Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rezolucija EU parlamenta, Srbija 2013

296 views

Published on

Re

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rezolucija EU parlamenta, Srbija 2013

 1. 1. Резолуција Европског парламента од 18. априла 2013. године о Извештају о напреткуСрбије за 2012. годину(2012/2868(RSP))Европски парламент,- имајући у виду закључке Европског савета од 2. марта 2012,- имајући у виду Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европскихзаједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране,за који је Европски парламент дао своју сагласност 19. јануара 2011. и који се налази узавршној фази ратификације од стране држава чланица, Прелазни споразум о трговини итрговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, садруге стране који је ступио на снагу 1. фебруара 2010 и уредбу Европског парламента иСавета о одређеним поступцима за примену Споразума о стабилизацији и придруживањуизмеђу ЕЗ и Србије: поступци за примену Споразума и Прелазног споразума,- имајући у виду Одлуку Савета 2008/213/ЕЗ од 18. фебруара 2008. о начелима,приоритетима и условима садржаним у Европском партнерству са Србијом и којомпрестаје да важи Одлука 2006/56/ЕЗ (1),- имајући у виду закључке Савета за опште послове од 28. фебруара 2012. и Европскогсавета од 1. марта 2012,- имајући у виду закључке Савета од 25. октобра 2010. којима позива Комисију даприпреми своје мишљење о захтеву Србије за чланство у Европској унији, закључкеСавета од 5. децембра 2011. и закључке Европског савета од 9. децембра 2011. у којима сеутврђују услови за отварање преговора са Србијом о њеном приступању, као и закључкеСавета од 11. децембра 2012. које је потврдио Европски савет 13. и 14. децембра 2012,- имајући у виду Мишљење Комисије од 12. октобра 2011. о захтеву Србије за чланство уЕвропској унији (СЕК(2011)1208) и саопштење Комисије од 12. октобра 2011. подназивом: „Стратегија проширења и главни изазови за 2011. – 2012.“ (COM(2011)0666),- имајући у виду Извештај Комисије о напретку Србије за 2012, од 10. октобра 2012.(SWD(2012)0333),- имајући у виду саопштење Комисије Европском парламенту и Савету од 10. октобра2012. о „Стратегији проширења и главним изазовима за 2012. – 2013.“ (COM(2012)0600),
 2. 2. - имајући у виду Резолуцију Савета безбедности УН 1244 (1999), Саветодавно мишљењеМеђународног суда правде од 22. јула 2010. о томе да ли је једнострано проглашенанезависност Косова у складу са међународним правом и Резолуцију Генералне скупштинеУН од 9. септембра 2010. у којој ова скупштина прима к знању садржај саветодавногмишљења и поздравља спремност ЕУ да олакша дијалог између Београда и Приштине (2),- имајући у виду заједничку изјаву са Шестог интерпарламентарног састанка између ЕУ иСрбије одржаног 27. и 28. септембра 2012,- имајући у виду Споразум о реадмисији између ЕУ и Србије од 8. новембра 2007,(3)иУредбу Савета (ЕЗ) број 1244/2009 од 30. новембра 2009 о изменама и допунама Уредбе(ЕЗ) број 539/2001 у којој су наведене треће земље чији држављани морају да поседујувизе при преласку спољних граница и оне земље чији су држављани изузети из тог захтева(4),- имајући у виду трећи Извештај Комисије Европском парламенту и Савету оуспостављању надзора након увођења визне либерализације за земље Западног Балкана ускладу са изјавом Комисије од 8. новембра 2010, који је објављен 28. августа 2012.(COM(2012)0472),- имајући у виду Одлуку Савета 2011/361/ЗСБП од 20. децембра 2010. године опотписивању и закључивању Споразума између Европске уније и Републике Србије којимсе успоставља оквир за учешће Републике Србије у активностима Европске уније зауправљање кризним ситуацијама (5),- имајући у виду коначни извештај од 19. септембра 2012. Ограничене мисије запосматрање избора ОЕБС-а/ОДИХР-а која је посматрала скупштинске и председничкеизборе у Србији одржане 6. и 20. маја 2012,- имајући у виду годишњи извештај председника МКСЈ од 1. августа 2012. који јепредстављен Генералној скупштини УН 15. октобра 2012,- имајући у виду своје претходне резолуције,- имајући у виду правило 110(2) из свог Пословника о раду,А. с обзиром на то да је Европски Савет 1. марта 2012. године доделио Србији статусдржаве кандидата за чланство у ЕУ, поново потврђујући њену јасну европску перспективуу складу са опредељеношћу ЕУ за цео регион Западног Балкана;Б. с обзиром на то да се у закључцима председништва који су издати након заседањаЕвропског Савета у Солуну 19. и 20. јуна 2003. недвосмислено наводи да ће све државе
 3. 3. Западног Балкана моћи да се придруже Европској унији када испуне утврђенекритеријуме; с обзиром на то да је ова опредељеност поновљена и у обновљеномконсензусу о проширењу који је одобрио Европски Савет 14. и 15. децембра 2006. и узакључцима Савета од 25. октобра 2010, као и на састанку министара ЕУ и ЗападногБалкана од 2. јуна 2010;В. с обзиром на то да је Србија предузела многобројне кораке ка нормализацији односа саКосовом и потрудила се да у довољној мери испуни политичке критеријуме и услове уоквиру процеса стабилизације и придруживања;Г. с обзиром на то да још само једна држава чланица ЕУ још увек није ратификовалаСпоразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије;Д. с обзиром на то да Србија, као и свака земља која жели да постане чланица ЕУ, треба дабуде оцењена на основу својих заслуга о томе да ли испуњава, спроводи и поштује истиниз критеријума;Ђ. с обзиром на то да је Србија у позицији да постане важан актер у гарантовањубезбедности и стабилности у региону и да треба да задржи и унапреди конструктиванприступ према регионалној сарадњи и добросуседским односима, а имајући у виду да је тоод кључног значаја за европске интеграције;Е. с обзиром на то да би билатерална питања требало решавати што је пре могуће токомпроцеса придруживања, на конструктиван начин и у духу добросуседства, а по могућствупре отварања преговора о приступању, узимајући у обзир опште интересе и вредности ЕУ,с обзиром на то да таква питања не треба да представљају препреку нити да се користе каопрепрека у процесу придруживања;Ж. с обзиром на то да је нова Влада Републике Србије потврдила своју опредељеност занаставак европских интеграција; с обзиром на то да је постизање солидног учинка уусвајању и спровођењу реформи неопходно у овом смислу;З. с обзиром на то да је ЕУ поставила владавину права у средиште своје политикепроширења;1. Поздравља позив Савета упућен Комисији да представи извештај чим Србија постигненеопходан степен усаглашености са критеријумима за чланство и кључним приоритетима,како би се отворили преговори за приступање без даљег одлагања; снажно верује да јециљ отпочињања преговора о приступању ЕУ у јуну 2013. остварив; апелује на Србију данастави са демократским, системским и друштвено-економским реформама које ће јојомогућити да преузме и делотворно спроведе обавезе из чланства;
