Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Netradan
Netradan
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Netradan (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Netradan

 1. 1. nao~danasava-EaoYzdanaeksaamaaijakcaLvaL<br />EaI.jaItuBaa[- maohtavaEaI.p`dIpmaunaaot<br />nao~danajaagaRtImaMDL,puNao<br />Da^.baI.saI.DaoLsa,nao~t& <br />ina%yasaovaaha^ispTlavaglaaobalaivhjanafa}MDoSananao~poZI, saaMgavaI<br />
 2. 2. Avayavap`%yaaraopNaacaoAadSa- ]dahrNa<br />
 3. 3. BaartamaQaIlabaubbauLamauLoAMQa%vaacaop`maaNa<br />javaLpasa 20 laaKAMQavya@tI<br />AMQa%vaapOkIjavaLpasa 5%<br />90% 45 vaYaa-cyaaAatIla<br />30 %12 vaYaa-cyaaKalaIla<br />
 4. 4. BaartamaQyaonao~danaacaop`maaNakmaI ka?<br /><ul><li>[cCaSa@tIcaaABaavavaA&ana.
 5. 5. EaIlaMkosaar#yaadoSaatnao~danaacaakayada.</li></ul>nao~danaacaI [cCanasaolatrsaaMgaavaolaagatomaa~<br />AaplyaakDonao~danakrayacaoAsalyaasasaaMgaavaolaagato.<br />
 6. 6. ka^ina-yaa(baubbauL)mhNajaokaya?<br /><ul><li>DaoLyaacyaapuZcyaaBaagaatIlaAQa-gaaolaakarpardSa-k AavarNa.
 7. 7. DaoLyaatIlaekmah%vaacaaBaaga.
 8. 8. P`akaSaikrNaaMnaaAakiYa-t k$naDaoLyaacyaamaagaIlanao~pTlaapya-Mt paohcaivaNyaacaokama.</li></li></ul><li>ka^ina-yaa(baubbauL)mauLoyaoNaaroAMQa%va :<br />karNao :<br /><ul><li>DaoLyaalaamaarlaagaNao
 9. 9. A jaIvanasa%vaacaaABaava
 10. 10. AanauvaaMiSak
 11. 11. DaoLyaatsaoPTIkhaoNao</li></li></ul><li>
 12. 12. baubbauLraopNa : ema.ko.maoiDyama<br />savaa-t yaSasvaISas~ik`yaa<br />f@tbaubbauLacaoraopNakolaojaato.<br />DaoLyaacao [trBaagasaMSaaoQanaasaazI.<br />
 13. 13. spo@yaularmaayak`aoskaopvaema.ko. maoiDyama<br />
 14. 14. spo@yaularmaayak`aoskaopI<br />nao~danaatimaLalaolyaaDaoLyaaMcyaabaubbauLacyaapoSaImhNajao<br />eMDaoqaolaIelasaolsaikmaana 1500 AsaNaoAavaSyakAsato.<br />jasaojasaovayavaaZtotsaotsaoyaapoSaIMcaIsaM#yaakmaI haoto.<br />
 15. 15. baubbauLaraopNaSas~ik`yaopUvaI- Sas~ik`yaonaMtr<br />
 16. 16. HCRP<br />Counsellors in various hospitals <br />Counsellors in community<br />Service clubs,<br />NGOS contribution<br />
 17. 17. nao~poZIcaokaya- :<br />naanafanaataoTat%vaavarcaalaNaarIsaMsqaa<br />nao~danaaivaYayaIjanajaagaRtIcaokamakrNao.<br />nao~saMklanakrNaova %yaavarp`k`Iyaak$nagarjaU $gNaaMvarSas~ik`yaakrNao.<br />
 18. 18.
 19. 19. CYCLE RALLY :<br />PUNE TO SANGALI 240 KM.<br />
 20. 20.
