Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strategi og IKT
OAL151
Definisjon
• Vi kan definere strategi som en plan for å nå våre mål.
• I en organisasjon trenger ikke målene å være klare
...
Definisjon og opphav
• Av gresk: stratos = hær
• Videre utforming – gresk: strategos = general
• Sextus Iunius Frontinus: ...
Definisjoner og opphav
• Planer og handlinger som to motstandere bruker når de
står overfor hverandre
• Ut fra dette er de...
 Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti
hovedskoler:
1. Designskolen
2. Planleggingsskolen
3. Posisjonering...
• En god strategi skal være en optimal tilpasning til
organisasjonens indre styrke og ytre muligheter
• Må være konsistens...
• Bruk av detaljerte planleggingsverktøy
• Detaljerte målspesifikasjoner
• Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpas...
• Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold
til omgivelsene
• Et sett med grunnleggende/overordnede strat...
• Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en
organisasjon; entreprenøren
• En ”talsperson” for entreprenø...
• Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen
ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten.
• En retning: ...
• Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten
• Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig
velger vår ...
De tre nivåer for
planlegging
• Operativ
• Taktisk
• Strategisk
Operativ planlegging
• Daglige/kortsiktige beslutninger
• Handlinger som må bestemmes raskt
• Analyser
• Den daglige drift
Taktisk planlegging
• Langsiktighet
• Valg av overordnet natur
- Eks: Skal vi skifte driftssystem? Starte en
rekrutterings...
Strategisk planlegging
• Langsiktige mål
• Ulike avveininger av ressursbruk
• Tidshorisont: 3-5 år
Valgets kval…
Strategi innebærer VALG
IT-strategi
• En IT- strategi beskriver hvordan en organisasjon vil
utnytte IT for å nå virksomhetens målsetninger
En IT-strategi skal…
• Si noe om fremtidsrettede og hensiktsmessige
tekniske løsninger
• Ha en overordnet handlingsplan fo...
Hvordan begynne en IT-
strategi?
• Investeringer: Hva trenger vi for å nå
resultatmålene? Hvordan vil automatisering føre
...
Hvordan begynne en IT-
strategi, forts..
• Målbildet: Definer målbildet. Er IT-investeringene
forankret i virksomhetens må...
Hvordan begynne en IT-
strategi, forts..
• Implementeringen: Lag og iverksett handlingsplaner
basert på de forrige punkten...
Modeller
• Man kan benytte flere ulike modeller for bruk ved
planlegging og styring av IT-investeringer:
• Y-modell
• Five...
Y-modellen
• Generell planleggingsmodell
• Beskriver hvordan man kan gjennomføre og planlegge
prosjekter i organisasjoner
...
Y-modellen, forts…
• Modellen består av:
• 8 ulike trinn som først beskriver dagens og ønsket
situasjon.
• 6 av trinnene o...
Y-modellen - grafisk
Y-modellen
• Kan brukes på hele eller deler av virksomheten
• Kontinuerlig prosess i bedriften
• Gjennomføres en enkelt ga...
Y-modellens trinn 1
• Trinnet har som intensjon å beskrive dagens
situasjon
• Normalt benyttes 2 eller flere metoder for å...
Gevinster ved bruk av IKT?
• Beskrive hvilke gevinster som er oppnådd vha IT i
virksomheten
• Fire former for gevinster:
•...
Hierarkisk og funksjonsorientert IKT-bruk
• Ulike lag i org vil ha behov for ulik informasjon
• Horisontalt dele:
• Operat...
IKT-støtte i
virksomhetsprosesser
• Definisjon av virksomhetsprosess:
• Strukturert samling av aktiviteter og gjøremål for...
Integrasjonsnivå for IKT-strategi med
forretningsstrategi
• Det defineres ofte fire nivåer for integrasjon:
• administrati...
IKT-støttet
kunnskapsforvaltning
• Mest egnet for kunnskapsbedrifter som
høgskoler og universitet, utviklingsbedrifter,
fo...
Utfordringer i IKT-
ledelse
• Avdekke eventuelle problemstillinger som
dukker opp for IT-ledelsen.
• Problemer knyttet til...
Ledelsesutfordringer i
skyen
• Ansattes bruk av e-post og sosiale medier
• Vi vet at Internett er kommet for å bli (en gen...
Ledelsesutfordringer i
skyen forts
• Har vi interne regler for bruk av sosiale medier og e-post?
• Avslappet og i tråd med...
Ledelsesutfordringer i
skyen
• Vis dine medarbeidere tillit
• Ta opp eventuelle uheldige episoder med den/de det
gjelder
•...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategi og IKT

