat gebouw betekende bi- het jeugdhuis hebben zich toen verdiept in de reglemen-Als voorzitter van de Raad van Bestuur liggen mijn taken nu wel iets anders maar we proberen de band met de werking zo goed jna het faillissement van de Govio. Er werden verschillende tering daaromtrent. Ze hebben toen zelfs een debat ge-mogelijk te behouden. Ik denk trouwens dat iedereen die ooit actief is geweest en iedereen die nog steeds actief is in Govio, kan verbouwingswerken uitgevoerd in dat gebouw. De eigenaar houden in het jeugdhuis tussen de verschillende politiekebevestigen dat er in dit jeugdhuis goede en toffe dingen gebeuren. was hier echter niet tevreden mee. Hij diende een claim in standpunten hieromtrent. Tot ze op een bepaald momentDaarom vind ik het heel belangrijk dat de Kalmthoutse jeugd en alle oud-leden mee ons feestjaar komen inzetten! van 120.000 Belgische frank. In die tijd geen peulenschil. meer wisten over de kwestie dan de schepenen van de Met verschillende acties heeft het jeugdhuis de claim toch gemeente Kalmthout zelf. Op die manier hebben ze toenWe beginnen eind september en eindigen met de 30ste Bogerfeesten die het feestjaar met een knaller zullen doen eindigen. kunnen ophoesten. Begin jaren ’70 verhuisde de Govio een groot gedeelte van de subsidie vrijgesteld zodat de uiteindelijk naar de toenmalige zaal Roxy aan het kruispunt. toekomst van het jeugdhuis niet in het gedrang kwam.Tot binnenkort, Op die locatie staat het jeugdhuis nog altijd. De Govio heeft De tweede pijler handelt over de verkoop van het gebouw. door de jaren een grandioze gedaanteverandering onder- In de prégovio-periode was dit een café, namelijk de Roxy.Geert Dockx gaan. Ook Govianen hebben een baksteen in de maag! Toen het gebouw te koop kwam, hebben enkele jongeren De twee pijlers die aan de basis lagen van het verdere binnen de Govio enorm gepleit bij de gemeente om dat te ko- voortbestaan van de Govio op zijn huidige locatie zijn de ver- pen. Waardoor het jeugdhuis het dan kon huren van de ge- andering van de wet voor de subsidies aan jeugdvereniging- meente. Gelukkig is dit allemaal in orde gekomen waardoor en en de verkoop van het gebouw waarin het jeugdhuis nu we nu nog kunnen spreken van een jeugdhuis in Kalmthout. resideert. Het vroegere systeem van subsidies hield in dat de Vlaamse Gemeenschap subsidies uitdeelde en inspecteurs uitstuurde om te kijken of deze wel goed terechtkwamen. JC Jongeren die willen meehelpen bij de organisatie van activitei-ten of tijdens de activiteit zelf, zijn uiteraard van harte welkom! GOVIO DANKT ONZE fOTOGRAAf: THOMAS GEuENS (THOMASGEuENS.BE) ALLE OuD-LEDEN VOOR HuN MEDEWERKING EINDREDAcTIE: JENS DEcKERS & JOHAN cASSIMONREDAcTIE: TINEKE TAELMAN, JORIS DEKKERS, TOM TIEPERMAN, JENS VANWESENBEEcK & STEVE WILLEMEN. DE GEMEENTE KALMTHOuT Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 3. 3. Historie Historie BUrgEMEEsTEr onzE EErsTE pv ’s in DE govio Al vlug bleek dat het jeugdhuis een echte verant- Hij zorgde er onder andere voor dat alle schulden werden woordelijke nodig had. Er was enkel een financieel pro- afgelost. bleem. De kernleden kregen de kandidaat beroepskracht, Ook onze burgemeester Lukas Jacobs was actief in de Govio van 1986 tot 1995. Tussen zijn zestiende en zijn ofwel in die tijd Permament Verantwoordelijke voorge- Een andere bekende PV was Sam Bosmans. Hij was achttiende levensjaar zat hij altijd in de Rex omdat de Govio voor iets oudere jongeren was. Op zijn achttiende zette schoteld. Hij was een uitgetreden missionaris van Afrika. tussen 1983 en 1985 werkzaam in de Govio. Tijdens zijn hij uiteindelijk zijn eerste stappen binnen in het jeugdhuis. Met zijn vrienden zat hij er elke woensdag, vrijdag, zaterdag Al snel bleek vppral voor de kernleden dat hij niet de periode zijn de Bogerfeesten ontstaan. Sam Bosmans juiste persoon was voor de job. Niet veel later begon hij was ook de persoon die ons heeft gezegend met de Jaro. en zondag. Lukas begon als kernlid, daarna werd hij lid van de raad van beheer en nadien werd hij zelfs ook voorzit- op de personeelsdienst van een Amerikaans Bedrijf. Jaro fietst ondertussen toch al ongeveer vijftien jaar met ter. Govio-affiches onder zijn armen door heel de provincie In de tijd dat Lukas actief was in het jeugdhuis was er sprake van een hokjesmentaliteit tussen de jeugdbeweg- De andere kandidaat was een scoutsleider maar hij Antwerpen. ingen. Elke jeugdbeweging bleef toen in zijn eigen wijk. De chiro van het centrum zat altijd in de Zoete Inval en de had door zijn geaardheid ook veel tegenkanting, hij was Scouts van de Heuvel zat altijd in de Govio. Vandaag is die hokjes- namelijk homo. Om iedereen voor te bereiden op de De beroepskracht die de Govio het langste heeft over- mentaliteit minder uitgesproken. komst van de nieuwe PV verscheen er in de Goviogazet leefd, is Lief. Zij was liefst zeven jaar actief bij het jeugd- Lukas was een tijdje hoofdredacteur van het Goviaantje (leden- een artikel over homofilie. De scoutsleider werd beroeps- huis. Geen enkele PV heeft het zolang uitgehouden. Dit boekje). Samen met Koen Jacobs en Dirk Van Alphen had hij een kracht en zorgde voor een van de mooiste periodes van zegt uiteraard meer over de PV’s dan over de Govio. grote invloed op dit blad. Jacobs was vooral bekend om zijn ver- het bestaan van het jeugdhuis. JV jaardagsrubriek. Hij schreef dan een halve bladzijde commentaar per jarige in elke uitgave van de krant. Lukas was ook een tijdlang presentator op de volksspelen van de Bogerfeesten en hij kondigde ‘s avonds de artiesten aan. Hij deed ook mee aan de playbacksshows op de Bogerfeesten. Door Soeur Sourire te imiteren samen met Gert De Ridder behaalde hij zo zelfs een overwinning. Jammer dat youtube nog niet bestond... JV Dino vErsUs govio In de jaren ‘60 was er over waar de Health city nu is ook een jeugdvereniging, jeugdhuis Dino. Toen waren er in Kalmthout dus tweeverschillende jeugdplaatsen op slechts 2 kilometer van elkaar. De leden van Dino waren voornamelijk studenten uit Hogescholen enuniversiteiten. In de Govio waren er ook wat studenten maar vooral werkende jongeren. De Govio besliste op eenbepaald moment om zich om tevormen tot een VZW. Er moestdan een bepaalde structuur inhet leven geroepen worden. EenRaad van Beheer waarvan de Nog 2 foto’s uit de oude doos:namen gepubliceerd worden inhet Belgische Staatsblad en eenkern die instaat voor de dageli-jkse werking. Dino verkoos om niet in zo’nstructuur te stappen, wat huniets anarchistischere opvat-tingen typeerde. Maar net datgebrek aan structuur maakte hetook moeilijk om een volwaardigjeugdhuis uit te bouwen, waar-door het voor Dino is geblevenbij een vriendengroep die af entoe activiteiten organiseren. JV Workshop gitaar spelen Playback show Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 4. 