 21. 21. EYE DONATION AWARENESS PROGRAM AT SANGVI<br />EYE DONATION PLEDGE<br />SENIOR CITIZEN, SANGVI<br />
 22. 22. Eye Bank statistics for Pune<br />2009 saalaImaharaYT/at 5885 nao~saMklanaJaalaopOkImauMba[-tUna 2593 trpuNyaatUna 1138 nao~saMklanaJaalao.<br />Highest five performers-<br /><ul><li>H.V.Desai Eye Bank-270
 23. 23. Deenanath (VenuMadhav) Hospital-210
 24. 24. Ruby Hall Eye Bank-164
 25. 25. Janakalyan Eye Bank-162
 26. 26. NIO(Bhagirathe) Eye Bank -126</li></li></ul><li>nao~danakaoNa k$ Saktao :<br />nao~danaasavayaacaokuzlaohIbaMQananaahI.<br />caYmyaacaanaMbarAqavaaDaoLyaacaoAa^proSanaJaalaolaoAsaolatsaocamaQaumaohr@tdabaAsaolatrInao~danahao} Sakto. <br />
 27. 27. nao~danaapuvaI- tyaarI<br />maR%yaUnaMtrlagaocacanao~poZIsakLvaa. nao~danamaR%yaUnaMtr 4 to 6 tasaaMcyaaAatkravaolaagato. Da^@TryaoNyaapuvaI- Sa@yataomaR%yaUcaadaKlaatyaarAsaavaa. maRtvya@tIzovalaolyaaizkaNacaopMKoSa@yataobaMdzovaavao. DaoLyaacyaapapNyaabaMdk$naSa@yaJaalyaasaDaoLyaavarqaMDpaNyaacyaapTTyaazovaavyaat.<br /> <br />Consent of the family members is enough to make an eye donation, even if the donor has not pledged the eyes in his/ her life time. <br />5 ml blood sample is taken along with eyes for serology. <br />
 28. 28. nao~danaatIlagaOrsamajaaMivaYayaI :<br />nao~danakolyaanaMtrDaoLyaacyaavarcaopardSa-k baubbauLacaaf@tvaaprkrtayaotao. <br />baubbauLacyaaraogaanaoAMQa%vaAalaolyaaprMtUDaoLyaacaa [trBaagakaya-xamaAsalaolyaa<br />$gNaaMvarcaSas~ik`yaakrtayaoto. <br />pUNa- DaoLajasaacyaatsaabasavatayaotnaahI. <br />nao~danaamauLocaohraivad`uphaotnaahI. <br />nao~danaanaMtrDaoLyaaMtUnar@ts~avahaotnaahI. <br />nao~ baubbauLraopNakolyaanaMtrmaR%yaUpuvaI- paihlaolaIkuzlaIhIgaaoYTraopNakolaolyaavya@tIsa<br />idsatnaahI. <br />punaja-nmaAahokInaahImaaihtnaahIpNanao~baubbauLraopNaamauLoDaoLyaaMcaapunaja-nmana@kIhaotao. <br />DaoLoikMvaabaubbauLkaZlyaamauLoAM%yasaMskarasaivalaMbahaotnaahI. <br />
 29. 29. Qaaima-k BaavanaaduKavalyaajaatnaahIt.<br />Donation give a gift of life or sight to others.<br />
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. calaatrmaga …..<br />marNaao%trnao~danaacaasaMklpk$yaava 2 AMQavya@tIMcyaaAayauYyaatp`kaSaAaNaNyaasahatBaarlaavaUyaa. marNaao%trnao~danahIAaplyaapirvaaracaIprMprabanavaUyaa………<br />AaplyaajavaLcyaanaatovaa[-kaMnaaAaplyaasaMklpabaabatsaaMgaa.<br />AaplyaaSaojaarIikMvaanaatovaa[-kaMpOkIkaONaImaRtpavalyaasa %yaaMnaanao~danaasap`vaR%tkra.<br />
 34. 34.
 35. 35. SaaMtpNaoeoklyaaba_la ……<br />Qanyavaad<br />nao~danasava-EaoYzdana<br />

×