Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Försäkrings AB Göta Lejon2012-05-11Vårkonferens                  maj 23, 2012
maj 23, 2012
Riskbedömning – Egendom/Avbrott   Vattenverken i Göteborg• Riskrapport för att belysariskbilden och konsekvenserav egend...
Slakthuset - händelserapport         Beskrivning av händelsen           Tidslinje, väderförhållanden, ...
Göteborg och Västsvenska paketet.•  Sammanställa Gbg Stads projekt•  Riskhantering med helhetssyn•  Försäkringsbehov•  Kop...
Policys på gång•  Försäkringspolicy för Göteborgs Stad  •   Försäkringslösning med hela staden perspektivet –Vad Gbg St...
Framtidens riskhanteringsområden     Göteborgs Stad• Västsvenska paketet –infrastruktur• IT – risker, Informationssäke...
Hur behåller vi eller minskar  premiekostnaderna för staden ?Riskkontroll ( Riskhantering)       §  Riskidentifie...
maj 23, 2012
Total egendomsskador, kr,2012-01-01 tom 2012-03-31 obs inkl självrisker                          ...
Antal bränder år 2002 tom mars år 2012140                                         ...
Kostnad bränder från år 2002 tom mars 2012180 000 000160 000 000                             ...
maj 23, 2012
Stadens systematiska        brandskyddsarbete                  SBA processen           ...
1800-talets senare del                                 utformas byggnaderna ur en     ...
Vad framkom från        kommunrevisionen?    • Bristande kommunikation mellan berörda nämnder    • Bristande...
Vad säger då uppdraget?Ett effektivare brandskyddsarbete ska åstadkommas inom kommunala           verksamheter o...
Vad har vi att förhålla oss till?                  DatumSäkerhet och Krisberedskap
Staden är stor                       DatumSäkerhet och Krisberedskap
Kravställare        	           Utförare /                     Mottagare 	     ...
Högre och jämnare lägsta nivå                        Anpassa SBA	Stadens SBA 	Nuvarande  SBA 	  ...
Behov i nivåer                        Vem behöver vad?                       ...
Hur arbetar vi framåt?                    DatumSäkerhet och Krisberedskap
SBA processen                Återrapport KS / KF                Tillsyn + Rapport      ...
Aktörer i arbetsgruppen                          Tillsynsmyndighet                ...
Styrdokument för Göteborgs        Stads SBA               (”Anvisande dokument”) Säkerhetspolicy	  ...
Nuläge 2012-05-11•  Inventerat reglementen, styrdokument och tidigare arbeten•  Informerat på nätverksträffar•  Träffat ha...
Tack för att ni lyssnade!          Henrik Ohlén    henrik.ohlen@stadshuset.goteborg.se Önskar ni få ta del a...
1+1=2       Arkitekturserier Så här har vi arbetat:                 En skola att tycka om
Programvision förÖresund-Kattegatt-Skagerrak Ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som kännetecknas av kunskapsbase...
REBUS, projekt 2010 - 201217 partners12 pilotprojekt
Förväntade resultatGemensamma metoder för hur barn, ungdomar, skolpersonal,arkitekter, förvaltare och entreprenörer tillsa...
Vi stödjer oss påFN:s konvention förbarns rättigheterArtikel 12 Åsiktsfrihetoch rätten till att blihördAgenda 21En priorit...
VI VILLFastighet     Gemensam arbetsform  KärnverksamhetArkitektur    Samarbete       Psykosocial miljöBygg...
Vi villfå barn och unga att upptäckaarkitektur, att se både kritiskt ochkreativt på sin närmiljö och fundera påhur de själ...
PARTER I PROJEKET                      FACILITATOR                  Arkitekt / Ark...
Fysiska/andra       åtgärder       ”Synlig”              Värderingar, ansvar,         ...
Vad säger läroplanen?	  LPO	  98	  och	  Lgr	  11	  	  Alla	  som	  arbetar	  i	  skolan	  skall	  främja	    elevernas	...
Skattegårdsvägens förskola         innemiljöHur används rummet?Vi undersöker tillsammans medbarnen.        ...
Önneredsskolan  utemiljö   presentation  studiebesök på skolan                 förslagsarbete
Fiskebäcksskolan    innemiljö       förslagsarbetestudiebesök
Östra Palmgrensgatans förskola      utemiljö    Vad behöver fåglar    för att trivas på    gården?    ...
Öraker skole, invigning
Børnehaven Kernehuset
Detta vill vi……§  En inspirerande guideline som är lätt att använda§  Ett sätt att arbeta med demokratifrågor med hjälp ...
Stabilitetskartering Göteborg           Karin Bergdahl       Geolog, Stadsbyggnadskontoret       ...
När uppkommer skred?yttre påverkan som försämrar stabiliteten                           2012-05...
Etapp 1Översiktligstabilitetskarta             Total yta med:              Lösa jordlager ca 45%...
Etapp 2 – bebyggda områden • Utredningar • GIS-databas          Översiktliga          Detaljerade   ...
2012-05-11                      • Historiskt redan kända områden                   ...
GIS-GIS-databas i Mapinfo•Beräkningssektioner•Erosion•Erosionsskydd•Foton•Förstärkningar•Kvicklera•Observationspunkter•Skr...
