Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2014. godinu

519 views

Published on

Godišnji izveštaj o stanju životne sredine, Srbija 2014

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2014. godinu

 1. 1. PEľIYBJII/ IKA CPBI/ IJA B H A HA, HAËË"ÄŽ'Ä"ŠQČËËJ"F$HA 05 Bpoj: 353-10983/2015 5 E o r F A a V 14 . orcroôap 2015. romme B e o rp az: ”PWMWËHW l] L, 11. 2015 IM B' m' HAPOJIHOJ CKYIIIHTI/ lI-H/ I BEOľPAlI Bnana, y cxnąuy ca onpenôom Imam 76. cran l. Saxona o 3anrmm »canon-re cpezume („Cny›xc6eHH macama PC", 6p. 135/04, 36/09, 36/09 - np. zakon, 72/09 ~ . up. saxcon u 43/11 - VC), nocraxma Hapommj cxynmwmiu I/ Isnemraj o cramy mnom: : cpezmne y Peuyômąuu Cpönju 3a 2014. manny. 4100l15.163/1
 2. 2. I/ Issenrraj 0 CTaľBy ? KI/ IBOTHC cpenHHe y Penyônnun Cpônjn 3a 2014. rom/ my Aremuaja 3a 3an1mTy xçunome cpezmae (y llaľbeM TeKCTyZ Arennuja) je IIpI/ IKyIIJBaIbCM nonaraxa Kpos I/ lmbopmauuonu cucTeM samnrre mmąome cpegmne, Kao u nnpexmom capaaæou . s ca peneBaHTHHM vmcmTyunjaMa 3a nojemaua "reMaTcxa noapyqja npunpeMuna u onaj nanemraj, a 1 Ha ocuony Im. 76. u 77. 3aI<0Ha o sammru xcusome cpemme („CJ1yxc6eHu rnacum( PC", 6p. 135/04, 36/09, 36/09 - np. saxon, 72/09 - np. 3aKOH 14 43/11 - VC). I/ Ianemraj 0 cTaILy xcmaome cpenune (y LIHIBCM TeKCTyZ I/ Isnemraj) je Hajônmujn gxoxyMeHT 143 oônacm aaumne xcmxome cpemme y Penyônmua Cpôuju n HaMCIbCI-I je, npe cnera, ` zzonocuouuma ozmylca y onoj oônacm, anu 14 crpyqnoj n nmpoj januocm. Ha Taj Hatmn je nomyHo y cxnany ca HJIaHOM 74. YcTaBa Koju ypebyje npano rpaľjana Ha snpany xcmsomy cpezmny 1a ônaronpemeuo u nomyuo oöanemranaaue o meHoM crarsy. I/ I3BemTaj , ąaje 11pm<a3 cratsa xcmaome cpemme y Penyónnnu Cpönju y 2014. romanu Ha 6a314 noc-rynnux nonaraxa, mro npencraxma nrmupexmo ymm y ocrnapeme unJsena n Mepa nonmnxe sammre xcmsome cpennue Koju cy neqmuucaun CTpaTeHIKHM u nnaucxam ILOKyMCHTMMa, Kao mro cy: Haunonannu nporpaM zammre xcmaome cpenmie (Jľnyxcôeuu rnacnmc P ", ôpoj 12/10) u Hauuonanna cxpaTemja onpxcmæor pasnoja („CJIy›K6eHM macmnc PC", ôpoj 57/08). 36or Tora je I/ Iznemraj ucrospemeuo u ocnon 3a nponeuy crama y onoj oônacm y Hapezmom nepnony. Oneaa crama xcmæome CpCJIHHE 3a 2014. rozmny öasupaua je, Kao u npeæxonnux tamna, Ha nx-umKaTopcKoM npmcasy, a npeMa TeMaTcmM uemmaMa na Hpannnnuxa o Haunonanuoj ; mom Hnnuxaropa aammTe xcmsome cpemme („Cny›xc6em4 rnacnmc PC”, 6p0j 37/ 1 l-y , IlaJLeM mxcry: HJII/ l). Ha Taj Harina ce omoryhasa nojennocranmeno npahenze crama n npoMeHa y KBaJm-rery nojenmmx CCFMCHaTa xcmsome cpeuuue TOKOM Bpemeua. Taxolje, ocnrypau je Icoumnymer n r Hanpenaxc y npahemy u ouemnnamy crama y nojemąnnm nonpyqjuMa, Kao u cneoöyxnamu npmcas Š ouene crama xcmsome cpezmne Ha Haunouannom Hmæoy, ama 1a ynopemmocr u paBMCHZ nonaraxa é ca nonaunma „npyľnx enponcxnx npxcaaa. ľIpeMa crannapnnoj Tnnonorujn nnmzncaropa Enponcxe aremmje 3a samrprry xcmsome z' cpezmHe (y , uaJseM TeKCTyI EEA) nrmnxaľopn nam y OBOM nsnemrajy npnuąnajy jennoj 0,11 cnenehux Kareropnja: 1) noxperatncn tpaxropu (Uđi); 2) npumcnu (H); . 3) crarbe (C); è 4) ymnajnöľ); 5) peaxunje (P). 3a uspany onor nsnemraja onaôpaun cy unauxaropu Ha 58.311 nocrynnocm n naucnocm 3a oueuy crama y nojennnom nonpyqjy xcmsome cpemme.
 3. 3. I/ Ianemraj caztpxm 15 nornamba n TOZ 1) yB021; 2) KBaJmTeT Baaayxa u Monmopnur KJmMe; 3) Bone; 4) npnponlæa u ôuonomxa pazaonuxocr; 5) 3CMJbI/ IIJJTC; 6) OTHHJZI; 7) ôyka; 8) Hejoumyjyhe zpaqerbe; 9) mymapcnao, IIOBCTBO 11 pnôonon; 10) onpxcuno xopumheme npnpommx pecypca; 1 1) npmapeann u IlpyIuTBeHu noreuunjanu 14 aKTHBHOCTl/ I; 12) cyôjexm CHCTCMa 3a11mne munome cpemme; l3)cnponoljen›e 3a1<0HcI<e perynamae y oônacm zammTe xcmsome cpemaue; 1 4) nonnane; 15) 3aKJLyI1aK. AKTHBHOCTH 14 06aBe3e Penyönnxe Cpônje y nperonapallkoM npouecy ca EV (pesymam ôunarepannor CKpl/ IHPIHľa 3a nomamse 27) KpajeM noseMôpa 2014. rom/ me y Epuceny nperonapatia rpyna 3a nornambe 27 je npencraanna cralæe musome cpenuae y Penyônnun Cpôuju u TO y oônacmma: xopnsonľanuo zaxouoąancrno, Kaąnmer Bazmyxa, ynpanmame oTna210M, sammra npnpoae, ôyxa, KJIHMaTCKC upon/ ene, unnycrpujclco zaraljeæbe, xeMmcaImje, unBnnHa samTma 1a sammra Bona. Hpencrasmenn cy Haqenmą nnaaonu y nomeny nocrmarba nyue rpaucnomauuje, kopam: y , nemoj uMnneMeHTaunju, Kao n Mepe jaqama Kanaumera u npunpeMe nnanclcnx nOKyMeHaTa. Cpônja he y nomynocm npeHeTu Baxcehe 3a1<0H011aBcTB0 Enponcxe yHIđjC 210 Kpaja 2018. ronuHe. Cae aHaJn/ me u crymąje yxazyjy 21a nocrojeľm xbnnancnjexu H agmnmxcxpamnau Kanaumem HPICy 110110111111 3a nyno u erbexmnuo cnpoaoljeme eaponcxor aaxconoaancrna. Heonxoauo je ycnajarbe axunouor ruraua 3a pa3130j nncrmyxxuouannnx Kanaumera 3a cnponobeme npormca 113 normama 27 110 Kpaja 2015. romme. Taxoľje, 1101<peHyTa je PIHHLlIđjaTHBa 3a ycnocrasmarbe oapxcmaor cucTeMa qmHaHcuparba >KI×IBOTHC operu/ me, ycnocranjbameM „senenor tboæma”.
 4. 4. Tpomlconn anpoxccnmaunje y oönacru xcmzome cpemane oôyxnarajy nmaecmmrone, onepamnrlc u amummcrpamane 'rpounçone u nponemeuu cy Ha nperco 10,5 Mumjapzm cupa Ay nepnony 021120 romana wobywyjyhu nnnecmmzje apxcaBHor, anu u npmsaruor eexropa. Hajaehn nea ynararba oqercyje ce y . CCKTOPHMa 130,1121 n amami. IIHpCKTHBa o zxcnormjama u anpemmæa o TpeTMaHy xomyuammx omammx nana, cMaTpajy ce HajTexcnM u »HajCKyľlJBHM n nonpasymenajy rpomxone jannor cexropa. lIocrynnn nsnopn qmuancupama cy npemauijenn 70 % EV tponzzosn u 30 % Hannonamiu ussopn (I/ IIIA, zxouaropclca noMoh, Kpennm', cpezxcnsa Harmonæmor n noxaxmor ôynera, nnpexme nanycrpujcxe 14 Kompnnjamíe nmaecmunje). Cneneha «pasa y npouecy nperonopa y onoj oöuacm je oôjanmunaæse cxpnHuHr uasemaja xojn ce oqeľxyje y npyroj nononnun 2015. mange. CIcpnHnHr nanemraj caąpxcn germany oueny mama ama n enemyanue ycnone 3a omapaæse nperonopa 3a ono nornamne. Meijy OIIIIITHM, oqexunanmw ycnonnMa je ycnocraxmame jacuor @nnaucnjcxor cHcTeMa. Can 01m nocnomzr n HHBCCTHHHjC he 61m4' reHepa-rop aanommanama Ha name Hmaoa Kao n nuconc cTeneH sammre xcmsome cpezmne 1a snpama Jnyma. Taxo na 0110 zrrro cąaa usmena Kao npcupexa u np06JreM ycmapu Ipeôa nocMarpam Kao naysemy upumxxy n Moryhnoc-r 3a ynaraæa, passoj umppacrpyxrype u npmxpeae u Icouaqao oraaparbe HOBMX pammx Mecra. Hpomne romme je Benmcu , aco Penyônnxe Cpönje 6140 noroljen Heaanamhennm uomxanaua Koje cy ozmene , zxecemae xcmaora, ama n Hauene orpomue nrrere y Muonm oönacrnuía, na u y xcmsomoj cpeannn. Sam je y 030m nanemrajy npencranmeno noceöuo IIOFJIHBJI-: C „Ymuaj Karacrpoóanuux nonnaBa 2014. romane Ha xcnnomy cpemmy y Penyônnun Cpôujn" punu carnenanama pasmepa , uecrpyxmxuor ymuaja one npnponne Karrac-rpowe na CCKTOp xmnome cpegmne.
 5. 5. 2. KBAJll/ ľlfET 1341311111114. uMogííj`iç 2.1. EMVICHJE y BASLIYXY (H) KJLyHI-le nopyxe: I) eMI4T013aHe 1<01114r114He 01<c1411a cyM110pa 143110ce 326,56 Gg; 2) eMHTOBaHe KOJIIP-II/ IHC 01<c14,11a a30Ta 143110ce 48,36 Gg; 3) CMI/ ITOBaHB 1<0J111t11111e npamxacmx MaTepI/ Ija P1311006 10,32 Gg. Hp141<y11JLa1be 14 oôpana nozxaľaka 0 eMI4c14jaMa 3ara1jyjyh14x MaTepuja y Baanyx npum ce 11a ocuosy Hpa13141111p11<a 0 MeT0n0J10r14j14 3a 143pany Hau14011an110r 14 noxamior perncípa 143B0pa 3aralj14sa1sa, Kao 11 MCTOZIOJIOFHjH 3a Bpcre, 11a'11411e 14 poxone npmcymæama nonaraxa („CJIy›1<6en14 mac11141< PC”, 6p. 91/10 n IO/ 13), Kao 11 11a 0c11013y Ypeaöe o rpaH14r11114M Bpezmocmma eMucnje aaraljyjyhnx MaTepuja y Baanyx („CJ1y›1<6e1114 mac11141< PC”, 6p.71/ 10 14 6/ 1 I-ucnpanxa). Aremwja, y : :many ca 3a1<011c1<14M onpenôaMa, 130m4 Ha1114011aJ11114 pemcrap 143B0pa saraljunama. AHaJ1143a ynena 11p141ape111114x cexropa oôyxsahenux 0131414 perucrpou je 143np111e11a 11a oc11o1sy zzocranmeunx nonaraxa 11o cpe111411e Maja 2015. r0111411e. Ca C11141<e l yo-{ana ce Honehąlæe eMncnja (NOx u PMno) 143 cekropa 11p0143130111~Le 14 npepane MeTana 14 MFlHCpaJIHC umxycrpnje. Yanez( Beher ôpoja nocrambennx 143Be1111aja 311211110 je nonehaæe 3a npamlcacTe MaTepuje 113 ce1<10pa - nHTe11314a11a nponanonrsa croxe. EMncHje oxcpma cyMnopa Anæmsom nonaraxa, ympljeuo je na y1<y1111a eMucnja one sarabyjyhe Marepnje y 2014101341114 143110014 326,56 Gg. Hajnehn 143110p14 11p141<a3a1114 cy Ha C11141m 2. Haj31ia11aj1u4je eM14T0Ba11e 1<01114t1n11e nomqy 113 Tepmoenepre-rcxnx nompojema, Mnnepæme 11 npexpamôcne nunycrpąie. EMncnje 01<c14z1a azora Haj3HaI1ajH14j 14 Tauxacm 143130p11 01<c1411a a30Ta y Peny61114u14 Cp614j14 jecy TepMOeHepľeTCKa noc-rpojema, 11p0143130z115e 11 npepaae Merana 14 Muaepanne nanycľpnje. Hpmcas najsuaqajnujux nsnopa je ; xara 11a Cnuun 3. Yxynna Kana-uma CMHTOBaI-IHX a30T1114x orccmxa 143110014 48,36 Gg. E1414c14je 11pa1111<acT14x MaTepMja Hajmaqajnnje CMHTOBaHC K0J11111141-1e upamkacmx MaTepnja y 2014. 110111411121 manny 143 TCpMOCHCpFCTCKI/ IX nocTpojerba, np0143130211se 14 npcpąne Mau-ana 14 MHHepaJIHC 1411nyc1p14je. , Hajsnauajnnju 1431s0p14 cy 11p141<a3a1114 11a CJ1141114 4. YKy111-1a eM14c14ja 11pa1111<ac114x Marepuja je 10,32 Gg. I/ Isnop nozlaraxa: Are111114ja 3a 3a1111141y XCPIBOTHC cpenrme
 6. 6. u ! mamom cemo; I Maupu-ca wuvcrwk m ? naumu Maupu n @mamma naum a Hanuma! nponmwu : mou Il Dame : :tamnom 2096M5$9í Cmuca 1. Yzxeo cexropa y yxcyrmoj BMPICHjH saraljyjyhrrx Marepnja y Basnyx „ himnu-punu n 907%! C11141<a 2. EM14c14je 0140141111 cyM110pa "-_*". """~». J&Ta7'-'w-"' ! Funtana-ü {rivu CJ1141<a 3. EMucuje oxcuna a30Ta -mblü Jëkíxa 4. EM14c14je npamxacrux Marepnja
 7. 7. 2.1.1.EM14cMJA aAmcmAaAJs/ 'hnx FACOBA (H) KJLyqHc nopyrce. : 1) CMMTOBaHC xonntrmie CyMIIOpHPIX oxccxma norcasyjy 61mm nan y nepnony 1990. no 2013. romme; 2) eumonaue Konntmne aaomnx oxcuna noxaaxiy nopacT y HHBCÄCHOM nepuony; 3) eMHTOBaHe Konwmue amouujaxa ne noxasyjy suaqajnuje upouenc y Haneneuou nepnony. I/ Innnxaľop npam rpermose arrrponorennx eamcnja aaxucemanajyhux racuna - asomnx orccma (NOx), amormjax (NH3), H oxcmm cyM110pa, (SOx Kao S02) 3a nepuon 1990. no 2013. ronmíc. l/ Innnxarop Taxolje npyxca nmpopmauuje o eMncnjaMa no CCKIOpHMa y cmązxy ca Merononorujom EMEP/ EEA 2013 (Cnmce: 5, 6, 7. n 8). 600 500 400 Gg 300 200 novom: no npoMene xeMujcxe pannorexcc y umno-moj cpenrmn. I/ Innnxarop eMucujn saxucemasajyhnx racona y Basényx oóyxnaľa cneaehe saraljyjyhe Marepnje: NO„ S0; u NH3. Hajnehc yqenrhe y yRynHoj KOJIIP-IPIHH eMuroBaHux saxncemanajyhnx racona y 2014 roman MMajy 3a NOx „Hpomnonræa n nncxpuôyxmja euepruje” 41 % n „Jlpymcxu caoópahaj" 41,2 %, 3a S02 „Hponsnoaxsa u , uuctpnöyunja enepľnje" 90 % u 3a NH3 „HomonpnBpena" OKO 90 %. I/ Ianop nana-rana: Aremmja 3a _sammry xcunome cpenuue
 8. 8. 0 2D 40 00 N 100 m 10 1D 10 D0 u unpnnuomuumscrpnoywn »mmm nmarpounnmuiyululícmwllulnayeipdąmnípunu Ihmlnuæluhnulbrlľlnlđällwlnnmhm 'WMMIM : mmm : wan-nan pumpu: u naum-punu: annual ! Annan : :Halid I Iunvunm. INIINI u : Inna-vuna auspuh-J loma: I nwbnpnlpul Cnmca 6. EMHCHjC aaomnx oxcyma 110 CCKTOpHMa y nepnony 1990. 110 2013. romane o 10o 20o m 40o m on 00 -npouanwbaunnnwbywünmmuju -Ynwpdunnprmymwmmnumæauduwæmnu-Ywuunuæoæuuwlwnmæqmwwmün -oymmuu : naum : Yu-upon nemam: u mwxvcrmèmx : :pogonu ! Iv/ anu nocnih] Ilnsnywnn. nama u nnnlowm radnim] ! Drum lnmbanpaquu Cnuxa 7. EMucuje cymnopx-Iux oxcyma 11o cexropnma 3a nepnoz( 1990. , a0 2013. romme 2013 2012 2011 2010 2009 1902 1991 1m o 2o 4o sa no 10o na @u lnmnnmunmmnivulll ! kupnje IVnovp-Gconwrlíoyntvuycrpununmpącmwamu ITMmuc-mnnnuuoąlolwuuææulmæouwhu 'Oymrnluo ima: : IYnov-poh usnama: n uran-nadu: : mamma: dunuma : :naum I humana. somun u nunca-cm HOEDIMI ! Drvna I numnpbpuu Cnuxa 8. EMHCI/ Ije aMOI-IHjaKa no cexropnMa 3a nepuon 1990. 110 2013. ronvu-Ie