4. HuiDiGe werkinG HuiDiGe werkinG onzE BK aka pv jH govio anno 2011Hoe ben je hier terechtgekomen? Het komt voor dat mensen een verkeerd beeld hebben over naam: Joris Dekkers aka JD wat er allemaal gebeurt in een jeugdhuis. via deze weg wil- Ik heb 3 jaar als jeugdconsulent gewerkt bij de jeugddienst van de stad Antwerpen. Maar mijn len we voor eens en voor altijd aan iedereen duidelijk makencontract liep af en dus kon ik op zoek naar nieuw werk. Woonplaats: Antwerpen waar een jeugdhuis voor staat. We besloten een elektronis- Toen ik de vacature voor een ‘beroepskracht in jeugdhuis Govio vzw’ zag op jeugdwerknet.be geboortedatum: 18-09-1983 che enquête te voeren onder de leden van de govio. op dieleek me dat wel iets voor mij en heb ik gesolliciteerd. Na 3 sollicitatierondes kreeg ik te horen dat manier hopen we een beeld te schetsen dat zo dicht mogelijkik gekozen was voor de job, en sinds februari werk ik hier dus voltijds! aansluit bij de realiteit.Waarom heb je voor deze job gekozen? Wat drijft een jongere om actief te worden in een jeugd- huis? Hoe komen ze er voor het eerst mee in contact en hoe Ik was vroeger zelf actief in een jeugdhuis en heb mij daar rot geamuseerd. Ik weet hoe tof en komt het dat ze dan niet zo hard mogelijk weglopen? Debelangrijk een jeugdhuis kan zijn voor jongeren. Verder ben ik ook voorzitter geweest van een meesten komen voor het eerst in contact met de Govio via dekleine evenementenorganisatie. Eigenlijk interesseert alles wat met feesten, ontmoeting en mu- jongerenwerking. Ze zijn er zich op dat moment nog niet van be-ziek te maken heeft mij heel hard! wust dat de Govio veel meer is dan enkel die jongerenfuiven. De Werken in een jeugdhuis leek mij dus een interessante en leuke nieuwe uitdaging. En zeker meerderheid van de mensen die echt actief zijn in de werking vanomdat ik nu nog relatief jong ben, want het is zeker geen job voor oude mensen! de Govio rollen erin via de Bogerfeesten. Een goed voorbeeld hier is de case Wouter Vanden Bergh. Zijn leerkracht elektriciteit op de Gitok stelde decennia geleden de vraag of hij zin had om op de Memorabele momenten zijn er in elk mensenleven. Bogerfeesten mee te helpen met het leggen van de elektriciteit. Maar wat zijn de meest memorabele momenten van onze Zo gezegd, zo gedaan. Daarna is Wouter er nogal lang blijven bezoekers? Twee zaken die hier veel terugkomen, zijn de plakken. themafeestjes (denk maar aan Mexican Night, casino Night,Wat doe je zoal in het jeugdhuis? is het al meegevallen, het werken in een jeugdhuis? Nazar cherepanin zocht en vond een andere manier om Zware bierenavond,…) en de leefweek. De leefweek is zoals in contact te komen met de Govio. Hij vertelt dat hij twee jaar het klinkt. Gewoon een week leven in de Govio. uiteraard Zoals bedrijven draaien op werknemers draait een jeugdhuis Ja zeker, het is een interessante gevarieerde job die mij niet geleden iets wou gaan drinken met zijn collega’s na het werk. Alle worden er tijdens deze week ook verscheidene activiteitenop vrijwilligers! Ik ben de enige persoon die betaald aan het werk snel zal vervelen. Het is soms wat chaotisch, maar daar heb ik cafés waren dicht. Het enige dat nog open was, was de Govio. Ze gedaan en klusjes opgeknapt. Andere gedenkwaardige mo-is in jeugdhuis Govio. over het algemeen weinig problemen mee.Voor de rest heb ik gingen daar dan maar een pint pakken. Het was de eerste keer menten die dikwijls voorkomen zijn de Bogerfeesten, de after- Mijn hoofdtaak bestaat uit het ondersteunen van de vele vrij- ook het geluk dat ik omringd ben door een bende toffe jongeren dat ze de binnenkant van een jeugdhuis zagen. Maar die avond parties van Sunsets, een uit de hand gelopen watergevechtwilligers binnen ons jeugdhuis. en dat het gemeentebestuur erg jeugd-minded is! Kalmthout is vond Nazar de sfeer zo leuk dat hij er steeds vaker en vaker be- waarin de brandslang boven gehaald werd en op een haar na Zonder vrijwilligers is er geen jeugdhuiswerking, zij zijn dus op het vlak van jeugdinitiatieven en ondersteuning enorm goed gon te komen. de DJ installatie naar da vanen was en bierpong-avondjes.de drijvende krachtdie ik in gang moet zien te houden. Belangrijk bezig. Annemie Hendrickx beweert dan weer dat zij in de jaren ’90 tot Een persoon die liever anoniem wilde blijven, beweert dathierbij is dat ik vooruit denk, het jeugdhuis moet immers ook bli- dé hangjongeren van Kalmthout behoorde. Die opereerden toen er een periode is geweest dat de Govio wekelijks bezoekjven draaien als er vrijwilligers weggaan of bij komen. En als je denkt dat ik vaak alleen op mijn bureau zit vergis je steevast onder de deskundige leiding van Tiany Kiriloff. Hun vaste kreeg van een blonde vrouw die in de vroege uurtjes met Ik ben ook veel bezig met de algemene administratie en com- je. Er zijn altijd wel mensen in mijn buurt. Ongelooflijk hoe vaak stek was het marktplein waar in die tijd nog een skateramp stond. haar borsten bloot rondliep. Jammer dat uw verslaggever ditmunicatie. Samen met de Raad van Bestuur moet ik alles coördi- de jongeren hier aanwezig zijn, ze behoren bijna tot het meubi- De Govio was daar vrij dicht bij en zo was het eerste contact vrij zelf niet heeft mogen meemaken, hopelijk u wel!neren en zorgen dat alle papieren in orde zijn. lair. Hoogstens 3 keer heb ik hier eens alleen gezeten denk ik, eenvoudig gelegd. Verder ben ik een aanspreekpunt voor alle jongeren of organi- en des te beter want ik hou enorm van het gezelschap.Het mag Waarom zouden jongeren