 4. 4. 2. Поздравља спровођење скупштинских, локалних и превремених председничких избораодржаних у мају 2012. који се према ОЕБС-у/ОДИХР-у одликују поштовањем основнихљудских права и слобода; позива владу да прихвати препоруке из коначног извештајаОЕБС-а/ОДИХР-а у циљу унапређења транспарентности изборног процеса;3. Поздравља опредељеност нове владе за наставак европских интеграција и истиченеопходност спровођења реформи; подстиче нову владу да се без резерви бави усвајањемреформи, посебно оних кључних које се односе на правосуђе, борбу против корупције,слободу медија, заштиту свих мањина, одрживо управљање природним ресурсима,структурне привредне реформе и унапређење пословног окружења;4. Истиче да ће отварање преговора о приступању са Србијом бити могуће чим се назадовољавајући начин испуне кључни приоритети и под условом да се настави сапроцесом реформи, посебно оних који се односе на владавину права; наглашава да ће топоказати и посвећеност Евроспке уније процесу проширења као и европску перспективуземаља Западног Балкана; поздравља напредак који је Србија остварила у испуњавањуполитичких критеријума из Копенхагена, што је Комисија препознала у свом Извештају онапретку за 2012. године и подсећа на то да даљи напредак у процесу европскихинтеграција зависи од наставка процеса реформи, а посебно од гарантовања демократије ифункционисања демократских институција, јачања владавине права, обезбеђивањапоштовања људских права и једнаке и обавезне заштите свих мањина у Србији у складу саевропским стандардима, одржавања добросуседских односа и регионалне сарадње,укључујући и мирно решавање билатералних питања, као и од унапређењафункционисања тржишне привреде;5. Наглашава да је приступање Србије Европској унији од кључног значаја за квалитетекономског и друштвеног развоја у земљи;6. Подвлачи значај Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) између ЕУ иСрбије који утврђује узајамна права и обавезе обе стране до тренутка придружења СрбијеЕУ; констатује да је Србија остварила позитиван учинак у спровођењу својих обавеза изССП-а и Прелазног споразума; позива државу чланицу која то још увек није учинила дабрзо оконча процес ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању како биомогућила његово ступање на снагу у што краћем року, са циљем унапређења и даљегподстицања односа између ЕУ и Србије;7. Поздравља напредак који је Србија остварила у испуњавању политичких критеријума изКопенхагена, што је препознато у извештају Комисије о напретку Србије за 2012; подсећада даљи напредак у процесу европских интеграција непосредно зависи од тога да ли ћеСрбија бесповратно наставити да се креће путем реформи и испунити услове Савета;истиче да је спровођење кључно;
 5. 5. 8. Са жаљењем констатује да се девета рунда дијалога између Београда и Приштине нависоком нивоу завршила без постизања свеобухватног споразума о делокругу овлашћењазаједнице српских општина; позива обе стране да наставе са разговорима и да они постануучесталији како би пронашли обострано прихватљиво и одрживо решење свих нерешенихпитања у што краћем року; подвлачи чињеницу да је нормализација односа у најбољеминтересу Србије и Косова, као и да је то кључни корак ка уклањању препрека у процесуевропских интеграција; позива обе стране на потпуно спровођење споразума које су досада постигле; поздравља састанке између председника владе Србије и Косова, ИвицеДачића и Хашима Тачија, који представљају кључне кораке ка истинском помирењуизмеђу Срба и Косовара и ка нормализацији односа између Србије и Косова; похваљујепроактивну улогу и вођство високе представнице/потпредседнице Кетрин Ештон која јепомогла у дијалогу између Србије и Косова; са задовољством ишчекује напредак у другимобластима, као што су телекомуникације и енергија и апелује на обе стране да активноучествују у активностима које се односе на решавање питања несталих особа; поздрављаупутство владе Србије о спровођењу споразума о инклузивној регионалној сарадњи,одлуку да се именују официри за везу у канцеларијама ЕУ у Приштини и Београду, као ипотписивање Споразума о интегрисаном управљању прелазима и први корак у његовојпримени; позива Београд да настави да блиско сарађује са Еулексом у области владавинеправа и да појача заједничке напоре у борби против организованог криминала; подстичеСрбију да у потпуности сарађује са Еулексовим Специјалним истражним тимом (SITF) ида му помаже у раду;9. Наглашава неопходност да се у Србији и на Косову обезбеди учешће парламената ицивилног друштва у процесу дијалога; истиче да резултати дијалога морају битисаопштени јавности и Србије и Косова на транспарентан и јасан начин са циљем јачањакредибилитета овог процеса и повећања подршке јавности; позива на заједничкасаопштења и јавне консултације, по потреби, о питањима о којима ће се разговарати токомдијалога, као и да се сви постигнути споразуми објаве не само на енглеском, већ и насрпском и албанском језику;10. Поново истиче да су идеје о подели Косова или било које друге земље ЗападногБалкана у супротности са духом европских интеграција; позива на укидање паралелнихинституција Републике Србије на северу Косова, а посебно на повлачење службибезбедности и правосудних органа; подвлачи важност обезбеђивања друштвено-економског развоја у региону; понавља да економска подршка мора да буде у потпуноститранспарентна, а посебно финансирање школа и болница на северу Косова; истиче да исрпске и косовске власти морају да наставе да раде на обезбеђивању заштите свих мањинаи њиховој инклузији у шире друштво;11. Поздравља сарадњу Србије са МКТЈ чији је резултат била предаја свих осумњиченихза ратне злочине Хашком трибуналу ради суђења; подстиче наставак сарадње са овимтрибуналом; придружује се поновљеним позивима главног тужиоца МКТЈ на спровођење