 9. 9. 2.1 . ZEMMCMJA HPEKYPCOPA 030m. (NOx, CO, CH. . 14 NMVOC) (H) KJLyIIHe nopyxe: l) eMHmBaHe Konwmne yľJLCI-I Monoxcuna 110x<a3yjy snaqajau nąu 3a nepuon 1990. 110 2013. rozuzme; 2) eMprrOBaHe KOJIPHKHC asonmx olccpma norcasyjy nopac-r y Hasenenou nepnony; 3) emmonane KOJIW-IHHC JIaKO ncnapJLuBnx opraucxnx Marepnja 6e3 MeTaHa noxcasyjy apno Guam nan y Hasenenom nepnony. O : I: è m s O ~< : l *u s z 8 N : n O á (D 'u š x U n: H m rs: r: o I: : š” C-n o E š a: m ä ~< -c ŠD O ä* ä ? í ä I: š ä 5' -u o R' npyxca nHqmpMauuje 0 eMHcnjaMa aaraljyjyhnx MaTepnja no cexTopnMa y cxnany ca MCTOJIOJIOTHj OM EMEP/ EEA 2013. 500 , _ __„ __. ___-. __. ___. _.__. ._. 500 400 G9 300 200 100 1990 isái 7992105: iušaišss 1355 195715@ : :Ëèmíoíiíèoænoázwžäèoæmmæmmwnü mm: : - NOx -- NMVOC -_ CO Hajm-xaqajnuju nonpnnoc yxyrmoj KOJII/ IV-[HHH eMucnJa npexypcopa 030m1 naje „Llpymcm . caoôpahaj" (20 % 3a NMVOC n 43,7 % 3a CO), „Tormaue cHare Mase 011 50 MW u unnmævmyanao rpejame” (CO-49,2 %, NMVOC ca 17,8 %). Hezaueuapman yueo y NMVOC - eMncujaMa umre u „Homonpnnpenľ ca 9,1 %, „Ynomeôa pacľnapaíía u urmycrpujcxux npousaona” 17 % 14 „I/ Iunycrpnjcxu npouecn" ca 8,7 %. saxucemasajyhux racosa. I/ Isnop noaaraxa: Aremmja 3a aamrmy ncmsome cpennae
 10. 10. i š u m 20o m 40o m mog. nnpooa-wuumerpuwwumwmn uvnwpođanoopmnynnwcmlílnmwaweunwpu ITcnIunuuun-Iucnlollwnnuunæunnryáun IUIIWIMIOII : unuk : Ynurponn ucrnauuummmwunu uputnica! !bnc-I slavili IINNIMI. Domu nnnunmwu uoonnhtj tomu Inanna-Input Cmma 10. EMucnje yľJBeH Mouoxcnna no cexcropnma y nepuony 1990 - 2013. romana 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1990 1905 1993 1093 1091 1990 0 20 40 C0 N 100 120 140 {IO ili M0 0| Iľlpouuomuunućľllíľvlwlnnwąk ! Ynarpoduonpmlymuąywpouunuwsímąurvwvw lTnnnuuuutnnnonllllwluw-munulwhna 'Drammen sumnju IYIIMvIunu-'IIIDNI ! Illwcľntílwu manual ! balun utihnu] Iluuuom. Iammnnmmnum atman-J ! Oman ! Maturalna Cnmca l l. EMucuje NMVOC no cexropnma y nepuony 1990 - 2013 tamna
 11. 11. „„= „=›4már_mąra1~; , „„. „.„„_„. „„_„„ 2.1.3.EMHCMJA UPI/ IMAPHPIX CYCHEHJIOBAHHX uEcmuA u cEKyHnAPmdx IEEKYPCOPA CYCFIEHIIOBAHPTX uEcmuA (PMm, NOx, NH3 14 S02) (II) Kmyqne nopylce: - eMmoaaHe xena-mac cycneanonannx qecmna na anrponorennx uanopa noxasyiy 61mm nan y nepnozzy 1990-2013. rozuaHa. I/ Iuguaxarop noxasjąie yrcynl-Iy eMucnjy u 'IpCHIl npnMapHnx cycnermonaaux qecmna Mamux on ! Dum (PM m) u cexytmapnnx npexypcopa tretmana NOx, NH3 u S02 (CJmKe: 12 u 13). I/ Inzuncarop 'raxolje upyxca nntbopmaunje o eMncnjaMa aaraljxiyhnx Ma-repuja no cezcropnma y : :many ca merononomjoM EMEH/ EEA 2013. 500 ç 50o 40o ag 30o 20o _ ”W199i 19921993199419951995199719951999Ž0002M120022W320M 20°9W09H10ŽM| N1Ë13 -S02--NOx--NH3--PM10 100 CJrmca 12. EMHTOBaHB xonnrænne npmuaplmx cycnennonauux Iaecmna n cexyrmapnux npexypcopa cycnermonaunx qecmna y Penyômauu Cpônjn y nepnony 1990 11o 2013. ronnHe Cycneanonane qecmne (npammra, 111m, cmor) cy Memamma oprancxux u neopraucmx -Iecmna, Koje ce y Hajnehoj Mepn y xcmaomy cpeJmHy ncnymrajy y Toxy npoueca caropenama ropmæa y euepreruun, caoôpahajy n næmycrpujcxoj nponsnozxrbn, ama u y ynpanmamy CTBjBHKOM. 1101113141100 eMucnja no CCKTOpHMa 3a NOx, NH3 u S02 je npuxaaau y uunnxaropy Enmcnje aamcemanajyhnx racona, a yneo eMncnje 3a PMm je Hajnehu sa „Tomlane cuare Mame on S0 MW n numusnnyanno rpejame” 0x0 65 %, „Yno-rpeôa enepmje y rumycípujn u m-mycmujclcn npouecu" ca 9,3 % n „Homonpnspene“ ca 9 %. I/ Isnop nozzaraxa: Aremmja 3a sammry xcmaome cpenmie 10
 12. 12. 1992 1991 1990 o 1o 2o : o 4o ao oo 1o og Illpunuwmuuąncrnbyuuh mmm): Ivnarpąhunymhvmąycrpæhumąynpąjauupąpa lľovunnuucuxnulđMwunnpnąqylnurpjuu : Oymmunu : month I YIM-nah pncrnpuuu napunjena: wankan Imam! :Iádd I hmmm«, naumu n mnmmuu adult: ) I Onu; Ihlhowiípln Cmuca 13. EMHCI/ Ije CyCľIEI-ILIOBaHHX qecTnua 110 ceKmpnMa y nepnony 1990 - 2013. razuma ll
 13. 13. „„. m, .. . 2.1.4.. EMMCMJA TEHJKHX METAJJA (H) KJLyIIHe nopyxe: romane, a sarmu öenexcu pacT eMucuja; 2) eMucnja onona ôenema nan on 1992. 11o 1993. roamæe, 3amM pacTe 11o 1998. razuma, na 61a y nepnony on 1998. , ao 1999. romane 11011030 ôvma y onananay. V nepnony 0,11 2000. , no 2008. marame eMncHja je KOHCTaHTHa, a 321mm ce ôenemt suatxajan nan jep je npecTaJIa uponsnonma ropmsa Koju canpxce 011030. _ I/ Iänuxaíop upam Tpenn axrrponoreunx eMucnja Temxnx Merana: Pb, Hg, Cd, As, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, u Taxobe npyma nmpopmaunje o eMucnjaMa : saraljyjyhmc Marepnja no cexTopnMa y cmąąy ca MGTOJJLOJIOFHjOM EMEľI/ EEA. 2013. ne u nomnuamau, yneo y sarabmaamy 'ma n Bona eMucnja Teuucnx Merana m3 anrpouoreuux nsnopa nocraje nmepec Kounenunje o npexorpanuqnom saraljnnamy nasmyxa_ na nenmcma yaameuocmma (y , uameu Texccry: JIPTAII xounemtnja). Temxu Meraxm cy neoua nocrojaun, 'tako na ce ro-rono cna eMumBaHa Konuąuua npe mm Icacrmje nocnena y TJIO uma none. 360r cnoje uocrojanocm, :ua-zajma orponnocm u crcnonocm 11a ce axymymąpajy y CKOGPIGTCMPIMa, TCIIIKK Merann cy onacuu n 3a mane oprannsme. Yoqena onacuocr on npexomepue emacnje 'rennmx MCTaJIa yôpsana je „nonomeæbe Uporoxona o TCIIIKHM MeTaJmMa y ommpy JIPTAII xounenunje. EMncnje npnopmenmx TCHIKHX metana (Pb, Cd n Hg) yrnannou cy nocnemma caropenaæba ropmaa. Emnroaana : mamma aaancu on spore u xonutmae caropenor ropmsa, 'tako 11a he eMncnja KanMujyMa (Cd) 614m neha ylcomnco ce Kopncre Tema ropmæa (noxc-yme), 110x he xonnquua eMn-ronane name (Hg) pacm yxonmco ce Tpomn npnponxm rac. ľpyny ocramax TCIIIKHX Merana ymyuyjy apcen, xpoM, ôarcap, Hum, cene! ! n 11mm. I/ Isnopn eMncuja omąx Temxux MeTaJIa cy pasnpmnru. EMncnje apcena, xpoMa u_ Emma ey nocnezmua mnxonor npucycrna y '~IBpCTPIM ropmanma u noxc-yJLy, anu u Kao 3601* muxone npucymocru y cacTany cnposuua y npomsonx-: MM uponecnma Kao mm cy nponsnonma mama, rnoxdja n qemaxa. Barcap n umu( ce Hajnume eMmyjy ycnen Ipomersa komuna n ryMa, a cenen ce jamu Kao aaraljyjyha Marepuja y IIPOPISBOLIIĐK c-rama u Mymepanne nyne. Tpexu: yxymmx anrponorennx eMncnja 'remrmx metana (Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se u Zn) uoxaayje nan on 1990410 1996. ronnue, a 3amM ôenemn pacr emacnja. (Cnmca 14) EMMCIđja onoBa öenexcn nan on 1992. , no 1993. ronmie, 3aTuM ôenemn pacr, 11a 614 y nepnony on' 1998. 110 1999. romane eMncuja onona nouono ôma y onanamy. Y nepuoay on 2000. no 2008. rozmne eMHCHja je xoncrarmia, a 3amM ce Genexm nan jep je npecTaJIa npouanonæa ropmsa Koju cąupxce OIIOBO (Cnmca 15). I/ 'Isnop uonaraxca: Areamíja 3a samrmy' xcmzoTue cpenmíe 12
 14. 14. -cu -ng -As -cr _cu _na _su -zn Cnnxa 14. EMuToaaHe xonnrnane Hg, Cd, As, Cu, Cr, Ni, Se, Zn y Penyönnun Cpöujn 3a nepnon 1990. ; (0 2013. ronnue t1so 100 1U01D|1W21N31HQ1ü51DO1N71NI1NOMCZW1WZWQËZWEËUZWTZWOEMONWNHNWWII - n Cmma 15. Emmonane xomrmne Pb y PeuyöJmnn Cpônju 3a napao: : .1990. 21o 2013. romane 13
 15. 15. 2.] .5. EMMCMJA HEHAMEPHO MCHYLIJTEHHX , IIYFOTPAJHI/ IX OPFAHCKPIX 3AFAT›YJY'HMX MATEPI/ IJA (POPs) (H) Knaytme nopyKe: - CMHTOBaHC Iconnvmne nenamepæxo ncnymrenux nyrorpajnux opranexnx aarabyjyhnx Marepnja norcasyjy ônarn nan 3a nepnon 1990'. ,a0 2013. rozmna. I/ hænnxarop noxcasyje yícynny eMucnjy aænponorennx eMncnja HenaMepHo ncnymtrennx nyrorpajnnx oprancxnx aaraljyjyhnx Marepnja na pasnnqnrux nsnopa. 1101131111 ce npmcyxmajy y excnany ea MemnonomjoM UNEP npeMa CTOKXOJIMCKOj xonnemmjn o nyroTpajHnM_ oprancmm 3ara1jyjyhnM cyncTaHuaMa („Cny›x<6eHn rnacnmc PC”, 6poj 42/09). Hpmcasarm 'rpermonn ee onnoce na nonmmxnurme apoMamune ymnonononnlce (PAH) n 'ro benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)f1uoranten, índeno(1,2,3-ed)piren, xexeaxnopôenaen (HCB) u nonuxnopoaane ômpennne (PCBs). 'I/ Irmmcarop Taxohe npy-nca nnmbopMaLuąje o eMuenjanm ? arabyjyhnx Marepnja 11o GCKTOpHMa y cKnany ca Merononomjom EMEľI/ EEA 2013. 1; 1 „ . - M. ..„. ... ._. „.. ._. „„_. .,„. .._. _.„. .__„. ._„. 1D í 19901991 1991 199319941995199519971998199910002001200120032D042005100520071®82009201D20111D122013 a: aenzamplren í Benzouzmourantan -1 nema (k) flouranten --- lndeno (1,z,3›ed) plren - Hcn Cnnxa 16. EMHTOBaHC xonnqnne neHaMepHo nenymTeHux nyro ajxmx o rauexnx sarabyjyhnx Marepnja (POPs) y Penyônnun Cpónju 3a nepnon 19 O. no 20 3. rozmne Henamepno ncnymrene nyrorpajne oprancrce aaraľjyjyhe Marepnje upencraaxsajy rpyny oprancxnx saraljyjyhnx Marepnja ca noxasanma roxeprqnum nejeTnoM. ľlopen 'rora, ey npno noerojane (ornopne na xeMujcKy, :poToxeMnjeKy n ônonomxy pasrpązzmy). PIMajy enojerno Haxymbarba y mmm opraHmMuMa (ónoaxymynannja, najnemhe y Macmm HaenaraMa), a exnorm ey n npenocy na nenmce ynamenocm. 3601' ocoômie nenuMuque ncnapnnnocm nnn ee nanese y raenoj : pasu unn ce ancopôyjy Ha Ixeemue y armoewepn tamne mremo nenyjy na snpanme Jnynn u »mnomy cpenuny. V army cmarsexsa eMncnje oaux saraljyjyhnx Marepuja , HOHCT je Meljynapomæn Hporoxon o nyrorpajnnm oprancrcnm sarabyjyhnm MaTepnjaMa ya JIPTAII xoHBeHuHjY, kojnM ee upormcyjy Mepe n MeTone cMamema saraľjmaaæa nasnyxa uanenennM MBTCpHjaMa. IIpoToxonoM ey nponncane oenonne oôanese KOjHMa ce, nsmeljy oe-rannx, nponueyje Gumene yKyuHnx ronnmænx eMncnja nonnxnoponaunx ônqaeunna (PCB), nommuxnnmam apomanmunx ymonononnxa (PAH), nnoxcnna n upypana (PCDD/ F), :cao n xexcaxnopumcnoxexeana (HCH). I/ Ianop nonaraxa: Arenunja 13a sam-rmy JKPIBOTHC epenmle 14 „sav/ 'ää-"ëæugäx. -, . .. „.. ,.„„„„. „ „__„`_`_A„. A_. ,___. ,.v. __„, „„. ,.„`. „. „. .„„. ..„„»„_ »u „. A_ . r„. .,. .(4.. „_, _.. .. _4_ _„ 4., „. .„_
 16. 16. í ; . 1 1299 A , , „ „ „ _. .. .. .. æ›4› -___. _.. ._í___-„„-„„„__. ._. „ 1000 800 kg 600 f 40o 200 . 1 O 'r~ r F F""'Y 'w -r--u : :T- 1- -r--y- 1990 1991 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 2002200320042005 2D062007ZWB1W910lOZ011 2012 2013 í PCB Cnmca 17. Emmoaane Konnqnne nonnxnoponaunx ônqaeunna y Penyônmm Cpôuju 3a nepnon 1990. no 2013. ronnHe 15
 17. 17. m „, 2.2. CTAI-LE KBAJIHTETA sAsnyxA (C) 2.2.1. Ouelæummae KBAJIMTETA BAąuVXA KJLyqHe nopyxe 1) ouemunarse xsamxrera naazxyxa Bpmu ce jennom ronrmnæe 3a nperxonuy xanelmapcxy manny n uednnmcaua je 3aKOHOM o zammru Basnyxa; 2) na ocnony pesymara Mepema n uponucaanx rpannqunx u ronepanmmc Bpennocm yrnpijene 'cy Ipn Kareropnje . xBaJmTeTa nasayxa. Ouena xnanurera Baanyxa y 20714. roamm nsnpmerxa je Ha ocuony cpenrmx ronummm; Kouuenwpauuja saraljyjyhnx MaTepnja aoônjennx ayTOMaTCKMM MoHnmpnHroM xnanmera ËL-Jlľpny xareropujy, Imat mm neznamo saraljen nasnyx, Ima aazmyx y : come nncy upercopaqene rpaHutIHe BpCJIHOCTIrI HH 3a jemxy aaraljyjyhy MaTepujy. IIpyry xareropnjy, yMepeuo saraljen nasayx, uma 'naszzyx y KOME cy npexcopaqene rparmqrxe spam-moru 3a jezuay HJIPI mame -saraľjyjyhux Marepnja. „gääTpehy KaTempnjy, npercomepuo saraljen Baszzyx, uMa Basąyx y KOMC cy upelcopallene 'ronepanme Bpemaocm 3a jemxy mm : sume saraljyjyhyrx Ma-repnja. 3a oneæmaarhe cy npnencrxeuo, xopnmheun pezynram Monmopmæra Huaoa sarabyjyhux Marepnja Koju ucnyrbanajy ycnos pacnonoxcnnoc-m u Bannzxnocm camnx npenuocm 021 najuame 90 %. Onaj nponeHar peannaaunje Mepema y uenoj Mpemr 6140 je TOKOM 2014. rozmne Mama 3a Mnore sarabyjyhe Marepnje, o63HpoM Ha crarmo npucyrau npoônem @mancnpama Monmopnura naxo je ou jacuo uedwumcan SaKoHoM o zammm naznyxa (HJIaH ll). Hocne Koncynranrxja y xojnMa cy yqecraoaann H Meljynapomæn excnepm, auraxcosann na npunpeMu cxpmmura y oônacm xnanmera Basnyxa, ozmyueuo je 11a ce 3a onemmæame KOpPlCTC u xpahn nnzonn nonaraxa, ca pacnonomasomhy nehoM on 75 %. OneHe , ZIOHCTC Ha ocnony Taxnnx Huaona nonaTaxa cy noceöno npencTaBJLeHe. OneHa xnaJmTeTa naznyxa, no zonama PI arnoMepauHjaMa, 3a 2014. manny, rpacbmzm je npmcaaana Ha Cmmn 18. Kpyronnma cy osnatreue unese nare Ha ocnosy HajMame 90 % Barmmuæx carx-mx BpCILHOCTH 3a ene saraljyiyhe Marepnje : nije je npaheme npensuljeuo HpoIpaMOM, a Tpoyrnosnma cy osuaqene oneue 11o nonauma AMCKB, Ha KOjllMa je CBKYIIJLCHO mame 011 75 % anu Mame 021 90 % nannmuax can-mx npemIocTu 3a ene aaraliyjyhe Mawepnje rmje je upaheme npemsnbeno HpOrpaMOM. I/ Isnop nonaraxa: Aremmja 3a aammry xcunome cpenmíe 16
 18. 18. Taôena 1. OueHa Knanmeragzasnyxa 3a 2014. ronuuy, cpezme ronnmme KOHHCHTpaLIIËBŠQ, N02, PM m, C0 u 03 6poj ; mI-la ca npeKopaqemeM ; Jnenlmx rpammmax npemiocm Amouepaunh, 3OHA Kameumxu Buc - Even H s š Š IE š Kplryleuau Kpan/ Jesau Bueno Š 2 š ; Š Eľľä-ŠEË' Ššešš s š I mg W» ymnmn-ein: : a s m s, s» 7 šš ii i5 Š ; ç ; æ ; ç m* war A» J ` 1.35 nij” v; wnmn ij . mnaamma-Mny„ ąuu: :“””7mđ: J n: =!e„„_„„ A 1G wmmu . ,._„. „ , , „ , „ _ „í _ __ _ , ___x. ._. ,___. _._ „w . - __. .,= ,.. .„. „._„. „._. ,.„„. ._. „,. „ „_. „i . .„_. „
