SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Građani Srbije o nasilju

  NASILJE U SRBIJI
  NASILJE U SRBIJI


23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Šta mislite, da li je poslednjih godina povećano nasilje u 
              Srbiji?


             10%
         16%

                                   Jeste
                                   Nije
                                74%  Ne zna
                                   Ne zna
  23.11.2012.      Beogradski centar za bezbednosnu politiku
„Kad nemaš ni 
                     sa kim 
                   ništa, normaln
        „Ne krećem se       o je da si            „Niko neće da 
        u krugovima       bezbedan.
                    bezbedan “            nas napadne 
       gde bi moglo da                      dok mi nekoga 
         se ispolji                          ne 
         nasilje."                       napadnemo.“
                    Zašto se 
                    Z št
                    osećate 
                    bezbedno?
        „Osećam se 
         O ć
        bezbedno jer                       „Gledam svoja 
        se ne bavim                         posla, idem 
       nedozvoljenim 
            j                          j p
                                    svojim putem.“
       aktivnostima.“     „Ako ne tražiš 
                   nevolju, nećeš 
                    je ni naći.“


23.11.2012.         Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Građani Srbije o nasilju


  OBLICI NASILJA
  OBLICI NASILJA
23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Oblici nasilja koji najviše brinu građane
       1 Vršnjačko nasilje u školama
       1. Vršnjačko nasilje u školama                                86%
  2. Nasilje povezano sa narkomanijom                                   85%
            3. Nasilje u porodici                                84%
           4. Kriminalni obračuni                               80%
  5. Napadi na verske objekte i groblja 
                     …                               79%
6. Delovanje ekstremnih političkih grupa
     j       p     g p                                75%
         6. Fizički napadi na Rome                              75%
  8. Delovanje ekstremnih islamističkih 
  8 D l   j k    ih i l i ičkih…                                73%
  9. Obračuni između navijačkih grupa                              68%
                          0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%  23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Građani Srbije o nasilju

  UZROCI NASILJA
  UZROCI NASILJA


23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Po Vašem mišljenju, glavni uzrok nasilja u društvu je...
          6% 4%                         loša ekonomska 
                                     situacija, siromaštvo, nedosta
                                     situacija siromaštvo nedosta
                                     tak perspektive
       12%
                                     urušen sistem vrednosti u 
                                     društvu

                         53%           država ne radi svoj posao


       26%                             loš obrazovni sistem                                     ne zna  23.11.2012.        Beogradski centar za bezbednosnu politiku
23.11.2012.  Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Ko je odgovoran za nasilje u društvu?

  50%
       49%
  45%
        38%
  40%
           34%
  35%
              30% 30%
  30%

  25%
                       22% 20% 20%
  20%                                 15%
  15%                                    10%
  10%

  5%
                                          4%
  0%
23.11.2012.         Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Građani Srbije o nasilju


  SPREMNOST NA NASILJE
  SPREMNOST NA NASILJE
23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Upotrebio/la bih nasilje da zaštitim...

     ličnu bezbednost i 
                                       69%
    bezbednost porodice           24%
                   7%

                              43%
         svoj narod                 46%
                     11%                    verovatno/veoma 
                                          verovatno
                                          malo verovatno
  tradicionalne vrednosti i 
                            35%
      način života
      način života                      54%       ne zna
                     11%

   radi skretanja pažnje 
   radi skretanja pažnje           23%
  političara na ekonomske                       64%
      probleme           13%

                 0%    20%     40%     60%    80%
23.11.2012.           Beogradski centar za bezbednosnu politiku
„Mi smo 
                   narod koji 
                   narod koji
                   može mnogo 
                    da trpi.“         „Pošten, poro
         „Još ne 
                                  dičan čovek 
                                  dičan čovek
         postoji 
                                  gleda da se 
         kritična 
                                  izmakne od 
         masa.“
                  Zašto neće biti         svega toga.“
                    skoro 
                  demonstracija 
                    u Srbiji?         „Ljudi su digli 
        „Nema ljudi 
                                 ruke – bilo je 
                                 ruke bilo je
       koji su čisti da 
                                  promena i 
         bi izašli i 
                                 promena, ali 
        pokrenuli 
                                   nije bilo 
        protest.
        protest “       „Naš narod           boljitka.“ 
                    nema više
                     toliki 
                   entuzijazam.
                   entuzijazam “

23.11.2012.         Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Fotografija preuzeta sa www.sindikat.rs

23.11.2012.  Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Fotografija preuzeta sa srb.time.mk 
23.11.2012.  Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Nasilje kao način izražavanja nezadovoljstva je 
      j            j      j   j
    prihvatljivije za ispitanike koji osećaju da ih država 
    ugrožava nego za one koji to ne osećaju.

