Strategi og IKT

Per Arne Godejord
Per Arne GodejordSenior Lecturer ICT at Nord-Trøndelag University College
Strategi og IKT
OAL151
Definisjon
• Vi kan definere strategi som en plan for å nå våre mål.
• I en organisasjon trenger ikke målene å være klare
• Målformulering blir viktig
Definisjon og opphav
• Av gresk: stratos = hær
• Videre utforming – gresk: strategos = general
• Sextus Iunius Frontinus: Romersk general og ingeniør.
Skrev boken ”Strategematon” i ca år 100, om tips og triks
tidligere generaler hadde brukt med hell
• Maizeroy: Fransk militærforfatter. Innfører begrepet
”strategi” på 1700-tallet
Definisjoner og opphav
• Planer og handlinger som to motstandere bruker når de
står overfor hverandre
• Ut fra dette er dette kan vi bare snakke om strategi når det
involverer en motstander.
Eller:
• Alle helhetlige planer og handlinger som har til hensikt å
oppnå et, eller flere, mål, uavhengig av om man står
overfor en motstander eller ikke
 Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti
hovedskoler:
1. Designskolen
2. Planleggingsskolen
3. Posisjoneringsskolen
4. Entreprenørskolen
5. Den kognitive skolen
6. Læringsskolen
7. Maktskolen
8. Kulturskolen
9. Omgivelsesskolen
10. Konfigurasjonsskolen
Mintzbergs tanker om
strategisk ledelse
• En god strategi skal være en optimal tilpasning til
organisasjonens indre styrke og ytre muligheter
• Må være konsistens mellom de ulike mål og tiltak.
• Forutsetter pyramidisk organisasjon, og at
strategiprosessen er en systematisk og planlagt prosess
innad i organisasjonen
• Planer som er lagt, SKAL følges
Designskolen
• Bruk av detaljerte planleggingsverktøy
• Detaljerte målspesifikasjoner
• Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpasset sin
funksjon OG helheten
• Forutsetter en strukturert organisasjon, med ulike klart
definerte ansvarsområder.
• Høy grad av detaljering i planene
• Lite fleksibilitet
Planleggingsskolen
• Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold
til omgivelsene
• Et sett med grunnleggende/overordnede strategier er nok
• Omfatter alle typer organisasjoner
• Legger vekt på fleksibilitet og det å utnytte ulike
muligheter som dukker opp
Posisjoneringsskolen
• Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en
organisasjon; entreprenøren
• En ”talsperson” for entreprenøren blant våre kjente filosofer var
Schumpeter.
• Enkel organisasjon, opprettet og tilpasset av entreprenøren
• Fokus: Hvordan og hvorfor strategier blir formet i den enkeltes hode
Entreprenørskolen
• Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen
ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten.
• En retning: Den kognitive prosess gir et objektivt bilde av
verden.
• En motsatt retning: Den kognitive prosess gir kun en
subjektive tolkning og virkelighetsbilde.
• Organisasjonsformen er tilfeldig, basert på hendelser en
har lært av.
Den kognitive skolen
• Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten
• Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig
velger vår strategi
• Våre holdninger, verdier og verdensoppfatning kan
påvirke strategien.
Den kognitive skolen
De tre nivåer for
planlegging
• Operativ
• Taktisk
• Strategisk
Operativ planlegging
• Daglige/kortsiktige beslutninger
• Handlinger som må bestemmes raskt
• Analyser
• Den daglige drift
Taktisk planlegging
• Langsiktighet
• Valg av overordnet natur
- Eks: Skal vi skifte driftssystem? Starte en
rekrutteringskampanje?
Strategisk planlegging
• Langsiktige mål
• Ulike avveininger av ressursbruk
• Tidshorisont: 3-5 år
Valgets kval…
Strategi innebærer VALG
IT-strategi
• En IT- strategi beskriver hvordan en organisasjon vil
utnytte IT for å nå virksomhetens målsetninger
En IT-strategi skal…
• Si noe om fremtidsrettede og hensiktsmessige
tekniske løsninger
• Ha en overordnet handlingsplan for et gitt
tidsperspektiv
• Ha overordnede retningslinjer for ulike
tjenesteomåder i virksomheten
Hvordan begynne en IT-
strategi?