 19. 19. < „ 2.2.2. OuEHA KBAJIMTETA BAl/ IYXA Y zonAmA n AFJIOMEPALIPIJAMA (C) Kmynne nopyrce: l) mnom 2014. romane 68,8 zarahen Baznyx; 2) xnamarer naznyxa na nonpynjy Penyômaxe Cpônje, ocnm na nonpynjy Bopa, ,uomnnanrno onpebyj y Konuenrpaunje cycnennonanlm necTnua. % cranonnnmrna Penyônnxe Cpônje nmano je nncr PIJIH neznamo Ouena Knanm-era Bazzzyxa na ocnony npexopanerba Ipannnnnx n ronepamnnx npennocrn Konuenrpannja zaraljyjyhlax maTepnja jemana je zakonom neąænnncana 1a oöanezyjyha onena crenena zaraberba y Penyônnlm Cpónjn. : tulum #umren MEIJXA x am. nm lililii DMINËIAIAIDXA ? I'll-IU TD. sam». in Ih: MIRNA “LIDIJA MIIUIA D' Mu. : ““”“"““e ga! Cmarca 18. Kareropnje xnannrera nazzryxa no zonama n amomepaunjama 2014. rozuane Snannnna onena Knamarera Bazayxa 3a 2014. romany macu: l) y zonu Cpônja TOKOM 2014. romane Baznyx je 6Iao raptor lama neznamo zaraben, ocnm nonpynja rpana Kparyjenna, me je 6no ymepeno zaraljen n nonpynja rpąna Bamena, me je 61ao npexomepno zaraben; 2) y zonn Bojnomana TOKOM 2014. roruane Baznyx je óno tnacr rama neznamo zaraljen ocnm nozxpynja mana Cpemcaca Mnrpomaua rac je 6140 ymepeno zaraben; 3) y amomepaunjama Hama Can, Hum, Iľanneno n Kocjepnh TOKOM 2014. romane Baznyx je 6140 rnacr nana neznamo zaraljen; 4) y arnomepauaajn Beorpan, najnehoj amomepannjn no ôpojy cranonnnxa, TOKOM 2014. romane Baznyx je ôno ymepeno zaraľjen; 5) y arnomepaunjama Eop, Cmenepeno n Yxaaue TOKOM 2014. romane naznyx je ôno npexomepno zaraljen. I/ Iznop nonaraka: Arenunja za zanmary mnnorne cpennne 18 **ma-w
 20. 20. _. »sa : u „sa-Fu _m_ š 2.2.3. YLIECTAJIOCT IIPEKOPALIEIBA llHEBHl/ IX rPAnnuI-Inx BPEIIHOCTI/ l S02, N02, PMm, 03, CO (C) KJLynne nopyke: 1) najnemha npekopanema eycnennonannx necnana PMm zaôenexcena cy y arnomepaamjama , Bąmeny, Yncnuy n Cmenepeny a zarnm y Beorpany, Cpemckoj Mmponnrm n Kparyjemxy; L 2) npekopaneæba S02 ônna cy camo y arnomepaunjn Bo . I/ Innnkarop npencranma 6poj nana y Toky romane ca npekopaneæem rpannnnnx Bpemiocrn KBannTeTa naanyxa y omaocy na zaraljerbe naznyxa ca S02, N02, PMm, 03 n CO. I/ Innnkampom ce F oruacyj e crame mnnorneçpeąlane y cmnçny kBaJmTeTa Baznyxa Tj. mege meronor zargľjeæna. m Eeorpan -- --------- 3 = =:= === === := *Q - E -u-------- . „ l : --------- „ -m ---m----- „ - m-----m----- „ -pmm----m---- „ j_-1w| --gmw-__- „ «nmrmynn m FIPMXIÄTIIHI ADEM I X . 'm' 9" '7 15 7 1“ i" 11 II ËEIIË XIII IIIIIIË m* 93 I* 36_ 7| _5 L 9_ I! *i IIJIIŠIIIIIËIIEIIIIIIIIE N" 93 9' 70A 17 "9 11 E 1 IHËIIIIËEIIIËIIËIIJ 1 l D I EEEHEEEEEEEEE 8 š 8 š 2 šw š 8 ä si g. " s_ šw E 3| Y arnomepannjxa Beorpan cycnennonane necTIane PMlo cy najnemhe nonpnnocnne jako zaraljenom naznyxy (9-31 %), a zaTnm azornnokcnn y camo 4-6 %. Y kareropnjn zaraljenor naznyxa kao yzponnnk nomnnnpajy PMm 1a azornnokcnn, ama ce jama n ozon ca ynecranomhy 3- 18 %. Y arnomepaunjn Honn Can nonen on 2011. romane, nzpaxcen je onanajyhn Tpenn npekopanema nnennnx npennocrn cnnx napameTapa knannrera naznwca. Ozon ce camo cnopamrmno noj anJLyje kao yzponnnk nomer knannrera Baznyxa. Y arnomepaunjn Hram naznyx je koncTanTno za nepnon 2010. 11o 2014. romane ôno onrepehen npncycrnom cycnennonannx necrnna PM“, trnje je npekopaneme , unennnx rpalnannm( npennocrn (I` B) y 2014. romanu zaôenenceno TOKOM 21 % . nana. Hpekopa-Iema PMlo y uenom nepnony nmajy nerarnnan Tpenn, nako cy ona y 2014. nemro npncyTnnja nero 2013. K011 ocTamax napaMeTapa zaôenæken je onanajyhn Tpenn. necTnne npekopaneæa nnennnx I`B 021 2010 romane. Y arnomepaunjn Yxmne nornpbeno je npekomepno zaraberse naznyxa PMw Tokom znatnor nena romane, a perHcTpyje ce n nojaaa npekopanema konuenrparmja azornnx okcnna. I/ Iznop nonaraka: Arenunja za zanrrnfry xcnnorne cpemane j 19
 21. 21. 96 dana u godini sa › GV Cnnka 20. HpouenaT nana TOKOM romane ca nnennnm konuenrpamaja S02, N02, 03 n PMIO > l" B y arnomepaunjama Honla Can n Hram za nepnon 2010. 11o 2014. romane ISOZ INOZ IO3 IPMID 2010 2011 2012 IOR 2013 2014 Cmaka 2 l. Hpouenar nana Tokom romane ca nnennnm konnenrpannja S02, N02, 03 1a PMm > TB y arnomepamajama Bop n Yncnue za nepnon 2010. no 2014. romane 20 1
 22. 22. 2.2.4. TPEH/ ľ( KBAHHTETA BA311YXA 1a TIPOLIEHAT CTAHOBHHUJTBA nornnurarAnno nznoncnnor KOHHEHTPAUI/ IJAMA ? AFABYJYTIMX MATEPVIJA nznAn PEQIEPEHTHI/ lx (C) Krbynne nopyke 1) Tpenn knannrera naznyxa y Eeorpany 2014. rrokazyje ôrarno noôorbnrarse; 2) arnomepannjama Hram, Hanneno ra Kocjepnh y onnocy na nperxonne mse romane, npncyTan je Tpenn noôorbruanaa knanrarera Bazzryxa. Mama npouenaT cranonnnmrna razrroncen je npekomepnom zaraberny Bazzryxa, 36or Tpenna noôommarba KBaJIPITCTa Baznyxa y nojemanram arnomepaurajama. Spoj KATEFOPMJE KsAnurerA BANJYXA WHOIHM Bura-o* AFIIOM EPALIMJE Cmrka 22. Tperazr knannTeTa naznyxa no zonama 1a arnomepannjama HocJre 2011. romane y zonama Cpôraja 1a Bojnomrna kBannTeT Baznyxa je npne kaTeropraje. Hone nnąropmaunje y nnny pezyJrTaTa rpannmerpnjckor npahena konrrenrpannja cycnennonannx necrnua ykazyj y na nomnje cranąe y rpanonrama Baneno ra Kparyjenarr. Y najnehoj arnomepaurajra, arnomepaurajra Beorpan, knamaTeT naznyxa je ôrao Tpehe kaTeropnje 11o 2013. romane. Crarbe 2014. romane je ouerneno kao npyra kareropraja, mro npencranrba ônrno noöommame. Tpeha kareropraja kBaJrnTeTa Baznyxa ce zanprkana y arnomepannjama Eop, Ymnne, Cmezrepeno n y rpany Barnersy. Hpouenar cTanonnramTna norenunjanno raznoxcen konuenrpannjama zaraljyjylínx maTepraja nznan peqrepenrnor nnnoa npnkazan je na Cnrama 23. Tokom 2014. ronnne 68,8 % cranonnranmra Penyônnke Cpôraje nmano je lrracr rama neznamo zaraben na3nyx. Y ncTom nepnony 31,2 % cranonnnnrrna je ramaJro knamarer naznyxa kojn zaxrena HOGOJBIHaILC. Y 2014. romrnn CMBIĐHO ce npouenaT cTanoBnnnrTBa y III, a nonehao y II kareroprajra, mro je nocnemrna npenacka arnomepauraje Beorpan y kareropnjy 6Jran<er zaraljerba naznyxa. Ako ce anamazrapa cTarLe kBaJuaTeTa naznyxa camo y arnomepannjama cnryaunja je Jromraja, OKO jenne Tpehnne cranonnramrna je y I kaTeroprajra, a oko mse Tpehrane cranonnrann-Ba rama KBaJIHTeT Baznyxa kojra rpeôa noôomnarra. I/ Iznop nonaraka: Arenuraja za zamTnTy ncnnorrae cpenrarae 21
 23. 23. ľlpoqonnr cnnonmmna Pcnvänuuc Cpđnjc ne ICTIVDDUIJOMD : comment: cugyxa y nopnąqy 101 1 - 2014. ga I __ . . . „ „. „. . „ , „.„, „ . _„. „, „ ; g z , ., .. ... . „ „„, . 60 K' SO 40 30 o I Icrnrepnla- quantum: III KIIIIDIIOII- : uuu-o natp- uąąvx : ponovnu : :uho- uoąw 2o“ . š: * . , _. _„. „____. ______, V 66.9 _____ J ' ` ? ili ` "` ` _ si: _ Cnmca 23. HpouenaT cTanoBnumTBa Penyônmce Cpönje nanoxcen paæmnMToM creneny zarahersa y : sanucnocru on ouene KBaJmTeTa Baznyxa 22
 24. 24. 2.3. KOHIIEHTPALU/ IJA AIIEPTEHOF ITOJIEHA (C) 2.3. l. BPOJ IlAHA CA FIPEKOPA 'iEHaEM FPAHMWHHX BPELIHOCTI/ l AJIEPTEHOF IIOJIEHA (C) KJLynHe nopyxe: 1) najaehu 6poj , nana ca npexopatxemem rpannnnnx Bpennocm 3a 6pe3y ôno je y Cyöomun, 3a mane y Benejy, a 3a amôpoanjy y Kyma u Benejy; 2) ananma reorpawcxce pacnpocTpamenocTn aneprenor nonena amôposnje yxasyje na mene rmpaxcajnnje npncycTBo y ceBepHnM IICJIOBHMa Penyömme Cpönje. N 590i! m Than um Amđponnja Cnmca 24. Epoj nana ca npeKopanerseM rpannnnux Bpezmocm aneprenor nonena y Mpexm cTanuua 3a 2014. romąny Ha Cmmn 24 cy npencranmenn unmaxaropu KOjPI no1<a3yjy , na je amôposnja no 47 nana 6m1a 143112111 rpannnrmx BpCJIHOCTI/ I y Benejy 14 Kyma, Tpane cy 36 nana npenasnne rpanuqne Bpeanocru y Benejy, a 6pe3a 26 y Cyôomnn. romanu (Cmuca 25). CJIHKa 26 npmcasyje na on cenepa some vuxyhu Ka jyry, 6poj nana ca npercopaqenuM rpannnnum Konuenmpaunjama 3a amöposujy ce cMarsmao. nnrepaana npucyrnocru nonena Koju ce y Toxy cesone npare. ľlpmcaa nojane u npecTanKa noamnauuje aneprenor nonena je 0,21 noceônor snanaja anepmqæmu ocoöama Kao n neKapuMa anepronosma KOjH yclcnabyjy nnnamuxy . rxeqema nalmjenara u cny Mezuaxauenľny 'repannjy, llnenne xonnenrpauuje aepononena (113/m3) 3a ceaaM nana ca upomosou 3a napenny nenemy, Hanase ce na nnrepner crpanuun www. sepa. gov, rs OcnM Tora mesne Komxenrpaunje wawy ce u y 6a3y nozzaraxa EBpOHCKC Mpexce 3a Aepoaneprene (EAN - European Aeroallergen Network). Hojana anepmja (Koa oôonennx ocoôa) je ceaoncxor : capaxrepa n nesana je 3a nepnon on panor nponeha . ao Kacnejecenn, a „ oxman" 3a anepmjcxe peamnje je noJmnaunja. cJmnno. _ I/ I3Bop nonaTaKa: Arenuuja 3a samu/ my ncuBoTHe cpemme 'V1
 25. 25. š~ : i: &š m aip-II l: :ÄTJOCHII Cnmca 25. Bpoj znana ca IIPCKOpaľICI-LCM rpannnnux BpCJIHOCTPI aneprenor nonena y Mpemn cTanuua y AyToHoMnoj norcpajnnu Bojaonnnn 3a 2014. ronnny Taôena 2. Aeponanunonomlcn Kanenaap 3a ceaony 2014. *110 | l.l @D 3.5 21.0 21.5 &O 6|O|52025w35404B505 Cnmca 26. ľeorpaąmca pacnonena ôpoja nana ca ľIpeKOpaHCILCM rpanwme 3 Konuelærpaunje amôpoauje, 15, 3pna/ m , TOKOM ce3one 2014. 24
 26. 26. 2.4. KJnaMATCKn ycnonn TOKOM 2014. romrnn (V) 2.4.1 . ľonnmnA KonnnnnA HAJJABI/ IHA (V) KJLynne nopyne: l) CKCTpCMHO xnmna 2014. romana, najxnlnnnja romana on 1951. romane; najlaamnnje nponehe y nocnemnnx 120 romana; 2) encrpeMne nnenne Konnnrane nąnannna y Majy 2014. ronnne; 1a3Mepene Tpomaenne nąnaanrle npenasnmne 1000 ronnmne npopanynare Bpennocrn. Cmana 27. Hopmamaaonana oncrynaraaa, ca neceroronramrbram mnznnm cpenmaKoM romamnnx (neno) Konnnnna nanannna y Penyômann Cpônjn, 3a nepnon 1951 . no 2014. romane, necno - reorpatpcna pacnonena FOIIPIIHLBC Konrannne nanannna, mm, TOKOM 2014. romane Ilomananrna KJIHMaTCKa omnana 2014. romane na nonpynjy Penyônnne Cpônje je nojana CKCTpCMHO BHCOKHX KOJU/ HUB? ! nanamana. HopMannaonano oncrynalæe romannæe nonnnnne nanannna TOKOM 2014. romane na nonpynjy Penyônnne Cpôxaje je nozuarnnno 1a Behe on 3, urro yrca3yje na je 2014. romana y Cpönjn ônna enmpemno Knmna y onnocy na nopMany. Bnna je TO 3a nonpynje Penyônnxe Cpônje najnnmnnja romana 011 1951, a 3a nonpynje Beorpąaa najnnmnnja romana on 1888. romane (Cmaxe 27. n 28.). I/ I3Mepene Konnnrarae nanannna TOKOM 2014. romane Gnne cy y nnrepnany on 648,6 mm y Knnnnnn ; ro 1513,8 mm na Sna-rraöopy. Ykynna ronnmma xonnnnna nanannna, y onnocy na nopMany 1961-1990. romana, önna je y nnrepBaJIy 011 121 % y Knrcnnma 11o 193 % y Herornny. Hajnapamajnnje anoMannje nąnamana pernerponane cy y Majy 2014. romane. I/ I3Mepene "rponnenne nanannne npenaanmne cy 1000 romannse npopanya-Iare Bpezxnocrra. I/ I3Bop nonarana: Penyônnnnn xnnpoMereoponomKn sanon Penyônraxe Cpônje 25
 27. 27. 26 v 4 1
 28. 28. 2.4.2. ľonnmnm TEMTIEPATYPA BABLIYXA (V) KJLynne rropyne: 1) eKCTpCMI-IO Toma 2014. romana; Cmana 29. HopMaJnasosana oncrynana, ca neceroronnmruana ronasnram cpenrnaxoM romarrrmnx (neno) reMnepaTypa Ba311yxa 1a nemnx (necno) reMneparypa naznyxa y Perryönrama Cpônjn, 3a neplaon 1951. no 2014. romane Ouena TOITJIOTHHX ycnona na nonpynjy Penyônnne Cpöraje TOKOM 2014. romane rasnpmena je npeKo nopmannaosannx oncrynarba roanmrbe TeMneparype nasnyxa. Hopmannsonano oncrynarne cpemse ronrrmrbe 'reMnepaType Basnyxa 3a 2014. je noanrranno 1a Hehe on 3, nrro yxasyje na je 1a 2014. romana y Cpônjn ôrana encrpenano rorma y om-xocy na nopMany. Brana je TO, 3a nonpynje Penyönnne Cp6Iaje n Beorpana, npyra (nocne 2000. romane) najronnnja romana on Kana ce Bpme clacreraarcna Mereoponomna Mepenaa (Cmana 29). Hopmamísonano oncrynane cpemæe neme 'reMnepaType Basnyxa 2014. romane y Penyônnnn Cpônjn je noanrnnno 1a Behe on 1, nrro yrcasyje 11a je n nero 2014. romane 61m0 'romro y nopeberby ca HOpMaJIOM 1961-1990. romane. BeoMa nnrepecanrno je npnMeTnTn 11a nero 2014. nnanecernero, y3acronno 011 1990, ronnnje nero 0,21 npocerca. ľonnmrbe TeMneparype Basnyxa 3a 2014. romany, IaMajy Bpemaocrn y nnTepBaJIy on 5,0 °C. y nnannncKnM KpajeBnMa, 11o 14,0 °C y Eeorpauy. Hpocenna 'reMneparypa Basnyxa 3a 2014. romany 3a nozxpynje name 3CMJLC nanocn 11,8 °C. TOKOM 2014. n3Mepene nnenne reMneparype nasnyxa cy ônne y Ianrepnany on -20,4 °C, Konaonm( 31. neueMôap, ,no 36,0 “C . 'hynplaja 13. 1a 14. aBrycT. I/ I3nop nonaraxa: Penyônnnrcn xnnpoMeTeoponomKn sanon Penyônnrce Cpönje 27 . .
