Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ONE HUNDRED YEARS OF THE BOOK “KYUSTENDILSKO KRAISHTE” BY YORDAN ZAHARIEV

24 views

Published on

These 7 April 2018 marks the centenary of the publication of the book "Kyustendilsko Kraishte" by Yordan Zahariev. This is a reason to point out to what extent this bibliofilic rarity is significant for science and the population, not just of Bosilegrad and its surroundings, but also for the sciences of national and European dimensions. The book was published in the Bulgarian language as "Kyustendilsko Kraishte", because Krajishte region until 1920, belongs only to Bulgaria. This space today in the southeast of Serbia becomes interesting for Serbian science from the middle of the last century, and then the book "Kyustendilsko Kraishte" becomes significant and the only relevant source of this region. This book from the beginning of the 20th century is today an object of interest, both geography and ethnography, as well as library science, because this cultural asset belongs to a group of old and rare library materials. Because of their rarity, value and high demand, the book sees two phototype editions, one of which in Serbia within the series “Koreni”.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ONE HUNDRED YEARS OF THE BOOK “KYUSTENDILSKO KRAISHTE” BY YORDAN ZAHARIEV

 1. 1. Изготвил: Община Босилеград Ведомство Център за култура “Босилеград” 07 април 2018 година М-р Горан Миланов
 2. 2. Иван Шишманов (1862 – 1928)
 3. 3. „Една отъ многото причини, поради които ние, българитѣ, слабо познаваме отечеството си, е и тази, че у насъ липсватъ монографски изучвания на отдѣлните кѧтове отъ страната ни.”
 4. 4. Учител, общественик, учен от национална величина - географ, етнограф, фолклорист, диалектолог, член кореспондент на БАН от 1937 г.
 5. 5. Захари и Спасена Харизанови
 6. 6. Кюстендилско педагогическо училище Гимназия “Неофит Рилски”
 7. 7. Висше училище в София
 8. 8. Фердинанд Ритховен Фридрих Ратцел
 9. 9. Семейство Захариеви
 10. 10. „С цѣл да допринеса нѣщо къмъ въпроса за основното изучаване геоографията и етнографията на нашето отечество, написахъ настоящата книга.”
 11. 11. „...пръвъ разбивахъ пъртината въ България за географско- етнографските проучвания...”
 12. 12. „ ... няма да допринеса много нещо за опознаване на избраната от мене област: монографията ми щеше да бъде едностранчива.”
 13. 13. ЦЕЛИ: - да изследва и опише колкото може по-подробно земната повърхнина във връзка с хидросферата и атмосферата, т.е. да даде подробна картина за орографията, хидрографията и климата на Крайщето; - да изследва растителния и животински свят и тяхното отношение с земната повърхност и хората, т.е. биогеографията на Крайщето; - да изследва човека и отделните му моменти от материалната му и духовна култура – заселване, доселяване и преселяване, число на жителите, гъстотата им по селища и общо по пространство, състав по пол, вяра и майчин език, просвещение и грамотсност, говор, стопанство и начин на живот, тип, характер, обичаи и народни творения, т.е. антропогеографията или културната география на Крайщето.
 14. 14. „ ...цѣли шестъ ваканции (юлий и августъ) непрѣстанно пѧтувахъ надлъжъ и наширъ изъ планинското Крайще и то по нѣколко пѧти. Наблюдавалъ съмъ и изслѣдвалъ всичко, повтарялъ съмъ изслѣдванията си и така бѣхъ успѣлъ да събера доста грамаденъ материалъ.”
 15. 15. 146 фотографии 4 Цветни таблици
 16. 16. „ Пропѧтувалъ съмъ до насита надлъжъ и на ширъ тая отстранена пригранична обласът, като съмъ се задържалъ въ нѣкои села по цѣла седмица – пише Захариев – Смѣя да кажа, че познавамъ и последното кѧтче на нашата покрайнина, познавамъ добре и почти всички селяни, отъ които можеше да се взематъ нѣкакви сведения и събератъ материали... Успѣхъ да спечеля тѣхното довѣрие и затова искрено и съ обичъ разказваха душата си предъ мене...” Йордан Захариев и синът му Асен при пътуване „И съ настоящия трудъ азъ мисля, че най-добрѣ ще му се отплатя като неговъ синъ.”
 17. 17. Copyright © 2018 Center for culture “Bosilegrad” & Goran Milanov

×