Stabilitetskartering Göteborg• Hela kommunen översiktligt karterad• Stöd från MSB, samarbete med SGI, Göta älvutredningen...
Vårkonferens – Göta Lejon   Fastighetsnämndens uppdrag•  Kommunfullmäktige beslutade den 19 april att  Fastighetsnämnd...
Vårkonferens – Göta Lejon     Berörda fastighetsägare och       nyttjanderättshavare•   Nästan 500 fastigheter...
Vårkonferens – Göta Lejon         Fortsatta utredningar•   Utföra fortsatta utredningar enligt den prioritetslis...
Vårkonferens – Göta Lejon        Utföra fysiska åtgärder•   Utföra de fysiska åtgärder som bedöms nödvändiga på k...
Vårkonferens – Göta Lejon       Ansökan om statsbidrag•   Statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och b...
Vårkonferens – Göta Lejon         Påbörjat projekt i Skår•   Radhus-/villaområde vid Gulsparvsgatan•   Kommunägd...
Riskarbete ipraktikenBanaVäg i Väst &VästlänkenBo LarssonProjektchef
Trafikverkets uppdrag  •  Ansvarar för långsiktig planering av    transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik,  ...
3  2012-05-23
Stora projektVi är samhällsutvecklaren som ansvararför Sveriges allra största satsningar påinfrastruktur4  2012-05-23
Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges       allra största satsningar på infrastruktur  •  Vi ansvara...
14 av Sveriges största infrastruktursatsningar                             ERTMS	  –	  NaRone...
Vad är risk?  •  Risk = Osäkerhetens effekt på mål  •  Riskhantering = Hanteringen av de      osäkerheter som på...
Vad innebär modern riskhantering?  •  Struktur    –  Risker identifieras, analyseras och bedöms enligt gemensamma  ...
Integrerad riskhantering                   INTEGRERAD RISKHANTERING                  ...
Varför riskhantering i Trafikverket?     Vi har behov av att öka förutsättningarna att nå våra mål både ur     l...
Riskhantering i olika skeden   •  Systematisk riskhantering ska tillämpas i samtliga skeden   •  Risker som identifier...
BanaVäg i Väst –   ökar växtkraften, minskar avstånden12  2012-05-23
BanaVäg i Väst   Vad: Utbyggnaden av totalt 7,5   mil högklassig fyrfältsväg   respektive dubbelspårig järnväg   m...
14  2012-05-23
Västlänken - gör det enklare att resawww.trafikverket.se/vastlanken15  2012-05-23
Detta är Västlänken •  Ca 8 km dubbelspårig järnväg, varav ca 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. •  Nya stationer i s...
Projekt Västlänken                         Bo Larsson                       ...
Projekt	  Västlänken	                                   Bo	  Larsson	            ...
Tillståndsprocessen	        Projektering	       FasRgheter	  och	  avtal	       ProdukRon	           ...
Projekteringsansvarig	                                                 Joaki...
Systematisk riskhantering – ett ständigt    pågående arbete   •  Är er en integrerad del i kvalitetsarbetet/styrning...
•  Viktigt att i ett tidigt skede diskutera och sedan fastställa begrepp,   arbetssätt inklusive rapportering/uppföljnin...
Exonaut – vårt verktyg för riskhanteringsarbetet   •  Hjälper oss få ett enhetligt arbetssätt att    jobba med riskh...
Riskarbetet   •  En kontinuerligt pågående process24  2012-05-23
”Man får alltid   betala för ett   felaktigt riskarbete”25  2012-05-23
Riskmedvetenhet26  2012-05-23
Sannolikhet och konsekvens   Inga överraskningar!   •  Agera för att minska konsekvenserna   •  Acceptera vissa kons...
E45 vid Bohus28  2012-05-23
BanaVäg i Väst – så jobbar vi   •  Projektets fem största risker (och möjligheter) är en stående punkt    som alltid...
Risklista BanaVäg i Väst                Risklistan30  2012-05-23
Riskmatris för BanaVäg i Väst                   Riskmatris31  2012-05-23
Västlänken – så jobbar vi   •  Arbete med projektets risker har börjat i ledningsgruppen.   •  Projektets fem största ...
Risklista Västlänken    Id  Händelse                           Startdatum  Slutdatum  Be...
