Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ABC
     Medycyny
     Komórkowej
O czym powinieneœ wiedzieæ, by zachowaæ zdrowie
Co wzbudzi³o Twoje zainteresowanie
           tematem “Naturalne zdrowie”?

     • Masz problemy zdrowotne i...
Naszym celem:


                     Zdrowie
                    dla Wszystkich
 ...
Zdrowie dla Wszystkich do 2020 r.

      oznacza konkretnie:

          • zminimalizowanie najczêœciej wyst...
Nowy system opieki zdrowotnej

Potrzebujemy nowego systemu opieki zdrowotnej, którego podstawê
stanowiæ bêd¹ nastêpuj¹ce p...
G³ówne ró¿nice pomiêdzy dzisiejszym
a przysz³ym systemem opieki zdrowotnej
                    Dzisiejs...
Czy wiesz, ¿e …
                                      … nasza Koalicja w Obronie Zdro...
Czy wiesz, ¿e …
… roczne zyski bran¿y farmaceutycznej         Roczne profity firm farmaceutycznych:
 w skali glo...
Nie dziwi wiêc to, ¿e …

   … przemys³ farmaceutyczny desperacko próbuje zapobiec prze³omowi w badaniach nad
    wi...
Nie dziwi wiêc, ¿e…
                      … szefom koncernów farmaceutycznych nie
         ...
Na pewno ju¿ przesta³eœ
          siê dziwiæ …


             … wiêc mo¿emy przejœæ do
      ...
Medycyna
                 Komórkowa
                 – medycyn¹
            ...
Czy wiesz, ¿e …
                             … zdrowie i choroba naszego
           ...
Czy wiesz, ¿e …
                                    … ka¿d¹ komórkê porównaæ mo¿na z
 ...
Czy wiesz, ¿e …

    …Makroelementy s¹ „biologicznym paliwem“
       metabolizmu komórkowego?          ...
Najwa¿niejsze komórkowe sk³adniki od¿ywcze

     Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ naturalnymi substancjami,
     ...
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ niezbêdne dla ¿ycia!

  Postawy ¿ycia           Alarm przy braku:      ...
Czy wiesz, ¿e …
                              … Medycyna Komórkowa stosuje praktycznie
   ...
Medycyna Komórkowa jest medycyn¹ przysz³oœci!

                    Medycyna Farmaceutyczna Medycyna Kom...
Medycyna Komórkowa
 i choroby nowotworowe

                Dlaczego choroby nowotworowe nie
        ...
Czy wiesz, ¿e …

                          … tylko w krajach uprzemys³owionych
         ...
Sukces Medycyny Komórkowej przy
chorobie nowotworowej p³uc
       Zdjêcia                   Prze...
Sukcesy Medycyny Komórkowej przy
chorobie nowotworowej mózgu oraz koœci
                      Tomogr...
Czy wiesz, ¿e …
                    … wyniki badawcze naszego Instytutu Medycyny
           ...
Czy wiesz, jak rozprzestrzeniaj¹
siê komórki nowotworowe?
                         Czy wiesz, ¿e …...
Czy wiesz, ¿e przerzuty komórek nowotworowych
mo¿na naturalnie powstrzymaæ?
                       ...
Czy wiesz, ¿e …

                        … nasz Instytut Naukowy przedstawi³
           ...
Czy wiesz, ¿e …
                    … Dr Rath ju¿ przed 15 laty w swoich
               ...
Czy wiedzia³eœ, ¿e …
                       … zespó³ naukowy Dr. Ratha opublikowa³
        ...
Wrzesieñ 2005 – najwiêkszy na œwiecie Instytut Naukowy potwierdza:
Witaminy niszcz¹ komórki nowotworowe !
        ...
Rak nie jest ju¿ wiêcej wyrokiem œmierci!
    Naukowe dowody naturalnej kontroli      Naukowe potwierdzenie
  ...
My,
          Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia
                 poprzez

          ...
Decydujemy, jak d³ugo jeszcze …

                    … przedstawiana bêdzie pacjentom z
        ...
Medycyna
          komórkowa
         a choroby serca
        i uk³adu kr¹¿enia

Koalicja Dr. Rath...
Czy wiesz, ¿e …
                         … w krajach uprzemys³owionych,
             ...
Czy wiesz, ¿e …
                                    … od dawna istniej¹ dowody
    ...
Czy wiesz, jak to funkcjonuje?

  Chroniczny niedobór sk³adników             Czy wiesz, ¿e …
  od¿ywczych...
Potrzebujesz jeszcze wiêcej dowodów?
                            Czy wiesz, ¿e …

      ...
Czy wiesz, ¿e …
  Niedobór witamin i innych
                                … miliony ludz...
Czy wiesz, ¿e …
                         Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
              ...
Czy wiesz, ¿e …


                          Proszê do pe³na!
                  ...
Dlaczego jeszcze
          nic o tym nie
           s³ysza³eœ!
                  Farma...
Czy wiesz, ¿e …

   • przemys³ farmaceutyczny nie jest przemys³em w ramach ochrony zdrowia,
    lecz podlega bran¿y...
Czy wiesz, ¿e …

   • zapobieganie i eliminacja chorób szkodz¹ interesom farmaceutycznego
    przemys³u „profitu z ...
Czy przypominasz sobie …

                    … skandal wywo³any przez Lipobay –
           ...
Czy wiesz, ¿e …

      lek        zastosowanie    skutki uboczne   … prawie wszystkie preparaty farmace...
Czy wiesz, ¿e …

                                 … corocznie, tylko w samych Niemczech,
 ...
Czy wiesz, ¿e …

                             … warty miliardy Euro przemys³
         ...
Czy wiesz, ¿e …
                      … w licznych kampaniach reklamowych
             ...
Czy wiesz, ¿e …
  „Mur” chorób
  cywilizacyjnych w interesie
  farmaceutycznych profitów
              ...
Czy wiesz, ¿e …
                          … przemys³ farmaceutyczny przez dziesi¹tki lat
    ...
Co zrobiliœmy dla
          Ciebie …


                    … o czym nie wiedzia³eœ.
Koali...
Czy wiesz, ¿e …

                    … dzia³alnoœæ Koalicji Doktora Ratha
               ...
Czy wiesz, ¿e …

                          … wypracowane przez nasz¹ Koalicjê œrodki
      ...
Czy wiesz, ¿e …

                         … prowadzone badania w dziedzinie Medycyny
       ...
Czy wiesz, ¿e …

                       … dzisiejsze choroby cywilizacyjne tak
          ...
Czy wiesz, ¿e …

             I N I C J AT Y WA           E U R O P E J S K A
           ...
Czy widzisz, ¿e …

                                    … „mur chorób cywilizacyjnych“ j...
Co mo¿esz
                    zrobiæ …
Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia        59
albo:                 lub:
• przymkniesz oczy na         • chcesz wiedzieæ wiêcej
 rzeczywistoœ...
Zapraszamy Ciê do …

                                • podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
 ...
A mury run¹ …
      1989 r. – dziêki wysi³kom milionów ludzi
      dosz³o do zburzenia muru berlinskiego

