SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Des de l’entrada en
vigor de la LCSP
9/2017: evolució dels
serveis de licitació
electrònica a Catalunya
Gemma Enfedaque
Vicky Millan
#CGD2019
Entrada en vigor LCSP:
Impacte en les eines
d’e-contractació i principals
pronunciaments
Gemma Enfedaque
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Publicitat i transparència - Protecció de dades de
caràcter personal
Nota Informativa 1/2019, de la Secretaria Tècnica de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya. Assumpte: compliment del
deure de transparència i de la normativa de protecció de
dades personals en la contractació pública
Identitat
Sobre Digital 2.0 – Oferta telemàtica
Integritat i
confidencialitat
Traçabilitat i detecció
d'accessos indeguts
Presentació i
obertura de
sobres separada
Xifrat d’ofertes
Obligació d’ús de mitjans electrònics
JCCA Eº Inf. Expedient 1/18  Obligatorietat de notificacions
electròniques
JCCA Eº Inf. Expedient 2/18  Obligatorietat ús de mitjans
electrònics a partir de l’entrada en vigor LCSP (excepte supòsits taxats)
i impossibilitat d’esmena de la presentació en paper
JCCA Eº Inf. Expedient 71/18  Obligatorietat ús de mitjans
electrònics en relació amb procediments simplificats
Anul·lació de la licitació per permetre la presentació d’ofertes també
en paper: Res. TACRC 632/2018 i 861/2018, d’1/10
Exclusió d’ofertes presentades en paper: Res. TACRC 808/2018 i
1023/2018 i Res. TACP Mad 29/2019
Anul·lació de licitació per no exigir presentació d’ofertes per mitjans
electrònics: Res. TARCCYL 104/2018
Les dificultats per a la implantació de la
contractació electrònica en el termini
previst, malgrat ser comprensibles i reals,
no obsten l’aplicació de la LCSP
Obligació d’ús de mitjans electrònics
Obligació d’ús de mitjans electrònics
Obligatorietat de justificar la manca d’ús de mitjans electrònics: Res.
TCCSP 260/2018, Res. TACRC 869/2018 i Res. TACRC 1077/2018
Admissió de presentació en paper: Res. TACRC 1202/2018
Admissió de la impossibilitat material d’exigir presentació electrònica
d’ofertes: Res. TACRC 931/2018, 1007/2018, 1053/2018 i 1141/2018
Davant la impossibilitat material/tècnica al·legada i
atès que no es produeix indefensió ni es perjudica a la
resta de licitadores “que podrán siempre presentar sus
ofertas de forma presencial”, es considera que
procedeix no exigir presentació electrònica d’ofertes
en base DA 15.c
Obligació d’ús de mitjans electrònics
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Activitat 2019 Activitat 2018
Licitacions a Catalunya amb mitjans electrònics
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Activitat 2019 Activitat 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL
2019
TOTAL
2018
Anuncis de licitació publicats 369 451 538 524 634 437 590 233 3.776 4.384
Anuncis de licitació eLicita publicats 324 398 489 470 571 395 535 220 3.402 2.587
Anuncis de licitació amb Of. Telemàtica 56 88 94 78 91 71 93 39 610 616
Anuncis de licitació amb Sobre Digital 268 310 395 392 480 324 442 181 2.792 1.971
No admet licitació electrònica 45 53 49 54 63 42 55 13 374 1.797
Ofertes Telemàtica Rebudes 140 96 201 157 189 138 272 58 1.251 1.223
Ofertes Sobre Digital Rebudes 1187 1059 1458 1594 2012 1686 1498 626 11.120 7.981
% expedients amb oferta electrònica 88% 88% 91% 90% 90% 90% 91% 94%
Licitacions de la Generalitat de Catalunya amb mitjans electrònics
Res. TCCSP 171/2018
Informe tècnic de l’empresa privada de suport, assumit per l’OC 
Revestit de la presumpció iuris tantum de validesa i encert que es
predica dels informes tècnics de l’administració
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Deure de diligència de les empreses licitadores  Dubtes previsibles i
salvables amb la verificació, amb una prudent antelació, del programari
i els requeriments tècnics del propi ordinador, així com la instal·lació
correcta del certificat per a la signatura electrònica
Res. TACRC 606/2018 i Res. OARC Eusk 17/2019
Res. TCCSP 35/2019
Moment de presentació de les ofertes  El de l’apunt del registre (no
de pujada de la documentació)
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Limitació de MB  És informació tècnica pública, consta als plecs
mitjançant l’enllaç a l’espai web on està el material de suport de l’eina
Deure de diligència de les empreses licitadores  Les dificultats
exposades en el recurs fan exclusiva referència a la necessitat
d’incrementar la diligència en la planificació per a la presentació
electrònica de les ofertes
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACP Mad 244/2018
Incidències tècniques i suport rebut  No havent evidències de que
els problemes que van impedir a l’empresa presentar oferta en termini
fossin degudes al mal funcionament de la PCSP (malgrat constar
resposta del suport tècnic en que reconeix “degradació dels serveis”)
o del Suport Tècnic, com tampoc a una informació inexistent o errònia
de la Guia de Serveis de licitació electrònica, es desestima el recurs
Res. TARC And 270/2018, Res. OARC Eusk 17/2019 i 182/2018 i
Res. TACP Mad 8/2019
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. 228/2017 TACP Mad
Ofertes no presentades  Es esmenable la documentació (en
determinades circumstàncies), no la manca de presentació de l’oferta
en sí
STSJM 258/2019
Prova de l’incorrecte funcionament de l’eina  És càrrega processal de
la part recurrent que al·lega fallada en el sistema de presentació
d’ofertes presentar prova que adveri la veritat del que afirma
Res. TARC 808/2018 i Res. TACP Mad 29/2019
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACRC 342/2019
Incidències tècniques i “ampliació del termini”  Impossibilitat
tècnica de presentar ofertes a la PCSP durant les hores del darrer dia
del termini. Procedeix ampliació del termini, vençut o no vençut
Res. TACP Gal 23/2019
Remissió d’enllaços web  No es pot considerar oferta en no estar
garantida la immutabilitat
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACRC 563/2018
Notificació per correu electrònic ordinari  No qüestiona la validesa,