    Takođe, ispitanici koji smatraju da policija koristi 
    prekomernu silu pre će biti skloni da podrže bacanje 
    kamenica na policiju nego oni koji to ne smatraju.
    k   i     li ij     i k ji       j
23.11.2012.        Beogradski centar za bezbednosnu politiku
„Organizatori Parade ponosa svesno provociraju 
          nasilje.“            12%
         14%
                              52%    Potpuno/uglavnom
                                   Delimično/malo
         22%                         Nimalo
                                   Nema stav
  23.11.2012.      Beogradski centar za bezbednosnu politiku
„Zašto 
                       paradu, zašto 
                       isticati kakav 
        „To da li su ljudi     si, zašto izazivati 
       protiv gej parade ili       huligane.“        „Svako ima 
       nisu, to nema veze                    pravo na svoje 
            sa                       opredeljenje, ali 
       neodržavanjem, da                     sve što vodi 
       biju izlaze huligani                   nasilju ne treba 
       koji imaju potrebu                     da se održi.“
         da se biju.
         da se biju " 
                       Parada 
         „Da je parada        ponosa?
        održana, u njoj bi 
                                    „Otkazivanje je 
           najmanje 
           najmanje
                                     delimično u 
                                     d li ič
        učestvovale LGBT 
                                   redu, ako su imali 
       osobe. Prošli put, tu 
                                   informacije da bi 
        je najviše bilo ljudi 
                      „Kao da su          to dovelo do 
          iz nevladinih 
                     organizatori i oni 
                        i t ii i       ogromnog nasilja.
                                   ogromnog nasilja “
       organizacija, koji su 
         tu zbog para.“      koji žele da 
                     pribegnu nasilju 
                     na istoj strani, a 
                     obični građani 
                     obični građani
                      na drugoj.“

23.11.2012.            Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Građani Srbije o nasilju

  REAKCIJA NA NASILJE
  REAKCIJA NA NASILJE


23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Gledam svoja posla ‐ nije na meni da prijavljujem nasilje ako je drugi 
                žrtva.
                6%
                        21%

     39%                                poptuno/uglavnom
                                      delimično/malo
                                      nimalo
                             34%        ne zna
   23.11.2012.        Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Šta je najvažnija mera koju bi država trebalo da preduzme radi smanjenja 
              nasilja u društvu?


                                        da više hapsi i kažnjava
          6%    4%
                                        da poboljša ekonomiju u 
                        34%              zemlji
     26%
                                        da više ulaže u sprečavanje 
                                        nasilja kroz obrazovanje 
                                        mladih
                28%                       da zabrani ekstremističke 
                                        grupe

                                        ne zna
   23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Rezime
 Građani Srbije primećuju povećanje nasilja u 
        j p    j p    j    j
 društvu i generalno su zabrinuti zbog ove pojave. 
 Loša ekonomska situacija se nameće kao glavni 
 uzrok nasilja.
 uzrok nasilja
 Velika većina građana nije spremna da nasiljem 
 ispolji svoje nezadovoljstvo. 
 ispolji svoje nezadovoljstvo.
 Podrška i razumevanje za nasilje u Srbiji je 
 generalno na niskom nivou.
 Građani podržavaju borbu protiv nasilja, ali nisu 
 spremni da se lično uključe u nju.

23.11.2012.   Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Građani Srbije o nasilju

  NASILJE IZ UGLA NAVIJAČA
  NASILJE IZ UGLA NAVIJAČA


23.11.2012.          Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Navijači ne smatraju da je nasilje po sebi loše. 
       Fotografija preuzeta sa http://www.tvarenasport.com/vesti/38911‐djenova‐sud‐odbacio‐zahtev
                      //          /   /23.11.2012.         Beogradski centar za bezbednosnu politiku
„Kad se nađeš 
                                    „Ipak si ti na 
                           u 
                                      njihovoj 
                                      jih j
            „Volimo taj       situacijama, lj
                                     teritoriji.“
             osećaj.“        udski je da 
  „Ako neko neće 
  Ako neko neće                reaguješ.“
                          g j
  da se bije, neka 
  ide na Istok i 
  Zapad.”
  Z d”


                      „Taj koji napada slabije, to nije pravi huligan. Takav 
                      T j k ji   d l bij t ij      i h li   Tk
                           će da pobegne na Autokomandi.“

Izjave navijača
Izjave navijača
 23.11.2012.        Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Beogradski centar za bezbednosnu 
   politiku
   Gundulićev venac 48
   Tel: 011/3287 226, Faks: 011/3287 334
   Tel: 011/3287 226 Faks: 011/3287 334
   E‐mail: office@bezbednost.org

   Kontakt osobe:
   Radomir Cvetković, saradnik za komunikacije
   Radomir Cvetković saradnik a komunikacije
   E‐mail: radomir.cvetkovic@bezbednost.org

