Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

verske usluge, javne nabavke

335 views

Published on

javne nabavke verskih usluga za preseljenje groblja

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

verske usluge, javne nabavke

  1. 1. Република Србија УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. 404-02-2859/13 Датум, 07.02.2014. године Београд ПД РБ „КОЛУБАРА“ Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ Светог Саве бр.1 Лазаревац Поводом ваше допуне захтева број 4-4.5-35-86/14-1 од 31.01.2014. године, којим се обраћате Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, обавештавамо вас о следећем: Чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. Чланом 36. став 2. прописано је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења. У захтеву за мишљење број 4-4.5-17412 од 10.12.2013. године сте, навели да имате потребу за набавком услуга ангажовања свештеног лица ради услуге верског обреда у процесу пресељења гробних места са Барошевачког гробља. Као понуђача којем бисте доделили уговор у преговарачком поступку означили сте Милана Матића, Пароха барошевачког у Барошевцу. У образложењу захтева сте као околност из које произилази основаност примене преговарачког поступка навели да је годишњим планом инвестиција за 2013. годину планирана набавка пресељења гробних места са посмртним остацима са месног гробља у Барошевцу, које се спроводи у оквиру експропријације ради потреба проширења копова колубарског рударског басена. Даље наводите да је неопходно извршити помене и молитве за покојнике чија се гробна места пресељавају са месног гробља, а да је свештеник Милан Матић Одлуком Ебр. 1367 Епископа Епархије Шумадијске његовог преосвештенства Јована постављен за
  2. 2. пароха барошевачког у Барошевцу и да сте принуђени да набавку спроведете у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12). У прилогу дописа доставили сте: 1. Иницијативу Председника Одбора за пресељење гробља из насеља Барошевац, Ђорђа Куничара за покретање поступка предметне јавне набавке са образложењем постојећих прилика и правила СПЦ; 2. Одлуку Ебр. 1367 Епископа Епархије Шумадијске његовог преосвештенства Јована о постављењу свештеника Милан Матића за пароха барошевачког у Барошевцу. Нашим дописом број 404-02-2859/13 од 27.12.2013. године били сте упућени да захтев о основаности примене преговарачког поступка за набавком услуга ангажовања свештеног лица ради услуге верског обреда у процесу пресељења гробних места са Барошевачког гробља уредите, односно да доставите валидан доказ издат од стране Епископије Епархије Шумадијске, да једино наведени потенцијални понуђач може извршити предметне услуге. У прилогу допуне захтева за мишљење доставили сте допис К Ебр. 114 од 22.01.2014. године, Православног Епископа Епархије Шумадијске Господина Јована у којем је наведено, да је једино свештено лице које може свештенослужити на територији парохије барошевачке свештеник Милан Матић, а да други свештенослужитељи могу служити на овој парохији само са писаним одобрењем Православне Епископије Епархије Шумадијске. С тим у вези, не види се зашто мора да се закључи уговор са тачно одређеним парохом, јер из самог дописа Православног Епископа Епархије Шумадијске Господина Јована произилази да могу и други свештеници служити на територији парохије барошевачке ако за то добију писано одобрење Православне Епископије Епархије Шумадијске. Имајући у виду напред наведено, мишљења смо да у конкретном случају нису испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. Посебно указујемо да је чланом 31. став 2. Закона прописано да се додела уговора врши у отвореном и рестриктивном поступку. Ови поступци као најтранспарентнији и најконкурентнији представљају правило, при чему наручилац може да их спроведе без икаквог ограничења, као у погледу предмета јавне набавке, тако и у погледу броја субјеката који могу да се јаве у улози понуђача. ДИРЕКТОР др Предраг Јовановић

×