però considera que el rebuig de l’e-mail tramès (per tamany) no
equival al rebuig de la notificació de la Llei 39/2015
Res. TACRC 678/2018 i Res TARCCYL 11/2019
Notificació electrònica  Validesa de la notificació posada a disposició
de l’empresa fefaentment i rebuig en cas de no accés (Llei 39/2015)
Res. TACP Mad 166/2018
Notificació electrònica  Notificació de requeriment d'esmena
mitjançant tauler d’anuncis electrònic
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACRC 751/2018 i 819/2019
Signatura electrònica  Possibilitat d’esmena
Res. TACRC 799/2018
Còmput de termini  L’hora aplicable és la del servidor de la PSCP
(exclusió empresa canària per presentació fora de termini, malgrat OC
canari i termini publicat en DOUE es refereix a hora local de canàries)
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TCCSP 24/2019
Certificat digital d’empresa estrangera La solució de contingència
s’aprecia respectuosa amb els principis de la contractació pública, en
tant que conjumina tant el principi de llibertat d’accés a la licitació com
els principis d’igualtat de tracte i no discriminació de totes les
empreses, com el manteniment de la tramitació electrònica de la
licitació que exigeix la DA 15 de la LCSP, i és admissible en la mesura que
és puntual i excepcional.
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACP Mad 233/2018
Empremtes electròniques dels documents  Necessària per poder
admetre còpia en suport físic electrònic
Res. TCCSP 63/2019
Paraula clau de xifrat i desxifrat ofertes  D’acord amb el que consta en
el plec, l’empresa l’ha d’haver introduït abans de l’acte d’obertura de
sobres
Pronunciaments dels Tribunals de recursos
contractuals
Res. TACP Mad 381/2018
Retirada d’oferta i presentació d’una nova en termini  Atesa la
voluntat manifestada per l’empresa es constata que no hi ha intenció de
presentar dues ofertes. Procedia tenir per retirada la primera proposició
i avenir-se a la segona en lloc d’entendre, sense més, que existien dues
proposicions.
Res. TACP Mad 185/2018
Impossibilitat de presentació de dues ofertes  Malgrat error
Guies per a la redacció de plecs de clàusules
administratives particulars elaborades per la Secretaria
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
• Proposa la redacció de les clàusules i conté comentaris/alertes sobre
bones pràctiques i qüestions a tenir en compte
• Incorpora les previsions necessàries relatives a l’eina de Sobre Digital
Informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació sobre l’ús de plataformes no corporatives de
presentació electrònica d’ofertes en els procediments de
contractació pública
L'ús de l'eina corporativa de sobre digital per part de les
entitats que integren l'Administració local de Catalunya
constitueix un supòsit d'eficiència en la utilització dels
recursos públics
La Contractació Electrònica
al món local i a les
universitats
Vicky Millan
Model d’implantació dels serveis de Contractació
Electrònica per part del Consorci AOC
Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per fer extensiu l’ús dels
serveis corporatius de Contractació Electrònica a l’àmbit local i les
universitats:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes.
Sobre Digital
Registre Públic de Contractes.
Objectiu d’aquesta col·laboració: fomentar la reutilització de les
aplicacions propietat de l’Administració, suposant el reaprofitament de la
inversió feta.
Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 i la implantació de Sobre
Digital al món local i les universitats:
Any 2018:
1037 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes
2640 publicacions amb Sobre Digital
Any 2019 (agost 2019):
1133 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes
3919 publicacions amb Sobre Digital
Èxit d’implantació de les eines de Licitació
Electrònica
0
1000
2000
3000
4000
Telemàtica Sobre Digital
Ús de les eines de licitació electrònica
Any 2017 Any 2018 Any 2019 (fins agost)
64 % de les licitacions publicades a PSCP fan servir alguna
de les eines de licitació electrònica integrades.
Novetats als serveis de Licitació Electrònica:
Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica:
Adaptació d’estils a l’eina de Sobre Digital
Signatura dels documents de l’oferta des de fora de l’eina de presentació telemàtica.
Novetats incorporades als serveis de Licitació
Electrònica:
Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica:
Garantia de confidencialitat de les ofertes presentades: no es podran obrir fins que hagi
finalitzat el termini de presentació de les ofertes, excepte pels contractes que han utilitzat
com a sistema de contractació el sistema dinàmic d’adquisició.
Eina d’auditoria: s’incorpora l’eina d’auditoria en la presentació telemàtica d’ofertes per
garantir tota la traçabilitat del procés de presentació i obertura de les ofertes.
Incorporació de possibilitat d’obrir un espai per aportar
esmenes/aclariments/documentació acreditativa” i/o “fases a les ofertes presentades”
Novetats incorporades als serveis de Licitació
Electrònica:
Procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses:
Addicionalment a la possibilitat de sol·licitar la introducció de la paraula clau a les
empreses de manera manual, Sobre Digital envia un correu automàticament a
partir de les 24 hores de la finalització del termini de presentació d’ofertes.
Millores en la traçabilitat de les ofertes:
posada a disposició dels Òrgans de Contractació les traces de les empreses que han
iniciat el procés de presentació d’ofertes però que finalment no l’han presentat.
Materials de suport disponibles:
https://contractaciopublica.gencat.cat
Materials de suport disponibles:
https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions/idservei/licitacions/
Materials de suport disponibles:
Material de suport per a empreses: https://www.aoc.cat/portal-
suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses
Materials de suport disponibles:
Material de suport per a empreses: https://contractaciopublica.gencat.cat
ORGANITZA
#CGD2019
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
@compteautor