• Investeringer: Hva trenger vi for å nå
resultatmålene? Hvordan vil automatisering føre
til bedre resultat?
• Definisjoner: Definer og beskriv nå-situasjonen.
Hvor mye penger brukes allerede på IT?
Oppfattes IT-funksjonen som en nyttig
bidragsyter til virksomhetens arbeid? Hva med
brukerroller?
Hvordan begynne en IT-
strategi, forts..
• Målbildet: Definer målbildet. Er IT-investeringene
forankret i virksomhetens mål? Lag styrings- og
gevinstmodeller.
• FOKUS: De ansatte (brukerne) og organisasjonen som
sådan.
Hvordan begynne en IT-
strategi, forts..
• Implementeringen: Lag og iverksett handlingsplaner
basert på de forrige punktene. Definer ansvar og hvilke
oppgaver som gjøres av hvem i virksomheten.
Modeller
• Man kan benytte flere ulike modeller for bruk ved
planlegging og styring av IT-investeringer:
• Y-modell
• Five forces framework
• Verdikjedeanalyse
• Modell for strategic alignment
Y-modellen
• Generell planleggingsmodell
• Beskriver hvordan man kan gjennomføre og planlegge
prosjekter i organisasjoner
• Videreutviklet til å passe inn i en IT-strategisk
sammenheng
Y-modellen, forts…
• Modellen består av:
• 8 ulike trinn som først beskriver dagens og ønsket
situasjon.
• 6 av trinnene omhandler å
• Prioritere forandringsbehov
• Beskrive alternative tiltak
• Lage en handlingsplan
• Praktisk implementering
• Vurdere resultatene
• Sammenlikne resultatet med ønsket situasjon
Y-modellen - grafisk
Y-modellen
• Kan brukes på hele eller deler av virksomheten
• Kontinuerlig prosess i bedriften
• Gjennomføres en enkelt gang, alternativt
• Repeteres flere ganger i sin helhet eller kun trinn
3-8
• Inneholder en rekke metoder som kan være til
hjelp, men som også kan utvides/snevres inn etter
behov
Y-modellens trinn 1
• Trinnet har som intensjon å beskrive dagens
situasjon
• Normalt benyttes 2 eller flere metoder for å gi en
tilstrekkelig beskrivelse
• Poenget er å beskrive ”de usynlige” It-baserte
informasjonssystemene og ikke kabler,
maskinvare, nettverk etc.
Gevinster ved bruk av IKT?
• Beskrive hvilke gevinster som er oppnådd vha IT i
virksomheten
• Fire former for gevinster:
• Rasjonaliseringsgevinster
• Styringsgevinster
• Operativt nivå
• Strategisk nivå
• Organisasjonsgevinster
• Markedsgevinster
• De 4 formene vil totalt utgjøre gevinster ved investering i IT.
• Kan dette gjenspeiles i bedriftens markedsprofil?
Hierarkisk og funksjonsorientert IKT-bruk
• Ulike lag i org vil ha behov for ulik informasjon
• Horisontalt dele:
• Operative, kunnskapsarbeider, mellomledelse og toppledelse
• Vertikalt dele:
• Ulike avdelinger vil ha ulikt behov for informasjon. Eks marked,
økonomi, salg, reklamasjon etc.
• De ulike funksjonenes og nivåenes differensierte
informasjonsbehov krever som regel at del legges til rette med
ulike informasjonssystemer.
IKT-støtte i
virksomhetsprosesser
• Definisjon av virksomhetsprosess:
• Strukturert samling av aktiviteter og gjøremål for å produsere et
produkt eller en tjeneste. Internt eller eksternt.