4,784 views

Published on

Forelesning i INF300, samt OAL151

Published in: Education
 • Login to see the comments

Strategi og IKT

 1. 1. Strategi og IKT OAL151
 2. 2. Definisjon • Vi kan definere strategi som en plan for å nå våre mål. • I en organisasjon trenger ikke målene å være klare • Målformulering blir viktig
 3. 3. Definisjon og opphav • Av gresk: stratos = hær • Videre utforming – gresk: strategos = general • Sextus Iunius Frontinus: Romersk general og ingeniør. Skrev boken ”Strategematon” i ca år 100, om tips og triks tidligere generaler hadde brukt med hell • Maizeroy: Fransk militærforfatter. Innfører begrepet ”strategi” på 1700-tallet
 4. 4. Definisjoner og opphav • Planer og handlinger som to motstandere bruker når de står overfor hverandre • Ut fra dette er dette kan vi bare snakke om strategi når det involverer en motstander. Eller: • Alle helhetlige planer og handlinger som har til hensikt å oppnå et, eller flere, mål, uavhengig av om man står overfor en motstander eller ikke
 5. 5.  Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti hovedskoler: 1. Designskolen 2. Planleggingsskolen 3. Posisjoneringsskolen 4. Entreprenørskolen 5. Den kognitive skolen 6. Læringsskolen 7. Maktskolen 8. Kulturskolen 9. Omgivelsesskolen 10. Konfigurasjonsskolen Mintzbergs tanker om strategisk ledelse
 6. 6. • En god strategi skal være en optimal tilpasning til organisasjonens indre styrke og ytre muligheter • Må være konsistens mellom de ulike mål og tiltak. • Forutsetter pyramidisk organisasjon, og at strategiprosessen er en systematisk og planlagt prosess innad i organisasjonen • Planer som er lagt, SKAL følges Designskolen
 7. 7. • Bruk av detaljerte planleggingsverktøy • Detaljerte målspesifikasjoner • Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpasset sin funksjon OG helheten • Forutsetter en strukturert organisasjon, med ulike klart definerte ansvarsområder. • Høy grad av detaljering i planene • Lite fleksibilitet Planleggingsskolen
 8. 8. • Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold til omgivelsene • Et sett med grunnleggende/overordnede strategier er nok • Omfatter alle typer organisasjoner • Legger vekt på fleksibilitet og det å utnytte ulike muligheter som dukker opp Posisjoneringsskolen
 9. 9. • Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en organisasjon; entreprenøren • En ”talsperson” for entreprenøren blant våre kjente filosofer var Schumpeter. • Enkel organisasjon, opprettet og tilpasset av entreprenøren • Fokus: Hvordan og hvorfor strategier blir formet i den enkeltes hode Entreprenørskolen
 10. 10. • Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten. • En retning: Den kognitive prosess gir et objektivt bilde av verden. • En motsatt retning: Den kognitive prosess gir kun en subjektive tolkning og virkelighetsbilde. • Organisasjonsformen er tilfeldig, basert på hendelser en har lært av. Den kognitive skolen
 11. 11. • Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten • Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig velger vår strategi • Våre holdninger, verdier og verdensoppfatning kan påvirke strategien. Den kognitive skolen
 12. 12. De tre nivåer for planlegging • Operativ • Taktisk • Strategisk
 13. 13. Operativ planlegging • Daglige/kortsiktige beslutninger • Handlinger som må bestemmes raskt • Analyser • Den daglige drift
 14. 14. Taktisk planlegging • Langsiktighet • Valg av overordnet natur - Eks: Skal vi skifte driftssystem? Starte en rekrutteringskampanje?
 15. 15. Strategisk planlegging • Langsiktige mål • Ulike avveininger av ressursbruk • Tidshorisont: 3-5 år
 16. 16. Valgets kval… Strategi innebærer VALG
 17. 17. IT-strategi • En IT- strategi beskriver hvordan en organisasjon vil utnytte IT for å nå virksomhetens målsetninger
 18. 18. En IT-strategi skal… • Si noe om fremtidsrettede og hensiktsmessige tekniske løsninger • Ha en overordnet handlingsplan for et gitt tidsperspektiv • Ha overordnede retningslinjer for ulike tjenesteomåder i virksomheten
 19. 19. Hvordan begynne en IT- strategi? • Investeringer: Hva trenger vi for å nå resultatmålene? Hvordan vil automatisering føre til bedre resultat? • Definisjoner: Definer og beskriv nå-situasjonen. Hvor mye penger brukes allerede på IT? Oppfattes IT-funksjonen som en nyttig bidragsyter til virksomhetens arbeid? Hva med brukerroller?
 20. 20. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Målbildet: Definer målbildet. Er IT-investeringene forankret i virksomhetens mål? Lag styrings- og gevinstmodeller. • FOKUS: De ansatte (brukerne) og organisasjonen som sådan.
