Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UTICAJ POLOŽAJA UŠITAKA NA KONAČAN IZGLED BLUZE

276 views

Published on

Moda i stil su se tokom vremenom menjali, kao i forma samog odevnog predmeta. Pomeranjem
konstrukcionih linija, kao i pozicije ušitaka, može se dobiti veliki broj različitih modela. Na primeru bluze prikazana
je klasična manipulacija ušicima i njihov uticaj na konačan izgled prednjeg dela bluze. Tradicionalno modelovanje u
dvodimenzionalnim formama danas je zamenjeno savremenim načinom unapred projektovanog izgleda odevnih
predmeta uz pomoć CAD sistema. U kratkom vremenskom periodu sa što manje intervencije na osnovnom modelu
mogu se dobiti neograničene varijacije baznog modela bluze

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

UTICAJ POLOŽAJA UŠITAKA NA KONAČAN IZGLED BLUZE

  1. 1. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 243 UTICAJ POLOŽAJA UŠITAKA NA KONAČAN IZGLED BLUZE THE INFLUENCE OF DART POSITIONS ON THE FINAL LOOK OF A BLOUSE Ljubica Jovanović, Kristina Radovanović, Marko Ilić, Danijela Paunović, Gordana Čolović Visoka strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd Apstrakt: Moda i stil su se tokom vremenom menjali, kao i forma samog odevnog predmeta. Pomeranjem konstrukcionih linija, kao i pozicije ušitaka, može se dobiti veliki broj različitih modela. Na primeru bluze prikazana je klasična manipulacija ušicima i njihov uticaj na konačan izgled prednjeg dela bluze. Tradicionalno modelovanje u dvodimenzionalnim formama danas je zamenjeno savremenim načinom unapred projektovanog izgleda odevnih predmeta uz pomoć CAD sistema. U kratkom vremenskom periodu sa što manje intervencije na osnovnom modelu mogu se dobiti neograničene varijacije baznog modela bluze. Ključne reči: dizajn, modelovanje, manipulacija ušicima, CAD Abstract: Fashion and style have changed over time, as well as the form of the garment. By moving structural lines, as well as the position of darts,we can obtain a large number of different models. Using a blouse as an example, this paper demonstrates the classic manipulation of darts, and their influence on the final look of the front of the blouse. Traditional modelling in two-dimensional forms has now been replaced by the modern pre-designed layout of clothing with the help of the CAD system. In a short period of time, with as little intervention as possible, unlimited variations of the basic blouse model can be obtained. Key words: design, modeling, dart manipulation, CAD 1. UVOD Kroz istoriju civilizacija, oblik odeće se menjao. Na stil odevanja uticali su razni faktori (atmosferske prilike, društveno uređenje, odnos između polova, način života, ekonomske prilike, modni trendovi, društvene grupe, globalizacija…). Odeća je kroz istoriju promenila i svoju formu, konstrukciju, vrste materijala koji se koriste, tehnologiju i postupke izrade. Moderne forme inspirisane različitim kulturama, sve inovativniji pametni tekstil predstavlja modelarima i dizajnerima kompleksan zadatak da osmisle funkcionalni a istovremeno modni odevni predmet i njihov način izrade. Danas je odeća više nego ikad prilagođena ljudskom telu i veoma je bitan faktor u dizajnu načina života savremenog čoveka. Mi sebe izražavamo i predstavljamo u spoljnom svetu svojim načinom odevanja. Odevanje je komunikacija. Odećom pokazujemo svoj stav, karakter, raspoloženje, indetifikaciju sa određenom grupom, profesiju, socijalni položaj, itd. Zajednička želja svim ljudima je da se osećaju udobno u odeći koju nose. Odevanje je pojam koji je mnogo širi od mode i naglašava funkcionalni aspekt, dok moda ističe estetski, socijalni i ekonomski faktor u prvi plan. Odeća može biti izraz umetnosti, dizajna ili jedan od oblika modnog izraza [6] Modni stilovi posebno ženskog odevanja dokaz su ekstravagancije u modi prethodnih decenija. Ženska bluza, koja je sa svojim visokim okovratnikom podsećala na muške košulje, nošena je u neobaveznim, dnevnim varijantama. S vremenom je postala uniforma svih radnih žena [1]. Bez obzira kom period i kom stilu pripada ženska bluza kao bazni odevni predmet ima ulogu da istakne antropološke karakteristike ženskog tela i nove modne tendencije. Cilj ovog istraživanja je da prikaže osnovnu manipulaciju ušicima kao neophodni uslov da se iz osnovnih krojeva redizajniraju i premodeluju u nove dizajnerske forme.