...
Przy³¹cz siê …

         Je¿eli interesuj¹ Ciê informacje o znaczeniu dla zdrowia

      mikroelementów i o p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abc Medycyny Komorkowej

2,126 views

Published on

 • Be the first to comment

Abc Medycyny Komorkowej

 1. 1. ABC Medycyny Komórkowej O czym powinieneœ wiedzieæ, by zachowaæ zdrowie
 2. 2. Co wzbudzi³o Twoje zainteresowanie tematem “Naturalne zdrowie”? • Masz problemy zdrowotne i jesteœ rozczarowany brakiem- lub niewystarczaj¹cymi sukcesami medycyny konwencjonalnej? • Cz³onek Twojej rodziny jest powa¿nie chory a medycyna konwencjonalna nie mo¿e pomóc? • Bierzesz przez d³u¿szy czas leki i cierpisz na skutek ich dzia³añ ubocznych? • S³ysza³eœ na temat naturalnej terapii w ramach Medycyny Komórkowej i chcesz wiecej informacji na ten temat? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 2
 3. 3. Naszym celem: Zdrowie dla Wszystkich do roku 2020 Co to oznacza … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 3
 4. 4. Zdrowie dla Wszystkich do 2020 r. oznacza konkretnie: • zminimalizowanie najczêœciej wystêpuj¹cych chorób do 10% dzisiejszego stanu: - zawa³ serca - niewydolnoœæ serca - powik³ania uk³adu krwionoœnego przy cukrzycy - choroba nowotworowa - osteoporoza - choroby uk³adu immunologicznego • ratunek dla milionów ludzi Warunkiem tego jest … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 4
 5. 5. Nowy system opieki zdrowotnej Potrzebujemy nowego systemu opieki zdrowotnej, którego podstawê stanowiæ bêd¹ nastêpuj¹ce punkty: 1. G³ównym celem – profilaktyczne zapobieganie i zwalczanie chorób 2. G³ównym przes³aniam zakoñczenia epoki chorób cywilizacyjnych – zakoñczenie farmaceutycznego, wartego miliardy „profitu z chorób“. Ró¿nica w stosunku do dnia dzisiejszego … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 5
 6. 6. G³ówne ró¿nice pomiêdzy dzisiejszym a przysz³ym systemem opieki zdrowotnej Dzisiejsza medycyna oparta Medycyna przysz³oœci na farmaceutycznych oparta na ludzkim zdrowiu profitach Kto decyduje: • farmaceutyczni • miliony ludzi - sami akcjonariusze pacjenci Wynikiem tego jest: • utrzymanie i rozrastanie • profilaktyka i siê rynku chorób skuteczne zwalczanie chorób Wybór nale¿y • dalszy rozwój • otwarta kontrola w do Ciebie: farmaceutycznej bran¿y interesie pacjentów inwestycyjnej Jak¹ rolê odgrywa nasza Koalicja Zdrowia … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 6
 7. 7. Czy wiesz, ¿e … … nasza Koalicja w Obronie Zdrowia nale¿y do wiod¹cych w œwiecie Fundacja Dr. Ratha naukowych instytutów w dziedzinie naturalnego zapobiegania i zwalczania chorób? … jesteœmy jedynym przedsiêbiorstwem na œwiecie, którego wszystkie zyski Instytut badawczy Informacje na temat przekazywane s¹ na rzecz profity Dr.Ratha naturalnego zdrowia powszechnie u¿ytecznej fundacji? • farmaceutycznie niezale¿ny • kursy, wyk³ady • badania nad naturalnymi • ksi¹¿ki, kasety video terapiami Internet … czêœæ wygospodarowanych zysków przeznaczona jest na dalsze badania naukowe i pracê edukacyjn¹? Nasza Koalicja w Obronie Zdrowia ju¿ dzisiaj posiada wszystkie kluczowe cechy Koalicja Zdrowia przysz³ego systemu opieki zdrowotnej. Dlaczego nikt nie zrobi³ tego przed nami … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 7
 8. 8. Czy wiesz, ¿e … … roczne zyski bran¿y farmaceutycznej Roczne profity firm farmaceutycznych: w skali globalnej wynosz¹ ponad 500.000.000.000 Euro 500 miliardów Euro? … osiaganie tak niewyobra¿alnych zysków jest dopóty mo¿liwe, dopóki dalej bêd¹ istnieæ rynki zbytu leków farmaceutycznych, podlegaj¹cych op³atom patentowym? … odkrycia Dr. Ratha i wyniki badañ = 1-€-moneta 30-krotnie dooko³a Ziemii! nad witaminami demaskuj¹ miliardowe interesy koncernów farmaceutycznych? Medycyna Komórkowa i badania nad witaminami pomagaj¹ zwalczyæ choroby cywilizacyjne poprzez skuteczne, nie podlegaj¹ce patentom naturalne metody. S¹ wiêc one zagro¿eniem dla wartego miliardy inwestycyjnego przemys³u farmaceutycznego i doprowadz¹ do jego rych³ego koñca! Nie dziwi wiêc to, ¿e … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 8
 9. 9. Nie dziwi wiêc to, ¿e … … przemys³ farmaceutyczny desperacko próbuje zapobiec prze³omowi w badaniach nad witaminami i zwi¹zanym z tym za³amaniem siê miliardowego rynku farmaceutycznego. By osiagn¹æ swój cel pos³uguje siê pozbawionymi skrupu³ów metodami jak: • Zatajanie naukowych wyników badañ nad sk³adnikami od¿ywczymi i Medycyn¹ Komórkow¹. Czy mo¿e wiesz, ¿e ju¿ przed 50 laty przyznana zosta³a Nagroda Nobla w dziedzinie badañ nad witaminami? • Pomijanie naukowych faktów w podrêcznikach medycznych o wa¿nym dla ¿ycia znaczeniu witamin. Czy kiedykolwiek Twój lekarz przepisa³ Tobie witaminy lub inne mikroelementy? • „Zamykanie ust“ na temat znaczenia dla zdrowia witamin oraz innych nie podlegaj¹cych patentom naturalnych metod. Czy mo¿e wiesz, ¿e pod naciskiem bran¿y farmaceutycznej Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych dopuszczaj¹ wprowadzenie zakazu terapii witaminowych w skali globalnej? Jednak ¿adna z tych desperackich prób nie mo¿e powstrzymaæ prze³omu Medycyny Komórkowej. Nie dziwi wiêc to, ¿e… Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 9
 10. 10. Nie dziwi wiêc, ¿e… … szefom koncernów farmaceutycznych nie pozosta³o nic innego, ni¿ rozpoczêcie k³amliwej kampanii w polityce, œrodkach masowego przekazu i medycynie przeciw Dr. Rath i pracy Koalicji w Obronie Zdrowia? … przodownik kampanii – niemiecki brukowiec „Bild“ zosta³ zmuszony s¹downie do odwo³ania k³amliwych publikacji? Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e ta sama osoba jest przewodnicz¹cym koncernu „Springer“ (do którego nale¿y m. in. „Bild“) oraz koncernu farmaceutycznego, produkuj¹cego chemioterapeutyki – „Schering“. T¹ osob¹ jest sycylijczyk – Giuseppe Vita. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 10