eens naar een jeugdhuissaties die hier iets willen organiseren. Jeugdig enthousiasme hier ook lekker levendig zijn, dat is een teken dat we een ge- Waarom blijven jongeren naar een jeugdhuis komen? moeten komen? We vroegen onze leden nog enkele tips omstimuleren en ondersteunen is ontzettend belangrijk, als iemand zond en bruisend jeugdhuis hebben! De termen die het meest terugkomen om dit fenomeen te vat- de Govio te promoten. Govio is blijkbaar dé manier om ietseen plan of idee heeft staan wij voor alles open. Ons jeugdhuis ten, zijn dat de Govio: in Kalmthout te organiseren. Je kan er met eender welk ideemoet een plaats zijn waar jongeren hun ding kunnen doen en een tweede thuis is, een plek is om plannen uit te werken en te afkomen, het wordt sowieso enthousiast onthaald. Je moetwaar ze zichzelf kunnen zijn: ze moeten er zich dus thuis voelen verwezenlijken, goedkoop alsook dichtbij is, een plaats is waar je niet van de Scouts of chiro zijn en met de mensen van Govioen hun vrije tijd nuttig en tof kunnen organiseren! je kan amuseren en de pintjes goedkoop zijn, een plaats is waar je is het nog aangenaam werken ook. Bovendien hangt Jaro in feestjes kan organiseren die je zelf leuk zou vinden, een plaats is de wijde omgeving al uw affiches op. Er is veel parking, een waar je altijd kan binnenkomen en er sowieso wel iemand vindt frituur en een pitazaak om de hoek en de drank is goedkoop. die je kent en een plaats is waar je nieuwe mensen kan leren kennen. Govio is een mannenbastion doch zeer vrouwvriendelijk dus Blijkbaar zijn er redenen genoeg om een jeugdhuis meer dan graag wat meer girlpower!Heb je zin in 45 jaar govio? één keer te bezoeken. Een betere plek om nieuwe jongeren te leren kennen Als je weet dat jeugdhuiswerk op zich 50 jaar bestaat en dat ons jeugdhuis al 45 jaar meedraait, dan mogen we daar terecht trots op Hoe vaak zit zo’n lid dan in dat jeugdhuis? En wat doen bestaat er niet in Kalmthout en zijn wijde omgeving. Je kan erzijn! Ik ben nog niet zo lang actief in dit jeugdhuis maar ik voel me er al enorm thuis en ik ben trots op wat we doen en wat er hier ze zoal? De meesten bezoeken de Govio wekelijks tot zelfs een helemaal op uwen alleenen binnen stappen en je toch heelgebeurt. paar paljassen die er het merendeel van hun dagen slijten. En- de avond amuseren. Er hangt veel sfeer en de mogelijkheid Ik heb me dan ook met de volle 100% ingezet om van 45 Jaar Govio een echt feestjaar te maken: het moet een jaar worden waar kele grapjassen die volgens mij ook tot deze tweede groep be- om zelf iets te organiseren is nooit ver weg. Kortom, gewoonzowel de oud-leden als alle jongeren plezier van zullen hebben! horen zitten er als ze dorst hebben. Ze komen er meestal om zich doen! Ik ben zeer tevreden over het gevarieerd feestprogramma dat we samen met vele jongeren hebben opgesteld en hier in deze Gazet te ontspannen, een pintje te drinken en zich zelfs een beetje te JCaan u voorstellen. Bij deze nodig ik dus iedereen uit om er samen met ons een geweldig feestjaar van te maken! 45 Jaar Govio zal en amuseren. Maar soms komen ze ook om te helpen, te vergaderenmoet er boenk op zijn! of zelfs dingen te bouwen of te repareren. Het is er dus niet alle dagen feest. GoVio = voor en door jongeren ! tt Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 5. 5. proGramma proGramma TriX FT. govio Frappantpop is het tweejaarlijkse popconcours van de provincie antwerpen KiCK-oFF !! Op zaterdag 22 oktober 2011 knallen we het 45ste levensjaar van jeugdhuis Govio LaDiEs aT govio Op vrijdag 7 oktober geeft de werkgroep ‘Tieten van de Govio’ het startsein voor het jEUKForYoU Op zaterdag 19 november vindt ervoor beginnende muzikanten en bands dat georganiseerd wordt vanuit muziek- op gang met een geweldige kick-off party. vrouwenseizoen in de Govio. Op deze ‘Ladiesnight’ staan de mannen voor één nacht ten overdag een fuifcongres plaats incentrum TriX. Wie zal het dit jaar ver schoppen in dit traject en zo in de voet- Over de artiesten die zullen optreden dienste van de vrouwen. cocktails zullen er sowieso rijkelijk vloeien. Bovendien zal het jeugdhuis Govio. fuiforganisatorensporen treden van o.a. school is Cool, psycho 44, The Mojo Filters, Blackie & the tijdens de avond zelf doen we nog seizoensprogramma voor het mooiste geslacht bekend gemaakt worden. Het entertainment uit de verschillende omliggendeoohoos of Dandyliar? even mysterieus, maar we kunnen belooft deze avond nog heter te worden dan de editie van vorig jaar. Toen ontdekten we Gemeenten kunnen er hun licht op- u beloven dat het zeker de moeite wie het overtuigendst kon kreunen. Ook kwamen we te weten dat Dennis Kennes verdacht steken over heel wat aspecten van Na een intense demoselectie zijn de 36 geselecteerden ondertussen bekend en staan zal zijn. De inkom is gratis en er is veel over de serie Sex and the city wist! We gieten de Ladiesnight dit jaar weer in een girly fuiven en de organisatie er van.ze te popelen om zich per zes live aan jullie voor te stellen tijdens de voorrondes van frap- ook een receptie voorzien. Daarna is thema dat bekend gemaakt zal worden via facebook. Word dus snel lid van Ladies @ thepantPOP. Deze vinden plaats in zes verschillende jeugdhuizen verspreid over de provincie het de bedoeling een stevig feestje govio! PARTY HARDY metAntwerpen en zijn telkens volledig gratis toegankelijk! in gang te zetten. Het feest zelf zal Na deze knallende start spreken we met ‘Ladies @ the Govio’ vanaf november elke BUSCEMI en HALVE NEURO: Elke voorronde start telkens om 20 uur, wordt gepresenteerd door TMF VJ Sofie Enge- doorgaan in de zaal van jeugdhuis eerste dinsdag van de maand af om alles te doen wat vrouwen aanbelangt. Elk spoor vanlen en wordt afgesloten met een spetterende afterparty! In jeugdhuis Govio zal niemand Govio maar de instuif zal tevens open mannen wordt zorgvuldig verwijderd en vervangen door ONZE accessoires. We testen ‘s avonds vieren we de start van deminder dan dj Stewie en Triceratops de afterparty verzorgen! zijn als praatcafé. Dit vooral zodat de uit wie er het langste naar series kan kijken en wie er in slaap valt tussen de kussens en nieuwe jeugdwebsite (jeukforyou) van Wilt u weten welke muzikanten en bands geselecteerd zijn en op welke locatie ze zullen oud-leden wat met elkaar kunnen ver- dekens. Zware discussies over de hottie van de film mogen hier uiteraard niet ontbreken. de Gemeente Kalmthout!spelen? Ga dan vlug even een kijkje nemen op www.frappantpop.be. Ook alle overige info broederen en bij-praten. Het belooft Een aspirientje zal niet nodig zijn tegen de drank, maar wel tegen de hoofdpijn die de groteomtrent frappantPOP kan je daar terugvinden. zeker één van de beste feestjes van potten Ben&Jerries ons geven. Verder steken we onszelf in een nieuwe outfit op de kleren- Als headliner voor dit feestje hebben het jaar te worden en uw aanwezig- ruil-avond. Er zullen dan ook professionals styling en make-up advies komen geven. Met we niemand minder als onze Belgis- zaterdag 24 september: jH govio, Kalmthout heid valt zeker aan te raden. JC dit advies in onze achterzak zijn we dan helemaal klaar voor onze climax op 12 mei 2012: che trots ‘BuScEMI’ kunnen strik- Dorpsstraat 1, 2920 Kalmthout - www.govio.be The female Touch, een vette party met dj NIcOLAZ (o.a. bekend van Laundry day en Tom- ken! Verder op het programma: ‘Halve morowland). De ‘Tieten van de Govio’ kunnen niet wachten om het vrouwenseizoen samen Neuro’ en ‘discobar A meter’. JD vrijdag 16 september: JH Wollewei, Turnhout Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout - www.wollewei.be zWarE BiErEn met jou te openen. Neem wat vriendinnen mee en de Govio wordt binnen de kortste keren een roddelkot vol zotte grieten. Girls just wanna have fun! tt Met dank aan de Gemeente Kalmthout! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert zaterdag 17 september: JH Qbus, Aartselaar JH Govio een zwarebieren-avond. vrijDag 7 oKToBEr 2011: Ladies night Kleistraat 204, 2630 Aartselaar - www.jh-qbus.be Deze vindt plaats op 15 oktober 2011. Elke eerste dinsdag van de maand (vanaf november): Ladies @ the govio u kan kiezen uit een selectie van zaterdag 12 mei 2012: The Female Touch (met oa. dj nicolaz) vrijdag 23 september: JH De Bogaard, Geel 15 bieren tegen de zachte prijs van Diestseweg 135, 2440 Geel - www.bogaard.be € 1,50. u moet wel een beetje ziek in Nicolaz, dj/producer, uit Antwerpen, België. het hoofd zijn om zo’n geweldige aan- Mixt alles van pop tot house, alles wat rockt. vrijdag 30 september: JH Kroenkel, Nijlen bieding links te laten liggen. JD In de lente van 2010 releasede hij zijn debuutsingle “Dance Statiestraat 13, 2560 Nijlen - www.kroenkel.be The Night Away” gevolgd door de zomer single “Heaven = zaterdag 1 oktober: JH Kadee, Bornem vaT van ForTUin U + ME”. Hij is resident in de grootste clubs & concepten als Noxx Barelstraat 111A, 2880 Bornem - www.jhkadee.be De opzet van het vat van fortuin is relatief eenvoudig. Ergens in Kalmt- Antwerp, Carré, Vip Room and Clubb, draaide in St Tropez’ Nikki Beach & Vip Room, Ischgl’s Trofana Arena en Barce- sinTErKLaas uit de deelnemers worden vervolgens 14 muzikanten en/of bands geselecteerd voor hout is er een vat in de grond gestopt. lona’s grootste disco. Op zaterdag drie december 2011de halve finales die op 22 en 29 oktober in JC Kavka (Antwerpen) en JC Het Moevement Alle erkende en niet-erkende, alsook vindt de tweede editie van fool(Lier) zullen plaatsvinden. Tijdens de halve finales worden de acht finalisten geselecteerd gewone vriendengroepen, kunnen House invites for life plaats. Dit dank-die op 3 december de strijd beslechten in muziekcentrum TRIX. JD mee op zoek naar het vat. zij het grote succes van vorig jaar. Hiervoor krijgen zij hints/raadsels/ Toen bracht dit feestje meer dan dui- opdrachten die verschillende doelen zend euro in het laatje van het Glazen "frappantPOP is een initiatief van de provincie Antwerpen in samenwerking met muziek- hebben. Sommige brengen hun dich- Huis Kalmthout. Voor de tweede maalcentrum TRIX en met de steun van KBc, Studio Jezus, Antwology, formaat, Studio Brussel ter bij de locatie van het vat, andere wordt het kruim van de Kalmthoutseen Maes Be.music." hebben ze dan weer nodig om de gLazEn jEUgDHUis For LiFE en Essense dj’s uitgenodigd voor een grandioos feest in de zaal van jeugd- volgende hints te krijgen en nog an- Vorig jaar was er het Kalmthoutse glazen huis. Door onzekerheid over het voortbestaan van dere om toekomstige hints/raadsels te dit concept beslisten enkele jongeren binnen de Govio om dit jaar zelf het heft in handen huis Govio. Dit jaar zal de opbrengst interpreteren of verder op te lossen. te nemen. Zo ontstond het idee van het glazen jeugdhuis for life. Er zijn voorzichtig al naar het glazen jeugdhuis for life Op die manier kan op de duur wat ideeën geopperd over activiteiten die eventueel gedaan zouden kunnen worden. Eén gaan, een initiatief van de Govio. het vat gevonden worden. De eer- daarvan is de 45-uur van de Govio om het 45-jarige bestaan van het jeugdhuis nog extra in De goedheiligman heeft al laten lijke vinders krijgen dan uiteraard de de verf te zetten. Bereid je dus alvast maar voor op een stevige week voor het goede doel! weten dat hij weer een plaatsje in zijn volledige inhoud om te consumeren in drukke agenda gevonden heeft om de gezellige drankgelegenheid die de een gratis vat te bezorgen. Dit ter ere Govio is. KErsTpaKKET van de verjaardag van één van de Het jeugdhuis nodigt alle geïnteres- Ho ho ho! Is je familie veel te saai om de kerstdagen mee door te brengen of heb je geen leden van het dj-duo ‘fool House’. seerden uit in de Govio op vrijdag 15 familie? Dan is de Govio de place to be tijdens deze periode. Zoals elk jaar zal er in de De inkom bedraagt slechts een sym- oktober 2011 om 20.30. Daar zullen kerstvakantie een week lang kerstpakket gehouden worden. Activiteiten die je hieronder kan bolische twee euro. Laat u goed hart jullie dan verder geïnformeerd worden plaatsen zijn onder andere winterterras, levende kerststal, jeneverdropping, enzovoort. De spreken en steun het goede doel op door de heer Wouter Vanden Bergh. kerstvakantie belooft dus weer heet te worden in jeugdhuis Govio! JC een amusante wijze! JC JD Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 6. 