 6. 6. детаљне истраге и кривично гоњење лица која су била део мреже која је пружала подршкубегунцима и омогућавала им да толико дуго остану на слободи, посебно оних лица која судео војних и цивилних служби безбедности; констатује да се по предметима ратнихзлочина пред надлежним домаћим органима редовно поступа, али скреће пажњу напотребу за активнијим бављењем питањем несталих лица; такође позива власти даобезбеде кредибилитет и професионализам програма за заштиту сведока (ПЗС) и да се зањега обезбеде адекватна средства како би правосуђе могло да делотворно наставипоступке за ратне злочине; скреће пажњу на чињеницу да се један број бившихприпадника полиције добровољно одлучио да напусти ПЗС због његових озбиљнихнедостатака;12. Позива органе власти у Србији и политичке лидере да се уздрже од изјава и дела којаподривају овлашћења и интегритет суда, а Србију да одржи своје обећање и останедоследно посвећена регионалној сарадњи и помирењу на Западном Балкану, упркосочигледном разочарењу српског јавног мњења после недавних ослобађајућих пресуда услучајевима Готовине, Маркача и Харадинаја; поздравља потписивање Протокола осарадњи у кривичном гоњењу починиоца ратних злочина, злочина против човечности игеноцида између Србије и Босне и Херцеговине;13. Наглашава да органи власти морају да уложе већи напор да осигурају правду за жртвесексуалног насиља у сукобима, како у Србији тако и другде на Западном Балкану;14. Поздравља опредељеност владе за борбу против корупције и организованогкриминала, која је кључна за процес европских интеграција Србије; истиче значај јачањанезависних институција у борби против корупције, посебно Агенције за борбу противкорупције и тужиоца за борбу против корупције и значај унапређења сарадње међуагенцијама; позива власти да доврше националну Стратегију за борбу против корупције за2012 – 2016. и одговарајући акциони план и да обезбеде да Агенција за борбу противкорупције, као независно тело, игра важну улогу у њиховом спровођењу; наглашава да јеполитичка воља од суштинске важности за остваривање солидног учинка у истрагама идоношењу пресуда у највећим случајевима корупције, укључујући и 24 спорнеприватизације, и нада се да ће посебна и проактивна улога првог потпредседника владе уовој области уродити плодом;15. Констатује да Србија израђује нову стратегију за реформу правосуђа и подржава њененапоре да осмисли нови систем судства са циљем унапређења ефикасности и независностицелокупног система правосуђа; поздравља опредељеност владе да уклони недостатке уреформи правосуђа, посебно обезбеђујући да правни оквир не оставља простор запретеран политички утицај и решавајући питања овлашћења парламента да именује судијеи тужиоце и непосредног политичког учешћа званичника у раду Високог савета судства иДржавног већа тужилаца; подвлачи важност усвајања јасних и транспарентнихкритеријума оцењивања именованих судија и тужилаца који ће осигурати њихову
 7. 7. независност и професионализам; такође истиче потребу за предузимањем мера, у складуса препорукама Венецијанске комисије, којима би се решио проблем гомилања све већегброја нерешених случајева; констатује да је Министарство правде још увек надлежно закапиталне расходе и да би то могло у још већој мери ограничити независност правосуђа;позива Владу да се усмери на квалитет реформи, а не на њихову брзину, користећирасположива стручна знања и искуства из иностранства; такође истиче потребу започетном и сталном стручном обуком судија и тужилаца због обимних промена узаконодавству;16. Поново наглашава потребу за сталном и свеобухватном обуком тужилаца и полицијеса становишта вођења сложених истрага, посебно оних финансијске природе; истиче дакључ борбе против системске корупције лежи у прекидању веза између политичкихстранака, приватних интереса и јавних предузећа; посебно скреће пажњу на потребу дафинансирање странака постане транспарентно и усклађено са стандардима ЕУ; позиваоргане власти да у потпуности спроводе Закон о финансирању странака; сматра да начелопретпоставке невиности не сме ни у ком случају бити угрожено у борби против корупције;истиче да је узбуњивање од суштинске важности за откривање корупције; стога позиваВладу да усвоји правила о заштити узбуњивача, као и да их спроводи и да активноподстиче људе да отворено осуђују корупцију на свим нивоима; подсећа да и власт имедији сносе одговорност за поуздано обавештавање јавности о текућим истрагама које сеодносе на корупцију, с обзиром на то да је ово неопходан услов за успешан ипрофесионлан рад правосуђа и полиције;17. Позива на снажнију политичку опредељеност за реформе јавне управе, посебно уобезбеђивању завршетка законодавног оквира и његове потпуне усаглашености самеђународним стандардима;18. Константује напоре нове Владе да реши питања због којих је Европски парламентизразио забринутост и позвао да се хитно измени члан 359. Кривичног законика, алиизражава забринутост због тога што су исте одредбе укључене и у члан 234. истогзаконика; наглашава да одредбе новог члана 234. Кривичног законика не смеју да сепримењују ни на власнике приватних домаћих или страних компанија, као ни наодговорна лица која су на положају у страним компанијама ван Србије и позива органевласти да прекину све кривичне поступке против тих лица. Ово треба да се примењује ина рекласификацију од случаја до случаја. Потребно је у што краћем року решитислучајеве неправедно замрзнуте имовине јер погоршавају стање српске привреде;19. Забринут је због правне и политичке неизвесности у вези са аутономијом Војводине исве већих политичких тензија између централне и покрaјинске власти до којих је дошлонакон што је Скупштина Војводина изразила намеру да донесе декларацију о аутономијипокрајине; позива Владу Србије да поново успостави претходно стање и да се одрекне
 8. 8. мера централизације и сместа започне преговоре са Владом Аутономне ПокрајинеВојводине и пронађу решења којим ће се поштовати владавина права и начелосубсидијарности; подсећа обе стране да је према Уставу, Закон о финансирању АутономнеПокрајине Војводине требало усвојити до краја 2008. године; стога подстиче Владу даизради тај закон и да га поднесе парламенту, без даљег одлагања, с обзиром да је овонеизбежан предуслов за функционисање демократије и владавину права у Србији;20. Поново позива на обнову случајева неоправданог замрзавања средстава инеприкладног повећања и ретроактивно примењених пореза наметнутих појединцима иприватним компанијама; позива Министарство правде и Уставни суд да сместа зауставеселективну примену „Закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовинустечене искоришћавањем посебних погодности“, као и свих одредаба других порескихзакона које омогућавају наметање неприхватљиво великих новчаних казни које доводе добанкротства, пре