Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KERTAS KERJA SAMBUTAN TAMIZHAR     THIRUNAAL 2013        ANJURAN  KELAB RAKAN MUDA ESTET DAERAH JASIN    ...
1.0 PENGENALANSambutanTamizharThirunalinimerupakanaktivitikebudayaanbagiwargaIndia.Iaakanmenjadisuatupemangkindalampembent...
4.0 TARIKH, MASA , TEMPAT DAN PERASMIANTarikh: 24 Mac 2013 (Ahad)Masa: 8.00 Pagi – 2.00 petangTempat: SekolahRendahJenisKe...
SENARAI BIDANG TUGAS AJK PELAKSANAN JAWATANKUASA              BIDANG TUGASAJK  Sambutan /       Meny...
Subramaniam         lengkapdanberfungsiEn.Manogaran      a/l  Menyediakan tag AJKKatharasan        ...
AJK             MenyenaraikanbilanganhadiahmengikutkategoripermaHadiah&Cenderamata :     inanEn Murthi a/...
Pertandingan ‘Kolam’       MenyediakanperaturandancarapertandingandijalankanCik.Selvarani a/p        Sediaka...
AcaraPenyampaianHadiah                  Persembahan                  JamuandanBersurai...
HadiahKetiga  5 Orang x RM50.00 =RM250.00            HadiahKeempat 5 Orang x RM30.00       =RM  150....
................................................(GOBINDARAN ARU CHUNAN)                       Pengar...
“ BERGERAK KE ARAH NEGARA CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG”Saya yang menjalankan tugas, ……………...............................
…………….............................(GOBINDARAN ARU CHUNAN )Pengarah Projek,Kelab Rakan Muda Estet Daerah Jasin, Melaka.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kertas kerja tamizhar thirunaal 2013

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kertas kerja tamizhar thirunaal 2013

 1. 1. KERTAS KERJA SAMBUTAN TAMIZHAR THIRUNAAL 2013 ANJURAN KELAB RAKAN MUDA ESTET DAERAH JASIN DANMAJLIS KELAB BELL BELIA TAMIL NEGERI MELAKA DENGAN KERJASAMA KELAB BELL BELIA TAMIL MERLIMAU TARIKH 24/03/20138.00 pg - 1.00 ptg TEMPAT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL MERLIMAU
 2. 2. 1.0 PENGENALANSambutanTamizharThirunalinimerupakanaktivitikebudayaanbagiwargaIndia.Iaakanmenjadisuatupemangkindalampembentukanindividu yang cergas. Melaluiaktiviti-aktivitikebudayaanyang teramatpentingdalam prosestumbesarandanperkembangankemahiranhidupsetiapwargaIndia.Pestainijugamelibatkanpelajar-pelajarsekolahdanwarga India di Merlimau.2.0 MATLAMATMatlamatutamaSambutanTamizharThirunaliniuntukmempertengahkanpotensidiriremajaindiadalamkebudayaan. Menerusiaktivitiini,wargabeliaakandapatmenunjukkankemahirandankemampuanfizikalmerekadengansepenuhnya. Semasaaktivitikebudayaanini, wargabeliaIndiaakanmemperkenalkandanmenghayatikebudayaantradisimasyarakatindia.SambutanTamizharThirunalinijugamerupakansebahagiankeperluanuntukpelajarsekolahdanwargabeliadapatmemberikanpendedahankepadamerekatentangagama.kebudayaandanbangsa.3.0 OBJEKTIFObjektifSambutanTamizharThirunaladalahdiharapkanpelajarsekolahdanwargabeliaakandapat : 1. Menghayatisertamemperkenalkankebudayaantradisimasyarakat India kepadawargabelia. 2. Menunjukkanpotensidiridenganlebihyakindanberusahadalammencapaisesuatuma tlamat. 3. MenggunakankeseluruhananggotabadandalammelakukanaktivitiTradisional yang dipertandingkan. 4. Membentukpersonalitiwargabelia yang mantapsepertimempunyaidayasainguntukmempertandingkan, tidakmudahputusasa, bekerjasama, menghormatirakan-rakansebaya, bersungguh-sungguhdansebagainya 5. Merapatkanhubungansilaturrahim di antarasemuawargaindia di Merlimau.