 29. 29. 2.4.3. TEPHTOPI/ IJAJIHA PACHOILEJIA TPEHIIA romamnnax BPEJIHOCTH TEMIIEPATYPE sAznvxA 1a KOJIWMHA UAILABVIHA no IIOJIALLl/ IMA [a3 HEPHOJIA 1951. 110 2013. romana (V) KJLynne nopyxce: 1) saöenexcen je 'rpemz nopacära FOIIHIHEĆ TeMnepaType Basnyxa; 2) ronnmme cyMe rranamana neMajy xaspaxcen Ipenn. Tpena roamnmnx npemxocm 'reMnepaType nasnyxa u Kom-anna nąnasnna 3a noupy-Ije Perryömnce Cpônje 3a neplaon 1951. 11o 2014. romane Cmaxa 30. ľeorpacbcxa pacnozxena 'rpenna romammax Bpemxocm 'reMnepaType u Konunnna nanamana na nonpynjy Penyônnxe Cpônje 3a nepxaon 1951. no 2014. romane; z Jľeno - Tpenn ronnmmnx TeMuepaTypa nasnyxa y "C/100 romana z' Ilecno - Tpenn romammax cyMa nanannna y % N61 90/50 ronnna Anannsa rpenna rozuannmax remneparypa nazmyxa, 11o nnsonxama nonaraxa ca nojemanannnx ľnannnx Mereoponomxnx crannua, y nepxaony 1951-2014. romana yxaayje na je na IICJIOM nonpynjy Perryômarce Cpônje npncyraræ nopacrr TeMuepaType. I/ Iærrcnsnrcr nopacra romanse TeMnepaType je najMamn na jyroxacroxy, no 0,3°C/100n romana, Cmuca 30. ~ Hajnspaxajnnjn nopacr ro/ :uaumbe TeMnepaType nMana cy uozzpyqja Beorpąua ca oxomanom, š Herornncxa Kpajlana, oxomana Jľosmaue n Kpajmn cenep saune, no 2,8 °C/ 100 romana. i Y npeonnaľjyjyhem newy Cpónje FOJIPIIIIIBC cyMe nanasnna y nepnony 1951- 2014. razuma % neMajy napancen rperm. Y sanamanm 1a ceBepHuM nenomaMa : :came ronmmhe nąnasmie Genexce nopacr ;10 20 % 011 crannapmxe nopMane 3a nepnon 1961. 110 1990. romane, N6l90. Y jyroncrorænnm za ncronnm nenosmaa sume npncyrne cy Tennenmgie cuamena ronxamrsnx Iconnnnna nanannna, Cmaxa 30, nHTeH3nTeT0M no 10 % on N61 90 sa SO romana. ë I/ Isnop nonaraxa: Penyônnnxn XHIIpOMCTCOpOJIOLIIKPI 32113011 Penyônnxe Cpönje š 28 Ë:
 30. 30. '; 2.4.4. HOTPOLLHbA CVľlCTAHuI/ I KOJE OIJJTEBYJY 03011004 OMOTAH (Y) Kmyąne nopyxe: l) y unmy 3a11mare oaoncxor omoraqa, norpomma cyncTanun Koje omrehyjy osoncxxa oMora-I (ODS-Ozone Depleting Substances) znamo je cMamena oz( 2005. romane no nanac; 2) y Cpônju ne nocrojla npoxamsoanąa ODS-a, ama ce Bpmn ennmenunja yaosa 1a noľpomrse oBIax cyncranun. I/ Inmaxarop norpomme cyncranma Koje omrehyjy osoncxn oMoTan npencrasma ylcynny noTpomeHy Konuqnny cyncranun Koje omrehyjy orsoncrua oMoran (ODS), rpatbxanlcn npnxas na Cmama 31. I/ Inmaxarop je Mepa npumcka na masorny cpennny cyncTanuaMa Koje omrehyjy oaonclcn oMoTan. Panyna ce 143 nonaraxa o naulaonannoj norpomrsn ODS cyncranma Kao ôlananc yBo3a 1a xasnosa. I norpowma HCFC (ODP TOME) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cmaxa 3 l. Fpaqnantcta npmcas norpomrbe cyncranxxn Koje omrehyjy osoncxn oMoTaq, 3a nepnon 2005. , no 2014. romane 011 I. janyapa 2010. romane, saôpaæben je yBo3 cyncranma Koje ourrehyjy osoncxn oMoTaq 143 Anexca Monrpeancxor nporokona, nsyaea HCFC cyncranun 1a Mernn ôpomnna. V Penyônxaun Cpönjn je y 2014. ronnnn norpomæa cyncranula na rpyne HCFC-a Kao 1a y 2013. roman-na, anu je npIaMeTan onaaajyhn rpenzx oz: 201 l. romane. I/ Isnop noztaraxa: Mnnncrapcrao nomonpnnpene u sanmare ; Knaorne cpemane 29
 31. 31. 3. BOIlE 3. 1. . KBAJIHTET noapmnncraax BOJIA (C) 3.1. LBľlKs (I/ IHJJHKATOP IIOTPOIJJEE KI/ ICEOHI/ IKA y HOBPIJJPIHCKI/ IM BOJIAMA) (C) Kmynne nopyxe: 1) nenonoman (pacryhn) Tperm BITK~5 nuje onpeben ma na jemaom 011111111014 nonpynjy 3a nepnon 2004. 11o 2013. romane; 2) nenosoman (pac1yľ11a) rpenn BľIK-S je 3a nepnozx 2004. 11o 2013. ronnne onpeben caMo na jemaom MepHOM Mecry. Henonomno c1anue xna111a1e1a je na 10 % Mepnnx Mecra (5 11o1<a111aja y Ay1on0Mnoj noxpajnnn Bojnomann); 3) 11peMa 1anma1<a1opy BHK-S KBaJIHTeT 130,116 ce y 3o11o1o111aMa Penyönnxe Cp61aje Koncranrno noöommaea 3a nepnon 2004. 11o 2013. roanne. I/ Inmaxamp npam K0n11en1pan1aje 61aoJ10n11ce 11o1po111n. e 1<1aceon1a1ca (BľIK-S) y peKaMa 1a oöesôeljyje Mepy e1an›a uonpmxancxnx 110m1 y cmacny ônopastpannnor oprancxor orrrepeherba. Kopnena ce 'sa np1a1ca31a1sane npocropne 1a npeMencxe sapnjalmje Marepxaja Koje mome 1<1aceon1a1c 1a rsuxomax nyroponnxax rpennona. Konuenrpaunja EIIK-S ocnonnn je nnmaxarop saraljenocm nonpmnncxnx Bona OpFaHCKPIM Marepnjana. I/ Innnxarop ce nspaqynana K210 Mezmjana masa cpemsnx ronnmunx 13pem1oc11a BIIK-S Iazmepennx na MepnnM MecmMa. Mann - Kendall 1ec1oM 1a nenapaMemnjoKoM Sen°S Meronom, onpebyje ce nocrojame 1a ouena ramenanrera Ipenna. 5|1K~5 (ma/ I) 3.5 wenn KOHuEI-ľľPAuMJA no C" -" -Cea cnneua nqqpwja (48) -Cnneno nqqpwjo nYI-IAB (32) -Cnueno n - - 'e MOPABA -Cnnano n - g o CABA 9 Cmaxa 32. Tpennonn Memajana BIIK-5 y cnnnnnM nonpynjnna Penyönraxe Cpönje (2004.-2013.) Anannsa EIIK-S je ypabena na 48 Mepnnx MecTa na KojnMa, 3a nepnon 2004. 11o 2013. romane nn na jennoM 011111111011 nonpynjy. Bpennocrn Memajana xpehy ce y HHTCpBaJIy 0,11 1-3 (mg/ l) 11110 omonapa noôpom CKOJIOIIIKOM c1a1ycy (Cmanca 32). Henonoman (pac1yh1a) 'rpenn BHK-S onpeben je caMo na MepnoM Mec1y Pncronau (Jyxcna Mopana) 11110 je caMo 2 % 011 anamasnpannx Mepnlax Mecra. Heaanonomanaąjyhe cranae je na MepnnM MecmMa y Bojaomann: Ban, Batmo ľpammrre 1a Hama Can (ICaHama HTII), Xaöæh (Jerpnqxa) 1a Cpnc1<1a I/ Ireôej (nnonnu Eerej) 1.1110 npencranæa 10 % Mepnnx Mec1a(CJ11»11ca 33). K13a11n1e1 none ce, npema nnmakampy BľIK-S, Koncranrno nonpanma 3a nep1ao11 2004.11.10 2013. 10111111:: n najôoma je y 2013. romanu nema caMo Mepno MCCTO Ba-uco rpamamre (Kanan , ZITID nMa BľIK~5 Behe on 4 (mg/ l) (CJnaKa 34). I/ Iznop 11o11a1alcaz Arenunja 3a 3a11111a1y xcnsome epemane 30
 32. 32. j EESHAHAJAH 1 PACTYTM Pacnqqane yuecranoern xoHuem-paunja SDK-S 8%› 2% C111a1<a 33. Tpenn 1a cpenna 13pem1oc1 Konuenrpaunja BľIK-S y Bozxorounma Penyômalce Cp61aje (2004„2013) 201 3 (48) 201 2 (48) 201 1 (48) 2010 (48) 2009 (48) 2008 (48) 2007 (48) 2006 (48) 2005 (48) 2004 (48) 0% 20% 40% 60% 80% 100% I<=2 I<=4 u<=7 I<=20 I›2O Cnnxa 34. Pocnonena ynecranocm BHK›5 y Bonoromama Penyômaxe Cpônje (2004.-2013.) 31
 33. 33. =~m= smz4n= s1> : 3.1.2.AMoH1a1yM (IVH4-N) (I/ Innnmrop 110190111115 1040501114104 v nonnunncxcym BOnAMA) (C) Kmynne nopyxe: l) noropmame xna11n1e1a Bone nono1o1<o1sa y 11or11eny aMoHIajyMa onpeljeno je y 0111113111111 nonpyqjraMa Mopane, Cane 1a na 11611011 nonpynjy Penyômaxe Cpönje 3a nepnon 2004. no 2013. ronnne; 2) 1103011311 (onanajyhn) 1pe11n aM0n1ajyMa onpeľjen je y cnnny Ilynana (na 1ep111op11j1a Ayzronomne noxpajnne Bojnonnne); 3) 11peMa nnnnxaropy aMonnjyM KBaJIHTeT none ce y B0no1o111aMa Penyönmce Cp61aje Koncranmo 110rop111a13a 3a 11ep1aon 2007. no 2013. ronnne. TPEHLI KOHLIEHTPALMJAH „ °""'5"W , "" „ . . „. „._J-›. ą~g~›naaa1»= <n. „ „__„. _„„1 427-450;» BPOJ MEPHHXMECľA Anamasa aMonnjyMa je ypaljena na 56 Mepnnx Mecra na Kojnma, y nepnony 2004-2013. r0n1a11a, 11oc10j1a 1con11a11y1a1e1 y ysopxonamy. Henonoman (pac1yh1a) "rpenn Mennjana aMonnjyMa onpeljen je y cmaBnnM nonpynjmaa Mopane 1a Cane 1a na uenoM nonpynjy Peny6111a1<e Cpôxaje. Bpennoc11a Mennjana Kpehy ce y Ianrepnany on 0›0,3 (mg/1) 11110 onronapa noôpom eKoJIOmKOM crarycy (Cmaxa 35). Onpeljen je nonoman (onanajyhn) 'rpenn cpemænx Bpennocna aMonnjyMa, y nepnony 2004- 2013. ronnna, 1-1a 60 % Mepnnx Mecra 1ep1a1op1aje Ayronomne norcpajnne Bojnomane rne cy cpemee Bpennocrn xonuenmaunja nenonomne. Ca npyre c1pane y cnnny Cane 1a Mopane onpeljen je nenoaoman (pacryhn) Tpenn na 71 % Mepnnx Mec1a(C111a1<a 36). KBamaTe-r Bone ce, 11peMa xannmcaropy aMonnjyM, xoncranrno noropmana y nepnony 2007. no 2013. romane 1a 11ajrop1a je y 2013. 1011111111 y 1o1<y uenor anamasnpanor nepnona (C11n1ca 37). I/ Isnop nonaraxa: Arenmaja 3a samrnry xcnnorne cpemane 32
 34. 34. ~ SL34 svuät-: EÄPE „a“ mgæéuæízm yuocranocvn xonqempaunja NH. -N 60.1- 0.8 mg/ I 100.84 mg/ I m›1 mg/ I Cmaka 36. Tpenn n cpemæa npennocr Konnenrpannja aMonnjyMa y 13ono1o11nMa Penyômaxe Cp61aje (2004-2013.) 2o13(5e) ~ 2o12(5e)1 ”o A zomse) 2010(56) 2009 (se) . 2008(56) s J 1:, 2007(56) 11.; 2006 (56) 2005(56) 2004(56) i 1:1<= O.05 e<=0.1 <=0.8 11<=1 101 C111a1<a 37. Pacnonengáv ynecranocmpánonnjyua y nonorounma Penyômaxe Cp61aje (2004.-2013.) 33
 35. 35. 3.1 .3.HMTPATH (N O3-N) (HYTPHJEHTl/ I y HOBPLHHHCKHM B01IAMA)(C) KJByHHC nopyxe: l) noôoJematse KBčUIHTCTa Bone Bonoroxona y norneny HHIpaTa je y CJIHBHHM nonpyqjuMa ZIyHaBa, Case u Ha uenoM nonpyqjy Penyônmce Cp61aje 3a nepnon 2004. no 2013. ronnne; 2) Hmpam y peKaMa Penyônnxe Cp61aje uMajy BeoMa HHCKC Komrempauuje. KBaJmTeT Bone Ha CBPIM MepHuM MecmMa npunana onnwauoM 14 noöpom CKOJIOIIIKOM cTaTycy; 3) npeMa nnnnxaropy Hnrpam KBaJIľITeT Bone ce y BonoTmmMa Penyônmce Cpônje xoHcramao noôommaaa 3a nepnon 2008. no 2013. ronpme. I/ Iunmcarop npaTu Iconnearpaunje HuTpaTa (NO3-N) y peKaMa, n oöesôebyje oueHy cralæa nonpmuncxux Bona y norneny Konueurpannje HyrpnjeHaTa. Kopnena ce 3a npmcæunaræe npocTopue u BpCMCI-[CKC Bapnjannje HyrpnjeHaTa n mprxonnx nyropoqnnx Tpeunona. Haj3HaI1ajHnjH maop saraljerba HHTpaTHMa je crmpame ca noJwnpnBpenHor SCMJBYIIIITa. Hnnmcarop ce uspaqyuana Kao Mennjana uma cpenmux ronumrsux BpenHocTn ; im-para PBMBpeHHX Ha MCpHHM MCCTPIMa. Mann - Kendall TecToM u HCIIapaMCIpHjCKOM Sen°S MeTonoM, onpebyje ce nocTojame n ouena nHTemnTeTa Tpeuna. NDS-N (mg/ I) TPEHII KOHLEMPMMM HO CIMBHUIM TIOIPVHMM BPOJ MEPHMXMECYA -Csa cnuaua nqqpyuja (56) -Cnnsno nqqpyuje AYHAB (32) -Cnnauo n- e MOPABA 15 -Crmsno n» o CABA 9 Cnmca 38. Tpeunoan MennjaHa Hmpara y CJII/ [BHPIM nonpytljlma Penyônnxe Cp61aje (2004.-2013.) Anzumsa umpara je ypaheua Ha 56 MepHnx MecTa Ha KOjHMa nocTojn Iconmuynrer y ympxoaamy 3a nepuon 2004. no 2013. ronvme. Honoman (onanajyhn) TpeHn Menujana HmpaTa onpeben je Ha CIII/ [BHPIM nonpyujuma IIyHaBa Cane n Ha uenoM nonpyqjy Penyônmce Cp61aje. BPCHHOCTIA Mennjana xpehy ce y umepnany on 0,5-2 (mg/ l) mm onronapa noöpom exonomxom cTaTycy (Cnmca 38). KaaJmTeT petine Bone y PBHYČJIHIIH Cpônjn, y norneny HprrpaTa, npmlana onnmmoM exonomxom cTaTycy Ha 80 % MepHHx MecTa. HeHOBOJbal-I (pacryhn) IpeHn Hmpara onpeljeH je Ha 3 (6 %) MepHa MecTa: Bar; 14 Barnco ľpąnumre (Kananu IITII) 14 CpľICKIđ I/ ITCGCj (nnomm Berej). Jloôpo je uno cy ce cpenrbe BpenHocTn HnTpaTa Ha 01mm noxaunjaMa no 2013 ronmae noropmane caMo no rpaI-mue onmąquor u noöpor exonouucor cTaTyca (Cnmca 39). KBaJmTeT Bone ce, npeMa uunuxaTopy HPITpaTPI, KOHCTaHTHO noôommana 3a nepuon 2008. no 2013. ronxme 14 KBaJmTeT Bone Ha CBHM MepHnM MecmMa onronapa onmnnom u n06p0M CKOJIOLLIKOM cTaTycy. (Cnmxa 40). I/ Iznop nonaTaKa: AreHuHja 3a sammry xcnBoTHe cpenmxe 34
 36. 36. Pacnqqana yuocranocm xouueurpauuja NOrN 20% Cnmca 39. T peHn u cpenma BpenHocT KOHIICH auuja HH 2013 (se) 2012 (se) 2011 (56) 2010 (se) 2009 (56) 2008 (se) 2007 (50) 2006 (56) 2005 (se) 2004 (se) Cnmca 40. Pacnonena yqecranocm HH (200 . -2013.) rpaäájy a" norounMa Penyônuxe Cp61aje (2004.-2013.) TpaTa y Bonoronnma Penyônmce Cp61aje 35