More Related Content

Similar to CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (1/2)

CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...Congrés Govern Digital
 
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOCConvocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOCConsorci_AOC
 
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009gvarona2
 
Elabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaElabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaTICAnoia
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanagencat .
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...Congrés Govern Digital
 
Santi Ariste
Santi AristeSanti Ariste
Santi AristeJSe
 
Experiència de contratació amb e-NOTUM
Experiència de contratació amb e-NOTUMExperiència de contratació amb e-NOTUM
Experiència de contratació amb e-NOTUMLocalret
 
Alicia Besada
Alicia BesadaAlicia Besada
Alicia BesadaJSe
 
Cafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònicaCafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònicaTICAnoia
 
Presentació Barreres i tecnologia
Presentació Barreres i tecnologiaPresentació Barreres i tecnologia
Presentació Barreres i tecnologiaDavid Ramirez
 
David Sancho
David SanchoDavid Sancho
David SanchoJSe
 
Servei "emprende en 3"
Servei "emprende en 3"Servei "emprende en 3"
Servei "emprende en 3"MarioLpez92
 
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (1/2) (20)

La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de MenaLa subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena
 
Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015
 
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
 
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOCConvocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals del Consorci AOC
 
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009
 
DAR - Oficina Virtual de Tràmits
DAR - Oficina Virtual de TràmitsDAR - Oficina Virtual de Tràmits
DAR - Oficina Virtual de Tràmits
 
Elabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaElabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta pública
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
 
memoria_omic_2015
memoria_omic_2015memoria_omic_2015
memoria_omic_2015
 
Santi Ariste
Santi AristeSanti Ariste
Santi Ariste
 
Principals novetats Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic
Principals novetats Llei 9/2017 de Contractes de Sector PúblicPrincipals novetats Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic
Principals novetats Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic
 
Experiència de contratació amb e-NOTUM
Experiència de contratació amb e-NOTUMExperiència de contratació amb e-NOTUM
Experiència de contratació amb e-NOTUM
 
Alicia Besada
Alicia BesadaAlicia Besada
Alicia Besada
 
Cafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònicaCafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònica
 
Presentació Barreres i tecnologia
Presentació Barreres i tecnologiaPresentació Barreres i tecnologia
Presentació Barreres i tecnologia
 
David Sancho
David SanchoDavid Sancho
David Sancho
 
Servei "emprende en 3"
Servei "emprende en 3"Servei "emprende en 3"
Servei "emprende en 3"
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2013
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2013Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2013
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2013
 
