Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПРЕДЛООГ- Полазећи од Устава Републике Србије по којем су људски живот идостојанство неприкосновени,- Свесна чињенице да ј...
- 2 -4. Народна скупштина Републике Србије залаже се за пунурехабилитацију свих невино оптужених и невино страдалих, не до...
- 3 -ОБРАЗЛОЖЕЊЕI. УСТАВНИ ОСНОВУставни основ за доношење ове декларације садржан је у члану 99. став1. тачка 7. Устава Ре...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ДЕКЛАРАЦИЈA Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног мађарског становништва у Војводини почињених 1944 – 1945. године

206 views

Published on

ДЕКЛАРАЦИЈA
Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног
мађарског становништва у Војводини почињених 1944
–1945. године

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ДЕКЛАРАЦИЈA Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног мађарског становништва у Војводини почињених 1944 – 1945. године

  1. 1. ПРЕДЛООГ- Полазећи од Устава Републике Србије по којем су људски живот идостојанство неприкосновени,- Свесна чињенице да је након завршетка Другог светског рата појединимодлукама државних органа заснованим на принципу колективнеодговорности према одређеном броју грађана Републике Србијеучињена неправда,- Уважавајући интерес грађана Републике Србије да се утврди пунаисторијска и кривичноправна истина о догађајима током и наконзавршетка Другог светског рата, да злочини не остану некажњени и да сенеправда никада више не понови, и подржавајући рад и ценећирезултате Међуакадемијске комисије Српске академије наука иуметности и Мађарске академије наука о утврђивању цивилних жртава уВојводини током и после Другог светског рата (1941–1948. године), сажељом да се затвори трагично поглавље заједничке прошлости Срба иМађара,- Уверена да је унапређивање духа толеранције и међусобног поштовањау најбољем интересу свих грађана Републике Србије,На основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије и члана 8.став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),Народна скупштина Републике Србије, на ........ седници .....................заседања у 2013. години, одржаној ............... 2013. године, донела јеДЕКЛАРАЦИЈУНародне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилногмађарског становништва у Војводини почињених 1944–1945. године1. Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује акте противцивилног мађарског становништва у Војводини почињене 1944–1945. годинекојима су одређена лица, из националних разлога, лишена живота, слободе илидругих права, без судске или административне одлуке.2. Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује одлукеКомисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводиникојима су проглашени ратним злочинцима по основу националне припадностистановници општине Чуруг, среза жабаљског у Војводини, 22. јануара 1945.године, и по основу националне припадности становници општине Мошорин,среза тителског у Војводини, 26. марта 1945. године, не доводећи у питањеиндивидуално утврђену одговорност оних лица чија кривица је доказана.Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује и актедржавних органа по основу националне припадности према становницимаопштине Жабаљ, донете аналогном применом одлуке од 22. јануара 1945.године, која се односи на становнике општине Чуруг.3. Народна скупштина Републике Србије изражава своје уверење да јеослобађање од колективне одговорности која је након Другог светског ратанаметнута појединим националним заједницама у Војводини одлукаматадашњих државних органа у интересу развоја духа толеранције и међусобногуважавања националних заједница и свих грађана који живе у РепублициСрбији.
  2. 2. - 2 -4. Народна скупштина Републике Србије залаже се за пунурехабилитацију свих невино оптужених и невино страдалих, не доводећи упитање индивидуално утврђену одговорност оних лица чија кривица је доказанаили се докаже пред независним судовима и у законито спроведеном поступку.5. Народна скупштина Републике Србије изражава пуну спремностРепублике Србије да настави процес развоја демократије и поштовањаљудских и мањинских права и грађанских слобода, и позива све државнеоргане и грађане да дају пуни допринос стварању и јачању услова за заједничкиживот заснован на равноправности грађана и пуном поштовању људских имањинских права и слобода.6. Ову декларацију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.РС бројУ Београду, 2013. годинеНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕПРЕДСЕДНИКмр Небојша Стефановић
  3. 3. - 3 -ОБРАЗЛОЖЕЊЕI. УСТАВНИ ОСНОВУставни основ за доношење ове декларације садржан је у члану 99. став1. тачка 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скупштинадоноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, као и учлану 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број9/10), којим је, између осталог, прописано да Народна скупштина доносидекларацију.II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕРазлози за доношење ове декларације садржани су у потреби да сепружи морална сатисфакција за неправду која је учињена према становницимамађарске народности општина Чуруг, Мошорин и Жабаљ у Војводини,доношењем одлука које су биле засноване на принципу колективнеодговорности и којом су сви становници мађарске народности тих општинапроглашени ратним злочинцима.Наведеном декларацијом Народна скупштина Републике Србијеизражава своје уверење да је ослобађање од колективне одговорности која јенакон Другог светског рата наметнута појединим националним заједницама уВојводини одлукама тадашњих државних органа у интересу развоја духатолеранције и међусобног уважавања националних заједница и свих грађанакоји живе у Републици Србији и залаже се за пуну рехабилитацију свих невинооптужених и невино страдалих, не доводећи у питање индивидуално утврђенуодговорност оних лица чија је кривица доказана или се докаже преднезависним судовима и у законито спроведеном поступку.III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВАЗа спровођење ове декларације нису потребна финансијска средства.IV. РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАКПредлаже се да се ова Декларација донесе по хитном поступку, како бисе, у процесу придруживања Србије Европској унији, обезбедио неопходанелеменат у процесу помирења у Региону. Истовремено, Декларација је важна избог унапређења међунационалних односа у Републици Србији.

×