• Har en definert start og slutt
• Kan være avhengig av andre prosesser eller levere til andre
prossesser
• Angivelse av prosentmessig bruk av IKT-støtte i virksomhetens
ulike prosesser, kan bidra til å gi informasjon om i hvilken grad
IKT er implementert i bedriften
Integrasjonsnivå for IKT-strategi med
forretningsstrategi
• Det defineres ofte fire nivåer for integrasjon:
• administrativ integrasjon
• Forretningsplanlegging og IKT-planlegging uavhengig.
IKT brukes kun til administrative prosesser.
• sekvensiell integrasjon
• forretningsstrategien påvirker ITK-strategien
• gjensidig integrasjon
• gjensidig påvirkning mellom forretning og IKT-strategi
• full integrasjon
• IKT-strategi og forretningsstrategien utvikles i samarbeid
IKT-støttet
kunnskapsforvaltning
• Mest egnet for kunnskapsbedrifter som
høgskoler og universitet, utviklingsbedrifter,
forskningsbedrifter etc.
• Alternativt i bedrifter som gjør repeterende
oppgaver og som er relativt komplekse i
struktur og oppgaveomfang.
Utfordringer i IKT-
ledelse
• Avdekke eventuelle problemstillinger som
dukker opp for IT-ledelsen.
• Problemer knyttet til:
• Teknologiutfordringer
• Kontrollutfordringer
• Interne og eksterne forhold
Ledelsesutfordringer i
skyen
• Ansattes bruk av e-post og sosiale medier
• Vi vet at Internett er kommet for å bli (en genial selvfølgelighet …)
• Vi kan nok også trygt regne med at sosiale medier av ulike
typer vil være et vedvarende tilbud til oss alle
• E-post er noe vi nesten ikke lenger tenker over, men har vi
tanker om selve bruken?
Ledelsesutfordringer i
skyen forts
• Har vi interne regler for bruk av sosiale medier og e-post?
• Avslappet og i tråd med Teori Y, eller
• Nevrotisk og i tråd med Teori X?
Ledelsesutfordringer i
skyen
• Vis dine medarbeidere tillit
• Ta opp eventuelle uheldige episoder med den/de det
gjelder
• Bevisstgjør dine ansatte på god bruk av IKT – både etisk
og sikkerhetsmessig
• Tilegne deg kunnskap om sosiale medier og andre IKT-
tjenester/systemer slik at du kan handle ut fra viten og
ikke fordommer.
1 of 36

More Related Content

Similar to Strategi og IKT(20)

Strategiforelesning del2Strategiforelesning del2
Strategiforelesning del2
Per Arne Godejord529 views
Introduksjon til Brukeradopsjon Introduksjon til Brukeradopsjon
Introduksjon til Brukeradopsjon
Nina Torjesen362 views
IT-DriftIT-Drift
IT-Drift
Per Arne Godejord621 views
Presentasjon, oppg. 4 sosmed.Presentasjon, oppg. 4 sosmed.
Presentasjon, oppg. 4 sosmed.
Leif Terje Haugen39 views
Presentasjon teamcase stayers v3Presentasjon teamcase stayers v3
Presentasjon teamcase stayers v3
Henning Røisland77 views
Mellomlederen i skvis, Ole Hope, Pasientsikkerhetskonferansen 2015Mellomlederen i skvis, Ole Hope, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
Mellomlederen i skvis, Ole Hope, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten1K views
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Line Marlene Helberg Young229 views
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Line Marlene Helberg Young244 views
Strategisk Prosjektledelse 2008 DemoStrategisk Prosjektledelse 2008 Demo
Strategisk Prosjektledelse 2008 Demo
Torgeir Skyttermoen982 views
Strategiseminar for Executive MBA studenterStrategiseminar for Executive MBA studenter
Strategiseminar for Executive MBA studenter
Sigurd Grayston Skjørestad163 views
Minimum Viable InnovasjonssystemMinimum Viable Innovasjonssystem
Minimum Viable Innovasjonssystem
Ove Kvalsvik157 views
Du må satse for å vinne! Du må satse for å vinne!