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...
Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. E...
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 

CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (1/2)

 • 1. Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya Gemma Enfedaque Vicky Millan #CGD2019
 • 2. Entrada en vigor LCSP: Impacte en les eines d’e-contractació i principals pronunciaments Gemma Enfedaque
 • 3. Plataforma de Serveis de Contractació Pública
 • 4. Publicitat i transparència - Protecció de dades de caràcter personal Nota Informativa 1/2019, de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Assumpte: compliment del deure de transparència i de la normativa de protecció de dades personals en la contractació pública
 • 5. Identitat Sobre Digital 2.0 – Oferta telemàtica Integritat i confidencialitat Traçabilitat i detecció d'accessos indeguts Presentació i obertura de sobres separada Xifrat d’ofertes
 • 6. Obligació d’ús de mitjans electrònics JCCA Eº Inf. Expedient 1/18  Obligatorietat de notificacions electròniques JCCA Eº Inf. Expedient 2/18  Obligatorietat ús de mitjans electrònics a partir de l’entrada en vigor LCSP (excepte supòsits taxats) i impossibilitat d’esmena de la presentació en paper JCCA Eº Inf. Expedient 71/18  Obligatorietat ús de mitjans electrònics en relació amb procediments simplificats
 • 7. Anul·lació de la licitació per permetre la presentació d’ofertes també en paper: Res. TACRC 632/2018 i 861/2018, d’1/10 Exclusió d’ofertes presentades en paper: Res. TACRC 808/2018 i 1023/2018 i Res. TACP Mad 29/2019 Anul·lació de licitació per no exigir presentació d’ofertes per mitjans electrònics: Res. TARCCYL 104/2018 Les dificultats per a la implantació de la contractació electrònica en el termini previst, malgrat ser comprensibles i reals, no obsten l’aplicació de la LCSP Obligació d’ús de mitjans electrònics
 • 8. Obligació d’ús de mitjans electrònics Obligatorietat de justificar la manca d’ús de mitjans electrònics: Res. TCCSP 260/2018, Res. TACRC 869/2018 i Res. TACRC 1077/2018 Admissió de presentació en paper: Res. TACRC 1202/2018 Admissió de la impossibilitat material d’exigir presentació electrònica d’ofertes: Res. TACRC 931/2018, 1007/2018, 1053/2018 i 1141/2018 Davant la impossibilitat material/tècnica al·legada i atès que no es produeix indefensió ni es perjudica a la resta de licitadores “que podrán siempre presentar sus ofertas de forma presencial”, es considera que procedeix no exigir presentació electrònica d’ofertes en base DA 15.c
 • 9. Obligació d’ús de mitjans electrònics
 • 10. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Activitat 2019 Activitat 2018 Licitacions a Catalunya amb mitjans electrònics
 • 11. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Activitat 2019 Activitat 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 2019 TOTAL 2018 Anuncis de licitació publicats 369 451 538 524 634 437 590 233 3.776 4.384 Anuncis de licitació eLicita publicats 324 398 489 470 571 395 535 220 3.402 2.587 Anuncis de licitació amb Of. Telemàtica 56 88 94 78 91 71 93 39 610 616 Anuncis de licitació amb Sobre Digital 268 310 395 392 480 324 442 181 2.792 1.971 No admet licitació electrònica 45 53 49 54 63 42 55 13 374 1.797 Ofertes Telemàtica Rebudes 140 96 201 157 189 138 272 58 1.251 1.223 Ofertes Sobre Digital Rebudes 1187 1059 1458 1594 2012 1686 1498 626 11.120 7.981 % expedients amb oferta electrònica 88% 88% 91% 90% 90% 90% 91% 94% Licitacions de la Generalitat de Catalunya amb mitjans electrònics
 • 12. Res. TCCSP 171/2018 Informe tècnic de l’empresa privada de suport, assumit per l’OC  Revestit de la presumpció iuris tantum de validesa i encert que es predica dels informes tècnics de l’administració Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Deure de diligència de les empreses licitadores  Dubtes previsibles i salvables amb la verificació, amb una prudent antelació, del programari i els requeriments tècnics del propi ordinador, així com la instal·lació correcta del certificat per a la signatura electrònica Res. TACRC 606/2018 i Res. OARC Eusk 17/2019
 • 13. Res. TCCSP 35/2019 Moment de presentació de les ofertes  El de l’apunt del registre (no de pujada de la documentació) Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Limitació de MB  És informació tècnica pública, consta als plecs mitjançant l’enllaç a l’espai web on està el material de suport de l’eina Deure de diligència de les empreses licitadores  Les dificultats exposades en el recurs fan exclusiva referència a la necessitat d’incrementar la diligència en la planificació per a la presentació electrònica de les ofertes
 • 14. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACP Mad 244/2018 Incidències tècniques i suport rebut  No havent evidències de que els problemes que van impedir a l’empresa presentar oferta en termini fossin degudes al mal funcionament de la PCSP (malgrat constar resposta del suport tècnic en que reconeix “degradació dels serveis”) o del Suport Tècnic, com tampoc a una informació inexistent o errònia de la Guia de Serveis de licitació electrònica, es desestima el recurs Res. TARC And 270/2018, Res. OARC Eusk 17/2019 i 182/2018 i Res. TACP Mad 8/2019
 • 15. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. 228/2017 TACP Mad Ofertes no presentades  Es esmenable la documentació (en determinades circumstàncies), no la manca de presentació de l’oferta en sí STSJM 258/2019 Prova de l’incorrecte funcionament de l’eina  És càrrega processal de la part recurrent que al·lega fallada en el sistema de presentació d’ofertes presentar prova que adveri la veritat del que afirma Res. TARC 808/2018 i Res. TACP Mad 29/2019
 • 16. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACRC 342/2019 Incidències tècniques i “ampliació del termini”  Impossibilitat tècnica de presentar ofertes a la PCSP durant les hores del darrer dia del termini. Procedeix ampliació del termini, vençut o no vençut Res. TACP Gal 23/2019 Remissió d’enllaços web  No es pot considerar oferta en no estar garantida la immutabilitat