 11. 11. Na pewno ju¿ przesta³eœ siê dziwiæ … … wiêc mo¿emy przejœæ do wa¿nych pytañ na temat zdrowia Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 11
 12. 12. Medycyna Komórkowa – medycyn¹ przysz³oœci Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 12
 13. 13. Czy wiesz, ¿e … … zdrowie i choroba naszego organizmu rozstrzygaj¹ siê Œródb³onek (Endothel) na poziomie milionów komórek naszego cia³a. Komórki w¹troby Komórki krwi Komórki miêœniowe Komórki tkanki ³¹cznej Komórka nerwowa Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 13
 14. 14. Czy wiesz, ¿e … … ka¿d¹ komórkê porównaæ mo¿na z Ratusz ma³ym miastem? • ratusz = j¹dro komórkowe Elektrownia Fabryka • mury miasta = œciana komórki • fabryka = aparat Golgiego • elektrownia = mitochondrium j¹dro komórkowe aparat Golgiego mitochondrium mitochondrium œciana komórki Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 14
 15. 15. Czy wiesz, ¿e … …Makroelementy s¹ „biologicznym paliwem“ metabolizmu komórkowego? … Komórkowe sk³adniki od¿ywcze • Bia³ka s¹ g³ównym dostawc¹ energii • Wêglowodany • Witaminy …Mikroelementy dla metabolizmu komórkowego, • T³uszcze • Minera³y (komórkowe sk³adniki • Pierwiastki œladowe od¿ywcze) s¹ bez którego ¿ycie nie by³oby • Aminokwasy biologicznym mo¿liwe? „zapalnikiem“ dla metabolizmu … Komórkowe sk³adniki komórkowego? od¿ywcze, niezale¿nie od rodzaju komórek, s¹ niezbêdne do licznych reakcji biochemicznych? … Chroniczny niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych jest g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owego funkcjonowania komórek W mitochondriach komórek produkowana jest bioenergia i powstawania chorób dla przemian metabolicznych cywilizacyjnych, takich jak: zawa³y serca i nowotwory? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 15
 16. 16. Najwa¿niejsze komórkowe sk³adniki od¿ywcze Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ naturalnymi substancjami, koniecznymi do optymalnego funkcjonowania milionów komórek naszego cia³a. Najwa¿niejsze z nich to: • witaminy • minera³y • pierwiastki œladowe • okreœlone aminokwasy • inne, wa¿ne dla metabolizmu naturalne substancje Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 16
 17. 17. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ niezbêdne dla ¿ycia! Postawy ¿ycia Alarm przy braku: Œmieræ po: powietrze: > duszenie siê > kilku minutach woda: > pragnienie > kilku dniach pokarm: > g³ód > kilku tygodniach (t³uszcze, weglowodany, bia³ka) komórkowe sk³adniki >brak! > po wielu latach np. od¿ywcze: zawa³ serca (witaminy, aminokwasy, minera³y, pierwiastki œladowe) Niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych dopiero po latach staje siê przyczyn¹ krytycznej sytuacji w organizmie, dlatego tylko wiedza mo¿e nas uchroniæ przed chorob¹. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 17
 18. 18. Czy wiesz, ¿e … … Medycyna Komórkowa stosuje praktycznie biochemiczn¹ i biologiczn¹ wiedzê na temat znaczenia witamin w metabolizmie komórkowym? … Prof. Linus Pauling by³ pionierem w badaniach nad witaminami i tym, który przygotowa³ drogê dla nastêpcy? … tym, który przed³o¿y³ koncepcjê Medycyny Prof. Linus Pauling (zm.1994) z Dr. Rathem. Komórkowej, a tym samym umo¿liwi³ Dr Rath by³ najbli¿szym naukowym wspó³pracownikiem i jednoczeœnie przyjacielem dwukrotnego noblisty. zwalczanie prawie wszystkich chorób chronicznych jest Dr Rath? Profesor Pauling przepowiedzia³, ¿e odkrycia przyjaciela nale¿eæ bêd¹ do najwa¿niejszych wydarzeñ naukowych 20-tego wieku. … powo³any do ¿ycia przez Dr. Ratha Instytut WyraŸnym ¿yczeniem profesora Paulinga by³o, by Badawczy Medycyny Komórkowej Dr Rath swój ¿yciowy warsztat poswiêci³ badaniom nad witaminami. w Kalifornii jest wiod¹cym œwiatowym oœrodkiem walki z chorobami chronicznymi? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 18
 19. 19. Medycyna Komórkowa jest medycyn¹ przysz³oœci! Medycyna Farmaceutyczna Medycyna Komórkowa Bran¿a: • inwestycje • zdrowie Cel leczenia: • choroby jako rynek zbytu • zapobieganie i leczenie chorób Poziom leczenia: • organy • komórki Zasady leczenia: • tuszowanie symptomów • profilaktyka Finansowanie: • rosn¹ce koszta • malej¹ce koszta (op³aty patentowe) (likwidacja zachorowalnoœci, ¿adnych op³at patentowych) Któr¹ wybierzesz? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 19
 20. 20. Medycyna Komórkowa i choroby nowotworowe Dlaczego choroby nowotworowe nie s¹ ju¿ wiêcej „wyrokiem œmierci“! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 20
 21. 21. Czy wiesz, ¿e … … tylko w krajach uprzemys³owionych umiera co roku na choroby nowotworowe ponad 200.000 kobiet i mê¿czyzn? … to liczba mieszkañców polskich miast, Gdynia takich jak: Gdynia, Olsztyn, Bia³ystok lub Opole? … co roku prawie æwieræ miliona ludzi pada ofiar¹ farmaceutycznego czerpania Olsztyn Bia³ystok profitu z choroby nowotworowej? To wszystko dzieje siê pomimo tego, ¿e chorobie nowotworowej mo¿na zapobiec … Opole Toruñ Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 21
 22. 22. Sukces Medycyny Komórkowej przy chorobie nowotworowej p³uc Zdjêcia Przedstawiamy zdjêcia rentgenowskie p³uc rentgenowskie Wernera Pilnioka. Na prawo zdjêcie ogólne W wieku 70-ciu lat zdiagnozowano u pacjenta nowotwór p³uc. Poni¿ej: powiêkszenie Do walki z chorob¹ nowotworow¹ Werner Pilniok wybra³ naturalny Program sk³adników od¿ywczych. Po 7 miesi¹cach stosowania w. w. Programu sk³adników od¿ywczych nie stwierdzono guza nowotworowego (zdjêcie po przed … po 7 miesi¹cach … prawej). W 2006 r. minê³o ju¿ 5 lat od ... Program komórkowych sk³adników zdiagnozowania choroby, pan Piniok od¿ywczych cieszy siê doskona³ym zdrowiem. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 22