Du må satse for å vinne!
Anders Hoff786 views
Innovasjon i HRInnovasjon i HR
Innovasjon i HR
Anders Hoff69 views

More from Per Arne Godejord(20)

Blended Learning With Mobile TechnologyBlended Learning With Mobile Technology
Blended Learning With Mobile Technology
Per Arne Godejord397 views
Digital media and learningDigital media and learning
Digital media and learning
Per Arne Godejord616 views
Personvern og elektroniske sporPersonvern og elektroniske spor
Personvern og elektroniske spor
Per Arne Godejord518 views
Intro til it og jusIntro til it og jus
Intro til it og jus
Per Arne Godejord440 views
Deltakende observasjonDeltakende observasjon
Deltakende observasjon
Per Arne Godejord6.8K views
Spo1510 summarySpo1510 summary
Spo1510 summary
Per Arne Godejord1.6K views
Video games as cultural expressionsVideo games as cultural expressions
Video games as cultural expressions
Per Arne Godejord1.5K views
Social Media - a trigger for SPO1510Social Media - a trigger for SPO1510
Social Media - a trigger for SPO1510
Per Arne Godejord1.2K views
Pervasive Games - A trigger (SPO1510)Pervasive Games - A trigger (SPO1510)
Pervasive Games - A trigger (SPO1510)
Per Arne Godejord1.6K views
Oppsummering oal151Oppsummering oal151
Oppsummering oal151
Per Arne Godejord905 views
Pervasie Games - a triggerPervasie Games - a trigger
Pervasie Games - a trigger
Per Arne Godejord662 views
ResultatResultat
Resultat
Per Arne Godejord1.4K views
Dataspillogetikk3 spo300Dataspillogetikk3 spo300
Dataspillogetikk3 spo300
Per Arne Godejord1.3K views

Strategi og IKT

 • 2. Definisjon • Vi kan definere strategi som en plan for å nå våre mål. • I en organisasjon trenger ikke målene å være klare • Målformulering blir viktig
 • 3. Definisjon og opphav • Av gresk: stratos = hær • Videre utforming – gresk: strategos = general • Sextus Iunius Frontinus: Romersk general og ingeniør. Skrev boken ”Strategematon” i ca år 100, om tips og triks tidligere generaler hadde brukt med hell • Maizeroy: Fransk militærforfatter. Innfører begrepet ”strategi” på 1700-tallet
 • 4. Definisjoner og opphav • Planer og handlinger som to motstandere bruker når de står overfor hverandre • Ut fra dette er dette kan vi bare snakke om strategi når det involverer en motstander. Eller: • Alle helhetlige planer og handlinger som har til hensikt å oppnå et, eller flere, mål, uavhengig av om man står overfor en motstander eller ikke
 • 5.  Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti hovedskoler: 1. Designskolen 2. Planleggingsskolen 3. Posisjoneringsskolen 4. Entreprenørskolen 5. Den kognitive skolen 6. Læringsskolen 7. Maktskolen 8. Kulturskolen 9. Omgivelsesskolen 10. Konfigurasjonsskolen Mintzbergs tanker om strategisk ledelse
 • 6. • En god strategi skal være en optimal tilpasning til organisasjonens indre styrke og ytre muligheter • Må være konsistens mellom de ulike mål og tiltak. • Forutsetter pyramidisk organisasjon, og at strategiprosessen er en systematisk og planlagt prosess innad i organisasjonen • Planer som er lagt, SKAL følges Designskolen
 • 7. • Bruk av detaljerte planleggingsverktøy • Detaljerte målspesifikasjoner • Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpasset sin funksjon OG helheten • Forutsetter en strukturert organisasjon, med ulike klart definerte ansvarsområder. • Høy grad av detaljering i planene • Lite fleksibilitet Planleggingsskolen
 • 8. • Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold til omgivelsene • Et sett med grunnleggende/overordnede strategier er nok • Omfatter alle typer organisasjoner • Legger vekt på fleksibilitet og det å utnytte ulike muligheter som dukker opp Posisjoneringsskolen