 • 17. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACRC 563/2018 Notificació per correu electrònic ordinari  No qüestiona la validesa, però considera que el rebuig de l’e-mail tramès (per tamany) no equival al rebuig de la notificació de la Llei 39/2015 Res. TACRC 678/2018 i Res TARCCYL 11/2019 Notificació electrònica  Validesa de la notificació posada a disposició de l’empresa fefaentment i rebuig en cas de no accés (Llei 39/2015) Res. TACP Mad 166/2018 Notificació electrònica  Notificació de requeriment d'esmena mitjançant tauler d’anuncis electrònic
 • 18. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACRC 751/2018 i 819/2019 Signatura electrònica  Possibilitat d’esmena Res. TACRC 799/2018 Còmput de termini  L’hora aplicable és la del servidor de la PSCP (exclusió empresa canària per presentació fora de termini, malgrat OC canari i termini publicat en DOUE es refereix a hora local de canàries)
 • 19. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TCCSP 24/2019 Certificat digital d’empresa estrangera La solució de contingència s’aprecia respectuosa amb els principis de la contractació pública, en tant que conjumina tant el principi de llibertat d’accés a la licitació com els principis d’igualtat de tracte i no discriminació de totes les empreses, com el manteniment de la tramitació electrònica de la licitació que exigeix la DA 15 de la LCSP, i és admissible en la mesura que és puntual i excepcional.
 • 20. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACP Mad 233/2018 Empremtes electròniques dels documents  Necessària per poder admetre còpia en suport físic electrònic Res. TCCSP 63/2019 Paraula clau de xifrat i desxifrat ofertes  D’acord amb el que consta en el plec, l’empresa l’ha d’haver introduït abans de l’acte d’obertura de sobres
 • 21. Pronunciaments dels Tribunals de recursos contractuals Res. TACP Mad 381/2018 Retirada d’oferta i presentació d’una nova en termini  Atesa la voluntat manifestada per l’empresa es constata que no hi ha intenció de presentar dues ofertes. Procedia tenir per retirada la primera proposició i avenir-se a la segona en lloc d’entendre, sense més, que existien dues proposicions. Res. TACP Mad 185/2018 Impossibilitat de presentació de dues ofertes  Malgrat error
 • 22. Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars elaborades per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació • Proposa la redacció de les clàusules i conté comentaris/alertes sobre bones pràctiques i qüestions a tenir en compte • Incorpora les previsions necessàries relatives a l’eina de Sobre Digital
 • 23. Informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació sobre l’ús de plataformes no corporatives de presentació electrònica d’ofertes en els procediments de contractació pública L'ús de l'eina corporativa de sobre digital per part de les entitats que integren l'Administració local de Catalunya constitueix un supòsit d'eficiència en la utilització dels recursos públics
 • 24. La Contractació Electrònica al món local i a les universitats Vicky Millan
 • 25. Model d’implantació dels serveis de Contractació Electrònica per part del Consorci AOC Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per fer extensiu l’ús dels serveis corporatius de Contractació Electrònica a l’àmbit local i les universitats: Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Sobre Digital Registre Públic de Contractes. Objectiu d’aquesta col·laboració: fomentar la reutilització de les aplicacions propietat de l’Administració, suposant el reaprofitament de la inversió feta.
 • 26. Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 i la implantació de Sobre Digital al món local i les universitats: Any 2018: 1037 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes 2640 publicacions amb Sobre Digital Any 2019 (agost 2019): 1133 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes 3919 publicacions amb Sobre Digital
 • 27. Èxit d’implantació de les eines de Licitació Electrònica 0 1000 2000 3000 4000 Telemàtica Sobre Digital Ús de les eines de licitació electrònica Any 2017 Any 2018 Any 2019 (fins agost) 64 % de les licitacions publicades a PSCP fan servir alguna de les eines de licitació electrònica integrades.
 • 28. Novetats als serveis de Licitació Electrònica: Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica: Adaptació d’estils a l’eina de Sobre Digital Signatura dels documents de l’oferta des de fora de l’eina de presentació telemàtica.
 • 29. Novetats incorporades als serveis de Licitació Electrònica: Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica: Garantia de confidencialitat de les ofertes presentades: no es podran obrir fins que hagi finalitzat el termini de presentació de les ofertes, excepte pels contractes que han utilitzat com a sistema de contractació el sistema dinàmic d’adquisició. Eina d’auditoria: s’incorpora l’eina d’auditoria en la presentació telemàtica d’ofertes per garantir tota la traçabilitat del procés de presentació i obertura de les ofertes. Incorporació de possibilitat d’obrir un espai per aportar esmenes/aclariments/documentació acreditativa” i/o “fases a les ofertes presentades”
 • 30. Novetats incorporades als serveis de Licitació Electrònica: Procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses: Addicionalment a la possibilitat de sol·licitar la introducció de la paraula clau a les empreses de manera manual, Sobre Digital envia un correu automàticament a partir de les 24 hores de la finalització del termini de presentació d’ofertes. Millores en la traçabilitat de les ofertes: posada a disposició dels Òrgans de Contractació les traces de les empreses que han iniciat el procés de presentació d’ofertes però que finalment no l’han presentat.
 • 31. Materials de suport disponibles: https://contractaciopublica.gencat.cat
 • 32. Materials de suport disponibles: https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions/idservei/licitacions/
 • 33. Materials de suport disponibles: Material de suport per a empreses: https://www.aoc.cat/portal- suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses
 • 34. Materials de suport disponibles: Material de suport per a empreses: https://contractaciopublica.gencat.cat