 23. 23. Sukcesy Medycyny Komórkowej przy chorobie nowotworowej mózgu oraz koœci Tomografia Przypadek pana Pilnioka nie nale¿y do komputerowa guza mózgu pani Schmidt rzadkoœci. W miêdzyczasie ta forma biologicznej profilaktyki nowotworowej pomog³a ludziom na ca³ym œwiecie spowolniæ lub ca³kowicie przezwyciê¿yæ chorobê nowotworow¹. Przed Po Jako przyk³ad przedstawiamy dwie udokumentowane historie chorobowe: Zdjêcie na górze przedstawia zdiagnozowany guz mózgu pani Schmidt (50 lat). Po 5-miesiêcznej naturalnej terapii nowotwór nie by³ wykrywalny. Tomografia Zdjêcie dolne: nowotwór koœci pani komputerowa Moschik po 5-miesiêcznej naturalnej nowotworu koœci pani Moschik Przed Po terapii sk³adników od¿ywczych nie by³ wykrywalny. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 23
 24. 24. Czy wiesz, ¿e … … wyniki badawcze naszego Instytutu Medycyny Komórkowej wyraŸnie dokumentuj¹, ¿e mo¿na wstrzymaæ aktywnoœæ wszystkich przebadanych typów komórek nowotworowych, miêdzy innymi raka: • p³uc • piersi • gruczo³u krokowego Dyrektor Naukowego Instytutu • jelita Medycyny Komórkowej: Dr A. Niedzwiecki • w¹troby Przedstawione wyniki nie Naukowy Instytut Medycyny • skóry daj¹ jednak gwarancji Komórkowej Doktora Ratha • trzustki wyzdrowienia gdy: w Kalifornii jest przoduj¹cym w œwiecie • koœci • choroba nowotworowa rozwinê³a siê za bardzo w dziedzinie naturalnej • tkanki ³¹cznej (Fibrosarkoma) profilaktyki nowotworowej. • system odpornoœciowy • prze³yku pacjenta zosta³ os³abiony Praca badawcza Instytutu • i innych po chemioterapii jest finansowana tylko i wy³¹cznie z funduszy Koalicji. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 24
 25. 25. Czy wiesz, jak rozprzestrzeniaj¹ siê komórki nowotworowe? Czy wiesz, ¿e … … komórki nowotworowe produkuj¹ biologiczne „no¿yce“(enzymy), przy pomocy których niszcz¹ otaczaj¹ce w³ókna tkanki ³¹cznej i w ten sposób przedostaj¹ siê dalej? … wszystkie rodzaje nowotworów – niezale¿nie od narz¹dów w jakich siê rozwijaj¹ – korzystaj¹ z tego samego mechanizmu rozprzestrzeniania siê (przerzuty)? … czym wiêcej enzymów produkuj¹ komórki nowotworowe, tym bardziej enzym kolagen z³oœliwy jest rodzaj raka i krótszy czas prze¿ycia chorych? Chyba, ¿e … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 25
 26. 26. Czy wiesz, ¿e przerzuty komórek nowotworowych mo¿na naturalnie powstrzymaæ? Czy wiesz, ¿e … … szczególnie witamina C, naturalny aminokwas lizyna i polifenole zielonej herbaty s¹ w stanie blokowaæ enzymy trawi¹ce tkankê ³¹czn¹? … na rozwój choroby wp³ywa przede wszystkim szybkoœæ rozpadu Enzym Blokada sk³adników otaczaj¹cej tkanki ³¹cznej? kolagenaza od¿ywczych … blokada enzymów produkowanych Optymalny dop³yw witaminy C, lizyny i innych przez komórki nowotworowe, komórkowych sk³adników od¿ywczych jest trawi¹cych tkankê ³¹czn¹, mo¿e naukowo udokumentowanym sposobem powstrzymaæ przerzuty? biologicznej walki z rakiem. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 26
 27. 27. Czy wiesz, ¿e … … nasz Instytut Naukowy przedstawi³ najwiêcej naukowych wyników biologicznej profilaktyki nowotworowej, ni¿ jakikolwiek inny na œwiecie? … nasi naukowcy, uczestnicz¹c w miêdzynarodowych sympozjach na Dr Matthias Rath ca³ym œwiecie, przekazuj¹ najnowsze osi¹gniêcia Medycyny Komórkowej w profilaktyce chorób nowotworowych? Dr Aleksandra Niedzwiecki … strona internetowa naszego Instytutu jest najczêœciej odwiedzan¹ stron¹ z wszystkich poœwiêconych naturalnym terapiom? Praca Instytutu finansowana jest ca³kowicie ze œrodków pozyskanych przez nasz¹ Koalicjê, w przeciwieñstwie do przemys³u farmaceutycznego jesteœmy niezale¿ni od pañstwowych lub prywatnych dotacji. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 27
 28. 28. Czy wiesz, ¿e … … Dr Rath ju¿ przed 15 laty w swoich badaniach naukowych stworzy³ prze³omowe fundamenty w naturalnej obronie przed chorob¹ nowotworow¹? … Dr Rath odkry³ blokadê enzymów komórek nowotworowych? … Dr Rath przepowiedzia³, ¿e je¿eli wyniki jego pracy badawczej siê potwierdz¹, to choroby nowotworowe nie bêd¹ wiêcej „wyrokiem œmierci“ dla obecnych i przysz³ych pokoleñ? … jego zapowiedzi ju¿ siê potwierdzi³y! Wyci¹g z manuskryptu pracy naukowej doktora Ratha z 1991r. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 28
 29. 29. Czy wiedzia³eœ, ¿e … … zespó³ naukowy Dr. Ratha opublikowa³ prze³omow¹ pracê badawcz¹ w dziedzinie walki z nowotworami 8 marca 2002 r. w najwiêkszej gazecie œwiata „USA Today“? … naukowym przes³aniem by³o to, ¿e witamina C oraz poszczególne komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ w stanie zatrzymaæ rozwój komórek nowotworowych? … ca³y medyczny œwiat wie od tej pory, czyli ponad 4 lata, ¿e choroba nowotworowa nie jest ju¿ „wyrokiem œmierci“? … najwiêkszy Instytut Naukowy na œwiecie potrzebowa³ jeszcze 4 lat na potwierdzenie prawdy, której nie da³o siê wiêcej ukryæ … 8.3.2002 – Ca³ostronne przedstawienie pracy Dr. Ratha w „USA Today“ – „Naukowy prze³om w walce z chorob¹ nowotworow¹“ Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 29
 30. 30. Wrzesieñ 2005 – najwiêkszy na œwiecie Instytut Naukowy potwierdza: Witaminy niszcz¹ komórki nowotworowe ! Naukowcy National Institutes of Health (NIH) potwierdzaj¹ badania nad witaminami i komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi – „Witaminy niszcz¹ komórki rakowe, nie naruszaj¹c przy tym zdrowych komórek“! Po tym, jak NIH - najwiêkszy instytut badawczy œwiata oficjalnie potwierdzi³, ¿e choroby nowotworowe nie s¹ ju¿ wiêcej wyrokiem œmierci, oficjalnie wa¿nym staje siê: 1. dla ka¿dego lekarza: kto chorym na raka nie zaleca Amerykañski Instytut Zdrowia „National Institutes of Health“ w witamin - zagra¿a ¿yciu swoich pacjentów! Maryland, USA przypomina naukowe „miasto“ 2. dla ka¿dego dziennikarza: kto dalej pisze k³amstwa o szkodliwym dzia³aniu witamin – powinien zostaæ ukarany! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 30