  2. 2. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 244 2. UŠICI NA GORNJIM ODEVNIM PREDMETIMA Prilikom oblikovanja odeće uvek se mora imati u vidu ljudska figura sa svim fiziološkim karakteristikama. Odeća ne sme da sputava pokrete, mora da dozvoljava disanje kože pružajući optimalnu temperaturnu izolaciju. Odevni predmet uvek ima specifičnu namenu. Prema podeli po SRPSISO 3536 standardima bluza spade u gornje odevne predmete. Po svojoj baznoj konstrukciji ima iste konstrukcione linije kao i haljina do linije bokova. Ušici su bitan deo za formiranje konačne forme odeće, jer omogućavaju tekstilnim površinama da se prilagode obliku tela, položaju grudi i modnom trendu. Postoje dve glavne komponente ušitaka: tačka, poznata kao vrh, i krajevi, koji počinju na najširem delu ušitka. Ušicima se formira izbočina na prsima, bokovima, ramenima ili laktovima. Ušici mogu biti zaobljeni ili ravni, jednostruki ili dvostruki, s jednim ili dva vrha, ali je bitno da vrh dođe do zaobljenja na ženskom telu, tako da omogući najbolju moguću 3D formu na gotovom odevnom proizvodu. Njihova širina, dužina, oblik i mesto zavise od modela i izgleda kroja, pa je potrebno stalno menjati njihov položaj, dužinu i oblik. Ušici se uglavno šiju na naličju, osim u slučajevima kada imaju dekorativnu svrhu. Prorezani ušici na naličju moraju se raspeglavati otvoreni. Pre izrade ušitaka treba proveriti da li odabrani kroj dobro pristaje osobi kojoj je namenjen. Dorada se obavlja prema svojstvima tekstilne površine [2]. Prilikom modelovanja grudnog ušitka na prednjem delu klasične bluze potrebno znati da se:  Vrh ušitka označava se unutar kruga grudi i mora biti usmeren ka vrhu oznake (tačke) grudi (slika 1). Slika 1. Linije sečenja i otvaranja za ušitke sa centrom u grudnoj tački  Vrh ušitka ne sme izlaziti iz grudnog kruga.  Ugao ušitka mora biti mali.
  3. 3. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 245  Dubina ušitka je određena udaljenošću od početka linije šava do grudnog kruga ili grudne tačke.  Ušitak završava na ili unutar grudnog kruga.  Svi ušici treba da se pružaju do grudnog kruga, to je minimalna dubina ušitka.  Ušitak se uobičajeno ne proteže preko grudne tačke, to je takozvana maksimalna dubina ušitka.  Obe spoljašnje linije ušitka moraju biti jednake dubine.  Ako jedan ušitak ima veći ugao od drugog, ušitak s većim uglom biće produbljen u području grudi.  Ako su oba ušitka gotovo jednake veličine i započinju u različitim šavnim linijama, tada će se oba završiti na grudnom ušitku ili malo unutar grudnog ušitka.  Ako je modelovanje izvršeno sa dva ušitka na istoj liniji, tada će se oba protezati gotovo do grudne tačke.  Sastavljen ušitak će se protezati gotovo do grudne tačke jer će tu bolje pristajati izbočenje nastalo tim ušitkom.  Ako su dva ušitka na različitim šavnim linijama produbljena do grudne tačke, izgubiće se višak materijala i odevni predmet će mnogo bolje pristajati.  Kada dva ušitka započinju u istoj liniji, oba ne mogu završavati do grudne tačke. Vrhovi ušitka mogu biti jednake udaljenosti od grudne tačke ili se jedan vrh može nalaziti do grudne tačke, a drugi unutar kruga grudi.  Veličina ušitka zavisi od ugla na vrhu ušitka, ako je oblina veća, onda je veće i izbočenje koje čini ušitak, odnosno ugao ušitka je veći pa je time veličina ušitka veća. 3. UTICAJ POLOŽAJA UŠITAKA NA KONAČAN IZGLED Cilj ovog istraživanja je prikaz kako uz pomoć pomeranja pozicije ušitka dobijamo različite modele. Ušici prostorno i vizuelno utiču na konačan izgled odevnog predmeta. Premodelovanjem baznog oblika na novi, stvara se potpuno nova forma odevnog predmeta. Dizajneri koji su uključeni u supermoderni wardrobe i dekonstrukciju, bave se pitanjem odnosa tela i odeće u interakciji s okolinom. Najčešće su inspirirani tehnološkim inovacijama i usmereni ka izrađivanju praktičnih, funkcionalnih i inteligentnih odevnih predmeta. Kako bi olakšali pojedincu život u ubrzanom svetu izrađuju odeću koja ima "ulogu druge kože", odnosno omogućavaju pojedincima povezivanje sa njihovim telom, aktivnostima i okruženjem. Od višestrukih mogućnosti izbora linija sečenja na bluzi, modelovano je nacrtano i sašiveno 10 prednjih delova bluze. Na slici 2. dat je postupak modelovanja prednjeg dela bluze. Slika 2. Manipulacija i modelovanje ušitaka koji polaze iz kraja ramena (6) i sredine vratnog otvora (3)