Riskarbete ipraktikenBanaVäg i Väst &VästlänkenBo LarssonProjektchef
Göta Lejon – vårkonferens, maj 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Göta Lejon – vårkonferens, maj 2012

1,224 views

Published on

Göta Lejons årliga vårkonferens.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Göta Lejon – vårkonferens, maj 2012

 1. 1. Försäkrings AB Göta Lejon2012-05-11Vårkonferens maj 23, 2012
 2. 2. maj 23, 2012
 3. 3. Riskbedömning – Egendom/Avbrott Vattenverken i Göteborg• Riskrapport för att belysariskbilden och konsekvenserav egendomsskador och ev.efterföljande avbrott.• Senaste övergripandeanalysen 2006. maj 23, 2012
 4. 4. Slakthuset - händelserapport Beskrivning av händelsen Tidslinje, väderförhållanden, larm, vattennivåer, insatser från TK,GBG Vatten, Higab m. fl, analys av samverkande faktorer. Konsekvenser Arbetsinsats, kostnad och påverkan på kunder för Higab, GBG Vatten, TK, GL , Räddningstjänsten m. fl, kort sikt /lång sikt. Riskanalys Sannolikheten för att denna händelser kommer att upprepas . Åtgärdsförslag På kort sikt och på lång sikt maj 23, 2012
 5. 5. Göteborg och Västsvenska paketet.•  Sammanställa Gbg Stads projekt•  Riskhantering med helhetssyn•  Försäkringsbehov•  Kopplingar till TrafikverketsprojektArbetet påbörjat med Trafikkontoret Karta: Vägverket
 6. 6. Policys på gång•  Försäkringspolicy för Göteborgs Stad •  Försäkringslösning med hela staden perspektivet –Vad Gbg Stad vill som ägare. •  Beslut augusti/september 2012•  Göteborgs Stads Säkerhetspolicy •  Omarbetas enligt policyprojektet inom Staden. •  Policyn klar före sommaren 2012 •  Riktlinjer bla Riktlinjer för Riskhantering inom Göteborgs Stad under hösten 2012. •  Information / utbildning vintern 2012/13 maj 23, 2012
 7. 7. Framtidens riskhanteringsområden Göteborgs Stad• Västsvenska paketet –infrastruktur• IT – risker, Informationssäkerhet• Översvämning, Skred• Förändrad lagstiftning• Social oro• Terror/ Sabotage maj 23, 2012
 8. 8. Hur behåller vi eller minskar premiekostnaderna för staden ?Riskkontroll ( Riskhantering) §  Riskidentifiering §  Riskanalys §  Riskbehandling §  Uppföljning (kontrollplaner) maj 23, 2012
 9. 9. maj 23, 2012
 10. 10. Total egendomsskador, kr,2012-01-01 tom 2012-03-31 obs inkl självrisker Antal skador 2011-01-01--03-31 Antal Antal skadekostnadSumma egendomsskador 4 285 000 17 32 13 900Varav:Brand 770 000 3 2 850`därav anlagd brand 650 000 2 (1 st 800)Vattenskada 2 670 000* 10 24 7100därav anlagd vatten 0 0 0Inbrott /stöld 500 000 2 3 400Natur 250 000 1 0 0Övrigt 95 000 1 3 5 550 * invändigt läckage 5 120 000 15 0 *invändigt läckage 2320000 9 st utifrån kommande 1 980 000 9 *utifrån kommande 350000 1 st ** skada 5 000 000 vattenreservoar dec-10 10
 11. 11. Antal bränder år 2002 tom mars år 2012140 Totala antalet bränder120 Totala antalet anlagda bränder100 Totala antalet Skolbränder Totala antalet anlagda bränder 80 i skolor Totala antalet Förskolebränder 60 Totala antalet anlagda bränder i förskolor 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 23, 2012
 12. 12. Kostnad bränder från år 2002 tom mars 2012180 000 000160 000 000 Totala kostnaden140 000 000 bränder120 000 000 Totala100 000 000 skadekostnad skolbränder 80 000 000 60 000 000 Totala skadekostnad 40 000 000 förskolbränder 20 000 000 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 23, 2012
 13. 13. maj 23, 2012
 14. 14. Stadens systematiska brandskyddsarbete SBA processen Stadsledningskontoret, Henrik Ohlén Försäkrings AB Göta Lejons vårkonferens 11/5 -12 DatumSäkerhet och Krisberedskap
 15. 15. 1800-talets senare del utformas byggnaderna ur en Historia brandsäkerhetsaspekt 1997 Göteborgs Stads säkerhetspolicy 2004 Lagen om skydd mot olyckor 2011 TU Samordning av Göteborgs Stads systematiska brandskyddsarbete 1986 Räddningstjänstlagen 2012 Reviderad säkerhetspolicy 2003 Uppdrag utreda och kartlägga brandsäkerhetsutrustning och utbildning 2010 Revisionsrapport om brandskydd 2012 Idag 2012 Riktlinjer för Göteborgs Stads systematiska brandskyddsarbete Datum Säkerhet och Krisberedskap
 16. 16. Vad framkom från kommunrevisionen? • Bristande kommunikation mellan berörda nämnder • Bristande systematik i det löpande arbetet • Bristande information om brandskyddets kvalitet • Bristande intern kontroll DatumSäkerhet och Krisberedskap