6. De Grote 45 Jaar GoVio kalenDer September 2011 februari 2012 Zaterdag 24 september: frappantpop Dinsdag 7 februari: Ladies @ the Govio Vrijdag 30 september: Arabian Night Vrijdag 10 februari: Galabal Vrijdag 24 februari: After SchoolOktober 2011 Zaterdag 25 februari: club Govio - RAVE!Vrijdag 7 oktober: Ladies Night Maart 2012Zaterdag 15 oktober: Zware Bierenavond Dinsdag 6 maart: Ladies @ the GovioZaterdag 15 oktober: Info Vat van fortuin Zaterdag 17 maart: Plug-In DeluxeZaterdag 22 oktober: kick-off 45 jaar Govio Zaterdag 24 maart: SchuimpartyVrijdag 28 oktober: After School Vrijdag 30 maart: After School November 2011 April 2012 Dinsdag 1 november: Ladies @ the Govio Dinsdag 3 april: Ladies @ the Govio Zondag 13 november: Govio’s comedy Night Zaterdag 7 april: Zwet Zaterdag 19 november: fuifcongres + Vrijdag 27 april: After School Kick-off party JEuKfORYOu (met o.a. Buscemi) Zaterdag 28 april: Mexican Night Vrijdag 25 november: After School + frontline V Mei 2012 Dinsdag 1 mei: Ladies @ the GovioDecember 2011 Zaterdag 12 mei: The female TouchVrijdag 2-4 december: Glazen Jeugdhuis for Life Vrijdag 25 mei: After SchoolZaterdag 3 december: foolHouse invites Juni 2012Dinsdag 6 december: Ladies @ the Govio Dinsdag 5 juni: Ladies @ the GovioVrijdag 23-25 december: Kerstpakket Zaterdag 23 juni: club Govio - Mundial Summer Januari 2012 Vrijdag 29 juni: After School Dinsdag 3 januari: Ladies @ the Govio Juli 2012 Vrijdag 27 januari: casinonight Dinsdag 3 juli: Ladies @ the Govio Vrijdag 27 januari: After School Zaterdag 7-8 juli: SunsetsDeze kalender is nog niet volledig. Voor het volledige programma kan je ons volgen op face- Zaterdag 21 juli: EPIc WATER fIGHTbook, blog en website. Uiteraard is er ook nog ruimte voor initiatieven van andere verenigingen. Eind juli: 30 ste Bogerfeesten
 7. 7. proGramma proGramma “Mijn meest rock-‘n-roll-e optredens zijn altijd CasinonigHT ravE!ravE!ravE!ravE! die in jeugdhuizen” Vrijdag 27 januari 2012 worden alle Club govio is terug wakker na een lange rustperiode! Een frisse groep enthou-siaste jongeren heeft een origineel en kwalitatief programma in elkaar gestoken om duimen en vingers bij af te likken! op de eerste nieuwe editie op zaterdag 25 gokverslaafden verwacht in de Govio. Houdt u van een stevig potje black- februari 2012 nemen we u mee naar de sfeer van de underground rave parties begin jaren ‘90. Een lichtartiest zorgt voor op 13 november 2011 organiseert jeugdhuis govio zijn comedy night. De af- een aangepaste lichtshow en de dj’s halen hun vetste oude plaatjes boven! verwacht je aan een opzwepende mix van house, jack, roulette of poker, dan kan u zichfiche is niet om mee te lachen: Bart Cannaerts, bekend als winnaar van Humo’s hier zeker uitleven. Stoere kerels in techno en electro classics aangevuld met de hedendaagse floorfillers! Op het programma staat:Comedy Cup 2007. Hij was vorig jaar ook finalist op het prestigieuze Leids Caba- strakke pakken en sjieke madammenretfestival. op Tv heeft Bart zijn sporen al meer dan verdiend, bijvoorbeeld door met korte rokken krijgen al een beetje moore & lezz (Be) - Opkomend talent uit de Provincie Antwerpen die ondertussen hun strepen al hebben verdient. Moore & lezzphilippe geubels uit de slimste Mens te knikkeren. of wie is de manier waarop hij krediet van het huis om hun geluk aan staan staan dit jaar onder andere op Laundry Day en het Sunsets festival. Wij gingen Ewout Moorkens (Mr. Moore), één van de 2het hart van showbizz Bart veroverde in “Mag ik u kussen?” al vergeten? Bart is te moedigen! mannen van dit dj duo opzoeken voor een interview.daarnaast ook achter de schermen actief geweest bij Benidorm Bastards. Trek je beste kostuum aan, vergeet Gegroet Mr. Moore aka Ewout, ken je de andere artiesten op de affiche eigenlijk een beetje? je zonnebril niet en ga voor glorie! JD Ja zeker! We speelden enkele jaren geleden al eens samen met Spacid. De andere waren tot voor kort onbekenden maar we hebben Naast hem krijgen we ook een Belg met Engelse roots over de vloer: Thomas Smith, er ondertussen al fijne dingen over gehoord.door P-Magazine de “meest onderschatte stand-upcomedian van het land” genoemd.“Smith kruipt met een paar simpele houdingen en bewegingen moeiteloos in de huid van gaLaBaL Waar komt die interesse voor muziek eigenlijk vandaan? Dat is vrij toevallig begonnen. Toen ik 16 jaar was won mijn buurjongen de lotto. Met dat geld kocht hij 2 platenspelers en een meng-een dier of zelfs een apparaat. Heeft hij geleerd van urenlang stoned naar National Geo- Minstens 1 keer op een jaar moe- paneel. Sindsdien ging ik steeds vaker op bezoek bij de buren. Mijn spaargeld werd toen vooral gebruikt voor de aankoop van vinyl-graphic en Discovery channel te kijken.” Kan niet slecht zijn, quoi? ten jong en oud zich verenigen om platen. Dat ging van rock- tot elektronische muziek. Ik heb nogal een uitgebreide muzieksmaak. samen te dansen en te feesten. Wij Welke artiesten hebben je dan het meeste beïnvloed? Wij konden Bart alvast even strikken voor een interview: of hij het een beetje zag zitten? nodigen iedereen uit op ons Galabal Ik was vroeger fan van The Dire Straits, Nirvana, Jimi Hendrickx, … Maar aangezien ik vooral elektronische muziek draai is mijnIk denk dat ik zo ongeveer elke maand in een jeugdhuis speel. Als er volk is, is het eigenlijk dat volledig in het teken zal staan van grootste invloed met grote voorsprong Dave clarke. Verder ben ik ook grote fan van Green Velvet, claude Young en Boys Noize.altijd erg leuk spelen. ‘De jeugd’ staat gewoon erg open voor comedy (van alle soort), en 45 jaar Govio. Deze zal plaats vinden Vroeger draaide ik eigenlijk enkel techno. Maar tegenwoordig is mijn platenkeuze veel breder. Het varieert van electro naar house enze laten ook altijd duidelijk merken wat ze ervan vinden: als ze je slecht vinden, zal je het op 10 februari. Trek je beste kleren af en toe een goede oldschool rave plaat moet ook zeker kunnen!geweten hebben, maar als ze je leuk vinden, dan zijn ze ook echt enthousiast. Jeugdhuizen aan want het beloofd een memo- Je moet nu ook niet denken dat we alleen maar plaatjes draaien. Sinds 2 jaar maken we ook zelf muziek. Philippe (Lezz) en ik stekenkunnen echt ‘uit hun dak gaan’, toch een verschil met het (soms) wat terughoudender pu- rabele avond te worden met heerlijke hier enorm veel tijd en energie in! Onlangs hebben we onze eerste EP gereleased op Basserk records, een Amsterdams label.bliek in culturele centra. Het publiek in een jeugdhuis kent elkaar ook en dat maakt dat het hapjes, een champagnebar en aan- Ondertussen hebben we ook al heel wat remixen gemaakt en zijn we bezig met een volgende EP. Het producen lukt ons steeds beter.zich gemakkelijker laat gaan of vlotter iets terug zegt als wij iets vragen. Mijn meest rock-’n- gename dansmuziek! JD We halen er steeds meer voldoening uit.roll-e optredens waren allemaal in een jeugdhuis. Govio, ik verwacht veel van jullie! U draait tegenwoordig op vele evenementen, maar organiseert u zelf ook wel eens feestjes? Zocht je vroeger zelf vaak het jeugdhuis op? sCHUiMparTY In het verleden heb ik samen met Joris Dekkers (vandaag de dag beroepskracht van JH Govio) ook nog veel feestjes georganiseerd met onze evenementenorganisatie O.B.M. Ons eerste grote feestje organiseerden we in de Cinema in Antwerpen. Op de afficheEigenlijk erg weinig. Het jeugdhuis in Katelijne bestond nauwelijks toen ik de jeugdhuis- Spaar je vuile onderbroeken, sport- stond toen onder andere T-quest, nu beter bekend als Dr. Lektroluv. Er kwam toen ook speciaal vanuit Hoogstraten ,onze home-town,leeftijd had, zo rond mijn 16-17 jaar. Ik heb altijd in de scouts gezeten en mijn weekend- tenues en hemdjes, want op zaterdag een feestbus naar Antwerpen, goede tijden!avonden spendeerde ik altijd met die bende. Dat was uiteraard vaak op café en gaan 24 maart 2012 veranderen we de Go- Na dit feestje zijn we begonnen met ons concept Broad Minded, hiermee focusten we op een breder publiek en programmeerden wefuiven, maar eigenlijk nooit in een jeugdhuis. Wat niet wegneemt dat ik wel fan ben van vio in een gigantische wasmachine! u vaak live-acts. Hoogtepunten waren onder andere Dada Life, The Subs en foxylane. Deze laaste hebben zelfs een week bij ons injeugdhuizen (nee, ik probeer niet te slijmen) en dat ik er zeker het belang of nut van inzie. leest het goed, ons jeugdhuis zal die het jeugdhuis gewoond en gerepeteerd. dag volgespoten worden met schuim Verder hebben we met ons concept Rock ’n Roll Poeppendroll groot succes gehad, op deze feestjes hebben we onder andere The Binnenkort sta je samen met Thomas Smith op het programma in Jh Govio. Kennen jullie voor de schuimparty! Voor diegenen Seatsniffers, The Baboons, Smooth Lee en Jiving Sister Fanny op de affiche gehad!elkaar? die nog nooit een schuimparty heb- Sinds 2 jaar hebben we met enkele dj’s en organisatoren uit Antwerpen ‘club Avenu’ opgericht. Met deze organisatie organiseren weAbsoluut. Wij zijn zelfs grote fan van elkaar. Allez, ik toch van hem. Wij hebben al vaak ben meegemaakt: heel de feestzaal laagdrempelige feestjes waarbij we vooral jong talent een kans willen geven. We doen soms ook iets grotere projecten, zo hebbensamen gespeeld en in november gaan wij met z’n tweeën een klein toertje doen van tien wordt gevuld met enorme wolken we op het festival in het MuHKA (Artbeats) een zaal gehost met jong talent. Zo zie je maar dat we niet in één hokje geduwd kunnentry-outs. JH Govio is één van die tien plekken. Ik kijk er naar uit, want het is altijd plezierig schuim en natuurlijk worden er sloten worden!om met Thomas op de baan te zijn en zijn tips zijn altijd waardevol. bier aangevoerd. Gooi daar nog ik weet dat het niet gemakkelijk is maar zou je er zo een moment uit je carrière kunnen uitpikken die je zou willen herbelev- enkele rasechte party-dj’s tegenaan en? Dank je wel Bart! Meer info: www.bonebookings.be en je hebt een feestcocktail om dui- Goh, moeilijke vraag. (denkt 2 minuten na) We men en vingers bij af te likken. Alleen hebben jarenlang het genoegen gehad om Voorverkoop vanaf oktober in: Jh Govio, Bibliotheek Kalmthout en café de Oude Withoef daarheen dus in 2012! tt resident dj te zijn in jeugdhuis Spiraal. Een uniek tt jeugdhuis waar legendarische feestjes en arti- zWET esten zijn gepasseerd. Aan alle goede verhalen komt een eind, en dus jammer genoeg ook aan De stampers onder jullie komen dit jeugdhuis… Het afsluitfeestje blijft wel één van ook aan hun trekken in 2012. Jeugd- mijn persoonlijke hoogtepunten, we mochten dit huis Govio organiseert namelijk feestje afsluiten. Om 8 uur ‘s morgens stond de “Zwet”. Volledig in de stijl van Sensa- dansvloer nog vol feestende mensen! Mensen tion Black enThunderdome zal dit begonnen spontaan te crowdsurfen, de sfeer was feest een eerbetoon worden aan de echt uitzinnig! harder styles. Hardcore, hardstyle, Eigenlijk was heel de spiraal periode een soort oldschool of jump, alles zal de revue hoogtepunt… We kregen daar de kans om naast passeren. Dus haal je Airmaxen van de grootste artiesten te draaien op een unieke onder het stof en scheer desnoods locatie, en dat voor een geweldig publiek! heel je knikker kaal, want het dak www.mlmusic.be gaat eraf! Datum en DJ’s volgen nog. tt Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 8. 8. proGramma proGrammaspacid (Be) - Deze dj heeft eigenlijk geen introductie meernodig, met zijn 19 jaar ervaring en optredens in binnen- enbuitenland behoort hij tot de top! Spacid was onder andere resident dj naast Dr. Lektroluv op pLUg-in DELUXE Het moeten niet altijd dj’s zijn: op zaterdag 17 maartde legendarische Body To Body feestjes in de culture club. haalt plug in voor ons weer enkele rockgroepen naarVandaag is hij nog steeds resident op verschillende partycon- jH govio die ongetwijfeld de pannen van het dakcepten zoals onder andere Beats of Love in de Vooruit. zullen blazen. plug in is de concertwerking van ons Verder draaide hij al op Ten Days Off, Pukkelpop, I love jeugdhuis. ze organiseren al enkele jaren feestjes dietechno, Petrol, Rave Our Souls, Tomorrowland, Kozzmozz, bol staan van de gillende gitaren, de wilde drumsolo’sLaundry Day, … en is hij regelmatig te gast in programma’s als en de vernielde versterkers. En omdat govio 45 jaarSwitch en Mish mash op StuBru. bestaat, gaan ze deze keer