 • 9. • Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en organisasjon; entreprenøren • En ”talsperson” for entreprenøren blant våre kjente filosofer var Schumpeter. • Enkel organisasjon, opprettet og tilpasset av entreprenøren • Fokus: Hvordan og hvorfor strategier blir formet i den enkeltes hode Entreprenørskolen
 • 10. • Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten. • En retning: Den kognitive prosess gir et objektivt bilde av verden. • En motsatt retning: Den kognitive prosess gir kun en subjektive tolkning og virkelighetsbilde. • Organisasjonsformen er tilfeldig, basert på hendelser en har lært av. Den kognitive skolen
 • 11. • Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten • Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig velger vår strategi • Våre holdninger, verdier og verdensoppfatning kan påvirke strategien. Den kognitive skolen
 • 12. De tre nivåer for planlegging • Operativ • Taktisk • Strategisk
 • 13. Operativ planlegging • Daglige/kortsiktige beslutninger • Handlinger som må bestemmes raskt • Analyser • Den daglige drift
 • 14. Taktisk planlegging • Langsiktighet • Valg av overordnet natur - Eks: Skal vi skifte driftssystem? Starte en rekrutteringskampanje?
 • 15. Strategisk planlegging • Langsiktige mål • Ulike avveininger av ressursbruk • Tidshorisont: 3-5 år
 • 17. IT-strategi • En IT- strategi beskriver hvordan en organisasjon vil utnytte IT for å nå virksomhetens målsetninger
 • 18. En IT-strategi skal… • Si noe om fremtidsrettede og hensiktsmessige tekniske løsninger • Ha en overordnet handlingsplan for et gitt tidsperspektiv • Ha overordnede retningslinjer for ulike tjenesteomåder i virksomheten
 • 19. Hvordan begynne en IT- strategi? • Investeringer: Hva trenger vi for å nå resultatmålene? Hvordan vil automatisering føre til bedre resultat? • Definisjoner: Definer og beskriv nå-situasjonen. Hvor mye penger brukes allerede på IT? Oppfattes IT-funksjonen som en nyttig bidragsyter til virksomhetens arbeid? Hva med brukerroller?
 • 20. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Målbildet: Definer målbildet. Er IT-investeringene forankret i virksomhetens mål? Lag styrings- og gevinstmodeller. • FOKUS: De ansatte (brukerne) og organisasjonen som sådan.
 • 21. Hvordan begynne en IT- strategi, forts.. • Implementeringen: Lag og iverksett handlingsplaner basert på de forrige punktene. Definer ansvar og hvilke oppgaver som gjøres av hvem i virksomheten.
 • 22. Modeller • Man kan benytte flere ulike modeller for bruk ved planlegging og styring av IT-investeringer: • Y-modell • Five forces framework • Verdikjedeanalyse • Modell for strategic alignment
 • 23. Y-modellen • Generell planleggingsmodell • Beskriver hvordan man kan gjennomføre og planlegge prosjekter i organisasjoner • Videreutviklet til å passe inn i en IT-strategisk sammenheng
 • 24. Y-modellen, forts… • Modellen består av: • 8 ulike trinn som først beskriver dagens og ønsket situasjon. • 6 av trinnene omhandler å • Prioritere forandringsbehov • Beskrive alternative tiltak • Lage en handlingsplan • Praktisk implementering • Vurdere resultatene • Sammenlikne resultatet med ønsket situasjon
 • 26. Y-modellen • Kan brukes på hele eller deler av virksomheten • Kontinuerlig prosess i bedriften • Gjennomføres en enkelt gang, alternativt • Repeteres flere ganger i sin helhet eller kun trinn 3-8 • Inneholder en rekke metoder som kan være til hjelp, men som også kan utvides/snevres inn etter behov
 • 27. Y-modellens trinn 1 • Trinnet har som intensjon å beskrive dagens situasjon • Normalt benyttes 2 eller flere metoder for å gi en tilstrekkelig beskrivelse • Poenget er å beskrive ”de usynlige” It-baserte informasjonssystemene og ikke kabler, maskinvare, nettverk etc.