изрицања коначних пресуда у пореским поступцима; позива органевласти Србије да обезбеде праведну накнаду за оштећена приватна лица и компаније;21. Изражава забринутост због контрадикторних законодавних иницијатива као што супромене Закона о Народној банци Србије које су унете августа 2012., што је умањилонезависност и аутономију ове институције услед претераног утицаја Владе; истиче даполитички критеријуми из Копенхагена укључују независност државних институција;поздравља накнадне измене и допуне горепоменутог закона које су усвојене у новембру2012. и које су у складу са препорукама Комисије, а циљ им је обезбеђивање већегконтинуитета рада Народне банке и којима се смањује утицај сваке промене Владе наруководство банке;22. Понавља свој позив органима власти да наставе са покушајима уклањања наслеђабивших комунистичких тајних служби, као корак у оквиру демократизације Србије;подсећа на важност наставка реформи сектора безбедности и повећања парламентарногнадзора над службама безбедности и његове контроле служби безбедности, као и наважност отварања Архива Србије, а посебно дозвољавања приступа документима бившеобавештајне службе (УДБА); подстиче органе власти да омогуће приступ архивама које сеодносе на републике бивше Југославије и да их врате владама тих република, на њиховзахтев;23. Поздравља постепено повећање цивилне контроле над службама безбедности;констатује међутим да свеукупни законодавни оквир није усклађен и да би га требало увећој мери ускладити са европским стандардима; забринут је због све већег обиманеовлашћеног надзора; позива органе власти да усвоје свеобухватно и модернозаконодавство како би се јасно дефинисали механизми цивилне контроле како цивилних,тако и војних служби безбедности; констатује да тренутна непрецизност правног оквиракојим се дефинишу овлашћења служби безбедности оставља простор за претеран
 9. 9. политички утицај и подрива опште напоре за успостављање истинске владавине права удржави;24. Забринут је због сталних оптужби на рачун бруталности полиције и злоупотребеположаја, посебно у Крагујевцу, Врању и Лесковцу; подсећа да су независност ипрофесионализам државних институција део критеријума из Копенхагена; позива органевласти да у том смислу предузму све неопходне мере како би повратили поверењејавности у полицију и како би се кривично гонили сви починиоци наводних инцидената;25. Истиче потребу за развојем независног надзора и капацитета за рано откривањенеправилног поступања и сукоба интереса у областима јавних набавки, управљања јавнимпредузећима, поступцима приватизације и јавних расхода, које су тренутно нарочитоподложне корупцији; изражава забринутост због процедуралних пропуста приликомуспостављања Комисије за заштиту права понуђача; истиче да је неопходно да независнарегулаторна тела која се баве јавним набавкама задовољавају највише стандардеинтегритета, с обзиром на то да је ова област препозната као један од главних изворакорупције у земљи;26. Поздравља напоре које Србија улаже у борби против намештања резултата спортскихутакмица и чињеницу да је ова пракса инкриминисана изменама и допунама Кривичногзаконика;27. Са задовољством констатује да Инструмент претприступне помоћи (ИПА) доброфункционише у Србији; истиче важност ИПА фондова које је Комисија доделила Србији удецембру 2012. године као подршку за спровођење реформске агенде ЕУ; наглашава даова средства треба искористити за повећање ефикасности система правосуђа, развојкапацитета за азил и за борбу против организованог криминала, укључујући трговинуљудима и корупцију; подстиче и Владу и ЕУ да поједноставе административне процедуреза финансирање из ИПА фондова, како би они били доступнији за мање инецентрализоване кориснике; истиче потребу да се задржи адекватан ниво претприступнеподршке у предстојећој ревизији финансијског оквира ЕУ;28. Препоручује измене и допуне Закона о реституцији да би се уклониле процедуралнепрепреке и правне сметње које се тичу реституције у натури;29. Констатује да су корупција и организовани криминал широко распрострањени урегиону и позива на израду регионалне стратегије и унапређење сарадње између свихземаља како би се на делотворнији начин решила ова озбиљна питања;30. Сматра да би раније отварање преговора о приступању, када је реч о поглављима 23 и24, допринело борби против корупције и организованог криминала, као и јачању
 10. 10. владавине права; у том смислу, подстиче власти да остваре конкретне резултате у областиправосуђа, заједно са напретком у борби против корупције и организованог криминала,као и да оствари кредибилне учинке у решавању случајева високе корупције;31. Подсећа да снажни, професионални и независни медији чине суштински елементједног демократског система; позива органе власти да убрзају спровођење Стратегијеразвоја система јавног информисања (Медијске стратегије) која је усвојена у октобру2011. године и пропратних акционих планова; веома је забринут због настављеног насиљанад новинарима и претњи које им се упућују, посебно оним новинарима који истражујукорупцију и организован криминал; подвлачи да је решавање случајева убијених новинараиз деведесетих година прошлог века и прве деценије овог од изузетног значаја и да топредставља доказ опредељености нове владе да осигура владавину права и слободумедија; забринут је због покушаја успостављања контроле над медијским сектором иуплитања у њега, те позива власти да обезбеде његову независност од политичких утицаја,како би се новинарима осигурало безбедно окружење у коме могу да се делотворно бавесвојим послом, без аутоцензуре; подвлачи потребу да се предузму мере за забрануконцентрације власништва над медијима и нетранспарентности медија, као и да сеобезбеди равноправан приступ тржишту оглашавања – којим је до сада доминираланеколицина економских и политичких актера, укључујући и расподелу јавних средставакоја се троше на оглашавање и промоцију; позива новинаре да поштују Етички кодекс;напомиње да је степен приступа интернету и даље низак, препознаје важност интернета заслободу медија и апелује на органе власти да максимално увећају напоре у тој области;напомиње да је у извештавању медија током предизборних кампања недостајао неопходананалитички елемент, што указује на потребу да се разјасни питање власништва надмедијима; поздравља чињеницу да се Стратегијом поштују уставна права у погледу медијана мањинским језицима и истиче да би право на рад регионалних јавних радио ителевизијских станица такође требало да важи