 31. 31. Rak nie jest ju¿ wiêcej wyrokiem œmierci! Naukowe dowody naturalnej kontroli Naukowe potwierdzenie chorób nowotworowych przez najwieksze naukowe instytuty œwiata Naukowe podstawy w walce z nowotworami 2005 Stosowanie witaminy C w walce z chorobami nowotworowymi Odkrycie witamin 1920 1990 2002 Wszystkie przysz³e pokolenia chorób nowotworowych Od lat 50-tych dyskutowane jest znaczenie witamin Rewolucja w terapii w walce z nowotworami. W 1991r. Dr Rath stworzy³ naukowe podstawy naturalnej kontroli nowotworów. Przez tysi¹ce lat choroby nowotworowe by³y Prze³om ten opublikowany zosta³ po raz pierwszy w wyrokiem œmierci. Prawie sto lat bran¿a inwestycyjna 2002 r. i potwierdzony przez NIH w 2005 r. Od tego firm farmaceutycznych zarabia³a miliardy na tej momentu choroby nowotworowe nie s¹ ju¿ œmiertelnej chorobie. Zamiast zdrowia – sprzedawana wyrokiem œmierci! by³a pacjentom chemioterapia – toksyczne trucizny, które przyczynia³y siê jedynie do rozwoju dalszych nowotworów, przynosz¹c jednoczeœnie miliardowe zyski ze sprzeda¿y. Kto doprowadzi³ do tego prze³omu? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 31
 32. 32. My, Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia poprzez · pracê badawcz¹ · pracê edukacyjn¹ pomimo przeszkód … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 32
 33. 33. Decydujemy, jak d³ugo jeszcze … … przedstawiana bêdzie pacjentom z chorob¹ nowotworow¹ wysokotoksyczna chemoterapia – jako nadzieja na wyzdrowienie? … umieraæ bêdzie ogromna liczba pacjentów w trakcie- lub krótko po zastosowaniu takiej chemicznej „terapii“? … bêd¹ umieraæ dziennie dzieci tylko w samej Polsce na skutek „chemoterapii“? … tak d³ugo, dopóki wspólnie nie uratujemy im ¿ycia! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 33
 34. 34. Medycyna komórkowa a choroby serca i uk³adu kr¹¿enia Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 34
 35. 35. Czy wiesz, ¿e … … w krajach uprzemys³owionych, co drugi mê¿czyzna i co druga kobieta umiera na skutek zawa³ów serca i wylewów? … liczbê ofiar farmaceutycznego profitu z chorób serca i uk³adu kr¹¿enia przyrównaæ mo¿na do liczby mieszkañców du¿ych polskich miast, takich jak Warszawa czy Kraków? Warszawa Kraków pomimo tego, ¿e chorobom serca i uk³adu kr¹¿enia mo¿na dziœ Gdañsk Wroc³aw zapobiec! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 35
 36. 36. Czy wiesz, ¿e … … od dawna istniej¹ dowody na to, ¿e zwapnienie ¿y³ jest przyczyn¹ zawa³ów i wylewów, oraz ¿e mog¹ zostaæ zwalczone naturalnymi metodami? … zawa³y serca i wylewy – dzisiejsza przyczyna œmierci numer jeden w Europie – bêd¹ przed po kompletnie nieznane przysz³ym pokoleniom? Przedstawione zdjêcia rentgenowskie pokazuj¹ z³ogi mia¿d¿ycowe naczyñ wieñcowych 51-letniego pacjenta przed rozpoczêciem terapii witaminowej i ich zanik po roku stosowania tej terapii. Przy regularnym dodatku mikroelementów do codziennej diety z³ogi cofnê³y siê ca³kowicie. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 36
 37. 37. Czy wiesz, jak to funkcjonuje? Chroniczny niedobór sk³adników Czy wiesz, ¿e … od¿ywczych w œcianie arterii … choroby serca i uk³adu kr¹¿enia s¹ Optymalny dop³yw komórkowych sk³adników wczesnym stadium szkorbutu? od¿ywczych uzupe³nia … przyczyn¹ zarówno chorób serca, jak i szkorbutu jest niedobór witaminy C, Niestabilnoœæ pomaga który os³abia œciany arterii? œciany arterii zapobiegaæ i naprawia Uszkodzenia zostaj¹ „zaklejone“ m. in. … z³ogi arteriosklerotyczne s¹ rodzajem przez z³ogi mechanizmu naprawczego organizmu, tluszczów próbuj¹cego ustabilizowaæ uszkodzone Rozwija siê mia¿d¿yca œciany arterii? pomaga zapobiegaæ … optymalne „zaopatrzenie“ w witaminê C oraz inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze pomaga utrzymaæ sprawn¹ pracê arterii Zawa³ serca Udar mózgu i zapobiegaæ arteriosklerozie? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 37
 38. 38. Potrzebujesz jeszcze wiêcej dowodów? Czy wiesz, ¿e … … u wiêkszoœci zwierz¹t nie wystêpuj¹ zawa³y serca poniewa¿, w przeciwieñstwie do nas – ludzi produkuj¹ one samodzielnie witaminê C? … psy, koty i inne ssaki produkuj¹ dziennie do 20 gramów witaminy C, gdyby prawd¹ by³o, ¿e tak wysokie dawki s¹ szkodliwe – to czy¿ zwierzêta te nie powymiera³yby ju¿ dawno? … niedŸwiedzie oraz inne zwierzêta zapadaj¹ce „Zwierzêta, poza niezmiernie rzadkimi wyj¹tkami, nie choruj¹ na mia¿d¿ycê têtnic. Mia¿d¿yca u zwierz¹t nie w zimowy sen maj¹ czêsto poziom cholesterolu jest niemo¿liwa, a jednak faktycznie nie wystêpuje. wahaj¹cy siê w granicach od 400 do 600 mg/dl Gdyby znana by³a tego przyczyna – umo¿liwi³oby to i pomimo tego nie dostaj¹ zawa³ów serca, gdy¿ nam dalszy postêp w walce z tymi chorobami u ludzi.“ œciany ich naczyñ chronione s¹ przez witaminê C? Podrêcznik medycyny weterynaryjnej, Prof. H. A. Smith ... wszystkie te zale¿noœci przedstawione s¹ i Prof. T. C. Jones w ksi¹¿ce „Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca … tylko my ludzie“ Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 38