 3. 3. 4.0 TARIKH, MASA , TEMPAT DAN PERASMIANTarikh: 24 Mac 2013 (Ahad)Masa: 8.00 Pagi – 2.00 petangTempat: SekolahRendahJenisKebangsaan Tamil Merlimau5.0 PESERTA PelajarSekolah : 1.Tadika Child (15 orang murid)2.SekolahRendah ( 90 orang murid) 3.SekolahMenengah. (30 orang murid) IbubapaPelajar WargaBelia di Merlimau Masyarakat India di Merlimau6.0 AHLI JAWATANKUASAAJK PELAKSANAANPenaungan : KelabRakanMudaEstet Daerah JasindanMajlisKelab Bell Belia Tamil Negeri Melakaserta KBBT MerlimauPenasihat : En Sanjeevan a/l Shanmugam En MuruganRamachandran En GanesanSuppiahPengarahProjek : En GobindaranAruChunanTim. PengarahProjek : En ManimaranNadarajanSetiausaha : CikKoomagalMohanakrishnanBendahari : Cik .VinarasiSevatian
 4. 4. SENARAI BIDANG TUGAS AJK PELAKSANAN JAWATANKUASA BIDANG TUGASAJK Sambutan / MenyediakanborangkehadiranpesertadanborangpenyPendaftaran : ertaanacaraterbuka.En.Sanjeevan a/l Menyambutkehadirantetamu VIP danpeserta. Shanmug Mengiringitetamu VIP kekhemahutama. am MengedarkanbrosurEn Murthi a/l Veerayah Mendaftarkankehadiranmurid-muridEn.GovindanDurai Mendaftarkannamaibubapa yang inginmenyertaiacaraEn.Kesavan a/l Parames waranAJK Menyediakanteksucapanuntuk YB jemputan.Pembukaan&Penutupa Menjadipengacaradanpemudahcaramajlisn: MemastikankelancaranacarapertandinganCik.Selvarani a/p Memastikankelancaransepenuhnya program Katharas anEn .Gobindaran a/lAruchunanAJK Menelitiperaturansetiappermainan.AcaraPertandingan&K Memberitaklimatperaturankepadapesertadanpengadilehakiman: MemastikanacarapermainandijalankanmengikutmasaEn .Gobindaran a/l yang ditetapkanAruchunan MenyediakanborangkeputusanCik.Selvarani a/p Menjadipengadiluntukpermainan Katharas anAJK Siaraya : Menyediakan buntingEn.Partiban a/l MenyediakanSistemSiaraya yang
 5. 5. Subramaniam lengkapdanberfungsiEn.Manogaran a/l Menyediakan tag AJKKatharasan Menyediakankamera, kamera video danlagu-laguEn.Ramakrishnan a/l yang sesuaisepanjang programAppu Mendokumentasi programAJK PersiapanTempat, MenyediakanmejahadiahdanmejaurusetiaKebersihan&Keselama Menyediakandekorasitempatdangelanggangtan: Menyediakankerusi VIPEn.Mohan a/l Archunan MenyediakanPetiPertolonganCemasEn.S.Hemachandran MemastikankebersihankawasansekolahsebelumdansEn.Saravanakumar a/l elepas programVeeraiyahAJK Jamuan : Menentukan menu danmenempahmakananEn.Sasitharan a/l Menghidangmakanan Andavan MenyediakanminumanringanCik.Koomagal a/p MemastikankebersihantempatjamuansebelumdanseleMahanakrishnan pasjamuanEn.Ilamaran a/l Balakrish nan
 6. 6. AJK MenyenaraikanbilanganhadiahmengikutkategoripermaHadiah&Cenderamata : inanEn Murthi a/l Veerayah Menyediakancenderamata VIPEn.Ramakrishnan a/l Membungkushadiah (pembelianhadiahdijalankanolehAppu AJK Pengurusan)En.Partiban a/l MenyusunhadiahmengikutkategoriacaraSubramaniam MemastikanacarapenyampaianhadiahberjalanlancarCik.Vinnarasi a/pSevatianPraSekolah Menyediakanperaturandancarapertandingandijalankan(PertandinganRatu& SediakanborangpenyertaanRaja) Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacara.VinarasiSevatianPertandinganMewarna Menyediakanperaturandancarapertandingandijalankan(Darjah 1-3) SediakanborangpenyertaanSekolahJenisKebangsaan Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacaraTamil Merlimau SediakankertasLukisanMewarna.