и у оквиру Војводине;32. Пoздрaвљa улoгу нeзaвисних рeгулaтoрних тeлa у повећању eфикaснoсти итрaнспaрeнтнoсти државних институциjа; апелује на органе власти да раде на остваривањунајвиших могућих стандарда у обезбеђивању кохерентности правног поретка инепристрасног спровођења свих законских одредби; пoсeбнo пoхвaљуje рaд Заштитникаграђана и Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти;aпeлуje нa oргaнe власти дa oбeзбeдe Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи, Кoмисиjи зaзaштиту кoнкурeнциje, Упрaви зa jaвнe нaбaвкe и Кoмисиjи зa зaштиту прaвa пoнуђaчaaдeквaтнe финaнсиjскe и aдминистрaтивнe кaпaцитeтe и просторије за рад како би моглида обављају њихове дужности; пoзивa oргaнe власти дa поступају у складу са нaлaзимаСaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje, који су били од значаја за усмеравање пажње jaвнoстина случajeве високе кoрупциje; aпeлуje нa oргaнe власти дa интензивирају поступање попрeпoрукaма нeзaвисних рeгулaтoрних тeлa и дa oбeзбeде нeзaвиснoст Рeпубличкeрaдиoдифузнe aгeнциje, као и њeн сeкулaрни кaрaктeр; пoнoвo нaглaшaвa дa су нeзaвиснa
 11. 11. рeгулaтoрнa тeлa oд суштинскe вaжнoсти зa успeх у бoрби прoтив систeмскe кoрупциje идa су кључни дeo мeхaнизмa међусобне рaвнoтeжe и узајамне контроле, неопходног заделотворан надзор над радом Владе;33. Нaглaшaвa вaжнoст бoрбe прoтив свих облика дискриминaциje који се односе на свеугрожене групе, а пoсeбнo мaњине, Рoме, жeне, ЛГБT пoпулaциjу и особе сaинвaлидитeтoм; пoзивa oргaнe власти дa у што краћем року усклaде зaкoнoдaвствo уобласти борбе против дискриминације сa прaвним тeкoвинaмa EУ, нарочито узимајући уобзир изузeтке кojи важе за вeрске институциjе, oбaвeзу oбeзбeђивaњa прихватљивогсмeштaja зaпoслeнимa сa инвaлидитeтoм, дeфинициjу посредне дискриминaциje и улoгуНВO у судским пoступцимa; констатује сa жaљeњeм дa ниje успoстaвљeнa eвидeнциjaкривичног гoњeња и кoнaчних прeсудa зa кривичнa дeлa која се односе надискриминaциjу; пoзивa пoлитичкe лидeрe дa сe aктивнo aнгaжуjу у кaмпaњaмa кojeпрoмoвишу тoлeрaнциjу, a пoсeбнo према Рoмима, жeнaма, особама сa инвaлидитeтoм иЛГБT пoпулaциjи; пoздрaвљa пoзитивне активности које су предузели Заштитник грађанаи Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти усмерене на прoмoвисaњe oвих врeднoсти усрпскoм друштву;34. Прeпoзнaje жeнe кao вaжан фaктoр прoмeнa у српскoм друштву; констатује већузaступљeнoст жeнa у Скупштини Србије пoслe избoрa 2012. гoдине; пoздрaвљa чињeницудa 84 мeстa у пaрлaмeнту oд укупно 250 зaузимajу жeнe; мeђутим, пoдстичe oргaнe властиРeпубликe Србиje дa се још више потруде како би гaрaнтoвали рaвнoпрaвну зaступљeнoст;наглашава дa сe жeнe joш увeк суoчaвajу сa дискриминaциjoм нa тржишту рaдa и у другимсекторима друштва, кao и дa joш увeк нису у пoтпунoсти зaступљeнe у пoлитичкoмживoту зeмљe, укључуjући пoлoжaje у Влaди; изрaжaвa зaбринутoст због тога што ниjeучињeн никaкaв помак у пoглeду стварања jeднaких мoгућнoсти зa жeнe и мушкaрцe,упркос томе што је усвојено законодавство у области бoрбе прoтив дискриминaциje иродне рaвнoпрaвнoсти и што су успостављена тела која га спроводе; констатује дaделотворно спрoвoђeњe пoстojeћих правних прописа и наставак jaчaња aдминистрaтивнихкaпaцитeтa и дaљe oстajу главни изазови и апелује на oргaнe власти Србиje дa уложе вишенaпoра у тoм циљу;35. Пoздрaвљa тo штo je Србиja пoтписaлa Конвенцију Савета Европе о спречавању иборби против насиља над женама и насиља у породици; нaглaшaвa вaжнoст брзе применеи aдeквaтнoг спровођења Кoнвeнциje, с oбзирoм нa тo дa је нaсиљe нaд жeнaмa joш увeкрaзлoг зa зaбринутoст;36. Пoзивa oргaнe власти дa своју пажњу усмере нa пoлитику која ће довести до смaњeњaнeзaпoслeнoсти, сирoмaштвa и дискриминaциje особа сa инвaлидитeтoм;
 12. 12. 37. Изражава зaбринутост збoг претње кojу прeдстaвљajу нaсилнe групe хулигaнa повлaдaвину прaвa и jaвну бeзбeднoст у Србиjи, пoсeбнo пoштo je Влaдa oбjaвилa дa ниje устaњу дa кoнтрoлишe тe групe када je oткaзaлa бeoгрaдску Пaрaду пoнoсa у oктoбру 2012;пoзивa Влaду Србиje дa се постара да све рeлeвaнтне влaдине и бeзбeднoсне институциjепредузму заједничку aкциjу која ће обезбедити дa oвe групe вишe нe прeдстaвљajу претњу,кao и дa сe члaнoви oвих група који су починиоци неког oблика нaсиљa или криминaлнeaктивнoсти кривичнo гoнe;38. Пoдстичe oргaнe власти Републике Србиje дa гaрaнтуjу бeзбeднoст брaнитeљкамаљудских прaвa; изражава забринутост будући да и у 2012. години још увек постоје гoвoрмржњe, прeтње, физички нaпaди, нe сaмo када су у питању aктивисти зa ЛГБT прaвa иaктивисти кojи пoдижу ниво свeсти o вaжнoсти суoчaвaњa сa прoшлoшћу;39. Истиче важност систeмaтског кaжњaвaња гoвoрa мржњe и потребу дa Влaдa oсудигoвoр мржњe кaдa га користе jaвни звaничници;40. Oсуђуje oдлуку Влaдe дa зaбрaни oдржaвaњe бeoгрaдскe Пaрaдe пoнoсa, кoja je трeбaлoдa сe oдржи 6. oктoбрa 2012; пoзивa oргaнe власти Републике Србиje дa изрaдe и спрoвeдуaкциoни плaн за подизање нивоа знања о правима ЛГБT пoпулaциje и разумевања тихправа, зa бoрбу прoтив хoмoфoбиje и пoвeћaњe бeзбeднoсти, како би сe oбeзбeдилo дaПaрaдa пoнoсa или нeкa другa сличнa инициjaтивa мoгу дa сe oдржe слoбoднo, успeшнo ибeзбeднo у 2013. гoдини и гoдинама кojе слeде; пoзивa oргaнe власти дa се више посветеслoбoди oкупљaњa, пoсeбнo делотворном зaбрaнoм eкстрeмних дeсничaрскихoргaнизaциja и нeфoрмaлних oргaнизaциja нaвиjaчa кoje су тeснo пoвeзaнe сaoргaнизoвaним криминaлoм; у том смислу, пoздрaвљa одлукe Устaвнoг судa o зaбрaни двeтaквe oргaнизaциje;41. Пoздрaвљa пoстojaњe зaкoнoдaвнoг oквирa који се односи на нaциoнaлне, eтничке икултурне мaњине у Србиjи; мeђутим, истиче дa je пoтрeбнo уложити мнoгo вишe нaпoрaкако би се обезбедило његова делотворна примена нa читaвoj тeритoриjи Србиje; пoзивaoргaнe власти дa отклоне пoзнaтe нeдoстaткe, пoсeбнo у пoглeду прaвичне зaступљeнoстимaњинa у држaвнoj упрaви, прaвoсуђу и пoлициjи; инсистирa нa тoмe дa је нeoпхoднохитно предузети кoнзистeнтниje мeрe зa oбeзбeђивaњe нeсмeтaнoг приступa квaлитeтнoмoбрaзoвaњу нa jeзицимa мaњинa нa држaвнoм и лoкaлнoм нивoу, штo je нeoпхoднo зaoчувaњe eтничкoг и културнoг идeнтитeтa, a нарочито мере зa oбeзбeђивaњe свихнeoпхoдних уџбeникa и другoг oбрaзoвнoг мaтeриjaла; пoзивa oргaнe власти дa сепостарају дa сe сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa oбeзбeдe свe неопходне субвeнциje избуџeтa; пoзивa Кoмисиjу дa нaстaви дa пaжљивo прaти активности Србиje у oвoj oблaсти;42. Сa жaљeњeм констатује дa Рeпублички сaвeт зa нaциoнaлнe мaњинe ниje aктивaн oд2009; пoзивa oргaнe власти дa са најбољим намерама oлaкшajу фoрмирaњe Бoшњaчкoг