 39. 39. Czy wiesz, ¿e … Niedobór witamin i innych … miliony ludzi na ca³ym œwiecie cierpi¹ na sk³adników od¿ywczych niewydolnoœæ serca? Optymalny dop³yw sk³adników od¿ywczych … choroba objawia siê miêdzy innymi uzupe³nia przez dusznoœæ oraz obrzêki? pomaga … jest to wynikiem upoœledzonego zapobiegaæ i korygowaæ pompowania serca? … g³ówn¹ przyczyn¹ niewydolnoœci jest jest niedobór bioenergii w milionach pomaga zapobiegaæ komórek miêœnia sercowego? Upoœledzone i korygowaæ pompowanie miêœnia sercowego … serce jest „motorem“ naszego organizmu i podobnie jak motor pomaga zapobiegaæ Twojego samochodu – potrzebuje do Niewydolnoœæ serca (zadyszka, obrzêki, os³abienie pracy dostatecznej iloœci „paliwa“? sprawnoœci) … „paliwem“ tym dla komórek miêœnia sercowego s¹ witaminy oraz inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 39
 40. 40. Czy wiesz, ¿e … Komórkowe sk³adniki od¿ywcze dostarczaj¹ energii dla milionów komórek miêœnia sercowego … medycyna farmaceutyczna nie zna skutecznych … uzupe³nienie energetycznych rezerw milionów œrodków leczenia przyczyn niewydolnoœci serca, komórek miêœnia sercowego przez witaminamy poniewa¿ ujawnienie pod³o¿a choroby zagra¿a³oby i in. komórkowe sk³adniki od¿ywcze pozwala œwiatowemu rynkowi farmaceutycznemu? w wiêkszoœci przypadków na leczenie przyczyn choroby? … jedyn¹ odpowiedzi¹ medycyny konwencjonalnej na t¹ chorobê jest „wymiana organów“, czyli … optymalne zaopatrzenie w komórkowe sk³adniki transplantacja serca? od¿ywcze przy niewydolnoœci serca jest „medycyn¹ przysz³oœci“? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 40
 41. 41. Czy wiesz, ¿e … Proszê do pe³na! Pan potrzebuje nowy silnik! … czy potrzebny jest nowy silnik, skoro tylko pusty jest bak? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 41
 42. 42. Dlaczego jeszcze nic o tym nie s³ysza³eœ! Farmaceutyczne profity z chorób Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 42
 43. 43. Czy wiesz, ¿e … • przemys³ farmaceutyczny nie jest przemys³em w ramach ochrony zdrowia, lecz podlega bran¿y inwestycyjnej, której si³¹ napêdow¹ s¹ zyski akcjonariuszy? • rynkiem zbytu przemys³u farmaceutycznego jest Twoje cia³o – ale tylko tak d³ugo, jak pozostaje ono chore? • utrzymanie i rozprzestrzenianie siê chorób jest warunkiem koniecznym do rozwoju farmaceutycznego „profitu z chorób“? • g³ówne miejsce w pracach badawczych przemys³u farmaceutycznego zajmuje zastosowanie syntetycznych moleku³, podlegaj¹cych patentom. To œwiadome dzia³anie ma na celu zwiêkszenie ju¿ i tak astronomicznych zysków koncernów? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 43
 44. 44. Czy wiesz, ¿e … • zapobieganie i eliminacja chorób szkodz¹ interesom farmaceutycznego przemys³u „profitu z chorób“ i jako takie s¹ zwalczane? • witaminy i inne naukowo udokumentowane naturalne terapie zdrowotne s¹ od ponad 80 lat, czyli od momentu ich odkrycia, aktywnie zwalczane z dwóch powodów: nie podlegaj¹ one patentom i przez to s¹ nierentowne oraz eliminuj¹ przyczyny chorób ju¿ na poziomie komórkowym? • mo¿liwa jest tylko nastêpuj¹ca alternatywa: albo choroby cywilizacyjne wraz z farmaceutycznym „profitem“ dalej bêd¹ siê rozwijaæ, albo powstrzymamy t¹ pozbawion¹ skrupu³ów dzia³alnoœæ, umo¿liwiaj¹c przez to eliminacjê chorób? Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 44
 45. 45. Czy przypominasz sobie … … skandal wywo³any przez Lipobay – lek na obni¿enie poziomu cholesterolu? Liczna rzesza pacjentów, którym podawano preparat Lipobay sta³a siê ofiar¹ œmiertelnych skutków ubocznych. Dla pozosta³ych przy ¿yciu – ponad 6 milionów pacjentów – tyka bomba zegarowa firmy Bayer. … skandal wywo³any przez Vioxx – lek przeciwbólowy i przeciwzapalny? Oficjalne dane amerykañskiego urzêdu zdrowia potwierdzaj¹ œmieræ prawie 30 000 pacjentów na skutek powik³añ (g³ównie zawa³ów serca) po zastosowaniu produktu amerykañskiej firmy Merck. Co gorsze: Lipobay i Vioxx nie s¹ przypadkiem – s¹ regu³¹! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 45
 46. 46. Czy wiesz, ¿e … lek zastosowanie skutki uboczne … prawie wszystkie preparaty farmaceutyczne Aspiryna choroby serca i zawa³ serca, wylew wywo³uj¹ powa¿ne a nawet œmiertelne uk³adu kr¹¿enia krwi do mózgu skutki uboczne? lek na obni¿enie choroby serca i nowotwory, poziomu cholesterolu uk³adu kr¹¿enia uszkodzenia (np. Lipobay) w¹troby i nerek, … te uboczne powik³ania s¹ nieuchronne, przeciwbólowy poniewa¿ opatentowane lekarstwa s¹ lek przeciwbólowy reumatoidalne choroby serca i syntetykami i jako takie traktowane s¹ i przeciwzapalny zapalenie stawów uk³adu kr¹¿enia (np. Vioxx) w organizmie jak trucizny? estrogen osteoporoza, nowotwory, menopauza choroby serca … epidemia ubocznych powik³añ po zastosowaniu produktów farmaceutycznych chemioterapia nowotwory nowe rodzaje nowotworów, jest celowa – ka¿da nowa choroba jest uszkodzenia gwarancj¹ zbytu? organów leki na AIDS Acquired uszkodzenia szpiku … przedstawiona lista zarzutów stanowi tylko (np. AZT, Nevirapine) Immune kostnego, Deficiency os³abienie wycinek problemu? Syndrome odpornosci (AIDS) leki na arytmiê zaburzenia rytmu zatrzymanie akcji Prawdziwy wymiar serca serca skandalu znajdziesz tu Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 46
 47. 47. Czy wiesz, ¿e … … corocznie, tylko w samych Niemczech, zgony w Niemczech w ponad 50 000 pacjentów cierpi i umiera przeci¹gu roku, w tysi¹cach na ciê¿kie powik³ania po zastosowaniu leków farmaceutycznych … przewy¿sza j¹ tylko liczba zmar³ych w wyniku nastêpuj¹cych chorób: zawa³ serca, nowotwory i wylew krwi do mózgu? … przemys³ farmaceutyczny, przypisuj¹cy sobie rolê dawcy zdrowia, jest odpowiedzialny za jedn¹ z najbardziej œmiertelnych epidemii w historii ludzkoœci? Pozbawione skrupu³ów farmaceutyczne profity z chorób sta³y siê podstaw¹ dla œmieræ dalszych licznych ga³êzi przemys³u. zawa³ serca rak udar farmaceutyczna œmieræ na skutek ciê¿kich powik³añ wywo³anych preparatami farmaceutycznymi Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 47