(30 peserta)En.Manimaran a/lNadarajanCikBawani a/pSubramaniamPertandingan Menyediakanperaturandancarapertandingandijalankan‘SorporPothi’ Sediakanborangpenyertaan(Darjah 4-6) -30 Murid Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacaraEn.Manimaran a/l Sediakansoalandanjawapantepat.NadarajanCikBawani a/pSubramaniamPertandingan Menyediakanperaturandancarapertandingandijalankan‘PechuPothi’ Sediakanborangpenyertaan(Peralihan –Tingkatan Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacara5)15 Peserta SediakansoalanEn.Dewarasoo a/l MurthiCik.Eswari a/p Rajagobal
 7. 7. Pertandingan ‘Kolam’ MenyediakanperaturandancarapertandingandijalankanCik.Selvarani a/p SediakanborangpenyertaanKatharasan Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacaraPertandingan SediakanPeraturan‘ThoranamPinnuthal’ SediakanperalatanEn.Sugumaran PastikanPertandinganberjalanlanjarEn.SelvaganapathiPertandingan ‘IkatMalai’ MenyediakanperaturandancarapertandingandijalankanCik .Vinnarasi a/p SediakanborangpenyertaanSevatian Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacaraEn.Vinoth a/l RamasamyPertandingan Menyediakanperaturandancarapertandingandijalankan‘ThathuvaPaadal’ SediakanborangpenyertaanEn.Ramakrishnan a/l Mendaftarnamapeserta yang menyertaiacaraAppu Pastikan P/A sistem yang betulEn.Parthiban a/lSubramaniam Sediakan CD laguEn.Prasant a/l Ramasamy7.0 ATURCARA PROGRAMMASA AKTIVITI8.00Pg-8.30 Pg Pendaftarandansarapanpagi8.30Pg – 12.00pg AcaraTamilarThirunalbermula/ SemuaAcaraberjalanSerentak PraSekolah (PertandinganRatu& Raja PertandinganMewarna (Darjah 1-3) Pertandingan ‘SorporPothi’ Pertandingan ‘PechuPothi’ Pertandingan ‘Kolam’ Pertandingan ‘ThoranamPinnuthal’ Pertandingan ‘IkatMalai’ Pertandingan ‘ThathuvaPaadal’12.00 Pg– 2.00Ptg Persembahan UcapanPengarahProjek UcapanPengerusiMajlisKelab Bell Belia Tamil Negeri Melaka UcapanPengerusiMajlisKelab Bell Belia Tamil Negeri Melaka UcapanPerasmianOlehAdunMerlimau
 8. 8. AcaraPenyampaianHadiah Persembahan JamuandanBersurai8.0 ACARAPraSekolah (PertandinganRatu& RajaPertandinganMewarna (Darjah 1-3)Pertandingan ‘SorporPothi’Pertandingan ‘PechuPothi’Pertandingan ‘Kolam’Pertandingan ‘ThoranamPinnuthal’Pertandingan ‘IkatMalai’Pertandingan ‘ThathuvaPaadal’9.0 ANGGARAN BELANJAWANBIL. PERKARA KIRAAN JUMLAH Khemah (5Sewa) = RM800.00 Audio Sistem = RM800.00 Banner =RM700.001. PERALATAN RM 3700.00 Perhiasan=RM 650.00 PeralatanPertandingan=RM 350.00 AturcaraMajlis (KertasKerja)& lain-lain = RM400.00 350 orang x RM 9.00=RM 3150.00 SarapanPagi2. JAMUAN RM 3510.00 Makan Tengah hari Air Mineral 20 Kotak=RM 360.00 10 orang VIP x RM 85.00 =RM 850.003. CENDERAMATA RM 1350.00 BungaMalai = RM 500.00 Acarauntukmuridsekolah4. HADIAH RM 6050.00 HadiahPertama 5 Orang x RM100.00 =RM500.00 HadiahKedua 5 Orang x RM75.00 =RM375.00