 13. 13. нaциoнaлнoг сaвeтa, кao и интeгрaциjу двe ислaмскe зajeдницe у зeмљи; укaзуje нaчињeницу дa су Сaнџaк и јужнa и југoистoчнa Србиja, гдe живи вeлики брoj припaдниканaциoнaлних мaњинa, eкoнoмски нeрaзвиjeнa пoдручja, штo зaхтeвa да oргaни властиуложе више напора у бoрби прoтив висoкe нeзaпoслeнoсти и сoциjaлнoг искључивaњa;понавља вaжнoст спрoвoђeњa Прoтoкoлa o нaциoнaлним мaњинaмa, кojи су пoтписaлeВлaдe Румуниje и Србиje у Брисeлу 1. мaртa 2012; пoзивa oргaнe власти Рeпубликe Србиjeдa пoбoљшajу пoлoжaj свих мaњинa, укључуjући пoлoжaj рoмскe, бoшњaчкe, aлбaнскe ибугaрскe мaњинe, кoje су у већој мери погођене eкoнoмским пaдом и да обезбеде доследнупримену законодавног оквира који се односи на заштиту мањина у целој Србији, анарочито у области образовања и језика и права у области културе; изрaжaвa жaљeњe збoгнeдaвних инцидeнaтa у Вojвoдини у којима су се одиграли нaпaди нa припaдникeетничких мaњинa; стога позива органе власти, а нарочито органе надлежне за спровођењезакона, да детаљно истраже ове случајеве;43. Констатује дa je пoпис стaнoвништвa из 2011. гoдинe oбjaвљeн сa знaтнимзaкaшњeњeм, затим констатује дa je стaнoвништво кoje гoвoри aлбaнским jeзикoм уJужнoj Србиjи у вeликoj мeри бojкoтoвaло овај попис и пoзивa oргaнe власти РeпубликeСрбиje, нарочито нa лoкaлнoм нивoу, дa сe уздржe oд тога да кoристе нaвeдeни бojкoт кaoизгoвoр зa дискриминaциjу стaнoвништвa кoje гoвoри aлбaнским jeзикoм;44. Пoдвлaчи пoтрeбу зa унaпрeђeњeм пoлoжaja рoмскe пoпулaциje; признaje дa je учињeнизвeстaн помак у тој области, као што су повећање стoпe уписa рoмскe дeцe у системобразовања и мeрe кoje су прeдузeтe зa пoвeћaњe степена њихoвог социјалногукључивања, попут пoдршке у рeгистрaциjи „прaвнo нeвидљивих лицa“; истиче, мeђутим,дa је потребно уложити више одлучног и усмереног нaпoра како би се побољшаодруштвeнo-eкoнoмски пoлoжaja Рoмa, измeђу oстaлoг, и путeм Oквирa EУ зa нaциoнaлнeстрaтeгиje за интeгрaциjу Рoмa; изрaжaвa зaбринутoст збoг сталне појаве тешких обликадискриминације, сoциjaлнoг искључивањa, нaсилнoг исeљaвaњa и висoкe нeзaпoслeнoсти,пoсeбнo Рoмкињa; тaкoђe констатује пoтрeбу зa потпуним усaглaшaвaњeм зaкoнa озабрани дискриминaциje сa пoлитикoм EУ;45. Пoздрaвљa вaжнe кoрaкe прeдузeтe у спрoвoђeњу инклузивнoг oбрaзoвaњa, кojи судовели до знaтног пoвeћaња брoja рoмскe дeцe кoja су уписaнa у oснoвну шкoлу, сa двojeoд трoje рoмскe дeцe кoja сaдa зaвршaвajу oснoвну шкoлу у пoрeђeњу сa сaмo jeдним oдчeтвoрo дeцe, кoликo je тaj oднoс износио прe нeкoликo гoдинa; и дaљe изрaжaвaзaбринутoст збoг мaлoг брoja рoмскe дeцe кoja пoхaђajу срeдњу шкoлу и чињeницe дa се70% ромске деце уoпштe не школује; пoзивa oргaнe власти Рeпубликe Србиje дa oбeзбeдедa сe свoj рoмскoj дeци и oмлaдини пружe jeднaкe мoгућнoсти и другa шaнсa дa сe врaтe ушкoлу; нaглaшaвa дa je jeднaк приступ квaлитeтнoм oбрaзoвaњу у рaнoм дeтињству oдизузeтнe вaжнoсти зa дeцу из маргинализованих група и нajвaжниje у прекидањумeђугeнeрaциjскoг циклусa сирoмaштвa и сoциjaлнoг искључивaњa; констатује сa
 14. 14. зaбринутoшћу дa дeцу нeсрaзмeрнo вишe пoгaђa eкoнoмскa кризa, штo сe одразилодраматичним пoвeћaњем брoja дeцe кoja живe у aпсoлутнoм сирoмaштву у пeриoду oд2008. дo 2010. године; подсећа нa чињeницу дa je сирoмaштвo у дeтињству тeснo и сталнопoвeзaнo сa слaбиjим физичким здрaвљeм, смaњeним кoгнитивним рaзвojeм, нeуспeхoм ушкoли и сoциjaлним ризицимa, што доводи до већих трошкова систeма правне и сoциjaлнeзaштитe; пoзивa Влaду Рeпубликe Србиje дa прeдузмe мeрe за рeшaвaње питaњa дeчjeгсирoмaштвa и сoциjaлнoг искључивaњa;46. Понавља свoj пoзив oргaнимa власти Рeпубликe Србиje дa предузму дaљe мере зaунапређење прeкoгрaничне сaрaдње сa сусeдним државама члaницaмa EУ, Бугaрскoм,Maђaрскoм и Румуниjoм, укључуjући и мере у оквиру Стрaтeгиje EУ зa рeгиoн Дунава,рaди oлaкшaвaњa eкoнoмскoг рaзвoja, измeђу oстaлoг, грaничних рeгиoнa и пoдручja кojанaсeљaвajу мaњинe; у тoм смислу, пoдвлaчи вaжнoст oтвaрaњa тeрминaлa зa кaмиoнe ирoбу нa грaничнoм прeлaзу Рибaрци–Oлтoмaнтси;47. Поздравља напредак који је остварен у реформи система за друштвену бригу о деци инепрестано спровођење Закона о социјалној заштити из 2011. године; забринут је због свевећег броја деце којима је потребна друштвена брига, а посебно због спорог смањењаброја деце са инвалидитетом у институцијама и ромске деце у специјалним школама;такође изражава своју забринутост због растућег малолетничког насиља и насиља наддецом и позива органе власти да обезбеде потпуну заштиту права деце из угроженихгрупа, као што су ромска деца, деца са улице и деца која живе у сиромаштву;48. Понавља кључни значај регионалне сарадње за успех процеса европских интеграцијаземаља Западног Балкана, с обзиром да је тиме показана спремност и способност земаљакоје су поднеле захтев за чланство да испуне обавезе једне државе чланице ЕУ и даконструктивно учествују у даљем развоју европских интеграција у контексту институцијаЕУ; поздравља оно што је урађено на помирењу и верује да Србија треба да настави даигра активну и конструктивну улогу у региону и да настави да тражи начине да признапатњу свих жртава ратних злочина и да поштује њихово право на истину и правду,укључујући и подршку за успостављање регионалне комисије (RECOM); подсећа да јеистинско помирење између нација и народа, мирно решавање сукоба и успостављањедобросуседских односа између европских земаља од суштинског значаја за одрживи мири стабилност и да знатно доприноси истинском процесу европских интеграција; подстичеоргане власти Србије да блиско сарађују са земљама бивше Југославије у решавању свихотворених проблема у вези са правном сукцесијом;49. Дубоко жали због изјаве председника Николића из јула 2012. у којој је негирао да седогодио геноцид у Сребреници и апелује на њега да преиспита свој став и реторику какоби омогућио истинско и трајно помирење; понавља да се не смеју порицти ни један ратнизлочини и кршења људских права током сукоба деведесетих година у бившој Југославији,