 17. 17. Vad säger då uppdraget?Ett effektivare brandskyddsarbete ska åstadkommas inom kommunala verksamheter och fastigheter•  Samordna utbildning 1.  Helhetssyn om SBA (Skapa samsyn av vad SBA innebär utifrån ”en stad”)•  Skapa strukturer 2.  Utveckla rutiner för (Tillsammans skapa och förankra riktlinjer och•  Helhetssyn om SBA styrning och ledning rutiner att förhålla sitt SBA arbete till)•  Utveckla rutiner för 3.  Skapa strukturer (Bygga en struktur att verka i utifrån gemensamma regler) styrning och ledning 4.  Följa upp stadens (Följa upp för att veta behoven av metodstöd•  Bistå med metodstöd SBA och utbildning nivå)•  Följa upp stadens 5.  Bistå med (Framtagande av metodstöd och eventuella verktyg) SBA metodstöd (Utbildningar utifrån behov, gemensam bild av 6.  Samordna utbildning behovet) 7.  Följa upp stadens (Årlig uppföljning och återrapportering för SBA möjlighet till förbättringsåtgärder) Datum Säkerhet och Krisberedskap
 18. 18. Vad har vi att förhålla oss till? DatumSäkerhet och Krisberedskap
 19. 19. Staden är stor DatumSäkerhet och Krisberedskap
 20. 20. Kravställare Utförare / Mottagare Beroenden Gränsdragning Lokalförvaltningen System Kommunala fastighetsägare Riktlinjer för SBA SäkerhetspolicyFörsäkringskrav Försäkrings AB Göta Lejon Privata Fastighetskontoret fastighetsägare MSB Lagkrav Privata nyttjare Räddningstjänsten Storgöteborg FF Lokala regelverk SDF x 10 Stadsledningskontoret Datum Säkerhet och Krisberedskap
 21. 21. Högre och jämnare lägsta nivå Anpassa SBA Stadens SBA Nuvarande SBA Höja nivån på SBA Datum Säkerhet och Krisberedskap
 22. 22. Behov i nivåer Vem behöver vad? Kunskap KS/KF Uppföljning/ Återrapportering Utbildning/Kunskap SLK Mandat Styrdokument SDF,FF, Bolag/ Uppföljning/ Ledning Kunskap Återrapportering Styrdokument Uppföljning/ SDF,FF, Bolag/ Återrapportering Strategisk Utbildning/Kunskap Intresse Mandat Ledningens intresse SDF, FF, Bolag/ Styrdokument Ansvarig Resurser Utbildning/Kunskap Uppföljning/ Ledningens intresse Återrapportering SDF, FF, Bolag/ Styrdokument Anläggningsskötare Utbildning/Kunskap SBA dokumentation Mandat Styrdokument SDF, FF, Bolag/ Resurser Enskild SBA dokumentation Utbildning/Kunskap Datum Säkerhet och Krisberedskap
 23. 23. Hur arbetar vi framåt? DatumSäkerhet och Krisberedskap
 24. 24. SBA processen Återrapport KS / KF Tillsyn + Rapport 7 1 Inventering/Processutv 2 Framtagande styrdokument 3 Framtagande av verktyg 6 SBA E5 Sammanställd+Tillsyn SBA SBA SBA SBA 5 5 5 5 Utbilda / Utbilda / Utbilda / Utbilda / Implementera Implementera Implementera Implementera 4 4 4 4 DatumSäkerhet och Krisberedskap Drift och uppföljning – lärande process 8
 25. 25. Aktörer i arbetsgruppen Tillsynsmyndighet Räddningstjänsten Storgöteborg Försäkringsgivare Ägarrepresentant Försäkrings AB Lokalförvaltningen Göta Lejon Fastighetskontoret Samordning Stadsledningskontoret Representant SDF Fackförvaltningsrepresentant SDF Örgryte-Härlanda Socialresursförvaltning SDF Askim-Frölunda-Högsbo Idrott- och föreningsförvaltningen SDF Västra hisingen Bolagsrepresentant Förvaltnings AB Framtiden Higab DatumSäkerhet och Krisberedskap
 26. 26. Styrdokument för Göteborgs Stads SBA (”Anvisande dokument”) Säkerhetspolicy Riktlinjer för SBA i Göteborgs Stad Regler DatumSäkerhet och Krisberedskap
 27. 27. Nuläge 2012-05-11•  Inventerat reglementen, styrdokument och tidigare arbeten•  Informerat på nätverksträffar•  Träffat handläggare om nuläge (SDF, LF,FK, Rtj, GL, SocR, StR,UF,LSek)•  Synpunkts inhämtning•  Utskick till samtliga SDF, FF och Bolag•  Bildat arbetsgrupp/referensgrupp•  Processbeskrivning•  Samverkan med UBF kring brandskyddskonferens•  Arbetsgrupp påbörjat arbete med riktlinjer DatumSäkerhet och Krisberedskap
 28. 28. Tack för att ni lyssnade! Henrik Ohlén henrik.ohlen@stadshuset.goteborg.se Önskar ni få ta del av våra nyhetsutskick? Skicka i sådana fall era kontaktuppgifter till sonny.mattisson@stadshuset.goteborg.se DatumSäkerhet och Krisberedskap
 29. 29. 1+1=2 Arkitekturserier Så här har vi arbetat: En skola att tycka om
 30. 30. Programvision förÖresund-Kattegatt-Skagerrak Ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som kännetecknas av kunskapsbaserat samarbete och hållbar utvecklingInterreg IVA – binda samman regionen
 31. 31. REBUS, projekt 2010 - 201217 partners12 pilotprojekt
 32. 32. Förväntade resultatGemensamma metoder för hur barn, ungdomar, skolpersonal,arkitekter, förvaltare och entreprenörer tillsammans kan skapaen bättre och trivsammare skol- och förskolemiljö ute ochinne.Riktlinjerna ska sammanfatta metodik och erfarenheter somska stödja:Skolor/förskolors mål och läroplanerGe förslag på nya arbetssätt vid förändringar
 33. 33. Vi stödjer oss påFN:s konvention förbarns rättigheterArtikel 12 Åsiktsfrihetoch rätten till att blihördAgenda 21En prioriterad fråga ärett ökat inflytande förbarn och ungdomar ibeslut som rör derasframtid.
