Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategiforelesning del2

1,061 views

Published on

Del 2 av forelesning om strategi i INF300

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategiforelesning del2

 1. 1. INF300
 2. 2. <ul><li>Vi fortsetter med Mintzberg sine skoler for strategi </li></ul><ul><li>Deretter skal vi snakke om ulike definisjoner av strategi, og litt om Clausewitz </li></ul><ul><li>Så skal vi spille et nytt dataspill </li></ul><ul><li>Før vi retter blikket mot det å drifte en IT-tjeneste </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Strategi er ikke planlagt </li></ul><ul><li>Strategi er noe som finnes i eksisterende mønstre </li></ul><ul><li>Strategi utformes av mennesker som handler individuelt eller i grupper </li></ul><ul><li>Organisasjonen skal være fleksibel og lærende </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Strategi er et resultat av makt </li></ul><ul><li>Personer med makt håndhever sine interesser innad i organisasjonen , og skaper dermed strategi </li></ul><ul><li>Strategiske allianser blir viktig </li></ul><ul><li>Forskjellige aktører med makt vil dominere forskjellige deler av organisasjonen, noe som kan gi forskjell mellom formell struktur og reell struktur </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Forståelse av en organisasjon sitt system og kultur former strategien </li></ul><ul><li>Strategi utvikles som en følge av en organisasjons kultur og ulike kulturelle prosesser </li></ul><ul><li>Organisasjonen er holdt sammen av en felles kulturforståelse </li></ul><ul><li>Kultur kan være et viktig hinder for å innføre en ny strategi </li></ul>
 6. 6. <ul><li>En organisasjons omgivelser bestemmende for strategien </li></ul><ul><li>Passiv holdning til strategi </li></ul><ul><li>Det viktigste er å tilpasse seg sine omgivelser til enhver tid </li></ul><ul><li>En slik organisasjon er ofte enkel og oversiktelig </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Man ser på organisasjoner ved hjelp av de øvrige 9 skoler </li></ul><ul><li>Man ser på eksisterende konfigurasjon og ønsket konfigurasjon (hvordan er organisasjonen i dag, hvordan ønsker vi at den skal bli) </li></ul><ul><li>Strategi utformes ut fra et ønske om endring, men kan være beskjeden (konsoliderende) eller omfattende (krever store kulturelle endringer) </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Man kan sammenligne med bygningskunsten </li></ul><ul><li>Som tømmermesteren må hærføreren kjenne naturens lover, landets lover og husets lover. Dette er mesterens vei </li></ul><ul><li>Strategien prinsipp er å vite en ting og derfor vite ti tusenting </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Taktikk er læren om stridskreftenes anvendelse i den enkelte fektning. Strategi er læren om fektningenes anvendelse med henblikk på krigens mål </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Strategi er kunsten å konstruere en krig på kartet. Strategi er helheten og omfatter alle delene </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Strategi er kunsten å fordele og bruke militære midler for å oppfylle politikkens mål </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Strategi er det mønsteret eller den plan som integrerer organisasjonens mål, politikk og handlinger til et sammenhengende hele </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Strategi er knyttet til en overordnet koordinering av bedriftens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. En velutviklet strategi vil fungere som en rettesnor og et hjelpemiddel i fordelingen av ressurser </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Strategi er en organisasjons langsiktige retning og perspektiv som gir organisasjonen fordeler gjennom dens konfigurasjon av ressurser innen endrede omgivelser, for å møte markedet og for oppfylle interessentenes forventninger </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Strategi er en plan. Toppledelsens plan for å nå resultater som er konsistente med organisasjonenes formål og mål </li></ul><ul><li>Strategi er et mønster. Det mønster som trer fram over tid når vi ser på hva organisasjonen gjør </li></ul><ul><li>Strategi er er skape en unik og verdifull posisjon, og medfører forskjellige aktiviteter </li></ul><ul><li>Strategi er et spill eller en manøver for å overliste en konkurrent eller motstander </li></ul>
 16. 17. <ul><li>1. Misjon Hva skal organisasjonen drive med? Hva er dens foretningsidé/virksomhetsidé? </li></ul><ul><li>2. Visjon Hva er drømmen som beskriver oppnåelsen av denne misjon? Beskriv denne også med ord. </li></ul><ul><li>3. Målsamlingen Alle de mål vi skal/bør nå for å virkeliggjøre misjonen og visjonen. Operasjonalisering og konkretisering av disse. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>4. Situasjonsanalyse Hvor står vi i dag? (inkludert interne og eksterne analyser) Hvor står de andre aktørene? </li></ul><ul><li>5. Gapanlyse Alle forskjeller (gap) mellom der vi står og der vi ønsker å være. </li></ul><ul><li>6. Mulige veier framover Hva vi kan/må vi gjøre for å komme fra ønsket nå-situasjon til ønsket framtidige situasjon. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>7. Valg av veier Ut fra det som er mulig og ønskelig, velge veien(e) videre. </li></ul><ul><li>8. Strategisk plan Plan for å få til alt dette. (Jomini kaller dette strategi og den strategiske handling for Hoved (Grand) taktikk.) </li></ul><ul><li>9. Strategisk handling Handlinger for å virkeliggjøre den strategiske plan. Inkludert justeringer i forhold til den strategiske plan. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>S: Strengths (styrker) </li></ul><ul><li>W: Weakness (svakheter) </li></ul><ul><li>O: Opportunities (muligheter) </li></ul><ul><li>T: Treaths (trusler) </li></ul><ul><li>Se på organisasjonens sterke og svake sider, samt muligheter og trusler knyttet til omgivelsene </li></ul>
 20. 21. <ul><li>P: Political (politisk) </li></ul><ul><li>E: Economic (økonomisk) </li></ul><ul><li>S: Sosiocultural (sosiokulturelle) </li></ul><ul><li>T: Technological (teknologiske) </li></ul><ul><li>E: Environmental (samfunns) </li></ul><ul><li>L: Legal (lov) </li></ul><ul><li>Verktøy for å analysere en organisasjons omgivelser, men kan også benyttes for å analysere indre forhold </li></ul>

×