Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH
ODK SIMP SZCZECIN
Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Mechaników
Polskich jako organizacja
pozarządowa w myśl
postanowień swojego statutu,...
SIMP w szczególności zajmuje
się
przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania
uprawnień energetycznych oraz prze...
Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci, ujętych w Załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministr...
Przy Ośrodku SIMP powołana jest przez
Urząd Regulacji Energetyki Komisja
Kwalifikacyja do sprawdzania wymaganych
kwalifika...
Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu
przez zdającego w drodze egzaminu ustnego
wiedzy i umiejętności w zakresie ek...
GRUPA 1
GOSPODARKA ODPADAMI
Ośrodek SIMP organizuje kursy
przygotowujące do egzaminu
pozwalającego na uzyskanie
świadectwa kwalifi...
UDT
TDT
Kursy w zakresie urządzeń
transportu bliskiego (UTB)
i przygotowanie do
egzaminów wymaganych
przez Urząd Dozoru
Te...
ODK SIMP
U
D
T
T
D
T
S
I
M
P
P
R
S
T
Ü
V
Kursy dla osób ubiegających się
o certyfikat spawacza nadawany przez
Urząd Dozoru...
SUPLEMENT CERTYFIKATÓW
Certyfikaty są uznawane
w krajach Unii Europejskiej.
Przykładowe kursy
Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń
wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (uprawnienia
URE);
Obsł...
Przykładowe kursy
Obsługa, konserwacja oraz montaż
urządzeń, instalacji i sieci gazowych
(uprawnienia URE);
Kierowca wózkó...
Projekty unijne POKL
Od 2008 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek
Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje
program...
PROJEKTY POKL
Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie
atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:
• u...
Ośrodek Doskonalenia
Kadr SIMP w Szczecinie
realizuje projekty:
"Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie
uczniów szkól zawod...
Rezultaty i efekty:
Około 3000
uczniów wzięło
udział w
projektach;
Około 3000 uczniów
otrzymało wsparcie
doradcze w zakres...
PODSUMOWANIE
Problematyka projektów jest przykładem
podejmowania działań na rzecz gospodarki
narodowej i edukacji w myśl p...
Działalnośćedukacyjnauprawniona
przez SIMP:
Szkolenie dla uczniów
w systemie
pozaszkolnym
potwierdzone
dokumentacją SIMP
U...
•
DANE KONTAKTOWE
ODK SIMP Szczecin
ul. Sabały 11 a 71-341 Szczecin
telefon/fax: (91) 44 20 007
e-mail: odk.simp@neostrada...
Prezentacja simp odk g.gadomska
Prezentacja simp odk g.gadomska
Prezentacja simp odk g.gadomska
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Samorząd w II i III RP
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Prezentacja simp odk g.gadomska

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Prezentacja simp odk g.gadomska

 1. 1. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN
 2. 2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną związaną z podwyższaniem, doskonaleniem i uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i szkolnych.
 3. 3. SIMP w szczególności zajmuje się przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania uprawnień energetycznych oraz przeprowadzaniem egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowaniem do egzaminów wymaganych przez Urząd DozoruTechnicznego (UDT) lubTransportowy Dozór Techniczny (TDT) szkoleniem i egzaminem pozwalającym na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SIMP w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową szkoleniem dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd DozoruTechnicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS),TÜV, SIMP itp.
 4. 4. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, ujętych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ) – Grupy: 1,2 i 3, oprócz innych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę szczególne zagrożenia na jakie są narażeni, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w danej grupie. UPRAWNIENIA ENERGETYZNE (SEPOWSKIE)
 5. 5. Przy Ośrodku SIMP powołana jest przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyja do sprawdzania wymaganych kwalifikacji energetycznych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). KOMISJA KWALIFIKACYJNA
 6. 6. Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu przez zdającego w drodze egzaminu ustnego wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, których dotyczy sprawdzana kwalifikacja. Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwa kwalifikacyjne uznawane są również w krajach Unii Europejskiej.
 7. 7. GRUPA 1
 8. 8. GOSPODARKA ODPADAMI Ośrodek SIMP organizuje kursy przygotowujące do egzaminu pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową.
 9. 9. UDT TDT Kursy w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowanie do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT) ODK SIMP
 10. 10. ODK SIMP U D T T D T S I M P P R S T Ü V Kursy dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS),TÜV, SIMP itp.
 11. 11. SUPLEMENT CERTYFIKATÓW Certyfikaty są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
 12. 12. Przykładowe kursy Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (uprawnienia URE); Operator kotłów grzewczych (uprawnienia URE); Obsługa, konserwacja oraz montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (uprawnienia URE);
 13. 13. Przykładowe kursy Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci gazowych (uprawnienia URE); Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym z bezpieczną wymianą butli LPG (uprawnienia UDT); Dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG (uprawnienia TDT); Operator podestów ruchomych przejezdnych (uprawnienia UDT);
 14. 14. Projekty unijne POKL Od 2008 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje program doskonalenia i uzupełniania kwalifikacji uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych. Ośrodek realizuje projekty unijne, które wychodzą naprzeciw proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom w kształceniu zawodowym.
 15. 15. PROJEKTY POKL Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez: • uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku, • nadanie kompetencji zawodowych dzięki uzyskanym uprawnieniom do wykonywania pracy zgodnie z wymaganymi przepisami, • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, • wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych (ZSZ oraz Technika) mieszkających w województwie zachodniopomorskim w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego.
 16. 16. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje projekty: "Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkól zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji" – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego" - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 17. 17. Rezultaty i efekty: Około 3000 uczniów wzięło udział w projektach; Około 3000 uczniów otrzymało wsparcie doradcze w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej, motywacji do nauki i potwierdzania zdobytych kwalifikacji oraz podniesienia poziomu samooceny zawodowej i zaufania we własne siły; - 1108 osób uzyskało świadectwa kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych; - 430 uczestników projektów uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz podestów ruchomych przejezdnych, 15 szkół zawodowych z województwa zachodniopomorskie go uczestniczyło bądź uczestniczy w projektach;
 18. 18. PODSUMOWANIE Problematyka projektów jest przykładem podejmowania działań na rzecz gospodarki narodowej i edukacji w myśl postanowień zawartych w statucie SIMP i założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 19. 19. Działalnośćedukacyjnauprawniona przez SIMP: Szkolenie dla uczniów w systemie pozaszkolnym potwierdzone dokumentacją SIMP Udział w egzaminach zawodowych Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania pod kątem aktualnych potrzeb rynku Współpraca ze szkołami zawodowymi w zakresie popularyzowania nowych technologii (np. związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i przedsiębiorczością w szerokim rozumieniu) Doradztwo zawodowe i doradztwo w zakresie modelu współpracy z przedsiębiorcami – pomoc i pośrednictwo w organizowaniu praktyk zawodowych i wycieczek do nowoczesnych miejsc pracy.
 20. 20. • DANE KONTAKTOWE ODK SIMP Szczecin ul. Sabały 11 a 71-341 Szczecin telefon/fax: (91) 44 20 007 e-mail: odk.simp@neostrada.pl e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl www: odksimp.com.pl

Views

Total views

513

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×