 21. 21. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Implementeringen: Lag og iverksett handlingsplaner basert på de forrige punktene. Definer ansvar og hvilke oppgaver som gjøres av hvem i virksomheten.
 22. 22. Modeller • Man kan benytte flere ulike modeller for bruk ved planlegging og styring av IT-investeringer: • Y-modell • Five forces framework • Verdikjedeanalyse • Modell for strategic alignment
 23. 23. Y-modellen • Generell planleggingsmodell • Beskriver hvordan man kan gjennomføre og planlegge prosjekter i organisasjoner • Videreutviklet til å passe inn i en IT-strategisk sammenheng
 24. 24. Y-modellen, forts… • Modellen består av: • 8 ulike trinn som først beskriver dagens og ønsket situasjon. • 6 av trinnene omhandler å • Prioritere forandringsbehov • Beskrive alternative tiltak • Lage en handlingsplan • Praktisk implementering • Vurdere resultatene • Sammenlikne resultatet med ønsket situasjon
 25. 25. Y-modellen - grafisk
 26. 26. Y-modellen • Kan brukes på hele eller deler av virksomheten • Kontinuerlig prosess i bedriften • Gjennomføres en enkelt gang, alternativt • Repeteres flere ganger i sin helhet eller kun trinn 3-8 • Inneholder en rekke metoder som kan være til hjelp, men som også kan utvides/snevres inn etter behov
 27. 27. Y-modellens trinn 1 • Trinnet har som intensjon å beskrive dagens situasjon • Normalt benyttes 2 eller flere metoder for å gi en tilstrekkelig beskrivelse • Poenget er å beskrive ”de usynlige” It-baserte informasjonssystemene og ikke kabler, maskinvare, nettverk etc.
 28. 28. Gevinster ved bruk av IKT? • Beskrive hvilke gevinster som er oppnådd vha IT i virksomheten • Fire former for gevinster: • Rasjonaliseringsgevinster • Styringsgevinster • Operativt nivå • Strategisk nivå • Organisasjonsgevinster • Markedsgevinster • De 4 formene vil totalt utgjøre gevinster ved investering i IT. • Kan dette gjenspeiles i bedriftens markedsprofil?
 29. 29. Hierarkisk og funksjonsorientert IKT-bruk • Ulike lag i org vil ha behov for ulik informasjon • Horisontalt dele: • Operative, kunnskapsarbeider, mellomledelse og toppledelse • Vertikalt dele: • Ulike avdelinger vil ha ulikt behov for informasjon. Eks marked, økonomi, salg, reklamasjon etc. • De ulike funksjonenes og nivåenes differensierte informasjonsbehov krever som regel at del legges til rette med ulike informasjonssystemer.
 30. 30. IKT-støtte i virksomhetsprosesser • Definisjon av virksomhetsprosess: • Strukturert samling av aktiviteter og gjøremål for å produsere et produkt eller en tjeneste. Internt eller eksternt. • Har en definert start og slutt • Kan være avhengig av andre prosesser eller levere til andre prossesser • Angivelse av prosentmessig bruk av IKT-støtte i virksomhetens ulike prosesser, kan bidra til å gi informasjon om i hvilken grad IKT er implementert i bedriften
 31. 31. Integrasjonsnivå for IKT-strategi med forretningsstrategi • Det defineres ofte fire nivåer for integrasjon: • administrativ integrasjon • Forretningsplanlegging og IKT-planlegging uavhengig. IKT brukes kun til administrative prosesser. • sekvensiell integrasjon • forretningsstrategien påvirker ITK-strategien • gjensidig integrasjon • gjensidig påvirkning mellom forretning og IKT-strategi • full integrasjon • IKT-strategi og forretningsstrategien utvikles i samarbeid
 32. 32. IKT-støttet kunnskapsforvaltning • Mest egnet for kunnskapsbedrifter som høgskoler og universitet, utviklingsbedrifter, forskningsbedrifter etc. • Alternativt i bedrifter som gjør repeterende oppgaver og som er relativt komplekse i struktur og oppgaveomfang.
 33. 33. Utfordringer i IKT- ledelse • Avdekke eventuelle problemstillinger som dukker opp for IT-ledelsen. • Problemer knyttet til: • Teknologiutfordringer • Kontrollutfordringer • Interne og eksterne forhold
 34. 34. Ledelsesutfordringer i skyen • Ansattes bruk av e-post og sosiale medier • Vi vet at Internett er kommet for å bli (en genial selvfølgelighet …) • Vi kan nok også trygt regne med at sosiale medier av ulike typer vil være et vedvarende tilbud til oss alle • E-post er noe vi nesten ikke lenger tenker over, men har vi tanker om selve bruken?
 35. 35. Ledelsesutfordringer i skyen forts • Har vi interne regler for bruk av sosiale medier og e-post? • Avslappet og i tråd med Teori Y, eller • Nevrotisk og i tråd med Teori X?
 36. 36. Ledelsesutfordringer i skyen • Vis dine medarbeidere tillit • Ta opp eventuelle uheldige episoder med den/de det gjelder • Bevisstgjør dine ansatte på god bruk av IKT – både etisk og sikkerhetsmessig • Tilegne deg kunnskap om sosiale medier og andre IKT- tjenester/systemer slik at du kan handle ut fra viten og ikke fordommer.

×