helemaal DELUXE! Spacid heeft een zeer brede muzieksmaak en is daardooreen enorm flexibele en populaire dj. In JH Govio zal hij een Psycho 44 mag op 17 maart de dienst komen uitmakenspeciale classics-set draaien zoals hij onder andere ook op in Kalmthout, en deze jonge Antwerpenaars zijn wel watRave Our Souls heeft gedaan. www.spacid.be gewoon. Zo zijn ze “resident artist” in TRIX en bereikten ze in 2010 de finale van Humo’s Rock Rally. Ook wonnen ze trash Beatz (Be) - Trashbeatz Electronique brengt een mix met hun nummer “All My Demons Have Distortion” ON AIR, van live percussie en elektronische muziek. De band combineert een talentenjacht van Studio Brussel en vi.be. Met hun op een wel erg unieke manier een aantal aanstekelijke melodie- single stonden ze ook enkele weken op nummer 1 in de lijnen met arrangementen op alle mogelijke vormen van oud Afrekening. Begin Maart kwam hun langverwachte debuut huishoudelijk en industrieel materiaal. EP “Demon” uit, opgenomen onder het goedkeurend oog Er wordt gebruik gemaakt van merkwaardige instrumenten van Monsieur Paul van Triggerfinger. Een tikkende rock- opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Dit alles ondersteund bom om naar uit te kijken dus! met bijhorende visuals, aangepaste pakken en de mentale toe- stand van de band zorgt voor een nooit geziene show! En Plug In zou Plug In niet zijn als de affiche niet nog www.trashbeatz.be meer lekkers te bieden had: de winnaar van Kamp Noord zal het voorprogramma opvullen. Voor zij die niet weten wat Kamp Noord precies inhoudt, hier even een korte uitleg: Kamp Noord is een jaarlijks afwisselend interge- meentelijk rock/DJ-concours, en levert elk jaar jong talent een stevige plaats op podia in de streek. Vorig jaar won Kris Young de DJ-editie, het jaar daarvoor was Scarlett de Co2ro (nl) - Marco Broeders (co2RO) studeerde Architec- sterkste in de rockrally. Dit jaar is het dus weer de beurt tonische Vormgeving aan de AKV St. Joost in Breda. Momenteel aan de rockgroepen om zich te bewijzen, het resultaat ziet is hij werkzaam als ruimtelijk vormgever en analoog vj. Deze u op 17 maart in Jeugdhuis Govio! creatieve duizendpoot uit Rotterdam leeft zich uit met het deco- Ook zeker te noteren: dit is nog niet de volledige affiche, reren van clubs, feestjes, winkels, festivals, enzovoort. Verder is er komen nog groepen bij! Deze zullen op latere datum hij gepassioneerd bezig met allerlei lichtwerken (projecties, 3d bekend gemaakt worden. mapping, tv commercials, lichtshows, lichtkunst, …) en muziek. tt co2ro is al een hele tijd actief in de elektronische under- Relevante links: ground scene. Zowel als dj, bezoeker, vj, organisator of vorm- vi.be/psycho44 - www.lsagency.net - www.kampnoord.be gever. Hij is dus de perfecte man om het licht en de aankleding te verzorgen op onze rave editie! www.co2ro.nl/ www.lowriderscollective.com BeatBall (Be) - De broers Harald en Rurik Bauweraerts MUnDiaL sUMMEr EDiTion govio’s aFTEr sCHooL zijn geboren in een muziekale familie. Hierdoor kan men ze niet Onder het motto ‘het mag al eens iets anders zijn’ trekt club De Kalmthoutse jongeren uit het vijfde en het zesde mid- in één enkele muziekstijl omvatten. Ze doen het allemaal: folk, Govio deze keer resoluut de kaart van de balkan beats, electro delbaar zijn in de mogelijkheid om een ongelooflijke deal te electro, akoestisch en ga zo maar door. Beatball is één van hun swing en tropical bass. Een formule die u zal smaken en waar- sluiten in het jeugdhuis. Elke laatste vrijdag van de maand projecten. Het kan dat je ze kent van andere bands zoals, Em- bij we eigenlijk al met zekerheid kunnen zeggen dat er stevig zal er eten worden voorzien tijdens de middag. Dit natuurlijk brun, Laïs, Belgain Plastiks en Orgamusa. Beatball kan men gedanst en gefeest zal worden! aan zeer interessante prijzen. Om vier uur is iedereen dan omschrijven als folkbeat. Het is traditionele folk gekoppeld aan Deze aanstekelijke mix van muziekstijlen laat echter niemand terug welkom om het weekend goed in te zetten. JC computer beats. Instrumenten die ze gebruiken zijn de draailier, onberoerd! Het programma zal zeker de moeite zijn. We laten doedelzak, fluit en percussie voeg daar synthesizers en elektro- nische boxen met mysterieuse knoppen aan toe en je hebt het : namelijk enkele paradepaardjes uit de Mundial Bookings stal op u los! Dit boekingskantoor beschikt over de beste artiesten op DanCE 2XL Zin in een leuke dansles met een stevige work-out? De fOLKBEAT. het gebied van wereldmuziek, electro swing, balkan beats, … nieuwste danspasjes op de recentste hits? Denken we maar aan Merdan Taplak, Dj Dunya, The Soulsha- Kom dan zeker eens een kijkje nemen in jeugdhuis Govio HAROLT BAUWERAERTS zal deze avond ook solo optreden. Hij is kers, Krema Kawa, Buscemi, … en doe de eerste les gratis mee! namelijk solo ook volop bezig met het producen van electronische muziek. Wie we precies in jeugdhuis Govio zullen uitnodigen laten we nog even geheim. Blijf ons dus zeker volgen als je wil weten Iedere woensdagavond van 20.00uur tot 22.00uur Lokaal talent, Kom dat zien, kom dat zien! welke artiesten er naar Kalmthout komen in juni 2012! JD Iedereen ouder dan 16 jaar Prijs: 5 euro voor 2 uur www.mundialbookings.be Waar: Govio, Dorpstraat 1 rV Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout
 9. 9. proGramma info JeuGDHuis 30 jaar BogErFEEsTEnBogerfeesten is een driedaags evenement georganiseerd govio - CaFédoor tien vrijwilligers. Deze tien vrijwilligers hebben alle- Jeugdhuis Govio beschikt over een gezellig café waar iedereenmaal een voorgeschiedenis binnen jeugdhuis govio. Het welkom is om iets te komen drinken. Naast de gewone café-avondenfeestjaar van 45 jaar govio zal afgesloten worden met de zijn er ook bij regelmaat van de klok thema-feestjes. Verder worden erdertigste editie van de Bogerfeesten. De moeite dus om dit regelmatig verjaardagen gevierd en tonen we nu en dan een interes-puur Kalmthoutse festival eens onder de loep te nemen. sante voetbalwedstrijd op groot scherm. Voor de liefhebbers zijn er ook gezelschapsspelen aanwezig en is er een ‘sjotterkas’. Dertig jaar geleden begonnen de Bogerfeesten vrij beschei- Ons café draait volledig op vrijwillige jongeren en onze drankprijzenden met een simpele camion en een tapkraan op het markt- zijn zeer democratisch. Voor frisdrank betaal je 1.10 EuR, een glasplein. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot één van de grootste witte wijn kost 1.50 EuR en voor een pintje is het 1.30 EuR. We biedenevenementen in Kalmthout en omstreken. Het was de toenma- ook elke maand een ‘Bier van de maand’ aan.lige beroepskracht van de Govio, Sam Bosmans, die begon Het Govio café is de ideale plaats om met je vrienden af te sprekenmet het concept in 1982. Het idee was gewoon om enkele of nieuwe mensen te leren kennen!optredens te houden in openlucht. Het marktplein was hiervoor Wij zijn open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20u.natuurlijk de ideale locatie. In het begin geloofde de raad van JDbeheer van het jeugdhuis niet echt in dit concept. Er werd dus DEn BoogiEgeen budget vrijgemaakt om dit te organiseren. Sam Bosmanswist de raad van beheer echter toch te overtuigen om te inves-teren in zijn project door te zeggen dat hij al de contracten al had ondertekent. Alhoewel dit uiteraard niet het geval was. uiteindelijkbleek het toch een goede beslissing om met dit concept door te gaan aangezien het nu toch al dertig jaar een vaste waarde genoemdkan worden. Het is belangrijk dat lokaal muzikaal talent wordt onder- Maar hoe komen de Bogerfeesten eigenlijk aan hun naam. Een kleine duik in de geschiedenisboeken van onze bruisende ge- steund. De jeugddienst van Kalmthout heeft dus een repetitie-meente heldert een en ander op. Het gekende marktplein van Kalmthout heeft niet altijd gediend als marktplein. Het was vroeger een ruimte gerealiseerd. Deze bevindt zich in de kelderruimte vanboomgaard, ofwel “bogert” in de volksmond. Omdat BogerTfeesten niet zo goed bekte, was de naam Bogerfeesten snel gevonden. ‘Den Boogart’, Statiestraat 2, 2920 Kalmthout.rtiesten die vroeger de revue passeerden, zijn onder andere Triggerfinger, De Kreuners, De Mens, A Brand, Discobar Galaxie, Regi, Muziekgroepen met een maximum bezetting van 10 per-Peter Luts, Sylver, Lasgo, en zo kan je nog een tijdje doorgaan. Voor de dertigste editie willen we uiteraard uitpakken met een stevige sonen kunnen gebruik van maken van deze ruimte. Jeugd-line-up en onze trouwe bezoekers verrassen met een heleboel, tot nog toe onbekende, belevenissen. Bereid je dus alvast voor op huis Govio staat in voor het beheer van deze repetitieruimte.een spetterende dertigste Bogerfeesten eind juli 2012! JC Groepen waarvan minstens één van de groepsleden woon- achtig is in Kalmthout krijgen voorrang bij de aanvraag. EpiC WaTEr FigHT Voor reservaties spring je best een keer binnen in jeugdhuis Govio, de beroeps-kracht helpt je met plezier verder. jeugdhuis govio nodigt iedereen uit op het water- Het repetitielokaal kan worden gehuurd per dagdeel: gevecht der watergevechten! • Ochtend: 10u - 14u Haal je oude Super Soaker van de zolder, bewapen je • Namiddag: 14u - 18u met emmers water, fabriceer een waterballonnenbom, … • Avond: 18u - 22u Zo lang je niet met een waterkanon of blusvliegtuig af komt, Per dagdeel wordt een huurprijs van 2,50 euro gevraagd. is het allemaal toegestaan! Een groep kan het repetitielokaal ook huren op permanente Buiten het watergevecht zal er nog allerlei randanimatie basis. JD LiD WorDEn zijn, het centrale thema blijft uiteraard water, veeeeeeeeel water! We hebben de ideale partner gevonden voor de uitwerking en realisatie van dit evenement. Wie? Dat hoor je later nog wel! Vanaf oktober zijn de nieuwe lidkaarten er! Deze kosten 10 EuR en zijn een jaar geldig. Als lid Meer informatie volgt nog, maar zet 21 juli 2012 zeker in van ons jeugdhuis heb je een hoop voordelen: uw agenda! JD • Gratis draadloos internet in en rond Govio • 4 gratis consumpties voor je verjaardag en de mogelijkheid om een springEnDE sWingErs MEXiCan nigHT verjaardagsfeestje te geven in de Govio • Voor je verjaardagsfeestje mag je gratis gebruik maken van de zaal Enkele jaren geleden namen vier gezinnen met een kind met een of het café.beperking het initiatief om fuiven te organiseren voor jongeren met Sombrero’s, nacho’s, salitos en de onvermijdelijke Tequila • Korting bij de activiteiten georganiseerd door de Govioeen handicap. Ze worden hierbij ondersteund door KVG (Katholieke vindt u zaterdag 28 april 2012 • Gratis of goedkoper binnen op fuiven en optredens in de GovioVereniging Gehandicapten vzw) Essen en Wuustwezel. De jeugd- in jeugdhuis Govio aan zeer • Je mag mee feestjes en activiteiten organiseren in de Govio.dienst van Kalmthout bracht hen in contact met jeugdhuis Govio schappelijke prijzen. Met La-(Dorpsstraat 1). Elke eerste vrijdag van de maand wordt de fuifzaal tijns-Amerikaanse klassiekers Op de Kick Off Party van 45 Jaar Govio (zaterdag 22 oktober) is ergereserveerd voor ‘De Springende Swingers’. De fuiven betekenen op de achtergrond zou het wel een speciale actie! Je kan dan goedkoper lid worden en krijgt er nog eenveel voor de jongeren met een beperking. Voor hen is er in de buurt eens een zeer zwoele avond klein cadeautje bij.niet zo veel waar zijn hun hartje kunnen op-halen. Bovendien zor- kunnen worden. con suerte Voor degenen die een lidkaart hebben die geldig is van decembergen de jongeren zelf voor muziek en ambian-ce. De volgende fuiven también hay muchas niñas con 2011 tot december 2012, krijgen nog een korting op de aankoop van dezijn gepland op deze data: 2 september, 7 oktober, 11 november, 2 hermosos senos. Om ons toch nieuwe lidkaart!december, telkens van 20u tot 23u. eens van onze meest multicul- De vorige jaren verkochten we de nieuwe lidkaarten vanaf december, Toegang bedraagt €2 voor een consumptie betaal je €1. turele kant te tonen. Hopelijk deze waren dan een jaar geldig. Omdat de werking van het jeugdhuis Info: veravergouwen@hotmail.com vind u de weg naar huis nog! eigenlijk start vanaf september zullen wij vanaf nu de lidkaarten ook vroeger verkopen. JD Gsm: 0486.21.68.66 JD Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout Deze krant wordt u aangeboden door Jeugdhuis Govio ism Gemeente Kalmthout

×