Editor's Notes

 1. Signatura del resum de l’oferta mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica./ Signatura dels documents de l’oferta. Obertura d’ofertes: les ofertes presentades no es podran obrir fins que hagi finalitzat el termini de presentació de les ofertes/ SD: es necessiten 2 custodis Custòdia de les ofertes a la caixa forta Eina d’auditoria: per garantir tota la traçabilitat del procés de presentació i obertura de les ofertes.  Xifrat de la oferta amb la paraula clau del licitador. L’administració no disposa mai de la clau de xifrat (només guarda el resum criptogràfic de la paraula clau, que li permet validar-la però no recuperar-la). El licitador custodia la Clau per desxifrar Quan arriba la data d’obertura pública, els gestors públics de l’òrgan de contractació poden aplicar les credencials (quòrum mínim) per a accedir a les proposicions. Signatura del resum de l’oferta que conté els resums criptogràfics de cada un dels documents que conformen l’oferta.
 2. JCCA Cat no se’ns va preguntar. Ja havíem fet pilot eina i vàrem començar pla de comunicació i formació
 3. Res. TACRC 1202/2018 (plec assenyala presentació en paper per error; no s’analitza si procedia motiu d'excepció) Res. TACRC 869/2018 anul·la licitació per manca d’informe específic “sense analitzar les raons que hipotèticament justificarien dita excepció”)
 4. Percentatge licitació electrònica (Sobre Digital i Oferta Telemàtica)
 5. Aquesta qüestió depèn d’una circumstància eminentment tècnica: si l’extemporaneïtat es deu a una causa imputable a la pròpia empresa recurrent, o bé, per contra, a causes alienes a la seva voluntat i dependents de l’entitat contractant, concretament, l’existència de problemes tècnics en l’aplicació habilitada per a la presentació electrònica de les ofertes (en aquest cas, Plataforma VORTAL) que obstaculitzessin la presentació de la proposició dins del termini establert. En tractar-se d’una qüestió eminentment tècnica i no pròpiament jurídica, tal com és criteri constant en la doctrina (entre d’altres, resolucions del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –TACRC- 595/2018 i 560/2018), en el cas examinat, aquest Tribunal ha de basar-se en el criteri de l’informe tècnic de VORTAL sol·licitat per AUDIFILM com a prova del recurs, que ha estat aportat per l’òrgan de contractació al procediment de recurs atenent aquesta petició. Doncs bé, l’informe tècnic de VORTAL aportat al recurs corrobora la motivació de l’exclusió d’AUDIFILM amb què la mesa de contractació es va basar en dictar l’acte impugnat que la mesa de contractació i alhora conté els extrems sol·licitats per AUDIFILM (funcionament de la plataforma el darrer dia del termini de presentació de les proposicions i detall cronològic del contacte que l’empresa va tenir aquell dia amb el servei d’atenció al client de VORTAL a fi d’obtenir diversos aclariments de configuració), els quals acrediten també la seqüència que aquesta empresa ha demostrat en el recurs a través de les captures de pantalla dels registres del navegador i el justificant de presentació de l’oferta. No obsta a la validesa d’aquest informe el fet que sigui emès per una empresa privada, com qüestiona AUDIFILM, en tant que els seus arguments tècnics són assumits per l’òrgan de contractació i, per tant, passen a constituir un parer tècnic revestit de la presumpció iuris tantum de validesa i encert que es predica dels informes tècnics de l’administració, que només pot ser desvirtuada amb una prova suficient que demostri que són manifestament erronis o infundats (per totes, resolucions del TACRC 152/2017 i 618/2016). La recurrent al·lega, d’una banda, la limitació de capacitat de què es disposa per a la presentació d’ofertes i el seu impacte en la concurrència. Al respecte, però, com assenyala l’ICS en el seu informe, cal tenir en compte que la limitació de capacitat és una informació tècnica que és pública i objecte de divulgació permanent per als licitadors i, a més, recollida en els propis plecs mitjançant la incorporació de l’enllaç a l’espai web on es troba tot el material de suport per a la presentació de proposicions electròniques. Addicionalment, resulta també palès de les proves aportades per l’ICS la participació prèvia de l’empresa AB MEDICA en procediments de licitació amb presentació electrònica de proposicions amb la mateixa eina. Per tant, difícilment pot prosperar la conclusió a la que arriba la