 37. 37. 3.1.4. OPTooocmAm (PO4-P) (HVTPI/ IJEHTH y noBPLuHHcKHM BonAMA) (C) KILyHHC nopyxe: oprocboctbara jep je onpeljeH ôesHaqajan TpeHn Ha cBHM cnHBHHM HonpyIIjHMa H na uenoM nonpyqjy Cp6Hje y nepHony 2004-2013. ronm-Ia; 2) oprocbocxbaru y peKaMa Penyônnxe Cp6Hje HeMajy no6ap CKOJIOIIIKH cTaTyc Ha 27 % MepHHx MecTa y nepHony 2004-2013. ronHHa. HCHOBOJLaH (pacTyhH) TpeHn je y HcToM nepnony onpeIjeH Ha ll % MepI-[HX MecTa; 3) upeMa HHnHKaTOpy oproqmctbaru xBanHTeT Bone Ha aHanH3HpaHHM MepHHM MecTHMa PeHy6nHI<e Cp6Hje aanpxcana HCIIpOMCI-BCH HHBO KBanHTeTa y HepHony 2004 - 2013 ronHHa. I/ IHnHKaTop HpaTPI KoHueHTpauHje oprotpoctpara (PO4-P) y peKaMa, H oôezôebyje oueHy craæba noBpmHHcxHx Bona y norneny xonnearpaunje HyTpHjCHaTa. KopHcTH ce 3a npmcæuname HPOCTOpHC H BpCMeHCKe BapHjanHje HyTpIđjCHaTa H EBPIXOBPIX nyropoqHHx 'rpennona, Haj3HaHajHHjH H3Bop 3araI)eH›a opTmpombaTHMa IIOTPHC Ha KoMyHaJIHHx u HHnycTpHjcKHx OTIIHIIHI/ IX BOIIZ. I/ IHnHKaIop ce HspaqyuaBa Kao MenHjaHa Hma CpCLIEBPIX FOLIHIHIBPIX Bpennocm opToclnoc®aTa H3MepeHHx Ha MepHHM MecTHMa. Mann - Kendall 'recToM H HeIIapaMeTpHjCKOM Sen*S MemnoM, onpeljyje ce nocrojarse H oueHa HHTeH3HTeTa TpeHna. -Csa cnusna nmpwja (56) -Cnnsno nmpyuje AYHAB (32) -Cnnsuo u - e MOPABA 15 -Cnueno ~- 5;. e CABA 9 Cnmca 4 l. TpeHnoBH MenHjaHa oprombombara y CJIHBHHM IIOnpyIIjHMa Penyônnxe Cpônje (2004-2013.) 2013. ronHHe, nocTojH KoHTHHyHTeT y y3opKoBaI-By. Ha cBHM cJIHBHHM nonpyqjHMa H Ha uenoM nonpy-ijy Penyônnxe Cp61aje onpeljeu je Geanaqajan TpeHn mTo : :Hallu na HeMa GHTHHX IIpoMeHa KBaJIHTeTa Bone no OBOM HHnHIcaTopy. BpCIIHOCTH MenHjaHa oprocbocđæara Kpehy ce y Hrrrepnaxry on 0,02-O,1 1 (mg/ l) mro onronapa no6poM CKOJIOIIIKOM cTaTycy (Cmąxa 41). KBaJIHTeT pCHHe Bone y Penyönnun Cp6HjH, y norneny oprotpoctbara, He npmana no6poM CKOJIOLLIKOM cTaTycy Ha 15 (27 %) MepHHX MecTa. Hajrope CTaILC je Ha MepHHM MecTHMa: Bpônna (3J1aTHua) H EaHKH Bper (ľIJIa3oBHh) y BojBonnl-IH H PHcT0Bau (Jyxcna Mopana) rne je nopen BHCOKHX K0HueHTpauHja oprombocrbaľa onpebeH H HeIIOBOJLaI-I (pacTyhH) 'rpeHn (CJmKa 42). KBaJIMTCT Bone je, npeMa HHnHKaTopy OpTOQOCQJaTH, 563 BHatIajHHX npoMeHa Ha aHaJImHpaHHM MepHHM MecTHMa 3a nepHon 2004. no 2013. ronnue (CJIHKa 43). I/ I3B0p nonaraxa: AreHuHj a 3a 3aIllTPITy ›KHBoTHe cpenHHe 36
 38. 38. TPEHR V OFIMAJYHM BEGHAHAJAH PACTYFM Pacom ywecranocru xonuempaunja PO. -P 7% 14% 10.00 - 0.02 mg/ I 10.02 - 0.1 mg/ I : v0.1 - 0.2 mg/ I :0.2 - 0.5 mg/ l -› 0.5 i CJIPXKa 42. Tpeiin H cpenrba BpenHocT icoiiuenrpauuja opToipocqJaTa y Bon0TouHMa Penyónnice Cp6Hje (2004.-2013.) 2013 (56) 2012 (56) 201 1 (56) 2010 (56) 2009 (56) 2008 (56) 2007 (56) 2006 (56) 2005 (56) 2004 (56) CJiHKa 43. Pacnonená ytiecranocm oproqiocqmľa y BonomnHMa PeIIyGJIHKe Cp6Hje (2004.-2013.) 37
 39. 39. 3.l.5.SERBIAN WATER QUALITY INDEX (SWQI) (KBAJIHTBT noBPmHHcKHx BonA) (C) KJLyHHe. nopyxe: l) Ha . HHBoy Penyômixe Cp6Hje H iia cnHBy IIyBaBa noôommana ce KBaJIHTeT' Bone sa HepHon 2004. no 2013. ronHne. Ha cnHBy MopaBe je HBIIOBOJLHH (onanajyhH) TpCHII KBaJIHTeTa, nox y CJIHBy CaBe HeMa 3Ba~iajHHx npomena jep je onpeljeu ôesiiatiajaii TpeI-Ill HHnHKaTopa SWQI; 2) nom KBaJIHTeT no SWQI onpeljen je Ha 7 % MepHHx MecTa (IieTHpH noicanHje y AyTOI-IOMHOj noKpajHHH BojBonHiiH); 3) npeMa HHnHxaTopy SWQI KBanHTeT Bone ce Ha aHanmHpaHHM MepHHM MeCTPIMa Penyônnxe Cp6Hje reHepaJmo önaro IIOIIpaBJLa 3a HepHon 2006. no 2013. ronmie. Serbian Water Quality Index (SWQI) kao 1c0Mno3HmH Hiinmcarop KBaJIHTera noBpmHHcxHx Bona npai-H neBeT napamerapa ipHBHriKo-xemnjcxor icnanmera (TeMnepaTypa Bone, pH BpenBocT, eneIcTponpoBonJBHBHcT, nponeHaT sacnheiha KHCCOHHKOM, EľIK-S, cyeneHnoBaHe MaTepHje, yKymiH oHcHnoBaHH a3oT (HH-rpaTHHimpHTH), oproihoctbam H aMoHHjyM) H jenaH napaMeTap Mnxpoônonomicor xBaJiHTeTa Bone (HajBepoBaTHHjH 6poj xconmbopmmx milina) H oôesôeljyje Mepy srama noBpmHHcKHx Bona y Horneny onmrer KBanHTem noBpmHBcKHx Bona He yBHMajyhH y 063Hp npHopHTeTHe H xasapniie cyncTaHue. CyMapHa BpenHocT je HeHMeHOBaHH 6poj on 0 no 100 Kao xBaHTHTaTHBaB noicasaren. KBazIHTeTa onpeljeiior ysopica Bone, rne je 100 MaKCIdMaJIaH xBanHTeT. I/ IHnHxaIop ce H3pa'iyHaBa Kao MenHjaHa ; ima cpenIBHx ronHmmHx Bpeniiocm SWQI Hsiviepeiiux Ha MepiiHM MCCTKMB. Mann - Kendall 'recToM H HeHapaMemHjcKoM Sen°S MeronoM, onpehyje ce nocrojaæbe H oHeBa HirreHBHTeTa rpeHna. -Csa cnnana nqqpyuja (56) -Cnnano nonpwje JIYHAB (32) -Cnnsuo nqqpyuje MOPABA (15) -Cnunuo nqqpyuje CABA (9) CnHxa 44. TpeHnoBH MenHjaHa SWQI y cnHBHHM nonpyrijHMa Penyônmce Cp6Hje (2004.-2013.) Aiianma SWQI je ypabeiia iia 56 MepBHx MecTa Ha xojHMa, 3a HepHon 2004. no 2013. eKoJiomicoM cTaTycy (CnHKa 44). JIoui xBanHreT no napaMeTpy SWQI onpeljen je Ha 4 (7 %) MepHHx MecTa y AyTOHOMHOj noxpajHBH BojBonHHH: CpncKH I/ Ireöej (HnoBHH Berej), Balnco ľpanHm-re (KaHanH JITII), Bpôaua (Snamua) H XCTHH (CTapH Berej). Oxpaöpyje IJJTO je Ha cBHM oBHM MepHHM MecTHMa ocHM Ha Bp6HnH HoBoJBaH (paciyhu) Tpeiin KBaHHTCIa Bone. HenoBmBaB (onanajyhH) TpeHn je Ba 11 % MepHHx MCCTa ca no6pHM, BeoMa no6pHM H onnHHHHM KBaJIPITCTOM Bone (Cnmca 45). Hocne onanama 3a HepHon 2004. no 2006. mnHHe, KBaJIPITeT Bone ce, npeMa HHnHKaTopy SWQI, Ba aHaJIPBHpaHHM MepiiHM MecTHMa ônaro nonpaBaBa 3a HepHon 2006. no 2013. ronHHe (CnHKa 46). I/ Ianop nonaTaKa: AreHuHja 3a sanmvny xcHBoTHe cpenHHe 38
 40. 40. Pacnonena yuecranocm SWQI IONWHAH (OO-100) IBEOMAÄOEAP (04-89) nnoEAP (72433) onom (39-71) I BEOMA DOĐI (048) CJIHKa 45. Tpeiin H cpeniBa BpenHocT SWQI y BonoTouHMa PenyônHxe Cp6Hje (2004.-2013.) 2013(56) '_`_ = 2012(56) - i 2011(56) ; 201050) v . s J 2009 5a) _ i 200850) . 2007 (56) . . V. 2005 5a) 2005 (56) 'na 2004 50) CnHxa 46. Pacnonena ytiecranocm SWQI y BonoTouHMa Penyéônuxej-Ćápönje (2004.-2013.) 39
 41. 41. 3.1.6. HPMOPHTETHE H HPHOPMTETHE XABAPnHE CyncTAHuB (C) KJByHHe nopyxe: 1) MaKcHManHe BpeniiocTH npHopHTeTHHx xasapniinx cyHcTaiiHH npeicopavieiie caMo Ha jenHoM MepHoM MecTy on 89 HcHHTHBaHHx y BonoTonHMa Cp6Hje y 2013. ronHHH. Y HeTHpH on Her aKyMynanHja H jesepa y 2013. rOnHHH npeMameHe MaKcHManHe BpenHocTH HpHOpHTeTHHX xa3apnHHx cyncTaHHH; 2) nyroTpajHe opraHcxe sarabyjyhe cyncraiiue (POPs xeMHKanHje) HHcy HpeMamHne no3BoJBeHe KoHueHTpauHje. Vpenôom 0 rpaHHHHHM Bpeniiocmma HpHopHTeTHHx xasapnimx CyHcTaHHH Koje zaraljyjy HOBpIJJI/ IHCKC Bone H pOKOBHMa 3a iBHxoBo nocmzaiæe neqwiBHcaHe cy CyHCTaHue H ILPIXOBC noasoæene cpenme H MaKcHManHe KOHIICHTpaIIHjG Koje ce He cMejy HpeicopariHTH na ce He 6H nyroponiiio HnH Hparicopornio yrpoaHnn cTaHnapnH icBanHTeTa mHBoTHe cpenHHe 3a nonpmnHcxe Bone a Time H anpaime JBynH. saraljyjyhe cyHcTaHue (POPs xeMHKanHje). OcHoBHH HHJB CTOKXOJIMCKC KoHBeHuHje je na 3a6paHH, HJiH orpaHHtiH Hp0H3BoniBy, ynorpeôy, eMHcHjy, yB03 H H3Bo3 oBHx cyncTaHnH panH 3a1uTHTe anpaBJBa JBynH H HcHBoTHe cpenHHe. Taôena 3. HpeMameHe (MHK) (HXC) y HoBpmHHcKHM BonaMa Cp6Hje y 2013. ronHHH npnopuretna MaKcHMa/ Ina Hmepena xasapnua nosna/ Bena . ľüämæl _mmmxlmmml mz-mmæ-mmælmæ ííílämä ííí sonam . í1 ílääílííäämľí xmznnsmmlzzz ArianHaa npHopHTeTHHx xaaapniiHx cyHcTaHnH (ľIXC) je ypaIjeHa Ha 89 MepHHx MecTa BonoToKoBa Cp6Hje y 2013. ronHHH. CaMo Ha MepHoM MecTy Bavim Bper Ha Bonoroxy Hnasonnh je y jenHoM on ll MepeiBa je HpeKopaIieHa MaKcHManHa noaBonaeiia KOHLICHTpaIIHja HcHBe. AHanH3e cy ypaljeiie Ha HCT aKyMyHaHHja on KOjHX cy Ha -ieTHpH npeicopaviene MaKcHMaJme lIO3BOJbeHC KoHueHTpanHje (MIIK) ›HHBe H KanMHjyMa (Taôena 3). Ilyrorpajne opraiicice aaraljyjyhe cyncraiine (POPs xeMHxmHje) HHcy npeMamHne nozaomeiie xoHneiirpauHje anH caMo rBHxoBo nojanninnaæse H3Han rpaHHne KBaHrHcpHxanHje (LOQ) yxaayje Ha onpes jep cy oTnopHe Ha (boToHHTHHKy, 6H0nom1<y H xeMHjcicy neIpanauHjy, I/ I3Bop HonaTaKa: AreiinHja 3a 3a1nTHTy ›i<HBoTHe cpenHHe 40
 42. 42. n wamä_f Lm. Taôena 4. POPs xeMHKanHje Behe on LOQ y BonoTouHMa Cp6Hje y 2013. rOnHHH Aymrpajna sa rabyjyha oprancxa cvncra una Spoj mapama › LOQ (YIM-IN 6901 neuem) POPt_2013 c-Eumeynçnn (noc) ' i p-xnmunpuummmænn Mon) ' nuonwuu PLOO) 41 í
 43. 43. 3.2.KBAJiHrEr non3BMHHx BOnA (C) 3.2.l. HHrPArH (N03) (HyrPHJBHrH y rion3BMHHM BonAMA) (C) KiByriHe iiopyice: 1) iia cHHBy MopaBe, y iiorneny HHrpara y n0n3eMHHM BonaMa, iioôomiiau je KBaJIPITeT Bone . Y ciiHBoBHMa CaBe, IIyHaBa H Ha nenoKyiiiioM iionpyrijy PeiiyôJiHice Cp6Hje HeMa 3Ha<iajHHx npoMeHa 3a HepHon 2004. no 2013. ronHHe; 2) Heno3B0JBeHa icoiineiirpannja HHrpara je caMo Ha 3 “% (ieniio MepHo Mecro) MepiiHx Mecra HenoBoJBaH (pacryhH) rpeiin je raicolje caMo Ha 3 % (jenHo MepHo MCCTO) MepHHx Mecra; 3) iipeMa HHnHxaropy HHrparH KBaJIHTeT nonaeiuiie Bone ce Ha repHropHjH Peiiyöimxe Cp6Hje i<oHcraHrHo iioôoiBiiiaBa on 2009. ronHHe H y 2013. ronHHH je 6H0 Haj6oiBH 3a HepHon 2004. no 2013. ronHHe. ľ/ ľHlllđKaTop npaiH iconneiirpaimje Huipara (N03) y iion3eMHHM BonaMa, H oôesôeljyje oneiiy craiiia iion3eMHHx Bona y iioriieny xouneiripanuje ByrpHjeiiara. KopHcrH ce 3a npHxæHBame Hpocropiie H Bpeivieiicice BapHjanHje HyrpHjeiiara H mHxoBpm nyropoHHHx rpeiinona. ľIpeKoMepHa icormrinHa iiyrpHjeHara Koja H3 yp6aHHx rionpyrija, HHnycrpHje H rioJBonpHBpenHHx oôiiacrn iioHHpe y rno noBonH no -HoBeharBa KoHneirrpanHja nrro iipoyspoicyje BaTaIjCH-: C HOJIBCMHMX Bona. OBaj iipoiiec HMa HerarHBaH yrHnaj Ha icopumheme Bone 3a Jsyncicy HOTPOIIII-by H npyre cBpxe. I/ [HnHKarop ce iiapaviyiiaBa K210 MenHjaHa HH3a Cpellľbľlx ronHmiBHx BpeniiocrH HHrpara H3MepeiiHx Ha MepiiHM MecrHMa. Mann-Kendall recroM H HenapaMeipHjcxoM Sen'S MeronoM, onpeľjyj e ce nocrojaiæe H oneHa Hiireiiaiirera rpeiina. -Csa : :imena rIOIIPWJB (29) -Cnnsuo noApy-ije AYHAB (12) -Cnueuo u ~ e MOPABA 10 _Cnnsno -- y e CABA CIIHKa 48. TpeHnoBH MenHjaHa HHrpara y HOIISCMHHM BonaMa Cp6Hje (2004.-2013) AHaJiH3a HHrpara iion3eMHHx Bona je ypabeiia Ha 29 MepHHx Mecra iia KojHMa, 3a HepHon- 2004. no 2013. ronHHe, HocrojH HoHrHHyHrer y yaopiconaiby. I`IoBoJBaH (onanajyhH) TpCHlI HHrpara onpeljeii je Ha cnHBy MopaBe mro je noôpo jep ey ry icoHnempauHje penarHBHo BHCOKC. Ha cnHBHHM HonpyHjHMa Jlyiiaaa H CaBe H Ha IICJIOM nonpyiijy PeriyônHxe Cp6Hje onpebeH je öeanatiajaii rpeHn mro 3HatiH na HeMa 6HrHHx IipoMeHa KBaJiHrera. (CJiHica 48). HenosBoJBeiia icoiiueiirpannja Beha on 50 mg/ l onpeljeHa je caMo Ha MepHoM Mecry Oôpexc- Parape H Hpnoôany BeiiHice MopaBe aJiH je noôpo Biro je ry onpeijei-i iioBoJBaH (oiianajyhH) rpeHn. HenoBoJBaH (pacryhH) rpeiin onpebeii je caMo Ha MepiioM Meery Bali anH je noöpo mro je ry icoi-iueiirpannja BHcica (no 10 mg/ l) (CnHxa 49). KBaJiHre-r IionBeMHe Bone ce KoHcraiirHo IIOČOJLIHHBa on 2009. ronHBe. Y 2013. ronHHH HHrne HHje iipeMameHa icoHneHrpanHja on 25 mg/ l (1103BOJBCH8 je 50 mg/ l) H ran je icBanHrer 6H0 Bajôomu, 3a HHraB riocMa-ipaHH HepHon 2004. no 2013. ronHHe (CJiHKa 50). I/ I3Bop iionaraxa: AreHHHja 3a 3auirHry mHBorBe cpenHHe 47
 44. 44. 2012 (29) Š ~ 2010(29) i 2009 (29) . ` 2008 (29) : i 2007 (29) 2006 (29) 2005 (29) : ~:' CnHica 50. Pacnoneiia yHecraJiocrH HHipara yliionaeíiii 0% mi. ' "(4.50 o H<=10 m<=25 U<=50 m›50 HM BonaMa Cp6Hje (2004.-2013.) 43 _ą.