 48. 48. Czy wiesz, ¿e … … warty miliardy Euro przemys³ farmaceutyczny uzale¿ni³ dalsze bran¿e i grupy zawodowe: • medycyna: zale¿noœæ poprzez udzia³y w farmaceutycznym obrocie handlowym (recepty) • media: zale¿noœæ przez warte miliony zamieszczane reklamy • polityka: zale¿noœæ poprzez lobbystów i darowizny … i Twoja choroba finansuje te wszystkie strefy? To oszustwo bêdzie funkcjonowa³o tylko do czasu, dopóki nie przejrzysz prawdziwych zamiarów Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 48
 49. 49. Czy wiesz, ¿e … … w licznych kampaniach reklamowych przemys³ farmaceutyczny obiecuje zdrowie – jednak uboczne powik³ania po zastosowaniu produktów wci¹¿ s¹ przyczyn¹ nowych chorób? … to celowe dzia³anie prowadzi do rozprzestrzeniania siê chorób i jest podstaw¹ dobrej koniunktury tej bran¿y przemys³owej? … 80 % farmaceutyków znajduj¹cych siê na rynku nie wykazuje skutecznego dzia³ania w eliminacji chorób, w najlepszym wypadku maskuje jedynie symptomy? … przemys³ farmaceutyczny jest zorganizowanym oszustwem, czerpi¹cym Reklamy firm farmaceutycznych s¹ pe³ne zyski z chorób? fa³szywych obietnic, które absolutnie nie pokrywaj¹ siê z rzeczywistoœci¹! Rozczarowanie milionów pacjntów jest przes³aniem do natychmiastowego zaprzestania farmaceutycznego profitu z chorób! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 49
 50. 50. Czy wiesz, ¿e … „Mur” chorób cywilizacyjnych w interesie farmaceutycznych profitów … pozbawione skrupu³ów farmaceutyczne czerpanie profitów z chorób przyrównaæ mo¿na do totalitarnego systemu „P³ot elektryczny” protekcjonistyczne politycznego? prawo farmaceutyczne … obywateli wt³oczonych si³¹ w ten Zobacz farmaceutyczny system oczekuje Chemio co tam napisano! iluzoryczna rzeczywistoœæ fa³szywych Uwaga bagno farmaceutyczne obietnic? … protekcjonistyczne prawo bêdzie „Bagno” ³apówki w mediach, medycynie i polityce odstraszaæ „ubezw³asnowolnionych“ obywateli od prób wyzwolenia siê z chorób cywilizacyjnych za pomoc¹ „Zas³ona” farmaceutyczne skutecznych terapii zdrowotnych? k³amstwa i zastraszanie System dyktatury farmaceutycznej: 1. Systematyczne wprowadzanie ludnoœci w b³¹d 2. Tworzenie w³asnego prawa protekcjonistycznego przez dzia³ania legislacyjne 3. „Cementowanie muru“ chorób cywilizacyjnych Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 50
 51. 51. Czy wiesz, ¿e … … przemys³ farmaceutyczny przez dziesi¹tki lat ustanawia³ w Niemczech przepisy prawne? … w³aœnie dlatego dawka witaminy C powy¿ej 500 mg prawnie zdefiniowana zosta³a jako lekarstwo, chocia¿ Twój pies produkuje jej dwudziestokrotn¹ iloœæ? … przemys³ farmaceutyczny, z rozmys³em wykorzystuj¹c w tym celu ONZ, chce wprowadzenia globalnego zakazu stosowania skutecznych naturalnych terapii zdrowotnych? … przemys³ farmaceutyczny, z rozmys³em wykorzystuj¹c komisje EU, poprzez wprowadzenie odpowiednich dyrektyw chce zamkn¹æ dostêp do naturalnych terapii zdrowotnych dla ponad 400 milionów Europejczyków? Podstaw¹ takich pozbawionych skrupu³ów intryg nie jest ochrona Naszego zdrowia, ale ochrona miliardowych rynków farmaceutycznych w skali globalnej Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 51
 52. 52. Co zrobiliœmy dla Ciebie … … o czym nie wiedzia³eœ. Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 52
 53. 53. Czy wiesz, ¿e … … dzia³alnoœæ Koalicji Doktora Ratha w Obronie Zdrowia skupi³a siê na 4 zasadniczych aspektach: • pracy badawczej: podstawê Medycyny Komórkowej stanowi praca badawcza nad znaczeniem dla zdrowia witamin i innych mikroelementów • naturalnej terapii zdrowotnej: mikroelementy stanowi¹ podstawê naszego zdrowia • edukacji: dalsze przekazywanie zdobytej wiedzy staje siê przes³ank¹ dla zwalczania chorób cywilizacyjnych • ustawodawstwie: wolny dostêp do naturalnych terapii zdrowotnych powinien byæ prawnie usankcjonowany Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 53
 54. 54. Czy wiesz, ¿e … … wypracowane przez nasz¹ Koalicjê œrodki finansowe pos³u¿y³y do stworzenia niezale¿nego od koncernów farmaceutycznych, w³asnego instytutu badawczego? … w³asnie nasz Instytut Medycyny Komórkowej jest wiod¹cym w œwiecie, w dziedzinie biologicznego zwalczania chorób nowotworowych oraz stosowania naukowo udokumentowanych naturalnych terapii zdrowotnych? … wyniki prac badawczych udostêpnione s¹ na naszych stronach internetowych, stanowi¹cych najwa¿niejsze Ÿrod³o zdjêcie górne: Instytut Medycyny Komórkowej informacyjne o postêpach w dziedzinie Dr. Ratha w Santa Clara, w Kalifornii naturalnych terapii, w skali zdjêcie dolne: grupa naukowców pod kierownictwem Dr Aleksandry Niedzwieckiej miêdzynarodowej? * www.drrathresearch.org Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 54
 55. 55. Czy wiesz, ¿e … … prowadzone badania w dziedzinie Medycyny Komórkowej ró¿ni¹ siê od innych badañ nad naturalnymi terapiami tym, ¿e maj¹ one podstawy naukowe i mo¿na je udowodniæ? … dziesi¹tki tysiêcy wyników badawczych zosta³o udokumentowanych w licznych podrêcznikach biologii, biochemii i bibliotekach medycznych*? „dotkn¹æ “ nauki: moleku³a witaminy C pod mikroskopem … nasza praca badawcza ma na celu nie tylko potwierdzanie ju¿ istniej¹cych wyników badañ, ale przede wszystkim uœwiadomienie milionom ludzi o korzyœciach p³yn¹cych z ich praktycznego zastosowania? * w³¹cznie z najwiêksz¹ medyczn¹ bibliotek¹ online Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). www.pnas.org Nasze Programy mikroelementów s¹ badania nad witaminami s¹ naukowo uzasadnione: – w odró¿nieniu od innych – moleku³a witaminy E pod mikroskopem wynikiem bardzo intensywnej pracy badawczej! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 55