 9. 9. HadiahKetiga 5 Orang x RM50.00 =RM250.00 HadiahKeempat 5 Orang x RM30.00 =RM 150.00 HadiahKelima 5 Orang x RM 15.00 =RM75.00 SaguhatiKanak-kanakTbk 80 Orang x RM 8.00=RM640.00 Aktiviti Terbuka HadiahPertama 4Orang x RM150.00 =RM600.00 HadiahKedua 4 Orang x RM120.00 =RM 480.00 HadiahKetiga 4 Orang x RM80.00 =RM320.00 HadiahKeempat 4 Orang x RM60.00 =RM 240.00 HadiahKelima 4 Orang x RM 30.00 =RM 120.00 Cenderahati Para Juri 10 Orang x RM50.00 =RM 500.00 Penghargaan 20 Orang x 40.00 =RM 800.00 SijilPenyertaan&Penghargaan =RM 400.00 Persembahan Group Dance =RM 600.00 JUMLAH KESELURUHAN RM 14610.0010.0 PENUTUPDenganadanyaSambutanThamizharThirunalini, kebolehandanpotensimurid-muridsekolahdanwarga India di kawasanMerlimaudapatmenghidupkembaliacarakebudayaanyangkianpupus.Ibubapajugaakandapatlebihmemahamiminatdankebolehananakmelaluiaktivitiini.KamiwargaBeliamengharapkandenganpestainiakanmenanamminatdalamdiriuntukmeningkatkanpengalamandanpengetahuankebudayaankaumIndia .SekianTerimaKasih,
 10. 10. ................................................(GOBINDARAN ARU CHUNAN) PengarahProjek KelabRakanMudaEstet Daerah Jasin, Melaka. Ruj.Kami KRMEDJ/JMPTN/Tarikh : JAN 2013.Kepada,......................................................................................................................................................................Tuan,UNDANGAN KE MAJLIS SAMBUTAN TAMIZHAR THIRUNAL ANJURAN KELAB RAKAN MUDAESTET DAERAH JASIN DENGAN KERJASAMA KELAB BELL BELIA TAMIL MERLIMAUPerkaradiatasdengansegalahormatnyaadalahdirujuk.2. Sehubunganitu,sukacitadimaklumkanpihak kamidenganberbesarhatiinginmenyemputtuankeMajlisSambutanTamizharThirunal yangakandiadakansepertiketetapanberikut: Tarikh : 24 MAC 2013(Ahad) Masa : 10.30 pagi Tempat : SekolahJenisKebangsaan Tamil Merlimau,Melaka.3. Program inidiadakanbertujuanuntukmeningkatkanpengetahuandanpengalamankebudayaanIndia yang kianpupusdikalangankaum India.4. Perhatiandankerjasamadaripadapihaktuanadalahamatdiharapkandandidahuluiucapanribuanterimakasih.Sekian.“ BERSATU, BELAJAR, BEKERJA dan BERKHIDMAT”“ 1 BELIA 1 MALAYSIA”
 11. 11. “ BERGERAK KE ARAH NEGARA CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG”Saya yang menjalankan tugas, …………….............................(GOBINDARAN ARU CHUNAN ) Pengarah Projek, KelabRakanMudaEstet Daerah Jasin, Melaka. Ruj.Kami KRMEDJ/JMPTN/Tarikh : JAN 2013.Kepada,.............................................................................................................................Tuan,MEMOHON MEMBIAYAI SAMBUTAN TAMIZHAR THIRUNAAL KELAB RAKAN MUDA DAERAHJASIN DENGAN KERJASAMA KELAB BELL BELIA TAMIL MERLIMAU .Perkara diatas adalah dengan hormatnya dirujuk.2. Sukacita dimaklumkan Kelab Rakan Muda Estet Daerah Jasin dengan kerjasamaKelab Bell Belia Tamil Merlimau, Melaka akan mengadakan “Sambutan TamizharThirunaal pada 24 Mac 2013 bertempat di Sekolah Jenis Kebangsaan TamilMerlimau”.3. Sehubungan dengan itu, Saya bagi pihak Penganjur Program, memohonpembiayaan untuk menjayakan program tersebut. Kerjasama dan Perhatian dari pihak Tuanamat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian, dimaklumkan“ BERSATU, BELAJAR, BEKERJA dan BERKHIDMAT”“ 1 BELIA 1 MALAYSIA”“ BERGERAK KE ARAH NEGARA CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG”Saya yang menjalankan tugas,
 12. 12. …………….............................(GOBINDARAN ARU CHUNAN )Pengarah Projek,Kelab Rakan Muda Estet Daerah Jasin, Melaka.

×