   Katarina Đokić, istraživačica
   E‐mail: katarina.djokic@bezbednost.org

23.11.2012.     Beogradski centar za bezbednosnu politiku

More Related Content

More from gordana comic

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
gordana comic
 

More from gordana comic (20)

Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostMedijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
 
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
 
EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027
 
Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020
 
Zagreb Declaration
Zagreb DeclarationZagreb Declaration
Zagreb Declaration
 
Deklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostiDeklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnosti
 
Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"
 
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
 
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u MetohijiIzveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
 
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
 
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsGordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
 
CRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboreCRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izbore
 
NACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovineNACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovine
 
Hidroelektrane
HidroelektraneHidroelektrane
Hidroelektrane
 
The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)
 
Kosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumaKosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazuma
 
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and GirlsGSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
 
Objedinjavanje tačaka (62 tačke) Dnevnog reda sednice NSRS za 27.11.
Objedinjavanje tačaka (62 tačke) Dnevnog reda sednice NSRS za 27.11.Objedinjavanje tačaka (62 tačke) Dnevnog reda sednice NSRS za 27.11.
Objedinjavanje tačaka (62 tačke) Dnevnog reda sednice NSRS za 27.11.
 
Saziv sednice NSRS za utorak 27.11.
Saziv sednice NSRS za utorak 27.11.Saziv sednice NSRS za utorak 27.11.
Saziv sednice NSRS za utorak 27.11.
 
Predlog zakona o budžetu republike Srbije za 2019. godinu (deo)
Predlog zakona o budžetu republike Srbije za 2019. godinu (deo)Predlog zakona o budžetu republike Srbije za 2019. godinu (deo)
Predlog zakona o budžetu republike Srbije za 2019. godinu (deo)
 

