Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Umowy agile - zakres, zasoby, pieniądze - jak tworzyć zwinne kontrakty - Łukasz Węgrzyn @ Agile Management 2014 Poland

2,608 views

Published on

Umowy agile - zakres, zasoby, pieniądze - jak tworzyć zwinne kontrakty - Łukasz Węgrzyn @ Agile Management 2014 Poland

Published in: Education

Umowy agile - zakres, zasoby, pieniądze - jak tworzyć zwinne kontrakty - Łukasz Węgrzyn @ Agile Management 2014 Poland

 1. 1. Umowy agile - zakres, zasoby, pieniądze - jak tworzyć zwinne kontrakty Agile Management 2014
 2. 2. 18% 43% 39% PORAŻKA PROBLEM SUKCES źródło: 2012 Chaos Research
 3. 3. >50% trudności w określeniu wymagań, zmiana wymagań w czasie projektu źródło: 2012 Chaos Research
 4. 4. 250mln $ 500mln $ 125mln California vs. SAP NYC vs. SAIC Avon vs. SAP
 5. 5. Agile - nowe podejście do umów IT •co chcemy zrobić •jak chcemy to zrobić •i co jeśli się nie uda
 6. 6. przedmiot umowy - rezultat projektu •dzieło czy usługa - rezultat czy staranność •Product Vision / Product Backlog / User Case •rezultat jest nieznany do czasu ukończenia projektu (?)
 7. 7. Product Vision •nadrzędne cele projektu •wysokopoziomowe korzyści projektu •opracowane przed startem negocjacji (mają pomóc zespołom negocjacyjnym w zrozumieniu intencji i celów projektu) •forma - załącznik do umowy
 8. 8. Product Backlog •powstaje w toku negocjacji albo już po podpisaniu umowy (precyzyjna procedura przeprowadzenie warsztatu w celu stworzenia PB) •zobowiązanie wykonawcy do oszacowania nakładów oraz czasu potrzebnych dla realizacji poszczególnych user case; szacunki wykonane z należytą starannością, w dobrej wierze, w oparciu o racjonalne założenia; opcjonalnie: w przypadku sporu procedura eskalacyjna •zobowiązanie Właściciela Produktu do priorytetyzacji poszczególnych user case •wyraźne postanowienia umowy: (i) Właściciel Produktu nie może zmieniać szacunków realizacji user case przedstawionych przez CZ (zmiana tylko za wspólną zgodą stron), (ii) zakres lub priorytet poszczególnych user case nie może być zmieniany, kiedy został już przyjęty do realizacji w ramach sprintu
 9. 9. Sprint •co reguluje umowa, co ustalenia robocze - elastyczność i dyscyplina •umowa określa długość sprintów przewidzianych dla projektu •umowa określa rodzaj, zakres oraz przebieg spotkań w ramach sprintów: sprint planning meetings, daily meetings, sprint review meetings •wyraźne oświadczenie stron, że (i) długość poszczególnych sprintów nie może być przedłużana oraz, (ii) że przypisanie user case do danego sprintu nie podlega zmianie •procedura rolowania sprintów (opcjonalnie „pauza” pomiędzy sprintami) •procedura opracowania Sprint Backlogu (opcjonalnie wzór formatki dla Sprint Backlogu jako załącznik do umowy)
 10. 10. Definition of Done •„sól” projektów Agile - wyzwanie dla prawników •opcjonalne kryteria: (i) element przeszedł pomyślnie testy, (ii) cała konieczna dokumentacja została zgromadzona, (iii) element spełnia założone przez strony standardy kodowania •modelowo: kryteria Definition of Done ustalone podczas negocjacji, w formie załącznika do umowy •umowa powinna zawierać postanowienia nakładające na Właściciela Produktu oraz zespół developerski obowiązek określenia podczas Sprint planning meetings, w jaki sposób DoD będą obowiązywać wobec poszczególnych elementów (user case) •umowa powinna zawierać postanowienia nakładające na Scrum Mastera obowiązek zapewnienia, że wszystkie elementy prezentowane podczas danego Sprint review meeting poddane zostały weryfikacji względem kryteriów DoD • procedura rozwiązywania sporów pomiędzy stronami co do okoliczności czy dany element spełnia kryteria wynikające z DoD