 34. 34. VI VILLFastighet Gemensam arbetsform KärnverksamhetArkitektur Samarbete Psykosocial miljöByggnad Gemensam utveckling LärandeFysisk utemiljö Lärande Elevdemokrati
 35. 35. Vi villfå barn och unga att upptäckaarkitektur, att se både kritiskt ochkreativt på sin närmiljö och fundera påhur de själva kan påverka den.
 36. 36. PARTER I PROJEKET FACILITATOR Arkitekt / Arkitekturpædagog SKOLA/FÖRSKOLA/ BARNEHAVE Barn/elev Pedagoger RELEVANT Rektor FØRVALTNING Övrig personalEXTERNA RESURSER Föräldrar Förvaltare/OCH KUNSKAP berörd tjänsteman Entreprenörer Försäkringsbolag Forskning Övriga
 37. 37. Fysiska/andra åtgärder ”Synlig” Värderingar, ansvar, upplevelse överenskommelse och kultur ”Osynlig”Processen
 38. 38. Vad säger läroplanen?  LPO  98  och  Lgr  11    Alla  som  arbetar  i  skolan  skall  främja   elevernas  förmåga  och  vilja  8ll  ansvar  och  inflytande   över  den  sociala,  kulturella  och  fysiska  skolmiljön.     LPFÖ  98    De  behov  och  intressen  som  barnen  själva  på   olika  säA  ger  uAryck  för  bör  ligga  8ll  grund  för   uBormningen  av  miljön  och  planeringen  av  den   pedagogiska  verksamheten.      
 39. 39. Skattegårdsvägens förskola innemiljöHur används rummet?Vi undersöker tillsammans medbarnen. Form och skala... Vad är ett rum?
 40. 40. Önneredsskolan utemiljö presentation studiebesök på skolan förslagsarbete
 41. 41. Fiskebäcksskolan innemiljö förslagsarbetestudiebesök
 42. 42. Östra Palmgrensgatans förskola utemiljö Vad behöver fåglar för att trivas på gården? Barnen har byggt fågelholkar som kommer att sättas upp på gården. Fågeltemat är något som förskolan kommer att arbeta vidare med.
 43. 43. Öraker skole, invigning
 44. 44. Børnehaven Kernehuset
 45. 45. Detta vill vi……§  En inspirerande guideline som är lätt att använda§  Ett sätt att arbeta med demokratifrågor med hjälp av den fysiska miljön.§  Barn och unga kan ta egna intiativ och få inflytande och delaktighet§  Barn och unga blir mer aktsamma om sin miljö§  Flera förvaltningar stöder varandra i arbetet och på resan till en bättre skolmiljö§  Gemensam planering
 46. 46. Stabilitetskartering Göteborg Karin Bergdahl Geolog, Stadsbyggnadskontoret 2012-05-11 Stabilitetskartering Göteborg• Kommuntäckande översiktlig kartering av förutsättningar för skred – påbörjad 2008• Bebyggda områden med osäkra stabilitetsnivåer identifierade och dokumenterade• Hänsyn till klimatfaktorer• Slutleverans september 2011 2012-05-11 1
 47. 47. När uppkommer skred?yttre påverkan som försämrar stabiliteten 2012-05-11 Etapp 1Översiktlig kommuntäckande kartering Områden med förutsättningar för skred genom analys av olika kartlager Topografi Närhet till Skredkänsliga vattendrag jordarter 2012-05-11 2
 48. 48. Etapp 1Översiktligstabilitetskarta Total yta med: Lösa jordlager ca 45% Zon 1 60 km2 15% Zon 2 140 km2 30% Fast mark ca 55% 2012-05-11 Etapp 2 befintlig bebyggelse - 670 områden 2012-05-11 3
 49. 49. Etapp 2 – bebyggda områden • Utredningar • GIS-databas Översiktliga Detaljerade •Översiktliga •Detaljerade •(Fördjupade) 2012-05-11Generellt gällerÖversiktlig utredning F<2,0Detaljerad utredning F<1,5 2012-05-11 4
 50. 50. 2012-05-11 • Historiskt redan kända områden (t.ex. Linnarhult, Kvibergsbäcken) • Några områden med ny information (t.ex. del av Skår) • Huvudsakligen kommunal mark• Materialet analyseras för fortsattprioritering, 20-tal områden som behövervidare utredning för eventuella åtgärder• Fördjupad utredning för del av Skårigångsatt. FK driver ärendet. 2012-05-11 5
 51. 51. GIS-GIS-databas i Mapinfo•Beräkningssektioner•Erosion•Erosionsskydd•Foton•Förstärkningar•Kvicklera•Observationspunkter•Skredärr•Stabilitetsklassning•UtredningsnivåLänkar till PM 2012-05-11 Möjliga åtgärder enklare mer avancerade • Ytterligare utredning • Avschaktning • Utflackning • Erosionsskydd • Stödfyllning 2012-05-11 6
 52. 52. Stabilitetskartering Göteborg• Hela kommunen översiktligt karterad• Stöd från MSB, samarbete med SGI, Göta älvutredningen• > 2000 bebyggda områden studerats• 52 km2 undersökts vidare (670 områden)• 93 % av den undersökta ytan stabil vid befintlig markanvändning• 7 % (3,6 km2) av den undersökta ytan uppnår ej rekommenderad säkerhetsnivå, varav 0,5 % (0,28 km2 ) har mycket låg säkerhet 2012-05-11 Fortsatt arbete • Analys, prioriteringsordning • Information till berörda fastighetsägare • Kompletterande utredningar och undersökningar • Fysiska åtgärder vid behov • Uppdatering databas • Planering och bygglov 2012-05-11 7
