Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"(20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital(18)

Advertisement

CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"

 1. Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions Josep Monterde Teresa Prats Laura Almonacid NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
 2. NOUSESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS. Millora de l’eficiència en la gestió de la contractació: el pla anual de contractació Teresa Prats Boldu
 3. Instrument de gestió per planificar, executar i avaluar les contractacions Pla Anual de Contractació
 4. Millora de la transparència de les actuacions públiques i facilitat d’accés dels operadors. Augmenta la concurrència de pymes. Identificació, categorització i priorització de les necessitats. Millora l’execució pressupostària. Prevenció de fenòmens de corrupció. Avantatges de la planificació
 5. Impuls Informes i Plecs Presentació i Avaluació Adjudicació Formalització Seguiment Arxiu Gestor de Processos GenBPM – Genesys i3 Expedient electrònic de contractació Serveis Direccions Àrea Oficina Informar previsió Seguiment Supervisió Avaluació Mesures correctores i preventives
 6. Control continu i automatitzat dels expedients
 7. Visualització immediata a la pàgina web
 8. 56% (28) 30% (15) 14% (7) Serveis Subministraments Obres Previsió per a l’any 2021 i nivell d’execució
 9. Indicadors de gestió: informació quantitativa i qualitativa sobre el grau de desenvolupament, identificar qualsevol desviació sobre les línies de funcionament establertes i adopció de mesures correctores a temps. Indicadors de compliment: verificar la satisfacció dels objectius programats. En cas de detectar-se desviacions, caldrà justificar-se degudament i, en conseqüència, que s’acreditin els motius pels quals, d’existir la planificació, aquesta ha fallat. Seguiment i control
 10. Una adequada planificació permet avaluar, a través d’indicadors, el grau de compliment de l’activitat contractual. Avaluar les desviacions produïdes i poder adoptar mesures correctores. Consolidar una veritable cultura de planificació de la contractació pública a tots els nivells organitzatius. Considerar els diferents nivells de planificació: estratègica (mig i llarg termini) més operativa (per l’any en curs). Procés intern de recollida d’informació per conèixer les necessitats de les unitats internes de l’organització. Conclusions
 11. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @compteautor
 12. NOUSESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS. La intel·ligència artificial incorporada als `procediments per a la detecció de riscos en clau de control intern Laura Almonacid Lamelas
 13. LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat d’automatització a l’entorn actual Indagacions (es pot automatitzar parcialment). Exemple: Enquesta de percepció de riscos contractació. Normalment s’automatitza el tractament de les dades i part de la metodologia. ENQUESTA DE PERCEPCIÓ DE RISCOS A LES DIFERENTS FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ TOTAL RISCOS IDENTIFICATS: 63. Es seleccionen 12 TOTALS PARTICIPANTS ENQUESTA: 28 TÈCNICS: 18 EQUIP JURÍDIC: 6 ALTRES: 4 Tècnics, 1.50 Equip Jurídic, 2.17 Altres, 2.00
 14. LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat d’automatització a l’entorn actual Procediments analítics (plenament automatitzable en un entorn digital). Pot incloure tant informació financera i de costos com no financera. S’identifiquen fets inusuals. Ex: Correlació entre regidors de districte i núm d’adjudicacions a una mateixa empresa a dit districte. Especial interès la GPF-OCEX-5370 Guia pruebas de datos i els seus annexes. Observació i inspecció: (automatitzable parcialment). Per ex: Recepció dels contractes. Visites a centres de treball. Especialment automatitzable a la fase de tractament de dades
 15. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS Riscos inherents: endèmics a l’organització i a la seva naturalesa i entorn, la seva detecció hauria de venir acompanyada de canvis profunds a l’organització. Risc de control. Aquest es pot minimitzar mitjançant la inserció de control preventius–correctius. Abans de completar l’expedient. Risc de detecció. Igualment es minimitza amb la introducció de controls preventius. Identificació per la ‘Oficina Antifrau de Catalunya i la guia GPF-OCEX 4320. 2. Tipus de riscos:
 16. OBJECTIUS DE CONTROLS AUTOMITITZATS AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
 17. Exemple:
 18. PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ CONTINUA I CONTROL PREVENTIU. UNA VISIÓ HOLÍSTIOCA DEL COMPLIANCE. CAP A ON ANEM. IA INFORME OCDE Improving Governance whith Policy Evaluation June 23,2020
 19. El paper de l’automatització i la introducció de la IA per la millora de la eficiència Assumeix el paper de control de legalitat. Facilita el paper dels interventors i d’altre personal en aquest aspecte el que permet establir més controls d’eficàcia. Preventius. Detecta errors durant el procediment. De manera prèvia a que es desenvolupi el procés. Corregeix els errors. IA
 20. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @lalmonacidl www.linkedin.com/in/laura-almonacid-lamelas
Advertisement