 56. 56. Czy wiesz, ¿e … … dzisiejsze choroby cywilizacyjne tak d³ugo bêd¹ mia³y racjê bytu, jak d³ugo ukrywana bêdzie przed nami wiedza o ich powstawaniu ju¿ na poziomie komórkowym i profilaktyce chorób poprzez uzupe³nianie codziennej diety w optymalny zestaw mikroelementów? … niewiedza jest warunkiem doskona³ego prosperowania farmaceutycznego „profitu z chorób“? … istnieje tylko jeden scenariusz zmiany tej ponurej rzeczywistoœci: my sami musimy szukaæ informacji i dalej kszta³ciæ siê tak, by znaleŸæ odpowiedŸ na pytania dotycz¹ce Naszego zdrowia! tysi¹ce ludzi z kraju i zagranicy bior¹ udzia³ w seminariach poœwiêconych znaczeniu mikroelementów i wynikom badawczym Medycyny Komórkowej Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 56
 57. 57. Czy wiesz, ¿e … I N I C J AT Y WA E U R O P E J S K A … nasza Koalicja w Obronie Zdrowia ju¿ od wielu lat przeciwstawia siê wprowadzaniu protekcjonistycznych Referendum w sprawie naturalnych œrodków leczniczych praw farmaceutycznych (zobacz Ochrona naszego zdrowia jest jednym z najwa¿niejszych praw cz³owieka. komisja Codex Alimentarius – Kodeks Ka¿dego roku, tylko w Europie umieraj¹ miliony ludzi na choroby cywilizacyjne takie jak: nowotwory, zawa³y serca i wylewy krwi do mózgu. Nasza dzisiejsza wiedza potwierdzona badaniami naukowymi pokazuje, i¿ wiele z tych chorüb mo¿na by unikn¹æ stosuj¹c pozbawione skutków ubocznych naturalne œrodki lecznicze. ¿ywnoœciowy, dyrektywy Unii Europejskiej) W fachowej literaturze medycznej mo¿na spotkaæ ponad 10.000 artyku³ów dotycz¹cych istotnego wp³ywu witamin na prawid³owe funkcjonowanie naszego organizmu. W krajach europejskich, pod naciskiem firm farmaceutycznych, przygotowywane s¹ przepisy ograniczaj¹ce dostêp do informacji dotycz¹cych leczenia naturalnego, terapii … podczas gdy ty jeszcze o niczym nie witaminowych oraz ogólnie dostêpnych nie podlegaj¹cych opatentowaniu naturalnych œrodküw leczniczych. wiedzia³eœ – tysi¹ce ludzi na œwiecie Nikt nie mo¿e sobie pozwoliæ na ograniczenie naszego prawa do zdrowia i ¿ycia. Chêæ zysku koncernów farmaceutycznych nie mo¿e byæ wa¿niejsza od zdrowia milionów ludzi. podjê³o walkê o utrzymanie My, Obywatele Europy, musimy zatroszczyæ siê o bezpoœredni wp³yw na procesy ustawodawcze dotycz¹ce naszego zdrowia. fundamentalnego prawa cz³owieka Musimy siê przeciwstawiæ! Apelujemy do czynników politycznych Unii Europejskiej o przeprowadzenie – prawa do zdrowia? referendum w sprawie zagwarantowania nam wolnego i nieograniczonego dostêpu do terapii witaminowych i innych naturalnych œrodków leczniczych. Referendum winno byæ przeprowadzone rüwnolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego w roku 2004. ¯¹damy ustawowego zagwarantowania tych praw przez Parlamenty Krajowe, a w przysz³oœci przez Parlament Unii Europejskiej. … prowadzimy referendum na skalê europejsk¹, by mieszkañcy Naszego Kontynentu sami mogli decydowaæ o wolnym i nieograniczonym dostêpie do naturalnych terapii zdrowotnych? Czy istnieje coœ wa¿niejszego ni¿ Twoje zdrowie? Prz³¹cz siê do nas! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 57
 58. 58. Czy widzisz, ¿e … … „mur chorób cywilizacyjnych“ ju¿ siê chwieje a jego upadek bêdziesz zawdziêcza³ d³ugoletniej pracy Koalicji w Obronie Zdrowia, która: • ujawnia globalne oszustwo farmaceutyczne. Dziêki zawartym w niniejszej publikacji Ktoœ Tu jest otworzy³ informacjom – uczulimy Ciê na manipulacje most! ogrodzenie! firm farmaceutycznych! Dalej! Przechodzimy przez most! • buduje „Most Medycyny Komórkowej“. Teraz masz wreszcie szansê wydobycia siê z „farmaceutycznego bagna“, które ju¿ poch³onê³o wiele tysiêcy ofiar ! Farmaceutyczne miliardy kontroluj¹ - medyczne badania i edukacjê - ca³¹ opiekê zdrowotn¹ Usuniêcie „zapory farmaceutycznego profitu z chorób“ i „muru chorób cywilizacyjnych“ to nastêpne kroki do osiagniêcia naszego wspólnego celu, jakim jest „Zdrowie dla Wszystkich“! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 58
 59. 59. Co mo¿esz zrobiæ … Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 59
 60. 60. albo: lub: • przymkniesz oczy na • chcesz wiedzieæ wiêcej rzeczywistoœæ o zale¿noœciach, szukasz informacji • zatrzymasz wiedzê • rozmawiasz ze znajomymi dla siebie i przyjació³mi o uzyskanych informacjach • nie zrobisz nic i pozostawisz • wspierasz dzia³ania maj¹ce sprawy w³asnemu losowi na celu zwalczenie chorób cywilizacyjnych i anga¿ujesz siê w dzia³alnoœæ Koalicji Zdrowia! Je¿eli zakreœli³eœ praw¹ czêœæ – przewróæ stronê Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 60
 61. 61. Zapraszamy Ciê do … • podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do polepszenia w³asnego zdrowia, a tak¿e zdrowia Twoich przyjació³ i znajomych! • burzenia wraz z nami „farmaceutycznego muru profitu z chorób“! • przy³¹czenia siê do walki z chorobami cywilizacyjnymi! • budowy wraz z nami nowego systemu opieki zdrowotnej! Nasz wspólny cel: Zdrowie dla Wszystkich do roku 2020! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 61
 62. 62. A mury run¹ … 1989 r. – dziêki wysi³kom milionów ludzi dosz³o do zburzenia muru berlinskiego Teraz stoi jeszcze wy¿szy mur – mur chorób cywilizacyjnych. Tylko wspólnie – tak¿e z Tob¹ – sprawimy, ¿e i ten mur wkrótce runie! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 62
 63. 63. Przy³¹cz siê … Je¿eli interesuj¹ Ciê informacje o znaczeniu dla zdrowia mikroelementów i o pracy naszej Koalicji w Obronie Zdrowia – serdecznie zapraszamy na organizowane prelekcje, a w przysz³oœci na Kurs Podstawowy Medycyny Komórkowej Prosimy o rozpowszechnianie informacji w krêgu krewnych i przyjació³! Koalicja Dr. Ratha w Obronie Zdrowia 63

×