Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Oslo

551 views

Published on

Powerpoint till min presentation i Oslo 10 december 2009.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation Oslo

 1. 1.
 2. 2. Fra idé tilferdigutstilling på 59 minutter<br />Nasjonalmuseet i Oslo 11 december 2009<br />
 3. 3. Skapande skola och utställningsproduktion<br />Hur omsätter man Skapande skola till vandringsutställningar<br />Om en myndighet i förändring, <br />en arbetsprocess i tiden och en metod för att uppfylla ett uppdrag i en föränderlig tid.<br />
 4. 4. Göran Björnberg (M. Phil.)<br />Ledare av turné och pedagogik<br />Riksutställningar<br />goran.bjornberg@riksutstallningar.se<br />goran.bjornberg @riksutstallningar.se<br />
 5. 5. Starten 1965<br />Livlig kulturdebatt - MUS 65<br />Statens försöksverksamhet med Riksutställningar<br />1967 Konst i Skolan och Riksförbundet för Bildande Konst<br />1976 Permanent stiftelse<br />1998 Statlig myndighet<br />
 6. 6. Verksamheten<br />1500 utställningar på 40 år<br />1966 Första utställningen <br />Nationalmuseum 100 år<br />Allt från skåp till båt och tåg <br />
 7. 7. Två verksamhetsgrenar<br /><ul><li> Producera och turnera vandringsutställningar
 8. 8. Bedriva kunskapsutveckling, konsultation och tekniska tjänster</li></li></ul><li>3 prioriterade mål i regleringsbrevet<br /><ul><li> Barn & Unga
 9. 9. Samtidskonst
 10. 10. Regionalt samverkansuppdrag</li></li></ul><li>Målbild 2008/2009<br />Ökad internationell och interkulturell inriktning<br />Stärkt barn- och ungdomsprofil<br />Nya arbetssätt - ” Snabbare, lättare, rörligare”<br />Ökad interaktion med omvärlden<br /> Tydligare brukarfokus<br />5. Ökat fokus på inspiration, metodutveckling och kunskapsutveckling<br />
 11. 11. Verksamhet 2008/2009<br /><ul><li>Ca 15 utställningar
 12. 12. Ca 15 utbildningar
 13. 13. Skrivarkurs
 14. 14. Seminarier, workshops
 15. 15. Projektledarutbildning
 16. 16. Teknikkurser
 17. 17. Spana! – Omvärldsbevakning
 18. 18. FutureExhibitions
 19. 19. Utstället – webbplats för ungdomar
 20. 20. LearningPartnership
 21. 21. Bokprojekt
 22. 22. Utställningsmoduler till House of Sweden</li></li></ul><li>Vart är vi på väg?<br />Utveckling av utställningsmediet för och med sektorn i fokus, samt viljan att alltid verka i samverkan med andra aktörer <br />
 23. 23. Vart är vi på väg?<br />Utveckling av utställningsmediet<br /><ul><li> Utställningar
 24. 24. Kunskapsutveckling
 25. 25. Expertstöd
 26. 26. LAB
 27. 27. Omärldsbevakning och internationella kontakter</li></li></ul><li>UTSTÄLLNINGAR 2009<br />
 28. 28. Lek – en allvarlig utställning!<br />
 29. 29. Magiska <br />manteln<br />
 30. 30. VETENSKAPELSENEn utställning om Darwin<br />
 31. 31. UNG 7<br />En utställning medung svensk design<br />
 32. 32. Snabbare, lättare, rörligare <br />
 33. 33. Mobila format<br />
 34. 34. FÅGEL, FISK ELLER MITTIMELLANEn utställning om naturen för barn<br />
 35. 35.
 36. 36. ANIMATIONSINVASIONSvensk animerad konstfilm<br />
 37. 37. VÅR ARBETSMODELL & PEDAGOGENS ROLL<br />Projektmodell<br />Alla kompetenser med från början<br />Projektledare, utställningsproducent, formgivare, pedagog, tekniker och kommunikatör<br />