recurrent sobre que el fet d’existir la limitació de capacitat suposi una limitació a la concurrència en els procediments de licitació i que la presentació extemporània de la seva proposició fos deguda a causes que li són alienes. D’altra banda, AB MEDICA exposa que a les 13:59 h estava tota la documentació de l’oferta pujada al sistema i que, per tant, caldria prendre en consideració aquesta hora per a la presentació. Sobre aquesta qüestió, la lectura del propi plec de la licitació posa en evidència que l’operativa prèvia de preparació de les ofertes que poden dur a terme les empreses en el sistema de sobre digital, inclosa la signatura d’aquelles, és quelcom diferent a la de la presentació efectiva de la proposició en sí, que és la que té efectes jurídics.
 6. 13
 7. Incidencias de la PCSP le provocaron un retraso en la presentación de la oferta y finalmente le impidieron concursar, por lo que solicita una prórroga en el plazo de presentación de la documentación”. Al·lega també manca de suport adequat La respuesta recibida del Soporte Técnico indica que “la Plataforma no estuvo en mantenimiento pero si sufrió un proceso de degradación de los servicios que presta habitualmente con normalidad en torno a las 9:30 del día 22 de junio de 2018. Ello puede incapacitar a una empresa a presentar su oferta, pero nada tiene que ver con los problemas en la preparación de la misma que refiere Pinaglia en su reclamación, toda vez que en la preparación trabaja en su equipo local, a expensas del cumplimiento de unos requisitos técnicos y que solo en el momento del envío, se conecta con los servidores de la Plataforma”. El fondo del recurso se concreta en determinar si las incidencias expuestas por la recurrente han supuesto la imposibilidad de presentar la documentación correspondiente a su oferta y por tanto de concurrir a la licitación. En el caso planteado es esencial analizar si las incidencias alegadas por la recurrente se debieron a un mal funcionamiento de la Plataforma, del Soporte Técnico o a deficiencias de la información suministrada o si por el contrario, como se señala por la Universidad, se debió a fallos en la actuación de la propia empresa en el proceso de preparación de la oferta. El Tribunal ha estudiado para ello tanto la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas, proporcionada por la Plataforma como los correos electrónicos que la recurrente envió al soporte técnico, sin que pueda tener por ciertas las conversaciones telefónicas referidas por la recurrente más que en la medida en que sean confirmadas por la documentación que forma parte del expediente
 8. Incorporació de traces d’ofertes intentades no presentades
 9. “Aquest Tribunal no desconeix els problemes de la interoperabilitat de les signatures que afecten el sistema corporatiu de validació de signatures en aquest àmbit de presentació electrònica de les ofertes” Mentre no es dugui a terme el desenvolupament per part de l’AOC d’una funcionalitat que requereix el Servei Validador utilitzat per les eines d’e-Contractació per consultar l’estat dels certificats a la Plataforma @firma del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, aquesta Plataforma @firma no dona una resposta correcta, de manera que no es pot fer la validació de signatures electròniques estrangeres en les eines d’e-Contractació. Aquest desenvolupament permetrà la validació dels certificats que validi @firma, és a dir, els certificats qualificats comunitaris, així com aquells certificats d’altres països amb els quals s’hagi signat un conveni. Actualment, en el cas que en una determinada licitació vulgui participar una empresa estrangera, podeu optar per permetre la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital amb la solució de contingència següent: - L’empresa ha de fer l’activació de l’oferta i tota la preparació de manera ordinària, “pujant” dintre de termini tots els documents de l’oferta, que quedaran guardats a la caixa forta electrònica de l’eina. L’eina permet tenir constància de la tramesa en termini dels documents. - L’empresa ha de generar i descarregar el resum de l’oferta, en el qual constaran les empremtes digitals de tots els documents tramesos, i signar-lo en el seu equip, però no adjuntar-lo i enviar-lo per a l’apunt de registre, per no estar disponible la validació de la signatura mitjançant certificat digital d’empresa estrangera. L’enviament d’aquest resum de l’oferta