 45. 45. 3.3.CAHVITAPHO rBxHH-iKH ycnoBH BOnOCHABnEBAiBA H KAHAHHCAHA (P) 3.3.1 . ľIPonBHAr crAHoBi-IHKA HPI/ IJCJLYHEHHX HA JABHH BonoBon (P) KJByHHe Hopyice: l) iiponeHar CTaHOBHHKa HpHiuByHeHHx Ha jaBHH BonoBon i<0HcraHrHo pacre 3a HepHon 2000. no 2013. ronHHe; 2) iiajBehH HpoueHar HpHKJByHeHocrH je y rpany Beorpany, JyKHOČaHKOM, CeBepHo6aHarcKoM H CpeniBe6aHarci<oM a iiajMarBH y BpaHHHeBcicoM H TOHJIHHKOM yľlpaBHoM oicpyry. I/ IHnHKarop iiparH 6poj CTaHOBHHJCa IipHKJBy-iei-i Ha jaBiiH BonoBon y onHocy Ha yKyIIaH 6poj CTHHOBHHKB H naje Mepy peaicnHje npyiiirBa Ha CHaČZICBaI-LC craiioBHHnirBa 3npaBoM BonoM 3a j HHhe. é I/ IHnHKamp ce Hapariyiiaiaa Kao i<0JiHHHHi< 6poja CTaI-IOBHPIKa iipHxJByrieHHx Ha jaBHH BonoBon (icao ci<yii yzaj aMHo iioBe3aHHx rexHHIiKo-caiiHrapHHx oôjeicara H oIipeMe, HaMeiBeHHx na craHoBHHinrBy H HpHBpenH HaceJBa o6e36ene Bony 3a nHhe Koja Hcrrymaaa ycJioBe y iiorJieny 3npaBcrBeHe HciipaBHocrH) H yicyniior 6poja CTaHOBHHKa noMHoxeH ca 100 H Hspamana ee y iipoueHrHMa. CJiHica 51. Hpoueiiar craHoBHHica HpHiuByIieHHx Ha jaBHH BonoBon ľlpoueiiar CTaHOBHHKa iipHioByrieHHx Ha jaBiiH BonoBon KOHCTaI-ITHO pacre 3a HepHon 2000. no 2013. rOnHHe. HpHKJByHCHOCT on 65 % y 2000. ronHHH je no 2013. Iiopacna 3a 17 % H y A 2013. ronHHH H3HocH 82 % mro he BeheM 6pojy craHoBHHinrBa H HpHBpenH HaceJBa o6e36enHrH ; Bony 3a iiHhe H iipoH3BoniBy Koja HcHyiBaBa ycJioBe y Horneny 3npaBcrBeHe HcnpaBHocrH (CJIHKa 51). HajBehH Iipoiieiiar HpIđKJLyHCHOF craHoBiiHinrBa Ha jaBiiH BonoBon (79 %-90 %) je y Ipany Beorpany H y BeheM neny AyroHoMHe HoKpajHHe BojBonHHe (Ceeepiioôai-iarckii, CpeniBe6aHarci<H H JymHo6a-iKH yIipaBHH oicpyr). HajMaIblrI iiponeHar (42 %-47 %) je y Bpai-iHIieBcKoM H ToiiJiHHKoM yiipaBHoM oicpyr rne ey craHoBHHuH BefiHHOM HpHicJByHeHH Ha HHnHBHnyanHe Bonozaxaare onHocHo CCOCKC BonoBone (CJIHKa 52). H3Bop iionaraica: Penyönwiicu 3aBon 3a crarHcrHicy 44
 46. 46. o . .. č . ..knníiikšąi ni. .rľjäwxxèľrínè (5)0. CJIPIKa 52. Hponeiiar craiioBHHKa npHKJByrieiiHx HajaBiiH BonoBon no oicpysuua (iionHc 2011.) iliti: ( . .Viča. .wxžvlijáiivalaibauaäË 45
 47. 47. _ m _sam s. . . .. „.. „„m. „~. ~.„. ..„ ve M. ga? ? 3.3.2.l'Ii>ouBiiAr crAiioBHHKA HPHKJByLiBHHx HA JABHY KAHAJIPISAHHJY (P) KiBytiHe iiopyKe: 1) iiponeHar craiioBHHKa IIpPIKJByHCl-IHX Ha jaBHy KaHanH3anHjy KoHcraHrHo pacre y nepHony 2000-2013. ronHiia H3y3eB y 2010. ronHHH; 2) HajBehH nponeiiar iipHKJByHeHocrH je y rpany Beorpany H JYXCHOČaT-IKOM, a , Hajmarsn y 3aiianiioôaliKom, CpCMCKOM, MatiBaiicicom, Konyöapcicom, BpaHHHeBcKoM H ToHnH-ricom yripaBHom oxpyry- I/ IiinHKarop nparH 6poj craHoBiiHKa iipHiuByrieii Ha jaBHy KaHaJIHSaLIHjy y onHocy Ha yKyiiaH 6poj craHoBiiHKa H naje mepy peaKnHje npyinrBa Ba noöoimiame ycnoBa HcHBora H znpaBnaa craHoBHHmrBa. I/ Iiinmcarop ce HBpaHyHaBa Kao KOJIWIHHK 6poja craHoBHHKa KojH cy npHKJByHeHH Ha jaBHy KaHanmanHjy (Kao cKyri rexHHHKo-caHHrapHHx oôjeKara KojHMa ce oôesöebyje HeHpeKHnHo H. j CHCTCMaTCKD caKyiiiBarBe, onBobeise H HCIIyIJLITaEC' OTIIaIIHHX Bona HaceJBa H npHBpene y j onroBapajyhe IIpIđjeMHlđKe-pBHHHHjCI-ITC) H yKynHor 6poja craiioBHHKa nomnoxceii ca 100 H H3pa›i<aBa ce y HponeiirHMa. CnHKa S3. Ilponeiiar craHoBHHKa HpHKJByHeHHx Ha jaBHy KaBaJIHBaHHjy ľIponeHar craHoBHHKa iipHioBy-ieHHx iia jaBHy Kaiiaimsannjy KoHcraBrHo pacre 3a HepHon 2000. no 2013. ronuiie ca npeicnnom y 2010 ronHiiH. IIpHKJByHeHocr on 40 % y 2000. ronHHH je no 20113. ronHHe nopacna 3a 18 % H y 2013. ronHHH H3HocH 58 % mro he Behem ôpojy craHoBHHmrBa H HpHBpenH HaCeJLa IIOČOJŽBLIIaTI/ I ycnoBe ; imao-ra H 06e36enH-i-H snpaniijy acnnoriiy cpenHHy (CJiHKa 53). HajBehH npoueiiar iipHmyIieiior craiioBHHmrBa HajaBHy icauaimsanujy (62 % - 74 %) je y Beorpąncxom perHoHy H Jy›KHo6a-1Kom ynpaBHom oKpyry. HajMaiBH nponeiiar (31 % - 36 %) je y Sananiioôarixom, CpemcKom, MaHBaHcKom, Konyöapcxom, BpaHW-ICBCKOM H TonnHHKom yiipaBHom oKpyry rne cy craiioBiiHuH BehHHom HpHKJByHeHH Ha ceiirHHKe jame (CnHKa 54). 0x0 40 % craiioBirHKa KopHcrH cenrHriKe jame 3a eBaicyaHHjy cBojHx ornanHHx Bona noK oK0 7 % KopHcrH cyBe cHcreMe H HeHameHcKe HHcraJianHje 3a eBaKyaiiHjy orHanHHx Bona. EBHneBrHa je si-iariajiia pa3JIIđKa y cieiieiiy iipHicJBy-ieiiocrH craHmaHHnrrBa Ha xaiiaimsannjy y . onHocy Ha HpHKJByHeHOCT Ha BonoBon, iioceôiio y HaceJBHma maiæHm on 50.000 craHoBiiHKa, mro IIpeHCTaBJLa noceöiiy oiiacuocr no saraljnBarne iionsemnux Bona. I/ I3Bop nonaraKa: PCITYČJIFIHKM 3aBon 3a crarHcrHKy 3
 48. 48. CnHKa 54. Hpoueiiar craH0BHHi<a npHKJByrieHHx Ha jaBHy KaHanmanHjy Ho oicpyanma (HonHc 2011.) 47 „e„„. „w. _„_„. „„„. „.„. „.„„„m„. .. __, „
 49. 49. ..2›. .„›_. „ . m. . .a 3.4. EMHCHJB y Bona (II) . 3.4.1.EMHcHiB 3ArAByJyBHx MATEPHJA Ha rAIiKAcrHx HSBOPA y BonHA TEJIA (II) IOByiii-ie nopyKe 1) BehH 6poj HpHcrHrnHx H3Beniraja on , PRTR noerpojeiBa H IK ľlpenyaeha o HiinycrpHjcKHm H KOMYHaJTHHM OTIIHIIHHM BonaMa; 2) Henoerajy iioysnaiiH rionaHH KaKo o KonHriHHama HcnynrreHHx HeiipevimiiheHHx, 'MKD H iipetiHmheHHx KomyHaJiHHx orHanHHx Bona y PeHyGJIHIIH Cp6HjH. TaviicacrH H3BopH zaraljersa cy saraljeæa Ha icaiiaJiHsannonmi cHcrema HIHHH . ypeljaja 'sa ä. HpeviHmhaBaiBe oriianiiHx Bona H HHnycrpHjcKHx noroiia Koja ce mory cBecrH Ha jeniiy ratiicy -ž Hciiymraiæa oriianiie Bone y HpHjemHHidCnHKe: 56 H 57). HeibHHHiiie HHBo H Bpcry iipHrHcKa Ha HpHponHe Bone. 0 5000 10000 15000 20000 25000 I Emmoaane HonH-iHHe ykynnor »bocóopa Ha xomynannux H HHnycrpHjcHHx omanuvax hopa I EMHToBaHe Ho/ IHuHI-ie yHynHor : sam Hs KoMyHanHHx H 'HHnyL-rpHJcHHx ornamux BoAa CiiHKa 55. IIperJien emHroBaHHx KoJiHviHBa asora H ocqiopa y orrianHHm BonaMa iio ronHHama y Penyönnnii p6HjH AHaJIPBOM nonaraKa, nocraBJBeHHx Kp03 HinbopmanHoHH cHcrem HauHoHaJmor perHc-ipa Hsnopa BaraIjHBaiBa, yoriaBa ce Hopacr yKyiiHe emHcHje asora y onHocy Ha iiperxoniie ronHHe, noK je yKynHa eMHcHja (poccpopa Ha raiiicacrHx H3Bopa KomyiiamiHx H HiinycrpHjeKHx orriąnHHx Bona y Peiiy6nHi1H Cp6HjH y 0IIa1Ia15y(CJIHKa 55). ľlonann iipHcrHrJiH on JK ripenyseha o emHroBaHHm KOJIWIKHaMa asora y KomyHamiHm ornanHHM BonaMa, 'WH-ie yneo on 30,11 % yKynHe emHcHje asora y 2014. ronHHH, noK emHroBaHe í KoJIHHHi-ie qiocrbopa y KomyiiamiHm orrianBHm BonaMa, HHHe 80,3 % on yicymie emHcHje (pocdiopa y 2014. ronHHH y Peiiy6JiHnH Cp6HjH. AI-IaJIPBOM nonaraica 0 HiinycrpHjcKHm ornanunm BonaMa, nocraBJBeHHx on BenHKHx aarahmsaria - PRTR iipenyseha, 3a 2014. ronmiy, yoIiaBa ce na, iiajBehe emHroBaHe KoJIHHHHe aaora y oriianimm BonaMa norHtiy 113 noci-pojasa y oKBHpy: eiieprercxor ceKropa, mHHepaJme , H xemHjcKe HHnycrpHje. HonauH o 6Hnaiicy emHcHja remKHx merana (apceH, KaIIMHjyM, óaicap, III/ mx, OJIOBO, mina, HHioi H xpom) y oriianHHm BonaMa “sa” 2014. ronHiiy HpHKaBaHH ey Ha CHHHH 58. I×I3Bop HonaraKa: Arei-iiiHja 3a aamrHry mHBorHe cpenHHe wíw. „„_. _„. „„ . _.. _ . ._ 48
 50. 50. ľhhmu" ! TEMIMNI 70cm, TEHT 5 : mamma n mamma: Ham cu; axnn Annan ITE mnom Tocm. TEHTA Ilsoorpum : opasan munaru: rutinu' Hmu ITE Human Tomi. TE ! duplu ! Hamm Kom-uu IBw-anmnm Camxca 56. Yneo y yxynuoj eMHcHjH azora y orHanHHm BonaMa na "ravucacmx nsnopa - 10 Hajnelínx nanopa aaraľjnaauza y Penyônuuu Cpöľljlđ y 2014. ronnæm Isoerpuem IMDIOAI mamma« l'alma' n-udum' Hm lsąæoąuuąnuuuíl Humcu HTEuwuuKx-romus nTEnnnauKoenwmA ! Bonnunwcáuą ! Banewnlwunllą name-summitu ľkewyuumohn' Som limun Cnmca 57. Yneo y yrcyrmoj eMncnjn qmcąmpa y omam-: MM BonaMa na 'raqrcactux nsnopa - 10 Hajaehnx n3aopa saraljmaaæsa y Penyônmm Cp6HjH y 2014. ronmm Iiunnunhąmnmuunm ! Blnpuíluwwíbíülwl ! batman-mm lmwnnmwnuonoln Imaonuhmusnnpun ! Hum ujanwuumnu nmunhąumuuun 'Run-ww Humana-mmm Cnuxa 58. Emmonaue KOJIWIMHC TCIIIKPIX Merana y oTnąnHnM BonaMa y Penyönnun Cp6HjH y 2014. ronmm 49
 51. 51. 4. HPI/ IPOIIHA I/ I BI/ IOJIOIIIKA PA3HOJH/ IKOCT 4. I . ŠALUTHEEHA HOIIPYHJA-(P) [übyrme nopyxe: 1) TOKOM 2014. romane sammheno je 11013111( 35.369 ha; 2) 0x0 6,5 % repuropxje Penyônmce Cp61aje je 110,21 samrmoM. I/ Inmaxarop npencrarma yxyrmy nospmuny zammhemæx nozrpyqja 11 nponexar Iepmopnje 11011 'SaIIITHITOM y 0m10cy Ha yxynHy noxæpmuny Penyömđxe Cp61aje (Cnuxa 59). 600000 500000 u aammhexo man-naime 400000 › li Pemouamu napa npnpone E CnOMeHMK npupane ä 300000 „n Kymypno-uctopujcm cnomeunx i Pesepsar npvtpone i npeaeo myaemnx onmxa 200000 w napx npnpoge n Haunouamw napn 1 j 0 mW= ="? “-= ”~rv T”“'“"r"= *^'”'? ""”“? r 11" ~~w-<s-- ”1 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Cn uxa 59, Kymynamaua noapmnua 3011110110100( nonpyvja y Penyönunn Cp6HjH. ; mana-was YxynHa nonpmmxa samruhennx npnponrmx noôapa 113110014 0x0 571.000 ha, !mo npeacraama 0x0 6,5 % 'repmopuje Penyômxxe Cp61aje. Jom 0x0 230 Taqxacmx oôjexara, npenacxomqo craôana 1101121314 ce 11011 aamrmom apxcase. HpocTopHuM nnauom Penyômaxe Cp61aje („C. r1y›x6e1m rnacrmx PC", 6poj 88/10), npemænljeno je 11a 210 2015. romane ôyne sammheao 0x0 10 % nonpmune Cp6Hje, a 11a no 2021. romane 0x0 12 % Tepmopuje Penyônnxe Cp61aje ôygze non HexnM 31411011 sannme. T0x0M 2014. ronnne Ha 'repnropnjmn LIempanHe Cp61aje 3211010110110 je 10.920 ha, a Ha repmopnju AI] Bojnomaua 4.473 ha. 3ammhema cy cneunjannn pesepsam npnpone: „F 011- ľaosnau”, „JepMa”, „KJmcypa pexe Mnnemeaxe", „KyxaBnua”, „Mana jaceHoBa mana”, „PMTOBH Homer ľľomcjaľ; c1p0rn peaepnam npprpozze: „fbememauđ“ u „MycTaqJa”; napxonn npnpozze: „Pycanmf“ u „Horsannuäš npenemr Msysemnx onmaxa: „Kamena ľopa” u „Ospen-Janoauux? cnouennun npnpoae: „Jľecnn npocpnn Kamena y Barajuuun", „Hpepacm y xarsony BpaTHe", „ľlpomyxnuuaí „Jonaąxa jeaepa", „IIJyMa Komyrzsax", „XpacT y yJmuu Mnje Konaltenulia”, „BHHOBa nosa y 3eMyHy” u „ prm 60p y LIpHomTnuu”. I/ Izaop noaawaxa: 3a1son 3a sammry npupone Cp61aje, [Ioxpajnncxn aanon 3a sammry npupoae 50
 52. 52. 4.2.EKOJ1OLHKE MPEmE-(P) KJLyHHe nopyxe: l) Ha 'repu-ropuju Penyônmce Cp61aje ycnocľanaseua je Exonomxa Mpexca; 2) ypabeH je mmm' npojexar ycnocranmaľsa NATURA 2000. I/ Irmnxarop HpCILCTEIBJBa nonpmuny 14 nponenar 'repmopnje exonamxe MpCJKC 11011 3a111T14T0M y ommcy Ha yxyrmy nonpmm-Iy Penyônuxe Cp6Hje. . ..g. .. „m Exonomxa Mpæxa Cp6Hje 3a cam: www* “A” canpxn 101 exonomxn 311ar1aj110 ' "Ea, nonpyrxje. Y cacTan Exonomxe Mpexce í ynase EMERALD uonpyqja, ” paMcapcxa nonpytzja, nozrpyqja 0,0 K snauaja 3a 614m0: (61 nonpyqje), xy_ nonpyqja 011 snaqaja sa 11114110 (42 g_ nozrpyuja) 14 noapy-Ija on snaqaja 3a . nenmpone (40). ' ľIpeMa xpmepnjyMnMa Kormenuuje o ~ oqynamy 11141311@ qmope 14 ąvayne 14 N? npnponmm crarmmra npuupewæena je 1114013, Iľoremmjaaum EMERALD đ , š nonpyqja xoja oöyxnara 61 nozxpyqje. V " r é Yxynna nonpmnna onux nonpyqja je H. 1.019.269 ha 11110 je 11,54 % Tepncropuje Penyönuxe CpČKjC. . ... _. Ypenöou o exonomxoj Mpem - í Cmnca 60 („CJ'Iy›x6eHn macmnc PC", K je; 6poj 102/10) 61mm: cy onpeljean k. « , „ xpmepujyun (byuxnnouncama exonomxe Mpexce. C1114^xa 60. EMERALD nonpyqja y Penyönmm Cpôľlju HATYPA 2000 npeacranma 001403 noJmmxe 3a sænmry npupone 14 ônonomxe pasnonpcnocru Enponcxe ynnje. Talmuje, TO je Mpexca nozrpyqja 3a ouynalæe npnpone IIIHpOM EV, ycranormena y cxnany ca llnpexmnom o nTnuaMa 143 1979. romme u Jlupexmnom o crarmmmua 143 1992. romme. saôpameue. Hapaano, HATVPA 2000 yxmyqyje nozxpyqja ca crponm pexmMoM sammre, am4 , uoôap JJCO 03e Mpe›xe ocraje y npmzamom Bnacrmmrny me je on nayseme naxcnocm na ce ocnrypa ynpanæarbe 0131114 nonpyujuma xoje je onpxcnno, xaxo y exonomxou 'ram 14 y exonomcxou cameny. I/ Isnop nonaraxa: 3a13o11 3a samrmy npnpone Cp6Hje, IIoxpajuHcxu 3aBOZI 3a samrprry npnpone S]
