Successfully reported this slideshow.

Strategi og IKT

2

Share

Loading in …3
×
1 of 36
1 of 36

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Strategi og IKT

 1. 1. Strategi og IKT OAL151
 2. 2. Definisjon • Vi kan definere strategi som en plan for å nå våre mål. • I en organisasjon trenger ikke målene å være klare • Målformulering blir viktig
 3. 3. Definisjon og opphav • Av gresk: stratos = hær • Videre utforming – gresk: strategos = general • Sextus Iunius Frontinus: Romersk general og ingeniør. Skrev boken ”Strategematon” i ca år 100, om tips og triks tidligere generaler hadde brukt med hell • Maizeroy: Fransk militærforfatter. Innfører begrepet ”strategi” på 1700-tallet
 4. 4. Definisjoner og opphav • Planer og handlinger som to motstandere bruker når de står overfor hverandre • Ut fra dette er dette kan vi bare snakke om strategi når det involverer en motstander. Eller: • Alle helhetlige planer og handlinger som har til hensikt å oppnå et, eller flere, mål, uavhengig av om man står overfor en motstander eller ikke
 5. 5.  Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti hovedskoler: 1. Designskolen 2. Planleggingsskolen 3. Posisjoneringsskolen 4. Entreprenørskolen 5. Den kognitive skolen 6. Læringsskolen 7. Maktskolen 8. Kulturskolen 9. Omgivelsesskolen 10. Konfigurasjonsskolen Mintzbergs tanker om strategisk ledelse
 6. 6. • En god strategi skal være en optimal tilpasning til organisasjonens indre styrke og ytre muligheter • Må være konsistens mellom de ulike mål og tiltak. • Forutsetter pyramidisk organisasjon, og at strategiprosessen er en systematisk og planlagt prosess innad i organisasjonen • Planer som er lagt, SKAL følges Designskolen
 7. 7. • Bruk av detaljerte planleggingsverktøy • Detaljerte målspesifikasjoner • Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpasset sin funksjon OG helheten • Forutsetter en strukturert organisasjon, med ulike klart definerte ansvarsområder. • Høy grad av detaljering i planene • Lite fleksibilitet Planleggingsskolen
 8. 8. • Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold til omgivelsene • Et sett med grunnleggende/overordnede strategier er nok • Omfatter alle typer organisasjoner • Legger vekt på fleksibilitet og det å utnytte ulike muligheter som dukker opp Posisjoneringsskolen
 9. 9. • Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en organisasjon; entreprenøren • En ”talsperson” for entreprenøren blant våre kjente filosofer var Schumpeter. • Enkel organisasjon, opprettet og tilpasset av entreprenøren • Fokus: Hvordan og hvorfor strategier blir formet i den enkeltes hode Entreprenørskolen
 10. 10. • Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten. • En retning: Den kognitive prosess gir et objektivt bilde av verden. • En motsatt retning: Den kognitive prosess gir kun en subjektive tolkning og virkelighetsbilde. • Organisasjonsformen er tilfeldig, basert på hendelser en har lært av. Den kognitive skolen
 11. 11. • Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten • Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig velger vår strategi • Våre holdninger, verdier og verdensoppfatning kan påvirke strategien. Den kognitive skolen
 12. 12. De tre nivåer for planlegging • Operativ • Taktisk • Strategisk
 13. 13. Operativ planlegging • Daglige/kortsiktige beslutninger • Handlinger som må bestemmes raskt • Analyser • Den daglige drift
 14. 14. Taktisk planlegging • Langsiktighet • Valg av overordnet natur - Eks: Skal vi skifte driftssystem? Starte en rekrutteringskampanje?
 15. 15. Strategisk planlegging • Langsiktige mål • Ulike avveininger av ressursbruk • Tidshorisont: 3-5 år
 16. 16. Valgets kval… Strategi innebærer VALG
 17. 17. IT-strategi • En IT- strategi beskriver hvordan en organisasjon vil utnytte IT for å nå virksomhetens målsetninger
 18. 18. En IT-strategi skal… • Si noe om fremtidsrettede og hensiktsmessige tekniske løsninger • Ha en overordnet handlingsplan for et gitt tidsperspektiv • Ha overordnede retningslinjer for ulike tjenesteomåder i virksomheten
 19. 19. Hvordan begynne en IT- strategi? • Investeringer: Hva trenger vi for å nå resultatmålene? Hvordan vil automatisering føre til bedre resultat? • Definisjoner: Definer og beskriv nå-situasjonen. Hvor mye penger brukes allerede på IT? Oppfattes IT-funksjonen som en nyttig bidragsyter til virksomhetens arbeid? Hva med brukerroller?
 20. 20. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Målbildet: Definer målbildet. Er IT-investeringene forankret i virksomhetens mål? Lag styrings- og gevinstmodeller. • FOKUS: De ansatte (brukerne) og organisasjonen som sådan.