  4. 4. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 246 Preispitujući odnos između tela i odeće, specifičan je i interes za manipulacijom površinskih struktura, nepravilnih oblika koji krive i dislociraju elemente odeće. Ovaj princip je okarakterisan kao novo promišljanje o modi. Sva odeća ima društvenu, psihološku i fizičku funkciju. Neka kategorija može biti naglašenija u odnosu na drugu. Poslovno odelo ima socijalno (društveno) obeležavanje bogatstva i statusa, dok vojna uniforma funkcioniše psihološki instaliranjem straha ili impresijom autoriteta. Sa supermodernom odećom, naglašene su fizičke funkcije odevnih predmeta. Praktičnost i korisnost su najvažniji, ne samo u konstrukciji odeće, već i u njihovom izgledu [3]. Ali da bi se dostigli novi dizajnerski zahtevi potrebno je usavršiti tehnike modelovanja na baznim konstrukcijama kao što je prednji deo bluze. Na osnovu prikazane manipulacije ušitaka, urađene su skice gotovih odevnih predmeta, slika 4. Slika 4. Dizajnirani crteži ženske bluze nastali promenom položaja ušitaka na prednjem delu.
  5. 5. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 247 Na slici 5. prikazane su još neke od mogućih varijanti ušitaka koji menjaju vizuelni izgled bluze. U eksperimentalnom delu nije istraživana manipulacija ušitaka na leđnom delu bluze, kao ni razlika u površini potrebnog materijala nastala prilikom savijanja i premodelovanja ušitaka. Slika 5. Ušici postavljeni iz vratnog, ramenog, bočnog donjeg dela bluze. Savremeni način proizvodnje na CAD sistemu omogućava da se ovakav postupak premodelovanja znatno ubrza, da se postupkom vizualizacije unapred virtualno sašivenog modela uoče sve karakteristike novonastalog modela, predvidi utrošak materijala, skrati postupak cele konstrukcione pripreme. Ovako savladane klasične manipulacije ušicima tek daju izazov za nov dizajn kao što je prikazano na slici 6. Slika 6. Manipulacija ušicima nastala tehnikom drapiranja tekstilnih površina 4. ZAKLJUČAK Premodelovanjem ušitaka na osnovnom modelu bluze dobili smo više različitih modela. Usvajajući fizičke karakteristike tekstilnih površina, oblika samih ušitaka, dobili smo samo neke od mogućih varijacija ženske bluze. Potrebno je da se u početnoj fazi savladaju osnovne tehnike modelovanja, vodeći pri tom računa da se ne naruši struktura i površina prednjeg dela bluze, koja treba u svakoj promeni da naglasi novonastalu formu, a da ne izgubi funkcionalnost. Tradicionalni način postavljanja ušitaka koji se prošivaju sve više predstavlja samo bazu za primenu tehnika drapiranja i pronalaženja novih formi uslovljenih karakteristikama dizajnerskih inspiracija (arhitektura, istorija, origami tehnike…), oplemenjivanja tekstila kao i složenih komponenti pametne odeće. 5. LITERATURA [1] Loschek I., When Clothes Become Fashion, Design and Innovation Systems, Berg, Oxford, 2009
  6. 6. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 248 [2] Ujević, Rogale, Hrastinski, Gerš ak, Dragč ević, Lovrić, Tehnike konstruiranja i modeliranja odeće, Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb, 2000. [3] Končić J., Oblikovanje modne kolekcije na principu dekonstrukcije zaštitne odjeće, International Interdisciplinary Journal of Young Scientists from the Faculty of Textile Technology [4] http://www.surefitdesigns.com/Enlarging_Adjust-A-Bust_Template.pdf [5] http://wannabemagazine.com/istorija-mode-1890-1900/ [6] http://thesewingcorner.blogspot.rs/2012/10/how-to-calculate-your-bust-dart-size.html

×