 53. 53. Vårkonferens – Göta Lejon Fastighetsnämndens uppdrag•  Kommunfullmäktige beslutade den 19 april att Fastighetsnämnden får uppdraget att: •  Utföra fortsatta utredningar som i stabilitetskarteringen bedömts nödvändiga samt ytterligare utredningar som därefter kan tillkomma •  På kommunens mark utföra de fysiska åtgärder som är nödvändiga med anledning av utförda stabilitetsutredningar för att uppnå tillfredsställande stabilitet för befintlig bebyggelse •  Samordna kommunens ansökningar om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 11 maj 2012
 54. 54. Vårkonferens – Göta Lejon Berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare•  Nästan 500 fastigheter, varav ungefär hälften privatägda och hälften kommunägda•  85 tomträttsupplåtna fastigheter•  Cirka 40 nyttjanderättshavare 11 maj 2012
 55. 55. Vårkonferens – Göta Lejon Fortsatta utredningar•  Utföra fortsatta utredningar enligt den prioritetslista som tagits fram•  Informera berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare i samband med utredningarna•  Särskilt informationsmöte kommer hållas för berörda kommunala förvaltningar och berörda kommunala bolag kommer kontaktas•  Utredningarna bekostas av kommunen oavsett om marken är kommunägd eller privatägd 11 maj 2012
 56. 56. Vårkonferens – Göta Lejon Utföra fysiska åtgärder•  Utföra de fysiska åtgärder som bedöms nödvändiga på kommunägd mark•  Stödja privata fastighetsägare i form av hjälp med information, arrangera möten eller dylikt 11 maj 2012
 57. 57. Vårkonferens – Göta Lejon Ansökan om statsbidrag•  Statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förebyggande åtgärder•  Upp till 60 % av de bidragsberättigade kostnaderna eller max 60 % av det hotade objektets värde•  Ansökan för såväl kommunägda som privatägda fastigheter 11 maj 2012
 58. 58. Vårkonferens – Göta Lejon Påbörjat projekt i Skår•  Radhus-/villaområde vid Gulsparvsgatan•  Kommunägd mark upplåten med tomträtt•  Områdets låga stabilitet är inte tidigare känd•  Fördjupad utredning pågår och beräknas vara klar i början av juni 11 maj 2012
 59. 59. Riskarbete ipraktikenBanaVäg i Väst &VästlänkenBo LarssonProjektchef
 60. 60. Trafikverkets uppdrag •  Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart •  Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar •  Verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal •  Prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring2 2012-05-23
 61. 61. 3 2012-05-23
 62. 62. Stora projektVi är samhällsutvecklaren som ansvararför Sveriges allra största satsningar påinfrastruktur4 2012-05-23
 63. 63. Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur •  Vi ansvarar för att genomföra mycket stora eller speciellt komplexa investeringsprojekt •  Vi skapar förutsättningar för goda transportmöjligheter i hela landet •  Vi är en av landets största byggherrar •  Vår verksamhet spänner från förstudie till planering och byggnation •  Vi omsätter ca 10-15 miljarder kronor per år5 2012-05-23
 64. 64. 14 av Sveriges största infrastruktursatsningar ERTMS  –  NaRonellt  -­‐  2030     170  miljarder  totalt   10-­‐15  miljarder/år   Ådalsbanan  -­‐  2012     Kiruna  -­‐  2012   E4  Sundsvall  -­‐  2015     BanaVäg  Motala-­‐Mjölby  -­‐  2012/2013   E18  Hjulsta-­‐Kista  -­‐  2014     BanaVäg  i  Väst  -­‐  2012     Norra  länken  -­‐  2015     Marieholmsförbindelsen  -­‐  2021     Förbifart  Stockholm  -­‐  2020     Västlänken  -­‐  2028   Citybanan  -­‐  2017   Mälarbanan  -­‐  2015/2022     Hallandsås  -­‐  2015    6 2012-05-23
 65. 65. Vad är risk? •  Risk = Osäkerhetens effekt på mål •  Riskhantering = Hanteringen av de osäkerheter som påverkar våra mål. Dagens moderna definition av risk är neutral, eftersom effekten av en realiserad risk mycket väl kan vara positiv, likväl som negativ. Definitioner - ISO 310007 2012-05-23
 66. 66. Vad innebär modern riskhantering? •  Struktur –  Risker identifieras, analyseras och bedöms enligt gemensamma mål och kriterier –  Samma modell används i alla enheter •  Systematik –  Riskhantering sker löpande i verksamheten –  System för att fånga upp tidiga varningstecken •  Integration –  Riskhantering är en del av vardagen med ett tydligt gränssnitt till kontinuitets- och incident-/krishantering i verksamheten –  Alla risker omhändertas – även de som är svåra att mäta och kvantifiera8 2012-05-23
