Advertisement

More Related Content

Similar to CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"(20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

  1. Joan Bosch Cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret 11/11/2021 Minimitzar els riscos de la contractació Guia per a la contractació electrònica dels ens locals Eina de seguiment, control i planificació dels contractes
  2. Guia per a la contractació electrònica dels ens locals Model de contractació electrònica (1) https://www.localret.cat
  3.  L’objectiu de la Guia és concretar un model de contractació electrònica dels ens locals.  La Guia delimita i concreta les principals qüestions sobre la utilització dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments de contractació.  La Guia inclou propostes i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació i propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs. Guia per a la contractació electrònica dels ens locals Model de contractació electrònica (i 2) *El 2020 un total de 884 ens locals (d’aquests, 608 ajuntaments) van fer “licitació electrònica” (van utilitzar alguna eina de licitació electrònica): • 855 ens locals (601 ajuntaments) van fer ús de les eines integrades amb la PSCP: les eines de Sobre Digital i de Presentació Telemàtica d’Ofertes. 5 Font: Consorci AOC. Guia per a la contractació electrònica dels ens locals – Consorci LOCALRET 8 • 75 ens locals (33 ajuntaments) van fer ús d’eines de licitació electrònica d’operadores privades. L’any 2020, el 85 % de les licitacions obertes dels ens locals i de les universitats van ser electròniques. (Font: AOC)
  4.  S’han de reforçar els controls i seguiment de l’execució dels contractes: detectar debilitats concretes i formular recomanacions de millora, reduir pràctiques irregulars... (OIRESCON).  Els òrgans de contractació estan obligats a programar l’activitat de contractació (art. 28.4 de la LCSP).  Els òrgans de contractació han d’estar equipats amb les eines apropiades per millorar la planificació i la gestió dels contractes (OCDE).  El seguiment, control o supervisió de l’execució dels contractes i la seva planificació ha d’estar basat en l’anàlisi d’indicadors.  L’activitat contractual de les administracions públiques genera un enorme volum de dades. Eina de seguiment, control o supervisió i planificació dels contractes Necessitat i idoneïtat
  5.  Quadre de comandament dels contractes vigents.  Avisos (automatitzats) de finalització dels contractes.  Alertes (automatitzades): fraccionament, celebració dels mateixos contractes amb caràcter repetitiu...  Càlcul (automatitzat) de terminis de tramitació dels expedients de contractació.  Portal del licitador.  Control automatitzat de l’execució material i pressupostària del contracte.  Espai de recepció de la prestació, de liquidació del contracte i de gestió de les garanties.  Repositori documental de plecs, clàusules, models...  Funcions col·laboratives.  Etc. Eina de seguiment, control o supervisió i planificació dels contractes Funcionalitats
  6.  Conèixer si hi ha eines disponibles en el mercat que satisfacin les necessitats dels ens locals de seguiment, control o supervisió i planificació dels contractes.  Entitats consultades: • ASSOCIACIÓ PEL BON GOBERN I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE • AUDIFILM CONSULTING SLU • NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU • PIXELWARE SA • POPULATE TOOLS SL  Acord marc (art. 219 i seg. de la LCSP) / Procediment de licitació amb negociació (art. 166 i seg. de la LCSP). Eina de seguiment, control o supervisió i planificació dels contractes Consulta preliminar del mercat https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=85 044040&lawType
  7. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @jbosch
Advertisement