Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inicijativao UBS Vladi Srbije - usklađivanju za FATCA 2013

275 views

Published on

Inicijativa UBS Vladi repubilke Srbije o neophodnosti uskalđivanja domaćih propisa sa FATCA (USA) 2013

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inicijativao UBS Vladi Srbije - usklađivanju za FATCA 2013

  1. 1. Београд, 17.06.2013. год. 0201 бр. 309/2-2013. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-дин Ивица Дачић, премијер 11000 – Б Е О Г Р А Д Немањина бр. 11 Предмет: Иницијатива за хитно усклађивање прописа у Републици Србији са прописом Сједињених Америчких Држава (САД) под називом FATCA Поштовани господине Дачићу, Удружење банака Србије п.у. на основу закључака усвојених на седници Управног одбора која је одржана 12.06.2013. године обраћа Вам се са захтевом да Влада Републике Србије заједно са својим надлежним Министарствима предузме све неопходне мере потребне да се ускладе прописи у РС са прописом Сједињених Америчких Држава под назимом FATCA. Концепт прописа FATCA базира се на обавези усклађивања иностраних финансијских институција са условима утврђеним прописом Сједињених Aмеричких Држава (САД) под називом Закон о усаглашености пореза на иностране рачуне, скраћено FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), коју је донело Министарство финансија САД, заједно са Сектором интерних прихода (скраћено „SIP“) при Пореској управи САД, чија је последња верзија ступила на снагу у јануару ове године. Крајњи циљ доношења овог прописа је спречавање утаје пореза, односно наплата пореза од САД пореских обвезника који поседују средства на рачунима отвореним у страним финансијским институцијама. За реализацију овог циља, неопходно је да свака инострана финансијска институција (попут банака, фондова, осигуравајућих друштава и других финансијских институција) склопи споразум са пореском агенцијом САД, почев од 1. јануара 2013. а најкасније 1. јула 2013. године којим би се обавезала: • да ће међу својим клијентима идентификовати пореске обвезнике САД и да ће SIP-у поднети извештај са извесним финансијским информацијама;
  2. 2. • да ће наплатити 30% од појединих уплата оних клијената који не доставе тражене информације (они се дефинишу као „Непослушни држаоци рачуна“), као и од оних иностраних финансијских институција које одбију да учествују (скраћено „NPFFI“) Потребно је истаћи да када је реч о банкама и другим финансијским институцијама, усаглашеност са FATCA актом захтева се од свих финансијских институција чланица Групе („Проширена афилирана група“ како је дефинисано и регулисано предложеном регулативом). Уколико једна једина финансијска институција одбије да се усагласи, читавој Групи биће ускраћено усаглашавање са FATCA концептом (према предложеној регулативи.) Оно што представља тешкоћу за финансијске институције које послују у Републици Србији, а већина је започела процес усклађивања са FATCA прописом, је у томе да домаћи прописи који регулишу питања заштите података, односно банкарске тајне, забрањују достављање било каквих података о клијентима трећим лицима, без писмене сагласности клијента, док FATCA регулатива захтева извршавање обавеза извештавања и наплате пореза и од клијената који на то нису дали сагласност. Управо је то разлог да су финансијске институције, као што су банке, осигуравајућа друштва, друштва за управљање пензијским или инвестиционим фондовима, које послују у Републици Србији доведене у положај да због описаног неслагања захтева FATCA, са једне, и домаћих прописа са друге стране, њихово усклађивање у овом тренутку није изводљиво. ПРАВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ FATCA ПРОПИСА Имплементација захтева FATCA прописа има снажан утицај са правне тачке гледишта, имајући у виду неопходност обелодањивања личних финансијских података за извесне категорије клијената, који су уобичајено заштићени банкарском тајном или Законом о заштити података о личности. Национални регулаторни систем намеће строге рестрикције, чиме се онемогућава да финансијске институције легално испуњавају FATCA захтеве. Последице неусклађивања финансијских институција са FATCA прописом су озбиљне и односе се на читаве групације финансијских институција. Финансијске институције које се не укључе у FATCA систем сматраће се неусклађеним финансијским институцијама и биће предмет опорезивања од 30% на одређене финансијске трансакције које посредно или непосредно потичу из САД. Неусклађеност са предметном регулативом би изложило домаће финансијске институције, поред финансијског и репутационом ризику, што би могло довести и до прекида пословних односа са међународним пословним партнерима. У том смислу, постоји велика вероватноћа да ће иностране финансијске институције које учествују у FATCA систему ограничавати или чак прекидати пословне односе са банкама које нису у FATCA систему, те да ће бити угрожени коресподентски односи домаћих банака са страним финансијским институцијама. Успостављање
  3. 3. нових коресподентских односа биће отежано ако не и онемогућено банкама које не учествују у FATCA систему. Рок за укључење финансијских институција у FATCA систем почиње 15.07.2013., а завршава се 25.10.2013. године. Користимо прилику да наведемо да је Пореска Управа САД објавила неколико модела међудржавних споразума за олакшану имплементацију прописа, којој су до сада приступиле преко 50 држава од којих неколико из региона као нпр. Мађарска, Хрватска, Словенија, Бугарска и Румунија. Билатералне споразуме са САД су већ закључиле или су у преговорима, Немачка, Италија, Француска, Шпанија, Велика Британија, Швајцарска, Јапан, Данска, Мексико, Аустрија, Чешка, Пољска, Русија и Словачка. Имајући у виду да би се закључењем билатералног споразума са САД у потпуности омогућило домаћим финансијским институцијама усклађеност са захтевима FATCA прописа, а истовремено и поштовање домаћих прописа, сматрамо да је неопходно предузети мере и неопходне кораке у поступку уласка Републике Србије у групу земаља које ће сарађивати са пореским органима САД по основу закљученог билатералног споразума. Улазак Републике Србије у FATCA систем би, поред описане важности за домаће финансијске институције, био значајан и са аспекта унапређења међународне сарадње на активностима спречавања прања новца. Неусаглашеност са FATCA актом би могла да донесе ризик од избацивања са међународних финансијских тржишта, као и да штети репутацији финансијских институција, спречавајући клијенте да инвестирају у средства САД. Ценећи значај FATCA прописа за финансијске институције које раде и послују у Републици Србији, молимо Вас да својим ауторитетом помогнете да се хитно приступи потписивању међудржавног билатералног споразума са Владом САД, како би се успоставио заједнички приступ у циљу решавања питања утаје пореза обвезника САД-а и поједноставили захтеви за иностране финансијске институције. Имајући у виду све напред наведено, а посебно значај хитности потписивања билатералног споразума са Владом САД за олакшану инплементацију FATCA прописа, с обзиром да рок за укључење финансијских институција у FATCA систем почиње 15.07.2013. а завршава се 25.10.2013. године, очекујемо Ваше разумевање и помоћ у хитном решавању ове иницијативе. С поштовањем, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Др Верољуб Дугалић

×