 • 28. Gevinster ved bruk av IKT? • Beskrive hvilke gevinster som er oppnådd vha IT i virksomheten • Fire former for gevinster: • Rasjonaliseringsgevinster • Styringsgevinster • Operativt nivå • Strategisk nivå • Organisasjonsgevinster • Markedsgevinster • De 4 formene vil totalt utgjøre gevinster ved investering i IT. • Kan dette gjenspeiles i bedriftens markedsprofil?
 • 29. Hierarkisk og funksjonsorientert IKT-bruk • Ulike lag i org vil ha behov for ulik informasjon • Horisontalt dele: • Operative, kunnskapsarbeider, mellomledelse og toppledelse • Vertikalt dele: • Ulike avdelinger vil ha ulikt behov for informasjon. Eks marked, økonomi, salg, reklamasjon etc. • De ulike funksjonenes og nivåenes differensierte informasjonsbehov krever som regel at del legges til rette med ulike informasjonssystemer.
 • 30. IKT-støtte i virksomhetsprosesser • Definisjon av virksomhetsprosess: • Strukturert samling av aktiviteter og gjøremål for å produsere et produkt eller en tjeneste. Internt eller eksternt. • Har en definert start og slutt • Kan være avhengig av andre prosesser eller levere til andre prossesser • Angivelse av prosentmessig bruk av IKT-støtte i virksomhetens ulike prosesser, kan bidra til å gi informasjon om i hvilken grad IKT er implementert i bedriften
 • 31. Integrasjonsnivå for IKT-strategi med forretningsstrategi • Det defineres ofte fire nivåer for integrasjon: • administrativ integrasjon • Forretningsplanlegging og IKT-planlegging uavhengig. IKT brukes kun til administrative prosesser. • sekvensiell integrasjon • forretningsstrategien påvirker ITK-strategien • gjensidig integrasjon • gjensidig påvirkning mellom forretning og IKT-strategi • full integrasjon • IKT-strategi og forretningsstrategien utvikles i samarbeid
 • 32. IKT-støttet kunnskapsforvaltning • Mest egnet for kunnskapsbedrifter som høgskoler og universitet, utviklingsbedrifter, forskningsbedrifter etc. • Alternativt i bedrifter som gjør repeterende oppgaver og som er relativt komplekse i struktur og oppgaveomfang.
 • 33. Utfordringer i IKT- ledelse • Avdekke eventuelle problemstillinger som dukker opp for IT-ledelsen. • Problemer knyttet til: • Teknologiutfordringer • Kontrollutfordringer • Interne og eksterne forhold
 • 34. Ledelsesutfordringer i skyen • Ansattes bruk av e-post og sosiale medier • Vi vet at Internett er kommet for å bli (en genial selvfølgelighet …) • Vi kan nok også trygt regne med at sosiale medier av ulike typer vil være et vedvarende tilbud til oss alle • E-post er noe vi nesten ikke lenger tenker over, men har vi tanker om selve bruken?
 • 35. Ledelsesutfordringer i skyen forts • Har vi interne regler for bruk av sosiale medier og e-post? • Avslappet og i tråd med Teori Y, eller • Nevrotisk og i tråd med Teori X?
 • 36. Ledelsesutfordringer i skyen • Vis dine medarbeidere tillit • Ta opp eventuelle uheldige episoder med den/de det gjelder • Bevisstgjør dine ansatte på god bruk av IKT – både etisk og sikkerhetsmessig • Tilegne deg kunnskap om sosiale medier og andre IKT- tjenester/systemer slik at du kan handle ut fra viten og ikke fordommer.