 67. 67. Integrerad riskhantering INTEGRERAD RISKHANTERING Riskhantering Kontinuitetshantering Incidenthantering Krishantering Ekonomi Trafiksäkerhet Arbetsmiljö Miljö Säkerhet Övriga sakområden Integrerad riskhantering innebär att processerna för risk-, kontinuitets-, kris- och incidenthantering är samordnade och täcker alla sakområden så som exempelvis ekonomi, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.9 2012-05-23
 68. 68. Varför riskhantering i Trafikverket? Vi har behov av att öka förutsättningarna att nå våra mål både ur ledningens och projektledningens perspektiv. ”Det övergripande målet för Trafikverkets riskhantering är att identifiera samt – på ett relevant och kostnadseffektivt sätt – behandla de risker som kan påverka Trafikverkets förutsättningar att nå verkets mål.”10 2012-05-23
 69. 69. Riskhantering i olika skeden •  Systematisk riskhantering ska tillämpas i samtliga skeden •  Risker som identifieras i tidiga skeden innan de är aktuella dokumenteras och lämnas över till senare skeden. Dessa risker ska lyftas i riskrapport. •  Riskhantering sker på samma sätt i varje skede11 2012-05-23
 70. 70. BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden12 2012-05-23
 71. 71. BanaVäg i Väst Vad: Utbyggnaden av totalt 7,5 mil högklassig fyrfältsväg respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan Varför: För förbättrad framkomlighet, säkerhet och miljö Kostnad: Budget 13,6 miljarder (i 2010 års prisnivå) Trafikstart: Utbyggnaden av väg och järnväg sker etappvis, allt beräknas vara klart 201213 2012-05-23
 72. 72. 14 2012-05-23
 73. 73. Västlänken - gör det enklare att resawww.trafikverket.se/vastlanken15 2012-05-23
 74. 74. Detta är Västlänken •  Ca 8 km dubbelspårig järnväg, varav ca 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. •  Nya stationer i staden – vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. •  Ger ökad kapaciteten för tågtrafiken med genomgående linjer. •  En förutsättning för att tågtrafiken i Västsverige ska Västlänkens sträckning kunna utvecklas.16 2012-05-23
 75. 75. Projekt Västlänken Bo Larsson Projektstab & Upphandling Ekonomi Lillian Brunbäck Katarina Delvret Information Kerstin Olsson Tillståndsprocessen Projektering Fastigheter & avtal Produktion Bo Lindgren Joakim Jonsson Hans Magnusson Vakant   Ledningsgrupp projekt Västlänken17 2012-05-23
 76. 76. Projekt  Västlänken   Bo  Larsson   Projektstab  &   Upphandling   Ekonomi   Lillian  Brunbäck   Katarina  Delvret   Projektassistent   InformaRon   Kers4n  Olsson   Mät   Projektplanering   Kalkyl   Mar4n  Samuelsson   Sara  Hederos   SystemaRsk     Datasamordning   kravhantering   Niklas  Lindberg   Risk,  miljö,   kvalitet  o   Berndt  Persson   Arbetsmiljö   Karin,  Johannson   Mira  Andersson   Ovuka   Estelle  Hageland   Bengt  Högberg   Tillståndsprocessen   Projektering   FasRgheter  &  avtal   ProdukRon   Bo  Lindgren   Joakim  Jonsson   Hans  Magnusson   Vakant  18 2012-05-23
 77. 77. Tillståndsprocessen   Projektering   FasRgheter  och  avtal   ProdukRon   Bo  Lindgren   Joakim  Jonsson   Hans  Magnusson   X   Tillåtlighet   Anläggningsgemensamt   Etablerings-­‐  och     Trafik  i  byggskede   Va[enverksamhet,  MKB   Leif  Jendeby   Avvecklingsfrågor   Avvaktande   Mira  Andersson  Ovuka   Jenny  Midler   Mar4n  Upmanis   Linnea  Lindqvist   Mobility  management/   StaRoner   Trafik   Bo  Näverbrant   På  gång   Samråd  järnvägsplan   Linje   HuvudRdsplan   Per  Lerjefors   Övriga  anläggningar  19 2012-05-23
 78. 78. Projekteringsansvarig   Joakim  Jonsson       Planering  och  uppföljning   KonsultadministraRon   BIM   Niklas  Lindberg   Anläggningsgemensamt   StaRoner   Linje   Leif  Jendeby   Bo  Näverbrant   Per  Lerjefors   Övriga  anläggningar   Geoteknik   Konstbyggnader   Samordning  av     Anders  Hansson   Peter  Harryson   Järnvägsplan  inkl  MKB   Linje  och  inkopplings-­‐   Johnny  Lindberg     Punkter     Per-­‐Inge  Nordström   Bergteknik   Miljö/   Olle  Olofsson   omgivningspåverkan   Haga   Mira  Andersson  Ovuka   Avvakta   Hydrogeologi     BEST/dri`  och  underhåll   Korsvägen   På  gång     Liu  Gang  och  Sven  Lindahl   Avvakta   Ledningsomläggning   Risk,  säkerhet/InstallaRon   CentralstaRonen   Mark  och  avva[ning   Behnam  Shahriari   Avvakta   Lennart  Holmström   Trafik   Stellan  Tengroth  +  1   (på  gång)    20 2012-05-23