 11. 11. Zakończenie projektu •umowa powinna określać kiedy przedmiot umowy (projekt) uznawany będzie za zrealizowany •projekt uznaje się za zrealizowany jeśli wszystkie elementy składające się na Product Backlog (Rejestr Wymagań) zostały zrealizowane przy spełnieniu kryteriów wynikających z Definition od Done •ważne: lista elementów składających się na Rejestr Wymagań w końcowym etapie projektu może różnić się od tej listy opracowanej na stracie projektu - w czasie realizacji projektu Właściciel Produktu może podjąć decyzję o wycofaniu z realizacji wybranych elementów składających się na Rejestr Wymagań
 12. 12. Rozliczenia •fixed price czy time & material •time & material w projektach Agile to czek in blanco (?) •co przemawia za time & material: (i) w projektach wdrożeniowych IT zawsze będą zmiany zakresu, bez znaczenia czy w modelu Waterfall czy Agile, (ii) fixed price wypacza model Agile, odwołuje się do niepożądanych z punktu widzenia pomyślności projektu przyzwyczajeń (zły wpływ na współdziałanie stron), (iii) fixed price ≠ fixed budget •time & material może nie sprzyjać realnym szacunkom wykonawcy •Modele: (i) fixed price za sprint, (ii) fixed price za user case, (iii) fixed price za ustaloną liczbę user case •do umowy: wyraźnie określony model/modele wynagrodzenia, (ii) kiedy fakturujemy, (iii) kto ponosi koszty za user case nie zrealizowane podczas sprintu albo które nie spełniły kryteriów DoD, (iv) jak zmniejszenie zakresu lub wcześniejsze zakończenie projektu wpływa na rozliczenia
 13. 13. Odpowiedzialność •czy współpraca to współodpowiedzialność •kary umowne (za co, wysokość, uchwała Sądu Najwyższego) •Product Description (Opis Produktu) przygotowany przez wykonawcę: (i) precyzyjny opis tego co zostało zrobione (projekt i funkcjonalności wykonanego produktu), (ii) zaprezentowanie jak wykonany produkt odpowiada Wizji Produktu (Project Vision) •modele ograniczenia odpowiedzialności
 14. 14. Odstąpienie od umowy •ustawowe, umowne, „autorskie” •co po odstąpieniu – procedura zakończenia współpracy (rozliczenia, IP, kody źródłowe) •kary umowne za odstąpienie (uchwała Sądu Najwyższego)
 15. 15. Kluczowe role •Product Owner (Właściciel Produktu) •Scrum Master (Mistrz Młyna) •Development Team (Członkowie Zespołu)
 16. 16. Product Owner •umowa jest upoważnieniem (pełnomocnictwem) do działania WP •zapewnienie dla wykonawcy że WP ma odpowiednie doświadczenie w projektach Agile •zakres obowiązków - opracowanie, priorytetyzacja i aktualizacja Rejestru Wymagań •zapewnienie odpowiedniego poziomu dyspozycyjności i responsywności WP •zmiana PO tylko z ważnych powodów (procedura)
 17. 17. Scrum Master •rezygnujemy ze SM (problem kiedy nie mamy dużego doświadczenia w Agile) •SM jest członkiem personelu zamawiającego albo wykonawcy (czy mamy osobę o takich kompetencjach) •SM jako konsultant zewnętrzny (czy mamy budżet, czy SM zbuduje odpowiednie relacje z PO i zespołem developerskim)
 18. 18. Scrum Master •umowa wskazuje SM albo procedurę jego wyłonienia •zapewnienie, że SM ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje w projektach Agile •zakres obowiązków – to nie Kierownik Projektu, raczej trener/mentor, wsparcie dla PO I DT •zapewnienie odpowiedniego poziomu dyspozycyjności i responsywności SM •zmiana SM za zgodą zamawiającego, tylko z ważnych powodów (procedura)
 19. 19. Development Team •członkowie zespołu wskazani w umowie albo zaproponowani już po zawarciu umowy •prawo zamawiającego do akceptacji zespołu developerskiego •jeśli zamawiający nie zaakceptuje zaproponowanych członków zespołu, wtedy procedura eskalacyjna (np. 4 tyg.) •dalszy brak akceptacji = prawo każdej strony do odstąpienia od umowy •odpowiedni poziom doświadczenia i kompetencji •zmiana tylko w ważnych powodów
 20. 20. albo Waterfall albo Agile
 21. 21. Dziękuję za uwagę lwegrzyn@maruta.pl www.maruta.pl

×