signat l’haurà de fer per fora de l’eina de Sobre Digital, també dintre del termini de presentació d’ofertes, per correu electrònic a l’adreça que a aquest efecte li assenyali l’òrgan de contractació. L’autenticitat d’aquest document, és a dir, que és el generat per l’eina de Sobre Digital, queda garantida amb la possibilitat de comprovació de les empreses digitals que té incrustades amb les dels documents de les ofertes enviats. Addicionalment, l’empresa estrangera haurà d’enviar el document de resum de l’oferta amb signatura manuscrita per correu ordinari. L’òrgan de contractació, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, podrà recuperar de la caixa forta els documents xifrats i, arribada la data i hora d’obertura de cadascun dels sobres, podrà sol·licitar a l’empresa licitadora les paraules clau per al desxifrat dels documents corresponents».”
 10. Important per enviament 2 fases Eina de comparació a SD
 11. La PCSP (estatal) permet la presentació de dues proposicions i n’impedeix la retirada (igual que la PSCP catalana) Presentada una oferta electrónicamente, el licitador quiere retirarla y presentar una nueva. Parte de la circunstancia de que la Plataforma de Contratación del Sector Público, permite la presentación de dos proposiciones y, por otro lado, impide la retirada de una proposición. En este caso el licitador avisó al órgano de contratación por correo electrónico, antes del plazo final de presentación de proposiciones, de la retirada de la primera proposición y de su sustitución por una segunda. Para el Tribunal la Mesa no debió excluir al licitador por incumplimiento del principio de proposición única. Argumenta el Tribunal: «Esto expuesto y a la vista incluso de los correos cruzados con la PCSP (igualmente transcritos) que explican al órgano de contratación la imposibilidad material de retirar sin más la proposición y las explicaciones dadas al licitador, lo procedente hubiera sido tener por retirada la primera proposición y avenirse a la segunda y en lugar de entender, sin más, que existían dos proposiciones. Intención alguna de presentar dos proposiciones con vulneración de los principios que fundamentan el artículo 139 de la LCSP no existe, cuando los propios correos transcritos dan cuenta de la contestación de la PCSP sobre imposibilidad de retirar o modificar proposiciones. Y escribió al órgano de contratación instando la retirada de la primera dentro de plazo. A ello cabe añadir que la norma jurídica responde a una finalidad, no reviste un carácter meramente formal, y el criterio finalista preside siempre su interpretación (artículo 3.1 del Código Civil: “1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” ) Fundamentalmente, la finalidad de que no pueda un licitador presentar dos proposiciones es evitar situaciones ventajistas contrarias a los principios de igualdad y concurrencia, de modo tal que compita contra sí mismo con diversas posibilidades de resultar adjudicatario. Como dice Informe 2/2017, de 1 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), que señala lo siguiente, en su Consideración Jurídica segunda: “(…) II. El artículo 145 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), relativo a las proposiciones de los interesados, establece, en su apartado 3, que ‘cada licitador no puede presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 sobre admisibilidad de variantes o mejoras y en el artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica’, y que ‘la infracción de estas normas da lugar a la no admisión de todas las propuestas él suscritas’. (Actual Artículo 139.3 de la LCSP) El principio de proposición única que este precepto establece tiene como fundamento, por una parte, la imposibilidad de que las empresas licitadoras presenten más de una oferta más ventajosa y que ‘liciten’ contra ellas mismas; y, por otra parte, el deber de respeto del principio de igualdad, de acuerdo con el cual todas las empresas licitadoras deben tener las mismas oportunidades en los procedimientos de contratación pública, cosa que no se daría si se admitiera que una empresa licitadora presentara más de una oferta, ya que este hecho podría colocarla en una posición de ventaja respecto del resto, así como suponer un riesgo de manipulación del procedimiento. En definitiva, con este principio se pretende garantizar la concurrencia, la competencia y la igualdad en los procedimientos de contratación pública.”