 79. 79. Systematisk riskhantering – ett ständigt pågående arbete •  Är er en integrerad del i kvalitetsarbetet/styrning/uppföljning. Inte en enskild process . •  Alla måste vara delaktiga – det är viktigt att ledningen visar att detta är viktigt genom att prioritera möten där projektets riskhantering behandlas. •  Viktigt att hitta ett sätt att samarbeta med leverantörerna i riskarbetet. •  Koppla riskarbetet till prognosarbetet. Vad kostar riskerna om de faller ut och vad kostar det att åtgärda dem? Kostnad/nytta-aspekten.21 2012-05-23
 80. 80. •  Viktigt att i ett tidigt skede diskutera och sedan fastställa begrepp, arbetssätt inklusive rapportering/uppföljning samt vad som ska riskhanteras så att alla har samma bild av projektets riskhantering. •  Krångla inte till det. Det ska vara enkelt att rapportera sina risker och att sedan jobba med dem. Hitta inte på massa krångliga risker, fokus är pågående arbete och risker kopplade till det. •  Högt till tak – alla ska ”våga” lyfta sina risker och ingen ska hängas ut för de risker som identifieras.22 2012-05-23
 81. 81. Exonaut – vårt verktyg för riskhanteringsarbetet •  Hjälper oss få ett enhetligt arbetssätt att jobba med riskhantering som ett stöd för effektiv projektverksamhet. •  Systemstödet underlättar dokumentation, rapportering och visualisering av risker i våra projekt kopplat mot Tid, Kostnad och Innehåll (TKI).23 2012-05-23
 82. 82. Riskarbetet •  En kontinuerligt pågående process24 2012-05-23
 83. 83. ”Man får alltid betala för ett felaktigt riskarbete”25 2012-05-23
 84. 84. Riskmedvetenhet26 2012-05-23
 85. 85. Sannolikhet och konsekvens Inga överraskningar! •  Agera för att minska konsekvenserna •  Acceptera vissa konsekvenser27 2012-05-23
 86. 86. E45 vid Bohus28 2012-05-23
 87. 87. BanaVäg i Väst – så jobbar vi •  Projektets fem största risker (och möjligheter) är en stående punkt som alltid kommuniceras internt i projektet. •  Lyfts även högre upp i organisationen på styrgruppens avstämningar. •  Sätter fokus på riskarbetet, visar att det är viktigt, man gör alla (både i projektet och ledningen) medvetna om vilka riskerna men även vilka möjligheter som finns.29 2012-05-23
 88. 88. Risklista BanaVäg i Väst Risklistan30 2012-05-23
 89. 89. Riskmatris för BanaVäg i Väst Riskmatris31 2012-05-23
 90. 90. Västlänken – så jobbar vi •  Arbete med projektets risker har börjat i ledningsgruppen. •  Projektets fem största risker (och möjligheter) blir en stående punkt som alltid kommuniceras internt i projektet. •  Risklistan behandlas på styrgruppens möten. •  Sätter fokus på riskarbetet, visar att det är viktigt, man gör alla (både i projektet och ledningen) medvetna om vilka riskerna men även vilka möjligheter som finns.32 2012-05-23
 91. 91. Risklista Västlänken Id Händelse Startdatum Slutdatum Behandling Riskägare Acc RP 18 Omvärldens planering är ej synkad med Västlänken och 2012-09-01 2014-12-31 Bo Lindgren Ja 25 utan vår möjlighet att påverka. 16 Resursbrist inom Västlänkens organisation kopplad till 2012-02-27 2013-12-31 Ja 20 resursplanering inom Verksamhetsområdet. Bo Larsson 24 Villkor i tillåtligheten på grund av omvärldens krav. 2012-02-27 2013-12-31 Ja 20 Bo Lindgren 15 Oklara gränsytor mot Västsvenska paketet och kring 2012-02-27 2013-02-28 Bo Larsson Ja 16 uppdragets omfattning. 13 Resursbrist hos projektören. 2012-09-01 2014-07-31 Joakim Johnsson Ja 15 12 Ej erhållen tillåtlighet bland annat pga riksintresset för 2012-02-27 2013-12-31 Ja 15 kulturmiljön. Bo Lindgren 21 Otydliga mål, innehåll i uppdraget, roller, ansvar och 2012-02-27 2014-12-31 Ja 12 befogenheter inom organisationen. Bo Larsson 14 Motstånd från den politiska opinionen. 2012-02-27 2014-12-31 Ja 10 Bo Larsson 22 Upptäcker att tidplanen är orimlig. 2012-02-27 2012-12-31 Ja 9 Bo Larsson 23 Allmänhetens opinion. 2012-02-27 2014-12-31 Kerstin Olsson Ja 9 17 Upphandlingsprocessen försenas 2012-02-27 2012-06-22 Lilian Brunbäck Ja 833 2012-05-23
 92. 92. Riskarbete ipraktikenBanaVäg i Väst &VästlänkenBo LarssonProjektchef

×