 53. 53. 4.3 . YTPOXCEHE u SALUTHBEHE BPCTE›(H-`P) Knayqne nopyKe: 1_) y Penyônunn-Cpônju cy 110 cana oôjambeae caMo: HpBeHa mata @nape Cp614je 1- umqesJm u Icpajnse yrpoxeæm TEIKCOHH (1999) n IIpBeHa mnra zmeBHux . nenTnpa Cp614je (2003); 2) Ha Tepnmpnjn Penyönnxe Cp614je sammheno je 2.628 : :pera on nera je 1.760 spora crporo sammheuo. I/ Innmçarop HPCJICTaBJBa 6poj yrpoxcermx_ u samnxhennx : :pera na Tepmopnjn Penyônmce Cp614je. M Gorana' i`älä%jæw»są l. Eepncna' : museum: ja 3%« : :Banana mnsenunja E CITES xonsenunja š annpem na o : :ranu urrm Ma Ennpexmsao n-muaua „N“ „_, „„_. „~W ” 50% 'a: <-"nu(; !:ímwa2^no_. r Cnmca 61. Crporo sammhene spore ca JIucTa MehyHaponHHx Kounemmja u llupexmna EV. Y Peuyönnun CpČPIjH cy , a0 cąna oôjanmene caMo Ilpnene KEBHFB ömnaxa u JICmTIpa. HpCTHOCTaBJBa ce na je Ha 'repmopnju Penyönmce Cp614je yrpoxceno npnönmxao 1000 spora BacKynapHe dmope, npeMa Hpenumnnapuoj Ilpneaoj Jmcm @nape Cp614je (2002). Hajnehn 6poj yrpoxcennx ômarca npunana IUCN xcarąroprxju „petice 611mm”. Hpennmnuapna JmcTa spora 3a Ilpneny Icrsnry KPP-IMCIBaKa ypaľjena je 1990-1991. Ona je ymyqnna jezmy npcry Konoycra, 29 spora puôa, 22 spare nonoaeuaua, 21 npcry rmnsanaua, 72 spare cucapa u 353 BpCTE nmna. TOKOM 2010. romane , uoneT je Hpannnanx o npomamemy n zammm crpom aammhemrx u sammheanx nunmax Bpcra önmaxa, mnsomma 14 rImBa („CJ1y›Ic6eun macumc PC", 6poj 5/ 10). HpeMa HOBOM npanunmncy 1.760 Bpcra je non crporom sammrom n 868 npcra non samrmoM. Cxopo cnn cncapn, Hrane, uonoseímun u mnsanuu cy non Hamm pexcuMoM sammre. Horo tako, nemrem' 6poj uncexara (noceöuo nueľnnux JICIITHpOBa) n Gumaxa je non aammrom. Hsnop nonaTaKa: 32mm 3a samnrry npnpoue Cpôíđjć, Holcpajnuckn sanoa 3a sammry npnpone 52
 54. 54. š-i“ >I9:~5„=5% „ g; v, > “kasu-ww 4 _ „o v« 4.4412359311157 BPCTA (TľEľlľl HOHYJIALIVIJA nTnuA)-(C) . KJbynne nopyKe: 1) y nepraony on 2000. 11o 2012. romane nmne myMcKnx cranmnra norcasyjy Behy craömmocár 1a nopacT öpojnocm nonynamaja, y onHocy Ha HPCTXOJIHH HepHon; 2) nmue Muamera/ xx crannmra yrnaBnoM nMajy craôxanne nonynanlaje 1a önaro cuarbeme ôpojnocna. Plnnnxarop npencraxma Tpenn öpojnocrn nonynanxaja onaôpannx spora -Iruma myMcmax . u nnnąucmx cranmnra. 18 I 19904002 !2000-2012 15 G1' 13915915", onamač s .11 a _j_ (JQ-MV. ) 910407:) (+2036) ! ubilo (402096) (410-2090910-8005) (OZD-æüb) 0204096) Cmaxa 62, TpeI-m nonynanxaja nnnąncmx spora : Irana (23 npcre) 151 I 19904002 I ! OW-2012 010-3098) 010-2096) 1-1-2096) 016mm 01-2098) (010205) Cmalca 63. Tpenn nonynauxaja myMcmax spora Imama (23 spare) Ha ocnony nonararca MOHHTOpMI-Iľa mrma y nepxaouy 2000. , ao 2012. romane, Beľmna' BpCTa nmua nnnąacxux cranlamra (16 spora) IaMajy craôranne nonynauuje. MaJm cMameme nonynannja pCYHCTpOBaI-IO je K011 5 spora -rmana nnnancxnx crannmra. Y omxocy na nepraon 1990. 11o 2002. romane, Kana je 9 spora uMano craôxanny nonynauxajy, y nepnony 2000-2012. romrne 16 spora nmua nnsanclcnx crannmra ima craônnny nonynaunjy. CMameme nonynaunja y nepuony 1990. 11o 2002. romane nMano je 8 spora, 110x je y nepnony on 2000. 1110 2012. romane caMo 5 npcra nMano cMameme ôpojnocm nonynanlaja. (Cmaxa 62) S' nepnony 011 2000. 11o 2012. rozuane nmue myMcKnx cranramra noxasyjy nehy craônnnocr 1a nopacr nonynaunja. Y omaocy na nepxaon 0:1 1990. 110 2002. romane, Kana je 14 Bpcra myMcKIax cranlamra nMano craôxam-Iy nonynamajy, y nepnony' 021 2000. 11o 2012. romane 17 : :pc-ra nrnua nMa craôunny nonynalmjy, nerrapn spore Guam nopacr u jemaa spora sna-mjau nopacr ôpojnocrn. HeMa spora Koje noxasyy cmamerbe öpojnocna nonynamaja. (Cmnca 63) I/ I3Bop nonararca: 3830,11 3a aammry npnpone Cpôuje, Iľoxpajuncxn sanon 3a sammry nptapone 53
 55. 55. 4v.4.l. BEJ1OI`J1ABH Cvn Kmynne nopyKe: - öpojnocr nonynamaje noBehana je 10 nyTa y nocnemmax 20 romana. -ą- Mnaaynuu -đh- Fneaaehu naponu 250 200 150 100 N Q N@ ć* ro« 'b°. )"x<ä'ä<s'<b°. › _ga @<8 q go @na _ao _ga m@ (Po “po (190 '195 „sa "px Cnnka 64. Bpojnocr nonynaunje ôenornanor cyna y Penyônnun Cpôlajn Benornaan cyn (Gyps mlvus Hablízl 1883) je spora Koja nraje cnocoôna na npoônje Koxcy yrranymax ônmojena cBojnM KJbyl-IOM. ľnana 1a nyranma Bpar noxptanenra cy ôemana nanepjeM. Tenoana ôenornanor cyna je OKO 8,5 kg, a pacnon Kpnna nocrnxce 2,8 m. BeJIornaBIa cyn ce rnesma na crenaMa, rpanehn Maæbe rama Behe Kononnje. Eenornanxa cyn ôrao je yoôxanajeno npncyrna BpcTa y Penyônnun Cpönjn : :ne 110 nenecemx romana npomnor Bena, meszxehla ce. y KaEbOHHMa 1a nnannncxym pernonnMa OKO Hanoncxor ôacena. Epojnocr nonynauxaja ce cMannaBana na nIaTaBOM BanKancKoM noąnyocrpny. Bpoj rneanehnx napona 1a Mnanynaua y KamonnMa Vrana, Tpemmaue 1a Mnnemenxe nonehan je mame 011 aecer nyra y onHocy na 1991. 1a 1992. romany. PeayJrrar nepManenTne zaumare 1a ynanpeľjena je 'raKaB , ua je 2014. romane ôpojnocr nonynaunje öenornasor cyna y Penyönrann Cpônjn Stana 0x0 500 jemanrcra. Penacrponano je 197 rnezuehtax . napona 1a 108 Mnaaynaua (Cmaxa 64). j . „ . r i Karbon Yaua 1a TpČHlHzl/ IHĆ cy 61mm raajsnanajnnjxa noxamarern uoaparxa öenomanor cyna na Bamcan. Hanac ce cnponozze cnMymann npojerma pennrpo- , zxyxmaje ôenomanor cyna y Xepueronxany n na ; Ina j noxannrera na Crapoj Iľnannnxa: jenan 6ma3y Hnpora (Penyônnxa a Cp61aje), a npym na Ko-reny (Byrapcxa). I/ I3Bop nonaraxa: I/ Incrnryr 3a öraonomxa ncľpamínama „Cnnnma CTanKoBIah" 54
 56. 56. 4.5.I11aBEI>31aTET BPCTA (TPEl-! Jl nonvnAulaJA nEnTnP0BA)-(C) Kahylnae nopyKe: 1) Mtanncrapcrno nomonpnepene 1a 3anma1-e mxanorne cpemane (pnnancnpano je npojeKaI „OMaCOBJLübe Mpe›Ke 3a emanenrlaparbe nenľnpa y Cp6Iajn”; 2) na ocnoBy MOHHTOpPIHFa ôpojnocm nonynaunja nenmpona 1990-2002. romane, K011 caMo neT ; spora nenmpona (IO %) myMcKnx crannmra perlacrponano je nosehaaæe ôpojnocm. I/ InmaKaTop npencranna Tpenn öpojnocrn nonynannja onaôpannx npcra nenmpona myMcKnx 1a nnnancxnx crannurra. CJnaKa 65. Hpouenryanna aacrynnenocr KpHIIaTOF jenpranna y onHocy na yKynan 6poj perncrponannx nenmpona. Ha ocnony MOHHTOpI/ IHFa ôpojnocrra nonynamaja nennapoea 3a nepnon 1990. 11o 2002. romane, K011 caMo ner Bpcra nennapona (10 %) myMcKnx cranrama perncaponano je nonehaæse ôpojnocna. Ha ocnony npoMena y noBpmnnaMa cranranrra, ne Moxce ce yc-ranonnna jacna neaa npoMena nonpnnana 1a Tpenna nonynaunja. I-IaIaMe nIyMcKa cTannmTa n0Ka3yjy nspasnTy craônnnocr 1a Tpenn noneharæa nonpmnna y npyroj nonomanra npomnor neKa. C npyre capane, caMo Tpn spore nennapoea nnnancKnx crannmra noKa3yjy Tpenn nonehama ôpojnocrn. Hajneľua 6poj Bpcra xanax nMa craôlanny nonynaunony ôpojnocr. Mnmacrapcrso nomonpnnpene 1a samrnre xcnnorne cpemane cpnnancnpano je npojeKaT „OMaconJberse Mpe›Ke 3a ennnenrnparbe nennapa y Cpônjn”. On neueuôpa 2014. ronrane na lanrepnery je nocľynan cajr Kojn je Kopncnnnxn nnTepqJejc 6a3e nozzaraKa Alcíphron (httpz/ /wwwhabiprotorg. rs/ Alcíphron). Cajr je nan/ remen npnKynJLamy nonaraKa o nncermanaa. KaKo ro xazrnena najjennocraannje je oôjacnmra na npnMepy npyracror jenpnnua, mxapoxo pacnpocrparbeny, ama ne 1a Hajnemhy npcry nennapona. OBaKaa 6a3a Moxce 611m BCOMa Kopnena 3a samrnry apcra 1a nonpynja, jep cy rorono ema nogama reopetbepenunpann. I/ Iaxo ne nyma , lIPIpeKTHO nonarxe o rpenny öpojnocrn nonynaunja, 210 nanecnnx caanaæsa ce Monce nohn nnmapexrno. Ha npnMep, ynecranocr nanaaa nonaTaKa 0 spcm KpHJTaTOF jenpnnua, y omaocy na yKynan 6poj perncrpoaanxax nanasa, nnmapeKTno yxasyje na ôpojnocr nonynamaje one BpCTC. Yonana ce CMaI-bCl-be ôpojnocna penacaponannx nanasa 'roKoM 2014. romane, 11110 ce Mo›Ke oôjacnnm HCHOBOJLHHM BpeMencKnM npIaJIIaKaMa (aaapaslaro KIammaM neToM) Koje nlaje norononano caMnM JICHTHpOBPIMa, ama nra ocMaTpannMa (CmaKa 65). V3 nama pasnoj Mpence Monnropxanra, Mory ce o-aeKnBaTn 1a npenmnrajn nogama o Tpenny ôpojnocrn nonynaunja nenTIapoBa. I/ I3Bop nonaTaKa: 32113011 3a aaumary npnpone Cp61aje, HABIPROT http: //www. habiprot. orgxs/ Alciphron 55
 57. 57. __--g_-x2ws _ma; ,-. „«~ M napona I z ` CmaKa 66. Cbororpaqanja, cncTeMaTnKa 1a apean pacnpocrpanerba npyracror jenpnnua 56
 58. 58. 4-.6.MPTBO 111-130 (C-P) Kxnynne nopyKe: 1) yKynHa Konnenrpaunja MpTBOI' npnera y nannaM myMaMa je 7,22 nas/ ha; 2) norpeôna nopMa je 2-3 m3/ha. Konaannna MpTBOI' npnera y myMaMa je BeoMa snavaajan noKasarexb : :rama myMa 11 onnoca npeMa npnnmany onpncxanor ynpanmama myMaMa (CJmKa 67). 8 - 7 . s 5 ' š J a 5 3 a 4 - š š' 3 -1 š 2- ! Ž 1 _ o l_ . mande* Ayöeha sanpemnna cyna mxeanna YKynND L Cnnxa 67. Mpnao , upao y myMaMa y Penyömama Cpôxajn. HpeMa nozlamanaa I/ Innenľype m' Ma, yKynHa sanpenanna MpTBOT , npnera y myMaMa Penyônnxe Cp61aje 113110011 16.260.414 m . Hpocenna nyôeha aanpennna eymax craôana nsnocn 4,05 m3/ha, a cyBe nexcemane je 3,17 m3/ha, onnocno yKynHa Konnenapannja Mpmor npnera y namnM myMaMa je 7,22 m3/ha, y nenrpannoj Cpônjn 7,18 m3/ha, a y Bojnomann 7,75 mS/ ha, Il'ITO je znamo 113na11 norpeöne nopMe 011 2-3 ms/ ha. 03a Konnrmna Mprnor , npnera onaoryhana Konmnyn-rer 11“ onpxcnsocr craönnnocna crannmra (61aorona), noceôno 3a opnxarotpayny 11 enromocpayny Koja nacemana name myMe 11 "naje je . crannmre noneKan orpannneno na cn-rne KoMane MpTBOI" npne-ra nojemannx spora. Y 11cm BpeMe onnarane jennor nena npnnoca y myMn je sna-aajan oönonauann pecypc y omaocy na norpeôy onynana nponsnomror norennxajana crannmra y nennnn. I/ Isnop nonararca: I/ Innemypa myMa y Penyômann Cp61aj1a, Ynpana sa myMe 57 -ąVímaw-: ą- . ,.„„. ... _._. ... „.
 59. 59. 5. BEMJLI/ IIIITE 5.1 . CTAHaB nnozuiocTn ITOJBOHPHBPEJJHOF SEMJLHLIJTA HA nonPvIíJv LIEHTPAJIHE CPBMJE(C) 7 KJLyqne nopyKe: - kompom nnozmocm nomoupnnpennor seMJmmra Ha nonpynjy Herrrpmme Cp6Hje noxasyje na nommmpajy senmnnna mcene u cnaôo Kncene peamnje, cnaôo Icapöonama, ca spao ; mamu u HHCKPIM cąnpmajeM naxonpucryuatmor qaoccbopa u zamamna-a oôeaôeljeua GnTHMaJIrmM u aucoxcnm cąupxcajeM naxonpucrynaqnor KannjyMa. CHCTCMaTCKa xompona mogucem oôpamrtsor nomonpunpennor senmnmra, ce cnponogm palm yrapľjnnama Hmsoa xpanmsa y nomonpunpezmom aewnnmry, a y nnJby oöeaôebnnasą npanurme ynorpeôe Mmxepannnx n opraHcKnx byöpmæa. ľ/ ľcnnmnaxæe je oôyx-Bamno anaxrmy ocnommx XCMPIjCKMX ocoônna nomonpunpenuor : semmmnra: cyncruryunona mcenocr (pH y nKCl), CaCO-g (%), xyMyc (%), N (%) n JIaKonpncTynaHHH 063mm (bocąropa (F205 - mg/100g) n KaJmjyMa (KzO - mg/ IOOg). -Opumenôamu : Banana -Bnorpun -nnnmxumicuu Cnmca 68. Hpouenryannn yneo y3opaKa npeMa Harnmy xopumhema semmnnrra 011 yKynHa ucnnraunx 77.555 y3opaKa nomonpnnpennor semxmmľa, 67,31 % y3opaKa je ca oparmua n ôaurra, 19,06 % y3opaKa je a3 nohmaxca, 2,90 % y3opaKa je na nmiorpana n 10,37 % y3opaKa je ca »mana u nammarca (Cnnxa 68). Pesymam noxaayjy (Cnmca 69) na Behmta y3opaKa semmamra Koju cy yaem ca opaxmna, ôaun-a u nohræaxa nMajy Knceny peaxunjy (pH 4,5-5,5), 1101( nehxma y3opaKa na nnnorpana u ca : insana u HamI-baxa nolcasyjy cnaôo Knceny peaxnnjy (pH 5,5-6,5). Pesymam ucmmmarba canpmaja CaC03 y 67.835 y3opaKa (Cmuca 70) noxaayjy . ua cy najnmne aacrymbena cnaöo xapöonama semmumra (CaCO3 O-2%). AHaJTHSa xyMyca y 77.526 y3opaKa nolcasyje na aemmmra neHrpaJme Cp614je y Hąinehoj Mepu npnnanajy macu xyMosuux aeMJmmra (3-5% xyMyca). AnaJmsa canpxcaja naxonpucrynatzlæor xanujyMa y 77.551 y3opaKa (Cnmca 72) norcasyje 21a cy senmum-ra non opammanaa u nuHorpaauMa y HajBeheM nponemy ca onmMaJmnM czmpxcajeu Kannjyma (K2O 15-25mg/100g), 110x je Beľmna nohmaxa, nunąua n nammarca oôezôebena ca BHCOKHM caapmajeM Kannjyma (KzO 25-50mg/100g). HBBOP nonaraxa: MPIHHCTElpCT BO IIOJLOHPPIBPCILC PI BRIJITHTB KHBOTHC CPGIIHHG, Ynpana 3a UOJLOIIPHBpCHI-IO 3CMJLHIHTC 58
 60. 60. !Opammenömwe ! Bahamut ! Bnoxpul ! Humanitarna Cnmca 69. CyncTnTyunoHaJma KHCCJIOCT (pH y KCl-y) O 0-2 2-5 5-10 ? IO ! Opunnnenöm-re ! Bahama ! Dmoz-pun ! Humanitarian Cnmca 70. Canpxcaj CaCOg (%) ? byxopnxn 05838385' 40 35 3o 2o . .. .„_„. ., š 25 a! 15 1 ~ - 1o - j . . 0 1-_-. os 5-10 10.15 15.25 25.50 50.100 ›1oo Iopmmenonmxe : naum : linuxu: !Jínæxám Cnmca 71. Canpxcaj naxonpncrynaqaux oônmca qmocqnopa (PzOg-mg/ l OOg) 45 4o . , 35 30 š 25 20 a? 15 10 › 5 I'll . I “' 25 25-50 M á C _u 3 0-5 5-10 10-15 15- 50-100 >l IOpnInmIoum-e : Belan: :Bump-n : maloumna: Cmma 72. Cąupxcaj JIaKOHpPICTyIIaHHMX 06J11×1Ka KaJIHjyMa (K20-mg/1O0g) 59 „æ-_ą-. .wqæw-wm _V . „.„. .._„~. ;,-. .,. -„_. .„„~, ›-„„ -„„„„„. .._„. ›.. „._w, „.-ą. ,._. , . _„. . 1._„. .„. _„. „.. „.. .„. .,-`. ..„. .„„. „.. « . „_`_, _.. Ë(„_. „.. __„. __, __„. _ › _ „. ,„_. „. ... ._, „w„z„v_„„_. _.r_„a„. .×. „„„ „. »___w „vw-ä „-. ... ..„„. .„ . wwxvąw „`„. „.. .„. .,„.4.. -„„„ «g