 15. 15. укључујући и геноцид у Сребреници који је признат као такав у налазима и одлукамаМеђународног кривичног трибунала за бившу Југославију (ICTY) и Међународног судаправде;50. Потврђује своју чврсту подршку либерализацији визног режима за земље ЗападногБалкана; позива Србију и државе чланице ЕУ на које то највише утиче да се заједнопозабаве питањем лажних азиланата; подсећајући да ова либерализација представљанајвидљивију и најконкретнију реализацију процеса европских интеграција у региону,позива их да дају све од себе како би се стриктно примењивали сви неопходникритеријуми и мере за безвизни режим путовања у земље Шенгена; истиче да би могућеукидање безвизног режима значајно уназадила процес придруживања земаља ЗападногБалкана које од тога имају корист; констатује да Србија мора да се додатно ангажујезаједно са органима држава чланица ЕУ у решавању питања лажних азиланата, измеђуосталог и усвајањем и спровођењем реформи за побољшање положаја мањина чији суприпадници у многим случајевима злоупотребили безвизни режим и политику азиланеких држава чланица; позива државе чланице које су највише погођене приливом лажнихазиланата да усвоје одговарајуће механизме за решавање ових случајева, пре свегаубрајањем земаља Западног Балкана у „сигурне земље порекла"; такође, позива државечланице да помогну Србији у њеној борби против организованог криминала који јеповезан са трговином лажним азилантима; надаље констатује да Србија све више постајеземља прималац тражилаца азила, и да јој је због тога потребно ефикасније управљањезахтевима за азил; истиче да је неопходно да се грађани правовремено обавесте оограничењима безвизног режима како би се спречила било каква злоупотреба слободепутовања и политике визне либерализације; констатује да је ова либерализација једно однајвећих достигнућа у недавном напретку земље ка ЕУ и да би било какво укидањесвакако имало негативне друштвене, економске и политичке импликације;51. Наглашава централну улогу активних и независних организација цивилног друштва ипарламента Србије у јачању и консолидацији демократских политичких процеса у земљи;подвлачи важност дијалога са организацијама цивилног друштва и истиче кључну улогуактера цивилног друштва у доприносу промоцији дијалога и унапређењу регионалнесарадње;52. Поздравља побољшану сарадњу владе са невладиним организацијама, али позива наширу консултацију у креирању политике, укључујући формулисање политика изаконодавства и надзор над радом органа власти; позива Владу Србије да сарађује саорганизацијама цивилног друштва, недржавним актерима и социјалним партнерима усвим фазама процеса приступања и да пружи неопходне информације у земљи као доказсвоје опредељености за начело укључивања цивилног друштва у креирање политике, собзиром да је то неопходно да би се обезбедила одговорност и отвореност тог процеса;
 16. 16. 53. Честита Влади Србије на примени програма за уништење оружја; констатује да јеуспех овог програма важан фактор у превазилажењу наслеђа насиља у српском друштвукоје потиче из ратног стања деведесетих година;54. Поздравља званичну посету председника владе Ивице Дачића Босни и Херцеговини изваничну подршку територијалном интегритету и суверенитету те земље; сматра данепосредни односи Србије са властима Републике Српске морају да буде у складу са овомнаведеном подршком и не би требало да угрозе интегритет, суверенитет, надлежности иделотворно функционисање институција државе Босне и Херцеговине; такође апелујенасрпске власти да активно подрже све неопходне уставне промене које би омогућиле дадржавне институције БиХ спроведу изазовне реформе у процесу европских интеграција;55. Поздравља идеју отпочињања преговора са циљем потписивања споразума одобросуседским односима са Бугарском и нада се да ће то довести до позитивнијегразвоја у регионалном контексту;56. Подстиче политичке лидере у Хрватској и Србији да се потруде да побољшају својемеђусобне односе; у том смислу, подржава све иницијативе које воде ка унапређењусарадње и помирењу између ових двају земаља; наглашава важност добрих суседскиходноса у процесу европских интеграција и апелује на органе власти обе земље да учинедодатне напоре у решавању питања несталих лица; позива обе владе да реше спорнапитања граница и да активно подрже повратак избеглица;57. Поздравља напредак који је остварен у односима између Црне Горе и Србије; позивана чвршћу координацију ове две владе у реформама везаним за ЕУ, посебно у решавањузаједничких изазова који се односе на владавину права; подстиче обе владе да уложе вишенапора и пронађу решење за преостала нерешена питања граница;58. Поздравља споразум постигнут између Србије и Бивше југословенске РепубликеМакедоније о слободном кретању грађана, поред споразума које је Србија већ потписала;узима у обзир и поздравља понуду председника Николића да посредује у проналажењурешења за дугогодишњи спор између православних цркава у овим двема земљама, уз пунопоштовање начела одвојености цркве и државе; тражи од обе владе да отворе јошпунктова да би се олакшао брз гранични прелаз за локално становништво у пограничнимподручјима;59. Поздравља напредак који је остварен у Сарајевском процесу и активно учешће Србијеу његовом унапређењу; поздравља исход Међународне донаторске конференције која јеодржана у Сарајеву у априлу 2012. године, на којој су се Босна и Херцеговина, Хрватска,Црна Гора и Србија договориле о заједничком Регионалном програму стамбеногзбрињавања; снажно подржава овај програм и подстиче сарадњу између ових земаља у
 17. 17. проналажењу решења за избегла и расељена лица у региону; позива све стране даспроводе програм без непотребног одлагања;60. Апелује на Србију да поштује територијални интегритет Косова и да реши свебилатералне проблеме у дијалогу са Приштином, у европском духу добросуседства иузајамног разумевања;61. Констатује тешке изазове економске политике које треба решити; наглашава потребуза унапређењем пословног окружења као одговор на високу стопу незапослености иоживљавање инфлације; констатује да нове мере штедње саме по себи не могу битиделотворне и да се морају комбиновати са политиком раста;62. Подстиче Србију да додатнo обрати пажњу на даље унапређење пословног амбијента,нарочито у поступцима приватизације и јавних набавки;63. Поздравља представљање Националног акционог плана за обновљиве изворе енергијекоји има за циљ да пружи конкретне мере кроз које се Србија нада да ће испунити својуобавезу преузету у оквиру Уговора о Енергетској заједници да ће 27% укупне потрошњеенергије до 2020. године бити из обновљивих извора енергије;64. Поново наглашава значај историјског помирења у вези са тешким злочинимапочињеним од 1941. до 1948. и подвлачи важност опредељености и председника Мађарскеи председника Србије да одају примерену почаст жртвама;65. Поздравља двогодишње функционисање Заједничког одбора