Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netradan

8,658 views

Published on

DONATE EYES

Published in: Health & Medicine
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Netradan

 1. 1. nao~dana sava-EaoYz dana ek saamaaijak caLvaL EaI.jaItuBaa[- maohta va EaI.p`dIp maunaaot nao~dana jaagaRtI maMDL , puNao Da^.baI.saI.DaoLsa, nao~t& ina%yasaovaa ha^ispTla va glaaobala ivhjana fa}MDoSana nao~poZI, saaMgavaI
 2. 2. Avayava p`%yaaraopNaacao AadSa- ]dahrNa
 3. 3. BaartamaQaIla baubbauLamauLo AMQa%vaacao p`maaNa javaLpasa 20 laaK AMQa vya@tI AMQa%vaapOkI javaLpasa 5 % 90 % 45 vaYaa-cyaa AatIla 30 % 12 vaYaa-cyaa KalaIla
 4. 4. BaartamaQyao nao~danaacao p`maaNa kmaI ka ?•[cCaSa@tIcaa ABaava va A&ana.•EaIlaMkosaar#yaa doSaat nao~danaacaa kayada. nao~danaacaI [cCa nasaola tr saaMgaavao laagato maa~AaplyaakDo nao~dana krayacao Asalyaasa saaMgaavao laagato.
 5. 5. ka^ina-yaa (baubbauL) mhNajao kaya?• DaoLyaacyaa puZcyaa BaagaatIla AQa-gaaolaakar pardSa-k AavarNa.• DaoLyaatIla ek mah%vaacaa Baaga.• P`akaSaikrNaaMnaa AakiYa-t k$na DaoLyaacyaa maagaIla nao~pTlaapya-Mt paohcaivaNyaacao kama.
 6. 6. ka^ina-yaa (baubbauL) mauLo yaoNaaro AMQa%va :karNao :• DaoLyaalaa maar laagaNao• A jaIvanasa%vaacaa ABaava• AanauvaaMiSak• DaoLyaat saoPTIk haoNao
 7. 7. baubbauLraopNa : ema.ko.maoiDyamasavaa-t yaSasvaI Sas~ik`yaaf@t baubbauLacao raopNa kolao jaato.DaoLyaacao [tr Baaga saMSaaoQanaasaazI.
 8. 8. spo@yaular maayak`aoskaop va ema.ko. maoiDyama
 9. 9. spo@yaular maayak`aoskaopInao~danaat imaLalaolyaa DaoLyaaMcyaa baubbauLacyaa poSaI mhNajaoeMDaoqaolaIela saolsa ikmaana 1500 AsaNao AavaSyak Asato. jasaojasao vaya vaaZto tsaotsao yaa poSaIMcaI saM#yaa kmaI haoto.
 10. 10. baubbauLaraopNa Sas~ik`yaopUvaI- Sas~ik`yaonaMtr
 11. 11. HCRP Counsellors in various hospitals Counsellors in community Service clubs, NGOS contribution
 12. 12. nao~poZIcao kaya- :naa nafa naa taoTa t%vaavar caalaNaarI saMsqaanao~danaaivaYayaI janajaagaRtIcao kama krNao.nao~saMklana krNao va %yaavar p`k`Iyaa k$nagarjaU $gNaaMvar Sas~ik`yaa krNao.
 13. 13. CYCLE RALLY :PUNE TO SANGALI 240 KM.
 14. 14. EYE DONATION AWARENESS PROGRAM AT SANGVIEYE DONATION PLEDGE SENIOR CITIZEN, SANGVI
 15. 15. Eye Bank statistics for Pune 2009 saalaI maharaYT/at 5885 nao~saMklana Jaalao pOkI mauMba[-tUna 2593 tr puNyaatUna 1138 nao~saMklana Jaalao. Highest five performers- H.V.Desai Eye Bank-270 Deenanath (Venu Madhav) Hospital-210 Ruby Hall Eye Bank-164 Janakalyan Eye Bank-162 NIO(Bhagirathe) Eye Bank -126
 16. 16. nao~dana kaoNa k$ Saktao :nao~danaasa vayaacao kuzlaohI baMQana naahI.caYmyaacaa naMbar Aqavaa DaoLyaacao Aa^proSana Jaalaolao Asaolatsaoca maQaumaoh r@tdaba Asaola trI nao~dana hao} Sakto.
 17. 17. nao~danaapuvaI- tyaarImaR%yaUnaMtr lagaocaca nao~poZIsa kLvaa. nao~dana maR%yaUnaMtr 4 to 6 tasaaMcyaaAat kravao laagato.Da^@Tr yaoNyaapuvaI- Sa@yatao maR%yaUcaa daKlaa tyaar Asaavaa.maRt vya@tI zovalaolyaa izkaNacao pMKo Sa@yatao baMd zovaavao.DaoLyaacyaa papNyaa baMd k$na Sa@ya Jaalyaasa DaoLyaavar qaMD paNyaacyaapTTyaa zovaavyaat.Consent of the family members is enough to make an eyedonation, even if the donor has not pledged the eyes in his/her life time.5 ml blood sample is taken along with eyes for serology.
 18. 18. nao~danaatIla gaOrsamajaaMivaYayaI :nao~dana kolyaanaMtr DaoLyaacyaa varcao pardSa-k baubbauLacaa f@t vaapr krta yaotao.baubbauLacyaa raogaanao AMQa%va Aalaolyaa prMtU DaoLyaacaa [tr Baaga kaya-xama Asalaolyaa$gNaaMvarca Sas~ik`yaa krta yaoto.pUNa- DaoLa jasaacyaa tsaa basavata yaot naahI.nao~danaamauLo caohra ivad`up haot naahI.nao~danaanaMtr DaoLyaaMtUna r@ts~ava haot naahI.nao~ baubbauL raopNa kolyaanaMtr maR%yaUpuvaI- paihlaolaI kuzlaIhI gaaoYT raopNa kolaolyaa vya@tIsaidsat naahI.punaja-nma Aaho kI naahI maaiht naahI pNa nao~baubbauL raopNaamauLo DaoLyaaMcaa punaja-nma na@kI haotao.DaoLo ikMvaa baubbauL kaZlyaamauLo AM%yasaMskarasa ivalaMba haot naahI.
 19. 19. Qaaima-k Baavanaa duKavalyaa jaat naahIt.Donation give a gift of life or sight to others.
 20. 20. calaa tr maga …..marNaao%tr nao~danaacaa saMklp k$yaa va 2 AMQa vya@tIMcyaaAayauYyaat p`kaSa AaNaNyaasa hatBaar laavaUyaa. marNaao%trnao~dana hI Aaplyaa pirvaaracaI prMpra banavaU yaa………Aaplyaa javaLcyaa naatovaa[-kaMnaa Aaplyaa saMklpabaabatsaaMgaa.Aaplyaa SaojaarI ikMvaa naatovaa[-kaMpOkI kaONaI maRt pavalyaasa%yaaMnaa nao~danaasa p`vaR%t kra.
 21. 21. SaaMtpNao eoklyaaba_la …… Qanyavaad nao~dana sava-EaoYz dana

×