 21. 21. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Implementeringen: Lag og iverksett handlingsplaner basert på de forrige punktene. Definer ansvar og hvilke oppgaver som gjøres av hvem i virksomheten.
 22. 22. Modeller • Man kan benytte flere ulike modeller for bruk ved planlegging og styring av IT-investeringer: • Y-modell • Five forces framework • Verdikjedeanalyse • Modell for strategic alignment
 23. 23. Y-modellen • Generell planleggingsmodell • Beskriver hvordan man kan gjennomføre og planlegge prosjekter i organisasjoner • Videreutviklet til å passe inn i en IT-strategisk sammenheng
 24. 24. Y-modellen, forts… • Modellen består av: • 8 ulike trinn som først beskriver dagens og ønsket situasjon. • 6 av trinnene omhandler å • Prioritere forandringsbehov • Beskrive alternative tiltak • Lage en handlingsplan • Praktisk implementering • Vurdere resultatene • Sammenlikne resultatet med ønsket situasjon
 25. 25. Y-modellen - grafisk
 26. 26. Y-modellen • Kan brukes på hele eller deler av virksomheten • Kontinuerlig prosess i bedriften • Gjennomføres en enkelt gang, alternativt • Repeteres flere ganger i sin helhet eller kun trinn 3-8 • Inneholder en rekke metoder som kan være til hjelp, men som også kan utvides/snevres inn etter behov
 27. 27. Y-modellens trinn 1 • Trinnet har som intensjon å beskrive dagens situasjon • Normalt benyttes 2 eller flere metoder for å gi en tilstrekkelig beskrivelse • Poenget er å beskrive ”de usynlige” It-baserte informasjonssystemene og ikke kabler, maskinvare, nettverk etc.
 28. 28. Gevinster ved bruk av IKT? • Beskrive hvilke gevinster som er oppnådd vha IT i virksomheten • Fire former for gevinster: • Rasjonaliseringsgevinster • Styringsgevinster • Operativt nivå • Strategisk nivå • Organisasjonsgevinster • Markedsgevinster • De 4 formene vil totalt utgjøre gevinster ved investering i IT. • Kan dette gjenspeiles i bedriftens markedsprofil?
 29. 29. Hierarkisk og funksjonsorientert IKT-bruk • Ulike lag i org vil ha behov for ulik informasjon • Horisontalt dele: • Operative, kunnskapsarbeider, mellomledelse og toppledelse • Vertikalt dele: • Ulike avdelinger vil ha ulikt behov for informasjon. Eks marked, økonomi, salg, reklamasjon etc. • De ulike funksjonenes og nivåenes differensierte informasjonsbehov krever som regel at del legges til rette med ulike informasjonssystemer.
 30. 30. IKT-støtte i virksomhetsprosesser • Definisjon av virksomhetsprosess: • Strukturert samling av aktiviteter og gjøremål for å produsere et produkt eller en tjeneste. Internt eller eksternt. • Har en definert start og slutt • Kan være avhengig av andre prosesser eller levere til andre prossesser • Angivelse av prosentmessig bruk av IKT-støtte i virksomhetens ulike prosesser, kan bidra til å gi informasjon om i hvilken grad IKT er implementert i bedriften
 31. 31. Integrasjonsnivå for IKT-strategi med forretningsstrategi • Det defineres ofte fire nivåer for integrasjon: • administrativ integrasjon • Forretningsplanlegging og IKT-planlegging uavhengig. IKT brukes kun til administrative prosesser. • sekvensiell integrasjon • forretningsstrategien påvirker ITK-strategien • gjensidig integrasjon • gjensidig påvirkning mellom forretning og IKT-strategi • full integrasjon • IKT-strategi og forretningsstrategien utvikles i samarbeid
 32. 32. IKT-støttet kunnskapsforvaltning • Mest egnet for kunnskapsbedrifter som høgskoler og universitet, utviklingsbedrifter, forskningsbedrifter etc. • Alternativt i bedrifter som gjør repeterende oppgaver og som er relativt komplekse i struktur og oppgaveomfang.
 33. 33. Utfordringer i IKT- ledelse • Avdekke eventuelle problemstillinger som dukker opp for IT-ledelsen. • Problemer knyttet til: • Teknologiutfordringer • Kontrollutfordringer • Interne og eksterne forhold
 34. 34. Ledelsesutfordringer i skyen • Ansattes bruk av e-post og sosiale medier • Vi vet at Internett er kommet for å bli (en genial selvfølgelighet …) • Vi kan nok også trygt regne med at sosiale medier av ulike typer vil være et vedvarende tilbud til oss alle • E-post er noe vi nesten ikke lenger tenker over, men har vi tanker om selve bruken?
 35. 35. Ledelsesutfordringer i skyen forts • Har vi interne regler for bruk av sosiale medier og e-post? • Avslappet og i tråd med Teori Y, eller • Nevrotisk og i tråd med Teori X?
 36. 36. Ledelsesutfordringer i skyen • Vis dine medarbeidere tillit • Ta opp eventuelle uheldige episoder med den/de det gjelder • Bevisstgjør dine ansatte på god bruk av IKT – både etisk og sikkerhetsmessig • Tilegne deg kunnskap om sosiale medier og andre IKT- tjenester/systemer slik at du kan handle ut fra viten og ikke fordommer.

×