мађарских и српскихисторичара као позитиван корак у процесу међусобног разумевања и помирења уконтексту историјских траума и апелује на органе власти да размотре проширење овогмодела на све суседне земље Србије;66. Поздравља споразум који је постигнут између министара спољних послова Србије иХрватске о формирању заједничке мешовите комисије која ће се бавити нерешенимпитањима између ове две земље, укључујући и тужбе за геноцид које су ове земљеподигле једна против друге; сматра да је ово један важан корак напред за цео регион напуту ка европским интеграцијама; позива Савет да у том смислу убрза и ојача заједничкепројекте прекограничне сарадње које финансира ЕУ са циљем даљег развојадобросуседских односа и регионалне сарадње;67. Позива Владу Србије, која ће преузети председавање Енергетском заједницом ујануару 2013. да предузме све мере неопходне за усклађивање Стратегије развојаенергетике, коју је усвојио Савет министара Енергетске заједнице у Будви 18. октобра2012. године, са стандардима ЕУ за заштиту животне средину и циљевима у вези са
 18. 18. климатским променама, истовремено обезбеђујући учешће свих релевантнихзаинтересованих страна, укључујући и организације цивилног друштва, у процесуконсултација;68. Тражи од Комисије да прошири Мапу пута у области енергетске сарадње до 2050. и даукључи и земље Енергетске заједнице у њу, с обзиром на то да ове земље, као и ЕУ, тежека успостављању потпуно интегрисаног унутрашњег тржишта електричне енергије и гасаи примењују правне тековине ЕУ у области енергетике;69. Позива на подстицање економских политика које обезбеђују одржив економски раст,заштиту животне средине и стварање радних места; позива на улагање додатних напора даби се олакшало пословање малих и средњих предузећа, као начин и повећања прихода исмањења тренутно високе стопе незапослености, посебно међу младима, а и као начинповећања приступа финансијама; подсећа да постојање државних и приватних монополаозбиљно отежавају транзицију ка отвореној тржишној привреди и позива владу дапредузме мере за њихово укидање;70. Скреће пажњу на знатан пораст јавног дуга и високу стопу незапослености; подстичевладу да настави са предузимањем мера које имају за циљ смањење буџетског дефицита ида изради стратегију запошљавања која је усмерена на најугроженије категорије друштваи омладину;71. Истиче да глобална финансијска криза има негативан утицај на друштво, а посебно наугрожене групе; стога позива органе власти да уложе све напоре да умање негативнепоследице као што су сиромаштво, незапосленост, социјално искључивање, али и дарешавају праве узроке таквих појава и да се против њих боре;72. Истиче да је Србија ратификовала главне конвенције о правима радника Међународнеорганизације рада (МОР), као и ревидирану Европску социјалну повељу; скреће пажњу нато да су права радника и синдиката и даље ограничена упркос уставним гаранцијама, тепозива Србију да додатно побољша ова права; забринут је због тога што је социјалнидијалог и даље слаб, а консултације са социјалним партнерима нередовне; позива на даљекораке које треба предузети да се ојача Социјално-економски савет РС како би он могаопреузети активну улогу у јачању социјалног дијалога и активнију саветодавну улогу уизради закона;73. Са жаљењем констатује недостатак напретка у смислу права радника и синдиката;позива органе власти да хитно наставе са стварањем услова за истински социјални дијалогкога до сада није било, да поједноставе процедуре за регистрацију синдиката и дапромовишу признавање већ регистрованих синдиката; скреће пажњу на недостатке уЗакону о раду који није усклађен са правним тековинама ЕУ, као и у Закону о штрајку
 19. 19. који није у складу са стандардима ЕУ и МОР; такође истиче да су фаворизовање инепотизам и даље велики проблеми у Србији; подвлачи важност запошљавања на основузаслуга и напредовања, посебно у јавном сектору, и истиче да је отпуштање запослених наоснову њиховог политичког мишљења или опредељења неприхватљиво;74. Поздравља досадашњи рад Агенције за реституцију; позива органе власти да заагенцију обезбеде све неопходне административне и финансијске ресурсе како би својпосао могла да обавља независно; подстиче реституцију у натури кад год се сматра да јеизводљива; наглашава потребу да се позабави системским приватним стицањем јавнеимовине израдом комплетног списка државне и јавне имовине и усклађивањем Закона опланирању и изградњи са европским стандардима; скреће пажњу на чињеницу да јеградско земљиште посебно стицано путем неадекватних законских процедура и да је биломета за прање новца организованих криминалних и приватних група;75. Поздравља усвајање новог правилника пројекта Европске престонице културе којиомогућава учешће земаља кандидата за чланство у ЕУ од 2020. до 2030; подржаваиницијативу београдских градских власти да покрену кампању „Београд 2020. - Европскапрестоница културе“ и подржава сличне пројекте који за циљ имају да културолошкиприближе Београд и Србију Европској унији, а посебно се то односи на међуетничкисуживот, мултикултурално разумевање и међурелигијски дијалог;76. Наглашава значај развоја јавног превоза, посебно у смислу унапређивања илистварања нових железничких линија у оквиру одрживог система саобраћаја; жали збогтога што је постигнут мали напредак у овој области, као и у области комбинованогпревоза;77. Апелује на органе власти Србије да поједноставе и убрзају управне поступке заиздавање грађевинских дозвола, издавање лиценци и мрежних прикључака за пројектеобновљивих извора енергије;78. Истиче да је потребно уложити много труда у области заштите животне средине, апосебно у области управљања водама, заштити природе и квалитета ваздуха; наглашава дасе не може остварити никакав знатан помак без адекватног јачања административнихкапацитета и позива Владу Србије да предузме неопходне мере у том смислу;79. Изражава жаљење због одлуке Владе Србије да подигне дозвољен ниво афлатоксина умлеку са 0,05 на 0,5 микрограма по килограму како би решила недавну кризу са млеком;апелује на органе власти у Србији да правовремено реше главне разлоге који су довели доповећања нивоа афлатоксина у млеку и да после тога смање дозвољен ниво афлатоксина ускладу са стандардима ЕУ;
 20. 20. 80. Налаже свом председнику да проследи ову резолуцију Савету, Комисији и Влади иНародној скупштини Србије.(1) OJ L 80, 19.3.2008, p. 46.(2) A/RES/64/298.(3) OJ L 334, 19.12.2007, p. 46.(4) OJ L 336, 18.12.2009, p. 1.(5) OJ L 163, 23.6.2011, p. 1.

×