 61. 61. „. „._»% _ m“. 1 5.2.CTEľIEH yrPomI-: HOCTM BEMJLHIJJTA y YPBAHHM SOHAMA (C) KJLyIme nopyKe: l) y 2014. romanu npaheme cTeneaa yrpomeuocm semammra on xenmjcxor saraljerba Bpmeuo je Ha 168 noxauuje, npn qeMy je anannsnpaxao 272 y3opaKa ca Tepmopnje cnenehnx rpąnoea: Hum, HOBH Hasap Kparyjenau, Kpymesau, Hoxcapenau, CMenepeBo n Cyöomna; 2) npelcopaqeme rpaHHqHnx Bpezuíocm y HajBeheM npoueHTy zaôenexceno je 3a Cu, Co, Hg [đ Ni Ha norcaunjama npomemux caoôpahajHnua, y okom/ nm nrmycrpnje u nonouanopnnrra, kao u Ha HOJLOHPHBPĆÄHOM zen/ manny. I/ IHHHKaTOp npam CTCIICH yrpomenocm SCMJBPIIIITa 011 XCMPIjCKOI' saraljema y ypôalmm cpennHaMa Ha ocrioay npelcopaqema rpannqanx BpCLIHOCTYI OHaCI-IHX H mTeTHKx MaTepnja (Cmuca 73). 25% _ II npoMm-na caoöpahajnnna 20 t@ Munynpujcxa sona H ľlapxonn 15 I Crauöena sona I l/ lanopuunc nonocnaöneaaæba 10 Il Olconnna , menel-naje I Kpyr nenammke ycranone š IIoJwnpnnpenx-xo aeuysumæ 0 ml] ËLJ l I . .. I. | | l u IL. .. 'manu iKpyr mp He ycmíose As Cd Cr Cu Co Hg Ni Pb Zn Cnmca 73. Hpexopaueme rpaunrxaux Bpezmocm Temxnx Merana íy ypöanmw copennuama n nomonpnnpennom SCMJLHIHTy y oxonuuu rpanona y 20 4. ronmm (/ o) Hajneramuuje auanme senmnmra y 20114. romanu paJmo je rpaa Hum, Ha 70 JIOKaJIHTeTa. Pesymam npahema : :Tama aemmumra y OKBHpy mxona 1a npmha Ha 17 JIOKaJIHTeTa na nozzpyqjy rpąua nokaayjy npercopaqerse 3a As Ha 15 % noxanurera, Cd Ha 25 %, Cu Ha 55 %, Co Ha 65 %, Ni Ha 40 %, Pb Ha 5 % n Zn Ha 10 % on yxyruxor 6poja noxwmrera. V seunmnrry y BpmhnMa y rpąuy Honom Hasapy Ha cnuM nmcaJmTeruMa namepeno je npexopaqeme 3a Cu, 110x je upexopaqerse 3a Ni yoqex-xo Ha 50 % noxæmma. Hpexopaqerbe 3a Cu y BpmhuMa je nauepeno u y rpąny CMenepeny. I`pa11 Kpymenau je npamo cTame IIOJLOHPMBPCÄHOT semmamra na nonpyąjy rpąaa. Pesynram noxaayjy upekopauerbe 3a Cu na 21 % on yxynuor 6poja noxamnera, C0 Ha 12 %, Hg Ha 36 %, Ni Ha 90 % u Zn Ha 15 % noxalmľera. l/ Isnop noaararca: ľpancxe ynpane rpanosa Hama, Honor Hasapa, Kparyjenna, Kpymenna, Iľomapeaua, CMenepeBa M CyôoTnue. 60
 62. 62. 5.3.CTEľlEH yrpomzHocTm 3EMJbI4l1lTA 011 1017014111111 (C) Kmyrme nopyKe: 1) TOKOM MajCKHX Kuma 110111110 210 aKTHBIđpalBa npexo 3.000 1011131111112 11a Tepmopujaua 0111117111111 Koje cy ôpme 1101015011:: 1101111a13aMa; 2) nponene noxaayjy , na je OKO 30 % Hosoąropunpannx mmznmra, a 70 % cy cTapa 1011131111111: Koja cy ce 11011030 armnsupma 141m cy neh ôvma aKmnHa. I/ IHnnKaTop npuKazyje creneu yrpmKeHocm semmąmra ycnea nojane wmanmm 11a nozzpyqjy 3ax11ahe11oM 1101111a13aMa y 2014. 1011111111 uspaxcen Kao 6poj Knmnmra y yrpoxcemm onn111×111aMa(C111>1Ka 74). ', -`-`1 #i *iS-j í kia. CnnKa 74. Bpoj Knmnmra y yrpoxcemm onmnmaMá Y TOKy Maja 2014. rozmue 110111110 je 11o qaopmapatsa ôpojnm( Knmnmra 11a nmpeM noapyujy, Penyönnxe Cp6Hje Koja cy yzpoKosana nennKe MaTepHjaJII-Ie une-re, KaKo 11a cTaM6e1-111M 11 npuBpenHuM oöjeKruma, Tam 11 11a oôjexmua umbpacrpyrcrype. HpennMuHapHa ucrpaxcnsasa 110Ka3yjy 11a je enuaenmpauo 1.638 nojana HCCTaŠI/ IJIHOCTH 11a uonpyujnma me cy KJTKBPIIJJTH yrpospma o6je1<1e 11 nymy nacppacrpyKrypy, 110x Knusnmra Koja cy ce nojalmna 11a mmanama, &nema 11 myMaMa jom yBeK I-mcy y 11y11oM ôpojy perucmonana. UPCTIIOCTaBJBa ce 11a je 6poj aKTnBHnx Knuznmra y MajcKnM noxmanama npexo 3.000 11a 'repmopnjaMa 0111111121115 Koje cy 611m noroljeue normasama 11 TO noceôno: Kpynam, Jbyöonnja, Eajuua Banrra, Manu 313op1m1c, Mnonnua, J1›1×1r, Ocelnma n rpazxona Hosanna 11 BaJBCBO. Ha 'repmopujn ľpąna Beorpązxa yKyxmo je esMeH-mpano 155 nojana 011 ICOjMX cy 33 norexmnjanna Knuaumra, 28 je axrummx 11 94 cy onpouu 11 TBHPIIIITH. VKyIIHO menauo perncrponauo je oK0 30 % Honocpopmnpanux mmumľa, a 70 % cy cTapa Knusnmra Koja cy ce 110110130 axmnupana 111111 cy 61mm aKmnHa. Yspoun arcmnupama npoueca ey reouoptponomja Tepeua, reonouma rpalja 11 enopmno Benmce 1101111111151: nananuna, m0 je ycnonnno npeaacnheuocr ma 11 nomąsame nunca 110113eM1-111x Bona ya 110141111110 yąemhe epoauje KOpHTa 11 oôana IIOBpIHlđI-XCKHX Toxona, ama y nojenmmm cnyqajeBnMa 11 ; syncxn ąaamop. I/ Ianop nonaraxa: Mnuucrapcrao pynapcma 11 eHepremKe 6]
 63. 63. 5.4.YľľPABJbAH›E KOH`TAMHHPIPAHI×IM~JIOKAIU×ITETI×IMA (H) Kąsyąne nopyKe: 1) anamąaa y11eJ1a mannnx mnopa noxanusonauor zaraljema senmnmta y yKynHoM 6p0jy uoxasyje 11a aajnehxđ y11eo nMajy jasno KoMyHaJme neuoxmje ca 45,48 %, nenomije 111111yc1pnjc1c0r 0111a11a ca 12,31 % u uunycrpnjcxo Komepunjwmu noxæmreru ca 33,92 %; 2) 011 yKynHa 398 nneumtpnxonaanx noreunnjanno Konramnmapannx 11 Kouľumunpanm( noxannrera, 200 npnnana næmycrpnjcxm 11oKaJ111TeTa; 3) y oKenpy ; maya-janje Hajnehn y11eo y noxamasonanom saraljemy seumnmra nMa Hacpma pmnyc-rpnja „ca 47,5 %, @arm xeMujcKa mmycmnja ca 16 % 11 MeTaJma Iumycípnja ca 14 %. I/ Iímuxarop npmcasyje Hama ynpasmama noxannremua 11a Kojmwa je uornpljeno npucycmo nolcæmaonanor saraljema sem-Jmmcra 11 peamaaoname npoueca cauaunje 11 pemennjaxmje. Jloxannaonauo saraľjeæe nesauo je 3a nonpy-ija nojaviane mmycrpnjcKe axľusnocm, ueąuexsamo ypeľjena onnarajannmra omana, JIOKaJmTeTe naljersa Mrmepanmax cuponnna, Bojna cKnąanmTa n 11011py-1ja 11a 1<oj11Ma je 110111110 110 axnunenmnx cnryaunja u aaraljema semnmma. om„ 1 : :me UNIJI! mlgyc-Ipnjcxek xoneptmjame : ramazana nmmmjemanycnpnjuoor _Ufjií „m“ 33.92% o 1o 2o 3o 4o 50V- Cnmca 75.Y11e0 rnasrmx 'mnona noxanmonauxx nanopa sarabersa : æeumrxmra y yKyHHOM 6poj y nneumtpuxonannx 110KaJ11-rreTa (%) Ha Tepmopnjn Peny61mKe Cp6Hje nnenrunjanKoeax-xo je 398 noxamnera KOjH oöyxnarajy norennujanno KomaMnHnpaue 11 Konraummpaue nozcannrere. Honenom 11a rne-usne 111110110 noxanusonauor saraljeæa aewmuura, y 2014. r011111111 Kao 11 y npeæxounum TOIIIIHHMa Hajnelín y11eo y yKyrmoM 6p0jy IIOKaJIHTCTB uMajy jasno KoMyHaJIHe nenomæje ca 45,48 %, 31mm mmycTpnjcKo Komepunjannu JIOKaJIKTCTH ca 33,92 % u 11e110111×1je mmycrpnjclcor omąaa ca 12,31 % (Cmrma 75). 011 yKynHor 6poja eannenľupanux neman-tera, nx-mycrpnja oöyxnara 200 noxmmrera. Hajnehn 11011p1111oc noxanusonanom saraljemy aewnumra xma , Haqrrua nrmycrpnja ca 47,5 %, 3aTPl`M xeMujcKa nrmycrpuja ca 16 %, MeTaJIHa nrmympnja ca 14 % noxanmera, y ueurro MaEeM 11p011e111-y cy CHCpPCTCKa nocrpojerna ca 3 % .11 pymmuu ca 5 % y11e11a ( Cmnca 76). Ananusom 11o11arra1<a Koju ce 011110ce 11a yrrpamarbe Konramnnupamm noxannremMa Moxce ce samyqum 11a je y oxnupy Haqmre 111111yc1p14je Hajnehu npouena-r menmqænxonaaux JIOKaJmTera 6e3 ncrpamnnaxæa (45,5 %), y oxenpy MCTEUIHC mmycrpnje raxnnx je 13,5% Hammer: : 11 xeMujcKe nnnycrpuje 7 % ca CTaTyCOM rrowemmjanuo Komamauupaum Jioxanmera. ľlpenumnuapx-xo ucrpæxenxax noxamrrera y uajenmem npouenry nMa xeMujcKa uæmycipnja (6 %), pynapcnzo (3 %), a eHepremKa 11 112111111121 111111yc1p11ja(no 1,5 %). Hpouenat 111211115110 ucmrrauux 62
 64. 64. noxamnera je Hnzæax, u TO y XCMHjCKOj HHIIyCTpHjH 3 % u Haqmioj nrmycrpnjn 0,5 % on yxynHor 6poja eBuaeHmpaHux KHZlyCTpHjCKHX . rloxannTeTa (Cnmca 77). I×I3B0p nonaTaxat Aremmja 3a sammry xcmsorue cpenuHe 14,5 5% o 14% ' l-Inąrmn uanycrpnjn I Kenija: : ux-mycrpuja I MAnuu-n maayapuja I ąwąpmo I Eneprenm I Ocrano Cnmca 76. Yneo unnycrpnjcxux rpaHa Koje yzpoxyjy nolcanmonano saraľjenze SCMJBPIIJJTa (%) 50% 0,5% 4o 1,5% 30 2o 3% 0,5% 2% o - 20,; á 1,5% Haąmia Kemija« Mamma Pympmo Điepmum Ocuno mapu): mnycmnja wawis I JIonuI-xje uneumçuxæme Sea napunim I Iľpexmmmnpno uctpuaenenoumjn I , Zlatana-to uæpmeąe namanje CJIPIKa 77. Hunon ncmaxcnnaxba nnnycwpnjcmx noremmjanno Kox-ITaMuHnpaHHx u noxamđja 63 „MW“ „- . ›„_ 4,44,_„_. .., ~.. „-„. ___, „„_„`-„xr. ... ... „„„„„. w.. „„, . = .„„„. ,_. , „N'7f`nr ç_. .., „,_«_. ..„`. „,. „_„. „„, ›, „,„„. ... .„, .,„, _
 65. 65. 5.5. CALLmKAJ OPFAHCKOT YFJbEHI/ IKA v 3EMJLHLHTY (C) KJbyqHe nopyKe: l) Ha nonpytxjy LIeHTpaJIHe Cp6Hje nzmepen je npoceqau canpxcaj oprancxor yrmeHuKa 1,98 % Koju npnnana Kareropuju HHCKOT canpxcaja; 2) 011 yxynnor 6poja y3opaKa 52,75 % nMa Hmax cąnpxcaj oprancxor yrJLeHmca. Cpenmu canpxcaj oprancxor yrJLeHrIKa Ima 41,93 % y3opaKa, noK BeoMa Husar( caapxcaj (<1 %) uMa 5,32 % y3opaKa. I/ Inmucarop npam caapxcaj OpI`aHCKOI` yrmenuxa y nojenmmM cnojenmua semmąmra y unmy ympbnnarba crenena aerpąnaunje aewhnmra. Ynspbnname cąnpxcaja oprancrcor ynsennxa y semmąmry npencTamæa OCHOBy 3a nspaqynaname aKyMynaunje oprancxe Marepnje y cnojy 110 jenaH Merap nyônne aemmnmra. 532% - 4.096 Bonu m: : tuguj 41.93 i Ll-Zülnuąunuj !2.1-BJ 01mm: anna' 35% Cnmca 78. Caupxcaj oprancxor yľJLCHHKa (OC) Ha Tepmopnjn LIeHTpaJIHe Cp614je Taôena 5. Yneo xareropnja canpxcaja opraucxor ynbeuuxa npeMa Harnmy xopnmheræa norbonmaenl-Iux nonumua CyMupajyhn pesynrare anamase 77.253 y3opaKa nomonpnnpenuor zemmamra y oknupy KOHTpOJIC nnomíocm Ha nyôunn ao 30 cm ca Tepmopnje LIeHTpam-Ie Cp614je, Moxce ce aalasyqmu , na npoceuau canpxcaj opraucxor yrrbexauxa 143110014 1,98 % u Hanaan ce y xareropnjn Hucxor canpxcaja (1 ,1 -2,0 %). On yxymior 6poja y3opaKa 52,75 % nMa Husar( canpxcaj opraucxor yrmeHnKa (l,1-2 %). Cpenæu canpmaj oprancrcor ymsennxa (2,l-6 %) uma 41,93 % y3opaKa, 110x BeoMa Husar( cąapxcaj (<1%) nMa 5,32 % y3opaKa. (Cnmca 78). AHanmoM canpmaja opraucxor yľIbeHHKa npeMa Haqnny Kopnmhersa semmnmra, peaynram cy nolcaaanu na _y xaTeropnju cpember canpxcaja opraucxor yrmenuka nommmpajy 111488116 u nami-balun (50,75%) u sohmauu (47,94 %). Y Kareropujn Hncxor canpxcaja oprancxor yľJhCHHKa ząomumąpajy opaunue u ôaune (55,87 %) u Buuorpanu (59,97 %). (Taôena 5). Canpxcaj u aanuxe oprancxor ymacunxa y aewbum-ry Mery 614m oqynaue u nosehane onrosapajyhum MepaMa (xouaepaauujcxom oöpanom, npnmeuom crajrbalca, aaopanarbem crajrsaxa ca MPIHCpaJIHHM byôpnanma u y nemam cnyqajenuma nnonopenom). I/ Ianop nonaTaKa: MMHHCTapCTBO nomonpuapene u samrme »manwe cpezmne, VnpaBa 3a nonuonpnspenno aemnmmre 64 . TJW„. .„„. .._„`_. „„_. „.. „., .„. „=, -.. .wgqywwąæmąguyz-ąąvr-ąwa~uça„eí, .vw= „g„= „_. ,„_. .«çw-qą«~. u-= m _ „ _ . _ _ 1
 66. 66. 6. YHPABJLAEE QTHAILOM? 1 „. „ 6.1.IIP0M3B011H›A 0111111111 (KOMYHAJIHI/ I, mmycwmcm, OHACAH) (H) KJLyHHe nopyKe: 1) yKynHa xmmtmna xoMyHæmor omana 11 113.110 ce cmaæyíe; 2) 11011a11<e o o111a11y KOjPI cmapajy y 101cy 11e11a11-10c111 11 Haquuy noerynama je 110c1an11n0 sume 011 1.800 11pe11y3eha; 3) Hajnehn y11eo y 11p01131se11e11011 111111yc1p11jc1c011 0111a11y uMa J1e1eh11 neneo 011 yrJLa. ? Inanna-rep noxcasyje Konnquae npomnenenor 0111211121 (K0My11a111111, ulmympnjcxu, onaeaH) 11o BpCTaMa 11 11eJ1a111oc111Ma y K0j1111a Hacmjy 11 511m ce 11pa111 ocrnapeme crparemxor 11111521: 1136012132115:: 11 cmaæmzarbe 11a01aja1ba 0111a11a. Taôena 6. I/ I111111Ka10p11 1503211111 sa 1coMy11aJ11111 011m1 yKynHa KOIIMHVIHĐ reuepmcanor mnaAa (MM/ I. t) ` Konwauna npunynmenor n Aenououauor omega 0A c-rpane onmrwncxnx JK| 'l (MMII. t) Konnunna npnxynrbenor n nonoso l / / / / 24843 14521 . MCKO nmhenor mnaAa t) "pocewl oövxnar n m« rukama ornana (%) ËäIË-ËËËK Cpemba Aneana nonmmna xomyuannor otnana no craHoaHu (kg) Cpemba ronnmæba «onu-anna no crauoennxy (t) b' u- N _I-I m on l* on : o `s i a: NI n I`I011a11<e 0 1<0My1-1a.11110M 011Ia11y nocrambajy jasno 1<0My11an11a 11pe11y3eľ1a 113 .110KaJ1H11x 3aje111111ua. Kao 11110 ce 13111111 113 Ta6eJ1e 6 y 2014. 1011111111 Hacranma ce nan 3130111100111 KOJIIHHI-Ia 1<0My11a11110r 0111a11a. To je y cxnazxy ca 11011a1111Ma Esponclce Areuuuje 3a munomy cpe11m1y rne je 3011111111 6poj seMąrsa 11p11ja13110 112111 K0J111r11111e rcomyuannor 0111a11a 11 y onoj 1011111111. To noxasyje, [IPC CRBT a, IlO/ IEITHO CMaX-LCEBC KyIIOBHC MOËH CTHHOBI-IHIIITBQ R80 HOCJICÄHIIC CKOHOMCKB KPHSC, BJIH' 11 ycnem110c1 cuc1eMa upmcynmama 110je11111111x tppaxuuja xomyuannor o1na11a y norcammu 3aje11111111a11a, Kao 11110 je 1111p. aM6a11axc1111 01111111, 11.1111 11 11pyre npc1e 01na11a Koje cy 061111110 sanpmanane y K0111ej11ep11Ma. Jasno K0My11a1111a 11pe11y3eha cy npnjannna 11 o11B0jeHo caxynmame xbpaxunja 0111111131. Y 2014. 03a 1<0J111r11111a je 3a 40 % Marsa y onHocy 11a 2013. ro11I111y. Ha ocuoey npmcaaauux 11011a1a1ca y Peny611111111 Cp611j11 je nponsneneno OKO 6,12 1111J111o11a 1o11a 0111a11a. 011 10m 5,9 M111111011a Tona 111x111 1capax1ep Heouaonor omana, a npuömxcno 210 xumana Tona je onacau 0111a11 (Taôena 7). Hajsehn npousaoľjaqu 0111111121 cy Tepmoeueprerexn 06je1c111. JIe1eh11 neneo 011 ymbaje reHepncau y 1101111111311 011 4,1 1111111101114 10110, 0111100110 11111111 60 % y1<yn11e Konnqmíe np01131ae11e110r 01r1a11a y 101cy 2014. 101111110. 3ac1yumene cy y 3Haqaj1111M 1<o1111q1111a11a 11 11pyre apc1e 01na11a 1<0j11 110111v1y 113 'repMmKux nponeca: 1111511110 11 upannma 113 nema 213 eHepraHa 11111. 011 yKynHa 11po1131ae11e11e 1<01111=11111e 01r1a11a, 3a 1.579.213 t (26 %) je upnjanmeu 1111111111 110c1y11a1ba, 1101( je 4.545.768 t-(74%) 00111110 11a noxaunjama me je 0111311 npousneaeu, 11110 yrna13110M npencraxma 11e1eh11 neneo 01.1 ymæa (Taôena 8). I/ Isnop nonaraxa: Are111111ja 3a 3a1111111y xcnnome cpe111111e KE

×