112312 bcbp prezentacija

 • 1. Građani Srbije o nasilju NASILJE U SRBIJI NASILJE U SRBIJI 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 2. Šta mislite, da li je poslednjih godina povećano nasilje u  Srbiji? 10% 16% Jeste Nije 74% Ne zna Ne zna 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 3. „Kad nemaš ni  sa kim  ništa, normaln „Ne krećem se  o je da si  „Niko neće da  u krugovima  bezbedan. bezbedan “ nas napadne  gde bi moglo da  dok mi nekoga  se ispolji  ne  nasilje." napadnemo.“ Zašto se  Z št osećate  bezbedno? „Osećam se  O ć bezbedno jer  „Gledam svoja  se ne bavim  posla, idem  nedozvoljenim  j j p svojim putem.“ aktivnostima.“ „Ako ne tražiš  nevolju, nećeš  je ni naći.“ 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 4. Građani Srbije o nasilju OBLICI NASILJA OBLICI NASILJA 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 5. Oblici nasilja koji najviše brinu građane 1 Vršnjačko nasilje u školama 1. Vršnjačko nasilje u školama 86% 2. Nasilje povezano sa narkomanijom 85% 3. Nasilje u porodici 84% 4. Kriminalni obračuni 80% 5. Napadi na verske objekte i groblja  … 79% 6. Delovanje ekstremnih političkih grupa j p g p 75% 6. Fizički napadi na Rome 75% 8. Delovanje ekstremnih islamističkih  8 D l j k ih i l i ičkih… 73% 9. Obračuni između navijačkih grupa 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 6. Građani Srbije o nasilju UZROCI NASILJA UZROCI NASILJA 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 7. Po Vašem mišljenju, glavni uzrok nasilja u društvu je... 6% 4% loša ekonomska  situacija, siromaštvo, nedosta situacija siromaštvo nedosta tak perspektive 12% urušen sistem vrednosti u  društvu 53% država ne radi svoj posao 26% loš obrazovni sistem ne zna 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 8. 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 9. Ko je odgovoran za nasilje u društvu? 50% 49% 45% 38% 40% 34% 35% 30% 30% 30% 25% 22% 20% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 4% 0% 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 10. Građani Srbije o nasilju SPREMNOST NA NASILJE SPREMNOST NA NASILJE 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 11. Upotrebio/la bih nasilje da zaštitim... ličnu bezbednost i  69% bezbednost porodice 24% 7% 43% svoj narod 46% 11% verovatno/veoma  verovatno malo verovatno tradicionalne vrednosti i  35% način života način života 54% ne zna 11% radi skretanja pažnje  radi skretanja pažnje 23% političara na ekonomske  64% probleme 13% 0% 20% 40% 60% 80% 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 12. „Mi smo  narod koji  narod koji može mnogo  da trpi.“ „Pošten, poro „Još ne  dičan čovek  dičan čovek postoji  gleda da se  kritična  izmakne od  masa.“ Zašto neće biti  svega toga.“ skoro  demonstracija  u Srbiji? „Ljudi su digli  „Nema ljudi  ruke – bilo je  ruke bilo je koji su čisti da  promena i  bi izašli i  promena, ali  pokrenuli  nije bilo  protest. protest “ „Naš narod  boljitka.“  nema više toliki  entuzijazam. entuzijazam “ 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 13. Fotografija preuzeta sa www.sindikat.rs 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 14. Fotografija preuzeta sa srb.time.mk  23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 15. Nasilje kao način izražavanja nezadovoljstva je  j j j j prihvatljivije za ispitanike koji osećaju da ih država  ugrožava nego za one koji to ne osećaju. Takođe, ispitanici koji smatraju da policija koristi  prekomernu silu pre će biti skloni da podrže bacanje  kamenica na policiju nego oni koji to ne smatraju. k i li ij i k ji j 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 16. „Organizatori Parade ponosa svesno provociraju  nasilje.“ 12% 14% 52% Potpuno/uglavnom Delimično/malo 22% Nimalo Nema stav 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 17. „Zašto  paradu, zašto  isticati kakav  „To da li su ljudi  si, zašto izazivati  protiv gej parade ili  huligane.“ „Svako ima  nisu, to nema veze  pravo na svoje  sa  opredeljenje, ali  neodržavanjem, da  sve što vodi  biju izlaze huligani  nasilju ne treba  koji imaju potrebu  da se održi.“ da se biju. da se biju "  Parada  „Da je parada  ponosa? održana, u njoj bi  „Otkazivanje je  najmanje  najmanje delimično u  d li ič učestvovale LGBT  redu, ako su imali  osobe. Prošli put, tu  informacije da bi  je najviše bilo ljudi  „Kao da su  to dovelo do  iz nevladinih  organizatori i oni  i t ii i ogromnog nasilja. ogromnog nasilja “ organizacija, koji su  tu zbog para.“ koji žele da  pribegnu nasilju  na istoj strani, a  obični građani  obični građani na drugoj.“ 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 18. Građani Srbije o nasilju REAKCIJA NA NASILJE REAKCIJA NA NASILJE 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 19. Gledam svoja posla ‐ nije na meni da prijavljujem nasilje ako je drugi  žrtva. 6% 21% 39% poptuno/uglavnom delimično/malo nimalo 34% ne zna 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 20. Šta je najvažnija mera koju bi država trebalo da preduzme radi smanjenja  nasilja u društvu? da više hapsi i kažnjava 6% 4% da poboljša ekonomiju u  34% zemlji 26% da više ulaže u sprečavanje  nasilja kroz obrazovanje  mladih 28% da zabrani ekstremističke  grupe ne zna 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 21. Rezime  Građani Srbije primećuju povećanje nasilja u  j p j p j j društvu i generalno su zabrinuti zbog ove pojave.   Loša ekonomska situacija se nameće kao glavni  uzrok nasilja. uzrok nasilja  Velika većina građana nije spremna da nasiljem  ispolji svoje nezadovoljstvo.  ispolji svoje nezadovoljstvo.  Podrška i razumevanje za nasilje u Srbiji je  generalno na niskom nivou.  Građani podržavaju borbu protiv nasilja, ali nisu  spremni da se lično uključe u nju. 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 22. Građani Srbije o nasilju NASILJE IZ UGLA NAVIJAČA NASILJE IZ UGLA NAVIJAČA 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 23. Navijači ne smatraju da je nasilje po sebi loše.  Fotografija preuzeta sa http://www.tvarenasport.com/vesti/38911‐djenova‐sud‐odbacio‐zahtev // / / 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 24. „Kad se nađeš  „Ipak si ti na  u  njihovoj  jih j „Volimo taj  situacijama, lj teritoriji.“ osećaj.“ udski je da  „Ako neko neće  Ako neko neće reaguješ.“ g j da se bije, neka  ide na Istok i  Zapad.” Z d” „Taj koji napada slabije, to nije pravi huligan. Takav  T j k ji d l bij t ij i h li Tk će da pobegne na Autokomandi.“ Izjave navijača Izjave navijača 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • 25. Beogradski centar za bezbednosnu  politiku Gundulićev venac 48 Tel: 011/3287 226, Faks: 011/3287 334 Tel: 011/3287 226 Faks: 011/3287 334 E‐mail: office@bezbednost.org Kontakt osobe: Radomir Cvetković, saradnik za komunikacije Radomir Cvetković saradnik a komunikacije E‐mail: radomir.cvetkovic@bezbednost.org Katarina Đokić, istraživačica E‐mail: katarina.djokic@bezbednost.org 23.11.2012. Beogradski centar za bezbednosnu politiku