 38. 38. PEDAGOGENS ROLL<br />Pedagogens roll är att skärpa det ”pedagogiska ögat” i hela utställningsprocessen (innehåll och texter)<br /><ul><li> Målgrupp, besökaren i centrum
 39. 39. Tillgänglighetsperspektiv (exkludering/inkludering)
 40. 40. Normkritik</li></li></ul><li>Pedagogikens roll i en utställning är att bidra till upplevelsen och meningsskapandet, inte förklara den.<br /><ul><li>Att göra utställningen tillgänglig och begriplig
 41. 41. Att ge utrymme för dialog och delaktighet
 42. 42. Att skapa lust och nyfikenhet
 43. 43. Att bidra till utställningens relevans
 44. 44. Att ge besökaren ingångar i utställningen
 45. 45. Att öppna upp för nya perspektiv
 46. 46. Att ge utrymme för olika tolkningsmöjligheter</li></ul>Mål ?<br />
 47. 47. Pedagogisk vision<br />”Riksutställningars pedagogiska vision är att utveckla pedagogiken och utställningsmediet samt att ha ett internationellt fokus på området”<br />
 48. 48. Pedagogisk mission<br />Vår pedagogiska mission är sätta besökaren i centrum genom att i högre grad beakta tillgänglighets- och normkritiska perspektiv, samtidsfrågor och bemötande. <br />Därmed skapas relevanta utställningar som visar respekt för besökaren och som bidrar till att människor kan förstå och påverka sin samtid.<br />
 49. 49. MÄNNISKOSYN<br />Besökaren i fokusSamtliga 7 punkter kopplade till besökarperspektivet<br />Den aktive besökaren<br />Kunskapsbegreppet kopplat till vår mission<br />Barnperspektivet<br />Metod för arbete medungdomar<br />
 50. 50. SAMHÄLLSSYN<br />Utställningen som socialmötesplats och arena för meningsskapande<br />Ny syn på lärande och livslångt lärande<br />Digital teknik och sociala medier<br />Vi ingår i en internationell kontext<br />
 51. 51. KUNSKAPSSYN<br /><ul><li>3 pedagogiska utgångspunkter</li></ul>Konstruktivistisk<br />Sociokulturell<br />Kroppslig/emotionell<br /><ul><li>Meningsskapande
 52. 52. Pedagogikens roll att bidra till en upplevelse, inte förklara den.</li></ul>Tillgänglighet<br />Dialog & delaktighet<br />Öppna processer<br />Relevans<br /><ul><li>Terminologi</li></ul>Utställningspedagogik<br />Tillämpad pedagogik<br />
 53. 53. SKAPANDE SKOLA<br />
 54. 54. 2008-200955 miljoner/år År 7-9<br />2010112 miljoner År 4-9<br />Gemensam satsning mellan Kulturdepartementet och utbildningsdepartementet<br />Fördelas av Statens Kulturråd<br />Söks av skolans huvudman utifrån en långsiktig plan<br />
 55. 55. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.<br />
 56. 56. Skapande skola - satsningen ska;- Tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. - Skapa nya vägar för estetik och kreativitet, intresse och lust, ge förståelse och skapa mening.<br />
 57. 57. Riksutställningar-Länsmuseer –skola<br /><ul><li>Estetiska lärprocesser – forskning
 58. 58. Konstnärsdrivna workshops
 59. 59. Utbildning av chefer vid regionala och kommunala museer om Skapande Skola
 60. 60. Metoder för arbete med ungdomar i ett konstbaserat lärande
 61. 61. Utställningen som medium för eget skapande och gestaltning
 62. 62. Utställningen som kunskapskälla</li></li></ul><li>Spana!<br />www.riksutstallningar.se/spana<br />ZONEN<br />www.zonreflektion.blogspot.se<br />TACK!<br />

×